Sunteți pe pagina 1din 11

.::: !

Il:39rj'1-J

deduce'3^,?3.,3oi'::,rl'ff1 :ft"ljtiffi de si nu qicare ograme


m

dreptului ci elinrinarea preveoe fiscal' Codul din 14?' Alin'(1 ) al ar1'

g0ferulut' 9i scaunul inctuzano p"J"g"ri, de g scaune transportttrite aib;i mai rnultcie nr. toglzog5privind u:d. b Jin r,i'ul z gi din arl ra cd Mertion6m din roniilrciia ^vehicului calora potriri, rezulta exista prevedg;' figa vehieluitri) ruti,ri.e regSsesc-in ," care (detarii urnicururui ecr-iparea

oestffi este acesta dacd 3iJTY.t.*'i"[*'f i? T'$:";1"'"?; de


suntin concordanli per.;oane

ffi destinattransportului ffi inlre,. def de "1,:"-;]"u?l"eo'o'J:iil.,1x"H";J='t;r,;;{; oe modur ra apiicate eritoare ref 3--vehiculului euiop*"na'.fiirtd cu iurisprudenta
sunt t echipare loat" ei cglitructie pr]n cdi 9i ill:- [.-#:.'"urhi..yr"l?-^r^11" clepersoarre atAttransportuiui
mixt.respeciiv rransporlurur desfinate autocamioanele' urgonetele, autof de mdrturi,cum ar ti trarsporturui care lirniteazi noiloi prevederi inciden\a sub intr6 rlur etc autodubere. 9i al numarului tr greutaiii din punctoe vedere claci chiar TVA, cOdul cleducerea de art. 145'din ri*it.t* prevazute in ,-"iiitr, pasager, ce rocuri cre corrrbustibilul TVLse aptici gi pentru irnpozabile' persoanei 1", irrfolosin\a in p.opr.ietatli se p'ecizeazlc5 prin . (2) ar uil i';5' Oin codur fiscar, La arin sau din Rominia.impoftul de vehicule curnpararea intelege se ach,zilie rA a vehiculelor' a c h i z i t i ai n t r a c o m r n i t a nri,aA ci n ,rnrr oent,ruojestarl aptiCa.gi se nu TVA ,t.oucerii rimitareu ca RezuttS clerepara\ii ar fi serviciile cLrm qaqza, ut.gle Jeht, in oe tegatu,lired reryigii de leasing' sau ratele 9i int,reti,',erffitor r' Exceptii pentru care o seriece exceptir azure ) ar art. 145rsuntprev La arin.(t tpl:1-pentruacesiea nu de deducere ared'eptului specrare le rimrt,irile vehiculelcr in categoria de deducere. reguile generare ancru-se apric comercial ?nscop utilizate vehiculeie se inscriu: ptaiede la noiler.rdrri exc da prestarea pentru utilizate vehiculele resp activin vederearivAnzarii, cu plati de persoane pentru transportui utilizate o)atd.vehicu)ele 1...,,:ilr,, se,.," pentru activitateade taxi, vehiculeleutilizateexC,',JSiV pgnffl rttciusiv irtrerienfie. reparatii paza gi profectie, curierat, iransoort de pe,'sonal la

risc;rl t^1:f-t?Y::-?"::'llTll;f;.ff1;;:i" (1) mention?i, alineat Acelaei aflate Tinecesar vehiculelor functionarii

ti
!t.

\ :; *_b", t\* r{
!

\
'. 'i

\\ '\

de a loculde desfdgurare s activiteUi, precumgi vehiculeie special adaptate perrtru a fi utilizatedrept care de reporlaj,vet'Licutele utilizate cle agenlide var zdri9i de agenli de recrutare a fo(ei de munci. categoria de exceptiiprevdzutdla aft 145' atin.(1) fir. a) clin codul fiscafprezinti un gracl de dificultate mai ridicatin ce privegte incadrarea, mo:ivpentrucare au fost elaborate normede aplicare, respettivpct. 4Si;i; H Ci.nr. 44/2004. De subliniat faptul cd degi aceste vehicule sunt, a;a cum am me'r[ionat mai sus, f,Umai cele destinte exclusiv transportului ciepersoane, dacd ele sur-lt utilizate exclusiv pentru: interventie, ,;eparatii, pazd 9i pro:ecfie,.curierat, transpodde personaf la gi cJela loculde desfSgurare a activitetii, precum 9i vehic.ufefe special adaptate pentrlra fi utilizaiec1rept canl de reportaj, vehictrlele utilizate de agenti de vanzarigi de agentide rect'utare a foftei de nruncd,vor fi exceptatede la limitarea deducerii TvA s t l r i l i td 6e a r 1 . . 1 4 5 .1 PentruTncadrarea vehiculelor in acestecategorii exceptate nu se va analizafiecare deplasaresau utilizarein parte, tochai Oatoiiri faptului ci leg$a stabilegtecd utilizareatrebuie se fie exclusiva pe destinatiile exclptate.Utilizarea vehicululr,ri pentrumai multecategorii exceptate nu va anula ?ncacrarea sa pe excefiileprevdzute de tegel De exemptuclacd aceagi vehicul este utilizat gi de un agent de vAnzari dar gi pentru inteventiesaLt reparafii.se va incadra i; categorirte exceptaiedaci va rezLtlta c6 nLl ntai este utilizatsi in alte scopuriiare nu se incadreaz6 pe exc,)ptiile prer.rdzute de lege Utilizarea excfusivi a vehiculului pe actlvitiliteexceptate de fegeva rezlilta din: obiectulde activitate al persoaneiimpozabrle, dovadafaptului c6:)fSo?r'ld impozabilaare personalangajat cu calificare in ciomeniite pre\dzute de excep{ii, foile de parcurs din care s6 rezuite ci numai pers onalufcalificat?naceste scopuriutilizeazd vehiculeie in cauzd.precurn gi oriceaftedo,rezi suplimentare pot care fi furnizate. AvArrd irr r,'edere provederea expresd a legii care nu permite ded':cerea TVA decAt in cazul in care se poate dovecii urtrliza,,ea exclusivd pe categoriile exceptate,rezdtece acele vehicule caie sunt parlialutilizaie perrlru activitdtile exceptate gi parlialpentruactivitiircare nu se regdsesc p:'.t.t:pliile sticulatede lege,nu vor beneficia de cledLrcerea TVA potrivit ar1.145 din Codrrlfiscat. { Utilizarea vehiculelor in

rul eontractelor d

easin

din

Regimul TvA ateientoperatiunilor de leasingeste ,crzer.,rtat in deta iuia pct.7 alrn.(.2 d)i n N o r m e l m e e t o d o l o g rc t e ea p t i c a ra eTitlulu vil a l

co Juf ui fiscal. aprobate prin H.G. nr. 44/zoo4,cu nrodificirile 9i cornpletirile ulterioare, astfel:

wt

sol'citarea acestuia,opera{iunea reprezintdt o w! . Se consideraffi,gitut perioadei de lea;ing gi data h care locatarul/utitizatorut poate cumpdrarea burrului inaintede sfargitul perioadei "itii,irrru de leaSing, dar nu mai devremecieta Ittn'.

itin, tit.rffi Co1u|fisca|.Lasfdrgitutffiebasing,dacd|ocaftort,t,rii)|',iutorul trartsferd locatarutui/ititizatorutui dreptul de proprietateujriri"i'ir'i7ui, la

aft.12g

(3)

ry

tr*'r"iti

ir"i,nt" d, d"rut"r"r

b A^t, irrrpurii

@pozitia tocatarutui/uiitiz@ se. mai avu loc o q.livrare, @!'ratiune de leas,inq, de bJr Qi brrrl , frrt ou, tut 'leasing ursul derularii unui conrract de financiar interuine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locittoruluiifinanlatorului sau o cesiunea contractului de leasing finan6ar prir care se schimbd locatorul/finantatorul, operatiunea nLt consiituie lprare de 1unLtri,considerandu'secd persoana care preia contractul de leasing continud persoana cedentului, opera{iunea este considerata in continuare pre';rare de seruicti, persoana care preia contractur de ieasirtg avdnd aceleagiob,ligal.i! ca gi cedentut ir-r ceea ce privegfe taxa,,! Astfel' din coroborarea prevederilormenfionate mai sus cu reglamentdrile introduse prin a11. 32 punctul 1o din o.u.G. frr. s4lzoxg, rezttltdcu claritatefaptul cd prevederile privind eliminareadreplutuicJe dedJcere a TvA nu vor f i apiicabile pentru ratef e de leasing platitede "? utili;:atori societdtilor de leasing pe perioada deruld rir contractelor de feasing' intrucatacesteareprezinta din punctde vedereal rvA prestdri de s e n i c i ii n s e n s u la r i ' 1 2 9a l i n .( 3 ) l i t .a ) din l .a r s e v o r a p t i c a perl'ru valoareala care se face transferul c o d u l f i . s c a d dreptului de oroprietate ra sfargitul contlsctttiui de leasing, aceasta fiindconsideiata o livrare de bunrrri. subliniemfaptulc.6potrivit p.t:.7 alin . (z) din norrnele de apricare a coduluifiscal,se conside rte a fi sfargitul perioaoei de leasing gi data ia care localarul/utilizatorul poate opta pentru cumpirarea bunului inainte de s f a r : ; i t up l e r i o a d ec i J el e a s i n g . o a i n u m a r d e v r e m ed e j z l u n r .i n acest conlext' atragematentia ca opfiunea de cumpdrare a bunului de cdtre focalar/vlilizalor se exercitdllca inaintede derutarea a luni lZ consecutirre de la data?nceperli corttracruluri de leasing,se consicferd cd nu a nraiavut foc o operatiune de leasing ci o livrare de trrnuride la data de la care bunur este pus la ciispozitia locatarutui/utilizatorulu.i. situaqie in care prevede;iie privind elimnareadreptu/ui de deducere se aplici la intreaga valoare de achizitie a vehr';ulull:i in llmitele g' in condiiiile prev6zute de teoe.

0; I 31eE5B3

t\

Dace opt'uneacjecumpdrare a bunuluide cdtre se exercitddupi derulareaa 12 luni consecutive locatar/utilizator de la data inceperii contractului de leasing,dar inaintede srarsitll perioadei de leasing, se consideri cd are loc o livrarede bunuri ia valoarea la care se face trarsferul, vafoare ce include gi ratele carenu au ajunsla scadentd.
t rt-o

Dispozifiile tranzitorii suntcelestipulate fa -(z) art. 145; -r"alin.(3) din codul liscitl, potrivit cdruia ,,Prevederite. alih.(t) nu apticd pentru avarcurile care au fost achitateinainte de data de I mai zoag pentru valcareatotalS.sau. par,tiala a vehticulelor rutii,ie motorizate,dacd tivrarea ace;torainiervinedupddatade I mai 2009, inctusiv.,,Rezutte Vehiculele pentru careau fostpfatite "a, inainte avansuri integral de 1 mai 2009nu vorfaceobiectul excluderii oreptuiui de deducere a TvA, chiardaci livrarea lor are loc dup6datade t mai; - Daci au fost partial avansuriinaintede 'l mai 2009 .achitate 9i livrarea are loc dupd aceastS dati, TVA va fr deductibife propo{ional cu sumaachitatd inaintede 1 rnai2009; Vehiculele care au fost achizflionate inaintede 1 mai 2o0g beneficiazd de dreptcle deducereintegralpotrivitlegii, chiar dacd sunt curnpdrate cu platain rate care se achiti gi dupd1 mai 2009,sau dacdplatase face la anumitetermene ' i v ' r ' v r ' \ J gi L dupa |L''F
aceeagi datd de 1 mai. Y'

Reddm mai ios Tolg.gf"fil contabildcu privire ta ?nregistr6riie ca urmarea apficdrii $nttrat lirnitirilor rp*ri"f e.aledreptutui de deducere pent'u achizitiile de vehicule prevazute la art. 145,din Codul fiscaf : 1) in cazut achiziliilorintracomunitare de vehicute,oacd rvA intec ral nedeductibile rezulti ci aceasta este ?n totalitate este o taxd nereluperabila 9i devinepaftea costului pentrua reflecta de achizifie. in aceasti

::lliil[:'t

operafiune se efectue az6urmdroarere inregistrdri

.rfr1 r

_. _. .-. b - 3_ '-.c, . l

=.

-.:

:r ,:'" : I'l F

L-1Ei llitSt'l,]

:,i :,lrE g l-l:- jr--t5i

a) dacd TVA devine exigibir? in aceeagi runi in carese efectueaze receptia vehicufului

$i

- inregistrarea TVA ca taxaColectati $i taxadecJuctibild: 4426 = 4427 "TVAdeductibild"


,,TVA colectatd.' $i concomitent,

ff,:i::-lli

in deachiz4ie ar vehicururui ::::ilperabi'e costu, ra


213 = 4426 ,,TVA dedictibifa,

"lnstalaqiftelrnice, mijfoace de transport, animale9i plantatii"

pentru achizitia uenic.il,:ru; intracomunitard r?:?fl|,ntffi.l,H sireceptia erig,roi?11,."'::'n%:ii:,'ffi::'ffi" in runa ?ncare a intervenir ;j::tueazd
. Inregistrarea TVA ca taxa colectatd gi taxd deductibild:
a

'wa

4426

deductibitd,,

4427
,,TVA colectald,'

gi eoncornitent,

" inregistrarea TVA nerecuperabile in costur de achizitie arvehicufurui:


231 _
,,lmobilizdrrg91po1.r 1g t r )c u r s d e e x e c L t t r e , ,

4426
"TVA deductibild,,

^b2) inregistrarea in , tunii in carea roit o"rrilrta luna in care are loc recepfia bunului (ulterior achizitia inrracomunitar.), in .oii;;l* achiz*ie
6

rltE lll3t5u1-:

-\,,\ :t; \. .tlt,

i\

\1 ' i ,' -'


\

\\ \\

in curs corporale in contul231,,lrnobilizdri anterior a s rmei inregistrate '. ; execulie":


213 = 231
ccrPorale m obiiizdri "l in curs de execufie"

e\

tehnice, lnstalafii de transport mijloace animale 9i Plantatii"

2, ln cazut mporturilor de vehicule, dacir ,fVA este integrai o taxi nerecuperabili estein totalitate 9i rezultic6 aceasta nedeductibila contabilifate in Pentru a reflecta devne parle a costuluide achizitie. contabile: ?nregistreri azdurmdtoarele se efectue acelst5operaliune
^ | a , . t ^ ^ t ^

- plirtsTVA
''TVAdecjuctibild"

4426

512
!a bdnci" curente .,Conturi

gi concomitent

:h

213
thnice, lnstalatri miilracede iransPort .giplantalii" anirnale

% 4426
deductibil6" ,,TVA 4Q4 de imobifizdri Furnizori

partedincostrfl, va face de vehicrule.fvA din latr] achiz$iile 3. penttru opefaliunil Pentru nedeductibile. --, dacataxaa fostintegral numai achizitie
fiscal din punctde vedereal TVA in vederetratarnentul d lr:?sing,avAnd pe profit,se va contabilgi c'et al impozitului diferitta15 de tratamentut de leasing Tnbaza unui contract achizitionate era cd penrrubunurile cons,id gi nu va face pade din costul de TVA nu a fost integral nedeductibile achizilieal vehiculului i' Scutiri sp-e-ciale aplicabile livrdr!! vehiculelor fost nedeductibilSitllgqral

ntru care TVA

icatastfel: l 4 1 a l i n e a t u(l 2 ) l i t .g) s-a rnodif P ' i n O . U . G .3 4 / 2 0 0 9 ,a r t i c o l u1 .] de taxd.. nt scutite [ ,.sr-

(l-t

I t o t,1.1'-

'ivrdrile de bunuri careau fostafectate unei activitdli ,,g) in temeiut scutite, pre;:entuluiarticol, dacd taxa aferentd bunurilor respective nu a fosf deous6,precum gi livrarile de bunuri a cdror achizilie a fdcut obiectut exc;uderii dreptuluide deducere, conformart. | 45 alin. (5) lit.b)gi art. 145' . l'lu pot face obiectulacesteiscutiribunurileobtinutein Ltrma unui con'ract de leasirrg. q

Paralela intre (te.deductibtlitatea TVA si nedeductibilitatea impozitului no pro,fit. oentru achiziliite de vehicule destinate exclusiv transportului d,oersoane, inclusiv oentru eombistibilu[ necesa(. func{igndri.i acestor vehicule . Din punct de vedere at TVA: (cu exceptia utilizirii vehiculelor pe perioada deruldrii contractelor de leasing ): 'i ?n ceea ce priveste activitatea de exoloatare: nu se deduceTVA pentru combustibilii necesarifunctiondrii vehiculelor aftatein posesia sau in folosintapersoanei impozabile,cu exceptiile prev1zutede lege; Din punct de vedere al impozitului pe profit deductitrild fiscal, pentruleasingul inclusiv firranciar; pentru combustibilii cheltuiala necesarifunctiondrii vehiculetor posesia aflate in sau ?n folosinta contribuabitului, cu exceptia 'celor prevazute de lege;

Existainsi Si disoozilii comune-in ceea ce privegte faptulci limitarea drep:ului de deducerese referdnurnai la vehiculerutieremotorizate careau o greutate de maximum 3.500 kg, maximum I scaune de pasageri, destinate exclusiv transporlului de persoane.
5t

ll. Referitorfa modificarea perioadeifiscale pentru persoanele impcrzabile care au o cifr6 de afacerianuali mai rnici de 100000 euro gi carerealizeaza achiziliiintracomunitare de bunuri

t
\i

1^'

\i
\\ \ \

Potrivitart.32punctu|11dinO.U.G.nr,g4/2oog,|a@,

\ \

c a l er n d a r i s t i C C a p g r i O a d i fiSCald,,'

,r; it) prima lunS a unui trimettrucalendaristic, daci exigibiliiatea aferenteachizi{ieiintracomunitare taxei intervinein primd lund a respectivului trimestru; "."isii t') a treia fund a trimestrufui ''exigibilitatea caiendaristic, daci aferenls taxei achizi{iei intracomunitare intervine in a oorirrni a respectivurui trinlestru'Primef e doui luni ale respectiv vcr constitui perioadi fiscala distincti, pentrutrimestrului o care persoana. impozabild o b | g a | i a d e p u n e r i i u n u i d e c o n t o e L x a c o n f o r m r o 6 2 e | i n . (va 1 ) ; avea --. c) primalunda trimestrului catenJuiirt-o",liritor, daedexigibiritaiea taxei intracomuniiii" int"-ine in a trerarunaa unui trimesrru ::i;::1.ac1r.izi{iei (5t) persoanaimpozabile care potrivitalin. (6,) esie obtigati si isi schimbeperioada fiscaldtrebuiesi depundo decrarafie de mentiuni organulfiscalcornpetent, in termende maximum5 zirefucrdtoare rb finele lunii in care inlervin* de fa r*igibilitatea intracomunitare gerereazd aceastd obligafie. care ""niriliei vd utiliza s.[ perioadd ca fiscari cale rndaristicd funa ' f 6rda aveaposibiiitatea r v r ' er w ' re r /r I de a reveni svvr Ir r ra ct u utir I l f lizareatrimestrurui T-area
trlmgstl

Prin excep{ie de fa prevederile afin . .(2) - (6), pentru persoana imPrsTsbila careutilizeazd trimestrul calendariitic ca p"iioria fiscari efectueaze 9icare o achizitie intracomunitard taxabild in Rom6n*-perioada fiscald de',ine tunacalendaristici incepdnO

3,?]:;Jil:1il'j:lseintroducdoudnoia|ineate,alineate| '(6')

Aceasta / mesurd se aplici incepand cu datade .t rnai2009. Prin urrnare, persoanele impozabile , care ufilizeazdtrimestrul cale ndaristic ca gi perioadd fiscala au reaf iiat achizitii si intracomunitare de ...r Noif e prevederise aplici numai persoanelor impozabile uttli;:eazd care trimestrul calendaristic ca 9i perioada fiscald9i care rea,zeazd

i:fl.?1:'Jillttstei

oate (il;;"rnpru in runiaprilie a c ),nuieimodirici

de 6aior exisLil;;;'lni.,uin" dupd ;:ifi:'?[ffi:munitare bunuri-a dara

DupS efecuarea unei achizifiiintracomunitare a cirei exigibilitate intervine ulterior dateide r ruiedcjs, persoan.r. careau depusdeconturi de I vA trimestrial' vordepune decontuii lunare nu rnai posiilititatea au !i deptln6deconturitrimestria|e,cniaidacdnUvordep igiincursu |unuian sd cursur unui fisca.r cifrade afaceri de 100.000 de euro. .klE in plus' dorim sa subliylem hptul cd pentru achiziliile intracorfiunitare efectuate pana ta datade 30 t,prii" 2009,inclusiv,prevederire o.u.G, nr,

b',
lLr :
; i. 1.'l

,-,.1-:.:,1:r:
rt t a

FF

01.3lPl5rl'-r

t/1,:,?,0,::rr!"i;,!r!F";. de'cat dacdrnaiaretoco achizgie intracomunitard


Exemplut I Dacd o perso?1.? impozabi{ caredepune decont de TvA trimestrial efectueaza o achizi(ie iitriiomunitard de bunuri intetruine a cdrei exigibiritate in luna mai 2009, ,i )upune un irront de TvA cumurat p-,p runi,

i'r

i:;,!iiiLSi;,ii::,E rlii:;-;;
Exemplut 2:

;;,J,, ,,^dnd caut*rior ,r a"pund


I

Dacd aceeagi persoana prima sa achiz(ieintracomunitard dup'ddata de t ia; 2009 a efectuat rn iuia- august 2009, -pe va aeirne un decontde TVrl cumutal. p? 2 tuni, ;;gr,;t, pdn6 ;; daa, de 2s septembrie, urndnd ca urteriorsd depund ^,r,:? irmai deco'niuri nlr"r" de TVA. Dacd prima achizilie intratitmunitard efectuatd exempludupd data de 1 de persoana din mai e!00g a iori iearizatd t,mestrului' respectiv in'urtima rund a luna septembrie eogs,iai:,a pe data ce 2s octombrie 20ag va depune un decont cumutatp" 3 runi,iurie, Lrilr'dnd a.ugustgisepre ca urterior mbrie, s5 depund,u*ii deconturi'runare de TvA.

aceasta prim6 i,i,',^ i",il, care decontul i*'ri;'#TJ;J:! r:;;!;'ti,-i,ii sedepune

Dacd o persoana impozabi{ care efe:tueazdprima sa icnii,fi, lyoun7 decont de TvA trimestrial iiirJromwihra dupe dab de I mai 2009 tuna iutie 200s: ,;aw-ilne'a-triiiae rvA tuil, in

irriiiiiru

QQul fiscaLa

aval rs,i:ri.

lrcrtuffi

ru;f;:X,":;"ff'l,J;':njii,",. ta intervenin
Qead

Potrivit noilor preve-deri, persoana impazabild careesteobligata schirnbe perioada iiscala s6isi tt"url" ra o.p,rna I declarati; orgetnul fiscalcompetent, ;mentiuni ri in t"iru-n de maximrr-i'1il=,r.rdtoare fineleluniiin care lntervinu de ra icn'zipei intracomunitare "*igioitit"t"i care
r.. to.catrn (Z) li [3)J

iz*ii,e

zi a luniiurrnatoffil

Intracomunitare exigibilitatea care genere achizitiei azd acea:ta. oorijatig, preium situe tii ?ncarese conitatacd gi in dinirrre inoeienornt, yointaoricearte ir-r'lPc'Z.bile' de persoanei aceastanu constat. pand ra ,rlpr.tiva dat6 cd a intervenit
t0

la data racare arjL tiintervenit d orp,,n!,,i'::1T:,:f*':i:i ep' n ri e i de obri c ra ra e i ; I # ;?:?J:,:3,,; :i $l::H,r nu dispune de inforrna[iile ff i! rei:evanteprivind lf,Xyffl

. r,. :..

i,.;,i ..i rl i F

r-1el 3ta35a!

Te:385' af3E 5:

exilyibilitatea unei achizitii intracomunitare, obligativitatea modificdrii peroadei fiscaleintervine incepdndcu luna in care se constata ca a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Exemplu: O persoane impozabile din Rom1nia care depune decont de TVA trin estrial primegtein luna noiembrie2009 o facturd emisd in data de 23 2009 de un furnizordin lrlanda pentru o livrareintracomunitard septembrie de bunuil care a avut toc in data de t 4 septembrie 2009. pdndta data primiriirespectiveifacturi,persoana impozabilltdin Romanianu a primitnici bur,urilelivrate de firma-din lrlanda gi nici nu.a disptlsde alte informagi privind respectiva relevante achizitleintracomunitard, fn acestcaz, degiin ft1ortnormal persoana impozabid respectivd ar fi avut obliga{iasii igi sch'mbeperioada fiscala fncepAndcu luna octombrie 2009 9i sd notifice acestlucru organelorfiscale in termen de 5 zile lucrdtoarede la finetelunii sepEmbrie, dacd se dovedegte cd din cauze neimputabilerespectivei pr:iolfle, aceasta ntJ a gfruf ca exigibilitatea taxei pentru respectiva ach;zifie intracomunitard a interuenitin luna septembrie,constatdnd acest lucrt abia in luna noiembrie,respectiva persoana isi va modifica perioada fiscala incepdrtd ctJ luna noiembrie 2009 gi va depune decontu!pentru lunie octombriegi noiembriepdnd pe data de 25 decembrie, urmdrtd ca ulte'iorsd depundnumaideconturilunarede TVA. lll. Fleferitor lq aplicabilitatea misurilgr privind cheltuielite la art. 26 din OUG n,r.34/2009din punct de vederg-af Pgllic PrevSzute
leglslatieiin domeniuf TVd

in contextul modificdrilor prin OUG nr. g4lZOAg,la introduse art.26 a fostreglementatd o prevedere de naturdbugetaricare stipuleazd cA "@, pe t( trivit legii pentru realizareaobirictivelor protr'rii de investilii frnanlate de la bugetulde stat sau de la bugetele locale, in c trsul anului fiscal,se utilizeazd pentru ptali aferente acetuiagi obiectiv de investr(ii. La incheierea exerci,tiuluifinanciar, sumele deduse gi neutilizate se vireazdla bugetulde staf sau la bugetelelocalein conturite gi prin la termenele stabilite normelemetodologice anuale privindincheierea exetci{iuluifinanciar-bugetar f emise de Ministerut 9i inaneiar-Contabrl, Finantelor Publice." ASacum rezultS din cadrulfegalmenfionat, prevederile se relerA la persranefe care au drept de deduceregi vizeazd TVA dedusi efectiv potri,rit iegii, respectiv in conformitate cu regulilegenerate de OeOucere lite la stab art. 1459i art.146 1471 dinCodulfiscal.
It

iniem ci Pentrua evita aplicareaeronatd a acestor prevederi,subf propriisunt cele care se constituie fixe drept activecorporale investitiite personei adiugatS impozabile. Nu se deducetaxa pe valoarea ap,l(inAnd pe,rtru obiective finan{ate de la bugetulde stat,dar carenu de investitii persoanei de exemplu: investifiile impozabile, fi de mediu ar Sprlrtin cum efectuate de regii sau a!!i agenli efectuatede regiilede ape, investi{ii publici sau privatda statului care intrd in proprietatea economici la finirlizare.

pe profit : B. in ceeace priveste impcizitul


t. in aplicarea cu prevederile ar1. 107 alin (2) coroborate art.1.8 alin.(3) privindCodulfiscal,cu modificdrile din Legeanr. 57112003 gi completirile ulterioare, microintreprinderile vor avea in vedere.?n mod corespunzdtor, prerederile p c t . 1 1 s , 1 1 o 9 i 1 1 7d i n T i t l u l l l d i n H o t d r A r e a n ri. Gr,rvernul u peniru aprobareaNormelormetodologice 441?-004 de aplicarea Legiinr. privind Codul fiscal,cu rnodificdrile 57112003 ulterioare. 9i cornpletdrile care nu pldtescimpozitminim ca urmarea ?nscrierii 2, Contribuabilii rnat;tivitatii temporarela Registrul come(ului,nu au obligalia gi sd solicite prevdzutin Ordinulrninistrului regimul de declararederogatoriu finantelor nr.t 64/2405 pentru aprobarea Procedurii privind regimul cle cieclarare derrlgaioriu

, :$ {
Ii

Grafiefa Denisa IORDACHE DE5TAT SECRETAR

S o r i n B L UN A R PRESEDINT E A NAF

rl