Sunteți pe pagina 1din 47

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTIC LA ALBAC

STUDIU DE FEZABILITATE

ADRESA OBIECTIVULUI:
COM. ALBAC, STR. CRIAN, NR. 61 (D.N. 75).

BENEFICIAR: S.C. FREE S.R.L.


COM. ALBAC, STR. CRIAN, NR. 61 (D.N. 75).

CUPRINS

Cup !"#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 P $pu"% % &% p $!%'(---------------------------------------------------------------------------------------------3 C)p.I : D)(%*% +%"% )*% )*% ,! -%!..............................................................................5 1.1. Date generale--------------------------------------------------------------------------------------------------5 1.2. Date tehnice ale investiiei-----------------------------------------------------------------------------------7 1.3 Amplasament---------------------------------------------------------------------------------------------------8 1.4 .Concluzii i recoman!"ri------------------------------------------------------------------------------------# C)p.II:C) )'(% !#(!'!*% p !"'!p)*% )*% '$"#( u'/!!*$ ------------------------------------------------------1$ 2.1 .%entru cl"!iri------------------------------------------------------------------------------------------------1$ 2.2. %rezentare general"-----------------------------------------------------------------------------------------1$ 2.3. &tructura !e rezisten"--------------------------------------------------------------------------------------13 2.4.'ecoman!"ri tehnologice !e e(ecuie---------------------------------------------------------------------14 2.5. %rincipalele utila)e !e !otare a construciilor------------------------------------------------------------15 2.*.+nstalaii a,erente construciilor----------------------------------------------------------------------------2$ 2.7.-tilit"i---------------------------------------------------------------------------------------------------------22 2.8.&istematizare vertical"---------------------------------------------------------------------------------------24 C)p.III: D%0!1%*% !"0%#(!/!%!------------------------------------------------------------------------------------27 3.1.Devize pe o.iect pe categorii !e lucr"ri-------------------------------------------------------------------27 3.2. %rincipalii in!icatori tehnico-economici ai investiiei--------------------------------------------------27 3.3.Avize i acor!uri----------------------------------------------------------------------------------------------2# C)p. IV: A")*!1) %'$"$-!') ) p $!%'(u*u!..................................................................21 4.1.Descrierea activit"ilor i tehnologiilor aplicate /n ca!rul proiectului--------------------------------31 4.2. 0ista !e achiziii i sursele !e aprovizionare pentru activele proiectului----------------------------32 4.3.+mpactul proiectului asupra !ezvolt"rii zonei i a me!iului !e a,aceri-------------------------------3* 4.4. 1lu( !e numerar---------------------------------------------------------------------------------------------37 Ane(e economico-,inanciare -----------------------------------------------------------------------------------42 &trategia !e mar2eting--------------------------------------------------------------------------------------------43 Analiza &345----------------------------------------------------------------------------------------------------5$ 6i.liogra,ie--------------------------------------------------------------------------------------------------------51 2

PROPUNERE PROIECT

T!(*u*3D$-%"!u P $4*%-5 O4!%'(!0 R%1u*()(% )6(%p()(%

%ensiune turistic" la Al.ac7Agroturism 0ipsa oportunit"ilor !e agrement pentru persoanele cu venituri me!ii8 precum i elevi7stu!eni. Dezvoltarea potenialului turistic al zonei prin atragerea persoanelor /n ve!erea petrecerii timpului li.er8 a rela("rii i agrementului. %"strarea echili.rului comercial i socio-economic al zonei prin9 remanierea activit"ii comerciale i !e prest"ri servicii8 cu posi.ilitatea realiz"rii !e noi locuri !e munc" amena)area unei parc"ri interesul prim"riei comunei Al.ac c:t i al !ein"torilor !e .unuri imo.ile - terenuri8 !e a !ezvolta paleta ,uncional" prin !iversi,icarea gamei serviciilor o,erite locuitorilor !in zon"8 cu respectarea legislaiei /n vigoare. vizitarea punctelor culturale !in zon"8 !e e(emplu <uzeul cultural ;Avram +ancu; !es," urarea unor activit"i !e agrement i sportive ca9 plim."ri cu c"ruta8 !rumeii i s2i participarea la aciuni !e v:n"toare sau pescuit

P) (%"% ! A'(!0!(5/!

;%erla Arie ului;8 %rim"ria comunei Al.ac

LO7ICA INTERVEN8IEI

INDICATORI DE VERIFICARE AI OBIECTIVELOR = >um"rul turi tilor cre te cu 1$? !up" 1 an. = 'ata oma)ului sca!e cu 7? !up" primul an. = &alarizarea cre te cu 5? !up" primul an. = @nregistrarea cre terii cererilor !e rezervare pentru pen iuni. = Ci,ra !e a,aceri a zonei cre te cu 5? !up" primii !oi ani.

SURSE DE VERIFICARE

SUPO9I8II

OBIECTIVE 7ENERALE

= %romovarea turismului /n me!iul rural

= 'aportul anual al <inisterului 5urismului

SCOP PROIECT

= Construirea unei locaii !e agreement /n me!iul rural

= 'aportul lunar al Asociaiei Aotelierilor. = 'aportul anual !e au!ien" al Asociaiei >aionale !e 5urism'ural Bcologic i Cultural CA>5'BCD = 1inanare-3**.133 = Co,inanare = Auto,inanare 14$.#*3 : @mprumuturi 3**.133 = 5otal 9 873.22# COSTURI 1inanare-3**.133 Co,inanare -Auto,inanare 14$.#*3 .@mprumuturi 3**.133 5otal 9 873.22#

= implicare !in partea autorit"ilor locale

RE9ULTATE

= Atragerea unui num"r c:t mai mare !e turi ti /n zon". = %osi.ilitatea !e rela(are i o!ihn" pentru toate categoriile sociale = Asigurarea con!iiilor !e igien" i cur"enie. = Amena)area unei parc"ri.

= <icrostaie ecologic" !e epurare a apei uzate = +nstalaii sanitare = >isip pilonat i .eton pre,a.ricat pentru construcia aleelor !in parcare MI;LOACE = <icrostatie ecologic" !e epurare a apei uzate. = +>&5A0AE++ sanitare = >isip pilonat i .eton pre,a.ricat pentru construcia aleelor !in parcare

= comunicare e,icient" /ntre actorii locali = acces ,acil la cre!ite

ACTIVIT8I

PRE.CONDI8II = e(istena spaiului necesar construciei = acor!ul prim"riei privin! !estinaia spaiului = e(istena resurselor ,inanciare particulare pentru co-,inanarea proiectului = interes ,a" !e me!iul !e a,aceri !in partea autorit"ilor locale

C)p1. DATE 7ENERALE ALE FIRMEI 1.1.DATE 7ENERALE


Denumirea/Numele solicitantului &.C. F1'BBG &.'.0. A06AC8 str. C'+&A>8 nr. *1 Denumirea investiiei PENSIUNE TURISTIC ALBAC, Jud. Alba Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul, descrierea amplasamentului) +ntravilanul com. Al.ac8 str. Crisan CD.>. 71D )u!. Al.a i este i!enti,icat prin 1i a Ca!astral" 3**88 nr.topo.14447172 H 14457172 H 144*7172 H 14477172 H 14487172H 144#7172H 145$7172H 14517172H 14437272 H 14447272H 14457272H 144*7272H 14477272H 14487272 H 144#7272H 145$7272 H 145172728 &total. I 52**.$$ mp. @ntocmit !e ing. -5+- +4A> - Certi,icat !e Autorizare nr.1$4 68 C8 cat. 68 vizat !e 4,iciul Ju!eean !e Ca!astru8 Keo!ezie i Cartogra,ie Al.a8 pus la !ispoziie !e .ene,iciar. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei 4.iectivul principal al prezentului stu!iu este amplasarea o.iectivului 9 F%B>&+->B 5-'+&5+CLG amena)are parcare spaii pentru servirea mesei i spaii !e cazare amena)are spaii verzi amena)are spaii !e agrement amplasarea componentelor o.ligatorii i asigurarea utilit"ilor i a reelelor tehnologice8 con,orm normativelor /n vigoare ce reglementeaz" proiectarea8 e(ecutarea i e(ploatarea unor ast,el !e investiii. +nvestitia vizeaz" p"strarea echili.rului comercial i socio-economic al zonei /n urm"toarele con!iii9 !ezvoltarea potenialului turistic al zonei8 5

amena)area unei parc"ri8 interesul prim"riei comunei Al.ac c:t i al !ein"torilor !e .unuri imo.ile M terenuri8 !e a !ezvolta paleta ,uncional" prin !iversi,icarea gamei serviciilor o,erite locuitorilor !in zon"8 cu respectarea legislaiei /n vigoare.

su.or!onarea ,unciunilor propuse gamei ,uncionale a unei zone turistice8 cu asigurarea unui mo! !e comercializare integrat celui prev"zut !e legislaia /n vigoare. remanierea activit"ii comerciale i !e prest"ri servicii8 cu posi.ilitatea realiz"rii !e noi locuri !e munc". Descrierea funcional i tehnolo ic Amplasarea componentelor o.ligatorii i asigurarea utilit"ilor i a reelelor tehnologice8

con,orm normativelor /n vigoare ce reglementeaz" proiectarea8 e(ecutarea i e(ploatarea unor ast,el !e investitii. N%0A>-0 DB &+5-AE+BG M %l.nr. A$ M al o.iectivului8 cuprin!e 9
-

Delimitarea supra,eelor !estinate construciilor o.iectivului9 F%B>&+->B 5-'+&5+CLG Destinaia i capacitatea construciilor. 1uncionalitatea ansam.lului %oziia ,a" !e stra!". 'egimul tehnic i )uri!ic rezultat 'egimul !e /n"lime &ta.ilitatea aliniamentelor /n incint"

i a amena)"rilor e(terioare a,erente

Au ,ost respectate preve!erile temei !e proiectare cu privire la realizarea investiiei urmarin!u -se /n continuare proiectarea8 e(ecutarea i e(ploatarea con,orm normelor /n vigoare i a avizelor o.inute.

1.<.DATE TE=NICE ALE INVESTI8IEI !uprafaa i valoarea juridic ale terenului care urmea" s fie ocupat (definitiv i / sau temporar) de lucrare 5erenul pe care urmeaz" a se construi o.iectivul este situat /n e(travilan com. Al.ac8 str. Crisan CD.>. 71D )u!. Al.a i este i!enti,icat prin 1i a Ca!astral" 3**88 nr.topo.14447172 H 14457172 H 144*7172 H 14477172 H 14487172H 144#7172H 145$7172H 14517172H 14437272 H 14447272H 14457272H 144*7272H 14477272H 14487272 H 144#7272H 145$7272 H 14517272 8 &total. I 52**.$$ mp /ntocmit !e /ng. -5+- +4A> - Certi,icat !e Autorizare nr.1$4 68C8 cat. 68 vizat !e 4,iciul Ju!eean !e Ca!astru8 Keo!ezie i Cartogra,ie Al.a8 pus la !ispoziie !e .ene,iciar. 5erenul in!icat !e .ene,iciar8 pe care urmeaz" a se construi o.iectivul are urm"toarele !imensiuni 9 supra,aa - 52**.$$ mp l"imea - 41.77 M 25. 72ml a!:ncimea - 1*1.32 ml Oecinii terenului sunt 9 = 4.$7m ,a" !e limita estic" a terenului Cvecin 9 %etrea 4tiliaD =2.83m ,a" !e limita su!ic" a terenului Cvecin 9 <atei &am,iraD Alte elemente privin! amplasarea o.iectivului sunt prezentate /n %l.nr. A$ M %0A> DB &+5-A5+B. Caracter !t c le "e#$ % ce ale tere&ulu d & a'(la!a'e&t )%#&a !e !' c* de calcul + (er #ada de c#lt, &atura tere&ulu de $u&dare + (re! u&ea c#&,e&- #&al*, & ,elul 'a. ' al a(el#r $reat ce/. Con,orm &tu!iului Keotehnic8 /ntocmit !e c"tre &.C. FOA0<A' C4>&-05G &.'.0.8J 7 $1 7 21# 7 2$$48 pus la !ispozitie !e .ene,iciar. Tema %rezentul memoriu geotehnic a ,ost /ntocmit la cererea .ene,iciarului8 &.C.G'A-0 <A'BF &.'.0.8 loc. A06AC 8 str. C'+&A>8 nr. *18 precum i a proiectantului general8 prin care se solicit" sta.ilirea con!iiilor !e ,un!are in,ormative pentru o.iectivul proiectat pe amplasamentul propus.

0a .aza ela.or"rii memoriului geotehnic au stat 9 o.servaiile !irecte e,ectuate pe teren planul !e /nca!rare /n zona i planul !e situatie cu ri!ic"rile topo i amplasarea o.iectivului proiectat8 ,urnizate !e c"tre .ene,iciar i proiectantul general regim !e /naltime 9 - %P2<

1.2.

A-p*)#)-%"(

&upra,aa !e teren !estinat" amplasarii o.iectivului proiectat8 se /nca!reaza /n perimetrul a!ministrativ M teritorial al comunei Al.ac 8 pe partea !repta a D.>. 75 C:mpeni-4ra!ea8 /n curtea imo.ilului e(istent la nr.*1. Amplasarea construciei proiectate poate ,i urm"rit"8 con,orm planului !e /nca!rare /n zon" i !e situatie ane(ate !ocumentaiei. #orfolo ia amplasamentului Din punct !e ve!ere al geomor,ologiei ma)ore8 amplasamentul /n cauz" se /nca!reaz" /n zona !e versant su!ic cu panta a.rupt" ce co.oar" spre valea Arie ului <are. 0a ora actual" amplasamentul strict al o.iectivelor /n cauz" prezint" o supra,a" cvasi-plan" i su.orizontal"8 sta.il" !in punct !e ve!ere al potenialului !e !egra!are prin !eclan area !e alunec"ri !e teren sau a altor ,enomene geo!inamice !istructive Cpr".u iri !e teren8 eroziuni8 sp"l"ri /n supra,a" e.t.c.D Oiitoarele lucr"ri !e sistematizare 7 resistematizare vertical" a amplasamentului vor ,i ast,el proiectate i e(ecutate /ncat s" conserve gra!ul .un !e sta.ilitate general" i local" a acestuia i8 /n acela i timp8 s" asigure !rena)ul corect al apelor meteorice. !eismicitatea Con,orm normativului % 1$$ 7 #2 amplasamentul /n cauz" se /nca!reaz" /n zona seismic" !e calcul F1G8 av:n! coe,icientul seismic 2sI$8$8H !in punctul !e ve!ere al perioa!elor !e col8 acesta caracteriz:n!u-se prin valoarea 5c I $87 sec.

Ad$ncimea de %n he De,init" con,orm &5A& *$54 7 77 a!:ncimea !e /nghe /n zona amplasamentului este !e 1.1$ m !e la nivelul terenului natural 7 sistematizatH valorile prezentate re,erin!u-se la situatiile intravilane i respectiv e(travilane. !tratificatia terenului Av:n! /n ve!ere clasa !e importan" a o.iectivului proiectat8 elementele prezentate prin tema !e proiectare i ,oarte .una cunoa tere a zonei su. aspect geotehnic8 pe amplasamentul !at s-a consi!erat su,icient" e(ecutarea a trei son!a)e geotehnice !e control8 !e cca. 185$ m ,iecare Cprin gri)a .ene,iciaruluiD. Ast,el8 coro.or:n! !atele ,urnizate !e acest son!a) cu cele cunoscute anterior /n zon"8 se poate spune c" pe amplasamentul /n cauz"8 strati,icaia terenului8 cvasi M uni,orm" i orizontal" prezint" urm"toarea succesiune vertical"9 - @n supra,a" apare un prim strat !e sol vegetal argilos nisipos8 cu grosimi !e cca. $82$ M $85$ m. - @n a!:ncime apar !epozite !eluviale8 constituite !in nisipuri argiloase8 pra,uri nisipoase cu ,ragmente angulare 42$-15$mm8 sau semirulate !e gresii cuartoase cenu ii violacee. @n cazul !e ,a" nu se consi!er" necesar" prezentarea unei piese gra,ice care s" ilustreze strati,icaia terenului !escris anterior. Apa subteran @n zona amplasamentului apele su.terane se organizeaz" ca acumulurari ,reatice8 cu e(tin!ere larg"8 cu nivel li.er8 cantonate ,iin! /n masa aluviunilor !etritice grosiere !in zonele !e lunc" i teras" a O. Arie ului <are este /n str:nsa leg"tur" cu regimul pluviometric local i nivelul hi!rostatic al acestuia. &e estimeaza c" apele su.terane nu vor veni /n contact cu ,un!aiile o.iectivelor proiectate. 1.>.C$"'*u1!! 6! %'$-)"&) ! Av:n! /n ve!ere particularit"ile constructive ale o.iectelor proiectate i cele geotehnice ale amplasamentului8 /n ca!rul acestuia se impune realizarea !e ,un!aii !irecte8 !e supra,a" /n urm"toarele con!iii !e ,un!are9

- strat !e ,un!are9 !eluviu constituit !in nisip argilos8 pra, nisipos ca,eniu8 plastic consistent8 cu ,ragmente !e roci angulareCgresiiD 42$-15$mm - a!:ncimea !e ,un!are minima9 se va sta.ili !e c"tre proiectantul !e rezisten" 8 !in consi!erente constructive 9 noi suger"m minimum 1.$$ M 182$ m !e la nivelul 5n 7 5s actual. - capacitatea portant" 9 /n con,ormitate cu preve!erile &5A& 33$$ 7 2 M 85 8 se prezint" valoarea presiunii convenionale !e .az"9 % conv I 2#$ 2%a. @n con!iiile !e ,un!are preconizate se estimeaz" c" apele su.terane vor veni /n contact cu ,un!aiile o.iectivului proiectat /n mo! acci!ental i temporar /n ,unctie !e interceptarea izvoarelor !e pant". 5erenul !e ,un!are nu prezint" contractilitate ri!icat" i nu poate con!uce la apariia !e tas"ri !i,ereniale mari care s" impun" luarea !e m"suri constructive speciale Ccenturi suplimentare !e tasareD. @n con,ormitate cu >4'<B0B 5s8 terenul !in s"p"turi se va /nca!ra la categoria teren tare i la clasa a ++ M a 8 pentru s"p"turile e(ecutate manual i respectiv mecanizat. %entru asigurarea sta.ilit"ii pereilor s"p"turilor8 acolo un!e se consi!er" necesar8 se vor preve!ea spri)iniri cu !ulapi !e ,ag8 a ezai orizontal Cp"m:nturi coeziveD8 cu interspaii !e cca. $82$ M $8*$ m. %"m:nturile !in s"p"turi se vor putea utiliza 7 reutiliza ca materiale !e umplutur" cu con!iia compact"rii lor8 manual sau mecanizat8 /n strate succesive !e cca. $82$ M $83$ cm. grosime8 p:n" la atingerea unor greut"i volumetrice !e control !e cca 18 M 1#8$$ 2>7mc. +me!iat !up" e(ecutarea s"p"turilor pentru ,un!aii8 se va solicita proiectantului !e rezisten" i geotehnicianului e(aminarea acestora i a terenului !e ,un!are i avizarea lucr"rilor Ccontinuarea turn"rii .etoanelor /n ,un!aiiD. C)p II.C) )'(% !#(!'!*% p !"'!p)*% )*% '$"#( u'/!!*$ . @n con,ormitate cu preve!erile temei !e proiectare o.iectivul proiectat av:n! regimul !e /n"lime %P2< cuprin!e urm"toarele capacit"i ,izice i ,unciuni9 <.1. P%"( u '*5&! !& deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i %nlimea acestora, volumul construit

1$

PENSIUNE TURISTICA

ARIE UTILA [mp]


85.57 23.03 13.68 7.14 2.91 2.64 5.33 6.35 3.27 28.01 7.66 7.01 2.84 8.08 2.88 7.24 6.07 8.28 11.04 10.25 13.87 263.15

ARIE CONSTR DESF[mp]

PARTER
SALON PENTRU SERVIREA MESEI SALA CONFERINTE RECEPTIE MA AZIE ZARZAVATURI MA AZIE PESTE MA AZIE CARNE MA AZIE ALIMENTE HOL APROVIZIONARE HOL BUCATARIE HOL PERSONAL VESTIAR BARBATI R. SAN. B. VESTIAR FEMEI R. SAN. F. SPALATORIE R. SAN .F. R. SAN .B. CENTRALA TERMICA DEPOZIT LEMNE SPATIU TEHNIC PISCINA TERASA DESCHISA TOTAL PARTER

338.94

38.79 377.73

23 62 36 19 7.8 7.1 14 17 8.8 75 20 18 7.6 21 7.7 19 16 22 29 27 37 0.0 71

MANSARDA1 PISCINA ACOPERITA R. SAN. SAUNA ARDEROBA HOL TRANZIT HOL


HOL SALA FITNESS CAMERA 1 BAIE CAMERA3 BAIE CAMERA 5 BAIE CAMERA 6 BAIE CAMERA 4 BAIE CAMERA 2 BAIE SPALATORIE!CALCATORIE

47.58 3.87 4.54 2.12 14.99 3


21.87 14.45 18.32 3.87 18.11 3.99 18.1 3.62 18.12 3.59 18.13 3.95 18.35 3.84 12.62

12 10 11 5.5 38 7.8

11

56 37 47 10 47 10 47 9.4 47 9.3 47 10 47 9.9 32

total supra,a" teren9 arie construit" 9 arie !es," urat" 9 arie util" 9 volumul construciilor %45I#.2$? C-5I$.25

52*5.$$ mp 377.73mp ##2.## mp *87.11 mp 1812.8$mc

@n"limile !e nivel sunt9 3.$$ m la parter 2.8$m la mansar!a1 2.8$m la mansar!a2 @n plan cl"!irile au ,orma regulat" aliniat" la limitele !e proprietate8 orientarea ,iin! impus" !e con!iiile !e teren i !e amplasarea ,a" !e vecin"t"i a cl"!irii respectiv > - & - nr. nivele 9 %P2<

- /n"limea cornisei 9 P2.8# H 2.#7m8 ,a" !e cota PQ- $.$$ - /n"limea total"9 &pietonal I1*2.$$m2 &carosa.il I#1.$$m2 &parca)e I212.$$m2 P12.7*m ,a" !e cota PQ- $.$$

Cota P7- $8$$ reprezint" cota par!oselii ,inite a parterului i se a,l" la P$.*$m !e la nivelul terenului sistematizat I C5>8 al zonei principale !e acces rezultate /n urma amena)"rii plat,ormei. Structura c#&!truct ,*. <.<.PRE9ENTARE 7ENERAL : - categoria !e importan" Cc,.A.K.7**7#7D9 - amplasamentul situat /n9 - regimul !e /n"lime este 9 - /n"limea nivelelor9 C-;normal"; A06AC8 A06A %P2 < %I3.$$m 8<1I2.8$ mH <2I2.8$ m

12

- zona seismic" !e calcul Cc,. norm. % 1$$-#2D - zona climatic"9Cc,. &5A& 1$1$172$-#$D Cc,. &5A& 1$1$1721-#2D

;1; o C2sI$8$8H5cI$.7D ;B; FBG

%roiectul propune realizarea unei pensiuni turistice8 realizate !in zi!"rie portant" !in .locuri !e zi"arie ceramice cu goluri verticale tip %orotherm-38cm8 /n conlucrare cu s:m.uri8 st:lpi i gr/nzi !in .eton armat8 ,un!aii continue !in .eton armat i ,un!aii izolate C/nglo.ate /n ,un!aiile continueD su. st:lpii !in ..a.8 elevaii !in .eton plan ee !e .eton armat peste parter i mansar!e8 sarpant" !in lemn ecarisat !e ra inoase. %ereii portani e(teriori vor ,i realizai !in zi!"rie portant" !in .locuri !e zi!"rie cu ceramice cu goluri verticale tip %orotherm-38cm8 cei interiori se e(ecut" !in %orotherm !e 25cm8 iar compartiment"rile nestructurale !in pl"ci !e 6CA 15-2$cm <.2. STRUCTURA DE RE9ISTENTA Cele !ou" componente ale structurii !e rezisten" sunt alc"tuite ast,el9 +>1'A&5'-C5-'A - proiectat" /n con,ormitate cu normativul %1$78* ;>ormativul pentru proiectarea i e(ecutarea lucr"rilor !e ,un!aii !irecte la contrucii; este alc"tuit" !in .eton monolit i sunt ,un!aii mi(te prev"zute cu centuri !e .eton armat la partea /n,erioar" i superioar" a elevaiilor. 1un!aiile se vor e(ecuta !in .eton monolit !e clasa C475. %e zonele !e contact a pereilor cu elevaiile8 se va e(ecuta i o hi!roizolaie orizontal" su. zi!"rie. %laca peste parter i mansar!e va ,i e(ecutat" !in .eton armat !e clasa C12715 av:n! o grosime !e 15cm8 iar pentru zona parterului este prev"zuta o plac" pe umpluturi compactate !in .eton !e clasa C871$ armata constructiv cu R "*72$ 4637cu grosimea !e 1$cm. &-%'A&5'-C5-'A - este alc"tuit" !in !ia,ragme !e zi!"rie portant" /n conlucrare cu s:m.uri8 centuri i ca!re !in .eton armat monolit. &t:lpii8 s:m.urii8 grinzile8 centurile i .uian!rugii se vor e(ecuta !in .eton armat monolit clasa C12715. %lan eul peste parter i mansar!e este e(ecutat !in .eton armat monolit !e clasa C12715 av:n! placa !e 15 cm grosime. @nchi!erile laterale la nivelul mansar!elor vor ,i realizate prin termoizolarea acoperi ului /n grosimea c"priorilor !in lemn ai sarpantei.

13

'ezemarea pe perei a plan eelor se realizeaz" prin centuri !e monolitizare !in .eton armat monolit clasa C12715. @nvelitoarea este susinut" !e o sarpant" realizat" !in lemn ecarisat !e r" inoase. %entru e(ecutarea elementelor !in .eton armat se vor respecta in!icaiile cuprinse /n normativul >B $12-## ;C4D DB %'AC5+CL pentru BSBC-5A'BA 0-C'L'+04' D+> 6B54>8 6B54> A'<A5 T+ 6B54> %'BC4<%'+<A5; iar pentru zi!"rii normativul %2-85 ;>4'<A5+O privin! A0CL5-+'BA8 CA0C-0-0 T+ BSBC-5A'BA &5'-C5-'+04' D+> U+DL'+B;. Calculul plan eelor s-a e,ectuat /n !omeniul elastic la grup"rile !e /nc"rc"ri i con,orm &5A& 1$1$17$A-778 iar intensitatea /nc"rc"rilor normate con,orm &5A& 1$1$171-78. Dimensionarea arm"turilor /n elementele !e ..a. s-a ,acut !up" &5A& 1$1$77$-#$. 0a alc"tuirea elementelor !in zi!arie s-au respectat preve!erile &5A& 1$1$#7$-75. 6arele orizontale !e rezisten" !in centuri se vor /m.ina prin suprapunerea pe min. 4$ !iametre. &arpanta s-a calculat la solicitarea ma(im" provenit" !in greut"i gravitaionale i aciunea com.inat" a z"pezii C&5A&1$1$1721-#2D i a v:ntului C&5A&1$1$172$-#$D corespunz"toare zonei climatice /n care va ,i amplasat" construcia. %entru realizarea constructiei se vor utiliza arm"turi !e tipul 4637 i %C528 precum i urm"toarele clase !e .eton 5+% 6B54> C 475 C871$ C*77.5 C12715 C0A&A DB BS%->B'B ++-a ++-a ++-a +-a K'AD DB +<%B'<BA6+0+5A5B %41$ %41$ %41$ %41$ ++A ++A ++A ++A 5+%-0 DB C+<B>5 'A%4'5 A7C $.*5 $.*5 $.*5 $.*5

<.>. RECOMANDRI TE=NOLO7ICE DE E?ECU8IE 4peraiunile ce se vor urm"ri /n linii mari la e(ecuie sunt9 - sistematizarea terenului c,. planului !e amplasament - trasarea a(elor contruciei c,. planului !e amplasament i a planului !e ,un!aii. - s"p"tura pentru ,un!aii

14

- veri,icarea !e c"tre proiectant a caracteristicilor geotehnice ale terenului !e ,un!are i trecerea la e(ecutarea ,un!aiilor - e(ecutarea instalatiilor !e ap"-canal i e(ecutarea umpluturilor su. par!oseli - e(ecutarea hi!roizolaiilor su. zi!uri - pe !urata /ntaririi .etoanelor se vor evita pro!ucerea !e ocuri i /nc"rc"ri locale mari care pot a,ecta rezistena .etonuluiH spri)inirile se pot scoate numai !upa ce .etonul a atins 8$? !in marc"H - e(ecutarea concomitent a zi!"riilor i structurii !in .eton la parter i apoi la mansar!e. @n rosturile zi!"riei se vor monta /n timpul e(ecuiei mustati !e ancora) cu st:lpii sau s:m.urii !in ..a. - e(ecutarea sarpantei !in lemn i prote)area acesteia prin igni,ugare i antiseptic. @nainte !e /nceperea ,inisa)elor se recoman!" e,ectuarea recepiei structurii !e rezisten" /mpreun" cu proiectantul !e specialitate. <.5. P !"'!p)*%*% u(!*)@% &% &$() % ) '$"( u'/!!*$ 'rincipalele utilaje de dotare & !'A()) D* !*+,)+* A #*!*) -tila)e8 echipamente tehnologice i ,uncionale cu monta) .-tila)e i echipamente tehnologice cu monta) necesare activit"ii propuse prin proiect VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare -< Cant. tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. Dulap ,rigori,ic8 $855 X3 7*$ ( *#$ ( 1##$ 2. Dulap ,rigori,ic8 $855 X3 12*$ ( 83$ ( 17$$ 3. '"citor sticle8 $815 X3 *5$ ( *5$ ( 85$ .uc 1 .uc 1 .uc 2

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

15

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV M -tila)e8 echipamente tehnologice i ,uncionale cu monta) Bchipamente i instalaii pentru utilit"i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 'ezervor apa zi .uc 2
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

-<

Cant.

M -tila)e in!epen!ente -tila)e i echipamente speci,ice activit"ii !e .az" VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. Aragaz8 5$$ ( *$$ ( 85$ Com.in" ,rigori,ic"8 $825 X3 55$ ( *5$ ( 125$ 3. B(presso ca,eaH $815 X3 25$ (5$$ ( 45$ 4. 5. Dozator .ereH 25$ ( 5$$ ( *5$ -sc"tor m:ini Dotari Achiziia !e mo.ilier i celelalte !ot"ri necesare asigur"rii con,ortului impus con,orm categoriei !e clasi,icare Carticole casniceD VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare -< Cant. tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni .uc .uc .uc 1 1 2 .uc 2 .uc 2 -< Cant.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

1*

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. 4. 5. *. 7. 8. #. 1$. 11. 12. <as" servire 8 *$$ ( 8$$ ( 72$ <as" servire 8 18$$ ( 12$$ ( 72$ &caun tapiat 8 45$ ( 45$ ( #$$ Dulap servant" H *$$ ( *$$ ( 1.8$$ <o.ilier .ar 85$$ ( 2$$$ ( 24$$ 'a,t e(punere ."uturiH 3$$ ( 18$$ ( 18$$ <as" televizor H 4$$ ( *$$ ( 12$$ <as" !e lucru !ulap H#$$ ( *$$ ( 85$ <as" !e lucru !ulap H 12$$ ( *$$ ( 85$ &p"l"tor cu !ou" cuveH12$$ ( *$$ ( 8$$ &p"l"tor cu !ou" cuve i picuratorH 12$$ ( *$$ ( 8$$ 13. 14. 15. 'a,t !epozitareH !im. li.ere Aot"H !im. li.ere Dulap e,ecte cur"enie H *$$ ( *$$ ( 85$ .uc .uc .uc .uc 1 3 1 1 .uc .uc .uc .uc .uc .uc .uc .uc .uc .uc 1 8 5$ 2 1 1 2 4 3 5 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dotari 17

-nelte i !ispozitive Cprotectia muncii 8 %T+ 8 etc.D VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. &ting"torH % * &ting"torH &< * Dotari Bchipamente au!io - vi!eo VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 5elevizor H $835 XY H *5$ ( *$$ ( 5$$ .uc 2
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

-<

Cant.

.uc .uc

* 5

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

-<

Cant.

!'A()) D* -A.A+* -tila)e8 echipamente tehnologice i ,uncionale cu monta) Bchipamente i instalatii pentru utilit"i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. Central" termic" 8 42 X3 'ezervor ap" zi 5$$l .uc .uc 3 1 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV -< Cant.

18

Dotari Achiziia !e mo.ilier i celelalte !ot"ri necesare asigur"rii con,ortului impus con,orm categoriei !e clasi,icare C articole casniceD VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. <as" televizor H 4$$ ( *$$ ( 12$$ %at simplu H #$$ ( 1#$$ ( 45$-#$$ .uc .uc 1$ 2$
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

-<

Cant.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 3. >optier" H 45$ ( 45$ ( *5$ .uc 2$ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 4. 5. *. <as" *$$ ( *$$ ( 72$ &caun H 45$ ( 45$ (#$$ CuierH .ancheta .aga)e W oglin!"H !im. li.ere 7 Dulap /m.r"c"minte 55$ ( #$$ ( 18$$ Dotari -nelte i !ispozitive Cprotectia muncii8 %T+8 etc.D VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologic"8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 2. &ting"tor H % * &ting"tor H &< * .uc .uc 3 3 1# VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV -< Cant. .uc .uc 1$ 1$ .uc .uc 1$ 2$ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Dotari Bchipamente au!io - vi!eo >r. crt. Denumire utila)H echipament i CsauD !otare tehnologica8 caracteristici tehniceW !imensiuni VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1. 5elevizorH $835 XY H *5$ ( *$$ ( 5$$ .uc 1$ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV A/T* D0T1+) A2*+*NT* '*N!)3N)) 1. <icrostaie ecologic" .uc .uc .uc .uc 1 1 4 1 -< Cant.

!e epurare a apelor uzate tip 5opas 3$ 2. 3. 4. %iscin" acoperit" 3.$$(5.$$m Bchipament ,itness &aun" 2.1$(2.1$m

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

<.6. I"#()*)/!! ),% %"(% '$"( u'/!!*$ )N!TA/A()) T*+#)-* Agentul termic pentru /nc"lzirea spaiilor i preparare a.c.m. va ,i preparat /n centrale termice proprii8 ce vor ,unciona pe com.usti.il soli! i se vor amplasa /n locurile special amena)ate /n acest scop. >ecesarul !e energie termic" 9 pentru /nc"lzire la spaiile !e cazare este !e 55 X38 iar pentru prepararea apei cal!e Ca.c.mD este !e 2$ X3 pentru /nc"lzire la spaiile !e servire a mesei este !e 1*5 X3 8 iar pentru prepararea apei cal!e mena)ere C a.c.m D este !e *5 X3.

2$

%repararea a.c.m se va ,ace /n !ou" .oilere cu capacitatea !e 5$$ l8 ce ,uncioneaz" cu agent termic primar apa cal!" ,urnizata !e centralele termice proprii ale spaiului. +nstalaiile interioare !e /nc"lzire vor ,i construite /n sistem .itu.ular cu !istri.uie /n,erioar"8 ,iin! e(ecutate !in tu. tip %BSA0 sau con!uct" !e cupru . +>&5A0AE++0B vor ,i prev"zute la ,iecare ra!iator cu ro.inei !e tur8 ro.inei !e retur i aeratoare manuale8 iar la centralele termice cu ro.inei !e umplere8 ,iltre anticalcar8 ro.inei !e golire8 vase !e e(pansiune8 pompe !e circulaie a agentului !e /nc"lzire8 supape !e siguran" i elemente !e m"sur" i control pentru o ,uncionare /n con!iii optime a +>&5A0AE++04' &e vor utiliza corpuri !e /nc"lzire !in ta.l" !e oel elo(at cu o /n"lime !e *$$ mm. 0a e(ecuia lucr"rilor se vor respecta normele !e protecia muncii /n viguare i normativul + 13. )N!TA/A()) */*-T+)-* Circuitele electrice vor ,i e(ecutate !in con!uctoare !e cupru 1Z cu seciunea !e 185 i 2.5 mmp montate /n tu.uri !e protecie tip +%BZ su. tencuial". 5u.urile !e protecie se vor monta /n anuri ,"cute /n zi!"rie i se vor ,i(a cu cleme la o !istan" !e 1 m. Circuitele !e iluminat vor ,i montate /n tu.uri !e protecie cu !iametrul !e 1* mm iar circuitele !e priz" mono,azice /n tu.uri !e protecie cu !iametrul !e 18 mm. 0a rami,icaiile circuitelor se vor utiliza !oze !e rami,icaie montate /ngropat. %entru iluminatul interior se vor utiliza corpuri !e iluminat cu l"mpi incan!escente sau ,luorescente cu respectarea puterilor pe ,iecare circuit. Circuitele !e priz" mono,azice vor ,i e(ecutate !in con!uctoare !e cupru 1Z cu seciune !e 285 mmp. &e vor monta o.ligatoriu prize cu contact !e protecie. 5a.lourile electrice 5D sant8 montate aparent sau /ngropat iar pentru protecia la scurtcircuit a con!uctoarelor circuitelor electrice sunt utilizate /ntreruptoare automate C!is)unctoareD cu parametrii speci,icai pe schema mono,ilar" a ta.loului. 5a.lourile electrice se vor lega la o priz" !e p"m:nt a c"rei rezisten" !e !ispersie nu !epa e te 4 ohmi. )N!TA/A()) !AN)TA+*

21

+>&5A0AE++le interioare !e alimentare cu ap" pentru spaii !e cazare8 spaiile !e servire a mesei i cele !e rela(are sunt realizate !in tu.ulatur" tip %BSA0 sau polipropilena i sunt !e tip rami,icat. 'acor!area la o.iectele sanitare i la ceilali consumatori se va ,ace prin ro.inet !e col i elastomeri. Con!uctele !e legatur" /n .ai vor ,i montate /ngropat8 iar coloanele aparent8 pe acestea prev"z:n!u-se compensatoare !e !ilataie. Apa cal!" mena)era va ,i preparat" /n !ou" .oilere cu capacitatea !e 5$$ l ce ,uncioneaz" cu apa cal!" ca agent termic primar ,urnizat !e centralele pe com.usti.il soli!. +nstalaia interioar" !e canalizare se va e(ecuta !in tu.uri !e canalizare !in polipropilen" cu etan are pe inel !e cauciuc la monta). Con!uctele !e leg"tur" !e la coloane p:n" la o.iectele sanitare se vor monta cu pant" continu" spre coloan"8 iar coloanele se vor monta aparent pe acestea prev"z:n!u-se piese !e cur"ire la $.4-$.8 m !e par!oseal". Distanele minime /ntre o.iectele sanitare vor ,i cele reglementate prin &5A& 15$4. %ar!oseala ,init" a ."ilor va ,i realizat" cu pant" continu" spre si,oanele !e par!oseal" cu ie ire lateral". %entru .una ,uncionare a instalaiei interioare !e canalizare se va avea /n ve!ere asigurarea ventil"rii acesteia prin con!ucte !e ventilare ce vor str"punge acoperi ul p:n" la $.5$ m !easupara acestuia8 ,iin! prev"zute cu piesa !e cap"t a con!uctei !e ventilare. 0a e(ecuia lucr"rilor se va respecta normativul + # i normele !e protecia muncii /n vigoare. <.7.U(!*!(5/! A/)#*NTA+*A -3 *N*+4)* */*-T+)-1 Alimentarea cu energie electric" se ,ace !in reeaua !e )oas" tensiune a,lat" /n apropierea amplasamentului printr-un ca.lu electric CZA.Z 4(1$ mmp montat su.teran. B(ecuia se va realiza !e c"tre o societate autorizat" pe .aza !ocumentaiei /ntocmite !e Blectrica &A. - %uterea instalat" estimat" 85 23 - %utere a.sor.it" simultan 7$ 23 Alimentarea cu energie electric" a ta.lourilor !e !istri.uie se va ,ace prin interme!iul unor ca.luri electrice tip CZA.Z montate su.teran /n anuri cu a!:ncimea minim" !e $.5 m a ezate pe pat !e nisip !e 1$ cm. %e poriunile un!e ca.lu traverseaz" zone carosa.ile se vor lua m"suri suplimentare !e protecie /n tu. metalic. Ca.lurile vor alimenta ta.lourile !e !istri.uie 5D amplasate /n cl"!irile pe care le !eservesc i !e la care se alimenteaz" circultele electrice la consumatori. A/)#*NTA+*A -3 A'1 5) -ANA/).A+*

22

+nstalaia !e ap" pota.il" va ,i alimentat" !in reeaua !e ap" pota.il" a localit"ii. Con,orm &5A& 14787848 necesarul speci,ic !e ap" rece i cal!"8 pentru9 a. &paii !e Cazare - un num"r !e 2$ persoane cu locuri !e cazare cu ."i /n camer" 2$ ( 15$ l7pers I 3$$$ l7zi - un num"r !e 1$ persoane CpersonalD 1$ ( 8$ l7pers. 5otal I 8$$ l7zi I 38$$ l7zi

.. &paii !e servire a mesei -/n me!ie un num"r !e 18 persoane cu trei mese pe zi 18 ( 22 l7pers I 3#* l7zi - un num"r !e 1$ persoane C personal D 1$ ( 8$ l7pers. I 8$$ l7zi 5otal [ zi I 1.1#* l7zi [ alim. I 4.4#* l 7 zi 7 24 7 *$ 7 *$ I $811 l7s I 484# mc 7 zi

+*(*/* *6T*+)0A+* D* -ANA/).A+* Apele uzate8 at:t tehnologice c:t i mena)ere sunt colectate printr-o reea comun" !e con!ucte cu Dn I 25$ mm !in .eton simplu8 prin interme!iul unor c"mine !e vizitare !in .eton acoperite cu rame i capace !in ,ont" carosa.il". 'eeaua !e canalizare !everseaz" apele uzate /ntr-o instalaie mo!ern" !e tratare .iologic" a apei !e tip 54%A&M3$ Cpentru un !e.it ma(im !e ap" tranzitat" !e *mcD. %entru o scurt" perioa!" C2zileD echipamentul poate suporta un !e.it !e ap" tranzitat" !u.lu ,a" !e cel nomonal. Acesta este un echipament !e uz privat !estinat servirii a 3$ persoane i asigura epurarea tuturor tipurilor !e ap" rezi!ual" mena)er" Cinclusiv cea provenit" !e la ma ini !e sp"lat. &taia !e tratare a apelor uzate 5opas-3$ ,uncioneaz pe principiul epur"rii cu a)utorul namolului activ. Aerul necesar pentru meninerea /n via" a .acteriilor e ,urnizat prin interme!iul unor su,lante mici cu !ia,ragm"8 care opereaz" silenios. B,iciena trat"rii \#5?. Apa tratat" poate ,i !eversat" /n ape !e supra,a".

23

&taia .iologic" !e tratare a apelor rezi!uale 54%A&-3$ este o instalaie mo!ern"8 complet automatizat" care respect" parametrii calitativi ai apelor tratate speci,icai /n >ormele >5%A $$272$$28 precum i stan!ar!ele !e calitate vala.ile /n -niunea Buropean"8 ,iin! agrementate !e Consiliul 5ehnic %ermanent pentru Contrucii /n 'om:nia. Datorit" acestui ,apt8 calitatea apei evacuate /n!epline te cerinele cele mai stricte posi.ile impuse at:t !e autorit"ile sanitare8 c:t i !e autorit"ile !in !omeniul gospo!"ririi apelor. 40!'0D1+)A D* -0#73!T)7)/ 4.iectivul va ,i alimentat cu com.usti.il soli! pentru /nc"lzire i preparare a.c.m . <.A. SISTEMATI9ARE VERTICALAB !)!T*#AT).A+* ,*+T)-A/1 &+&5B<A5+UA'BA pe vertical" s-a ,acut pornin!u-se !e la cotele o.ligate !e con!iiile !e amplasare /n /ncinta e(istent" i ,a" !e vecin"t"i. 5erenul pe care urmeaz" s" ,ie realizat" investiia are o supra,a" !e 52**.$$ mp. Av:n! /n ve!ere necesitatea !e a se asigura /n mo! c:t mai como! accesul carosa.il i pietonal /n /ncint" a circulaiei carosa.ile i pietonale !in /ncint"8 /n con!iiile e(istente reglementate prin %-DMul apro.at8 se propune realizarea unor alei carosa.ile i pietonale8 precum i amena)area unui spaiu !e parcare /n /ncinta cu mo!i,icarea cotelor !e contur8 respect:n! preve!erile Co!ului Civil. Con,orm .ilanului !e terasamente /ntocmit rezult" e(ecutarea unui volum !e s"p"turi8 care se compenseaz" /n amplasament. &-a apreciat c" o parte !in volumul total !e s"p"tur"8 respectiv 3$? nu poate ,i s"pat mecanic i s-a prev"zut s"parea manual". >u sunt a!mise umpluturi pentru a)ungerea la cota !e ,un!are. 0a terminarea lucr"rilor !e terasamente i s"p"turi se va ,ace o recepie provizorie cu veri,icarea tuturor cotelor !e nivel. Oeri,icarea se va ,ace /n con,ormitate cu !atele !in caietul !e sarcini8 care se va /ntocmi /n ,aza %.5. 'ecepia !e,initiv" se va ,ace la un an !e la !ata recepiei provizorii8 timp /n care lucr"rile s-au compactat i pot ,i ,acute retu urile necesare.

!T+1.) -T48

24

&e vor e(ecuta lucr"ri !e re,acere i mo!ernizare a aleilor i plat,ormelor e(istente a!iacent o.iectivului i e(tin!erea acestora. %entru e(ecutarea re,acerii aleilor i trotuarelor con,orm plan elor a.ateri mai mari !e 3 cm !e la cota prev"zut" /n proiect nu sunt a!mise. +n,rastructura aleilor se va e(ecuta !intr-un strat !e nisip pilonat. Aleile vor ,i e(ecutate !in !ale !e .eton pre,a.ricate. >isipul ,olosit nu tre.uie sa conin" corpuri str"ine care ar putea in,luena calitatea lucr"rilor. 0"imea patului aleii va tre.ui s" ,ie mai lat" cu cel puin 2$ cm ,a" !e l"imea real" a aleii. Dup" e(ecutarea stratului !e ,un!are al aleilor se va continua cu montarea .or!urilor !in .eton pre,a.ricate. 6or!urile vor ,i montate la cota ,inali a proiectului. 6etonul se va prepara /n staii !e .eton specializate cu respectarea strict a mrcii. A ezarea !alelor !in .eton se va ,ace manual. Oeri,icarea cotelor pro,ilului /n lung8 se va ,ace cu aparatul !e nivel.

25

DATE PRIVIND FOR8A DE MUNC I MANA7EMENTUL PROIECTULUI 'esponsa.il legal Cnume8 prenume8 ,uncie8 stu!ii i e(perien" pro,esional"DMrelevante pentru proiect >ume9 %renume9 1unctia9 %4%A A>C-5A '4SA>DA AD<+>+&5'A54'

&tu!ii i e(perien"9 C"( %p !"&% %) &.C. ':ul <are &.'.0. &.C. ':ul <are &.'.0. Fu"'/!) )0u(5 6! p !"'!p)*%*% D"&)($ ! ! Conta.il Consilier )uri!ic 2$$3 2$$4 P% !$)&)

'esponsa.il tehnic Cnume8 prenume8,uncie8 stu!ii i e(perien" pro,esional"Mrelevante pentru proiect >ume9 %renume9 1unctia9 %4%A +4A> Director

&tu!ii i e(perien"9 0iceul &ilvic K-'KA+-8 Ju!. <ure

C"( %p !"&% %) &.C. ':ul <are &.'.0. Cooperativa !in Al.a Ju! Al.a +.%.0. C:mpeni Ju! Al.a Corpul !e %az" <ilitarizata

Fu"'/!) )0u(5 6! p !"'!p)*%*% D"&)($ ! ! A!ministrator Kestionar Kestionar +nstructor

P% !$)&) 1##3 - prezent 1#87 M 1##3 1#84 - 1#87 1#8$ - 1#84

CAP III. DEVI9ELE INVESTI8IEI

2.1.D%0!1% p% $4!%'( p% ')(%+$ !! &% *u' 5 ! p%"( u '$"( u'/!! "$! 6! -$&% "!15 !B FINAN8AREA INVESTI8IEI Din valoarea total" a investiiei !e #.882.$7* '4>8 sursele !e ,inanare propuse sunt9 'entru a se verifica %ncadrarea cheltuielilor eli ibile din bu et %n limitele prev"ute %n fia tehnic a msurii se va utili"a cursul de schimb *uro /+0N publicat pe pa ina 9eb a 7ancii -entral *uropene 9998ecb8%nt/%nde:8html de la data %ntocmirii studiului de fe"abilitate8

Cur! Eur# 0 leu 1.2223 d & data de 44.34.4353 CE%*(u!%*! %*!+!4!*% A@u($ pu4*!' "% )-4u #)4!* C$,!")"/) % p !0)(5, &!" ') %: - auto,inanare - /mprumuturi TOTAL PROIECT RON 266.122 266.122 266.122 72<.<66 Eu $ FF.A72 FF.A72 CE%*(u!%*! "%%*!+!4!*% RON Eu $ 1>G.F62 1>G.F62 2A.>51 2A.>51 2A.>51 T$()* RON 266.122 5G7.GF6 1>G.F62 266.122 A72.<<F Eu $ FF.A72 12A.2<> 2A.>51 FF.A72 <2A.1F7

FF.A72 1FF.7>6 1>G.F62

2.<. PRINCIPALII INDICATORI TE=NICO.ECONOMICI AI INVESTI8IEI ,aloarea total eli ibil C/n preuri-luna8 anulD8 !in care9 -contruciiMmonta) B alonarea C@>O 7 CP<D -Anul + -Anul ++ 732.2*5 7 *55352 '4> *55.352 '4> 72<.<65 '4>

27

Durata de reali"are CluniD M # luni -Capacit"i C/n unit"i ,iziceD -Con!iiile ,inanciare !e realizare a o.iectivului 4rafic de ealonare a investiiei e:primat valoric pe luni i activiti& B alonarea C@>O 7 CP< D -Anul + 732.2*5 7 *55.352 '4> -Anul ++
MII RON

I"&!')($ !

Lu ") 1

Lu ") <

Lu ") 2

Lu") >

Lu") Lu") Lu") Lu") Lu") 5 6 7 A F

Lu") 1G

Lu") 11

Lu") 1<

T$()*

Contrucii monta) Dot"ri in!epen!ente ]. Activitatea n ]

*5.*35

*5.5 35

*5.5 35

*5.5 35

*5.5 35

*5.5 35 1*.4 72

*5.5 *5.53 35 5 1*.4 1*.47 72 2

*5.53 *55.35 5 2 4#.41 8 Oaloa

T$()*

*5.535

*5.5

*5.5

*5.5

*5.5

82.$

82.$ 82.$$

re *5.53

7G>.77 G

35 35 35 35 $7 $7 7 5 ;n procesul de estimare a duratei de e:ecuie a obiectivelor de contrucii i a planificarii activitilor, %ncep$nd cu data semnrii contractului de finanare cu A enia !A'A+D, proiectantul va lua %n calcul i perioadele de timp fri uros, neprielnice reali"rii %nvestiiilor de acest en8 -apaciti de producie re"ultate ca urmare a investiiei (%n uniti fi"ice)

2.2. AVI9E I ACORDURI Avizele i acor!urile emise !e organele /n !rept8 potrivit legislaiei /n vigoare8 privin!9 -avizul or!onatorului principal !e cre!ite privin! necesitatea investiieiH -certi,icatul !e ur.anism8 cu /nca!rarea amplasamentului /n planul ur.anistic8 avizat i apro.at potrivit legiiH i oportunitatea realizarii

28

-avizele privin! asigurarea utilit"ilor Cenergie termic" i electric"8 gaz metan8 apa8 canal8 telecomunicaii8 etcDH -avizele pentru consumul !e com.usti.ilH -acor!urile i avizele pentru protecia me!iului i a apelorH -alte avize !e specialitate8 sta.ilite potrivit !ispoziiilor legale.

%1 C4&<A D4'+>

&C A&+&5B>5A C4>5 &'0

2#

PIESE DESENATE

64'DB'4NR CR T 5 4 1 6 7 2 8 9 : 53 PIESE DESENATE PLAN CNCADRARE CN TERITORIU PLAN DE SITUATIE (SUPORT TOPO.) PLAN PARTER PLAN MANSARDA 1 PLAN MANSARDA < FA8ADA EST FA8ADA VEST FA8ADA SUD FA8ADA NORD SECTIUNE A.A 1:5GGG 1 :<GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG 1:1GG SCARA DEN. PL. AG A1 A< A2 A> A5 A6 A7 AA AF

ELABORATOR PF COSMA DORIN

C)p IV ANALI9A ECONOMIC A FIRMEI (P $!%'(%H5G.GGG EURO)

31

>.1.D%#' !% %) )'(!0!(5/!*$ 6! ) (%E"$*$+!!*$ )p*!')(% D" ')& u* p $!%'(u*u!: %entru ,ermele !e pro!ucie vegetal"9 planul !e cultur" Sup ),)/5 A" Sup ),)/5 A" Sup ),)/5 1 (E)) >u este cazul TOTAL 1.1. %entru ,ermele zootehnice i mi(te9 Sp%'!!: planul !e pro!ucie al ,ermei zootehnice A" 1 (')p.) A" < (')p.) A" 2 (')p.) A" > (')p.) A" 5 (')p.) G G G < (E)) A" 2 (E)) Sup ),)/5 A" > (E)) Sup ),)/5 A" 5 (E))

D%"u-! % 'u*(u !:

TOTAL

planul !e cultur" pentru supra,eele cultivate cu ,ura)e Sup ),)/5 A" Sup ),)/5 A" Sup ),)/5 1 (E)) < (E)) A" 2 (E)) Sup ),)/5 A" > (E)) Sup ),)/5 A" 5 (E))

D%"u-! % 'u*(u !:

TOTAL m"suri !e protecie a me!iului8 canalizare8 epurare8 colectarea i reciclarea gunoiului !e 6azele !e pro!uctie T% %"u ! F5 5 p $!%'( C)(%+$ !% &% (% %" I !+)( 1. ) )4!* <. p56u"% 2. ,I"%/% =) N%! !+)( G.5<

gra)! etc.

Cu p $!%'( E) I !+)( N%! !+)( G.5< 32

4.1.

L!#() &% )'E!1!/!! 6! #u #%*% &% )p $0!1!$") % p%"( u )'(!0%*% '% ,)' $4!%'(u* p $!%'(u*u!: N . C (. 1 Fu "!1$ Con,orm o,ertelor A& %#) P $&u# V)*$) %) %#(!-)(5 P $'%"( &!" ($()* 0)*$) % %*!+!4!*5 ) !"0%#(!/!%!

TOTAL L!#() &% )'E!1!/!! -)(% !! p !-%, -)(% !)*%, #% 0!'!! #%-"!,!')(!0% p%"( u u" '!'*u &% p $&u'(!%: N . Fu "!1$ A& %#) P $&u#% 3 S% 0!'!! C)"(!()( % V)*$) %) )p $J.

C (. 1 Diver i

TOTAL 'reci"ai informaii le ate de preurile actuale i de perspectiva pentru& materii prime, materiale, utiliti, etc8, utili"ate %n cadrul elaborrii previ"iunii cheltuielilor de e:ploatare, de la mai muli furni"ori i motivai ale erile fcute8 !e vor trece materiile prime pentru un anumit tip de cultur i pentru anumit ras/specie de animale pentru activitatea fermei/ a entului economic8 !e vor meniona termenele de plat i termenele de livrare pentru materiile prime utili"ate de solicitant8 #enionati riscuri i dificulti %n privina aprovi"ionrii cu materii prime, caracteristici de se"onalitate8 P!)/) &% &%#,)'% % %rincipalii clieni ai societ"ii9 N . ' (. 1 2. 3. 5uri ti cazare 5uri ti servirea mesei O:nz"ri cu am"nuntul TOTAL 175.$$$ 25$.$$$ 1.$75.$$$ 1.5$$.$$$ 11 17 72 C*!%"( ("u-% 6! )& %#)) V)*$) % RON P$"&% % K

>.2.I-p)'(u* p $!%'(u*u! )#up ) &%10$*() !! 1$"%! 6! ) -%&!u*u! &% ),)'% !

33

Oor cre te locurile !e munc" cu 1$ salariai provenii !in zonele limitro,e iar prin impozitele i ta(ele locale vor cre te veniturile comunei Al.ac

34

P $!%'/!! ,!")"'!) % 6! !"&!')($ ! ,!")"'!) ! P $+"$1) 0%"!(u !*$ !e va completa Ane:a 7< ='ro no"a veniturilor i evoluia capacitii de producie > cu v$n"arile cantitative i valorice previ"ionate trimestrial %n primii doi ani de activitate dup care anual8 ! &e apreciaz" ce se vor realiza anual venituri !e apro(imativ 1.3 <il '4> M 1.7 <il '4> con,orm ane(ei P $+"$1) 'E%*(u!%*!*$ !e va completa Ane:a 7? ='ro no"a cheltuielilor i evolutia capacitii de producie > cu valorile previ"ionate pe cate orii de cheltuieli trimestrial %n primii doi ani de activitate dup care anual8 (in$nd cont de echiparea din toate punctele de vedere a 'ensiuni Turistice cheltuielile de e:ploatare s@au redus la un nivel minim de cheltuieli inclusiv cele cu salariile care nu sunt semnificative ca i %n alte activiti similare8 'ro no"a acestora s@a reali"at pe ba"a unor cercetri statistice8 !@au avut %n vedere la pro no"area costurilor de producie cheltuielile financiare cu dob$n"ile bancare la nivelul creditului de cofinanare pentru pro ramul sapard, impo"itele i ta:ele, amorti"rile la valoarea noilor investiii i impo"itul pe profit conform ane:elor8 P $!%'/!) '$"(u*u! &% p $,!( 6! p!% &% % !e va completa ane:a 7A r$ndurile aferente & <B =,enituri 2inanciare >, <C = -heltuieli privind dob$n"ile >, <D = Altele >, ?E = )mpo"it pe profit >, restul r$ndurilor fiind preluate automat din ane:ele 7< i 7?8 !e vor face meniuni privind valorile previ"ionate i se vor corela cu alte informaii (e:emplu& cheltuielile privind dob$n"ile)8 @n primul an !e activitate se estimeaz" a se o.ine un pro,it net !e apro(imativ 1#3.$** lei 'on con,orm Contului !e pro,it i pier!ere ane(at. B!*)"/ #!"(%(!' p %0!1!$")( '$n la %ntocmirea proiectului actual !- +$ul #are !+/ a desfurat activitate %n domeniul a roturismului de la %nfiinare 8 7ilanul previ"ionat pentru urmtorii ani de activitate a inut cont de specificul activitii de previ"iunile privind aflu:ul clienilor i plata furni"orilor de vite" de rotaie a stocurilor de marf av$nd %n vedere i re"ervele necesare pentru perioada din e:trase"on8(ane:a) >.>.F*uJ &% "u-% ) !e vor completa ane:ele cu datele privind flu:urile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (ane:ele 7C i 7F, ma:im ? ani) i pentru o perioad de C ani (ane:a 7F) dup implementarea proiectului8 ;n perioada de implementare a proiectului se va ai ura finanarea proiectului din imprumuturi 35

A"%J% %'$"$-!'$.,!")"'!) % 1. %rognoza veniturilor 2. %rognoza cheltuielilor 3. %roiecia contului !e pro,it i pier!ere 4. 6ilan sintetic previzionat 5. 1lu( !e numerar M anul 1 !e implementare *. 1lu( !e numerar M previziuni anii 1-5

3*

STRATE7IA DE MARLETIN7 PENTRU PENSIUNE TURISTIC RURAL

+ntreprin!ere9 A.1. <4'A' O+4'B0 0-C+A> Co! po tal7localitate9 A06AC7 517$$5 &tra!a9 C04&CA8 >'.3$ Consultant7!ata9 &C A&+&5B>5A C4>5 &'07 22.$2.2$1$ -+*A+*A 02*+T*) >um"r !e camere7paturi9 Dot"ri9 Camerele vor ,i !otate cu mo.ilier compus !in !ou" paturi8 noptier"8 !ulap haine8 mas" i !ou" scaune8 oglin!"8 cuier tip pom8 como!" televizor8 televizor8 canapea8 masu" ca,ea8 ,rigi!er. Dot"rile suplimentare ale pensiunii constau /n amena)area unei parc"ri auto i a unei piscine. <asa9 <ic !e)un C D Demipensiune C D %ensiune complet" CSD 6uc"t"rie7unit"i !e gastronomie .une /n apropriere

DaC(D >u C D

Ce putei7!orii s" o,erii^ @n !omeniul timpului li.er9 o,erim posi.ilit"i !e agrement8 !e recreere sau recunoa tere8 speci,ice regiunii i care constau /n posi.ilitatea intreprin!erii unor minie(cursii C!rumeiiD prin /mpre)urimi pitore ti8 a unor plim."ri cu c"rua sau cu .icicleta. <unii Apuseni se .ucur" !e o mare popularitate turistic" !atorat" marii concentr"ri !e o.iective turistice8 reprezent:n! o valoare consi!era.il"8 !ator:n!u-se peisa)elor !eose.it !e atractive ce prezint" o mare variaie8 !e la culmile alpine la p"!urile !ese !e moli!8 !e la pa)i tile montane la impresionantele verticale !e calcar. <area atracie constituie /ns" ,ormele carstice8 care acoper" /ntreaga gam"8 aici ,iin! prezente c:mpuri !e lapiezuri i !e !oline8 platouri carstice i chei a!:nci8 !ar mai ales pe teri printre care putem meniona cele !in zona &c"ri oara. De asemenea se pot organiza aciuni !e v:n"toare sau pescuit8 sportive8 sporturi pline !e suspans i emoie cum ar ,i mersul cu caiacele pe r:ul Arie 8 /n sezonul !e iarn" se pot practica sporturile speci,ice8 schi pe p:rtia proprie sau un punct !e atracie ,iin! p:rtia !e schi !e la Arie eni8 sau se pot /nv"a vechi me te uguri precum ol"ritul8 cioplitul /n lemn8 !irect !e la ."tr:nii satului.

5uristul poate participa al"turi !e s"teni la muncile c:mpului cum ar ,i cositul8 poate asista la activit"i precum mulsul vacilor8 al oilor8 sau sacri,icatul animalelor !e s"r."tori. >u pe ultimul loc se situeaz" participarea la s"r."torile locale8 religioase8 la rugi sau chiar la evenimente cruciale ale vieii omului-.otezul8 nunta sau /nmorm:ntarea. @n !omeniul cultural9 %ot ,i vizitate atraciile istorice i culturale !in zona ora ului C:mpeni. +u.itorii !e tra!iie pot vizita 5:rgul !e ,ete !e pe muntele K"ina8 artizani !in regiune care creeaz" o.iecte !in lemn speci,ice zoneiH <uzeul memorial _ Avram +ancu `8 /n locul un!e s-a n"scut8 /n 18248 Avram +ancu8 revoluionarul pa optist8 _ Craiul <unilor `. Casa a!"poste te !ocumente i proclamaii alc"tuite !e el8 o.iecte personale ale acestuia8 arme !in timpul revoluiei !e la 1848-184#H Casa memorial" _ Aorea `8 /n locul un!e s-a n"scut /n 173$ Oa ile >icola--rsu8 zis AoreaH <uzeul satului 0up a-muzeu cu o .ogat" colecie !e o.iecte i piese !in istoria locului /ncep:n! !in comuna primitiv"8 port !in Eara moilor. C"ri rare !in sec.SO++-SO+++. Ar mai putea ,i amintite !easemenea zonele pitore ti !in zona Kar!a8 precum i zonele ce inclu! i .ara)ul !e pe r:ul Arie . @n ceea ce prive te o,erta general" !e servicii9 se !ore te o,erirea unei am.iane pl"cute i rela(ante8 care s" ,ac" turi tii s" uite !e gri)ile coti!iene i /ntr-a!ev"r s" se .ucure !e zilele petrecute /ntr-un spaiu !eparte !e agitaia ora elor. %entru turism8 calitatea pro!usului este !e o importan" crucial"8 !eoarece8 se tie c" intro!ucerea8 /n circuitul turistic8 a unor structuri care presteaz" servicii !e proast" calitate poate compromite pe termen lung un pro!us sau o !estinaie. &e va /ncerca /nscrierea pensiunii /n !i,erite circuituri i participarea acesteia la !i,erite concursuri la care pot lua parte i turi tii !in postura !e participani. &e pot o,eri !iverse premii /n .ani sau /n materiale promoionale i ast,el se va creea me!iu rela(ant pentru oricine ne viziteaz". -n agroturism !e calitate presupune !eci servicii i prestaii !e calitate. 'e,eritor la .aza tehnico-material" a acestuia8 o con!iie imperativ" !e calitate este igiena i curaenia acestora. Bchipamentele8 ce pot ,i tra!iionale sau mo!erne8 tre.uie s" asigure cazarea /n con!iii igienice ,oarte .une8 pentru c"8 !e i turistul care cump"ra acest serviciu !ore te s" cunoasc" viaa la ar" a a cum este ea8 este totu i o.i nuit cu o serie !e stan!ar!e !e via" la care nu este !ispus s" renune. @n plus o,erim posi.ilitatea rela("rii /n aer li.er un!e v" putei .ucura !e un peisa) e(traor!inar. @n amena)area pensiunilor8 respectiv a camerelor pentru turi ti8 vom ine cont !e stilul tra!iional8 !e o anumit" !ecen" i /n orice caz evit"m 2itch-ul8 tipizarea i trans,erul construciilor ur.ane /n me!iul rural. 4 componenta a serviciului !e .az" care tre.uie i ea s" r"spun!" e(igenelor

38

este alimentaia turi tilor. 0a ,el ca i cazarea8 i masa va avea caracteristicile tra!iionale ale locurilor. Acestea ,iin! a igurate8 o atenie important" o vom acor!a serviciilor au(iliare8 _ sarea i piperul ` agroturismului. 4 o,ert" !e calitate tre.uie s" !ea turismului posi.ilitatea unei largi game !e opiuni8 !eci tre.uie s" ,ie !iversi,icate8 !ar /n acela i timp original". 5uristul va avea /n ,a" multe posi.ilit"i !e !ivertisment9 participarea la s"r."torile locale8 la ritualuri tra!iionale ale satului8 la practicarea unor sporturi sau la plim."ri /n ca!rul natural ,oarte .ogat /n puncte !e atracie. Cum intenionati s" atragei atenia oaspeilor !umneavoastr" asupra o,ertei pe care o avei^ C D <apa !e in,ormare C D %anou C D &eri in,ormative C( D C( D CD

%rin ce particularit"i7 activit"i v" !eose.ii !e ceilali o,ertani^ @n privina serviciilor o,erite !e noi /n comparaie cu ceilali o,ertani8 putem spune c" pensiunea noastr" va o,eri con!iii !e cazare ,oarte .une8 avanta)ul ,iin! /n posi.ilitatea recreerii prin activit"i !iverse !e e(cursii i !rumeii /n )urul localit"ii prin vizitarea o.iectivelor turistice ,oarte atractive. -n alt avanta) va ,i ,aptul ca /n Al.ac se va !e,initiva o /m.un"t"ire la pensiunea e(istent" cu un !esign e(terior pl"cut i acor!at cu zona ce !" sentimentul !e .og"ie8 !ezvoltare8 activitate i via". Dot"rile mo!erniz"rii pentru serviciile sale sunt !intre cele mai mo!erne. >u /n ultimul r:n! un element important /l constituie amplasamentul cl"!irii cu !estinaia cunoscut" !e 'ensiune la DN FC care /i poate !etermsna pe automo.ili ti s" opreasc" .ene,iciin! ast,el !e o atenuare a zgomotului pro!us !e autovehicole i s" .ene,icieze !e lini tea speci,ic" zonei !e munte. Care sunt grupurile int" pe care !orii s" le a.or!ai CCui se a!reseaz" o,erta !umneavoastr"D^ 4,erta turistic" propus" se a!reseaz" tuturor persoanelor care !oresc s"- i petreac" timpul li.er /n lini tea naturii8 la aer curat sau care !oresc s" viziteze atraciile turistice i culturale ale unei zone .ine cunoscute pentru potenialul turistic al acesteia. @n general vom urm"ri atragerea persoanelor cu venituri me!ii i superioare8 pe care !orim s"-i c: tig"m ca i clieni ,i!eli pentru a putea conta pe revenirea acestora sau a persoanelor !in cercul lor !e prieteni i cuno tine care au

3#

a,lat !e la ei !espre o,erta noastr". Aceste persoane reprezint" un segment important !e consumatori8 care tre.uie tratai cu atenie !eoarece ace tia / i !oresc servicii !e calitate8 iar !ac" sunt mulumiti pot reveni i /n viitor /n aceea i locaie. De asemenea !orim i atragerea tinerilor8 elevi i stu!enti8 care s"- i petreac" o parte !in vacanele !e var" sau iarn" /n ca!rul pensiunii. Atragerea acestui segment !e persoane se poate ,ace i prin posi.ilitatea unor o,erte speciale a!resate grupurilor organizate. %rin o,erta !isponi.il" urm"rim s" atragem i persoanele care !oresc s"- i petreac" !oar Yee2en!-ul8 persoane care au !omiciliul /n apropierea pensiunii i care s" vin" pentru o scurt" rela(are /ntr-un me!iu lini tit i pl"cut cu posi.ilitatea !ezvolt"rii viitoare a agrementului. Ce /ntreprin!eti pentru a a igura o atmos,er" rural" a spaiului !umneavoastr"^ %entru a asigura o atmos,er" rural"8 ,aa!a i /ntrarea8 care !etermin" prima impresie8 vor ,i amena)ate i !otate cu gust8 av:n! elemente !in arhitectura local" i asigur:n! armonie /ntre construcie i vegetaia !in )ur. @n amena)area i aran)area construciilor8 va ,i p"strat speci,icul rural8 arhaic8 !in lemn. %retutin!eni e(ist" interes pentru p"strarea civilizaiei trecutului8 pentru p"strarea porilor !e lemn8 a carpetelor !in l:n" cusute manual8 a .li!elor sau ulcelelor !in p"m:nt8 a vetrelor !e p:ine sau a o.iectelor lucrate !in ,ier ,or)at. Cazarea este completat" cu serviciul !e alimentaie8 un punct important8 la care avem posi.ilitatea alegerii unor meniuri tra!iionale sau mo!erne8 /n ,uncie !e pre,erinele turi tilor i propriile posi.ilit"i. @n orice caz8 un turist ce opteaz" pentru agroturism !ore te s" cunoasc" i s" guste m:nc"rurile speci,ice locului8 g"tite !up" tra!iiile vechi i cu ustensile speci,ice. 6"uturile alcoolice i nealcoolice au i ele un rol important. &ta.ilirea preului7gra! !e ocupare- C:te zile ocupate pe camer" 'ealizai9 255 zile7an Dorii s" realizai9 3*5 zile7an 5re.uie s" realizai9 3$$ zile7an %rin ce activit"i ai putea s" cre teti gra!ul !e ocupare Cnum"rul !e zile /n care este ocupat" cameraD^ C(D 4,erte Ce(trasezonD care9 4rganizarea !e se)ururi cu !urata !e 3-4 zile.

4$

C(D %rograme speciale !e c:te o s"pt"m:n" care9 4rganizarea !e minise)ururi pentru anga)aii unor !iverse companii. C(D %rograme speciale care se a!reseaz" anumitor categorii !e persoane Cgrupuri int"D care9 4rganizarea !e se)ururi pentru elevi8 stu!eni8 pensionari. 0a ce pre vei /nchiria7intenionai s" /nchiriai^ Camera !u.l" ]8$] lei7zi cazare &uplimentar9 @n tari,ele menionate nu se inclu!e servirea a trei mese pe zi8 aceasta ,iin! opional" /n ,uncie !e num"rul !e turi ti sau !e grupurile !e turi ti8 tari,ul pentru aceast" opiune ,iin! !e ]]] 35 lei pe zi]]]]]]]. !e persoan".

Care este raportul !umneavoastr" calitate7pre^ C(D .un C D satis,"c"tor C D preul ar tre.ui ri!icat Care sunt serviciile suplimentare care ar putea cre te /ncas"rile !umneavoastr"^ @n ceea ce prive te o,erta suplimentar" ne propunem organizarea !e e(cursii care au /nc" scop vizitarea o.iectivelor turistice speci,ice zonei. Acest potenial turistic este ,oarte important av:n! /n ve!ere !iversitatea relie,ului cu peisa)e atractive. !trate ie de marGetin @ 'ublicitate i relaii cu publicul Cu ce ,acei7/ntentionai s" ,acei pu.licitate^ C D %rospecte !istri.uie prin po t" C(D %liante C(D C"ri !e vizit" C(D 6annere C(D <ap" /n,ormativ" /n camer" C D C"ri po tale C(D %l"cue /n!icatoare7%anouri C(D Ca!ouri o,erite oaspeilor C D &crisori pu.licitare C(D Anunuri C(D %ag/na !e /nternet C(D @nregistrarea /n cataloage care9 C(D Catalog A>5'BC C(D @nregistrarea /n pliante locale C(D Cola.or"ri cu agenii7.irouri !e turism C(D Cola.or"ri cu alii C D Aciuni speciale

41

C(D Uiua porilor !eschise Cla gospo!"rie7cram"D cu ,estivitate o,icial" !e !eschi!ere7/naugurare C D %articipare la t:rguri8 e(poziii pentru consumatori8 piee -ooperare/coloboratori Avei posi.ilitatea unor o,erte comune8 realizate /mpreuna cu ali o,ertani^ %entru a atrage c:t mai muli turi ti e(ist" posi.ilitatea cola.or"rii cu ceilali o,ertani !in zon". B(istena unei cola.or"ri /ntre o,ertanii !e servicii turistice !uce la o mai .un" !es,a urare a acestei activit"i /n zon"8 e(ist:n! ast,el premisa unui ,lu( mai mare !e turi ti i implicit o cre tere a veniturilor suplimentare ale localnicilor. Av:n! /n ve!ere ten!ina !e cre tere a cererii pentru aceste servicii concurena !intre o,ertani nu se va mani,esta prin atragerea unui num"r c:t mai mare !e turi ti ci prin calitatea serviciilor o,erite. @ns" cel mai important cola.orator /n ceea ce prive te o,ertele !e servicii com.inate /l putem consi!era pe a1rateleb mai mare /n !omeniul turistic a%B'0A A'+BT-0-+b8 cu care vom ,i /n !irect" cola.orare /n ceae ce prive te serviciile o,erite8 .a chiar vrem s" o,erim elemente /n plus cum ar ,i piscina pe care !orim s" o construim /n ca!rul noii pensiuni. B(ist" posi.ilitatea cola.or"rii cu restaurantele i hotelurile !in localitate^ C(D 4,erte !e pro!use caracteristice turismului rural C(D 4,erta !e m:nc"ruri i specialit"i cu speci,ic regional C(D 4,erta !e vin7vin spumant7uic" Avei posi.ilitatea s" !iscutai cu ali o,ertani !espre raportul calitate7pre al o,ertelor^ 'aportul calitate7pre al serviciilor o,erite este un o.iectiv pe care ,iecare o,ertant /l analizeaz" cu seriozitate. Ast,el c" sta.ilirea preului este /n str:ns" leg"tur" cu calitatea serviciului o,erit. %entru a putea atrage turi tii o,ertanii tre.uie s" sta.ileasc" un raport optim /ntre acestea. %rin ,aptul c" e(ist" posi.ilitatea cola.or"rii cu ceilali o,ertani8 vor e(ista i !iscuii pe tema raportului calitate7pre cu ace tia /n ve!erea /m.un"t"irii permanente a acestui aspect. A06A +-0+A 22.$2.2$1$ @>54C<+5 &C A&+&5B>5A C4>5 &'0

42

P#% t ,
C"(% "

N%+)(!0
Pu"'(% #*)4% (MO%)P"%##%#N) lipsa investiiei i a concurenei reale /n !omeniul atragerii ,orei !e munc" cali,icat" lipsa unit"ilor .ancare !eschi!erea unei pensiuni necesit" un capital iniial i capital pentru susinerea serviciilor la stan!ar! european posi.ilit"ile !e control al unit"ilor !in teritoriu este limitat"

Pu"'(% () ! (MS( %"+E(#N) cre terea num"rului turi tilor /n zon" sporirea capacit"ilor !e prestare a serviciilor !e cazare8 !istracie8 alimentare pu.lic"8 comercializare a m"r,urilor i pro!uselor alimentare8 organizarea !e evenimente i ,estivit"i cre terea locurilor !e munc" !irecte C28D i /n!irecte C11D !ezvoltarea economic" a localit"ii cre terea nivelului !e trai /m.un"t"irea imaginii localit"ii cre terea volumului !e,alc"rilor c"tre .ugetul !e stat8 .ugetele raional i local. 1olosirea pro!uselor alimentare cu potenial .io.

EJ(% "

Op$ (u"!(5/! (MOpp$ (u"!(!%#N) Amplasarea locaiei /ntr-o zon" nepoluat"H >um"r mare !e persoane plecate peste hotare Cat:t /n localitate c:t i /n localit"ile !in vecin"tateD care pe perioa!a !e var" se /ntorc /n localitate i mani,est" o cerere /nalt" pentru ast,el !e serviciiH 0ipsa locurilor amena)ate pentru o!ihn" i agrement /n apropierea localit"iiH Amplasarea locaiei /ntr-o zon" cu multe atracii turistice. At:t /n localitate8 c:t i /n localit"ile vecine nu se presteaz" servicii !e saun".

A-%"!"/5 ! (MTE %)(#N) concurena /n atragerea /nvestiiilor lipsa implic"rii societ"ii /n !ezvoltarea comunit"ii lipsa posi.ilit"ilor co,inan"rii locale pentru in,rastructura ma)or".

44

B!4*!$+ ),!% #%*%'(!05 1. DB&%A 'a!u8 Daniela U+''A8 Alina AO'+KBA>-8 An!reea Clara <->5BA>-8 *ficiena investiiilor8 B!. -niversitar"8 6ucure ti8 2$1$ 2. 1+'4+- Daniela8 %BEA> +oana8 Camelia Kheorghe8 Turismul %n perspectiva lobali"rii8 e!. a ++-a8 e!. %ro -niversitar"8 6ucure ti8 2$$7 3. 1+'4+- Daniela8 +esursele umane %n turism8 e!. a +++-a8 -niversul Juri!ic8 6ucure ti8 2$$7 4. 5-'>B' J. 'o!nec8 &+<+&5B' &tephen J.8 #anual 4o9er de #ana ement de 'roiect8 B!. Co!ecs8 6ucure ti8 2$$4. 5. 5-'>B' J. 'o!nec8 2$$18 The HandbooG of 'roject@7ased #ana ement, )mprovin the processes for achievin strate ic objectivesH <c KraY Aill8 >eY Zor28 -&A. *. C4O'+K <ircea8 4%'A> Constantin8 2$$18 #ana ementul proiectelor8 Agenia <anagerial" pentru cercetare tiini,ic" +novare i 5rans,er 5ehnologic8 B!. %ritech 2$$$8 6ucure ti 7. C-0% 0. Criitopher8 2$$18 The +isG #ana ement 'rocess& 7usiness !trate I and Tactics8 John 3ilec an! &ons8 >eY Zor2. 8. DB>>+& 0oo28 2$$$8 #ana ement de 'roiect8 B!. Co!ecs8 6ucure ti. #. X>-5&4> Joan8 2$$18 'roject #ana ement for 7u%ness profesionals, A comprehenive uide8 John 3ilec an! &ons8 >eY Zor2. 1$. 4%'A> Constant/n Ccoor!D8 #ana ementul proiectelor8 Tcoala >aional" !e &tu!ii %olitice i A!ministrative8 6ucure ti8 2$$2. 11. &5'A54> Keorge8 D4KA'4+- Doina8 <A5ACAB Ciprian8 <4CA>- Corina8 %A'A&CA+O Atoaneta8 O404>C+- <ag!a8 1###8 #ana ementul afacerilor de succes, 2ie de lucru i 2ormulare de control, Krupul !e e!itur" consultan" /n a,aceri 'B>5'4% i &5'A54>8 6ucure ti. 12. === 2$$$8 4uide to the 'roject #ana ement 7odI of Jno9led e, %<64X Kui!e8 %u.lishers %ro)ect <anagement @nstitute8 %ennsclvania8 -&A. i

45

13. ===2$$18 Dicionar de mana ementul proiectelor8 A1+5B%8 Asociaia ,rancez" !e managementul proiectelor8 tr!. !e +on >",t"n"il"8 B!. 5ehnic"8 6ucure ti. 14. === 1##88 #anual de mana ementul proiectelor8 Kuvernul 'om:niei8 Departamentul pentru /ntegrare european"8 6ucure ti 15. )nternational Kournal of 'roject #ana ement8 pu.lishe! .c Blsevier &cience 05DW+%<A8 printe! /n Kreat 6ritain

4*

47