Sunteți pe pagina 1din 486

Arabic animals vocabulary

English

Standar Transliteratio
d Arabic n

animal

)(

) (

cat

) (

dog

) (

cow

bull, ox

(pl.)

qiTTa (pl.)
qiTaT

kalb (pl.)
kilaab

baqara (pl.)
baqaraat

) (

toor (pl.)

buffalo

Arabic

Transliteratio
n

''

''

Hayawaanaat

tiiraan

) (
calf

Hayawaan

Egyptia

''

''

''

'oTTa (pl.)
'oTaT

''

ba'ara (pl.)
ba'ar

) (

3ijl (pl.) 3ujuul

''

jaamuus (pl.)

''

toor (pl.) tiraan

3igl (pl.)
3uguul

gamuus (pl.)

)(

jawaamiis

gawamiis

cattle,
livestock

) (

) (

sheep

bahiima (pl.)
bahaaim

anam (pl.)
anaam

lamb

)(

donkey

xaruuf (pl.)
xiraaf

)(

Himaar (pl.)
Hamiir

camel

) (

goat

anam (pl.)
anamaat

)(

xaruuf (pl.)
xirfaan

''

Homaar (pl.)
Himiir

HiSaan (pl.)
HuSun

) (

) (

bahaayim

horse

bihiima (pl.)

) (

) (

)(

HiSaan (pl.)
HiSina

jamal (pl.)
jimaal

maa3iz (pl.)
mawaa3iz

''
) (

gamal (pl.)
gimaal

mi3za (pl.)
mi3iiz


pig

)(

xinziir (pl.)
xanaaziir

''

xanziir (pl.)
xanaziir

) (
rabbit

) (

mice

) (

rat

) (
bird

arnab (pl.)
araanib

fa'r (pl.)
fi'raan

jurad (pl.)
jirdaan

Taa'ir (pl.)
Taa'iraat

small bird,
sparrow

)(

parrot

''

) (

faar (pl.) firaan

) (

) (

faar (pl.) firaan

Teir (pl.)
Tuyuur

3uSfuur (pl.)
3aSaafiir

) (

''

)(

3aSfuura (pl.)
3aSafiir

babaa' (pl.)
babaawaat

)(

babaaan
(pl.)
babaaanaat

) (
duck

baTT(a)

''

''

Hamaam(a)

''

''

pigeon

()

) (

) (
goose

iwazz(a)

chicken

()
) (

rooster

) (
dajaaj(a)

diik (pl.)

peacock

)(

firaax

''

diik ruumi

''

''

buum(a)

''

''

duyuuk

) (
owl

farxa (pl.)

''

turkey

wizz(a)

Taawuus (pl.)
Tawaawiis

)(

Tawuus (pl.)
Tawawiis


) (
stork

swallow

laqlaq (pl.)
laqaaliq

3uSfuur aljanna

3uSfuur duury

la'aali'

3aSfuur ilgunna

)(

3aSfuur (pl.)
3aSafiir

) (
ostrich

''

la'la' (pl.)

sparrow

''

na3aam(a)

''

''

''

''

''

''

crow

)(

uraab (pl.)
irbaan

) (
nightingale

falcon, hawk

) (

bulbul (pl.)
balaabil

Saqr (pl.)
Suquur

''

Sa'r (pl.)
Su'uur


) (
eagle

nasr (pl.)
nusuur

) (
swan

nisr (pl.)
nusuur

baja3(a)

''

baga3(a)

yamaam(a)

''

''

''

''

''

''

) (
dove

''

reptile

)(

zaaHif (pl.)
zawaaHif

amphibian

)(

) (

snake

barmaa'iyya
(pl.)
barmaa'iyyaat

tu3baan (pl.)

ta3aabiin

) (

af3a (pl.)

) (

ti3baan (pl.)
ta3abiin


Sarahan
horned viper

afaa3i

Hayya qarnaa'

turtle

)(

lizard

()

sulHufaah (pl.)
salaaHif

)(

)(

sulHifa (pl.)
salaaHif

siHliyya (pl.)
saHaalin

)(

siHliyya (pl.)
saHaali

frog

Tureia

Difdi3 (pl.)
Dafaadi3

)(

DufDa3a (pl.)
Dafaadi3

crocodile

)(

timsaaH (pl.)
tamaasiiH

''

timsaaH (pl.)
tamasiiH

snail

)(

Halazuun (pl.)
Halazuunaat

()

qawqa3a (pl.)
qawaaqi3

) (
lion

) (

hippopotam
us

asad (pl.)
usuud

faras (pl.)
afraas annahar

rhinoceros

waHiid al-qarn

''

''

) (

faras (pl.)
afraas il-baHr

xartiit

giraffe

)(

zaraafa (pl.)
zaraafaat

''

''

''

Homaar waHi

zebra

kangaroo

) (

hyena

Himaar waHi

kanar

Dab3 (pl.)
Dibaa3

) (

kongor

Dab3 (pl.)
Dubu3a

panther,
cheetah

) (

) (

wolf

) (

bear

) (

tiger

fahd (pl.)
fuhuud

di'b (pl.)
di'aab

dubb (pl.)
dibaba

namir (pl.)
numuur

) (
elephant

) (

monkey

''

) (

) (

''

''

diib (pl.)
diyaab

dibba (pl.)
dibab

nimr (pl.)
nimuur

) (
fiil (pl.) fiyala

qird (pl.)
quruud

''

fiil (pl.) afyaal

'ird (pl.) 'uruud

)(

nisnaas (pl.)
nasaniis

bat

xuffaa (pl.)
xafaafii

wuTwaaT (pl.)
waTawiiT

squirrel

)(

)(

) (

fox

) (

deer, gazelle

) (

) (
fish

) (

whale

shark

sinjaab

ta3lab (pl.)
ta3aalib

azaal (pl.)
izla

''
) (

) (

singaab

ta3lab (pl.)
ta3aalib

azaal (pl.)
izlaan

Zaby (pl.)
Zibaa'

samak (pl.)
asmaak

Huut (pl.)
Hiitaan

''

''

''

Huut (pl.)
Hitaan

qir

samak il-'ir


dolphin

duxas

)(

darfiil (pl.)
darafiil

)(
octopus

uxTubuuT (pl.)
uxTubuuTaat

''

uxTubuuT (pl.)
uxTubuTaat

jellyfish

squid

swordfish

shrimp

lobster

qandiil al-baHr

''

Habbaar

abu seif

''

ruubiyaan

saraTaan

crab

)(

'andiil il-baHr

tutya

''

gambari

istakooza

saraTaan (pl.)

kaburya/abu

saraTaanaat

galambo

baHri

starfish

eel

najmat al-

baHr

tu3baan al-

baHr

''

nigmit il-baHr

ti3baan il-baHr

seahorse

HiSaan albaHr

seal

) (

walrus

salmon

3ijl al-baHr

faZZ (pl.)
afZaaZ

salamuun

qarmuuT (pl.)

)(

''

catfish

''

samak ti3baan

qaraamiiT

''

''

kalb il-baHr

fiil il-baHr

salamun

'armuuT (pl.)
'aramiiT


tuna

oysters,
clams

tunn

maHaar

tuuna

gandofli

insect

)(

Haara (pl.)
Haaraat

''

''

mosquito

fly

)(

ba3uuD(a)

) (

) (

dubaab(a)

) (
bee

namuus(a)

dibbaan(a)

naHl(a)

''

''

naml(a)

''

''

) (
ant

)(


cockroach

SurSuur

)(

SurSaar (pl.)
SaraSiir

flea

)(

buruut (pl.)
baraaiit

baruut (pl.)
baraiit

) (
louse

)(

qaml(a)

''

'aml(a)

beetle

)(

xunfusaa' (pl.)
xanaafis

''

xunfisa (pl.)
xanaafis

) (
wasp

dabbuur (pl.)

''

''

duud(a)

''

''

faraa(a)

''

''

dabaabiir

) (
worm

butterfly

()


spider

)(

3ankabuut
(pl.) 3anaakib

''

''

scorpion

)(

3aqraba (pl.)
3aqaarib

''

3a'raba (pl.)
3a'aarib

) (
tail

paw

duyuul

qadam al-

Hayawaan

)(

deil (pl.)
duyuul

)(

maxlab (pl.)
maxaalib

Haafir (pl.)
Hawaafir

claw

) (

) (
hoof

deil (pl.)

''

''

maxlab (pl.)
maxaalib

)(

xarbuu (pl.)
xarabii

) (
fur

) (

beak

) (
wing

farwa (pl.)
faraawi

minqaar (pl.)
manaaqiir

''

) (
jinaaH (pl.)
ajniHa

) (
feather

''

rii(a)

''

mun'aar (pl.)
mana'iir

ginaaH (pl.)
ginaaHaat/gini
Ha

''

''

''

''

fin

)(

za3nifa (pl.)
za3aanif

-
to bark

)(

-
to meow

)(

nabaHa yanbaHu
(nubaaH)

)(

hawhaw yihawhaw
(hawhawa)

maa'a -

nawnaw -

yamuu'u

yinawnaw

(muwaa')

-
to moo

)(

-
to tweet,
chirp

)(

-
to twitter

)(
-

to roar

)(
-

to crow

)(

xaara yaxuuru
(xuwaar)

)(
-

(nawnawa)

na33ar -

yina33ar

)(

(tan3iir)

-
zaqzaqa yazaqzaqu
(zaqzaqa)

SawSaw yiSawSaw
(SawSawa)

zaqzaqa yazaqzaqu

''

(zaqzaqa)

za'za' - yiza'za'
(za'za'a)

za'ara yaza'aru

''

''

''

''

(za'iir)

SaaHa yaSiiHu
(SiyaaH)

-
to bray
(donkey)

nahha' -

yahiqu

yinahha'

)(

(ahiiq)

)(

(tanhii')

-
to neigh

ahaqa -

)(

HamHama yaHamHamu
(HamHama)

)(

nahnah yinahnah
(nahnaha)

Arabic city/transportation vocabulary

English

Standar Transliteratio
d Arabic n

) (
city

madiina (pl.)
mudun

Egyptia
n
Arabic

Transliterati
on

''

''

''

''

street

)(

aari3 (pl.)
awaari3

road

Tariiq (pl.)
Turuq

''

Tarii' (pl.)
Turu'

)(

highway

) (

alley; lane

corner (at
an
intersection)

corner (of a
room)

Tariiq sarii3

Haara (pl.)
Haaraat

)(

) (

''

Tarii'
otostraad

''

naaSiya (pl.)
nawaaSin

) (
tunnel

)(

naSya (pl.)
nawaaSi

rukn (pl.)
arkaan

nafaq (pl.)
anfaaq

''

''

''

nafa' (pl.)
anfaa'

building

)(

3imaara (pl.)
3imaaraat

''

3omaara (pl.)
3omaaraat

) (
real estate

house

) (

3aqaar (pl.)
3aqaaraat

beit (pl.) buyuut

''

''

''

''


) (

) (
apartment

manzil (pl.)
manaazil

aqqa (pl.)
iqaq

) (

fence

) (

square

) (

downtown

company

)(

a''a (pl.) u'a'

) (
bridge

''

jisr (pl.) jusuur

)(

kobri (pl.)
kabaari

suur (pl.)
aswaar

meidaan (pl.)
mayaadiin

''

''

''

miidaan (pl.)
mayadiin

saaHa (pl.)
saaHaat

wusT al-balad

arika (pl.)
arikaat

''

''

wiST il-balad

irka (pl.)
irakaat


) (
center

) (

shop

) (

small
grocery
shop

cafe, coffee
shop

) (

) (

markaz (pl.)
maraakiz

maHall (pl.)
maHallaat

''

''

''

''

dukkaan (pl.)
dakaakiin

baqqaala (pl.)
baqqaalaat

maqha (pl.)
maqhaah

''

) (

bi''aala (pl.)
bi''aalaat

'ahwa (pl.)
'ahaawi

)(

maqSaf (pl.)
maqaaSif

''

''

''

''

) (
club

naadii (pl.)
nawaadii

) (
bar

movie
theater

) (

Haana (pl.)
Haanaat

sinima (pl.)
sinimaat

) (

baar (pl.)
baraat

''

''

''

''

''

''

theater

)(

masraH (pl.)
masaariH

gallery,
exhibition

)(

ma3riD (pl.)
ma3aariD

fair, festival

)(

mihrajaan (pl.)
mihrajaanaat

mahragaan

''

mahraganaat

zoo

park,
garden

) (

Hadiiqat al-

(pl.)

gineinit il-

Hayawaan

Hayawanaat

Hadiiqa (pl.)

) (

gineina (pl.)

Hadaa'iq

ganaayin

) (
bench

maq3ad (pl.)
maqaa3id

post office

police
station

) (

restaurant

maktab al-bariid

) (

''

dikka (pl.)
dikak

''

qism a-orTa

maT3am (pl.)
maTaa3im

'ism il-buliis

''

''

''

''

school

)(

madrasa (pl.)
madaaris

university

)(

jaami3a (pl.)
jaami3aat

''

gam3a (pl.)
gam3aat

) (
mosque

jaami3 (pl.)
jawaami3

''

gaami3 (pl.)
gawaami3


)(

masjid (pl.)
masaajid

church

)(

kaniisa (pl.)
kanaa'is

synagogue

) (

temple

) (

graveyard

) (

brick

kiniisa (pl.)
kanaayis

kaniis

ma3bad (pl.)
ma3aabid

) (
tower

)(

burj (pl.) abraaj

jabbaana (pl.)
jabbaanaat

maqbara (pl.)

maqaabir

Tuub

''

''

''

''

''

''

''

''

burg (pl.)
abraag

gabbaana (pl.)
gabbanaat

ma'bara (pl.)
ma'aabir

''

tin

tourism

insurance

(currency)
exchange

siyaaHa

''

''

ta'miin

''

''

Siraafa

''

''

''

''

) (
bank

SafiiH

bank (pl.)
bunuuk

)(

maSrif (pl.)
maSaarif

ATM

library;
bookstore

) (

station

)(

Sarraaf aali

maktaba (pl.)
maktabaat

maHaTTa (pl.)
maHaTTaat

ATM

''

''

''

''


) (
airport

hotel

maTaar (pl.)

maTaaraat

) (

funduq (pl.)

fanaadiq

''

''

''

fundu' (pl.)
fanaadi'

)(

lukanda (pl.)
lukandaat

museum

)(

matHaf (pl.)
mataaHif

''

''

) (
palace

) (

citadel

hospital

qaSr (pl.)
quSuur

qal3a (pl.)
quluu3

mustafa (pl.)
mustafayaat

''

''

''

'aSr (pl.)
'uSuur

'al3a (pl.)
'uluu3

''

)(

) (
clinic

) (

bakery

3iyaada (pl.)
3iyaadaat

maxbaz (pl.)
maxaabiz

''

''

''

''

''

''

pharmacy

)(

Saydaliyya (pl.)
Saydaliyyaat

swimming
pool

) (
fountain

auditorium,
amphitheate
r

Hammaam assibaaHa

bissiin

yanbuu3 (pl.)
yanaabii3

)(

nafuura (pl.)
nawafiir

)(

mudarraj (pl.)
mudarrajaat

''

mudarrag (pl.)
mudarragaat

sidewalk,
pavement;
train

raSiif

''

''

platform
covered in

asphalt

pothole;
speed bump

) (

) (

sewer, drain

sewage

traffic signs

ballaa3a (pl.)
ballaa3aat

majaari

) (

sign

maTabbaat

) (
hole

maTabb (pl.)

Hufra (pl.)
Hufar

yaafiTa (pl.)

yaafiTaat

3alaamaat al-

muruur

mitsaflit

''

''

''

''

''

magaari

''

)(

''

Hofra (pl.)
Hofar

yafTa (pl.)
yufaT

''

traffic
signals/light

iaaraat al-

muruur

il-iaara

public
transportati

muwaaSlaat

''

''

muruur

''

''

on

traffic

crowdednes
s

izdiHaam

zaHma

dawa

noise

Dajja

pollution

tilawwat

''

tilawwas

harjala

''

hargala

zebaala

mess

trash,
garbage

nufaaya

queue, line
of people

)(

Taabuur (pl.)
Tawaabiir

''

Tabuur (pl.)
Tawabiir

car

) (

sayyaara (pl.)

3arabiyya (pl.)

sayyaaraat

)(

3arabiyyaat

) (
bus

Haafila (pl.)
Hawaafil

)(

darraaja (pl.)
darraajaat

motorcycle

) (

darraaja

naariyya

truck

)(

otobiis (pl.)
otobiisaat

bicycle

)(

3agala (pl.)
3agal

motosikl

aaHina (pl.)
aaHinaat

)(

luuri (pl.)
luriyyaat

taxi

)(

taksi (pl.)
taksiyaat

sayyaara ajra

''

''


) (
meter

3addaad (pl.)
3addaadaat

steering

3ajalat al-

wheel

qiyaada

) (
tire

) (
wheel

brakes

''

) (

''

3agala (pl.)
3agal

iTaar (pl.)
iTaaraat

)(

kawit (pl.)
kawitaat

iTaar (pl.)

) (

iTaaraat

faraamil

''

3agala (pl.)
3agalaat

''

car hood

)(

kabbuut (pl.)
kababiit

clutch

)(

dibriyaa (pl.)
dibriyaaat

car trunk

anTit il-

3arabiyya

)(

workshop

wara (pl.)
wira

gas, petrol

binziin

driver's
license

)(

ruxSa (pl.)
ruxaS qiyaada

ruxSit siwaa'a

-
to drive

)(

-
to honk


)(

qaada yaquudu
(qiyaada)

saa' - yisuu'
(siwaa'a)

)(

zammara yuzammiru
(tazmiir)

''

''

) (
car horn


buuq (pl.)
abwaaq

)(

zummaara
(pl.) zamamiir

)(

kalaks (pl.)
kalaksaat

to turn

)(

laffa - yaluffu
(laff)

''

nifiir

laff - yiliff
(laff)

-
to park

)(

(wuquuf) fi

Hawwid -

yiHawwid

)(

(taHwiid)

-
waqafa - yaqifu

xa - yixu

)(

rakan - yirkin
(rekn) fi (used
for parking in
the street)

)(

to collide,
crash (into
s.t.)

)(
) (

accident

) (
driver

) (
train

a
train/metro

Saadama yuSaadimu
(muSaadama)

Haadita (pl.)
Hawaadit

garra yigarra
(tagrii) fi
(used for
parking in
garages)

xabaT - yixbaT
(xabT)

)(

''

Hadsa (pl.)
Hawaadis


saa'iq (pl.)
saa'iquun

)(

sawwaa' (pl.)
sawwaa'iin


qiTaar (pl.)
qiTaaraat

) (

'aTr (pl.)

'uTura

'aboneih

pass for a
month or
several
months

boat

)(

markab (pl.)
maraakib

''

''

)(

zawraq (pl.)
zawaariq

boat
(smaller)

) (

) (

ship

) (

liner

qaarib (pl.)
qawaarib

safiina (pl.)
sufun

3abbaara (pl.)

3abbaaraat

Taa'ira (pl.)

plane

)(

Taa'iraat

''

'aarib (pl.)
'awaarib

''

''

''

''

)(

Tayyaara (pl.)
Tayyaaraat

-
to fly

Taara - yaTiiru
(Tayaraan)

''

''

)(
-
to take off

)(
-

to land

)(
-

to crash

)(
) (

passport

aqla3a - yuqli3u
(iqlaa3)

-
)(

'aam - yi'uum
('iyaam)

habaTa yahbuTu

''

''

(hubuuT)

taHaTTama yataHaTTamu
(taHaTTum)

)(

jawaaz (pl.)
jawaazaat as-

''

safar

itHaTTim yitHaTTim
(taHaTTum)

gawaaz
(safar)

basboor


visa

)(

ta'iira (pl.)
ta'iiraat

helicopter

to travel
(to)

| (
)
) (

trip

to reserve
(reservation
)

to be
delayed
(delay)

marwaHiyya

) (

viiza (pl.)
viizaat

''

''

''

''

''

''

saafara yusaafiru
(musaafara/safa
r) ila

riHla (pl.)
riHalaat

Hajaza yaHjizu (Hajz)

''

Hagaz - yiHgiz
(Hagz)

)(
-

)(
-

ta'axxara yata'axxaru
(ta'xiir)

ta3aTTala -

)(
-

it'axxar yit'axxar
(ta'xiir)

it3aTTal -


)(

yata3aTTalu
(ta3Tiil)

)(

cancelled

(cancellation

itlaa - yitlii
(ilaa')

)(

tajawwala -

yatajawwilu

) (

(tajawwul)

) (

) (
tour

(ta3Tiil)

to be

to tour

yit3aTTal

jawla (pl.)
jawlaat

''

itgawwal yitgawwil
(tagawwul)

gawla (pl.)
gawlaat

-
to visit

zaara - yazuuru
(ziyaara)

)(

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

''

''

links

Arabic clothing vocabulary

Standar
English

d
Arabic

clothes

Transliterati
on

malaabis

Egyptia
n
Arabic

Transliterati
on

huduum
libs

-
to wear; put
on

labisa yalbasu (lubs)

''

libis - yilbis
(libs)

)(
-

)(

irtada yartadi
(irtidaa')

-
to take off

xala3a -

someone (e.g.
of colors or

'ala3 - yi'la3

yaxla3u (xal3)

)(

('al3)

laaqa - yaliiqu

laa' - yilii'

)(
to suit

(laiq) bi-s.o.

(laya'aan)
3ala s.o.

styles)

) (

)(

stylish, elegant
(elegance,
style)

)(

aniiq (anaaqa)

''

''

chic, elegant
(elegance)

)(

overdressed,

foppish

iik (iyaaka)

moHaflaT

shirt

)(

qamiiS (pl.)
qumSaan

''

'amiiS (pl.)
'umSaan

) (
sleeve

) (

blouse

kumm (pl.)
akmaam

baluuza (pl.)
baluuzaat

coat

)(

''

''

''

biluuza (pl.)
biluzaat

mi3Taf (pl.)
ma3aaTif

)(

balTo (pl.)
balaaTi

) (
jacket

pants

)(

shorts

) (
skirt

sutra (pl.)
sutar

) (

akitta (pl.)
akittaat

banTaloon
(pl.)

''

''

banTaloonaat

banTaloon
qaSiir

)(

orT (pl.)
orTaat

tannuura (pl.)
tannuuraat

)(

uup (pl.)
upaat

) (

gunilla (pl.)
gunillaat

dress

)(

fustaan (pl.)
fasaatiin

''

''

''

''

) (
suit

badla (pl.)
bidal

swimsuit

nightgown

toob as-

) (

sibaaHa

mayooh (pl.)
mayohaat

toob an-noom

'amiiS noom

pajamas

)(

biaama (pl.)
biamaat

''

''

''

''

underwear

underpants

malaabis

daaxiliyya

malaabis

daaxiliyya

men's
underwear

)(

malaabis
daaxiliyya

rajaaliyya

kilottaat

) (
|

kilott (pl.)

bra

malaabis
daaxiliyya
Hariimi

libaas (pl.)
libasaat/libisa

)(

sutyaan (pl.)
sutyanaat

) (
diaper

) (
hat

) (
gloves

HifaaZ (pl.)
HifaaZaat
aTfaal

)(

qubba3a (pl.)
qubba3aat

belt

) (

buckle

kafuula (pl.)
kawafiil

)(

borneiTa (pl.)
baraniiT

quffaaz (pl.)
quffaazaat

)(

guwanti (pl.)
guwantiyaat

wiaaH (pl.)
awiHa

) (

)(

scarf

)(

iiaarb (pl.)
iarbaat

Hizaam (pl.)
aHzima

ibziim (pl.)
abaaziim

) (

''

Hizaam (pl.)
Hizima

abziim (pl.)
abaziim

) (

tie

) (

rabTa (pl.)

ribaaT 3unuq

)(

shoe

jawrab (pl.)
jawaarib

collar

karavattaat

)(

araab (pl.)
arabaat

aHdiya (pl.)
Hidaa'

()

gazma (pl.)
gizam

xuff (pl.)
xifaaf | axfaaf

) (

karavatta (pl.)

) (
slipper

)(

) (

towak

sock

tooka (pl.)

)(

ibib (pl.)
abaaib

qabba (pl.)
qabbaat

) (

) (

yaa'a (pl.)
ya'aat

koola (pl.)
kolaat

) (
button

) (
pocket

zipper

thread

zirr (pl.)
azraar

zuraar (pl.)
zaraayir

jeib (pl.)

juyuub

saHHaab

) (

xeiT (pl.)

)(

xuyuuT

''

''

geib (pl.)
guyuub

soosta

''

jewel

)(

jawhara (pl.)
jawaahir

''

gawhara (pl.)
gawaahir

jewelry

gold/silver/jew
els

earring

) (

mugawharaat

maSuughaat

Halaq (pl.)
Hilqaan

''

Hala' (pl.)
Hil'aan


) (
necklace

3iqd (pl.)
3uquud

) (

3u'd (pl.)
3i'aad

necklace,
choker

)(

kirdaan (pl.)
karaadiin

''

kirdaan (pl.)
karadiin

) (
bracelet

siwaar (pl.)
aswira

)(

iswira (pl.)
asaawir

)(

uweia (pl.)
awaayi

) (
ring

xaatim (pl.)
xawaatim

gold

dahab

silver

fiDDa

''

''

dahab

''

faDDa

diamond

pearls

)(

maas(a)

lu'lu'

)(
''

glasses

contact lenses

sunglasses

wristwatch

naZZaara

3adasaat

''

laaSiqa

naZZaara

amsiyya

purse

)(
)(
) (

saa3at yad

''

anTa (pl.)

unaT (alyad)

Haqiiba (pl.)
Haqaa'ib alyad

almaaz(a)

''

luuli

naDDaara

''

naDDaarit
ams

saa3it iid

anTa (pl.)

)(

unaT

) (

kiis (pl.)

akyaas


wallet

)(

maHfaZa (pl.)
maHaafiZ

''

''

) (
umbrella

fabric

miZalla (pl.)
miZallaat

)(

amsiyya (pl.)
amaasi

aqmia

'umaa(a)

silk

)(

Hariir (pl.)
Haraa'ir

''

''

''

''

wool

)(

Suuf (pl.)
aSwaaf

velvet

) (

cotton

muxmal

quTun (pl.)
aqTaan

''

'aTiifa

'uTn (pl.)
a'Taan

lace

leather

dotted

striped

|
taxriima

embroidered,
decorated

patterned

tight

''

gild

munaqqaT

''

mina''aT

muqallam

''

mi'allim

saada

''

wide

karohaat

''

mizarka

muajjar

''

miaggar

Dayyiq

''

Dayya'

muzayyan


loose

dantel

jild

plaid

solid color

dantilla |

waasi3

''

waasi3

)(

maHazza'

''

3ariiD (pl.)
3uraaD


modest

muHtaim

torn

maqTuu3

) (
tailor

xayyaaT (pl.)
xayyaaTuun

''

''

Hima

ma'Tuu3

xayyaaT (pl.)
xayyaTiin

)(

tarzi (pl.)
tarziyya

(clothing) size

)(

maqaas (pl.)
maqaasaat

''

ma'aas (pl.)
ma'asaat

-
to adjust

)(

to fit, make to
measure

3addala yu3addilu
(ta3diil)

ZabaT -

yuZbuT

faSSal -

yifaSSal

)(
-

to shorten

)(
-
to mend (ex. a
tear)

)(
-

to sew

)(

qaSSara -

(tafSiil)

'aSSar -

''

yuqaSSiru

yi'aSSar

(taqSiir)

(ta'Siir)

SallaHa -

SallaH -

''

yuSalliHu

yiSallaH

(taSliiH)

(taSliiH)

xayyaTa -

xayyaT -

''

yuxayyiTu
(xiyaaTa)

yixayyaT
(xiyaaTa)

Arabic colors vocabulary

English

Standar Transliteratio
d Arabic n

) (
color

loon (pl.)
alwaan

Egyptia Transliteratio
n Arabic n

''

''

colored

mulawwan

''

milawwin

faatiH

''

''

''

aami'

light

dark

aamiq

daakin

barraaq

bright

shiny

black

)(
-

to become
black

(s.t.)

aahi'

lam3i

''

iswid - sooda
(pl.) suud

iswadda -

(iswidaad)

suud (pl.)

)(

)(
white

sudaa' (fem.),

yaswaddu

faa'i3

aswad (masc.),

-
to blacken

laami3

''

sawwada yusawwidu

sawwid -

''

(taswiid)

abyaD beiDaa' (pl.)

''

yisawwid
(taswiid)

''

abyaD - beiDa
(pl.) biiD

biiD

()
-
to whiten
(s.t.)

)(

bayyaDa yubayyiDu

''

''

(tabyiiD)

-
blue

) (

azraq - zarqaa'
(pl.) zurq

''

azra' - zar'a
(pl.) zur'


-
to become
blue

izraqqa -

yazraqqu

)(

(izriqaaq)

''

izra'' - yazra''
(izri'aa')

navy blue

kuHli

''

''

royal blue

zahri

''

''

sky blue

samaa'i

baby blue

indigo

labani

''

samaawi

''

niili

turquoise

green

()

feiruuzi

''

axDar xaDraa' (pl.)

''

xuDr

faruuzi

axDar - xaDra
(pl.) xuDr

-
to become
green

ixDarra yaxDarru

''

''

(ixDiraar)

bluish green

dark green

ginzaari

zeiti

mustard
(brownish)

kammuuni

zatuuni

kurumbi

banafsigi

green

olive green

zeituuni

pastel
green

purple

urjuwaani

-
red

()
-

to become
red

aHmar Hamraa' (pl.)

yaHmarru

)(

(iHmiraar)

qrimzi

pink

zahri

shocking
pink

orange

Humr

''

''

''

qurmuzi

bambi

bambi

Hamra (pl.)

iHmarra -

colored

''

Humr

scarlet

rose-

aHmar -

wardi

burtuqaali

''

msaxsax

''

burtu'aani


yellow

()

aSfar - Safraa'
(pl.) Sufr

''

aSfar - Safra
(pl.) Sufr

-
to become
yellow

iSfarra -

yaSfarru

)(

(iSfiraar)

canary
yellow
lemon
yellow

brown

bunni

light brown

''

''

kanaari

lamuuni

''

''

baSali

3asali

light brown
(particularly
of eyes)
brownskinned (or
euphemistic
for black)

()

asmar samraa' (pl.)

''

sumr

asmar - samra
(pl.) sumr

wheatcolored
(complexion

'amHi

-
) (

fair-skinned

abyaDaani beiDa (pl.) biiD

pale,
washed out

blond
(complexion
)

chestnut

baahit

''

''

-
) (

aqar - aqraa'
(pl.) uqr

''

a'ar - a'ra
(pl.) u'r

kastanaa'i

cream

grey

aSfar aaHib

ramaadi

''

''

ruSaaSi

''

''

gold

dahabi

''

dahabi

silver

fiDDi

''

faDDi

beige

ivory

''

bei

loon al-3aaj

loon il-3aag

off-white

burgundy

maroon

''

samni

nibiti

zibiibi

Arabic crime and punishment vocabulary

English
crime (in general)
crime
criminal
murderer
victim
prisoner

Standard Arabic Transliteration

()
()

) (
()
()

ijraam
jariima (pl.) jaraa'im
mujrim (pl.) mujrimuun
saffaaH
DaHiyya (pl.) DaHaaya
asiir (pl.) asra
sajiin (pl.) sujanaa'

suspect in

accused of

involvement in
illegal

) (

to arrest

)(
-
()

to suspect s.o. of

to sue

to extradite

Dil3 (pl.) Duluu3 fi


eir qaanuuni

i3taqala - ya3taqilu
(i3tiqaal)

qabaDa - yaqbiDu (qabD)


3ala

itabaha - yatabihu

)(

(itibaah) s.o. fi

ittahama - yattahimu

(ittihaam) s.o. bi

qaaDa - yuqaaDi

)(
) (
-

to confess to

muttaham bi

) ( -
to charge, indict

mutaba fi

()

(muqaaDaah)
sallama - yusallimu
(tasliim)
i3tarafa - ya3tarifu
(i3tiraaf) bi


to release, free

) (

aTlaqa - yuTliqu (iTlaaq)


saraaH


()

afraja - yufriju (ifraaj) 3an

) ( -
to pardon

warrant
bail
justice - just
denial of justice

trial

case, lawsuit

court or tribunal

- |

()
()

appeal

judge

()

3afa - ya3fu (3afw) 3an

mudakkirat tawqiif
kafaala
3adaala/3adl - 3aadil
Hirmaan min al-3adaala

muHaakama

qaDiyya (pl.) qaDaaya

maHkama (pl.) maHaakim

maHkamat al-isti'naaf

qaaDin (pl.) quDaah

lawyer

jury

juror

witness

()


()
) (

eyewitness

prosecution

defense

case

to claim, allege

to prove

proof, evidence

()
) ( -
) ( -
()

muHaamin (pl.)
muHaamiyuun

hei'at muHallafiin

muHallaf (pl.) muHallafuun

aahid (pl.) uhuud

aahid 3iyaan

iddi3aa'

difaa3

qaDiyya (pl.) qaDaaya

za3ama - yaz3umu (za3m)

dalla - yadullu (dalaala)

daliil (pl.) adilla

to convict

) ( -

adaana - yudiinu (idaana)

guilty

()

mudnib (pl.) mudnibuun

) ( -
to acquit

innocent

theft

robbery

burglary of

drug possession


()

bari' (pl.) abriyaa'

sariqa

nahb

smuggling

murder

bribery

embezzlement

s.o. min

drug trade

rape

abraa'a - yubri'u (ibraa')

saTw 3ala

Hiyaazat muxaddiraat

mutaajarat muxaddiraat

tahriib

itiSaab

qatl

irtiaa'/rawa

ixtilaas

fraud

iHtiyaal

blackmail

ibtizaaz

3iqaab

punishment (in
general)

(a) punishment

sentence

sentenced to

fine

()

3uquuba (pl.) 3uquubaat

()

Hukm (pl.) aHkaam 3ala


()

prison, jail

()

prison cell

()

imprisonment

life imprisonment

death penalty

to execute s.o.) ( -

maHkuum bi

araama (pl.) araamaat

sijn (pl.) sujuun

zinzaana (pl.) zinzaanaat

Habs

as-sijn al-mu'abbad

Hukm al-i3daam

a3dama - yu3dimu

(i3daam)

hanging

()

gallows

lethal injection

the electric chair

chained,

handcuffed

()

chains

anq

minaqa (pl.) maaaniq

al-Huqna l-qaatila

al-kursi l-kahrabaa'i

mukabbal

salaasil (sing.) silsila

Arabic education vocabulary

Standa
English

rd Transliteration
Arabic

Egyptia Transliteratio
n Arabic n

school

)(

madrasa (pl.)
madaaris

''

''

nursery
school

HaDaana (pl.)
HaDaanaat

''

HaDaana (pl.)
HaDanaat

)(

kindergarte

elementary

al-madrasa l-

school

ibtidaa'iyya

middle

al-madrasa l-

school

secondary
school

rawDat al-aTfaal

i3daadiyya

al-madrasa ttaanawiyya

''

''

''

''

''

''

''

al-madrasa ssanawiyya

university

)(

jaami3a (pl.)
jaami3aat

''

gam3a (pl.)
gam3aat

higher
education

) (

department

program

ad-diraasaat al3ulyaa

qism (pl.)
aqsaam

barnaamaj (pl.)

''

''
''

id-dirasaat il3ulya

'ism (pl.)
a'saam

barnaamag

)(

baraamij

(pl.) baraamig

studies

diraasaat

''

dirasaat

curriculum

)(

manhaj (pl.)
manaahij

''

manhag (pl.)
manaahig

school
subject (or
material,
as in

) (

maadda (pl.)
mawaadd

''

madda (pl.)
mawaadd

building
materials)
college,
academy

) (

kulliyya (pl.)
kulliyyaat

''

''

''

''

''

''

institute

)(

ma3had (pl.)
ma3aahid

Ministry of
Education

wizaarat attarbiyya watta3liim

diploma,
degree (or

ahaada

''

''

bimtiyaaz

''

''

bakalooriyaa

''

''

certificate)
with
distinction
baccalaure
ate

BA
(bachelor

lesaans

of arts)
BS
(bachelor

of science)

masters'

doctorate

bakaloriyoos

majisteir

''

''

doctooraah

''

''

professor

)(

ustaad (pl.)
asaatida

''

ustaaz (pl.)
asatza

teacher

) (

pupil

mudarris

tilmiid (pl.)
talaamiid

''

''

''

tilmiiz (pl.)
talamiiz

student

)(

Taalib (pl.)
Tullaab

''

''

''

''

''

''

major,
specializati
on

)(

taxaSSuS (pl.)
taxaSSuSaat bi

lesson

)(

dars (pl.) duruus

homework
(or duty)

)(

waajib (pl.)
waajibaat

''

waagib (pl.)
wagibaat

exam

imtiHaan (pl.)

''

imtiHaan (pl.)

)(

imtiHaanaat

imtiHanaat

test

)(

ixtibaar (pl.)
ixtibaaraat

''

ixtibaar (pl.)
ixtibaraat

muHaaDara

''

muHaDra

discussion

munaaqaa

''

muna'a

research

abHaat

''

abHaas

lecture

analysis

)(

taHliil (pl.)
taHaaliil

''

taHliil (pl.)
taHaliil

to deduce
(an
inference)

(an)
exercise

istantaja -

instantig -

yastantiju

)(

(istintaaj)

(istintaag)

tamriin (pl.)

tamriin (pl.)

tamaariin/tamrii

)(

naat

''

''

yistantig

tamariin/tamri
naat

(an)
activity

)(

naaaT (pl.)
naaaTaat/aniT

naaaT (pl.)

''

naaTaat/aniT
a

|
presentatio
n

) (

taqdiim (pl.)
taqdiimaat

''

ta'diim (pl.)
ta'dimaat

textbook

()

kitaab madrasi

''

''

Saff (pl.) Sufuuf

''

''

faSl (pl.) fuSuul

''

''

(pl.) kutub
madrasiyya

grade,
form

)(

class

)(

class
period

)(

HiSSa (pl.)
HiSaS

''

''

recess,
holiday

)(

ajaaza (pl.)
ajaazaat

''

agaaza (pl.)
agazaat

)(

3uTla (pl.) 3uTal

scholarship
, grant

financial
aid

()

student
loan

)(

minHa (pl.)
minaH

musaa3adaat
maaliyya

''

''

''

''

''

''

qarD diraasii
(pl.) quruuD
diraasiyya

) (
cost, fee

tuition

funding

''

rusuum at-

ta3liim

tamwiil

''

) (
notebook

kulfa (pl.) kulaf

''

maSariif iddiraasa

''

daftar (pl.)
dafaatir

)(

kurraasa (pl.)
kurrasaat

(thick)

)(

notebook

kakuul (pl.)
kaakiil

) (
pen

pencil

qalam (pl.)
aqlaam

qalam raSaaS

''

''

'alam (pl.)
a'laam

'alam raSaaS

paper

)(

waraqa (pl.)
awraaq

''

wara'a (pl.)
awraa'

eraser

mimHaah

)(

astiika (pl.)
asatiik

blackboard

)(

sabbuura (pl.)
sabbuuraat

chalk

Tabaaiir

) (

''

tuxta (pl.)
tuxat

Tabaiir

calculator

()

aala Haasiba
(pl.) aalaat

aala Hasba

''

Haasiba

(pl.) alaat
Hasba

(measuring
) ruler

)(

misTara (pl.)
masaaTir

''

masTara (pl.)
masaaTir

encyclopedi
a

)(

mawsuu3a (pl.)
mawsuu3aat

''

''

dictionary

)(

qaamuus (pl.)
qawaamiis

''

qamuus (pl.)
qawamiis

-
to teach

)(

)(

to learn

3allama yu3allimu

3allim -

''

(ta3liim)

(ta3liim)

darrasa yudarrisu

''

(tadriis)

ta3allama yata3allamu
(ta3allum)

yi3allim

darris - yidarris
(tadriis)

it3allim yit3allim
(ta3liim)

)(

)(

to
specialize
or major in
(a field of
study)

taxaSSaSa -

yataxaSSaSu

(taxaSSuS) bi

)(

itxaSSaS yitxaSSaS
(taxaSSuS) bi

)

to study (a
subject)

darasa- yadrusu
(diraasa)

''

daras - yidris
(diraasa)

)(
to study
(e.g.
lessons, for
a test)

)(

daakara yudaakiru

zaakir -

''

(mudaakara)

yizaakir
(muzakra)

-
to
memorize

HafiZa yaHfaZu (HifZ)

''

HifiZ - yiHfaZ
(HifZ)

)(
to attend,
be present

HaDara yaHDuru

''

HaDar - yiHDar
(HuDuur)

(HuDuur)

(
)
-
to be
absent
(from)

)(

aaba - yaiibu
(iyaab) 3an

''

''

to make
s.t. up (ex.
missed
homework)

-

(

3awwaDa yu3awwiDu

from

mark

yi3awwaD
(ta3wiiD)

)(

-
taxarraja yataxarraju
(taxarruj) fi

grade,

''

(ta3wiiD)


to graduate

3awwaD -

)(

)(

itxarrag yitxarrag
(taxarrug) min

daraja (pl.)
darajaat

''

daraga (pl.)
daragaat


good
grades

darajaat 3aaliya

''

daragaat 3alya

-
to get a
good grade
on an
exam

)(

najaHa yanjaHu
(najaaH) fil-

nagaH -

''

imtiHaan

yingaH
(nagaaH) filimtiHaan

to fail an
exam

)(

saqaTa yasquTu
(suquuT) fil-

si'iT - yis'aT

''

(su'uuT) filimtiHaan

imtiHaan

right,
correct
wrong,
incorrect

to add

SaHH

''

xaTa'

jama3a -

''

''

alaT

gama3 -

yajma3u (jam3)

yigma3 (gam3)

TaraHa -

TaraH - yiTraH

)(
-
to subtract
(a number)
from
(another)

)(

yaTraHu (TarH)

__

__ min __

''

(TarH) __ min
__

__
-
to multiply
(a number)
by
(another)

)(
__

Daraba yaDribu (Darb)

''

__ fi __

Darab - yiDrab
(Darb) __ fi __

__
-
to divide (a
number) by
(another)

)(
__

qasama yaqsimu (qasm)

'asam - yi'sim

''

('isma) __ 3ala

__ 3ala __

__

__ zaa'id __

__ zaa'id __

__
__ plus __

__

is __

__

yusaawi __

yisaawi __

__ naaqiS __

__ naa'iS __

__
__

__ minus
__ is __

__

yusaawi __

''

yisaawi __

__
__
__ times
__ is __

__

__ fi __ yusaawi
__

''

__ fi __
yisaawi __

__
__
__
(divided)
by __ is __

__

__ 3ala __

yusaawi __

''

__ 3ala __
yisaawi __

__

equation

)(

mu3aadala (pl.)
mu3aadalaat

''

mu3adla (pl.)
mu3adlaat


) (
fraction

kasr (pl.) kusuur

''

''

''

''

''

''

(math)
problem

)(

mas'ala (pl.)
masaa'il

) (
shape

akl (pl.) akaal

circle

)(

daa'ira (pl.)
dawaa'ir

) (

deira (pl.)
dawaayir

square

)(

murabba3 (pl.)
murabba3aat

''

mirabba3 (pl.)
mirabba3aat

rectangle

)(

mustaTiil (pl.)
mustaTiilaat

''

''

triangle

)(

mutallat (pl.)
mutallataat

''

musallas (pl.)
musallasaat

side

)(

Dil3 (pl.) Duluu3

''

''

angle

)(

zaawiya (pl.)
zawaaya

''

zawya (pl.)
zawaaya

human
sciences
(liberal

al-3uluum alinsaaniyya

''

''

''

''

''

''

arts)

history

political

science

at-taariix

al-3uluum assiyaasiyya


sociology

3ilm al-ijtimaa3

3ilm an-nafs

''

''

al-adab

''

''

al-lisaaniyaat

''

''

al-luawiyaat

''

''

al-falsafa

''

''

al-muHaasaba

''

il-muHasba

''

''

psychology

literature

linguistics

philosophy

accounting

business
administrat
ion

journalism

engineering

civil
engineering

3ilm il-

''

idaarat ala3maal

igtimaa3

aS-SaHaafa

''

''

al-handasa

''

''

''

''

al-handasa lmadaniyya

computer
engineering

handasat alHaasuubaat

handasit ilkombyuuter

electrical
engineering

al-handasa lkahrabaa'iyya

''

''

''

''

''

''

industrial
engineering

al-handasa SSinaa3iyya

nuclear

engineering

nawawiyya

al-3imaara

''

''

economics

al-iqtiSaad

''

''

home

al-iqtiSaad al-

''

''

architectur
e

economics

al-handasa n-

manzili

law

fine arts

art

al-funuun al-

jamiila

) (

fann (pl.)

music

dance

) (
science

al-Huquuq

''

al-musiiqa

ar-raqS

''

ar-ra'S

''

''

''

''

3ilm (pl.)
3uluum

microbiolog

al-aHyaa' ad-

biochemistr
y

gamiila

al-muusiiqa

al-aHyaa'

chemistry

il-funuun il-

''

funuun

''

il-Hu'uu'

''

biology

''

daqiiqa

al-kiimiyaa'

al-kiimiyaa' alHayawiyya

''

il-aHyaa' iddi'ii'a

''

kimiya

''

''


physics

astronomy

mathemati

cs

statistics

algebra

al-fiiziyaa'

''

fiziya

al-falak

''

''

ar-riyaaDiyaat

''

''

al-iHSaa'

''

''

al-jabr

''

il-gabr

al-jiyolojiya

''

''

al-jirafiya

''

''

3ilm al-insaan

''

''

3ilm al-aataar

''

3ilm il-asaar

geology

geography

anthropolo

gy

archaeolog
y

computer
science

agricultural
sciences

earth
sciences

environme
ntal science

3ilm al-Haasuub

al-3uluum az-

veterinary

science

forensic

medicine

psychiatry

kombyuuteraat

''

''

3uluum al-arD

''

''

3ilm al-bii'a

''

''

3ilm an-nabaat

''

''

''

''

''

''

''

''

ziraa3iyya

botany

3ilm il-

aT-Tibb albeiTari

aT-Tibb a-ar3i

aT-Tibb annafsaani

medicine

nursing

public
health

aT-Tibb

''

''

at-tamriiD

''

''

''

''

Tibb al-asnaan

''

''

al-baSriyaat

''

''

aS-Seidala

''

''

lua (pl.) luaat

''

''

qawaa3id

''

''

mufradaat

''

''

aS-SiHHa l3aamma

dentistry

optics

pharmacy

) (
language

grammar

vocabulary

synonym

muraadif (pl.)
muraadifaat

''

muraadif (pl.)
muradifaat

)(

spelling

to spell

pronunciati
on

tahji'a

tahajja -

yatahajja

)(

(tahajjin)

) (

tahgiyya

ithagga -

''

yithagga
(tahgiyya)

lafZ (pl.) alfaaZ

''

''

usluub

''

''

Talaaqa

''

''

kafaa'a

''

''

style (as in
writing
style)

fluency

proficiency,
ability

skill

)(

mahaara (pl.)
mahaaraat

''

mahaara (pl.)
maharaat

) (
ability

qudra (pl.)
qudaraat

''

'udra (pl.)
'udaraat

Arabic emotions & personality traits vocabulary

Standa
English

rd
Arabic

Translitera
tion

Egypti
an
Arabic

Translitera
tion

to feel

)(

a3ara ya3ura
(u3uur) bi

Hass yiHess bi

feeling

)(

a3r (pl.)
u3uur

)(

iHsaas (pl.)
aHasiis

emotion

)(

3aaTif (pl.)
3awaaTif

''

''

''

''

emotional or
sentimental

3aaTifi

to sympathize with

)(

3aTafa ya3Tifu

''

''

(3aTf) 3ala

to hide or repress
one's feelings

)(

-

to fall in love with


(her)

)(

love

hate

yiktim
(katm) fi
nafsu

-
waqa3a yaqa3u
(wuquu3) fi
Hobb(iha)

)(
passion

katam -

)(

wi'i3 yiw'a3
(wu'uu3) fi
Hobb(aha)

)(
3iq

''

3i'

Hubb

''

''

karaahiyya

''

''

yearning

Haniin

''

''

longing, desire

ooq

''

oo'

despair
bitterness

ya's

''

''

maraara

''

''

-
to cry

-
baka - yabki
(buka)

)(
) (
tear

to smile

dumuu3

yi3ayyaT

)(

(3iyaaT)

''

ibtasama -

''

ibtasam -

yabtasimu

)(

(ibtisaam)

(ibtisaam)

DaHika -

DiHik -

-
to laugh

dam3 (pl.)

3ayyaT -

)(

yaDHaku

''

''

(DaHik)

yibtisim

yiDHak
(DiHk)

smiling (adjective)

bauu

smiling (adjective)

bauu

frowning (adjective)

to scream, shout

Saraxa -

yaSruxu

''

mikaar

sarax yisrux

)(

(Suraax)

(suraax)

to bellow at

)(

ga3ar yig3ar
(gi3iir) fi

to yell at

)(

axaT yuxoT
(axT) fi

-
to belittle, cut down

to size

)(
-
to insult, revile

atama -

yatimu

)(

(atm)

s.o.

yihazza'
(tahzii')

atam -

''

yitim
(atm)

-
to speak rudely to

hazza' -

)(

baggaH yibaggaH
(tabgiiH) fi


-
to fight with s.o.

)(
-

to argue with s.o.

)(

xaanaqa yuxaaniqu
(muxaanaqa

xaani' -

''

(xinaa')

jaadala yujaadilu

gaadil -

''

(mujaadala)

to to break off

yigaadil
(migadla)

relations with s.o.

yixaani'

xaaSim -

because of a

yixaaSim

dispute, stop

)(

(xiSaam)

speaking to them

-
to blame s.o. for
s.t.

) (

-

to scold s.o. for s.t.

)(

laam yaluum
(loom) s.o.

''

''

3ala s.t.

annaba yu'annibu
(ta'niib) s.o.
3ala s.t.

annib -

''

yi'annib
(ta'niib) s.o.
3ala s.t.

-
to pout, sulk


)(
-

to frown, scowl

)(

bawwaza yubawwizu

to complain (about)

)(

tajahhama yatajahham
u
(tajahhum)

to grumble,
complain (about)


)(

yibawwiz
(tabwiiz)

-

)(

kaar yikaar
(takiir)

-
aka - yaku

(akwa) min

)(

''

(tabwiiz)

bawwiz -

itaka yitiki
(akwa) min

tadammara
yatadammar
u
(tadammur)
min

-

)(

itzammar yitzammar
(tazammur)
min

-
to be disgraced,
made a subject of
scandal

(
)

infaDaHa yanfaDiHu
(infiDaaH)

itfaDaH yitfiDiH


a public disgrace,
scandal

)(

jursa (pl.)
juras

''

gorsa (pl.)
goras

to spread

scandal/gossip

)(

maliciously

scandal-monger

-
to apologize to s.o.
for st.

)(

-

to forgive s.o. for


st.

(
)

i3tadara ya3tadiru
(i3tidaar) li-

(namiima)
nammaam

i3tazar -

''

yi3tizir
(i3tizaar) lis.o. 3an s.t.

saamaHa -

saamiH -

yusaamiHu
(musaamaH

''

a) s.o. fi s.t.

sympathize with,
make allowances for

qabbala -

yisaamiH
(misamHa)
s.o. fi s.t.

yinimm

s.o. 3an s.t.

to excuse and

to kiss s.o.

namm -

3azar -

yi3zur

)(

(3uzr)

baas -


)(
) (
(a) kiss

to embrace, hug

)(

yuqabbilu
(taqbiil)

)(

yibuus
(boos)

qubla (pl.)
qubalaat

)(

boosa (pl.)
boosaat

HaDana yaHDunu
(HaDn)

)(

HaDan yuHDun
(HaDn)

to gasp

ihi' - yiha'
(ah')

)(
-
to moan, groan

-
to sigh

(a) sigh

tanahhada yatanahhadu

)(

(tanahhud)

tanhiida

)(

(pl.)
tanaahiid

ann - ya'inn

)(

(aniin)

itnahhid -

yitnahhid

tanhiida

''

(pl.)
tanahiid

)(
personality

axSiyya
(pl.)

''

''

axSiyyaat

)(
happy (happiness)

sa3iid (pl.)
su3adaa'
(sa3aada)

mabsuuT

)(

(sa3aada)

)(
glad, joyful
(gladness, joy)

delighted (delight)

cheerful

farHaan

)(

(farHa)

masruur

)(

(cheerfulness)

)(

proud (pride)

(siruur)

mariH
(maraH)

faxuur (faxr)

''

''

''

''

''

''

''

''

)(
-

to be proud of

)(

iftaxara yaftaxiru

iftaxar -

''

(iftixaar) bi

yiftixir
(iftixaar) bi

content, satisfied

raaDi

''

''

-
to be
content/satisfied
with

)(

raDiya yarDa

''

(riDan) bi

riDa - yirDa
(riDa) bi

-
to be really happy

about s.t. or really

enjoy it

)
very happy/pleased

sad (sadness)

)(

insagam yinsigim
(insigaam)
min

munsagim

Haziin (pl.)

Haziin

)(

Hazaana

(Huzn)

)(

regretful (regret)

)(
-

to regret s.t.

nadmaan

(nadam)

)(

(nadam)

nadima -

yandamu

)(

(nadam)

depressed

naadim

nidim -

''

3ala

mukta'ib

yindam
(nadam)
3ala

''

''

makbuus

miserable, very
unhappy

)(

ta3iis (pl.)
tu3asaa'

''

ta3iis (pl.)
tu3asa

miserable, poor

)(

miskiin (pl.)
masakiin

''

''


)(

albaan (pl.)
alaaba

comfortable,
relaxed

murtaaH

to relax

istaraaHa -

(istiraaHa)

mauul

mistarayyaH

yastariiHu

)
busy

''

istarayyaH yistarayyaH

''

hopeful (about)

)(
-

to hope (a hope,
wish)

(
)(
)

3amaan (fi)

-
tamanna yatamanna
(umniyya
[pl.]
amaanin)

(
)(
)

itmanna yitmanna
(umniyya
[pl.]
amaani)

indifferent

-
to resign oneself to

yastakiinu

(istikaana)

to get used to

istakaana -

yata3awwad

) (

(ta3awwud)
3ala

)(

to worry s.o.

(istikaana)

) (

it3awwid yit3awwid
(ta3awwud)
3ala

qalq (qalaq)

mahmuum

qaliqa -

yalqaqu

)(

(qalaq)

yastakiin

li-

ta3awwada -

to be worried

''

worried (worry)

istakaan -

ila

miTanni

aqlaqa yuqliqu

)(
''

'al'aan ('ala')

''

'ili' - yi'la'

'ala' - yi'li'

(iqlaaq)

)(

humuum

''

''

''

mitwattar

stressed

maduud

upset

za3laan

worries

tense, nervous

)(

(sing.)
hamm

mutawattar

-
to get upset

annoyed

mutaDaayiq

''

to annoy s.o.

(
)

zi3il - yiz3al

mitdaayi'

mitaaZ

Daayaqa yuDaayiqu
(muDaayaw
a)

''

daayi' yidaayi'

az3aja -

yuz3iju

)(

(iz3aaj)

az3ag -

''

(iz3aag)

)(

tease s.o.

taDaayaqa -

yataDaayaq

)(

u
(taDaayuq)
min

frustrated

yi3aknin
(3aknaan)
3ala

muaaib

aaZ - yiiiZ

itdaayi' yitdaayi' min

troublemaker

3aknin -

to irritate s.o., or to

to get annoyed (at)

yiz3ig

''

itaaZ yitaaZ min

''

3andu

fed up with

iHbaaT

maxnuu'
min

-
to get fed up with

s.t.

zihi' - yizha'
min

angry (anger)

)(

aaDib
(aDab)

aDbaan
(aDab)

to get angry (at)

)(

aDiba yaDabu

iDib -

''

(aDab) min

yiDab
(aDab) min

furious (at)

to explode with
anger at

maf'uu3 min

Ta'' - yiTa''
min

His blood boiled (in


anger)

embarrassed

-
to embarrass s.o.

to embarrass s.o.,
put them in an
uncomfortable
situation

(by)

axjala yuxjilu

)(

(ixjaal)

aHraja yuHriju

)(

(iHraaj)

)(

dammu faar

dammu
itfa'a3

maksuuf

kasaf - yiksif
(kusuuf)

itHara'

-
to be embarrassed

xajlaan

dammu

xajila yaxjalu
(xajal) min

'aHrag -

''

yiHrig
(iHraag)

itkasaf yitkasaf min


-
to be ashamed,
embarrassed (by)

ixtaa yaxtai min

''

min

ixtaa yixtii min

bashful, shy

xajuul

''

xaguul

sensitive

Hassaas

''

''

quiet or calm

to be or become
calm

)(

haadi'

hada'a yahda'u

haadi

(huduu')

)(

lonely

waHiid

loneliness

wiHda

''

hidi - yihda
(huduu')

waHdaani

''

unfriendly,
unsociable

minTiwi 3ala
nafsu

sociable, fond of
company

ijtimaa3i

''

igtimaa3i

3iari

chatterbox

(negative

raaay

connotation)

naughty,
mischievous

)(

aqi (pl.)
aqiyaa'

''

a'i (pl.)
a'iya

reckless

to reassure s.o.

amazed

Tam'ana -

''
-

''

Tammin -

yuTam'inu

yiTammin

)(

(Tam'ana)

)(

(taTmiin)

mundahi

-
to amaze

mutahawwir

adhaa -

''
-

yudhiu

)(

(idhaa)

)(

mindihi

daha yidhi
(daha)

-
to be amazed (by)

yundahiu

(indihaa)

)
astonished,
surprised

indahaa -

indaha -

''

min

mustarib

yindihi
(indihaa)
min

''

mistarab

to find s.t. strange


or amazing, or
(colloquially) to be
astonished by

istarab -

istaraba -

yastaribu

(istiraab)

''

yistarab
(istiraab)
(min)

)
ittaaxid -

to be taken aback,

startled, or to be

agitated/upset

shocked

yittaaxid/itx
add yitxadd

madhuul

to give s.o. a shock

maS3uu'

Sa3a' yiS3a' (Sa3')

)(
confused
(confusion)

)(

-
to confuse s.o.

)(

Haa'ir

Hayraan

(Heira)

)(

(Hiira)

mitlaxbaT

)(

(laxbaTa)

Hayyara yuHayyiru

Hayyar -

''

(taHyiir)

(taHyiir)

to confuse, mess up

yiHayyar

)(

laxbaT yilaxbaT
(laxbaTa)

hesitant

mutaraddid

''

''

firm

Haazim

''

''

decisive

Haasim

''

''

afraid (fear)

xaa'if (xoof)

xaayif (xoof)

)(

)(

to be afraid of, fear

)(

xaafa yaxaafu

''

(xawf) min

xaaf - yixaaf
(xoof) min

)(

-
to frighten s.o.

jealous (jealousy)

yaxa
(xaya)

axaafa yaxaafu

)(

(ixaafa)

xawwif yixawwif
(taxwiif)

afza3a -

yufzi3u

)(

(ifzaa3)

)(

(xia)

)(

xii - yixa

panic, terror

xaiya -

du3r

ayuur (pl.)

''

faza3 yifza3
(faza3)

zu3r

ayaraan

()
)(

uyur
(eira)

)(

(pl.) ayaari
(iira)

)(
-

to be jealous
of/over

)(
\

aara yaiiru
(eira)

aar - yiiir

''

(iira)
min/3ala

min/3ala

)(
envious (envy)

Hasuud (pl.)
Husud
(Hasad)

)(

)(

Hasuud (pl.)
Hussaad
(Hasad)

)(

to envy s.t. s.o.

)(
__
__

Hasada yaHsudu
(Hasad) s.o.
3ala s.t.

Hasad -

''

yiHsid
(Hasad) s.o.
3ala s.t.


disgusted (by)

muma'izz
min

mima'naT

-
to disgust s.o.

'araf - yi'rif
('araf)

)(

-
to be disgusted (by)

inspiring scorn and


contempt

confident (in)

tired

ima'azza -

yama'izzu

(imi'zaaz)

disgusting

min

waatiq bi

mut3ab

ta3iba -

yat3abu

to get tired

yima'naT
(imi'naaT)
min

ima'naT -

mo'rif

muhazza'

''

waasi' bi

ta3baan

''

ti3ib - yit3ab
(ta3ab)

sleepy

cold (as in a person


feeling cold)
hot (as in a person
feeling hot)

)(

(ta3ab)

na3saan

''

bardaan

Harraan

3anadi

) (
stubborn

''

3aniid (pl.)
3unud

hard-headed

raasu nafa

maai bidmaau

rikib raasu

greedy

Tammaa3

''

''

gluttonous

faj3aan

''

fag3aan

selfish

selfless

anaani

''

''

eiri

''

''

''

''

generous

)(

kariim (pl.)
karaam

spendthrift

musrif

iidu
maxruuma

to spend too much

)(

money

farraT yifarraT
(tafriiT) fi
fluusu

broke, penniless

stingy, cheap

baxiil

''

mifallis

''

gilda

iidu nafa

frugal

muqtaSid

HariiS 3ala
fluusu

)(

careful, cautious
(with)

HariiS (pl.)
HuraSa 3ala

careless, negligent

muhmil

''

affectionate

Hanuun

(affection)

)(

(Hanaan)

loving

muHibb

kind, good

Tayyib

(kindness,
goodness)

kind

)(

(Tiiba)

afuuq

)(

''

Hanuun
(Hinniyya)

''

''

''

''

afuu' (pl.)
ufa'a

)(

kind, forgiving,
generous

samH

''

simiH

nice, pleasant
(niceness)

)(

laTiif (pl.)
liTaaf (luTf)

''

laTiif (pl.)
luTaaf (luTf)

)(

pleasant, agreeable
(pleasantness)

)(

Zariif (pl.)
Zurafaa'
(Zarf)

)(
tolerant, goodnatured

) (

)(

Zariif (pl.)
Zuraaf
(Zurf)

)(
Haliim (pl.)
Hulamaa'

''

Haliim (pl.)
Hulama

gentle, sensitive

)(

raqiiq (pl.)
ruqaaq

''

ra'ii' (pl.)
ru'aa'

to be patient (with)

)(

Sabara yaSbiru

Sibir -

''

(Sabr) 3ala

yiSbur
(Sabr) 3ala

dependable

polite

impolite, rude

mu'addab

''

mumkin
ti3tamid
3aleih

''

\
eir
mu'addab

'aliil/3adiim
il-'adab

shameless

'aliil/3adiim
il-Haya

lazy

kusuul

hardworking

mujtahid

''

kaslaan

mugtahid

determined

alert, awake

muSammim

faa'iq

''

''

faayi'

active, energetic

)(

naiiT (pl.)
nuaTaa'

''

naiiT (pl.)
nuaTa

picky, fussy, "OCD"

fussy, overly detail-

oriented

irritable, touchy

3aSabi

''
-

to get on s.o.'s

nerves

)(

brave

ujaa3

''

bold, daring

jari'

''

cowardly

jabaan (pl.)

''

miwaswis

nimaki

''

narviz yinarviz
(narvaza)

ugaa3 (pl.)
ug3aan
garii' (pl.)
gura'a

gabaan (pl.)

)(

jubanaa'

gubana

curious

nosy, busybody

egotistical,
conceited

fuDuuli

maruur

''

''

conceited, arrogant

pompous

-
to brag, boast about

) (

to make false
boasts or claims

tabaaha -

Hiari

''

'aliiT

HaaTiT
menaxiiru
fis-sama

mutakabbir

yatabaahi

(tabaahin)

)(

bi-

''

itbaaha yitbaaha
(tabaahi) bi-

hagaS yihguS

(hagS)

(
)

to show off

)(

itmanZar yitmanZar
(manZara)
3ala

humble

mutawaaDi3

''

mitwaaDi3

sensible,
reasonable, sane

)(

3aaqil (pl.)
3uqalaa'

''

3aa'il (pl.)
3u'ala

insane, crazy

)(

majnuun
(pl.)

magnuun

''

majaaniin

(pl.)
maganiin

crazy, stupid

mahwuus
(pl.)

)(

mahawiis

ignorant

)(

jaahil (pl.)
juhalaa'

''

gaahil (pl.)
guhala

petty, trivial

-
silly, foolish,
simple-minded

)(

ahbal - fem.
hablaa' - pl.

haayif

ahbal - fem.

''

hubl

habla - pl.
hubl

)(

3abiiT (pl.)
3ubaTaa'

''

3abiiT (pl.)
3ubaTa

stupid, fatuous; or
disagreeable, nasty

)(

saxiif (pl.)
suxafaa'

''

saxiif (pl.)
suxafa

) (
stupid

abi (pl.)
abiyaa'

''

abi (pl.)
abiya

) (
smart

daki (pl.)
adkiyaa'

clever

)(

smart, intelligent

zaki (pl.)
azkiya

aaTir (pl.)
aaTiruun

) (

''

)(

aaTir (pl.)
aTriin

nabiih (pl.)
nubahaa'

''

nabiih (pl.)
nubaha

)(

clever, intelligent

naaSiH (pl.)
nuSaHa

)(
wise (wisdom)

Hakiim (pl.)
Hukamaa'
(Hukm)

)(

)(

Hakiim (pl.)
Hukama
(Hikma)

)(

genius

)(

3abqari (pl.)
3abaaqira

''

3abqari (pl.)
3abaqra

) (
noble

nabiil (pl.)
nubalaa'

''

nabiil (pl.)
nubala

honorable

)(

ariif (pl.)
urafaa'

''

eriif (pl.)
urafa

honest, trustworthy
(honesty/trustworth
iness)

)(

amiin (pl.)
umanaa'

amiin (pl.)

''

(amaana)

umana
(amaana)

)(
truthful

honest, scrupulous,
has integrity

) (

Saadiq

naziih (pl.)
nuzahaa'

straightfoward,

to lie

''

sincere

liar

''

kaddaab

kadaba yakdibu

Saadi'

naziih (pl.)
nuzaha

dori

kaddaab

kidib - yikdib
(kidb)

(kidb)

)(
treacherous,
betrayer

)(

addaar

''

''

''

''

''

''

''

''

-
to betray or act
treacherously
against

)(

adara yaduru
(adr) bi-

swindler

xaana yaxuunu

)(

(xiyaana)

naSSaab

someone who tells

tall tales
cunning, sly,
deceitful

makkaar

''

faaar

''

la'iim

-
to trick, deceive

yaxda3u

)(

(xud3a)

) (
cruel (cruelty)

xada3a -

)(

''

yixda3
(xiid3a)

qaasin (pl.)
qusaah

''

'aasi ('aswa)

(qaswa)

-
to be cruel to

xada3 -

qasa - yaqsu

)(

(qaswa) 3ala

)(

'isi - yi'sa
('aswa) 3ala

sophisticated,
worldly-wise

midardaH

minamrad

naive, clueless

)(

saadij (pl.)
suddaaj

''

saazig (pl.)
suzzaag

optimistic

mutafaa'il

''

mitfaa'il

pessimistic

unique

mutaaa'im

''

mitaa'im

fariid

''

''

fun to be around

funny

muDaHHik

dull, tedious to be
around

biDaHHik innaas

dammu ti'iil

baayix/dam

but failing

xafiif

tedious, annoying,
trying to be funny

dammu

mu baayix

* Note that in Arabic the preposition you usually use with emotions is (min). Ex.

(embarrassed by), (happy about), (angry at),


(surprised at), etc.

Arabic food vocabulary

English

Standar Transliterati
d on

Egyptia Transliterati
n on

Arabic
food
foods

meal

Arabic
Ta3aam

ma'kuulaat

''

) (

wajba (pl.)

) (

wajabaat

) (

delivery

tawSiil

akl
ma'kulaat

akla (pl.)
akalaat

Ta''a (pl.)
Ta''aat

''

''

''

''

restaurant

)(

maT3am (pl.)
maTaa3im

) (
waiter

naadil (pl.)
nudul

metre |

garsoon

faTuur

lunch

adaa'

ada

dinner

3aaa'

3aa

breakfast

to have
breakfast

faTara yafTuru (faTr)

fiTaar

fiTir - yifTar
(fiTaar)

to have lunch

to have dinner

)(

)(
-

taadda -

yataadda

yitadda

)(

(ada)

ta3aa -

yata3aa

itadda -


)(

it3aa yit3aa
(3aa)

recipe

)(

waSfa (pl.)
waSafaat

''

''

) (
ingredient

can

maqaadiir

) (

3ulba (pl.)

) (

jar

miqdaar (pl.)

3ulab

''

wi3aa' (pl.)
aw3iya

)(

muHtawiyaat

3elba (pl.)
3ilab
barTamaan
(pl.)
barTamaanaa
t

box

)(

Sunduuq (pl.)
Sanaadiiq

''

Sunduu' (pl.)
Sanadii'

) (
hungry
(hunger)

jaa'i3 (pl.)
jiyaa3 (juu3)

)(

)(

ga3aan
(goo3)

)(
thirsty (thirst)

3aTaan (pl.)
3iTaa

''

''

''

''

(3aTa)

)(

full (from
eating)

)(

ab3aan (pl.)
abaa3a

-
to eat

)(


akala yaa'kulu (akl)

)(

akal/kal yaakul (akl)


to drink

)(
-

to cook

)(

ariba yarabu

''

(urb)

Tabaxa yaTbaxu
(Tabx)

irib - yirab
(urb)

Tabax yiTbux (Tabx)

)(

| (

Tahaa yatHaa
(Tahy/Tahw)

)
-
to bake (esp.
bread)

yaxbizu

)(

(xabz)

-
to stir

to mix

xabaza -

Harraka yuHarriku

)(

(taHriik)

xalaTa -

xabaz - yixbiz
(xabiiz)

)(
-

'allab - yi'allib
(ta'liib)

)(
''

xalaT - yixluT

yaxliTu (xalT)

(xalT)

)(
()
)(
-

)(
____

mazaja yamzuju
(mazj) __
bi__

to pour

) (
__

Sabba yaSubbu
(Sabb) __

''

''

3ala __

__
-

)(
-
to boil (water)

sakaba yaskubu
(sakb)

alla - yualli
(ali/alayaan

kabb - yikubb
(kabb)

) (
-

ili - yili
(alayaan)

| (

)(

)
-
to boil (food)

salaqa yasluqu (salq)

''

sala' - yislu'
(sal')

)(
-
to boil over (to
overflowing)

faara yafuuru (foor)

''

''

)(
-
to burn, be
scorched

-
aaTa yaiiTu (eiT)

)(
-
to dissolve s.t.


)(
-

to melt s.t.

)(

aaT - yiiiT
(iyaaT)

)(

dawwaba yudawwibu
(tadwiib)

yidawwib

)(

(tadwiib)

sayyaHa yusayyiHu
(tasyiiH)

dawwib -

sayyaH -

''

yisayyaH
(tasyiiH)

to sprinkle,
scatter

-
)(

natara yanturu (natr)

''

natar - yintur
(natr)

) (
__

raa yaruu (ra)

''

''

''

''

__ 3ala __

__
-

to add (to)

)(

aDaafa yaDiifu
(iDaafa) ila

-
to heat (s.t.)
up


)(
-

to grease s.t.
(with)

) (

saxxana yusaxxinu

saxxan -

''

(tasxiin)

dahana yadhunu
(dahn) s.t. bi-

yisaxxan
(tasxiin)

) (

dahan - yidhin
(dihaan) s.t.
bi-


-
to peel
(something)


)(
-

to grate

)(

qaara yuqair

'aar -

''

(taqiir)

yi'aar
(ta'iir)

baara yaburu

''

''

''

''

(bar)

-
to strain/drain

Saffa - yiSaffi
(taSfiya)

)(
-
to cut

)(

qaTTa3a yuqaTTi3u

)(

) (

yi'aTTi3
(ta'Tii3)

ariiHa (pl.)
araa'iH

piece

''

(taqTii3)

slice

'aTTa3 -

)(

xarTa (pl.)
xuraT

qitT3a (pl.)

) (

Hetta (pl.)

qiTa3

Hetat

-
)(
to soak (s.t. in
water)

)(
(

naqa3a yanqa3u

''

(naq3)

na'a3 - yin'a3
(na'3)

)
-
to chew

)(

maDaa yamDuu

''

''

''

''

(maD)

drink

)(

maruub (pl.)
maruubaat

juice

)(

3aSiir (pl.)
3aSaa'ir

''

3aSiir (pl.)
3aSaayir

water

maa'

mayya

tea

aay

''

''

coffee

qahwa

''

'ahwa

Haliib

laban

xamr

''

nabiid

milk

alcohol

wine

champagne

beer

) (
fruit

apple

orange

banana

lemon

''

nibiit

ampanya

''

''

biira

''

''

faakiha (pl.)
fawaakih

tuffaaH

burtuqaal

mooz

laymuun

''

''

''

fakha (pl.)
fawaakih

''

burtu'aan

''

lamuun


lime

watermelon

laymuun
HaamiD

baTTiix

cantaloupe

strawberry

baTTiix aSfar

farawla

''

''

lamuun

''

ammaam

''

cherry

karaz

grape

3inab

''

''

raisin

zabiib

''

zibiib

pear

peach

plum

prune

kummatra

kireiz

kommetra

xoox

''

''

barquuq

''

bar'uu'

barquuq

naaif

''

bar'uu'
naashif

pomegranate

rummaan

''

''

mimi

''

''

guwaafa

''

''

balaH

''

''

tamr

''

''

ananaas

''

''

apricot

guava

dates (fresh)

dates
(dried/processe
d)

pineapple

coconut

berry

jooz al-hind

raspberry

blackberry

gooz hind

tuut

''

''

tuut azraq

''

tuut azra'

blueberry

tuut almu3allaq

tuut al-aswad

al-mu3allaq

tuut aHmar

tuut iswid


mango

fig

mango

tiin

''

manga

''

olive

zeituun

zatuun

popcorn

buaar

fiaar

nuts

almonds

mikassaraat

''

''

looz

''

''

3ein al-jamal

''

3ein gamal

bunduq

''

bondo'

suudaani

''

sudaani

walnuts

hazelnuts

peanuts

vegetables

xaDrawaat

xuDrawaat |
xuDaar

carrot

cauliflower

lettuce

jazar

''

gazar

qarnabiiT

''

'arnabiiT

xass

''

''

cucumber

xiyaar

''

''

zucchini

kuusa

''

koosa

cabbage

krumb

''

kurumb

peas

baazilaa'

) (

fujl (pl.)

radish

celery

okra

eggplant

bisilla

figl

fujuul

karafs

''

''

baamiya

''

bamya

artichoke

)(

badinjaan

xuruuf (pl.)
xaraaiif

''

bidingaan

xaruuf


spinach

sabaanix

''

''

potato

)(

baTaaTa (pl.)
baTaaTis

baTaaTis

tomato

TamaaTim

''

''

''

onion

baSal

''

garlic

tuum

clove

corn

mushroom

) (

faSS (pl.)

fuSuuS

''

dura

fuTr

ampinyoon

''

3e uraab

pumpkin

''

toom

3u uraab

qar3a

dura

3ar' 3asali


beans

chickpeas

fuul

''

''

HummuS

''

HommoS

3ads

lentils

3adas

''

soup

Hisaa'

salad

salaTa

''

) (
meat

laHm (pl.)

urba

''

laHma

luHuum

poultry

Tuyuur

Zafar

chicken

dajaaj

firaax

laHm al-

lamb

beef

xaruuf

laHma Daani

laHm al-baqar

laHma ba'ari


turkey

fish

pork

shrimp

crab

lobster

clam

oyster

octopus

bread

loaf of bread*

diik ruumi

''

''

samak

''

''

''

''

''

''

laHm al-

xanziir

gambari

abu galambo

karkand

Halazuun

Sadafi

kaburiya

istakooza

gandofli

maHaar

''

''

ixTabuuT

''

uxTabuuT

xubz

raiif (pl.)
arifa

''

3ei

''

)(

* Note that a refers to something different than what Americans


would typically think of as a loaf of bread. A is a whole pita bread
or . Here's a photo of a boy carrying a bunch of .
a long, thin
bread roll

(similar to hot

3ei fiinu

dog buns)
a round bread

roll (like dinner

rolls)

3ei kayzar

yeast

xamiira

''

''

dough

3ajiin

''

3agiin

-
to knead

3ajana ya3jinu (3ajn)

''

3agan - yi3gin
(3agn)

)(

to rise

taxammara yataxammaru
(taxammur)

itxammar yitxammar
(xumraan)

)(

)(

cheese

jubn

butter

jam

yogurt

gibna

zubda

''

zibda

murabba

''

mirabba

laban zabaadi

zabaadi

3asal (abyaD)

''

''

3asal aswad

''

3asal iswid

honey

)(

molasses

rice

pasta

egg

desserts,
sweets

aruzz

ruzz

makaruuna

''

makaroona

beiD

''

''

Helawiyaat

''

ice cream

aayis kriim

''

scoop

boola

cake

ka3k

gatooh

gum

3ilk

libaan

sugar

sukkar

''

''

salt

milH

''

malH

pepper

fulful

''

filfil

oil

zeit

''

''

zeit zeituun

''

''

xall

''

''

olive oil

vinegar

spices

bahaaraat

tawaabil

''

buharaat

''

flour

wheat

mint

parsley

cinnamon

daqiiq

''

di'ii'

qamH

''

'amH

na3naa3

''

ni3naa3

baqduunis

''

ba'duunis

qirfa

''

'irfa

ginger

cumin

zanjabiil

ganzabiil

kammuun

''

''

jooz aT-Tiib

''

goozit iT-Tiib

nutmeg

turmeric

kurkum

''

''

coriander

kuzbara

''

''

cloves

qurunfil

''

'oronfil

za3faraan

''

''

za3tar

''

''

saffron

thyme

vegetarian

to be on a diet

nutrition

appetite

boiled

fried

nabaati

''

tabi3a -

)(

yatba3u
(tabaa3a)

Himya

idaa'

''

''

3aamil/3amla
reiim

iza

ahiyya

nifs lil-akl

masluuq

''

masluu'

maqli

''

ma'li

miHammar

mewi

grilled

awiiy

roasted

muHammar

stuffed

maHi

''

''

minced

mafruum

''

''

rosto

crunchy

raw

delicious

delicious,
appetizing

muqarmi

''

mi'armi

nayy

ladiid

''

laziiz

ahi

''

''

nii'

fresh

Taazaj

natural

Tabii3i

''

tender

layyin

naaif

''

''

Helw

''

''

dry

sweet

|
hot (spicy)

hot
(temperature)

Haarr

saaxin

Taaza

''

Tari

Haami |

Harraa' |

meaTTa

suxn

cold

baarid

''

) (
taste, flavor

flavor

bitter

sour

spoiled

to spoil, go bad
(of food or milk
etc.)

)(

Ta3m (pl.)
Tu3uum

''

saa'i3

''

''

''

''

nakha

murr

HaamiD

faasid

fasada yafsidu
(fasaad)

miziz

xasraan

xisir - yixsar
(xusaara)

)(
-

to go sour (of
food or milk
etc.)

(
)

HimiD yiHmaD
(HamaDaan)

rotten, moldy

burned

muta3affin

mi3affin

''

maHruu'

maHruuq

undercooked

mi3aggin

Arabic geography vocabulary

English

Standar Transliteratio
d Arabic n

Egyptia Transliteratio
n Arabic n

north

amaal

''

''

south

januub

''

ganuub

east

arq

''

ar'

west

arb

''

''
ittigaah

direction

ittijaah

''

left

yasaar

imaal

right

yamiin

''

yimiin

behind

waraa'

xalf

wara

in front of
next to

amaam

bijaanib

'uddaam
gamb

above

fooqa

''

foo'

below

taHt

''

''
''

far (from)

ba3iid 3an

''

near (to)

qariib min

''

opposite

between

beina

''

daaxil

xaarij

inside
outside
here
there

muqaabil

'ariib/'urayyib
min
'uSaad
bein
guwwa
barra

huna

''

hina

hunaaka

''

hinaak

map

)(

xariiTa (pl.)
xaraa'iT

xaariTa (pl.)
xaariTaat

''

xariiTa (pl.)
xaraayiT

)(

compass

boSla

''

''

distance

masaafa

''

''

area

misaaHa

''

''

width

3arD

''

''

height

irtifaa3

''

''

length

Tuul

''

''

place;

) (

''

''

''

''

location

location,
site

) (

makaan (pl.)
amaakin

mawqi3 (pl.)
mawaaqi3

capital

)(

3aaSima (pl.)
3awaaSim

suburb

DaaHiya (pl.)

DaHya (pl.)

)(

DawaaHin

the country

) (

village

) (

district

governorat
e

region,
area

region

) (

country

homeland,
nation

ar-riif

qarya (pl.)
qura

Hayy (pl.)
aHyaa'

muHaafaZa

minTaqa (pl.)
manaaTiq

) (

iqliim (pl.)

) (

) (

DawaaHi

)(

aqaaliim

balad (fem.)
(pl.) bilaad

waTan (pl.)
awTaan

''

''

''

''

''

''

''

''

''

minTa'a (pl.)
manaaTi'

''

''

''

''

''

''

North
America

South
America

amriika a-

amaaliyya

amriika al-

januubiyya

''

''

''

amriika igganuubiyya

Europe

urubba

''

uruppa

Africa

afriiqiya

''

afriqya

aasiya

''

asya

usturaaliya

''

usturalya

amriika

''

''

''

''

''

''

Asia

Australia

the United
States

al-wilaayaat al-

muttaHida

the United

al-mamlaka al-

Kingdom

muttaHida

England

Austria

Venice

inglitira

''

''

nimsa

''

''

al-bunduqiyya

''

''

Germany

almaaniya

''

almanya

Greece

yuunaan

''

yunaan

aS-Siin

''

''

China

Japan

yaabaan

''

yabaan

India

al-hind

''

''

''

i-ar' il-awsaT

amaal afriiqiya

''

amaal afriqya

al-marib

''

''

the Middle
East

North

Africa

a-arq alawsaT

the
Maghreb
(North
Africa)

the
Mashriq
(the Middle

al-mariq

''

il-mari'

miSr

''

maSr

al-qaahira

''

''

al-iskenderiyya

''

iskenderiyya

al-ardaqa

''

il-arda'a

arm a-eix

''

''

al-'uqSor

''

''

aswaan

''

''

siinaa'

''

siina

aS-Sa3iid

''

''

''

''

East)

Egypt

Cairo

Alexandria

Hurghada

Sharm alSheikh

Luxor

Aswan

Sinai

Upper
Egypt

Sudan

as-suudaan
(masc.)

Khartoum

Morocco

Rabat

Casablanca

Fez

''

''

''

''

''

''

''

''

faas

''

''

al-xarTuum

al-mareb
(masc.)

ar-rabaaT

ad-daar albeiDaa'

Marrakesh

marraake

''

''

Algeria

al-jazaa'ir

''

ig-gazaa'ir

Algiers

al-jazaa'ir

''

ig-gazaa'ir

wahraan

''

''

Oran

Tunisia

tuunis

''

''

Tunis

tuunis

''

''

Libya

liibiyaa

''

''

Taraabulus

''

''

Tripoli

Benghazi

the Levant

Jordan

benaazi

''

''

bilaad a-aam

''

''

''

''

al-'urdunn
(masc.)

Amman

3ammaan

''

''

Aqaba

al-3aqaba

''

''

filasTiin

''

filisTiin

al-quds

''

il-'uds

beitalaHm

''

''

Palestine

the West

Bank

Gaza Strip

Jerusalem

Bethlehem

aD-Daffa larbiyya

qiTaa3 azza

Jericho

ariiHa

''

''

Hebron

al-xaliil

''

''

yaafa

''

''

Jaffa

the Negev

Israel

Lebanon

an-naqab

''

''

israa'iil

''

isra'iil

''

libnaan

lubnaan
(masc.)

Beirut

beiruut

''

''

Syria

suuriya

''

surya

Damascus

dimaq

''

dima' | dimi'

''

il-3iraa'

badaad

''

''

al-kuweit

''

''

''

''

al-baHrein

''

''

al-manaama

''

''

Iraq

Baghdad

Kuwait

Kuwait City

Bahrain

Manama

al-3iraaq
(masc.)

madiinat alkuweit

(
Saudi
Arabia

Riyadh

Mecca

Medina

al-3arabiyya)

as-sa3uudiyya

ar-riyaaD

makka (l-

''

''

qaTar

''

''

ad-dooHa

''

''

munawwara

al-imaaraat (al-

Arab

3arabiyya al-

Emirates

muttaHida)

Abu Dhabi

Dubai

su3uudiyya

''

al-madiina l-

Doha

3arabiyya) is-

''

''

''

)(

(il-mamlaka il-

''

mukarrama)

Qatar

United

(al-mamlaka

abu Zabi
(masc.)

dubayy

il-imaraat (il-

''

3arabiyya ilmuttaHida)

''

''

''

''

Oman

3umaan

''

''

Muscat

masqaT

''

''

Yemen

''

''

Sana'a

''

San3a

al-yaman
(masc.)

San3aa'

* Note that countries and cities are usually feminine, except those specifically noted
as masculine.

Arabic government and politics vocabulary

English

Standard
Arabic

) (
government

Transliteration

Hukuuma (pl.)

Hukuumaat

politics

as-siyaasa

political

siyaasi

party

()

Hizb (pl.) aHzaab

) (
movement

Haraka (pl.) Harakaat

) (
faction

bloc

()

faSiila (pl.) faSaa'il

kutla (pl.) kutal

liberal

liibiraali

conservative

muHaafiZ

neo-conservative
country
nation, homeland


()
()
) (

citizen

immigrant

muHaafiZ jadiid
dawla (pl.) duwal
waTan (pl.) awTaan

muwaaTin (pl.)

muwaaTinuun

) (

muhaajir (pl.)

muhaajiruun

population

3adad sukkaan

democracy

diimoqraaTiyya

republic

jumhuuriyya

kingdom

empire

mandate

()

mamlaka (pl.) mamaalik

) (

imbraaTuuriyya (pl.)

) (

colony

dictatorship
totalitarianism
fascism

imbraaTuuriyyaat

intidaab

musta3mara (pl.)

musta3maraat

diiktaatoriyya

umuuliyya
faaiyya

uyuu3iyya

socialism

itiraakiyya

capitalism

ra'smaaliyya

anarchism

fawDawiyya

patriotism

waTaniyya

nationalism

qawmiyya

communism

pan-Arab nationalism

al-qawmiyya l-3arabiyya

federal government

Hukuuma ittiHaadiyya

local government

coalition government

al-Hukuuma almaHaliyya
Hukuuma i'tilaafiyya

) (
authority

sulTa (pl.) sulaTaat

legislative

tarii3i

executive

tanfiidi

judicial

qaDaa'i

) (
constitution

dustuur (pl.) dasaatiir

) (
amendment

veto

ta3diil (pl.) ta3diilaat

naqD

) (
position, office

president; chairman

()

manSib (pl.) manaaSib

ra'iis (pl.) ru'asaa'

prime minister

governor; ruler

()

Haakim (pl.) Hukkaam

mayor

()

3umda (pl.) 3umad

monarch

()

ra'iis al-wuzaraa'

3aahil (pl.) 3awaahil

king

) (

malik (pl.) muluuk

prince

()

amiir (pl.) umaraa'

crown prince

His Majesty

His Royal Highness

waliiy al-3ahd

jalaalatuhu

SaaHib as-sumuuw almalaki

tyrant

mustabidd

despot

Taaiyya

ambassador

minister

()
) (

safiir (pl.) sufaraa'

waziir (pl.) wuzaraa'

deputy, vice,
representative

) (

naa'ib (pl.) nuwwaab

) (
member

3uDw (pl.) a3Daa'

) (
official

representative

spokesman

()


) (

delegate, envoy

deputy, agent

) (
) (

councillor, advisor

secretary general

mas'uul (pl.) mas'uuluun

mumattil (pl.)
mumattiluun

mutaHaddit bism

naaTiq bism

mab3uut (pl.)
mab3uutuun

wakiil (pl.) wukalaa'

mustaaar (pl.)

mustaaaruun

al-amiin al-3aamm

leader

()
| ()

za3iim (pl.) zu3amaa'

qaa'id (pl.)
quwwaad/qaada

) (
embassy

committee

()

delegation

) (
()

safaara (pl.) safaaraat

lajna (pl.) lijaan

wafd (pl.) wufuud

ba3ta (pl.) ba3taat

) (
council

parliament

the American
Congress

the American Senate

the American House of


Representatives

majlis (pl.) majaalis

barlamaan

al-konris

majlis a-uyuux

majlis an-nuwwaab

the Supreme Court

al-maHkama al-3ulya

) (
agency

) (

institution, foundation

) (

organization

wakaala (pl.) wakaalaat

mu'assasa (pl.)
mu'assasaat

munaZZama (pl.)
munaZZamaat

) (
group, association

jamaa3a (pl.) jamaa3aat

) (

the United Nations


(UN)

the General Assembly

the Security Council

jam3iyya (pl.) jam3iyyaat

al-umam al-muttaHida

al-jama3iyya al-3aamma

majlis al-amn

resolution (or
decision)

session

the European Union


(EU)

Group of Eight (G8)

World Health
Organization (WHO)

International Monetary

()

qaraar (pl.) qaraaraat

()

jalsa (pl.) jalasaat

Fund (IMF)

World Bank

World Trade
Organization (WTO)

Human Rights Watch

Amnesty International

al-ittiHaad al-uruubi

majmuu3at at-tamaani

munaZZamat aS-SiHHa l3aalamiyya

Sunduuq an-naqd addawli

al-bank ad-dawli

munaZZamat at-tijaara l3aalamiyya

muraaqabat Huquuq alinsaan

munaZZamat al-3afw addawliyya


Doctors Without
Borders

the Red Cross

the Red Crescent

the Arab League

Gulf Cooperation
Council (GCC)

OPEC

Hezbollah

Hamas

munaZZamat aTibaa'
bilaa Huduud

aS-Saliib al-aHmar

al-hilaal al-aHmar

jaami3at ad-duwal al3arabiyya

majlis at-ta3aawun liduwal al-xaliij al3arabiyya

munaZZamat ad-duwal
al-muSaddira lin-nafT

Hizb allaah

Hamaas (Harakat almuqaawama lislaamiyya)

the Muslim
Brotherhood

Al-Aqsa Martyrs'
Brigade

Popular Front for the


Liberation of Palestine

Al-Qaeda

Islamic Jihad

administration

govt. agency or
authority

intelligence

al-ixwaan al-muslimiin

kataa'ib uhadaa' al-aqSa

al-jabha a-a3biyya litaHriir filasTiin

tanZiim al-qaa3ida

al-jihaad al-islaami

()

idaara (pl.) idaaraat

) (

hei'a (pl.) hei'aat


Hukuumiyya

muxaabaraat

) (
ministry

ministry of defense

wizaara (pl.) wizaaraat

wizaarat ad-difaa3

ministry of the interior

ministry of foreign
affairs

wizaarat ad-daaxiliyya

wizaarat al-xaarijiyya

ministry of justice

ministry of finance

ministry of health

wizaarat aS-SiHHa

wizaarat az-ziraa3a

ministry of agriculture


ministry of education

ministry of higher
education

ministry of civil
services

ministry of water
resources and
irrigation

wizaarat al-3adl

wizaarat al-maaliyya

wizaarat at-tarbiyya watta3liim

wizaarat at-ta3liim al3aali

wizaarat al-xidma lmadaniyya

wizaarat al-mawaarid almaa'iyya war-riyy

ministry of public

wizaarat al-aaal al-

works and housing

3aamma wal-iskaan

ministry of economics

wizaarat al-iqtiSaad wat-

and planning

ministry of tourism
and antiquities

ministry of industry
and trade

ministry of
communications and
transportation

ministry of energy and


mineral resources

ministry of Islamic

wizaarat as-siyaaHa walaataar

wizaarat aS-Sinaa3a wattijaara

wizaarat al-ittiSaalaat
wan-naql

wizaarat aT-Taaqa wattarwa al-ma3diniyya

affairs and

endowments

ministry of social

taxTiiT

wizaarat al-awqaaf wau'uun al-islaamiyya

wizaarat at-tanmiyya l-

development

ministry of culture

ijtimaa3iyya

wizaarat at-taqaafa

) (
election

campaign

candidate

()

voter

clean, fair

transparency

election rigging, fraud

contribution

Hamla (pl.) Hamalaat

) (

muraaH (pl.)

muraaHHuun

) (
competitor

intixaab (pl.) intixaabaat

()


) (

munaafis (pl.)
munaafisuun

naaxib (pl.) naaxibuun

naziih

affaafiyya

tazwiir al-intixaabaat

musaahama (pl.)
musaahamaat


) (
referendum

propaganda,
advertising

istiftaa' (pl.) istiftaa'aat

da3aaya

) (
slogan

empty slogan

debate

voter turnout

a3aar (pl.) a3aaraat

a3aar ajwaf

) (

munaaZara (pl.)

munaaZaraat

nisbat al-muaaraka

) (
vote (or voice/noise)

to vote

)(
-

Soot (pl.) aSwaat

Sawwata - yuSawwitu
(taSwiit)

iqtara3a - yaqtari3u

)(

(iqtiraa3)

) (
poll

) (

opinion

analysis

statistics

result

half

()

()

istiTlaa3 (pl.) istiTlaa3aat

istibyaan (pl.)
istibyaanaat

ra'i (pl.) aaraa'

taHliil

iHSaa'aat

natiija (pl.) nataa'ij

naSf

percentage

()

nisba (pl.) nisab

majority

alabiyya/aktariyya

the overwhelming
majority

al-alabiyya s-saaHiqa

to support

) ( -

) ( -
-
to oppose

)(
-
)(

with (i.e. supporting)

against

issue

affair

law

policy

da3ama - yad3amu
(da3m)
ayyada - yu'ayyidu
(ta'yiid)

3aaraDa - yu3aariDu
(mu3aaraDa)

naaHada - yunaahiDu
(munaahaDa)

ma3a

Didd

()

qaDiyya (pl.) qaDaaya

()

mas'ala (pl.) masaa'il

()
()
) (

a'n (pl.) u'uun

qaanuun (pl.) qawaaniin

siyaasa (pl.) siyaasaat


restrictions (on)

quyuud 3ala

) (
reform

controversy (about)

iSlaaH (pl.) iSlaaHaat

jadal Hawla

) (
scandal

corruption - corrupt

faDiiHa (pl.) faDaa'iH

fasaad - faasid

negligence

ihmaal

theft

sariqa

swindling

naSb

bribery

embezzlement

fraud

irtiaa'/rawa

ixtilaas

iHtiyaal

blackmail

ibtizaaz

favoritism

muHaabaah

tafDiil

nepotism

connections

security

safety

peace

maHsuubiyya

waasTa

amn

salaama

salaam

istiqraar

protection

Himaaya

unity

waHda

stability

equality

independence

musaawaah

istiqlaal

sovereignty

justice

siyaada

3adl/3adaala

tolerance

tasaamuH

coexistence

ta3aayu

pluralism

ta3addud(iyya)

diversity

tanawwu3

freedom

Hurriyya

dignity

karaama

conscience

Damiir

principle

()

mabda' (pl.) mabaadi'

morals

()

axlaaq (sing.) xulq

standard

right

human rights

()

mi3yaar (pl.) ma3aayiir

()

Haqq (pl.) Huquuq

Huquuq al-insaan

women's rights

Huquuq al-mar'a

minority rights

Huquuq al-aqaliyya

the right to vote

the right to a fair trial

Haqq at-taSwiit

Haqq al-muHaakama l-

3aadila

the right to privacy

Haqq al-xuSuuSiyya

freedom of religion

Hurriyyat al-adyaan

freedom of the press

freedom of opinion

freedom of expression

oppression

persecution

repression

Hurriyyat aS-SaHaafa

Hurriyat ar-ra'i

Hurriyyat at-ta3biir (3an


ar-ra'i)

Zulm

iDTihaad

qam3

istibdaad

prejudice

taHayyuz

discrimination

tamyiiz

tyranny

sexism

racism

anti-Semitism

homophobia

torture

massacre

()

at-tamyiiz al-jinsi

3unSuriyya

3irqiyya

mu3aadaat as-saamiyya

ruhaab al-mitliyya

ta3diib

madbaHa (pl.) madaabiH

) (

genocide

) (

majzara (pl.) majaazir

ibaada (jamaa3iyya)

ethnic cleansing

female genital
mutilation()

honor crime

domestic violence

sexual harassment

rape

sexual exploitation

prostitution

sex trafficking

human trafficking

slavery

taThiir 3irqi

xitaan al-inaat

jariimat araf (pl.)


jaraa'im araf

al-3unf al-manzili

at-taHarru al-jinsi

itiSaab

al-istilaal al-jinsi

da3aara

tijaarat ar-raqiiq alabyaD

al-ittijaar bil-baar

3ubuudiyya

istirqaaq

Arabic human body vocabulary

Standar
English

d
Arabic

) (
body

) (

Transliteratio
n

jism (pl.)
ajsaam

Egyptia
n
Arabic

''

Transliterati
on

gism (pl.)
agsaam

jasad (pl.)
ajsaad

part, organ

)(

3uDw (pl.)
a3Daa'

) (
gland

udda (pl.)
udad

) (
skin

) (

head

skull

jild (pl.) juluud

ra's (pl.)

ru'uus (fem.)

jumjuma (pl.)

''

''
) (

''

''

gild (pl.)
guluud

raas (pl.) ruus


(fem.)

gumguma

)(

jamaajim

(pl.)
gamaagim

) (
brain

dimaa (pl.)
admia

) (

muxx (pl.)
amxaax

hair

a3r

''

''

bangs, fringe

quSSa

''

'oSSa

naa3im

''

''

muja33ad

''

mga33ad

milawlew

straight (or
soft/gentle)
curly

wavy

mutamawwij

??

??

dry

jaaf

''

gaaf

coarse

xain

''

xiin

greasy

duhni

''

''

thick

samiik

''

''

xafiif

''

''

aarib (pl.)

thinning (or
light)
mustache

) (

anab (pl.)

)(

awaarib

) (
beard

bald

wig

dandruff

aSla3

) (

forehead

liHya (pl.)
luHa

) (
face

) (

a3r
musta3aar

qira

wajh (pl.)
wujuuh

jabiin (pl.)
jubun

jabha (pl.)
jabahaat

) (

''

''
) (

''

anabaat |
iniba

da'n (pl.)
du'uun

''

baruuka

'ira

wi (pl.)
wiuu

gibiin (pl.)
gubun

'uura

temple

)(

Sud (pl.)
aSdaa

cheek

) (

xudd (pl.)

''

''


) (

) (
pimple

xuduud

wajna (pl.)
wajanaat

dummal (pl.)
damaamiil

) (

acne

) (

mole

freckles

eye

xaal (pl.)
xiilaan

nama

dawaamil

Habb iabaab

) (

dimmel (pl.)

)(

Hasana (pl.)
Hasanaat

3ein (pl.)
3uyuun (fem.)

''

''

''

''

)(
eyebrow

Haajib (pl.)
Hawaajib al3ein

Haagib (pl.)

''

Hawaagib il3ein

) (
eyelid

) (

eyelash

) (

eyeball

pupil

) (

iris

retina

jufuun

rim (pl.)
rumuu

bu'bu'

''

ninni

Hadaqaat

abakiyat al-

''

gufuun

Hadaqa (pl.)

)(

gifn (pl.)

muqal al-3ein

quzaHiya

) (

muqla (pl.)

lens

jafn (pl.)

3ein

3adasa (pl.)
3adasaat al3ein

sawaad il-3ein


cornea

) (
ear

qarniya

udun (pl.)

) (

aadaan

Tabla (pl.)

widn (pl.)
widaan

) (
|
eardrum

Tablaat |
Tubal al-udun

Tablit il-widn

) (
nose

anf (pl.) unuuf

manaxiir

nostril

)(

minxaar (pl.)
manaaxiir

) (
mouth

tonsils

fam (pl.)
afwaah

loozataan

) (

bo'' (pl.) bi'aa'

loztein | liwaz


saliva

) (

) (

lip

lu3aab

aryaaq

afa (pl.)
ifaah

upper

3ulwii

lower

suflii

tongue

) (

tooth

gums

) (

chin

''

riiq (pl.)

) (

''

lisaan (pl.)
alsina

sinn (pl.)
asnaan

litta

daqan (pl.)
duquun

) (

''

) (

''
) (

iffa (pl.)
afaayif

''

sinna (pl.)
sinaan

lissa

da'n (pl.)
du'uun

) (
jaw

) (
neck

nape of the
neck

) (

fakk (pl.)
fukuuk

raqaba (pl.)
riqaab

qafaa (pl.)
aqfiya

''

''

throat

)(

Hanjara (pl.)
Hanaajir

Halq (pl.)
Huluuq

''

''

esophagus

mari' (pl.)
amri'a |
muruu'

ri'aab

'afa

Hanaagir (also
larynx)

) (

) (

ra'aba (pl.)

Hangara (pl.)

) (

''

Hul' (pl.)
Huluu'

zoor (pl.)
zuwaar


collarbone

shoulder

()

taraaq

) (

katif (pl.)

) (

) (

chest

) (

bust, breast

) (

nipple

) (
arm

armpit

tarquwa (pl.)

) (

aktaaf

''

''

''

kitf (pl.)
aktaaf

3aatiq (pl.)
3awaatiq

Sadr (pl.)
Suduur

tady (pl.)
atdaa'

''

) (

Sidr (pl.)
Suduur

bizz (pl.)
bizaaz

Halama (pl.)
Halamaat

) (
diraa3 (pl.)
adru3

ibT (pl.)

) (

diraa3 (pl.)
diraa3aat |
diri3a

baaT (pl.)

aabaaT

elbow

)(

mirfaq (pl.)
maraafiq

) (
forearm

hand

wrist

sawaa3id

) (

zand (pl.)
zunuud

kuu3 (pl.)
ki3aan

) (

zind (pl.)
zunuud

) (

()

yad (pl.) eid

) (

rus (pl.)

) (

baTaat

saa3id (pl.)

iid (d.) idein

arsaa

)(

mi3Sam (pl.)
ma3aaSim

''

''

finger/toe*

iSba3 (pl.)
aSaabi3

Subaa3 (pl.)
Sawaabi3

)(

)(

) (
thumb/big toe

) (

index finger

middle finger

ibhaam (pl.)
abaahiim

sabbaaba (pl.)

sabbaabaat

wusTa (pl.)

)(

wusaT

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

ring finger

)(

binSir (pl.)
banaaSir

pinky finger

)(

xinSir (pl.)
xanaaSir

knuckle, joint

)(

mafSil (pl.)
mafaaSil

)(

mafSal (pl.)
mafaaSil

) (
palm

raaHat (pl.)
raaHaat al-yad

) (
|

kaff (pl.)
kufuuf

''

''

) (
fingernail/toen
ail

Zufr (pl.)
aZfaar |
aZaafir

)(

Doofr (pl.)
Dawaafir

)(
fist

qabDa (pl.)
qabaDaat alyad

) (
abdomen

baTn (pl.)
buTuun

joof (pl.)
ajwaaf

''

''

)(

) (
stomach

) (

navel

ma3ida (pl.)
mi3ad

surra (pl.)
surar

waist

)(

xaSr (pl.)
xuSuur

) (
hip

ridf (pl.)
ardaaf

) (
leg

) (

thigh

knee

) (

) (

''

) (

''

mi3da/ma3ida
(pl.) mi3ad

''

wisT (pl.)
awsaaT

''

) (
rijl (pl.) arjul

faxid (pl.)
afxaad

rukba (pl.)

) (

''

rigl (d.) riglein

faxd (pl.)
fixaad

''

calf

) (

ankle

rukab

baTTat assaaq

kaaHil (pl.)
kawaaHil

''

''

) (

anklebone

bizz (pl.)
bizaaz ir-rigl

) (
heel

) (

foot

) (
back

buttocks

3aqib (pl.)
a3qaab

qadam (pl.)
aqdaam

) (

) (

ka3b (pl.)
ku3uub

'adam (pl.)
'a'daam

Zahr (pl.)

Zuhuur

ridfaan

)(

Dahr (pl.)
Duhuur

rear end


) (

the respiratory
system

the nervous
system

the circulatory
system

the digestive
system

mo'axara

maq3ad (pl.)
maqaa3id

al-jahaaz attanaffusy

al-jahaaz al3aSaby

al-jahaaz addoori

al-jahaaz alhaDmi

the immune

al-jahaaz al-

system

manaa3a

the

al-jahaaz at-

reproductive
system

tanaasuli

''

''

) (
lung

) (

heart

) (

rib

) (

liver

) (

kidney

) (
ri'a (pl.) ri'aat

qalb (pl.)
quluub

Dila3 (pl.)
Duluu3

kabd (pl.)
kubuud

kulya (pl.)
kula

colon

)(

quuluun (pl.)
quuluunaat

pancreas

small intestine

bankriiaas

al-am3aa' addaqiiqa

) (

''

) (

) (

ri'a (d.)
ri'atein

'alb (pl.)
'uluub

''

kibd (pl.)
akbaad

kilwa (pl.)
kalaawi

large intestine

al-am3aa' al-

aliiZa

) (
bladder

) (
appendix

blood

mataana (pl.)
mataanaat

zaa'ida (pl.)

duudiya

damm (pl.)
dimaa'

artery

)(

vein

)(

masaana (pl.)
masaanaat

''

il-muSraan il'a3war

''

iryaan (pl.)
araayiin

) (

aliiZ

zawaa'id

il-muSraan il-

) (

)(

uryaan (pl.)
arayiin

3irq (pl.)
3uruuq

)(

3ir' (pl.)
3iruu'

) (
jugular vein

wariid (pl.)
wurud

Habl al-wariid

muscle

)(

3aDala (pl.)
3aDalaat

''

''

) (
bone

) (
bone marrow

backbone

spinal column

3aZm (pl.)
3iZaam

3aDm (pl.)
3iDaam

nuxaa3 (pl.)
nuxu3 al3aZm

al-3amuud al-

faqri

al-3amuud a-

)(

ooki

) (

nuxaa3 (pl.)
nuxu3 al3aDm


the five
senses (sense)

sight

al-Hawaass alxamas

''

''

()

(Haassa)

al-abSaar

''

''

hearing

sam3

''

''

smell

a-amm

''

''

taste

at-tadawwuq

''

at-tazawwu'

touch

al-lams

''

''

-
to breathe

)(
) (

breath

to touch

tanaffasa yatanaffasu
(tanaffus)

nafas (pl.)
anfaas

lamasa yalmisu (lams)

)(

''

''

itnaffas yitnaffas
(tanaffus)

''

lamas - yilmis
(lams)

)(

to grab

masaka -

yamsiku

)(

(mask)

''

misik - yimsik
(mask)

to tickle

zaza yizaza
(zazaa)

)

to smell

)(
-

to taste

)(

amma yaummu

yaduuqu

yiimm
(amm)

daaqa -

''

(dooq)

ra'a - yara

(ru'ya)

naZara -

)(
to look at

''

(amm)


to see

amm -

zaa' - yizuu'
(zoo')

aaf - yiuuf

baSS - yibuSS


)(

yanZuru
(naZar) ila

3ala

to hear

| (
)

sami3a yasma3u
(sam3/samaa3

''

simi3 yisma3

a)

to listen to

)(

istama3a yastami3u
(istimaa3) ila

simi3 -

yisma3

-
to close one's
eyes

)(

to bend

amaDa yamuDu
(umuuD)
3eineih

tana - yatni
(tany)

)(

ammaD yiammaD
(tamiiD)
3eineih

tana - yatni
(tany)

)(
-
to jump

hiccups

)(

fuwaaq

tajaa'a -

yatajau'

)(

(juaa')

-
to yawn

qafaza yaqfizu (qafz)

-
to burp, belch

)(

)(

tataa'aba yatataa'abu
(tataa'ub)

)(

axara yaxiru (axiir)

naTT - yinoTT

zuuTTa

itkarra3 -

yitkarra3

)(
-

-
to snore


)(

ittaawib yittaawib
(mitawba)

axxar yiaxxar
(taxiir)

-
to fart/break
wind silently

)(

fisi - yifsi
(fisa)

-
to fart/break
wind noisily

-
DaraTa yaDriTu (DarT)

)(

ZiriT - yiZraT
(ZuraaT)

)(
) (

a silent fart

fasya (pl.)
fasyaat

a loud fart

DarTa

)(

ZarTa (pl.)
ZarTaat

)(

giiS (pl.)
igyaaS

fat

samiin

tixiin

thin

naHiif

rofayya3

tall

)(

Tawiil (pl.)
Tuwaal

''

''


short

)(

qaSiir (pl.)
quSaar

''

'oSayyar (pl.)
'oSaar

beautiful

(beauty)

)(

handsome

jamiil (jamaal)

''

wasiim

''

gamiil
(gamaal)

''

ugly

bai3

)(

weHi (pl.)
weHiin

-
to dye (ex.
hair)

)(

dye

to cut (ex.
hair)

) (

Sabaa yaSbau

''

(Sab)

Siba

''

qaSSa yaquSSu
(qaSS)

''

Saba yiSba (Sab)

Saba

'aSS - yi'uSS
('aSS)


haircut

qaSS a-a3r

''

'aSS i-a3r

to shave (s.t.)

| (

Halaqa yaHliqu

''

(Halq/Hilaaqa)

Hala' - yiHla'
(Hilaa'a)

)
-
to comb


)(
-

)(
) (

tattoo

) (

scar

) (

maaTa yumaiTu

''

''

(tamiiT)

sarraHa yusarriHu

sarraH -

''

(tasriiH)

wam (pl.)
wuuum

nadba (pl.)
andaab

atar (pl.)

yisarraH
(tasriiH)

''

''

''

''

aataar

* To distinguish between fingers and toes, add "al-qadam" (fusHa) or "ir-riglein"


(3ammiyya) for toes (so that would be | ) . By themselves,
aSaabi3/Sawaabi3 will be understood to mean fingers, but if you want to be sure,
you can add "al-yad"/"il-iid" afterwards (that is: | ) to make your
meaning clear.

Arabic mankind/kinship vocabulary

Standar
English

d
Arabic

human

Transliteratio
n

Egyptia
n
Arabic

Transliteratio
n

insaan

''

''

baar

''

''

bani aadam

''

''

naas

''

''

''

''

human
being;

mankind
human being
people
people (of a
country/regio
n)

) (

a3b (pl.)
u3uub


person

)(

axS (pl.)
axaaS

''

''

''

''

''

''

''

''

person (e.g.
in a census,
as a
numerative

) (

nasama (pl.)
nasamaat

in statistics)
individual
(used in the
context of
group

) (

fard (pl.)
afraad

membership)

) (
life

Hayaah (pl.)
Hayawaat

young (or
small)

)(

Saiir (pl.)
Suaar

''

Suayyar (pl.)
Suaar

) (
old

kabiir (pl.)
kubaar as-sinn

3ajuuz (pl.)

''

kibiir (pl.)
kobaar is-sinn

3aguuz (pl.)

)(

3ajaa'iz

age

How old are


you?

)(

3awaagiz

3omr

''

''

sinn

''

''


kam 3omrak?

3andak kam
sana?

baby

)(

Tifl raDii3 (pl.)


aTfaal ruDaa3

) (

beibi (pl.)

beibiihaat

) (
child

) (

boy or son

) (

boy

son

Tifl (pl.) aTfaal

walad (pl.)
awlaad

Sabi (pl.)

Sibyaan

) (

ibn (pl.)

''

''

''
) (

''

walad (pl.)
awlaad/wilaad

Sabi (pl.)
Subyaan

ibn (pl.)

abnaa'

awlaad/wilaad

) (

girl or
daughter

) (

najl (pl.)
anjaal

bint (pl.)
banaat

''

''

''

''

''

''

''

''

daughter

)(

kariima (pl.)
karaa'im

girl

)(

Sabiyya (pl.)
Sabaaya

) (
kid

teenager,
adolescent
young
boy/man

) (

3ayyil (pl.)
3iyaal

muraahiq

fatan (pl.)
fityaan

''

fata (pl.)
fityaan

young
girl/woman

) (

fataah (pl.)

fatayaat

abaab

''

''

''

''

young
people, youth
(as an age
group)

) (
young man

young

) (

aabb (pl.)
ubbaan

aabba (pl.)

''

''

abb (pl.)
ubbaan

abba (pl.)

woman

aabbaat

minor

qaaSir

''

'aaSir

baali

''

''

raaid

adult

) (
man

woman

()

abbaat

rajul (pl.) rijaal

)(

raagil (pl.)
riggaala

imra'a (pl.)
nisaa'

) (

sitt (pl.) sittaat

* With definite article, becomes al-mar'a

sex or
(human) race

) (

jins (pl.)
ajnaas

''

gins (pl.)
agnaas

the "fair sex"

al-jins al-laTiif/
an-naa3im

''

il-gins il-laTiif/
in-naa3im

the "strong

sex"

) (
family

(more
extended)
family

al-jins al-xain

3aa'ila (pl.)
3aa'ilaat

) (

''

) (

il-gins il-xiin

3eila (pl.)
3eilaat

usra (pl.) usar

''

''

ahl

''

''

family
(excluding
husband/wife

and children)

relative

)(

qariib (pl.)
aqribaa'

)(

'ariib (pl.)
'araayib

) (
father

ab (pl.) aabaa'

''

waalid

''

dad

mother

) (

umm (pl.)

ummahaat

waalida

) (
brother

) (

(full) brother

sister

ax (pl.) ixwa

aqiiq (pl.)
aiqaa'

) (

uxt (pl.)

axawaat

abaa'/abbahaat

''

baaba

''

''

''

walda

mom

abb (pl.)

maama

''

''

''

i'ii' (pl.) u'a'a

''

uxt (pl.) ixwaat

) (
twin

) (

orphan

paternal
uncle

) (

) (
paternal aunt

maternal
uncle

maternal
aunt

) (

) (

cousin

taw'am (pl.)
tawaa'im

yatiim (pl.)
yataama

''

''

) (
3amm (pl.)
3umuum

3amma (pl.)
3ammaat

''

''

yatiim (pl.)
yutama

3amm (pl.)
3imaam/a3ma
am

''

) (
xaal (pl.)
axwaal

xaal (pl.)
axwaal/xilaan

xaala (pl.)
xaalaat

''

''

''

''

ibn/bint

/ /

3amm(a)/xaal(

a)

nephew/niec

) (
grandfather

ibn/bint ax/uxt

) (
jadd (pl.)
juduud

) (

jadda (pl.)
jaddaat

) (

Hafiid (pl.)
aHfaad

in-law

)(

) (

''

''

gidd (pl.)
guduud/agdaa
d

giddu

gidda (pl.)
giddaat

teta

''

nasiib (pl.)
ansibaa'

father-in-law

''

grandma

grandchild

grandpa

grandmother

''

)(

nisiib (pl.)
nasaayib

Hamaah (pl.)
aHmaa'

''

Hama

mother-inlaw

) (

Hamaah (pl.)
Hamawaat

''

Hama (pl.)
Hamawaat

son-in-law

)(

Sihr (pl.)
aShaar

gooz bint

miraat ibn

daughter-inlaw

brother-inlaw (spouse's
brother)

brother-inlaw (sibling's
husband)

) (

kanaa'in

) (

) (

sister-in-law

to grow up,

get older

kanna (pl.)

silf (pl.) aslaaf

) (

silf (pl.)

salaayif

3adiil (pl.)
3adaa'il

)(

3adiil (pl.)
3adaayil

silfa

kabara yakburu (kabr)

''

''

silfa (pl.)
salaayif

kibir - yikbir
(kabr)

)(
single,
unmarried

to get
married


) (

marriage

a3zab

tazawwaja yatazawwaju
(tazawwuj)

zawaaj

nikaaH

3aazib

itgawwiz -

yitgawwiz

)(

(gawaaz)

gawaaz

the golden
cage

al-qafaS ad-

(metaphor

dahabi

''

il-'afaS iddahabi

for marriage)

wedding

) (
zifaaf

)(

3urs (pl.)
a3raas

faraH (pl.)
afraaH

* used by

Muslims *

3aqd alqur'aan

* used by

Christians in

ikliil

Egypt *
wedding
night

leilat ad-duxla

''

''

ahr 3asal

''

''

''

''

honeymoon

) (

dowry

mahr (pl.)
muhuur

)(

Sidaaq (pl.)
Suduq

to propose,
ask for s.o.'s
hand in
marriage

)(

Talaba yaTlubu
(Talab) yad

''

mahr Sadaaq

Talab - yiTlub
(Talab) iid

engaged

engagement

maxTuub

''

''

xuTuuba

''

''

* used by

Christians in

Egypt *

noSS ikliil

-
to break an

engagement

)(

fisix - yifsax
(fasx) xuTuuba

fiance fiancee

xaTiib -

xaTiiba

bride

)(

''

''

3aruus (pl.)
3araa'is

)(

3aruusa (pl.)
3araayis

bridegroom

3ariis

)(

3ariis (pl.)
3irsaan

) (
husband

zawj (pl.)
azwaaj

) (

gooz (pl.)

agwaaz

miraah

wife

)(

zawja (pl.)
zawjaat

-
to have
children

pregnant

anjaba -

yunjibu

)(

(injaab)

Haamil

to separate

)(

infaSala -

to divorce

)(

divorce

''

(infiSaal) 3an

Tallaqa -

''

(taTliiq)

Talaaq

(taxliif)

''

yuTalliqu

xallaf - yixallif

)(

yanfaSilu

''

saab - yisiib
ba3D

Talla' - yiTalla'
(Talaa')

Talaa'

ex-husband ex-wife

muTallaq -

muTallaqa

''

''

''

''

-
widower widow

) (

armal - armala
(pl.) araamil

society or
community

)(

mujtama3 (pl.)
mujtama3aat

mugtama3

''

mugtama3aat

) (
culture

taqaafa (pl.)
taqaafaat

(pl.)

''

saqaafa (pl.)
saqafaat

civilization

)(

HaDaara (pl.)
HaDaaraat

''

HaDaara (pl.)
HaDaraat

) (
tradition

custom

) (

taqliid (pl.)
taqaaliid

3aada (pl.)

''

''

taqliid (pl.)
taqaliid

3aada (pl.)


) (
dialect

) (

tribe

3aadaat

lahaja (pl.)
lahajaat

qabiila (pl.)
qabaa'il

3adaat

''

) (

lahaga (pl.)
lahagaat

'abiila (pl.)
'abaayil

Arabic media and the arts vocabulary

Standar
English

d
Arabic

) (
art

artist (in
general)

paint

painting

fann (pl.)

fannaan

)(

drawing,

funuun

-
to draw or

Transliteratio

) (

Egypti
an
Arabic

''

''

''

''

(rasm)

rasm (pl.)
rusuum

''

rasama yarsumu

Transliteratio

''

rasam - yirsim
(rasm)

''


painter, artist

rassaam

''

''

paint

Tilaa'

)(

dihaan (pl.)
dihaanat

oil paint

charcoal

to design

)(
-

to sculpt

)(

pottery
ceramics
clay

Tilaa' az-zeit

faHm

dihaan zeit

''

''

''

''

Sammama yuSammimu
(taSmiim)

naHata yanHutu

''

(naHt)

naHat - yinHat
(naHt)

faxxaar

''

fuxxaar

xazaf

''

''

SalSaal

''

''

) (
statue

mosaics

weaving

timtaal (pl.)
tamaatiil

''

timsaal (pl.)
tamasiil

fuseifisaa'

''

''

nasiij

''

nasiig

-
to dance

raqaSa yarquSu (raqS)

''

ra'aS - yir'uS
(ra'S)

)(

bellydance

music

singer

(guitar)
player

raqS arqi

''

ra'S ar'i

muusiiqa

''

musiiqa

muannin

muTrib

3aazif (al-

)(

giitaar)

mazziika

muanni

''

''

''

''

) (
rock star

najm (pl.)
nujuum ar-rock

nagm (pl.)

''

rock

) (
band

) (

choir

lead singer

composer

) (
song

firqa (pl.) firaq

jooqa (pl.)
jooqaat

muannin
ra'iisi

mulaHHin

nuguum ar-

''

''

fir'a (pl.) fira'

goo'a (pl.)
goo'aat

''

muanni ra'iisi

''

''

uniyya (pl.)
aaanin

)(

oniyya (pl.)
aaani

verse

)(

kobleih (pl.)
kobleihaat

) (
album

albuum (pl.)
albuumaat

tape

)(

record

)(

lyrics

) (

melody

) (

tune

) (

music video

''

ariiT (pl.)
araa'iT

''

)(

iriiT (pl.)
araayiT

usTuwaana
(pl.)

''

usTuwaanaat

kalimaat
uniyya/aaani
n

laHn (pl.)
alHaan

nam (pl.)
anaam

isTiwaana (pl.)
isTiwaanaat

kelimaat
oniyya/aaani

''

''

''

''

maqTa3 (pl.)

viidiyo kliip

maqaaTi3

(pl.) viidiyo

)(

kliipaat

screenshot,
still

) (

tour

promotion

fans

laqaTaat

joola

anaa'iyya

tarwiij

concert

laqTa (pl.)

Hafla
muusiiqiyya

) (
musical
instrument

''

''

goola
anaa'iyya

tarwiig

Hafla
musiqiyya

jumhuur

''

gumhuur

mu3jibuun bi

''

mu3gibiin bi

''

aala (pl.)
aalaat
muusiiqiyya

aala (pl.)

''

aalaat
musiqiyya


violin

kamaan

)(

kamanga (pl.)
kamangaat

) (
drum

) (

oud (lute)

) (

bamboo flute

to sing

)(

Tabla (pl.)
Tubal

3uud (pl.)
a3waad

''

''

''

''

naay (pl.)
naayaat

anna yuanni

''

(inaa')

anna yianni (ina)

voice (or
sound/vote)

)(

Soot (pl.)
aSwaat

''

''

''

''

to play (an
instrument)

3azafa ya3zifu (3azf)

)(

3ala

) (
movie

actor

aflaam

mumattil

) (
star

film (pl.)

najm (pl.)
nujuum

''

''

''

mumassil

''

nagm (pl.)
nuguum

famous

)(

(fame)

mahuur (pl.)
maaahiir

mahuur (pl.)

''

(uhra)

maahiir
(uhra)

)(
supporting
actor

child star

director

mumattil
musaa3id

''

mumassil
musaa3id

najm Tifl

''

nagm Tifl

muxrij

''

muxrig

producer

scriptwriter

muntij

kaatib as-

siinaariyo

''

''

muntig

kaatib assinaryo

script,
screenplay

)(

siinaariyo (pl.)

siinaariyohaat

''

sinaryo (pl.)
sinaryohaat

original
screenplay

adapted
screenplay

siinaariyo

muqtabas

special

effects

)(

sound effects

visual effects

siinaariyo aSli

mu'attiraat
(tiqniyya)

mu'attiraat
Sootiyya

mu'attiraat
baSariyya

''

''

''

''

''

sinaryo aSli

sinaryo
muqtabas

mu'assiraat

mu'assiraat
Sootiyya

mu'assiraat
baSariyya


makeup

costume

design

azyaa'

cinematograp
hy

editing

) (
critic

review

)(

positive

negative

rating (G,
PG, etc.)

''

''

''

''

taSwiir

''

''

taHriir

''

''

''

''

makyaa

taSmiim al-

naaqid (pl.)
nuqqaad

muraaja3a
(pl.)

muraaga3a

''

muraaja3aat

(pl.)
muraaga3aat

iijaabi

''

iigaabi

silbi

''

''

taSniif

''

''

assessment;
rating (1-5

taqyiim

''

''

stars etc.)

)(
Oscar award

jaa'izat oscar
(pl.) jawaa'iz
oscar

host of the

starring...

) (

role, part

starring role

performance

portrayal,

(pl.) gawaayiz
oscar

muDiif al-Hafl

''

''

buTuula

''

biTuula

''

''

''

door il-biTuula

''

''

''

tagsiid

door (pl.)

adwaar

door al-

buTuula

) (

gayzit oscar

ceremony

)(

adaa' (pl.)

adaa'aat

tajsiid

embodiment
showing,
performance
(of a film or
play)

to show (e.g.
a film or
play)

)(

3arD (pl.)
3uruuD

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

3araDa ya3riDu (3arD)

)(

character

)(

axSiyya (pl.)
axSiyyaat

hero, main
character (or
champion)

) (

) (

scene

) (

revenue

baTal (pl.)
abTaal

mahad (pl.)
maaahid

iiraad (pl.)
iiraadaat

record

raqam qiyaasi

''

festival

)(

mihrajaan (pl.)
mihrajaanaat

''

mahragaan

''

(pl.)
mahragaanaat

ixfaaq

success

najaaH

''

nagaaH

popular

a3bi

''

''

siinima

''

siinema

ubbaak at-

failure, flop

movie
theater

box office

tadaakir

''

ibbaak ittazaakir

poster

)(

mulSaq (pl.)
mulSaqaat

) (
ticket

tadkara (pl.)
tadaakir

''

tazkara (pl.)
tazaakir

) (
screen

aaa (pl.)
aaaat

''

''

to play a role

)(

la3aba yal3ibu (li3b)

''

dooran

li3ib - yil3ab
(li3b) door

-
to act

)(

mattala yumattilu

massal -

''

(tamtiil)

yimassal
(tamsiil)

-
to direct

axraja - yuxriju
(ixraaj)

''

axrag - yixrig
(ixraag)

)(
-
to produce

antaja - yuntiju
(intaaj)

''

antag - yintig
(intaag)

)(
-
to distribute

wazza3a yuwazzi3u
(tawzii3)

''

''

)(

to shine (ex.
in a role)

)(

lamma3a yulammi3u

''

''

(talmii3)

to win an
Oscar

faaza - yafuuzu

)(

(fooz) bi-

jaa'izat oscar

faaz - yifuuz

''

(fooz) bi-gaizit
oscar

drama

comedy

action

adventure

crime

draama

''

''

komedy

''

''

fukaaha

''

''

akun

''

''

muaamara

''

''

ijraam

''

igraam

family

3aa'ili

''

''

fantasy

xayaali

''

''

science

fiction

xayaali 3ilmi

''

''

horror

ru3b

''

ra3b

luz

''

''

''

''

romaansi

''

''

muusiiqi

''

''

Harbi

''

''

taariixi

''

tariixi

mystery

|
thriller

romance

musical

war

historical

tawiiq/muaw
wiq

documentary

wataa'iqi

''

wasaa'iqi

cartoon

kartuun

''

''


animation

live action

dubbed

subtitled

The film's
events
revolve
around...
entertainmen
t

relaxation

epic

mutaHarrika

al-Haraka l-

masterpiece

kartuun

''

''

Hayya

mudablaj

''

mudablag

mutarjam

''

mutargam

taduur aHdaat
al-film Hawl

tasliyya

''

''

tarfiih

''

''

malHami

''

''

''

''

) (

cinematic

ar-rusuum al-

tuHfa (pl.)
tuHaf
sinimaa'iyya

devastating

exciting
(excitement)

full of

mudammir

''

''

mutiir (itaara)

''

musiir (isaara)

)(

malii' bi

malyaan bi

fun

maraH

''

''

enjoyable

mumti3

''

''

entertaining

musallin

excellent

raa'i3

''

''

mumayyaz

''

''

mutamayyiz

''

''

mumtaaz

''

''

distinguished
, superior
special,
distinguished

great

musalli

unique

fariid

''

''

rare

naadir

''

''

marvellous,

xaariq

''

''

astonishing

mudhil

''

muzhil

attractive

jaddaab

''

gazzaab

muDHik

''

''

mutiir lil-jadl

''

musiir lil-gadl

''

xosaarit il-wa't

mumill

''

''

amazing

funny

controversial

a waste of
time

boring

xusaarat alwaqt

ordinary

3aadi

''

''

exaggerated

mubaali

''

''

saxiif

''

''

waaqi3i

''

''

silly,
ridiculous

realistic

mysterious

terrifying,
frightening
disgusting,
sickening

literature

aamiD

''

''

mufzi3

''

''

muqazziz

) (

adab (pl.)

) (

novel

) (

short story

riwaaya (pl.)
riwaayaat

(pl.) qiSaS

qaSiira

mo'rif

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

qiSSa qaSiira

) (
book

aadaab

kitaab (pl.)
kutub

series

)(

silsila (pl.)
salaasil

) (
writer

author

author,
literary figure

forward

''

''

''

''

''

''

''

tamhiid

''

''

ihdaa' li/ila

''

''

''

''

''

''

mu'allif

) (

)(

preface,

''

kuttaab

introduction

kaatib (pl.)

adiib (pl.)
udabaa'

muqaddima
(pl.)
muqaddimaat

|
dedication to

) (

chapter

table of
contents

faSl (pl.)
fuSuul

qaa'imat almuHtawayaat


index

)(

fihris (pl.)
fahaaris

''

''

''

''

page

)(

SafHa (pl.)
SafaHaat

) (
word

) (

sentence

) (

line

) (

paragraph

) (

passage, text

kalima (pl.)
kalimaat

jumla (pl.)
jumal

saTr (pl.)
suTuur

fiqra (pl.)
fiqaraat

naSS (pl.)
nuSuuS

''

''

kelma (pl.)
kelimaat

gomla (pl.)
gumal

''

''

''

''

''

''

poetry

i3r

''

''

poem

)(

qaSiida (pl.)
qaSaa'id

''

'aSiida (pl.)
'aSaayid

stanza

)(

maqtuu3a (pl.)
maqTuu3aat

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

) (
verse

collection of
poetry

) (

bait (pl.)
abyaat

diiwaan (pl.)
dawaawiin

poet

)(

aa3ir (pl.)
u3araa'

complete
works

a3maal
kaamila


play

)(

masraHiyya
(pl.)

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

masraHiyyaat

theater

)(

masraH (pl.)
masaariH

) (
act

) (

scene

television

)(

faSl (pl.)
fuSuul

mahad (pl.)
maaahid

televizyoon
(pl.)
televizyoonaat

program

)(

barnaamaj
(pl.) baraamij

''

barnaamag
(pl.) baraamig


TV show,
series

)(

musalsal (pl.)
musalsalaat

''

''

) (
episode

) (

report

) (

network

) (

channel

satellite
channels
advertisemen
t (or
announceme
nt)

Halqa (pl.)
Halaqaat

taqriir (pl.)
taqaariir

abaka (pl.)
abakaat

qanaah (pl.)

qanaawaat

faDaa'iyaat

''

Hal'a (pl.)
Hal'aat

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

)(

i3laan (pl.)
i3laanaat

reklaam (pl.)

)(

reklaamaat

host

corresponden
t

broadcaster

muqaddim

''

''

muraasil

''

''

mudii3

''

muzii3

3ala l-hawaa'

''

3ala l-hawa

mubaair

''

''

axbaar 3aajila

''

axbaar 3aagila

ba3d al-faaSil

''

''

on the air

live (or
direct)

breaking

news

after the

break

coming up

under the
sponsorship

ba3d qaliil

bi-ri3aayat ___


''

ba3d iwayya

''

of...

to record,
tape s.t. (or
to register)

___
-

)(

sajjala yusajjilu

saggal -

''

(tasjiil)

yisaggil
(tasgiil)

newspaper

)(

jariida (pl.)
jaraa'id

''

gariida (pl.)
garaayid

)(

SaHiifa (pl.)
SuHuf

magazine,
journal

issue (of a
periodical)

journalism,
the press

) (

) (

)(

gornaal (pl.)
gornaalaat

majalla (pl.)
majallaat

3adad (pl.)

a3daad

SiHaafa

''

magalla (pl.)
magallaat

''

''

''

''


editor

journalist

ra'iis taHriir

''

''

SuHufi

''

''

photographer

muSawwir

) (

(pl.)

muSawwaraati

photography

taSwiir

muSawwaraati

yya

''

''

''

''

''

''

picture,
photograph

)(

Suura (pl.)
Suwar

camera

)(

kamira (pl.)
kamiraat

to take a
photo or film
s.t.

-

)(

Sawwara yuSawwiru
(taSwiir)

Sawwar -

''

yiSawwar
(taSwiir)

interview

) (
article

) (

column

classified ads

obituaries

muqaabala

maqaala (pl.)
maqaalaat

3amuud (pl.)
a3mida

i3laanaat
mubawwaba

al-wafiyaat

''

mu'abla

''

''

''

''

''

''

''

''

For all the job titles I didn't list a plural for, you can assume they are regular (add
an suffix in fuSHa, an suffix in 3ammiyya).

Arabic media vocabulary

English

Standard
Arabic


to deceive, dupe

)(

Transliteration

xada3a - yaxda3u
(xud3a)

-
to deceive, beguile

) (

to mislead

propaganda;
advertising
brainwashing

di3aaya

()

__ __

blame
scapegoat

()
|

to justify, rationalize

pretext

Dallala - yuDallilu
(taDliil)

)(

to pin the blame on

(tariir) bi

)(


to blame s.o.

arrara - yuarriru

)(
()

asiil dimaa

3ataba - ya3tibu (3atb)


3ala s.o.

laama - yaluumu (loom)


s.o. 3ala s.t.

alqa - yulqi (ilqaa') alloom 3ala

3itaab/loom
kab fidaa'

barrara - yubarriru
(tabriir)

Hujja (pl.) Hujaj

()
excuse for

to apologize for

()

to deserve

)(

3udr (pl.) a3daar li

i3tadara - yu3tadiru
(i3tidaar) li

istaHaqa - yastaHiqu
(istiHqaaq)

ista'hala - yasta'hilu
(isti'hlaal)

)(

to accept

) (

qabila - yaqbalu (qubuul)


bi

acceptable

maqbuul

reasonable

ma3quul

appropriate, suitable

munaasib

fair

munSif


to tolerate, put up with

) (

taHammala yataHammal (taHammul)

to agree, accept

to allow (s.o.) to do
(s.t.)

waafaqa - yuwaafiqu

) (

(muwaafaqa) 3ala

samuHa - yasmuHu

) (()

(samaaH) li(s.o.) bi(s.t.)


to allow, permit

allowed
permission

)(

jaaza - yajuuzu (jawaaz)

masmuuH
idn

) (
permit

to avoid

)(

tarxiiS (pl.) taraaxiiS

tajannaba - yatajannabu
(tajannub)

-
)(
-
to ignore

to disregard, overlook,
neglect

)(
-
)(

faada - yufaadi (tafaadi)

tajaahala - yatajaahalu
(tajaahul)

ahmala - yuhmilu
(ihmaal)

-
) (

dahala - yadhalu (dahl)


3an

-
to avert one's glance
from, turn a blind eye
to, disregard

()

Sarafa - yaSrifu (Sarf)


an-naZar 3an

-
)(

aDDa - yaiDDu
(aDaaDa) an-naZar 3an


to meet, have an
interview with

to forbid, ban (s.o.)


from doing (s.t.)

forbidden
censorship of
to offend, insult


)(

| )(

qaabala - yuqaabilu
(muqaabala)

mana3a - yamna3u
(man3) s.o. 3an/min s.t.

HaZara - yaHZuru (HaZr)

)(

s.o. 3ala s.t

mamnuu3/maHZuur
raqaaba 3ala
asaa'a - yasii'u (isaa'ah)

)(

)(
offensive, insulting

limiting condition,
reservation, proviso

|
) (

to be limited to

limited, restricted to

tragedy

(ihaana)

musi'/muhiin

taHaffuZ (pl.)
taHaffuZaat

iqtaSara - yaqtaSiru

()

(iqtiSaar) 3ala

maHSuur 3ala


to lack, be in need of

ahaana - yuhiinu

()
()

iftaqara - yaftaqiru
(iftiqaar) ila

ma'saah (pl.) ma'aasin

) (
disaster

muSiiba (pl.) muSiibaat

) (

step (towards)

) (

kaarita (pl.) kawaarit

xaTwa (pl.) xaTawaat


(naHw)

) (
to enforce, execute,
carry out

) (

to apply, implement s.t.

)(

naffada - yunaffidu
(tanfiid)
Tabbaqa - yuTabbiqu
(taTbiiq)

) (
standard

to appoint s.o. to a
position

to appoint s.o. or

-
) __ (
-

charge them with a task

) __ (

mission, task

) (

determined, fixed

mi3yaar (pl.) ma3aayiir

3ayyana - yu3ayyinu
(ta3yiin) s.o. li

kallafa - yukallifu (takliif)


s.o. bi
mahamma (pl.)
mahaamm
mu3ayyan

) (
accident

to expect

)(

haaditha (pl.) hawaadit

tawaqqa3a yatawaqqa3u (tawaqqu3)

) ( -
to predict

) ( -

to indicate, show s.t.

tanabba'a - yatanabba'u
(tanabbu') bi

dalla - yadullu (dalaala)


3ala

()
proof, evidence (of)

to show, reveal s.t.

)(

daliil (pl.) adilla 3ala

aZhara - yuZhiru
(iZhaar)

-
)(
-
to make s.t. clear

)(

abraza - yubrizu (ibraaz)

awDaHa - yuwDiHu
(iiDaaH)

-
to reflect s.t.

)(

3akasa - ya3kisu (3aks)


to spy on

()

tajassasa - yatajassasu
(tajassus) 3ala

to betray, commit
treason

high treason


)(

xaana - yaxuunu
(xiyaana)

xiyaana 3uZma

) (
agent; collaborator

) (

collaborator

double agent

3amiil (pl.) 3umalaa'

muta3aawin (pl.)
muta3aawinuun

3amiil muzdawaj

) (
spy

traitor

top-secret

secretly

secret

()

jaasuus (pl.) jawaasiis

xaa'in (pl.) xawana

sirri lil-aaya

sirriyyan

min taHt at-taHt

()

sirr (pl.) asraar

behind the scenes;


backstage

phone-tapping

waraa' al-kawaaliis

at-tanaSSut 3ala lmukaalamaat alhaatifiyya

) (
privilege

special treatment

differentiation

bias towards/against

imtiyaaz (pl.) imtiyaazaat

mu3aamala xaaSSa

tafriqa bein

inHiyaaz li/Didd

biased

munHaaz

neutral

muHaayid

sectarian

Taa'ifi


to encourage

)(

ajja3a - yuajji3u
(tajii3)


to urge

()

to respect

)(

to help

)(

to help, back

)(

)(

aid

to warn (ex. about the


possibility of
something)

to warn (in a more


ominous way)

to threaten


)(

Hatta - yaHuttu (Hatt)


3ala

iHtarama - yaHtarimu
(iHtiraam)

saa3ada - yusaa3idu
(musaa3ada)

saanada - yusaanidu
(musaanada)

aazara - yu'aaziru
(mu'aazara)

3oon

Hadira - yaHdaru (Hadar)


s.o. min s.t.

-
)(

andara - yundiru (indaar)

haddada - yuhaddidu

)(
-
) (
state of emergency

in exile


) (

human shield

to exploit

)(

(tahdiid)

tawa33ada yatawa33adu (tawa33ud)


bi

Haalat aT-Tawaari'

fil-manfa

dir3 baari (pl.) duruu3


baariyya

istaalla - yastaillu
(istilaal)

) (
chance, opportunity

intense

to isolate s.t. from

isolation from

()

furSa (pl.) furaS

katiif (pl.) kitaaf

3azala - ya3zilu (3azl)

)(

s.t. 3an

3uzla 3an

terrorism

irhaab

terrorist

irhaabi

cell

()

xaliyya (pl.) xalaayaa

suicide bombing

3amaliyya intiHaariyya

extremist

mutaTarrif

fanatic

muta3aSSib

fundamentalist

moderate

to regress, go
backwards (from)

backwards


()

to progress

progressive, advanced

)(

uSuuli

mu3tadil

taxallafa - yataxallafu
(taxalluf) 3an

mutaxallif

taqaddama yataqaddamu
(taqaddum)

mutaqaddim

) (
modern

to condemn

) (
-
)(

to renounce

) ( -

to oversee

()

Hadiit (pl.) Hudataa'

naddada - yunaddidu
(tandiid) bi

istankara - yastankiru
(istinkaar)

nabada - yanbidu (nabd)

arafa - yurifu (iraaf)


3ala

) (
condition

requirements

arT (pl.) uruuT

mutaTallibaat

) (
necessity

) (

Daruura (pl.) Daruuraat

wujuub (pl.) wujuubaat


) (
talent

to depend, rely on

i3tamada - ya3tamidu

()

(i3timaad) 3ala

3awwala - yu3awwilu

) (

(ta3wiil) 3ala


to depend on, vary with

to strengthen s.t.

(tawaqquf) 3ala

3azzaza - yu3azzizu

)(

)(

strong (strength)

tawaqqafa - yatawaqqafu

) (

to lighten, alleviate s.t.

mawhiba (pl.) mawaahib

)(
()

(ta3ziiz)

waTTada - yuwaTTidu
(tawTiid)

xaffafa - yuxaffifu
(taxfiif)

qawi (pl.) aqwiyaa'

) (
) (
weak (weakness)

firm, dependable

)(

(quwwa)

Da3iif (pl.) Du3afaa'


(Du3f)

watiiq


to stain, adulterate

)(

to tarnish, contaminate

to harm, hurt

)(

aaba - yauubu (oob)

lawwata - yulawwitu
(talwiit)

aada - yu'di

) | (

(adan/adiyya)

) (
harm, damage

Darar (pl.) aDraar

-
to waste

to no avail, in vain

)(

ahdara - yuhdiru (ihdaar)

hadran

headquarters

()

ma3qil (pl.) ma3aaqil

()

maqarr (pl.) maqaarr

) (
model

after the pattern of, in


the manner of
equally, in the same
way

nuclear program

numuudaj (pl.)
numuudajaat

3ala iraar

3ala Haddin sawaa'

barnaamaj nawawi

uranium enrichment

taxSiib al-uranium

) (
reactor, installation

compound, complex

disarmament

sanctions

muna'a (pl.) muna'aat

mujamma3

naz3 as-silaaH

3uquubaat


to kidnap or hijack

ixtaTafa - yaxtaTifu
(ixtiTaaf)

)(

)(

xaTafa - yaxTifu (xaTf)


to detain

)(

Hajaza - yaHjizu (Hajz)

) (
hostage

to violate

to go against, break
(e.g. the law)

)(

)(

to divide s.t.

to destroy

)(

rahiina (pl.) rahaa'in

intahaka - yantahiku
(intihaak)

xaalafa - yuxaalifu
(muxaalafa)

qassama - yuqassimu
(taqsiim)

dammara - yudammiru
(tadmiir)

)(
-
)(
-
)(
to displace, make
homeless


)(

HaTTama - yuHaTTimu
(taHTiim)

xarraba - yuxarribu
(taxriib)

arrada - yuarridu
(tariid)


to obey

to follow, defer or be
subject to

)(

) (

to submit, yield to

) (

Taa3a - yaTuu3u (Too3)

xaDa3a - yaxDa3u
(xuDuu3) li

inSaa3a - yanSaa3u
(inSiyaa3) li


to order, command

order

)(
()

amara, yu'muru (amr)

amr (pl.) awaamir

) (
dictation

imlaa' (pl.) imlaa'aat


to increase, rise

)(

)(

to escalate

)(
-

to exceed

)(

zaada - yaziidu (ziyaada)

irtafa3a - yartafi3u
(irtifaa3)

Sa33ada - yuSa33idu
(taS3iid)

tajaawaza - yatajaawazu
(tajaawuz)

-
to decrease, drop

inxafaDa - yanxafiDu
(inxifaaD)

)(
-
to decline, sink

nadir

)(

tadanna - yatadanni
(tadannin)

tadannin

spread

to spread (reflexive)

)(
-

to extend (reflexive)

presence

absence

lack of

)(

tafain

intaara - yantairu
(intiaar)

tamadda - yatamaddu
(imtidaad)

wujuud

tawaajud

iyaab

3adam


to impede, hinder

)(
-
)(
) (

obstacle

3aaqa - ya3uuqu (3ooq)

3arqala - yu3rqilu
(3arqala)

3aa'iq (pl.)
mu3awwaqaat

) (
deterrent

to make s.t. difficult

)(

to undermine

)(

to confront, face

)(
-

to confront boldly

to overcome, surmount
(e.g. obstacles,
difficulties)

)(

Sa33aba - yuSa33ibu
(taS3iib)

qawwaDa - yuqawwiDu
(taqwiiD)

waajaha - yuwaajihu
(muwaajaha)

taSadda - yataSaddi
(taSadda)

-
)(
-
()

challenge

raadi3 (pl.) rawaadi3

()

dallala - yudallilu (tadliil)

taallaba - yataallabu
(taallub) 3ala

taHaddin (pl.)
taHaddiyaat

) (
difficulty

disintegration,

Su3uuba (pl.) Su3uubaat

tafakkuk

breakdown

inhiyaar

fall, decline

inHidaar

deterioration

tadahuur

tafaaqum

fragmentation

exacerbation,
worsening

destabilization

chaos

crisis

()

za3za3a

fawDa

azma (pl.) azamaat

) (
tension

) (

problem

tawattur (pl.) tawatturaat

mukila (pl.)
mukilaat/miaakil


) (
|

mu3Dila (pl.)
mu3Dilaat/ma3aaDil

) (
commitment to

adherence to

iltizaam (pl.) iltizaamaat


bi

tamassuk bi

competition

munaafasa

contest, race

musaabaqa

) (
side

Taraf (pl.) aTraaf

) (


to change s.t.

)(

jaanib (pl.) jawaanib

ayyara - yuayyiru
(tayiir)


)(

to change (reflexive)

)(

to cause, be to blame
for

to lead to, result in

Hawwala - yuHawwilu
(taHwiil)

taayyara - yataayyaru
(taayyur)

taHawwala -

) (

yataHawwalu (taHawwul)

tasabbaba - yatasabbabu

()

(tasabbub) fi

adda - yu'addi ila

asfara - yusfiru 3an

-
to create

)(

xalaqa - yaxluqu (xalq)

-
)(
to succeed

awjada - yuwjidu (iijaad)

najaHa - yanjaHu

)(

(najaaH)

-
to fail

)(

to achieve, realize

)(

faila - yafalu (faal)

Haqqaqa - yuHaqqiqu
(taHqiiq)

) (
goal

hadaf (pl.) ahdaaf

) (
aim, objective

intention

) (

araD (pl.) araaD

niyya (pl.) nawaayaa

) (
accomplishment

injaaz (pl.) injaazaat


to appeal for help to
s.o. against s.t.

__ )(

istaaata - yastauutu
(istiaata) s.o. 3ala s.t.

) (
plea

to call for, implore

danger (dangerous)

tawassul (pl.)
tawassulaat

naaada - yunaaidu

)(

(munaaada)

) (

xaTar (xaTiir)

()
burden (on)

to suffer

numerous

)(

3ib' (pl.) a3baa' 3ala

3aana - yu3aani
(mu3aanaah) min

muta3addid

different

muxtalif

miscellaneous

mutafarriq

various

mutanawwi3

difference

()
) (

farq (pl.) furuuq

ixtilaaf (pl.) ixtilaafaat

to take revenge on

to take blood revenge


on s.o. for s.t.

intaqama - yantaqimu

)(

(intiqaam) min

) (

to assassinate

)(

to call for

to strive for, work


towards

) | (

ta'ara, yu'taru (ta'r) s.o.


bi-s.t.

itaala, yatuulu
(itiyaal)

da3a - yad3u (da3wa)


li/ila


| ) (

sa3a - yas3a (sa3y) ila/li


to exert (ex. effort)

effort

)(
()
) (

badala - yabdulu (badl)

jahd (pl.) juhuud

mas3an (pl.) masaa3in

to try (as in exerting


effort)


) (

Haawala - yuHaawilu
(muHaawala) an


to solve

)(

Halla - yaHullu (Hall)


to care for

welfare

)(

to assume

to rule out, consider


unlikely

)(

)(

ra3a - yar3a (ri3aaya)

rafaahiyya

iftaraDa - yaftariDu
(iftiraaD)

istab3ada - yastab3idu
(istib3aad)

) (
possibility (possible)

imkaaniyya (pl.)
imkaaniyyaat (mumkin)

)(
probability (probable)

) (

iHtimaal (pl.) iHtimaalaat

(muHtamal)

)(
) (
stage, phase

behavior

marHala (pl.) maraaHil

taSarrufaat

suluuk

) (
attitude, mentality

) (

occasion

3aqliyya (pl.) 3aqliyyaat

munaasaba (pl.)
munaasabaat

) (
anniversary; memory

economy

dikra (pl.) dikrayaat

iqtiSaad

trade, commerce

tijaara

unemployment

baTaala

) (
export

) (

import

resource

supply

) (

Saadir (pl.) Saadiraat

mustawrad (pl.)
mustawradaat

mawrid (pl.) mawaarid

tawriid

trade balance

al-miizaan at-tijaari

market

()

suuq (pl.) aswaaq

stock market

price

currency

share, stock

()

()

borSa

si3r (pl.) as3aar

3umla

sahm (pl.) ashum

bond

()

sanad (pl.) sanadaat

profit

()

ribH (pl.) arbaaH

budget

to produce,
manufacture

miizaaniyya

muwaazana

-
)(

Sana3a - yaSna3u
(San3)

) (
industry

products

Sinaa3a (pl.) Sinaa3aat

muntajaat

)(
goods

commodities

monopoly

rise in prices

inflation

consumption

()

baDaa'i3 (sing.) biDaa3a

sil3a (sing.) sila3

iHtikaar

alaa'

taDaxxum

istihlaak

surplus

faa'iD

average

mu3addal

) (
tax

Dariiba (pl.) Daraa'ib

) (
cost

takliif (pl.) takaaliif

expenditure(s)

infaaq

prosperity

raxaa'

recession

kasaad


GDP

naatij maHalli ijmaali

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic media vocabulary

English

containment

Standard
Arabic

) (

restiveness, troubles

deficiency; defective,
unbalanced state
panic, alarm, phobia (of)

Transliteration

iHtiwaa'

iDTiraab (pl.)
iDTiraabaat

xalal

hala3 min

jadal

debate

sijaal

outcry, clamor

Dajja

controversy

chaotic

to insist on

()

hamaji

aSarra - yuSirru
(iSraar) 3ala

()

HariSa - yaHraSu
(HirS) 3ala

) (
opponent

xaSm (pl.) xuSuum

-
to devote (ex. one's life to
s.t.)

) (

karrasa - yukarrisu
(takriis) Hayaatahu li

-
to set s.t. up

)(
-

to begin, start with

()
-

to end, finish with

()

naSaba - yanSubu
(naSb)

ara3a - yara3u
(ar3) bi

ixtatama - yaxtatimu
(ixtitaam) bi

) (
legacy

to depend on, be based on

) (

legitimacy

credibility

tarika (pl.) tarikaat

tawaqqafa yatawaqqafu
(tawaffuq) 3ala
ar3iyya
miSdaaqiyya

reputation
morale, spirit
awareness
indifference, apathy
distortion, deformation

) (

positive point

sum3a
ma3nawiyyaat
wa3y
la mubaalaah
tawiih

iijaabiyya (pl.)
iijaabiyyaat

) (
negative point

benefit

()

benefit

()

silbiyya (pl.) silbiyyaat

maziyya (pl.)
mazaaya
faa'ida (pl.) fawaa'id
jadwa

) (
gain

use, utility
value, worth

3aa'ida (pl.) 3awaa'id

naf3

qiima

) (
quantity

) (

terminology

conventional
normal, usual
stalemate, deadlock
eligibility
remainder, remnant

()

kammiyya (pl.)
kammiyyaat

muSTalaH (pl.)
muSTalaHaat

muSTalaH
3aadi
jumuud siyaasi
liyaaqa
baqiyya (pl.) baqaaya

) (
fossil

on the threshold of

on the verge of

uHfuur (pl.) aHaafiir

3ala a3taab

3ala afa

) (
rift

trap

()

Sad3 (pl.) Suduu3

faxx (pl.) fuxuux

a tight spot, difficult


position

mawqif Harij

) (
predicament, narrow pass

) (

claim

ma'ziq (pl.) ma'aaziq

iddi3aa' (pl.)
iddi3aa'aat

) (
deal, bargain

cover-up


) (

conspiracy

) (

theory

idea

()
) (

concept

Safqa (pl.) Safaqaat

taTiyya 3ala

mu'aamara (pl.)
mu'aamaraat

naZariyya (pl.)
naZariyyaat

fikra (pl.) afkaar

mafhuum (pl.)
mafaahiim

generalization

stereotype

mediation, intercession

imagination, fantasy

delusion

reality

facts

the bitter truth

to pose (ex. a question or


a challenge)

vital

fateful

decisive

substantial

()

()

ta3miim

Suura namaTiyya

wisaaTa

xayaal

wahm (pl.) awhaam

waaqi3

Haqaa'iq (sing.)
Haqiiqa

al-Haqiiqa l-murra

TaraHa - yaTraHu

)(

(TarH)

Hayawi

maSiiri

Haasim

jawhari

fundamental, basic

necessary

) (

priority

) (

breakthrough

proximity

Daruuri

awlawiyya (pl.)
awlawiyyaat

asbaqiyya (pl.)

asbaqiyyaat

ixtiraaq

) (
axis or central point

asaasi

miHwar (pl.)

maHaawir

muHaadaah

bi-jiwaar

mujaawir

in the
neighborhood/vicinity of,
close by

neighboring

details

more of

tafaaSiil

muziid min

and some (used after a


round number of years)

loyalty

banquet

) (
()

rostrum, pulpit

developing countries

()

wa-nayyif

walaa'

waliima (pl.) walaa'im

ma'duba (pl.)
ma'aadib

minbar (pl.) manaabir

duwal naamiyya

collective punishment

lame duck (politically)

baTTa 3arjaa'

well-known

daa'i3 aS-Seit

wide-ranging

prevailing

of historical dimensions

3iqaab jamaa3i

waasi3 an-niTaaq

saa'id

duu ab3aad taariixiyya

baaTil

Saarix

Daarin

harsh, cruel

qaasin

fake

mulaffaq

invalid, baseless

egregious, outrageous

fierce

contradicting, discrepant

disparate

great

large, great

huge

mutaDaarib

mutabaayin

jasiim

kabiir

Daxm

) (
giant

3imlaaq (pl.)
3amaaliqa

prominent, leading

baariz

young, growing

naai'

growing

mutanaamin

naaDij

existing

qaa'im

glorious

majiid

mature, ripe

clear

waaDiH

obvious, noticeable

malHuuZ

small, slight

knowledgeable, informed
about

Da'iil

muTla3 3ala

horrific

bai3

complicated

mu3aqqad

accurate (accuracy)

extinct

following (as in "the


following choices")

) (

daqiiq (diqqa)

munqariD

taali

to take, follow, pursue


(e.g. a route or kind of
behavior)

conditional, dependent on

solidarity with

coordination

(intihaaj)

manuuT bi

yata3aaTafu
(ta3aaTuf) ma3a

taDaamun ma3a

()
-

to guarantee

ta3aaTafa -

) (

-
to claim, allege that

intahaja - yantahiju

)(

-
to sympathize with

aati

()
-
)(

tansiiq

za3ama - yaz3umu
(za3m) anna

kafala - yakfulu
(kafaala) li

Damina - yaDmanu
(Damaan)


to challenge s.o.

to join, be united with

) (
-

to join

()
-

to belong to

()

waqafa an-nidd binnidd ma3a

inDamma yanDammu
(inDimaam) li

iltaHaqa - yaltaHiqu
(iltiHaaq) bi

intama - yantami
(intimaa') ila

) (
activity

naaaT (pl.)
naaaTaat/aniTa

-
to fluctuate, vary between

) (
-

to seize, wrest, grab (e.g.


control over)

)(
) (

taraawaHa yataraawaHu
(taraawuH) bein

intaza3a - yantazi3u
(intizaa3) (as-seiTara
3ala)


to commit, perpetrate

irtakaba - yartakibu
(irtikaab)

)(
-
to slide towards

()
-

to save

)(
-

to be free or rescued from

)(
-

to balance (each other)

)(

inzalaqa - yanzaliqu
(inzilaaq) li

anqada - yunqidu
(inqaad)

taxallaSa yataxallaSu (taxalluS)


min

tawaazana yatawaazanu
(tawaazun)

-
to prefer

___ )(

faDDala - yufaDDilu
(tafDiil) s.t. 3ala s.t.

__

to favor, give preference to

rajjaHa - yurajjiHu
(tarjiiH) s.t. 3ala s.t.

___ )(
__
-
to witness

to promote, make
propaganda for

)(
-
) (

-
to touch on (e.g. a topic)

()
-

to mention

)(
) ( -

to call attention to

to flow/crowd into

to take, pass or adopt (e.g.


a law)

) (
-

ahida - yahadu
(uhuud)

rawwaja - yurawwiju
(tarwiij) li

taTarraqa yataTarraqu
(taTarruq) ila

dakara - yadkuru
(dikr)

nabbaha - yunabbihu
(tanbiih) ila

daffaqa - yudaffiqu
(tadfiiq) 3ala

ittaxada- yattaxidu
(ittixaad)

)(
-
to imagine

)(
-

) (
-

to convince s.o. of

to dismantle

() __
-

) (

taxayyala yataxayyalu
(taxayyul)

taSawwara yataSawwaru
(taSawwur)

aqna3a - yuqni3u
(iqnaa3) s.o. bi

fakka - yafukku (fakk)

-
to force, compel s.o. to do
s.t.

__ )(

ajbara - yujbiru
(ijbaar) s.o. 3ala s.t.

-
to do without s.t.

istana - yastani
(istinaa') 3an

()
to look forward to

taTalla3 - yataTalla3u

()

(taTallu3) ila

-
to confuse, addle (e.g.
people's minds)

)(

awwaa - yuawwiu
(tawii) (3uquul)

)(
-
to praise

)(
-

to praise, extol

()
-

to exaggerate, overdo

to be content with

imtadaHa - yamtadiHu
(imtidaaH)

aaada - yuiidu
(iaada) bi

baalaa - yubaaliu

()

(mubaalaa) fi

iktafa - yaktafi

()

(iktifaa') bi

-
to suffice, be enough

)(
-

to stop s.t.

)(

kafa - yakfi (kifaaya)

awqafa - yuwqifu
(iiqaaf)

to resemble or be similar
to s.t.

-
)(
-

to sweep, overrun, infest

)(

aabaha - yuaabihu
(muaabaha)

ijtaaH - yajtaaH
(ijtiyaaH)

-
to deliver (a speech) to

)(

adla - yudli (idlaa')


bi(Hadiit) li

) (
-
to flourish, thrive

)(
-

to be integrated into

()
-

to be unable to

()

izdahara - yazdahiru
(izdihaar)

indamaja - yandamiju
(indimaaj) fi

3ajaza - ya3jizu (3ajz)


3an

-
to comprehend, grasp

)(

istaw3aba yastaw3ibu (istii3aab)

-
to procure or to plan

to be predominant over, or
to tyrannize

to be heavy-handed or
abuse power

)(
-
) (
-
)(
-

to falsify s.t.

)(
-

to escape

to (find a way to) escape

to conquer

to result from, be the

)(

dabbara - yudabbiru
(tadbiir)

Taa - yaTa (Taan)


3ala

ta3assafa yata3assafu
(ta3assuf)

laffaqa - yulaffiqu
(talfiiq)

haraba - yahrubu
(huruub) min

) ( -

farra - yafirru (firaar)

)( -

laada - yaluudu

(liwaad) bil-firaar

qahara - yaqharu

)(
-

(qahr)

tarattaba -

consequence of

()

yatarattabu (tarattub)
3ala

) (
vice, depravity

head of the house

conclusion, deduction

involvement

deviation (from the right


thing)

self-determination

radiila (pl.) radaa'il

rabb al-usra

istintaaj

inxiraaT fi

inHiraaf

taqriir al-maSiir

counter-

muDaadd

frustration

iHbaaT

worry

qalaq

) (
failure

ixfaaq (pl.) ixfaaqaat

) (
incentive (to)

rank, standing

tone, manner

of this kind, like this, such

verbal

oral

captivity

to spread, circulate (e.g.


news)

3ala

jaah

) (

-
)(
-

to prepare s.t. for

Haafiz (pl.) Hawaafiz

watiira (pl.) wataa'ir

min haada l-qabiil

lafZi

afawi

asr

aaa3a - yuii3u
(iaa3a)

hayya'a - yuhayyi'u

) __ (

(tahyi'a) s.t. li

jahhaza - yujahhizu

) __ (

(tajhiiz) s.t. li

-
to prepare, get ready for

) (
-
()

to disclose, uncover s.o.'s


offenses

-
)(

to harp on

__
-

to minimize

)(

ta'ahhaba yata'ahhabu
(ta'ahhub) li

ista3adda - yasta3iddu
(isti3daad) li

faDaHa - yafDaHu
(faDH)

Daraba 3ala namat


___

qallaSa - yuqalliSu
(taqliiS)

-
to tame

rawwaDa - yurawwiDu
(tarwiiD)

)(
-
to oppose, object to

()

i3taraDa - ya3tariDu
(i3tiraaD) 3ala

to make s.t. easy,

facilitate, accomodate

)(

to emerge, appear; or

(with 3ala) to learn

to restrict

)) ((
) ( -

sahhala - yusahhilu
(tashiil)

Zahara - yaZharu
(Zuhuur) (3ala)

qayyada - yuqayyidu
(taqyiid)

-
to build, construct

)(
-
)(

to tighten the grip on s.o.'s


neck, oppress s.o.

bana - yabni (binaa')

3ammara yu3ammiru (ta3miir)

Dayyaqa l-xinaaq 3ala

-
to interrogate

istajwaba - yastajwibu
(istijwaab)

)(
-
to agitate for (s.t. bad)

HarraDa - yuHarriDu
(taHriiD) 3ala

) (
-
to inaugurate

to authorize or allocate
(ex. funds to)

to petition

)(
-

iltamasa - yaltamisu

)(

) (
-

responsibility for

)(
-
)(
-

to share

to shine light on, draw

i3tamada - ya3tamidu
(i3timaad) __ li

to adopt or take

to inherit

(tadiin)

() __

-
to contest or challenge

daana - yudainu

)(

(iltimaas)

Ta3ana - yaT3anu
(Ta3n) fi

tabanna - yatabanna
(tabannin)

warrata - yuwarritu
(tawriit)

aaTara - yuaaTiru
(muaaTara)

tasliiT aD-Daw' 3ala

attention to

to polarize

istaqTaba - yastaqTibu
(istiqTaab)

)(
) (
form or application

istimaara (pl.)
istimaaraat

Arabic media vocabulary

English

news

current

latest, last, final

Standard
Arabic

Transliteration

()

xabar (pl.) axbaar

()

naba' (pl.) anbaa'

Haali

jaarin

raahin

aaxir

) (
development

event


()

taTawwur (pl.)
taTawwuraat

Hadat (pl.) aHdaat

) (
situation, condition

state

()

waD3 (pl.) awDaa3

Haal (pl.) aHwaal

) (
circumstance

Zarf (pl.) Zuruuf

) (
topic, subject

mawDuu3 (pl.) mawaaDii3

) (
phenomenon

Zaahira (pl.) Zawaahir

) (
field

to affirm

)(
-

to stress

)(

majaal (pl.) majaalaat

akkada - yu'akkidu
(ta'kiid)

addada - yuaddidu
(tadiid)

to convey, transfer
s.t. via/to

identity

) (
|
) (

naqala - yanqulu (naql)


s.t. 3an/ila

hawiyya (pl.) hawiyyaat

-
to uproot, eradicate

ista'Sala - yasta'Silu
(isti'Saal)

)(
eradication,
elimination (ex. of

) (

maHw (al-ummiyya)

illiteracy)


to remove

to happen, occur,
take place

)(
-
-
-
)(

azaala - yuziilu (izaala)

tamma - yatimmu

jara - yajri

waqa3a - yaqa3u
(wuquu3)


to conduct

measure

)(
) (

ajra - yujri (ijraa')

ijraa' (pl.) ijraa'aat


) (
to do, carry out

to embark on, carry

qaama - yaquumu
(qiyaam) bi

baaara - yubaairu

out

()

list

()

qaa'ima (pl.) qawaa'im

istaqbala - yastaqbilu

to receive, meet s.o.

)(

(mubaaara) bi

(istiqbaal)

) (
guest

to meet (with)

to meet, have an
interview with

to consult with

ijtama3a - yajtami3u

()

(ijtimaa3) ma3a

qaabala - yuqaabilu

)(

(muqaabala)

aawara - yuaawiru

) (

(muaawara) ma3a

-
to preside over, head

Deif (pl.) Duyuuf

)(

tara'asa - yatara'asu
(ri'aasa)

to lead
summit

) ( -
()

qaada - yaquudu (qiyaada)


qimma (pl.) qimmaat

) (
meeting

()
) (

conference

symposium

()

ijtimaa3 (pl.) ijtimaa3aat

liqaa' (pl.) liqaa'aat

mu'tamar (pl.)
mu'tamaraat

nadwa (pl.) nadawaat

) (
session or round

doora (pl.) dooraat

) (
session

to hold (ex. a
meeting)

) (

to be held

)(

jalsa (pl.) jalasaat

3aqada - ya3qidu (3aqd)

in3aqada, yan3aqidu
(3aqd)

-
to cancel

)(

ala - yuli (ilaa')

-
to postpone

)(

ajjala - yu'ajjilu (ta'jiil)

-
)(

to participate

)(

arja'a - yurji'u (irjaa')

aaraka - yuaariku
(muaaraka)


to discuss, examine

to deal with (ex. an


issue)

)(
-
)(

baHata - yabHatu (baHt)

tanaawala - yatanaawalu
(tanaawul)


to review (ex. an
issue)

ista3raDa - yasta3riDu
(isti3raaD)

)(

to consult with s.o.
about s.t.

__ ) (
|

contact,
communication,
phone call

) (
|

taaawara - yataaawaru
(taaawara) ma3a s.o.
Hawl/3an s.t.

ittiSaal (pl.) ittiSaalaat


ma3a/bi


to get involved in

) (

to be connected to

to be connected with,
concerning

) (
-
()

to deal with

()

tawarraTa - yatawarraTu
(tawarruT) fi

irtabaTa - yartabiTu
(irtibaaT) bi

ta3allaqa - yata3allaqu
(ta3alluq) bi

ta3aamala - yata3aamalu
(ta3aamul) ma3a

-
to sever relations
with

| (

xaaSama - yuxaaSimu
(xiSaam/muxaaSama)

)
relations with

3alaqaat ma3a

()
link, connection with

raabiT (pl.) rawaabiT bi

number, figure

()

3adad (pl.) a3daad

to cooperate (with

ta3aawana - yata3aawanu

each other)

to exchange (with

)(
-

(ta3aawun)

tabaadala - yatabaadalu

each other)

to circulate s.t. (with

)(
-

(tabaadul)

tadaawala - yatadaawalu

each other)

)(

(tadaawul)

common, shared

mutarak

mutual

to recognize

()

mutabaadal

i3tarafa - ya3tarifu
(i3tiraaf) bi

-
to form (ex. a new
government)

) ((

akkala - yuakkilu
(takiil) (Hukuuma jadiida)

)
means, way

()

sabiil (pl.) subul

) (
manner, way, style

Tariiqa (pl.) Taraa'iq

) (

to begin

) ( -
-

usluub (pl.) aslaaliib

bada'a - yabda'u (bad')


ibtada - yabtidi (ibtidaa')

)(
-
to end (reflexive)

beginning

end

)(

intaha - yantahi (intihaa')

bidaaya

maTla3

nihaaya

) (
statement

()

taSriiH (pl.) taSriiHaat

bayaan (pl.) bayaanaat


to announce, declare

announcement,
declaration;
advertisement

official (adj.)

to publish or spread

)(

a3lana - yu3linu (i3laan)

) (

i3laan (pl.) i3laanaat

rasmi

naara - yanuru (nar)

)(

to issue, release

)(

to decide

) (

aSdara - yuSdiru (iSdaar)

qarrara - yuqarriru (taqriir)


an

) (
decision; resolution

qaraar (pl.) qaraaraat

) (
petition

) (

initiative

3ariiDa (pl.) 3araa'iD

mubaadara (pl.)
mubaadaraat

) (
suggestion

hypothetical

plan

project

()
) (

iqtiraaH (pl.) iqtiraaHaat

iftiraaDi

xiTTa (pl.) xuTaT

maruu3 (pl.) maaarii3


) (
speech

xiTaab (pl.) xiTaabaat

-
to intend

)(
-

to resolve or intend

to comment

)(

nawa - yanwi (niyya)

i3tazama - ya3tazimu
(i3tizaam)

3allaqa - yu3alliqu (ta3liiq)

) (

3ala


to explain

)(

araHa - yaraH (arH)


)(

fassara - yufassiru (tafsiir)


to reveal

to show (s.t.)

()

kaafa - yakifu (kaf) 3an

aZhara - yuZhiru (iZhaar)

)(
to appear, seem that

to offer, present

)(
) (

to reply (to)

reply, response

reaction

()

to welcome

) (

to discover

development

growth

bada - yabdu anna

qaddama - yuqaddimu
(taqdiim)

radda - yaruddu (radd)


3ala

radd (pl.) ruduud

radd fi3l

raHHaba - yuraHHibu
(tarHiib) bi

iktaafa - yaktaifu

)(

(iktiaaf)

tanmiyya

numuww


to continue

()

)(

to reach, arrive at

) (

istamarra - yastamirru
(istimraar) fi

waaSala - yuwaaSilu
(muwaaSala)

tawaSSala - yatawaSSalu
(tawaSSul)

continuing

mustamirr

prepared

musta3idd

agenda

barnaamaj 3amal

-
to be exposed to (ex.
attacks)

)(

ta3arraDa - yata3arraDu
(ta3arruD) li(hujuum)

)(
to occupy
(occupation)

to resist (resistance)

-
)(
-

iHtalla - yaHtillu (iHtilaal)

qaawama - yuqaawimu

)(
occupying - occupied

-
-

to control

control, hegemony

) (

to practice

)(

(muqaawama)

muHtill - muHtall

sayTara - yusayTiru
(sayTara) 3ala

haymana

maarasa - yumaarisu
(mumaarasa)

) (
interest

will

maSlaHa (pl.) maSaaliH

iraada

) (
desire


) (

observer

to launch (ex.
attacks)

)(

raba (pl.) raabaat fi

muraaqib (pl.)
muraaqibuun

anna - yaunnu (ann)

to enter, plunge into


(ex. battle)

vision


)(
()

xaaDa - yaxuuDu (xooD)

ru'iya (pl.) ru'a

comprehensive

aamil

complete

kaamil

basis, foundation

()

asaas (pl.) usus

()

qaa3ida (pl.) qawaa3id


to abandon

to criticize

tanaazala - yatanaazalu

()

(tanaazul) 3an

intaqada - yantaqidu

)(

(intiqaad)

to accuse, charge

ittahama - yattahimu

(s.o. of s.t.)

)(

(ittihaam) s.o. bi-s.t.

) (
accusation

ittihaam (pl.) ittihaamaat

invalid, baseless

baaTil


to deny

)(

to refuse

()

nafa - yanfi (nafi)

imtana3a - yamtani3u
(imtinaa3) 3an


to abstain, refuse

)(

rafaDa - yarfuDu (rafD)


to force, compel

| ) (

iDTarra - yaDTirru
(iDTiraar) ila/li


to expel

to make s.o. migrate,


drive them away

to impose (s.t. on
s.o.)

)(

Tarada - yaTrudu (Tard)


)(

)(

hajjara - yuhajjiru (tahjiir)

faraDa - yafriDu (farD) s.t.


3ala s.o.


to intervene, interfere

()

to chase, pursue

)(

)(


to demonstrate

)(
) (

demonstration

crowded

tadaxxala - yatadaxxalu
(tadaxxul) fi

laaHaqa - yulaaHiqu
(mulaaHaqa)

Taarada - yuTaaridu
(muTaarada)

taZaahara - yataZaaharu
(taZaahur)

muZaahara (pl.)
muZaaharaat

Haaid

) (
march

masiira (pl.) masiiraat

) (
parade

isti3raaD (pl.) isti3raaDaat

riot(s)

to protest

to gather, rally

popular demand

the masses

3ala

iHtaada - yaHtaidu

)(

(iHtidaad)

Taalaba - yuTaalibu

()

(muTaalaba) bi

iqbaal a3bi

al-jamaahiir


to boycott

iHtajja - yaHtijju (iHtijaaj)

()

-
to demand

aab

)(

qaaTa3a - yuqaaTi3u
(muqaaTa3a)

) (
sit-in

i3tiSaam (pl.) i3tiSaamaat

) (
strike

iDraab (pl.) iDraabaat

) (
protesting cry

sign or leaflet

()

hutaaf (pl.) hutaafaat

laafita (pl.) laafitaat

-
to scatter, disperse
(ex. protestors)

)(

farraqa - yufarriqu (tafriiq)


(al-mutaZaahiriin)

)(
-
to break up (ex.
demonstrations)

) (

faDDa - yafuDDu (faDD)


(al-muZaaharaat)

)(
to encircle, block off
or blockade

-
)(
-

to brutally attack

international

()

HaaSara - yuHaaSiru
(muHaaSara)

i3tada - ya3tadi (i3tidaa')


3ala

dawli

3aalami

regional

iqliimi

local

maHalli

bilateral

tanaa'i


to choose

)(

ixtaara - yaxtaaru
(ixtiyaar)

) (
choice

to receive, attain

) (

xiyaar (pl.) xiyaaraat

HaSala - yaHSulu (HuSuul)


3ala

) (
investigation

position, stand (ex.


on an issue)

) (

) (

operation; process

taHqiiq (pl.) taHqiiqaat

mawqif (pl.) mawaaqif

3amaliyya (pl.)
3amaliyyaat

) (
pressure on

important importance

DaT (pl.) DuuuT 3ala

muhimm - ahammiyya


to point to

()
-

to liberate

sudden

legitimate

(taHriir)

mufaaji'

wall

waqqa3a - yuwaqqi3u

)(

(tawqii3)

maruu3

borders (or limits)

Harrara - yuHarriru

)(


to sign

aaara - yuiiru (iaara) ila

()
()

ar3i

Huduud (sing.) Hadd

suur (pl.) aswaar


to consider

)(

to express

()

i3tabara - ya3tabiru
(i3tibaar)

a3raba - yu3ribu (i3raab)


3an

3abbara - yu3abbiru

) (

(ta3biir) 3an

) (
letter, message

risaala (pl.) rasaa'il


to add

)(

to receive s.t.

)(
-
)(

to include

)(

aDaafa - yuDiifu (iDaafa)

talaqqa - yatalaqqi
(talaqqin)

tasallama - yatasallamu
(tasallum)

taDammana yataDammanu
(taDammun)


)(

amala - yamulu
(umuul)

) (
content

maDmuun (pl.) maDaamiin

) (
element (of a group)

3unSur (pl.) 3anaaSir

) (
gang

3iSaaba (pl.) 3iSaabaat

) (
activist

) (

volunteer

naaiT (pl.) naaiTuun

mutaTawwi3 (pl.)
mutaTawwi3a

charity (as a concept,


not a charitable

xayriyya

organization)

-
to donate

()

tabarra3a - yatabarra3u
(tabarru3) bi

hiding place

unknown

()

to find

) (
-

to provide

alert

to meet with
difficulties

to settle (e.g. an
argument or
question)

3atara - ya3turu (3utuur)


3ala

waffara - yuwaffiru
(tawfiir)

istinfaar

)(

to enable

majhuul

)(


to follow, comply with

maxba' (pl.) maxaabi'

)(

)(

ittaba3a - yattabi3u
(ittibaa3)

makkana - yumakkinu
(tamkiin)

ta3attara - yata3attaru
(ta3attur)


)(

Hasama - yaHsimu (Hasm)


to establish

)(

ana'a - yuni'u (inaa')

-
to found

to define, specify,
establish s.t.

)(
-
)(

assasa - yu'assisu (ta'siis)

Haddada - yuHaddidu
(taHdiid)

) (
chain

silsila (pl.) salaasil


to purify

according to

)(

naqiya - yanqa (tanqiyya)

bi-Hasab

Hasab al-qool

naqlan 3an

) (
source

maSdar (pl.) maSaadir

personal

axSi

) (
area, front, arena

to encircle s.t.

)(

saaHa (pl.) saaHaat

Tawwaqa - yuTawwiqu
(taTwiiq)

) (
framework

to develop s.t.

)(

iTaar (pl.) iTaaraat

Tawwara - yuTawwiru
(taTwiir)

) (
patrol

dawra (pl.) dawriyaat

extensive

muwassa3

wide

waasi3

) (
level

mustawa (pl.)
mustawayaat

to focus, be
concentrated on

guaranteeing


()

tarakkaza - yatarakkazu
(tarakkuz) 3ala

kafiil bi

to maintain,

HaafaZa - yuHaafiZu

preserve, keep

()

(muHaafaZa) 3ala

character or stamp

to expand s.t.

size

) (

Taabi3 (pl.) Tawaabi3

wassa3a - yuwassi3u

)(
()

(tawsii3)

Hajm (pl.) aHjaam

) (
amount

coming from

going to, heading to

extraordinary

to influence or affect

HaSiila (pl.) HaSaa'il

qaadiman min

mutawajjihan ila

istitnaa'i

attara - yu'attiru (ta'tiir)

s.t.

influence

) (

3ala

ta'tiir 3ala

nufuud fii

) ( -
to turn to, resort to

checkpoint


) (

settlement

laja'a - yalja'u (laj') ila

nuqTat taftii

mustawTina (pl.)
mustawTinaat

) (
refugee

) (

camp

total

certainty

doubt

) (

laaji' (pl.) laaji'uun

muxayyam (pl.)
muxayyamaat

ijmaali

tiqqa

akk (pl.) ukuuk

) (
offer

colonialism

Zionism

entity

renaissance, revival

trend, movement

ideological

3arD (pl.) 3uruuD

isti3maar

aS-Sahyuuniyya

kiyaan

nahDa

()

tayyaar (pl.) tayyaaraat

3aqaa'idi

-
to seize or to rape

itaSaba - yataSibu
(itiSaab)

)(
to regard as an
enemy, be hostile to

complementing

aiming at


)(

3aada - yu3aadi
(mu3aadaah)

mukammil

raami ila

wealth

()

tarwa (pl.) tarawaat

effective

fa33aal

useful

mufiid

to benefit from, make


use of

-
() |

istafaada - yastafiidu
(istifaada) min/bi


to manage

flag

flag, banner

term (period of time)

term (period in office)


or state

)(

adaara - yudiiru (idaara)

()

3alam (pl.) a3laam

()

raaya (pl.) raayaat

()

liwaa' (pl.) alwiyya

()

fitra (pl.) fitaraat

) (

wilaaya (pl.) wilaayaat

-
to finish, complete

)(

akmala - yukmilu (ikmaal)

optimism - optimistic

pessimism pessimistic
to break out (e.g. in
reference to a fire or
war)

atamma - yutimmu

tafaa'ul - mutafaa'il

taaa'um - mutaaa'im

-
)(

indala3a - yandali3u
(indilaa3)

-
)(
to burn s.t., set it on
fire

-
)(

to light, kindle (e.g. a


fire or a conflict)

abba - yaibbu (ubuub)

aHraqa - yuHriqu (iHraaq)

aDrama n-naar fii

-
)(

ajjaja - yu'ajjiju (ta'jiij)

-
to ignite the fuse of
war, provoke war

()

a3ala - yu3ilu (i3aal)


fatiil al-Harb

-
to provoke

)(

istafazza - yastafizzu
(istifzaaz)

-
to incite

__ )(

HarraDa - yuHarriDu
(taHriiD) s.o. 3ala s.t.


to evacuate

oil

)(

axla - yuxli (ixlaa')

nafT

xaam

Hariiq

crude (sometimes
used alone in ref. to
oil)

blaze, fire

fire

to recruit, enlist

)(

naar

niiraan

jannada - yujannidu
(tajniid)

-
to mobilize (s.t.)

misunderstanding

through, via

)(

()

by means of, through

almost, about

Haada - yaHi/udu (Had)

suu' tafaahum

3abr

(min) xilaal

min Tariiq

bi-wisaaTa

naHw

taqriiban

because of

bi-sabab

resulting from

jarraa'


in order to, for the
sake of

naatijan 3an

min ajl

xilaal

atnaa'

in the period of...

ibbaan

while

fiima

during

beinama

since

mundu

at, by (place or time)

lada

within (a period of
time)

fi uDuun

until or in order to

Hatta

immediately

fawran

3ala l-fawr

recently

mu'axxiran

previous

saabiq

next, coming

shortly before, just


prior to

as a prelude to

imminent

after

immediately after,
right after

qaadim

muqbil

qabiil

tamhiidan li

murtaqab

fi a3qaab

itra

later on

laaHiqan

opposite, in front of

bi-Sadad

accordingly, in
exchange for that
in any case
whatsoever

regardless of

muqaabil daalik

bi-Haal min al-aHwaal

bi-aDD an-naZar 3an

in addition to

aside from, not to


mention
either/whether __ or
__

regarding

in view of; with


respect to

bil-iDaafa ila

ila jaanib

faDlan 3an

__ __

) (

sawaa' __ am __

bin-nisba li

min Haytu (anna)

where

Haytu

(at the time) when

Hiin

in spite of

considering, in light
of

3ala/bir-ram min

fi Doo'

naZaran li

fi Zill

considering (the fact


that), in light of (the

3ala i3tibaar anna

fact that)
especially,
particularly

xaaSSatan

xuSuuSan

with the exception of

at least

at all

bi-istitnaa'

3ala l-aqall

sooner or later

3ala wajh al-xuSuuS

3ala l-iTlaaq

iTlaaqan

3aajilan am aajlan

on another hand, in a
separate

min jiha uxra

development

min jaanib aaxir

it is expected that

it is decided that

3ala Sa3iid aaxir

min naaHiya uxra

min al-mutawaqqa3 an

min al-muntaZar an

min al-muqarrar an

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic medicine vocabulary

English

medicine

Standar Transliteratio
d Arabic n

) (

aT-Tibb
3aqqaar (pl.)
3aqaaqiir

Egyptia
n
Arabic

''

Transliteratio
n

''


nursing

) (

doctor

dentist

''

''

Tabiib (pl.)

)(

doktoor (pl.)

aTibbaa'

Tabiib al-

doktoor is-

asnaan

sinaan

) (

surgeon

at-tamriiD

dakatra

jarraaH (pl.)
jarraaHuun

''

garraaH (pl.)
garraaHiin

nurse

)(

mumarriD (pl.)
mumarriDuun

''

mumarriD (pl.)
mumarriDiin

patient

)(

mariiD (pl.)
marDa

''

''

''

''

hospital

)(

mustafa (pl.)
mustafayaat

) (
clinic

3iyaada (pl.)
3iyaadaat

''

''

''

''

''

''

''

''

pharmacy

)(

Saidaliyya (pl.)
Saidaliyyaat

ambulance

)(

is3aaf (pl.)
is3aafaat

disease

)(

maraD (pl.)
amraaD

chronic

muzmin

''

''

infectious

saari

''

''

mu3d

''

''

contagious

infection

3adwa

''

''

parasite

Tufaili (pl.)

''

''

)(

Tufailiyaat

cancer

diabetes

arthritis

asthma

maraD assaraTaan

maraD as-

sukkar

at-tihaab al-

mafSil

rabw

''

''

''

''

it-tihaab fil
mafaaSil

azma

(
AIDS

al-aidz (naqS

''

''

azma qalbiyya

''

''

aibuuba

''

''

jalTa (pl.)

''

galTa (pl.)

al-manaa3a almuktasaba)

)
heart attack

coma

clot

) (

stroke

bird flu

cold

sore throat

influenza aT-

Tuyuur

Hassaasiyya
min

baarida

raH zukaam

it-tihaab fiz-

appendicitis

jalTa
dimaaiyya

allergy (to)

jalaTaat

zoor

zaa'ida ad-

duudiya

''

''

''

''

at-tihaab a-

u3b al-

bronchitis

galTa fil-moxx

bard

it-tihaab fil
Hangara

at-tihaab az-

galaTaat

hawaa'iyya

nazla
Sadriyya/

u3abiyya

hypertension

arteosclerosi
s

irtifaa3 DaT
ad-damm

taSallub aaraayiin

''

DaT damm
3aali

taSallub iarayiin

cirrhosis

talayyuf

''

''

autism

tawaHHud

''

''

chicken pox

leprosy

judiiri al-maa'

judaam

)(
kidney stone

meningitis

''

gudiiri

guzaam

HaSwa (pl.)
HaSayaat alkulya

)(

HaSwa (pl.)
HaSaawi kilwa

al-Humma aawkiyya

''

''

tuberculosis

leukemia

epilepsy

osteoporosis

daran

saraTaan ad-

sull

''

''

''

''

''

''

''

''

Sudaa3

''

SuDaa3

araq

''

''

HumuuDa

''

''

ishaal

''

''

damm

Sara3

haaaat al-

3iZaam

symptom

)(

3araD (pl.)
a3raaD

headache

insomnia

heartburn

diarrhea

stomach
cramping

maaS

constipation

imsaak

''

''

3usr haDm

''

''

''

''

indigestion

) (

bruise

burn

suu' al-haDm

kadma (pl.)

kadamaat

) (

Harq (pl.)

Huruuq

sunburn

laceration

scratch,
graze

Harq a-ams

tamazzuq

) (

xad (pl.)

) (
cut

''

xuduu

qaT3 (pl.)
quTuu3

Har' (pl.)
Huruu'

Har' min iams

''

tamazzu'

''

''

''

'aT3 (pl.)
'uTuu3

) (
wound

) (

boil

swelling;
tumor

) (

jarH (pl.)
juruuH

dummal (pl.)
damaamil

waram (pl.)

''

''

garH (pl.)
guruuH

dimmil (pl.)
damaamil

''

''

awraam

tihaab

''

''

dizziness

dawxa

''

''

vomiting

inflammation
; infection

nausea

qay'/taqayyu'

atayaan

Turaa

gaza3

shock

)(

Sadma (pl.)
Sadamaat

''

''

''

dargit Haraara

temperature

darajat alHaraara

) (
fever


) (

degree

Humma (pl.)
Hummayaat

daraja (pl.)

''

''

Humma (pl.)
Hummiyyaat

daraga (pl.)

darajaat

broken

)(

(diraa3)

)(

diraa3

(arm)

maksuur

maksuur

Hamiidi

benign (in
reference to
tumors etc.)

min an-naw3
al-Hamiid

daragaat

malignant
(in reference
to tumors

min an-naw3
al-xabiit

xabiis

mizaan

Haraara

etc.)

)(
thermometer

miqyaas (pl.)
maqaayiis alHaraara

tirmumitr (pl.)

)(

tirmumitraat


stethoscope

)(

X-ray

blood
pressure

medicine,
medication

)(

) (

) (
pill

) (
tablet

sammaa3a
(pl.)

''

''

''

''

''

''

sammaa3aat

ai33a/ai33at
iks

DaT addamm

dawaa' (pl.)
adwiya

) (

) (

qurS (pl.)
aqraaS

dawa (pl.)
adwiya

Habba (pl.)
Habbaat/
Hubuub

qurS (pl.)
aqraaS

)(

buraama (pl.)
buraam


syrup

)(

araab (pl.)
ariba

dawa urb

antibiotic

muDaadd

Hayawi

''

muDadd
Hayawi

dose (e.g. of
medicine)

)(

jar3a (pl.)
jar3aat

''

gur3a (pl.)
gur3aat

) (
ointment

) (

vaccine

gauze

bandage,
dressing

marham (pl.)
maraahim

dihaan (pl.)

''

) (

adhina

laqaaH

aa

''
) (

Dimaad

''

dihaan (pl.)
dihaanaat

taT3iim

''

rubaaT (pl.)
arbiTa

band-aid

)(

stitches

) (
cast, splint

) (
crutch

) (

disinfectant

anesthesia

) (
operation

surgery

amputation

plastar

uraz (sing.)
urza

''

''

''

''

jabiira (pl.)
jabaa'ir

)(

gibiira (p.)
gabaayir

3ukkaaz (pl.)
3ukkaazaat

muTahhir (pl.)
muTahhiraat

taxdiir

3amaliyya (pl.)

''

''

''

''

bing

''

''

3amaliyyaat

jiraaHa

''

giraaHa

batr

''

''

autopsy

tariiH

''

''

abortion

ijhaaD

''

ighaaD

''

''

''

zar3 il-'alb

''

3ilaag kimyaa'i

hysterectom
y

(heart)
transplant

chemotherap
y

isti'Saal arraHim

)(

zar3 (al-qalb)

3ilaaj
kiimiyaa'i

plastic

3amaliyyat

surgery

tajmiil

liposuction

health

sick, ill

''

3amaliyyit
tagmiil

3amaliyat
shufT ad-

''

''

''

''

''

''

duhuun

SiHHa

mariid (pl.)
marDa

)(

healthy,
sound

) (

saliim (pl.)
sulamaa'

''

3ayyaan

''

weak

)(

Da3iif (pl.)
Du3afaa'

''

Da3iif (pl.)
Du3afa

) (
strong

blind

) (

deaf

qawi (pl.)
aqwiyaa'

a3ma (masc.)
- 3amyaa'
(fem.) (pl.)
3umy

''

-
) (

) (

kafiif

aTra (masc.)
- Taraa'

''

'awi (pl.)
a'wiya

a3ma (masc.)
- 3amya
(fem.) (pl.)
3imyaan

kafiif (pl.)
kufafa

aTra (masc.)
- Tara (fem.)


)(

(fem.) (pl.)

(pl.) Tur

Tur

paralyzed

handicapped

maluul

''

''

ma3uuq

''

''

mali

''

''

''

''

disabled

mentally

mutaxallif

3aqliyyan

disabled

-
to scratch
(as in injure)

xadaa yaxdiu (xad)

''

xada - yixdi
(xad)

)(
to scratch
(ex. a
mosquito
bite)

Haraa yaHri (Har)

''

Hara - yiHru
(Har)

)(
-

qaraSa -

yaqruSu

to sting, bite

''

'araS - yi'ruS
('arS)

)(

(qarS)

sting, bite

)(

qarSa (pl.)
qaraSaat

''

'arSa (pl.)
'araSaat

-
to bite

) (

3aDDa ya3aDDu

''

(3aDD)

3aDD - yi3uDD
(3aDD)

to bleed

| (

nazafa yanzifu

''

(nazf/naziif)

nazaf - yinzif
(nazf/naziif)

)
-
to feel (ex.
pain, an
emotion)

)(

a3ara ya3ura
(u3uur) bi

Hass - yiHess
bi

to hurt
(cause pain)

waji3a yawja3u

(waja3)

waga3 -

''

yiwga3
(waga3)

)(
to hurt (be
in pain)

-
)(

alima ya'lamu (alam)

''

to throb (in
pain)

)(
-

to be

injured, hurt

)(
) (
pain

) (

to bruise

)(
-

to swell

)(

waja3 (pl.)
awjaa3

''

'alim - ya'lim
('alam)

na'aH - yin'aH
(na'H)

it3awwar yit3awwar
(ta3wiir)

waga3 (pl.)
awgaa3

alam (pl.)
aalaam

kadama yakdimu

''

(kadm)
warima yarimu
(waram)

''

kadam yikdim (kadm)

wirim - yiram
(waram)

-
to break
(s.t.)

)(

kassara yukassiru

kassar -

''

(taksiir)

yikassar
(taksiir)

-
to sprain

lawa - yalwi
(luwiiy)

''

lawa - yilwi
(lawi)

)(
-

gaza3 - yigza3
(gaz3)

)(
-

to sneeze

| (

3aTasa ya3Tisu

''

(3aTs/3iTaas)

3iTis - yi3Tas
(3aTs)

)
(a) sneeze

to cough

3aTsa

sa3ala -

yas3ulu

)(

(su3aal)

''

-
)(

''

kaHH - yikoHH
(koHHa)

(a) cough

stuffed-up
nose

su3la

anf muzkam

runny nose

)(

taqayyaa' yataqayyaa'
(taqayyu')

kuHHa

manaxiir

masduuda

manaxiir

-
to vomit

)(

bitxorr

it'aaya yit'aaya
(mi'ayaah)

istafraa -

yastafriu

)(

(istifraa)

''

''

Tara - yiTru
(Turaa)

)(
-

ragga3 -

yiragga3

)(

(targii3)

prevention
of

wiqaaya min

''

''

-
to examine
medically

faHaSa yafHaS (faHS)

''

faHaS - yifHaS
(faHS)

)(

medical
examination

)(

faHS (pl.)
fuHuuS

''

''

-
to measure

qaasa - yaqiisu
(qiyaas)

''

'aas - yi'iis
(i'yaas)

)(
-
to inject

shot,
injection

Haqana -

yaHqinu

)(

(Haqn)

) (

) (

Huqna (pl.)
Huqan

ibra (pl.) ibar

''

''

''

Ha'an - yiH'in
(Ha'n)

Hu'na (pl.)
Hu'an

''


-
to sterilize

)(
-

to diagnose


)(

3aqqama yu3aqqimu

3aqqam -

''

yia3aqqam

(ta3qiim)

(ta3qiim)

axxaSa -

axxaS -

yuaxxiSu

''

(taxiiS)

yiaxxaS
(taxiiS)

-
to prescribe

waSafa yaSifu (waSfa)

''

waSaf - yiSif
(waSfa)

)(

prescription

)(

waSfa (pl.)
waSafaat

-
to treat (an
illness)

)(

to cure (a
disease)

) (

3aalaja yu3aaliju

(ifaa')

ruittaat

3aalig -

''

(mu3aalaja)

afa - yafi

ruitta (pl.)

yi3aalig
(3ilaag)

afa - yifi
(ifa)

)(
-
to get sick

mariDa -

yamraDu

)(

(maraD)

-
to get better

)(

)(

taHassana yataHassanu
(taHassun)

-
) (

)(

3iyi - yi3i
(3aya)

itHassin yitHassin
(taHassun)

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic nature & weather vocabulary

English

nature

Standar Transliteratio
d Arabic n

aT-Tabii3a

Egyptia
n
Arabic

''

Transliteratio
n

''

) (
environment

bii'a (pl.)
bii'aat

''

''

''

''

''

''

planet

)(

kawkab (pl.)
kawaakib

) (
world

3aalam (pl.)
3awaalim

) (
continent

) (

ocean

the Atlantic
Ocean

qaarra (pl.)
qaarraat

muHiiT (pl.)
muHiiTaat

al-muHiiT alaTlanTii

the Pacific

al-muHiiT al-

Ocean

haadi'

) (
sea

baHr (pl.)
biHaar

id-dunya

''

''

''

''

''

''

''
) (

il-muHiiT ilhaadi

baHr (pl.)
buHuur

the
Mediterranea
n

the Red Sea

the Dead
Sea

the Nile

pond

aHmar

nahr (pl.)

anhaar

an-niil

buHeira (pl.)

buHeiraat

) (

birka (pl.)

) (
canal

al-baHr al-

mayyit

) (

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

tir3a (pl.) tira3

mutawassiT

al-baHr al-

) (
lake

abyaD al-

) (
river

al-baHr al-

birak

qanaah (pl.)
qanawaat

tur3a (pl.)
tura3

) (
port

gulf

miinaa' (pl.)

mawaani'

) (

xaliij (pl.)

xuljaan

) (

''

miina (pl.)
mawaani

xaliig (pl.)
xulgaan

island

)(

jaziira (pl.)
jazaa'ir

''

giziira (pl.)
guzur

) (
coast

saaHil (pl.)
sawaaHil

''

''

beach

)(

aaTi' (pl.)
awaaTi'

blaa

) (
wave

) (

tide

coral
reef

mooj (pl.)
amwaaj

tayyaar (pl.)

''

''

moog (pl.)
amwaag

tayyaar (pl.)

tayyaaraat

murjaan

''

murgaan

i3ba (pl.)

''

''

) (

tayyaraat


) (
inlet, bay

i3ab

arm (pl.)
uruum

peninsula

) (

waterfall

mountain

allaal (pl.)

allaalaat

) (

jabal (pl.)

) (

peak

ibhu jaziira

jibaal

qimma (pl.)
qimam

Mt. Sinai

mountain
range

valley

) (

''

ibh gaziira

''

''

''

allaal (pl.)
allalaat

gabal (pl.)
gibaal

'imma (pl.)
'imam

''

silsila jabaliyya

''

tall (pl.) tilaal

''

''

waadi (pl.)

''

''

) (
hill

''

jabal muusa

''

gabal muusa

silsila
gabaliyya

widyaan

desert

)(

SaHraa' (pl.)
SaHaaraa

''

SaHra (pl.)
SaHaari

jungle,
forest

) (

) (

field

) (

plain

aaba (pl.)
aabaat

Haql (pl.)
Huquul

sahl (pl.)
suhuul

''

aaba (pl.)
abaat

''

''

''

''

''

''

depression

)(

munxafaD (pl.)
munxafaDaat

) (
cave

) (

) (

maaara (pl.)
maaaraat

aar (pl.)
awaar

kahf (pl.)

''

maaara (pl.)
maaraat

''

''

''

''


) (
oasis

well

waaHaat

) (

bi'r (pl.)

) (

tree

) (

leaf; petal

) (

branch

) (

root

wood

waaHa (pl.)

) (
bush

kuhuuf

aabaar | bi'aar

daal (pl.)
adaal

ajara (pl.)
ajaar

waraq (pl.)
awraaq

far3 (pl.)
furuu3

jadr (pl.)

juduur

xaab

''

''

''

''

''

''

) (

''

waaHa (pl.)
waHaat

biir (pl.) abaar


| biyaar

''

agara (pl.)
agaar

wara' (pl.)
awraa'

''

gazr (pl.)
guzuur

''

) (
flower

) (

rose

) (

thorn

grass

zahra (pl.)
zuhuur

warda (pl.)
wuruud

ook (pl.)

awaak

3ub

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

rock

)(

Saxra (pl.)
Suxuur

)(
stone

)(

Hajar(a) (pl.)
Hijaara

''

Hagar(a) (pl.)
Higaara

) (
sand

dust

raml (pl.)

rimaal

turaab

''

''

''

''

ash

ramaad

''

''

soil

turba

''

''

SalSaal

''

''

) (

Tiin (pl.)

''

''

''

''

clay

mud

plant,
vegetation

) (

) (

garden

swamp

)(

aTyaan

nabaat (pl.)
nabaataat

Hadiiqa (pl.)
Hadaa'iq

''

Hadiiqa (pl.)
Hadaayi'

mustanqa3
(pl.)

''

''

''

''

''

naar (pl.)

mustanqa3aat

volcano

)(

burkaan (pl.)
baraakiin

fire

) (

naar (pl.)


) (
sky, heaven

) (

earth, land

) (

horizon

weather

niiraan (fem.)

samaa' (pl.)
samaawaat

arD (pl.)
araaDin (fem.)

ufuq (pl.)

''

''

sama (pl.)
samawaat

arD (pl.)
araaDi (fem.)

ufuq (pl.)

aafaaq

al-jaww

''

ig-gaww

aT-Taqs

''

aT-Ta's

nara

forecast

jawwiyya

darajat al-

) (

degree

''

(fem.)

weather

temperature

niraan (fem.)

Haraara

daraja (pl.)
darajaat

''

''

''

afaaq

nara
gawwiyya

daragit
Haraara

daraga (pl.)
daragaat

high
(temperatur
e)

low

(
)

(darajat alHaraara) al3uZma

(darajat al-

(temperatur

Haraara) aS-

e)

Sura

climate

manaax

cold - adj.
(cold - noun)

warm
(warmth)

clear

moderate,
mild

)(

Haar (Haraara)

Haraara

awTa dargit
Haraara

''

''

| (

Harr (Haraara
| Harr)

)
baarid
(buruuda)

)(

a3la dargit

) (
hot (heat)

''

daafi' (dif')

SaHw

mu3tadil

)(

) (

''

baarid (bard)

daafi (dafa)

Saafi

''

rainy

mumTir


it rained/it's
raining

''

kaan al-jaww
maTiiran - aljaww maTiir

''

id-dunya
maTTarit - iddunya
bitmaTTar

id-dunya ityit
- id-dunya
bititi

cloudy

sunny

mumis

''

''

mutallaj

''

mitallig

raTb

''

riTib

3aaSif

''

''

turaabi

''

''

snowy, icy

humid

stormy

dusty

aa'im

miayyim

) (
cloud

sun

) (

ams (pl.)

) (

rain

snow, ice

snowflake

frost

saHaab (pl.)

()

) (
star

uyuum

suHub

) (
moon

eima (pl.)

umuus (fem.)

qamar (pl.)
aqmaar

najm (pl.)
nujuum

maTar (pl.)
amTaar

talj

nudfat at-talj

Saqii3

''

eim (pl.)
uyuum

''

''

''

''

''

''

''

'amar (pl.)
a'maar

nigm (pl.)
nuguum

''

talg

) (
wind

riiH (pl.)
riyaaH (fem.)

''

''

humidity

ruTuuba

''

''

fog

Dabaab

''

''

hail

''

''

''

''

(hailstone)

)(

barad (barada)

storm

)(

3aaSifa (pl.)
3awaaSif

) (
thunder

) (

lightning

ra3d (pl.)
ru3uud

barq (pl.)
buruuq

''

bar' (pl.)
buruu'

hurricane

)(

i3Saar (pl.)
a3aaSiir

''

i3Saar (pl.)
a3aSiir


tornado

()

zawba3a (pl.)
zawaabi3

''

''

''

''

''

''

earthquake

)(

zilzaal (pl.)
zalaazil

flood

)(

fayaDaan (pl.)
fayaDaanaat

volcano

)(

burkaan (pl.)
baraakiin

''

burkaan (pl.)
barakiin

dust storm

hot spring
sandstorm

rainbow

3aaSifa
turaabiyya

)(

za3buuba (pl.)
za3abiib

al-xamaasiin

''

il-xamasiin

qoos quzaH

''

'oos 'uzaH

) (
season

spring

faSl (pl.)

''

''

rabii3

''

''

fuSuul

summer

Seif

''

''

fall

xariif

''

''

itaa'

winter

ita

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic religion vocabulary

English

religion

Standard Transliterati
Arabic on

) (

diin (pl.)

Egyptia
n
Arabic

''

Transliterati
on

''


) (
sect

) (

denomination

Islam
Muslim

Taa'ifa (pl.)
Tawaa'if

madhab (pl.)

Alawite
Christianity
Christian

Maronite

Tawaa'if

mazhab (pl.)

al-islaam

''

''

muslim

''

''

''

''

ii3i (pl.) ii3a

''

''

3alawi

''

''

al-masiiHiyya

''

il-masiHiyya

masiiHi

''

''

) (

Copt

''

Tayfa (pl.)

madaahib

sunni (pl.)
sunna

) (
Shi'ite

''

) (
Sunni

adyaan

qibTi (pl.)
aqbaaT
maaruuni
(pl.)

''

''

mazaahib

'ibTi (pl.)
a'baaT
maruuni (pl.)
mawaarina

)(

mawaarina

Orthodox

Catholic
Protestant
Judaism

) (

Jew

Reform
Judaism

Conservative
Judaism

ortodoks

''

''

katoliik

''

''

brotestaant

''

''

al-yahuudiyya

''

''

yahuudi (pl.)
yahuud

al-yahuudiyya
l-iSlaaHiyya

al-yahuudiyya
l-muHaafiZa

''

''

''

yihuudi (pl.)
yihuud

''

il-yahuudiyya
l-muHafZa

Orthodox
Judaism

al-yahuudiyya
l-ortodoksiyya

''

''

''

''

Druze

()

druuzi (pl.)
druuz

Hinduism

Buddhism

Baha'ism

al-

''

''

al-buudiyya

''

il-buudiyya

al-bahaa'iyya

''

''

aS-Suufiyya

''

''

hinduusiyya

Sufism

Sikhism

as-siixiyya

''

''

Jainism

al-jaaniyya

''

''

''

''

''

''

Zoroastrianis
m
Taoism

paganism

azzaraaditiyyas
aT-Taawiyya

wataniyya

(pagan)

)(

(watani)

atheism

al-ilHaad

(atheist)

)(

(mulHid)

secularism

monotheism

) (

infidel

''

wasaniyya
(wasani)

''

''

3ilmaaniyya

''

''

tawHiidiyya

''

''

''

''

kaafir (pl.)
kuffaar

creation

naZariyyat al-

theory

xalq

theology

) (

creed


) (

(a) god

God*

devil

allaah

)(

messiah

savior

ilaah (pl.)

rabb (pl.)
arbaab

''

xal'

''

3aqaayid
diiniyya

''

''

''

''

''

''

a-eiTaan
(pl.) a-

naZariyyat il-

3aqiida (pl.)

diiniyya

Satan, the

3aqaa'id

''

3aqiida (pl.)

aaliha

) (
lord

al-ilhiyyaat

''

''

ayaaTiin

i-iTaan (pl.)
i-ayaTiin

masiiH

''

''

muxalliS

''

''

yasuu3 (used

|
Jesus

by
Christians);

''

''

3iisa (used by
Muslims)

) (
angel

heaven,
paradise

hell

crescent

star of David

malaa'ika

al-janna

an-naar (lit.
"the fire")

''

malaak (pl.)
malayka

''

ig-ganna

''

''

al-jaHiim

''

gaHiim

al-juhannam

''

gahannam

) (
cross

malaak (pl.)

Saliib (pl.)
Sulbaan

halaal

najmat
daawuud

''

''
''

Siliib (pl.)
Sulbaan

''

nigmit
dawuud

) (
mosque

) (

jaami3 (pl.)
jawaami3

''

gaami3 (pl.)
gawaami3

masjid (pl.)
masaajid

prayer niche
in mosques

)(

miHraab (pl.)
maHaariib

''

''

) (
minaret

call to prayer

muezzin

ma'dana (pl.)

ma'aadin

midan

adaan

''

adaan

mu'addin

''

mu'azzin

) (

(pulpit)

manaabir

Friday sermon

xuTba

imam

madna (pl.)

minbar

) (

) (

minbar (pl.)

imaam (pl.)
a'ima

''

mimbar (pl.)
manaabir

''

''

''

''

) (
church

) (
shrine

) (

altar

) (

sanctuary

synagogue

monk

kanaa'is

mazaar (pl.)
mazaaraat

madbaH (pl.)
madaabiH

heikal (pl.)

kaniis

) (

)(

kiniisa (pl.)
kanaayis

hayaakil

) (
monastery

kaniisa (pl.)

) (
temple

ma3bad (pl.)
ma3aabid

deir (pl.)
adyaar

raahib (pl.)
ruhbaan

''

''

''

mazbaH (pl.)
mazaabiH

''

''

''

''

''

''

''

''

deir (pl.)
adyira

''


nun

) (

priest

) (

bishop

the Pope

) (

rabbi

) (

prophet

the (holy)
Qur'an

chapter from
the Qur'an

)(
) (

raahiba

qassiis (pl.)
qusus

usquf (pl.)
asaaqif

al-baaba

Haaxaam (pl.)
Haaxaamaat

nabi (pl.)
anbiyaa'

al-qur'aan (alkariim)

suura (pl.)
suwar

''

''

''

''

''

''

rahba

'assiis (pl.)
'usus

us'uf (pl.)
asa'fa

''

Haxaam (pl.)
Haxamaat

nabi (pl.)
anbiya

''

''

''

''

verse from
the Qur'an

) (

the Bible

the New

Testament

the Gospels

the Old
Testament

the Torah

the pillars of
Islam

profession of

aaya (pl.)
aayaat

al-kitaab almuqaddas

al-3ahd aljadiid

al-injiil

al-3ahd alqadiim

at-tooraah

arkaan al-

islaam

''

''

''

''
''

''

ik-kitaab ilmu'addas

il-3ahd iggidiid

il-ingiil

il-3ahd il'adiim

''

''

''

''

ahaada

''

''

prayer

Salaah

''

''

fasting

Soom

''

''

faith

alms-giving

pilgrimage to
Mecca
minor
pilgrimage
permitted by
Islam
forbidden by
Islam

zakaah

''

''

Hajj

''

Hagg

3umra

''

3omra

Halaal

''

''

Haraam

''

''

) (
mass

(Christian)
saint

) (
psalm

) (

hymn

quddaas (pl.)
qadaadiis

qiddiis

''

''

mazmuur
(pl.)

''

mazaamiir

tarniima (pl.)
taraaniim

''

'oddaas (pl.)
'adadiis

'iddiis

mazmuur
(pl.) mazamiir

tarniima (pl.)
taraniim

) (
rosary

the Ten
Commandmen
ts
(Christian)
sermon

Eid al-Fitr

masaabiH

al-waSaaya l-

3ar

wa3Za

) (
feast

misbaHa (pl.)

3iid (pl.)
a3yaad

3iid al-fiTr

Eid al-Adha

3iid al-aDHa

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

il-3iid iS-

Soayyar

''

''

il-3iid ik-kibiir

Leilat al-Qadr

Christmas

leilat al-qadr

''

leilit il-'adr

3iid al-miilaad

''

''

Epiphany

Palm Sunday

Holy Week

Easter

3iid al-iTaas

aHad a-

a3aaniin

aHad is-sa3af

al-usbuu3 al-

3aZiim

3iid alqiyaama

''

''

krismas

''

Hadd ia3aniin

''

Hadd iz-za3af

''

''

''

3iid il-'iyaama

''

''

Pentecost

Huluul arruuH al-qudus

Ascension

Annunciation

Good Friday

al-jum3a l-

Channukah

Pesach/Passo
ver

3iid al-biaara

3aZiima

3iid ra's assana

yoom alufraan

3iid al-anwaar

3iid almasaaxir

3iid al-fiSH

''

3iid iS-

''

majiid

Yom Kippur

Purim

Su3uud al-

l-majiid

''

3iid aS-


Rosh Hashana

al-3anSara

Su3uud ilmagiid

''

''

''

3iid il-biaara
l-magiid

ig-gom3a l3aZiima

3iid raas issana

''

''

''

''

''

''

''

''

-
to believe in

) (
-

to worship

)(

amana yu'minu

''

''

(iimaan) bi
3abada ya3budu

3abad -

''

(3ibaada)

yi3bid
(3ibaada)

-
to pray

Salla - yuSalli
(Salaah)

''

''

''

''

)(
-

to fast

| (
)
-

to bless

)(
) (

blessing

Saama yaSuumu
(Soom/Siyaa
m)

baaraka yubaariku

baarik -

''

(mubaaraka)

baraka (pl.)
barakaat

yibaarik
(baraka)

''

''

-
to repent

repentance

)(

to ask
forgiveness

to grant
forgiveness to
s.o. for

forgiveness

()

''

''

''

''

''

istafara -

(istifaar)

) (
fate

tooba

)(
-

''

(tooba)

yastafiru

)(
mercy

yatuubu

-
to have mercy

taaba -

afar yafiru
(ufraan) s.o.

afar - yufur

''

li

li

ufraan

''

raHima yarHamu

qadr (pl.)
aqdaar

''

raHam -

''

(raHma)

raHma

(ufraan) s.o.

yirHam
(raHma)

''

''

''

''

morals

) (

soul, spirit

holy

to convert to
(lit. embrace)

to convert to
Islam

Christianity

-
Judaism

)(

to apostatize,

muqaddas

''

''

''

mu'addas

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

i3tanaqa -

(i3tinaaq)

)(

axlaa'

(fem.)

)(

)(

to convert to

arwaaH

ya3taniqu

''

ruuH (pl.)

-
to convert to

axlaaq

aslama yuslimu
(islaam)

tanaSSara yatanaSSaru
(tanaSSur)

tahawwada yatahawwadu
(tahawwud)

alHada -

become an

)(

unbeliever

(ilHaad)

-
to leave Islam

)(

to engage in
(Christian)

missionary

)(

work

missionary

prosyletizatio
n

to make
confession

yulHidu

irtadda yartaddu
(irtidaad) 3an

''

''

al-islaam

baara yubairu

baar -

''

(tabiir)

yibaar
(tabiir)

daa3iya

''

''

da3wa

''

''

''

''

''

''

i3tarafa -

ya3tarifu

)(

(i3tiraaf)

to sacrifice

)(

DaHHa yuDaHHi
(taDHiya) bi

sacrifice (or
victim)

good

evil

blasphemy

resurrection

Judgement
Day
religious,
pious

) (

''

''

arr

''

''

tajdiif

''

tagdiif

qiyaama

''

'iyaama

) (

miracle

''

xeir

) (
sin

DaHaaya

''

) (
sin (or guilt)

DaHiya (pl.)

yoom alqiyaama

mutadayyin

danb (pl.)
dunuub

xaTii'a (pl.)
xaTaaya

mu3jiza (pl.)
mu3jizaat

''

''

''

''

''

yoom il'iyaama

''

zamb (pl.)
zunuub

xaTiyya (pl.)
xaTaaya

mo3giza (pl.)
mo3gizaat

* Although many people use in English to refer specifically to "the Muslim God,"
in Arabic the word simply means "God," and is used by Arabic-speaking Muslims,
Christians, and Jews to refer to God.

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic sports & hobbies vocabulary

English

Standar Transliterati
d Arabic on

) (
hobby

hawaaya (pl.)
hawaayaat

Egyptia
n
Arabic

Transliterati
on

''

''

''

''

sport

)(

riyaaDa (pl.)
riyaaDaat

) (
game

la3ba (pl.)
al3aab

''

li3ba (pl.)
al3aab

)(
crafts

soccer


) (

ball

team

national team

Hirfa

kurat alqadam

kura (pl.)

''

) (

''

koora

koora (pl.)

kuwar

fariiq

''

farii'

muntaxab

''

''

match

Hirf (sing.)

)(

mubaaraah
(pl.)
mubaaraat

kowar

)(

mat (pl.)
mataat

stadium

istaad

''

''

field

mal3ab

''

''

wasT al-

''

''

midfield

mal3ab


midfield line

goal line

side line

off-side

goal post

crossbar

xaTT almarma

xaTT at-

tamaass

''

xaTT il-wisT

''

''

''

''

''

tasallul

''

qaa'im

''

3aariDa

''

) (

goal

xaTT al-wasT

hadaf (pl.)
ahdaaf

) (

) (

(two)
consecutive
goals

hadafaan
mutataaliyaan

'ayma (pl.)
'awaayim

3arDa

gool (pl.)
goolaat

goon (pl.)
igwaan

) (
player

laa3ib (pl.)
laa3ibuun

goalkeeper

laa3ibiin

qaa'id al-fariiq

''

qaa'id il-farii'

laa3ib wasaT

''

laa3ib il-wisiT

''

''

midfielder

laa3ib (pl.)

team captain

)(

Haaris al-

marma

goon

attacker

muhaajim

''

muhaagim

defender

mudaafi3

''

''

forward

amaami

muhaagim

Daarib

muhaagim

striker

winger

laa3ib jinaaH

''

laa3ib ginaaH


referee

trainer or
coach

(a) kick, shot

Hakam

''

''

mudarrib

''

''

Daraba

free kick

Darba Hurra

ooTa

''

''

''

''

(in)direct free
kick

)(

Darba Hurra
(eir)
mubaaira

penalty kick

Darabat
jazaa'/tarjiiH

corner kick

Daraba
rukniyya

''

Darbit gazaa'

''

goal kick

Darabat

marma

header

Darabat ra's

''

Darbit marma

''

Darbit raas

-
to dive - a
dive

- )(

aTasa yaTasu

''

(aTs) - aTsa

iTis - yiTas
(aTs) - aTsa

-
to win

kasaba yaskibu (kasb)

''

kisib - yiksib
(kasb)

)(
victory

to lose (loss)

)(

to score a
goal

fawz

''

xasira yaxsaru

''

(xusaara)

sajjala -

yusajjilu

fooz

xisir - yixsar
(xosaara)

gaab - yigiib
gool/goon

)(

)(

(iHraaz)

(a) pass

)(

foul

to
eliminate/bea
t (a team)

to ascend (to
the final)

marra yamurru
(tamriir) (alkura)

tamriira

xaTaa' (pl.)
axTaa'

TaaHa -

yaTiiHu

marr - yimorr

''

(tamriir) (ikkoora)

''
) (

''

faawil (pl.)
fawlaat

hadafan

)(

) (

aHraza yuHrizu

-
ball)

hadafan

to pass (the

(tasjiil)

ilib - yilib
(ulb)

)(
Sa3ida yaS3adu
(Su3uud) (lin-

Sa3ad -

''

yiS3ad
(Su3uud) (lin-

)(

nihaaya)

nihaaya)

)(
-
to equalize

)(

a tie

sawwa -

''

''

ta3aadul

''

''

ta3aadul silbi

''

''

yusawwi
(taswiyya)

a scoreless tie

yellow card

red card

the first half

the second
half

biTaaqa

Safraa'

biTaaqa

Hamraa'

a-ooT al-

awwil

a-ooT attaani

''

kart aSfar

kart aHmar

''

i-ooT ittaani

half-time

al-istiraaHa

''

''

ka's al-3aalam

''

kaas il-3aalam

World Cup

al-ittiHaad ad-

''

''

haawi

''

''

muHtarif

''

''

(American)

kurat al-

football

FIFA

il-muundiyaal


amateur

professional

basketball

volleyball

dawli li-kurat
al-qadam

koorit il-

qadam al-

qadam il-

amrikiyya

amrikiyya

kurat as-salla

kurat aTTaa'ira

koorit is-salla

koorit Tayra


baseball

tennis

hockey

martial arts

skiing

beisbool

kurat al-

maDrib

hoki

al3aab al-

qitaal

tazalluj

''

''

''

''

tinis

''

karateeh

tazallug

ice-skating

tazaHluq 3ala
l-jaliid

''

tazaHluq 3aggiliid

golf

gymnastics

mountainclimbing

olf

golf

jumbaaz

tasalluq aljibaal

''

imnastik

tasalluq ilgibaal


archery,

rimaaya

skating

tazalluj

batinaa

running

3adw

ig-gari

kirikit

''

''

bolo

''

''

rukuub al-xeil

''

rukuub xeil

mulaakama

''

mulakma

muSaara3a

''

muSar3a

raf3 al-atqaal

''

raf3 il-asqaal

shooting

cricket

polo

horseback
riding

boxing

wrestling

weightlifting

cycling

rukuub addarraajaat

''

''

rukuub 3agal

swimming

sibaaHa

''

''

diving

aTs

''

''

rowing

tajdiif

''

tagdiif

rukuub al-

tabHiir

surfing

backgammon

chess

amwaaj

Taawila

''

Tawla

aTranj

''

aTarang

chess board

king (chess
piece)
queen (chess
piece)

pawn (chess
piece)

lawH aaTranj

malik

malika

) (

''

'aa3dit
aTarang

''

waziir

jundi (pl.)
junuud

)(

3askari (pl.)
3asaakir

knight (chess
piece)
rook, castle
(chess piece)
bishop (chess
piece)

Check

Checkmate

stamp
collecting

HiSaan

qal3a

''

HuSaan

Tabya

fiil

''

''

ki

''

''

ki malik

jam3 aTTawaabu3

''

ki maat

gam3 iTTawaabi3

gardening

bastana

gambling

qimaar

''

'umaar

Seid as-samak

''

Seid samak

fishing

fishing rod

)(

Sinnaara (pl.)
Sanaaniir

''

Sinnaara (pl.)
Sananiir

hunting

sewing

Seid

''

''

xiyaaTa

''

''

cards

waraq al-li3b

spades

bastuuni

diamonds

diinaari

clubs

hearts

kotiina

sibaads

sambuksa

sbaati

kubba

'alb

ays

warda

ace

aaS

king

malik

queen

malika

walad

''

''

ookir

''

''

jack

joker

aayib

bint

(a) cheat

aaa

''

''

''

''

-
to cheat

a - yai
(i)

)(
-

to shuffle

)(

xalaTa yaxliTu (xalT)


to deal

)(

)(

wazza3a -

yuwazzi3u
(tawzii3) alawraaq

yifannaT
(tafniiT)

farra' - yifarra'
(tafrii')

)(

late, go out
late

(time)

fannaT -

to stay up

to spend

al-awraaq

sihir - yishar
(sahar)

)(
-

qaDa - yaqDi
(al-waqt)

''

'aDa - yi'Di (ilwa't)


)(
-

to frequent (a
place), go

there often

)(
-

to pass the

time

)(
to go for a
stroll or
outing

-
to joke

)(
) (

(a) joke

to keep (s.o.)
company

mazaHa yamzaHu
(mazH)

nukta (pl.)
nukat

itraddad yitraddid
(taraddud)

itsalla yitsalla
(tasliya)

itfassaH -

yitfassaH

hazzar -

yihazzar

''

''

winnis -

yiwannis

)(

to get to
know (s.o.),
make their
acquaintance

)(

(tawniis)

-
ta3arrafa yata3arrafu
(ta3arruf) 3ala

)(

it3arraf yit3arraf
(ta3arruf) 3ala

to enjoy

)(

istamta3a yastamti3
(istimtaa3) bi

imbasaT yimbisiT

to become
cheerful/happ

y, enjoy

to relax

together, with
each other

(farfaa)

)(

oneself

together

farfi - yifarfi

irtaaH -

yirtaaH

sawaa'

''

ma3an

sawa

ma3a ba3D

) (
appointment

maw3id (pl.)
mawaa3iid

''

) (

) (
party

costume
party

) (

mask

Hafla (pl.)
Hafalaat

Hafla
tanakkuriyya

qinaa3 (pl.)
aqni3a

friend

)(

gift, present

) (

mawa3iid

mi3aad (pl.)
mawa3iid

''

''

''

''

''

'inaa3 (pl.)
aqni3a

Sadiiq (pl.)
aSdiqaa'

) (

maw3id (pl.)

)(

SaaHib (pl.)
aSHaab

hadiyya (pl.)
hadaaya

3aTiyya (pl.)
3aTaaya

''

hidiyya (pl.)
hadaaya


-
to invite (an
invitation) to

)(

-
da3a - yad3u
(da3wa) ila

__

a (special)
occassion

)(

to be late

)(
-

to arrive on
time

)(

drunk

)(

munaasaba
(pl.)
munaasabaat

yata'axxaru
(ta'axxur)

waSala yaSilu
(wuSuul) filmii3aad

sakraan

yi3zim
(3uzuuma)
3ala

munasba (pl.)

''

munasbaat
(xaSSa)

(xaaSSa)

ta'axxara -

3azam -

)(

it'axxar yit'axxar
(ta'xiir)

)(

wiSil - yiwSil
(wuSuul) filmi3aad


''

''


a drunk, an
alcoholic

sikkiir

)(

sukari (pl.)
sukariyya

)(

xamorgi (pl.)
xamorgiyya

)(

drunk, high

masTuul (pl.)
masaTiil

a gambler

muqaamir

)(

'omarti (pl.)
'omartiyya

-
to play

la3aba yal3ibu (li3b)

''

li3ib - yil3ab
(li3b)

)(
-
to throw

rama - yarmi
(rami)

''

''

)(
-
to catch

yamsiku

)(

(mask)

to support (a

team)

to compete
(with each
other)

)(
-

to advance
(or progress)

)(
-

to move
(reflexive)

to take a walk

masaka -

''

-
urima yuram bi

yataqaddamu
(taqaddum)

taHarraka -

yataHarraku

)(

(taHarruk)

tamaa -

agga3 yiagga3

)(

(tagii3)

itnaafas -

''

(tanaafus)

taqaddama -

(mask)

tanaafasa yatanaafasu

misik - yimsik

yitnaafis
(tanaafus)

)(
-

)(
''

it'addam yit'addim
(ta'addum)

itHarrak yitHarrik
(taHarruk)

itmaa -

yitmaa

yatamaa

(tamiyya)

-
to run

jara - yajri
(jary)

''

geri - yigri
(gary)

)(
-
to climb

)(
-

to swim

)(
-

to sail

fitness

)(

tasallaqa yatasallaqu
(tasalluq)

sabaHa yasbaHu
(sibaaHa)

Tili3 - yiTla3
(Tuluu3)

)(
-

3aam -

yi3uum

)(

(3oom)

yuqli3u
(iqlaa3)

al-liyaaqa l-

badaniyya

tamriin (pl.)

)(

aqla3a -

(an) exercise

tamaariin

''

''

''

''

exercise

warm-up

tamaariin

riyaaDiyya

to lose weight

)(

tasxiin

faqada yafqidu (faqd)

''

''

''

''

xass - yixiss
(xissiyya)

al-wazn

competition

munaafasa

''

munafsa

race

musaabaqa

''

musab'a

sibaaq

''

sibaa'

''

''

''

''

''

''

lap (on a
track)

championship

) (

) (

champion

laffa (pl.)
laffaat

buTuula

baTal (pl.)
abTaal

)(

) (
point

nuqTa (pl.)

''

nuqaaT

no'Ta (pl.)
no'aT

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic technology vocabulary

English

Standard
Arabic

Transliteration

) (
computer


) (

laptop

CPU

Haasuub (pl.) Hawaasiib

Haasib aali

kombyuuter (pl.)
kombyuuteraat

Haasuub maHmuul
waHdat al-mu3aalija almarkaziyyaRAM

daakirat al-wuSuul al3awaa'i

hard disk

qurS Sulb

hard drive

muHarrik Sulb

motherboard

memory card

processor

keyboard

key
monitor
flatscreen monitor
mouse
scanner
printer
speakers

()

lawHat umm
biTaaqat daakira
mu3aalij
lawHat al-mafaatiiH
zirr (pl.) azraar
aaa
aaat 3arD
fa'ra
maasiH Doo'i
Tabbaa3a
sammaa3aat

microphone

laaqiT aS-Soot

multimedia

wasaa'iT muta3addida

streaming media

batt Hayy

digital

raqami

virtual

wahmi

la silki

wireless
CD
DVD

desktop wallpaper

screensaver()

operating system

programming
language


()

database

qurS maDuuT
qurS viidiyo raqami

Suura xalfiyyat a-aaa

HaafiZat a-aaa

niZaam at-taiil (pl.)


anZimat at-taiil

luat al-barmija

qaa3ida (pl.) qawaa3id


al-bayanaat

data

hardware

software

program

()

bandwidth

artificial intelligence

network

data

the internet

al-3ataad aS-Sulb

mukawwanaat Sulba

barmijiyaat

barnaamaj (pl.) baraamij

3arD al-Huzma

kamiyyat naql albayanaat

ad-dikaa' al-iSTinaa3i

()

abaka (pl.) abakaat

) (

website

bayanaat

bayanaat

al-internet

mawqi3 (pl.) mawaaqi3


al-internet

forum

()

blog

()

chat

link

email

password

account

()

|
()

muntuda (pl.)
muntudiyaat
mudawwana (pl.)
mudawwanaat

dardaa

raabiT (pl.) rawaabiT

bariid elektroni

kalimat as-sirr/al-muruur

Haasib (pl.) Haasibaat

profile

milaff axSi

username

ism al-musta3mil

private message

risaala xaaSSa

comment

design, layout

terms of service

()

ta3liiq (pl.) ta3liiqaat

taSmiim

uruuT al-xidma

privacy policy

home page

browser

) (

search engine

firewall

host

server

ISP

frequently asked
questions

code (like HTML)

) (

smilie

siyaasat al-xuSuuSiya

aS-SafHa al-ra'iisiya

mutaSaffiH

muHarrik (pl.)
muHarrikaat al-baHt

jidaar naari

muDiif

muzawwid

muzawwid xidmat alinternet

as'ila aa'i3a/mutakarrira

rumuuz

ibtisaama (pl.)
ibtisaamaat

folder

file

()
()
| ()

size

high-quality

re-upload

original uploader

font, or
line/handwriting
()

to download

)(

)(

to upload

to surf

) ( -
-

mujallad (pl.) mujalladaat

milaff (pl.) milaffaat

Hajm (pl.)
Hujuum/aHjaam

jawda 3aaliya

i3aadat raf3

raafi3 aSli

xaTT (pl.) xuTuuT

Hammala - yuHammilu
(taHmiil)

nazzala - yunazzilu
(tanziil)

rafa3a - yarfa3u (raf3)

SafaHa - yaSHafu (SafH)

)(

to blog

)(

dawwana - yudawwinu
(tadwiin)


to register

)(

to search

()

sajjala - yusajjilu (tasjiil)

baHata - yabHatu (baHt)


3an


to post (a new
topic)

)(

arsala - yursilu (irsaal)


mawDuu3 jadiid

to activate

) (

fa33ala - yufa33ilu
(taf3iil)

-
to save

to delete

)(

xazana - yaxzunu (xazn)

) ( -

HafiZa - yaHfaZu (HifZ)

Hadafa - yaHdifu (Hadf)

)(
to print

Click here

Contact us

Under construction

An error has
occurred

Please return to the


homepage

)( -

Taba3a - yaTba3u (Tab3)

iDaT hona

ittaSil bina

taHt al-inaa'

HaSala xaTa'

ar-rajaa' al-3awda liSSafHa r-ra'iisiyya

|
cell phone

SMS/text message

charge card

balance

()

haatif maHmuul/xalawi

risaala (pl.) rasaa'il

biTaaqat a-aHn

()

raSiid (pl.) arSida

shredder

xerox machine

jihaaz taSwiir

mustanadaat

()

copy

farraama

nusxa (pl.) nusax

Arabic learning resources

home

vocabulary

grammar

faq

about

links

Arabic time vocabulary

English

Standar Transliteratio
d Arabic n

Egyptia
n
Arabic

Transliteratio
n

time (as a
general

az-zamaan

''

''

concept)

) (
time

waqt (pl.)
awqaat

''

wa't (pl.)
aw'aat

time
(countable
unit; as in
"three times,

) (

marra (pl.)
marraat

''

''

''

''

''

''

four times,"
etc.)

) (
century

) (

decade

year

qarn (pl.)
quruun

Hiqba (pl.)
Hiqabaat

) (

sana (pl.)

) (

sanawaat

sana (pl.)
siniin

week

)(

usbuu3 (pl.)
asaabii3

''

''

) (
day

) (

hour

yawm (pl.)
ayyaam

saa3a (pl.)
saa3aat

''

''

yoom (pl.)
ayyaam

''

) (
minute

) (

second

) (

moment

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

daqiiqa (pl.)
daqaa'iq

taanya (pl.)
tawaani

laHZa (pl.)
laHaZaat

yoom al-aHad

Friday

''

''

yoom al-itnein

yoom at-

tulaataa'

yoom al-

di'ii'a (pl.)
da'aaya

tanya (pl.)
tawaani

''

yoom il-Hadd

yoom il-itnein

yoom it-talaat

''

yoom il-arba3

yoom al-xamiis

''

''

yoom al-jum3a

''

yoom il-gom3a

arbi3aa'

Thursday

''


Saturday

dawn

sunrise

morning

noon

afternoon

evening

sunset

yoom as-sabt

''

''

fajr

''

fagr

''

uruu' i-ams

uruuq aams

|
SabaaH

Zuhr

SabaaH/SobH

Duhr

ba3d iZ-Zuhr

masaa'

uruub a-

ams

marib

ba3d iD-Duhr

''

masaa'/masa

''

''

''

''


midnight

) (

night

What time is
it?

one o'clock

leil

leila (pl.)
layaali

kam as-saa3a?

as-saa3a al-

waaHida

as-saa3a al-

waaHida wa-

xamas

daqaa'iq

1:10

''

nuSS il-leil

''

1:05

muntaSaf al-

as-saa3a alwaaHida wa3aar daqaa'iq

is-saa3a kam?

is-saa3a
waHda

is-saa3a
waHda wixamsa

is-saa3a
waHda wi3aara


1:15

waaHida war-

rub3

as-saa3a alwaaHida wat-

tult

as-saa3a alwaaHida wannuSf illa xamas


daqaa'iq

1:30

as-saa3a al-

1:35

waHda wi-rub3

is-saa3a
waHda wi-tilt

is-saa3a
waHda winuSS illa
xamsa

is-saa3a

waaHida wan-

waHda wi-

nuSf

nuSS

as-saa3a al-

is-saa3a

1:25

1:20

as-saa3a al-

waaHida wannuSf waxamas


daqaa'iq

is-saa3a
waHda winuSS wixamsa

1:40

1:45

as-saa3a attaania illa


tultan

as-saa3a attaania illa


rub3an


1:50

as-saa3a attaania illa


3aar daqaa'iq


1:55

as-saa3a attaania illa


xamas
daqaa'iq

is-saa3a tnein
illa tilt

is-saa3a tnein
illa rub3

is-saa3a tnein
illa 3aara

is-saa3a tnein
illa xamsa

before

qabl

''

'abl

after

ba3d

''

''

then

until

now

ba3dein

Hatta

li-aayit

al'aan

tumma

the day
before

awwal ams

yesterday

yesterday

last night

today

tomorrow

the day after


tomorrow
last (week)


)(

dilwa'ti/dilwa't

ams

leilat ams

al-yoom

adan

ba3d al-ad

(al-usbuu3) al-

awwil imbaariH

imbaariH

imbaariH bil-


)(

leil

in-nahaarda

bukra

ba3de bukra

(il-usbuu3) illi

)(
next (week)

all day

every day

every other
day

day after
day

early

late

after a while

later on

maaDi

)(
(al-usbuu3) al-

muqbil

Tuwaal al-

yawm

kull yawm

''

kull yawmein

yawman ba3d
yawm

mubakkir

gaayy/iggaayy

Tuul il-yoom

kulle yoom

yoom 'aah wayoom la

yoom wara

yoom

badri

muta'axxir

''

ba3d qaliil

laaHiqan

(il-usbuu3) illi

faat

mit'axxar

ba3de wayya

ba3dein

always

daa'iman

usually

3aadatan

''

''

sometimes

aHyaanan

''

''

rarely

naadiran

) (

3iid (pl.)

''

''

holiday,
feast

birthday

New Year's

Valentine's
Day

Easter

a3yaad

3iid miilaad

''

''

ra's as-sana

''

raas as-sana

3iid al-Hubb

''

''

''

''

3iid al-faSH

''

''

3iid al-istiqlaal

''

''

3iid alqiyaama

Independenc
e Day

dayman


Halloween
(All Saints'
Day)
Thanksgivin
g

3iid jamii3 alqaddiisiin

New Year's
Eve

''

''

3iid al-miilaad

''

''

leilat ra's assana

Eid al-Adha

Eid al-Fitr

Sham alNesim

to celebrate

)(

halowiin

3iid a-ukr

Christmas

''

leilit raas assana

3iid al-aDHa

''

''

3iid al-fiTr

''

''

''

''

amm annisiim

iHtafala yaHtafilu
(iHtifaal) bi

''

iHtafal - yiHtifil
(iHtifaal) bi

occasion

)(

anniversary
(or memory)

) (

) (

party

) (

gift

) (
calendar

Gregorian
calendar

munaasaba

''

(pl.)
munaasabaat

dikra (pl.)
dikrayaat

Hafla (pl.)
Hafalaat

hadiyya (pl.)
hidaaya

taqwiim (pl.)

taqaawiim

at-taqwiim al-

''

miilaadi

''

zikra (pl.)
zikriyaat

''

''

''

''

''

''

taqwiim (pl.)
taqawiim

it-taqwiim ilmilaadi

* The following names are used in most of the Mashriq, including


Egypt. *

yanaayir

''

''

February

fibraayir

''

''

March

maaris

''

''

abriil

''

''

January

April

May

maayo

''

''

June

yuuniyo

''

''

July

yuuliyo

''

''

ausTus

''

''

sibtimbir

''

''

October

uktoobar

''

''

November

nuvimbir

''

''

December

disimbir

''

''

August

September

* The following names are used in the


Levant. *

kaanuun at-

taani

ubaaT

aadaar

April

niisaan

May

ayyaar

June

January

February

March

July

August

September

Huzeiraan

tammuuz

aab

ayluul

October

tiriin al-awwal

November

December

tiriin at-taani

kaanuun al-

Muslim
calendar

awwal

at-taqwiim alhijri

''

it-taqwiim ilhigri

Muharram

muHarram

''

''

Safar

Safar

''

''

rabii3 al-awwal

''

''

rabii3 at-taani

''

rabii3 it-taani

Rabia I

Rabia II

Jumada I

Jumada II

jamaada alawwal

jamaada at-

''

''

gamaada lawwal

gamaada t-

taani

taani

Rajab

rajab

''

ragab

Shaban

a3abaan

''

a3baan

Ramadan

Shawwal

ramaDaan

''

''

awwaal

''

''

Zulqida

du l-qi3da

''

zu l-qi3da

Zilhijjah

du l-Hijja

''

zu l-Higga

Coptic

at-taqwiim al-

calendar

qibTi

''

it-taqwiim il'ibTi

Thout (starts
Sept. 10th

tuut

''

''

baaba

''

''

haatuur

''

hatuur

kiyaahk

''

kiyaak

or 11th)
Paopi (starts
Oct.

10th/11th)
Hathor
(starts Nov.
9th/10th)
Koiak (starts
Dec.
9th/10th)

Tobi (starts
Jan.

Tuuba

''

''

amiir

''

''

baramhaat

''

''

baramuuda

''

''

baans

''

''

ba'uuna

''

''

abiib

''

''

misra

''

''

8th/9th)
Meshir
(starts Feb.
7th/8th)
Paremhat
(starts
March 9th)
Paremoude
(starts April
8th)
Pashons
(starts May
8th)
Paoni (starts
June 7th)
Epip (starts
July 7th)

Mesori
(starts 6th
Aug.)

Pi Kogi
Enavot
(period of
five or six

''

nasii'

nasy

days at the
end of the
Coptic year)

Arabic war vocabulary

English

Standard
Arabic

Transliteration

) (
war

civil war

Harb (pl.) Huruub (fem.)

Harb ahliyya

proxy war

Harb bil-wakaala

the Cold War

al-Harb al-baarida

) (
revolution

coup

tawra (pl.) tawraat

inqilaab

bloodless coup

inqilaab abyaD

-
to overthrow

conflict
strife
fight, struggle

resistance
insurrection
rebellion
military (adj.)

)(

aTaaHa - yaTuuHu (iTaaHa)

Siraa3

nizaa3

niDaal

kifaaH

muqaawama
3iSyaan
tamarrud
3askari

) (
alliance

Hilf (pl.) aHlaaf

) (
ally

defense (of)
pre-emptive strike

Haliif (pl.) Hulafaa'

difaa3 3an
Darba wiqaa'iyya

martial law

occupation

al-Hukm al-3urfi
iHtilaal

) (
weapon, gun

silaaH (pl.) asliHa

) (
machine gun

heavy

light

raaa (pl.) raaaaat

taqiil

xafiif

) (
rifle

sniper rifle

bunduqiyya (pl.) banaadiq

bunduqiyya qannaaSa

) (
pistol

musaddas (pl.) musaddasaat

) (
sword

seif (pl.) suyuuf

spear

()

rumH (pl.) rimaaH

) (
bullet

raSaaSa (pl.) ruSuuS

rubber bullets

live ammunition

raSaaS maTTaaTi

raSaaS Hayy


tear gas

weapons that are


not firearms (e.g.

knives, batons, etc.)

al-aaz al-musiil lid-dumuu3

asliHa beiDaa' (lit. white


weapons)

) (
baton, billy stick

firearm

medium-range
weapons

hiraawa (pl.) hiraawaat

silaaH naari

asliHa mutawassiTa

weapons of mass
destruction

nuclear weapons

chemical weapons

asliHat ad-damaar a-aamil

asliHa nawawiyya

asliHa kiimaawiyya

atomic bomb

qunbula darriyya

smart bomb

qunbula dakiyya

cluster bomb


) (

land mine

qunbula 3unquudiyya

laam arDi (pl.) alaam


arDiyya

) (
mortar

bomb, grenade

Molotov cocktail

car bomb

()

haawun (pl.) hawaawiin

qunbula (pl.) qanaabil

3ubuuwa naasifa

sayyaara mufaxxaxa

missile, shell

()

qadiifa (pl.) qadaa'if

) (
missile, rocket

Saaruux (pl.) Sawaariix


rocket launcher

()

qaadif Saaruuxi (pl.)


qaadifaat aS-Sawaariix

bombing, shelling

qaSf

) (
explosion

infijaar (pl.) infijaaraat

) (

explosive (adj.)

tafjiir (pl.) tafjiiraat

mutafajjir

) (
explosive

bloodshed

mufarqi3a (pl.) mufarqi3aat

safk ad-dimaa'

violence - violent

3unf - 3aniif

) (
battle

ma3raka (pl.) ma3aarik

) (
clash, confrontation

) (

to break out, flare


up

-
)(

itibaak (pl.) itibaakaat

muwaajaha (pl.)
muwaajahaat

indala3a - yandali3u
(indilaa3)

-
to fire on

) (

aTlaqa - yuTliqu (iTlaaq) annaar 3ala

-
to target, aim at

istahdafa - yastahdifu
(istihdaaf)

)(
-

hadafa - yahdufu (hadf) ila

) (
-
to attack

attack

)(

haajama - yuhaajimu
(muhaajama)

hujuum

) (
attack, aggression

to assault

)(

i3tidaa' (pl.) i3tidaa'aat

iqtaHama - yaqtaHimu
(iqtiHaam)

-
)(
ambush

()

dahama - yadhamu (dahm)

kamiin (pl.) kumanaa'

) (
raid

to raid a house

)(

aara (pl.) aaraat 3ala

daahama - yudaahimu
(mudaahama)

aggression

suicide bombing

3udwaan 3ala

3amaliyya intiHaariyya

-
to hit, strike,
bombard

Daraba - yaDribu (Darb)

)(
-
to seize

istawla - yastawli (istiilaa')


3ala

) (
siege, blockade

invasion

incursion

HiSaar

muHaaSara

azw

tawaul fi

-
to withdraw
(reflexive)

)(

insaHaba - yansaHibu
(insiHaab) min

-
to injure, wound

)(

aSaaba - yuSiibu (iSaaba)


)(
to be injured,
wounded

jaraHa - yajraHu (jarH)

uSiiba - yuSaab bi

juriHa

) (
injury, wound

jurH (pl.) jiraaH

) (
injured, wounded

to kill

) ( -

to be killed

killed, dead

()

to die

jariiH (pl.) jarHa

qatala - yaqtulu (qatl)

qutila - yuqtil

qatiil (pl.) qatla

maata - yamuutu (moot)

)(
-
to pass away

)(

tuwuffiya - yutawaffayu
(wafaah)

|
to meet one's death

to depart from life

()

laqiya Hatfahu/maSra3ahu

faaraqa - yufaariqu
(mufaaraqa) al-Hayaah

| |
death

wafaah/moot/Hatf/maSra3

) (
victim

DaHiyya (pl.) DaHaaya

) (
martyr

ahiid (pl.) uhadaa'

) (
civilian

innocent

()

madani (pl.) madaniyuun

bari' (pl.) abriyaa'

unarmed

()

a3zal (pl.) 3uzl

-
to bury

corpse, body

to see someone off


(e.g. at a funeral)

)(
()

dafana - yadfinu (dafn)

jutta (pl.) jutat

-
)(

ayya3a - yuayyi3u (tayii3)

) (
funeral

janaaza (pl.) janaazaat

) (
graveyard

()

grave

deceased

()

late lamented,

jabbaana (pl.) jabbaanaat

maqbara (pl.) maqaabir

qabr (pl.) qubuur

marHuum

mafuur lahu

ma'suuf

mourned

departed (dead)

raaHil

) (
army

(armed) forces

air force

) (

navy

the Republican

Guard

regiment

()

jei (pl.) juyuu

quwwaat musallaHa

quwwaat jawwiyya

al-baHariyya

al-Haras al-jumhuuri

fawj (pl.) afwaaj

) (
tank

dabbaaba (pl.) dabbaabaat

) (
armored car

gunman

) (

mudarra3a (pl.) mudarra3aat

musallaH (pl.) musallaHuun

rank

soldier

()
()

rutba (pl.) rutab

jundi (pl.) junuud

) (
officer

DaabiT (pl.) DubbaaT

) (
sniper

qannaaS (pl.) qanaaSa

) (
commando

private

miwaar (pl.) maaawiir

3askari

corporal

3ariif

sergeant

raqiib

lieutenant

mulaazim

major

raa'id

colonel

3aqiid

brigadier general

3amiid

liwaa'

general

commander in chief

enemy

()

al-qaa'id al-a3la

3aduuww (pl.) a3daa'

-
to defeat

)(

hazama - yahzimu (hazm)

) (
defeat

loss

to surrender

(reflexive)

)(

to surrender,

deliver, hand over


(s.t.)

)(

haziima (pl.) hazaa'im

xusaara

istaslama - yastaslimu
(istislaam)

sallama - yusallimu (tasliim)

victory

naSr

) (
victory, triumph

intiSaar (pl.) intiSaaraat

) (
treaty; charter

) (

treaty

miitaaq (pl.) mawaatiiq

mu3aahada (pl.)
mu3aahadaat

) (
treaty; agreement

ittifaaqiyya (pl.) ittifaaqiyyaat

) (
agreement

ceasefire

ittifaaq (pl.) ittifaaqaat

waqf an-niiraan

) (
armistice, truce

solution

()

hudna (pl.) hudanaat

Hall (pl.) Huluul

compromise

negotiations

mufaawaDaat

muHaadataat

mubaaHataat

talks

dialogue

Hall wasaT

Hiwaar

) (

mediator,
intermediary

wasiiT (pl.) wusaTaa'

Arabic work/money vocabulary

English

Standard Transliterat
Arabic ion

) (
job

) (

profession

work

waZiifa (pl.)
waZaa'if

mihna (pl.)

mihan

3amal

Egyptian Transliterati
Arabic on

''

''

waZiifa (pl.)
waZaayif

''

ul

employmen
t
unemploym
ent

) (

resume

qualification
s
experience

job vacancy

interview

promotion

) (

raise

to hire

tawZiif

''

''

baTaala

''

''

siira daatiyya
(pl.) siyar

C.V.

daatiyya

mu'ahhilaat

''

''

xibra

''

''

''

waZiifa xalya

waZiifa
aaira/xaali
ya

muqaabala
axSiyya

tarqiyya

3elaawa (pl.)

3elaawaat

tawaZZafa -

yatawaZZafu
(tawaZZuf)

''

mu'abla
axSiyya

''

''

''

''

itaal -

yitaal

)(
-
to train

)(
-

to work

yudarribu

3amala ya3milu

)(

(3amal)

)(

''

''

(tadriib)

-
to fire

darraba -

itaal -

yitaal

Tarada yaTrudu
(Tard) (s.o.)

''

''

''

''

min al-3amal

)(

aHaala yuHiilu
(iHaala)
(s.o.) 3ala lma3aa/ttaqaa3ud

to resign

istaqaala yastaqiilu

(istiqaala)

)(
-
to retire

)(
) (

salary

) (

taqaa3ada yataqaa3adu

(pl.)

''

murattabaat
raatib (pl.)
rawaatib

) (

salary

) (

pension

''

murattab

(monthly)

benefits

''

(taqaa3ud)

income

living

''

rizq (pl.)
arzaaq

mumayyizaa

t al-waZiifa

ma3aa

''

daxl

mahiyya (pl.)
mahiyyaat

riz' (pl.)
arzaa'

''

''

''

''

time to
leave work

boss

colleague,
coworker

) (

) (

office; desk

) (

shredder

xerox
machine

) (

file

money

) (

mudiir

zamiil (pl.)
zumalaa'

maktab (pl.)
makaatib

''

''

mii3aad/wa't
il-inSiraaf

''

zimiil (pl.)
zumalaa'

''

''

''

''

farraaama
(pl.)
farraamaat

maakiinat
taSwiir almustanadaat

milaff (pl.)
milaffaat

maal (pl.)

''

makinit
taSwiir
mustanadaat

''

filuus


currency

counterfeit

cash

3umla

''

''

muzayyaf

''

''

mauu

''

''

) (

naqd (pl.)

) (

check

) (

bank

amwaal

nuquud

ek (pl.)
ekaat

bank (pl.)
bunuuk

''

na'd (pl.)
nu'uud

''

''

''

''

)(

maSrif (pl.)
maSaarif

ATM

account

) (

Sarraaf aali

Hisaab (pl.)
Hisaabaat


''

ATM

''

Hisaab

account

tawfiir

checking

account

savings

) (
balance

to deposit

arSida

awda3a yuwdi3u

)(

(iidaa3)

)(
-

to earn

raSiid (pl.)

-
to withdraw

Hisaab jaari

''

''

''

Hisaab gaari

''

''

-
)(

wada3 yiwda3
(wada3aan)

saHaba yasHabu

''

''

(saHb)

kasaba -

yaskibu

)(

(kasb)

''

kasab - yiksib
(kasb)

-
to get paid

payday

yaqbiDu

)(

(qabD)

to spend

qabaDa -

yawm addaf3

''

Sarafa -

yaSrifu

)(

(Sarf)

''

'abaD - yi'baD
('abD)

yoom il-'abD

Saraf - yiSrif
(Sarf)

to save
(economize
on s.t.
through a
discount or
not

iqtaSada -

yaqtaSidu

)(

(iqtiSaad)

-
)(

waffar yiwaffar
(tawfiir)

spending
money)
to save
(accumulat
e money,
put it aside
for later)

Hawwi -

yiHawwi

)(

(taHwii)

-
to invest

yastatmiru

)(

(istitmaar)

-
to borrow
(money)

to borrow
(things
aside from
money)

yastalifu

)(

(istilaaf)

(money)

yasta3iiru

)(

(isti3aara)

)(
to lend
(things
aside from

-
)(

money)

) (
loan

''

yistasmir
(istismaar)

''

istalaf - yistilif
(istilaaf)

ista3aara -

istasmar -

istalafa -

-
to lend

istatmara -

''

sallafa yusallifu

''

(tasliif)

a3aara yu3iiru
(i3aara)

qarD (pl.)
quruuD

''

sallif - yisallif
(tasliif)

sallif - yisallif
(tasliif)

)(

''

''

to owe (ex.

thanks to

someone)

) (

debt

credit card

accountant

actor

administrat
or

air

fulaan bi-

''

''

''

''

ukr

dein (pl.)

biTaaqat

i'timaan

3elaawa (pl.)

kredit kard

''

''

3elaawaat

muHaasib

''

''

mumattil

''

mumassil

idaari

''

''

) (

agent

yadiinu li-

duyuun

) (
allowance

daana -

wakiil (pl.)
wukalaa'

muDiif jawwi

''

''

wakiil (pl.)
wukala

muDiif gawwi

stewardess

ambassado

) (

analyst

architect

safiir (pl.)

sufaraa'

muHallil

''

safiir (pl.)
sufara

''

muhandis

mi3maari

fannaan

''

''

musaa3id

''

''

astrologer

munajjim

''

munaggim

astronaut

raa'id faDaa'

''

''

artist

assistant

mi3maar

''

athlete

riyaaDi

''

''

author

mu'allif

''

''

baker

xabbaaz

barber

Hallaaq

farraan

''

Hallaa'

mizayyin

blacksmith

Haddaad

''

''

broadcaster

mudii3

''

muzii3


businessma
n

butcher

carpenter

()

rajul a3maal
(pl.) rijaal

bank teller

coach,
trainer

composer

(pl.) rigaal

a3maal

jazzaar

''

gazzaar

najjaar

''

naggaar

)(

a3maal

) (
Seirafi (pl.)
Sayaarifa

chemist

''

cashier;

raagil a3maal

Sarraaf (pl.)
Sayarfa/Sayaa
rif

kiimiyaa'i

''

kimyaa'i

mudarrib

''

''

mulaHHin

''

''

computer
programme
r

contractor

cook

correspond
ent

dancer

dentist

Haasuubaat

mubarmig
kombyuuter

muqaawil

''

mi'aawil

Tabbaax

''

''

muraasil

''

''

''

''

''

ra''aaS

) (
critic

mubarmij

naaqid (pl.)

nuqqaad

raqqaaS

Tabiib

asnaan

doktoor
asnaan

designer

muSammim

''

''

diplomat

dibloomaasi

''

''

director,

) (

mudiir (pl.)

) (

boss

mudaraa'

mudiir (pl.)
mudiiriin

director
(e.g. of

muxrij

''

muxrig

movies)

) (
doctor

Tabiib (pl.)

aTibaa'

doorman

bawwaab

driver

saa'iq

editor

electrician

muHarrir

) (

''

''
) (

kahrubaa'i

doktoor (pl.)
dakatra

''

sawwaa'

''

kahrubaa'i
(pl.)
kahrubaa'iyya

employee

muwaZZaf

''

''

engineer

muhandis

''

''

) (
expert

farmer

xabiir (pl.)

xubaraa'

muzaari3

''

''

xabiir (pl.)
xubara

''


financial
advisor

fireman

hairdresser

historian

inspector,
detective

inventor

mustaaar

maali

rajul

) (

guard

fellaaH

maTaafi'

Haaris (pl.)

Hurraas

muSaffif

a3r

''

''

''

''

''

3askari
maTaafi

''

kuwafeir

mu'arrix

''

''

mufatti

''

''

muxtari3

''

''

jeweler

jawharji

)(

gawahirgi (pl.)
gawahirgiyya

journalist

judge

lawyer

librarian

maid

mailman

) (

SuHafi

qaaDin (pl.)

quDaah

muHaamin

amiin
maktaba

''
) (

''

''

'aaDi (pl.)
'uDaah

muHaami

''

xaddaama

aala

saa3i al-

saa3i

bariid

bariid/buSTa

)(

buSTagi (pl.)
buSTagiyya

marketer

musawwiq

''

musawwi'

mechanic

miikaaniki

)(

mikaniiki (pl.)
mikaniikiyya

) (
merchant

model

musician

tujjaar

3aariD

azyaa'

nanny

nurse

) (

officer

painter

pharmacist

taajir (pl.)

muusiiqaar

murabbiyyat
aTfaal

mumarriD

ZaabiT (pl.)

ZubbaaT

rassaam

''

musiqaar

''

murabbiyya

''

''

''

''

''

''

photograph
er

muSawwir

tuggaar

''

) (
Saydali

taagir (pl.)

)(

Saydali (pl.)
Sayadla

muSawwaraati
(pl.)
muSawwaraati
yya

pilot

Tayyaar

''

''

plumber

sabbaak

''

''

poet

aa3ir

''

''

policeman

urTi

politician

siyaasi

''

''

producer

muntij

''

muntig

3aalim

doktoor

nafsaani

nafsaani

psychologis
t

) (
professor

sailor

salesman

scientist,

) (

ustaad (pl.)
asaatida

''

) (
baHHaar

baa'i3

3aalim (pl.)

''

3askari urTa

ustaaz (pl.)
asatza

baHHaar (pl.)
baHHaara

bayyaa3

3aalim (pl.)

scholar

3ulamaa'

servant

xaddaam

singer

muannin

social

worker

) (

student

supervisor

murif
ijtimaa3i

Taalib (pl.)

3ulama

''

''

''

muanni

murif
igtimaa3i

''

''

Tullaab

muraaqib

''

muraa'ib

surgeon

jarraaH

''

garraaH

tailor

xayyaaT

''

''

mudarris

''

''

mu3allim

''

''

teacher

veterinarian

waiter

) (

Tabiib beTari

naadil (pl.)

) (

doktoor beTari

garsoon (pl.)


) (
worker

) (

writer

nudul

3aamil (pl.)
3ummaal

kaatib (pl.)
kuttaab

garsoonaat

''

''

''

''

For all the job titles I didn't list a plural for, you can assume they are regular (add
an suffix in fuSHa, an suffix in 3ammiyya).