Sunteți pe pagina 1din 59

1

Capitolul II
TRANSFORMATOARE ELECTRICE
2.1. GENERALIT!"I. CONSTRUC"IA TRANSFORMATOARELOR
Transformatorul electric este un aparat static ce func!ioneaz" pe principiul induc!iei electromagnetice,
n urma conversiei modificndu-se anumi!i parametri ai puterii electrice (tensiune, curent), n timp ce frecven!a
se men!ine constant".
Un transformator este construit dintr-un miez feromagnetic pe care sunt dispuse dou" sau mai multe n-
f"#ur"ri izolate ntre ele #i fa!" de miez. nf"#urarea care prime#te energie se nume#te nf!"urare primar! (#i se
comport" ca un receptor) iar nf"#urarea care furnizeaz" energie unui circuit exterior se nume#te nf!"urare se-
cundar! (are comportament de generator). Dac" valoarea efectiv" a tensiunii nf"#ur"rii secundare este mai mi-
c" dect cea a nf"#ur"rii primare transformatorul se nume#te cobortor iar n caz contrar transformatorul se
nume#te ridic!tor.
Clasificarea transformatoarelor se face dup" mai multe criterii:
- a). din punct de vedere al utiliz"rii:
- transformatoare de putere;
- transformatoare de construc!ie special":
- transformatoare pentru sudare,
- autotransformatoare,
- transformatoare de m"sur",
- transformatoare pentru schimbarea num"rului de faze,
- transformatoare cu mai multe nf"#ur"ri,
- transformatoare de mare intensitate,
- multiplicatoare de frecven!".
- b). din punct de vedere al num"rului de faze:
- monofazate,
- polifazate ( cele mai r"spndite sunt trifazate ),
- c). din punct de vedere al r"cirii:
- r"cire cu aer,
- r"cire cu ulei:
- natural",
- for!at".
Pe lng" principalele elemente constructive
principale (miez #i nf"#ur"ri) transformatoarele sunt pre-
v"zute cu izolatoare de trecere, cuv" cu ulei, conservator #i
dispozitive auxiliare (prize de reglaj a tensiunii, releu de gaze,
termometru, filtru cu silicagel, robinet de golire).
Miezul feromagnetic reprezint" calea de nchidere a
fluxului principal al transformatorului, produs de solena!ia de
magnetizare a nf"#ur"rii primare #i care nl"n!uie spirele
celorlalte nf"#ur"ri. Miezul magnetic este format din coloane
(pe care sunt dispuse nf"#ur"rile) #i juguri care sunt elemente
constructive de leg"tur" ntre coloane. Circuitul magnetic al
transformatoarelor se realizeaz" n dou" variante
constructive: n coloane #i n manta.
n figura 2.1.a sunt prezentate dou" solu!ii, una pentru
Fig. 2.1. Variante constructive de miezuri.
2
transformatoarele monofazate cu dou" coloane #i a doua cu trei coloane pentru transformatoarele trifazate. n
figura 2.1.b este prezentat" varianta n manta pentru cazul monofazat #i trifazat. Aceast" variant" asigur" n
func!ionare un cuplaj magnetic mai mare
Miezul feromagnetic este realizat din tole de o!el aliat cu siliciu cu grosimea de 0.35 mm #i mai rar de
0.5 mm, izolate ntre ele cu lac izolant n vederea reducerii pierderilor prin curen!i turbionari.
Asamblarea tolelor se face prin suprapunere #i prin esere. La asamblarea prin suprapunere (Fig. 2.2) se
confec!ioneaz" coloanele #i jugurile separat #i apoi se realizeaz" configura!ia final" a miezului cu ajutorul sche-
lajului metalic.
Fig. 2.2. mbinarea miezului prin suprapunere. Fig. 3.2. mbinarea miezului prin !esere.
Asamblarea prin !esere se utilizeaz" cel mai des deoarece se mic#oreaz" ntrefierul mbin"rii (Fig. 2.3.).
n figura 2.3.a #i b sunt prezentate dou" straturi succesive ale miezului transformatorului pentru cazul monofa-
zat #i trifazat. La aceste variante s-a adoptat solu!ia asambl"rii la 90
o
iar n figura 2.3.c asamblarea la 45
o
#i la
30
o
/60
o
. n figura 2.3.d este figurat spectrul liniilor cmpului magnetic din zona de mbinare a tolelor.
Fig. 2.4. Sec!iuni transversale prin coloane.
Sec!iunea transversal" a coloanelor este p"trat" (pentru transformatoare de mic" putere) sau n trepte
sub forma unui poligon nscris n cerc (Fig. 2.4). Pe m"sur" ce puterea transformatoarelor se m"re#te, cre#te #i
diametrul coloanei nct pentru umplerea unei suprafe!e mai mari din aria cercului este necesar s" se aleag" un
num"r anumit de trepte. La unit"!ile de mare putere se prev"d de-a lungul circuitului magnetic canale de r"cire
axiale (Fig. 2.4.b,c).
Fig. 2.5. Sec!iuni n juguri. Fig. 2.6. Transformator cu cinci coloane.
Jugurile au sec!iuni de forma indicat" n figura 2.5. Pentru jugurile din figurile a, b, c treptele jugului
sunt aliniate la nivelul ferestrei la aceea#i cot", presarea bobinajului fiind eficient" n acest caz. Pentru a u#ura
scoaterea capetelor de bobine se recurge la utilizarea jugurilor cu trepte spre coloane presarea nf"#ur"rilor fiind
mai eficient" n acest caz.
n scopul reducerii dimensiunii jugurilor, la transformatoarele de mare putere se adopt" varianta de rea-
lizare a miezului cu cinci coloane (Fig. 2.6).
nf!"ur!rile transformatorului constituie al"turi de circuitul magnetic elemente constructive de baz".
Ele trebuie s" satisfac" o serie de cerin!e de exploatare (rigiditate dielectric", mecanic", termic") #i de produc!ie
3
(costuri reduse, tehnologii simple, consumuri reduse de materiale). Izola!ia nf"#ur"rilor trebuie s" reziste la
tensiunea de lucru #i la supratensiunile atmosferice #i de comuta!ie. De asemenea nf"#ur"rile trebuie s" aib" re-
zisten!" mecanic" suficient" pentru a evita distrugeri sau deform"ri permanente, ca urmare a eforturilor electro-
dinamice ce apar la scurtcircuite.
Modul de execu!ie al nf"#ur"rilor este impus de valoarea puterii #i tensiunilor care vor determina nu-
m"rul de spire #i sec!iunea acestora. Practica arat" c" sec!iunea unui conductor nu trebuie s"dep"#easc" 60 - 80
mm
2
, deci pentru densit"!i de curent uzuale de 3 - 4 A/mm
2
rezult" pentru un conductor, valori ale curentului de
200 - 300 A. n situa!ia n care valoarea curentului prin nf"#urare dep"#e#te aceste limite se recurge la varianta
cu mai multe conductoare n paralel sau cu grupe de conductoare n paralel.
Elementul de baz" al unei nf"#ur"ri este spira, care poate fi format" din unul sau mai multe conductoa-
re n paralel. $irul de spire, bobinat pe o suprafa!" cilindric" formeaz" un strat, nf"#urarea putnd avea mai
multe straturi izolate ntre ele. O grup"de spire ale nf"#ur"rii reunite constructiv formeaz" o bobin" sau un ga-
let. nf"#urarea de pe o coloan" poate fi format" dintr-o bobin" sau mai multe bobine, fiecare fiind format"
dintr-un strat sau mai multe straturi de spire. Num"rul de spire al unei bobine poate fi ntreg sau frac!ionar.
Pentru a ob!ine rigiditatea dielectric" necesar" #i a asigura r"cirea natural" a nf"#ur"rii, ntre spirele #i bobinele
ei se prev"d distan!e izolante prin care circul" fluidul de r"cire #i izolare (ulei, aer, etc.). Canalele pot fi
longitudinale (paralele cu axele coloanelor) sau radiale (perpendiculare pe axe).
nf"#ur"rile se pot executa cu bobine concentrice (Fig. 2.7) #i alternate sau n gale#i (Fig. 2.8). De obi-
cei este preferat" prima solu!ie constructiv", a#ezarea alternat" se ntlne#te mai rar la transformatoarele de for-
!".
Fig. 2.7. nf"#ur"ri concentrice. Fig. 2.8. nf"#ur"ri n gale!i.
La rndul lor nf"#ur"rile concentrice se pot executa ca nf"#ur"ri stratificate (cilindrice) sau ca nf"#u-
r"ri n gale#i; o clas" special" o formeaz" nf"#ur"rile tip folie.
nf"#ur"rile cilindrice sau stratificate sunt formate dintr-o singur" bobin" n care spirele se succed n
sens axial formnd un singur strat sau mai multe straturi (Fig.2.9).
Fig. 2.9. Posibilit"!i de transpunere a conductoarelor elementare.
n situa!ia n care se folosesc mai multe conductoare elementare n paralel (deoarece sec!iunea spirei a
rezultat mult prea mare), conductoarele ce formeaz" o spir" sunt de obicei identice #i pot fi dispuse pe direc!ie
axial" (Fig. 2.9 -a) sau radial" (Fig. 2.9 -b). Se observ" c" fiecare spir" este format" din cte dou" conductoare
elementare de profil dreptunghiular. n cazul dispunerii conductoarelor elementare pe direc!ie radial", acestea
nu ocup" pozi!ii geometrice identice n cmpul magnetic nct reactan!ele de dispersie #i rezisten!ele corespun-
z"toare vor fi diferite (mai mari la conductoarele exterioare). Pentru uniformizarea repartiz"rii curen!ilor pe
conductoarele n paralel, acestea trebuiesc transpuse (Fig. 2.9 -c), opera!ie prin care conductoarele elementare
ocup" diverse pozi!ii pe direc!ie radial" fa!" de coloan", nct pe ntreaga lungime se ob!ine o echilibrare pentru
toate conductoarele elementare. n situa!ia n care se folosesc m conductoare elementare n paralel num"rul
total de transpuneri necesar pentru egalizarea curen!ilor prin toate conductoarele elementare este: m 1. n
cazul concret n care se folosesc conductoare elementare sunt necesare dou" transpozi!ii. La prima transpozi!ie
4
conductorul exterior 1 trece n pozi!ia interioar", conductorul elementar 2 trece n pozi!ie exterioar", iar con-
ductorul elementar 3 trece din pozi!ia interioar" n pozi!ia median" (Fig. 2.9 -d). ncruci#area conductoarelor se
face la trecerea de la o spir" la alt" spir" #i ocup" cel pu!in o n"l!ime de conductor, fapt pus n eviden!" prin
vederea lateral" a por!iunii de nf"#urare unde are loc transpozi!ia (Fig. 2.10 -a). Aceast" metod", de#i comod"
#i simpl" nu poate fi aplicat" la un num"r mare de transpozi!ii datorit"pierderii mare de spa!iu pe n"l!ime.
Pentru evitarea cre#terii exagerate a lungimii axiale a bobinei se consider" suficient" o singur"
transpozi!ie (Fig. 2.9 -e) cu ve-derea lateral" n figura 2.10 -b. Aceast" transpunere nu asigur" o reparti!ie
absolut uniform" a curentului n toate conductoarele ele-mentare.
nf"#urarea spiralat! este un caz particular al nf"#ur"rii cilindrice ntr-un strat la care spira este
format" din mai multe conductoare n paralel iar ntre spire exist" canale radiale de ulei. Aceast" nf"#urare se
folose#te la transformatoare de puteri mari cnd num"rul conductoarelor elementare cre#te iar prin dep"rtarea
spire-lor ntre ele se asigur" condi!ii de r"cire mult mai bune, fiecare conductor fiind n contact cu uleiul de
r"cire cel pu!in cu cele dou" laturi mici. nf"#ur"rile spiralate se pot realiza cu un nceput (Fig. 2.11 -a) #i cu
dou" nceputuri, cnd num"rul de conductoare elementare devine prea mare (poate ajunge pe fiecare parcurs la
30-40) datorit" valorii ridicate a curentului (Fig. 2.11 -b), toate parcursurile conectndu-se n paralel la capete.
ntre nf"#urare #i cilindrul electroizolant se prevede un canal axial realizat cu ajutorul penelor longitudinale.
Canalele radiale dintre spire se realizeaz" cu ajutorul distan!oarelor, confec!ionate din carton electro-
tehnic cu grosime de 2mm, distan!ele mai mari realizndu-se prin folosirea mai
multor distan!oare.
Degajarea practicat" n distan!oare pentru introducerea penelor
longitudinale de consolidare se face sub forma literei T (Fig. 12 -a) sau sub form"
trapezoidal". Suprafa!a elicoidal" a spirelor extreme (primele sau ultimile) se
egalizeaz" prin cre#terea treptat" a num"rului de distan!oare dintre spir" #i inelul de
presare (suprafa!a de sprijin).
Conductoarele unei spire, a#ezate
concentric, se vor g"si la distan!e diferite
fa!" de axul nf"#ur"rii, deci datorit"
lungimii diferite , c"ile de curent vor avea
re-zisten!e diferite, iar datorit" pozi!iei
diferite n cmpul de sc"p"ri #i reactan!ele
de dispersie vor fi diferite. Pentru a egaliza
att rezisten!ele ct #i reactan!ele c"ilor de
curent #i deci curen!ii prin c"ile de curent,
se impune efectuarea transpunerii
conductoarelor n cursul bobin"rii.
Transpunerea va fi perfec-t" dac" toate
conductoarele vor fi a#ezate simetric n
cmpul de sc"p"ri longitudinal.
Fig. 2.13. Transpozi!ie clasic" #i simplificat".
Fig. 2.10. Vedere lateral" a transpozi!iilor.
Fig. 2.11. nf"#ur"ri spiralate.
Fig. 2.12. Distan!ori.
5
Se consider" o nf"#urare spiralat" simpl" (Fig. 2.13), cu #ase conductoare elementare n paralel, deci
simetrizarea se va face prin cinci (m - 1 = 5) transpozi!ii (Fig. 2.13 -a) sau printr-o transpozi!ie simplificat"
(Fig. 2.13 -b) realizat" din dou" transpozi!ii de grup #i una total". n primul caz transpunerile se g"sesc una sub
alta pe o generatoare. Spa!iul suplimentar, necesar pe n"l!ime, pentru executarea transpunerilor este egal cu m -
1 n"l!imi axiale ale conductorului #i canalului radial corespunz"tor, fapt ce conduce la cre#terea n"l!imii reale
a bobinei. Pentru reducerea n"l!imii bobinei se recurge la a doua variant". Transpozi!iile de grup se realizeaz"
la un sfert #i la trei sferturi din n"l!imea nf"#ur"rii, iar cea total" la jum"tate. n figura 2.14 s-a prezentat vede-
rea lateral" a celor dou" tipuri de transpozi!ii a) - de grup #i b) - total". Corectitudinea schemei de transpozi!ie
se verific" prin sumarea numerelor ce indic" locurile ocupate succesiv (pe direc!ie radial") de fiecare conductor
n cadrul unei spire n cele " m " zone ale nf"#ur"rii. Aceast" sum" trebuie s" fie aceea#i pentru toate spirele n-
f"#ur"rii.
Fig. 2.14. Vedere lateral" a transpozi!iilor.
Schela serve#te la strngerea jugurilor miezului magnetic, la consolidarea axial" a nf"#ur"rilor #i la ri-
dicarea ntregii p"r!i decuvabile. Presarea bobinelor este realizat" prin inele metalice ntrerupte (pentru a nu
constitui spire n scurtcircuit) sau inele confec!ionate din material electroizolant gros. Presarea bobinelor trebuie
s" garanteze imobilitatea acestora n cazul unor scurtcircuite n re!ea, n timpul c"rora apar eforturi electrodina-
mice mari datorate valorilor ridicate ale curen!ilor ce parcurg spirele bobinelor. La transformatoarele cu r"cire
n ulei se execut" o construc!ie metalic" realizat" din cuv", capac #i conservator.
Cuva se confec!ioneaz" din tabl" de o!el cu pere!i netezi, cu pere!i ondula!i, cu !evi sudate, cu radiatoa-
re cu !evi sau baterii de r"cire suflate cu aer sau r"cite cu ap". Adoptarea unei solu!ii constructive pentru cuv"
este impus" de parametrii transformatorului (putere, tensiune, curent). Capacul cuvei se execut" din tabl" de o-
!el #i se prinde de rama cuvei prin intermediul unor #uruburi.
Conservatorul este de form" cilindric" #i are rolul de a prelua varia!iile de volum (dilat"ri sau contrac-
t"ri) ale uleiului datorate modific"rii temperaturii de regim n timpul func!ion"rii precum #i a temperaturii me-
diului ambiant. n acela#i timp conservatorul limiteaz" posibilitatea de oxidare n timp a uleiului prin reducerea
suprafe!ei de contact a acestuia cu aerul. Capacitatea aproximativ" a conservatorului este de 10 % din volumul
total de ulei ce se g"se#te n transformator. La transformatoarele de mic" #i medie putere, conservatorul este
montat pe latura mic" a capacului, n partea dreapt" cnd se prive#te din partea izolatoarelor de nalt" tensiune.
Cnd se a#eaz" pe latura mare, conservatorul este dispus n dreptul bornelor de joas" tensiune.
Transformatoarele mai sunt dotate cu accesorii (izolatoare de trecere, releu de gaze, supapa de siguran-
!", indicator de temperatur", comutator pentru reglarea tensiunii, filtru de aer).
Izolatoarele de trecere se monteaz" pe capacul transformatorului #i servesc drept cale galvanic" de
acces la capetele nf"#ur"rilor. Acestea sunt compuse dintr-o parte metalic" , ce constituie calea de curent, #i o
parte izolant" din por!elan.
Releul de gaze, cunoscut #i sub numele de releul Buchholtz, serve#te la protec!ia transformatorului n
cazul unor defecte. Deconectarea transformatorului este comandat" de releul de gaze n situa!ia n care apar ga-
ze datorit" descompunerii uleiului provocate de cre#terea temperaturii n caz de avarie sau cnd nivelul uleiului
scade sub nivelul releului.
Supapa de siguran#$ se prevede la transformatoare cu puteri mai mari de 1000 kVA #i asigur" protec-
!ia cuvei la cre#terea brusc" a presiunii datorit" apari!iei unei cantit"!i mari de gaze n caz de defect.
Indicatorul de temperatur$ este compus dintr-un termometru cu mercur sau cu rezisten!" #i un dispo-
zitiv de protec!ie.
Comutatorul de reglare a tensiunii serve#te la modificarea tensiunii prin schimbarea num"rului de
spire de la nf"#urarea de nalt" tensiune. n acest scop se prev"d prize de reglaj (Fig. 2.15).
Prizele de reglaj se scot f"r" ntreruperea conductorului (Fig. 2.15 -a) din ultimul strat al nf"#ur"rii
(Fig. 2.15 -b) sau din penultimul strat (Fig. 2.15 -c).
6
Fig. 2.15. Modalit"!ile de scoatere a prizelor de reglaj.
Dac" nf"#urarea este conectat" n stea, prizele se prev"d n apropierea punctului neutru (Fig. 2.15 -d),
ceea ce simplific" #i ieftine#te comutatorul. Construc!ia acestuia este dictat" de valoarea curentului nominal #i
de modul de regare (la gol sau n sarcin"). De obicei comutatorul de reglare se monteaz" pe partea de nalt" ten-
siune pentru a reduce dimensiunile contactelor.
Fig. 2.16. Vedere general" a transformatorului de 1000 kVA; 6 kV/0.4 kV.
n scopul reducerii eforturilor electrodinamice axiale, datorate nesimetriilornf"#ur"rii, se prefer" a-
#ezarea simetric" a prizelor (Fig. 2.15 e).
7
Filtrul de aer se monteaz" pe conducta de leg"tur" dintre conservator #i mediul ambiant separnd ule-
iul de atmosfer". Se folose#te, ca absorbant al umidit"!ii, silicagelul care n stare uscat" este albastru, iar sub in-
fluen!a umidit"!ii devine ro#u. Caracteristicile higroscopice ale silicagelului se regenereaz" prin nc"lzirea la
temperatur" ridicat" (aproximativ 500
o
C).
n figura 2.16 este prezentat" o sec!iune transversal" #i longitudinal" printr-un transformator de 1000
kVA; 6 kV / 0,4 kV cu principalele p"r!i componente: 1 - miezul feromagnetic, 2 - nf"#urare de joas" tensiune,
3 - nf"#urare de nalt" tensiune, 4 - comutator cu prize pentru reglarea tensiunii, 5 - consola de fixare a juguri-
lor, 6 - tiran!i, 7 - capacul cuvei, 8 - izolator de joas" tensiune, 9 - izolator de nalt" tensiune, 10 - conservatorul
de ulei, 11 - cuva.
Regimul nominal de func!ionare al transformatorului este regimul pentru care a fost proiectat #i cons-
truit transformatorul #i este definit prin ansamblul valorilor m"rimilor electrice sau de alt" natur" nscrise pe
pl"cu!a transformatorului. Func!ionarea n regim nominal este fixat" de urm"toarele m"rimi: putere, tensiune
primar" #i secundar", curen!i, tensiune de scurtcircuit, raport de transformare, frecven!".
2.2. PRINCIPIUL DE FUNC"IONARE AL TRANSFORMATORULUI
MONOFAZAT
La baza func!ion"rii transformatorului electric st" legea induc!iei electromagnetice bazat" pe cuplajul
mutual dintre dou" circuite fixe unul n raport cu cel"lalt, prin fluxul util ce se stabile#te n circuitul magnetic
(Fig. 2.17).
Pe circuitul magnetic considerat sunt dispuse dou" bobine, una prima-
r" cu nceputul notat cu A iar sfr#itul notat cu X #i una secundar" cu ncepu-
tul a #i sfr#itul x.
Dac" se alimenteaz" nf"#urarea primar" cu tensiunea u
1
aceasta va fi
parcurs" de curentul i
10
. Considernd c" nf"#urarea are W
1
spire aceasta va
crea o solena!ie W
1
i
10
ce d" na#tere unui flux de forma:
(2.1)
Liniile cmpului magnetic se vor stabili pe traseul de reluctan!" mini-
m" (circuitul feromagnetic); prin urmare spirele nf"#ur"rii secundare W
2
vor
fi nl"n!uite de un flux magnetic fascicular variabil n timp care va induce o
t.e.m. e
2
de forma:
(2.2)
Valoarea efectiv" a acestei tensiuni va fi dat" de rela!ia:
(2.3)
Prin acela#i ra!ionament se deduce tensiunea electromotoare indus" n nf"#urarea primar", n valoare
instantanee, conform rela!iei:
(2.4)
iar valoarea efectiv" se determin" n func!ie de valoarea maxim" (ca n rela!ia 2.3) #i are valoarea:
(2.5)
Se define#te raportul de transformare al transformatorului monofazat raportul celor dou" tensiuni elec-
tromotoare:
(2.6)
Transformatorul absoarbe prin nf"#urarea primar" puterea instan-
tanee u
1
i
1
de la re!eaua de alimentare #i cedeaz" puterea instantanee u
2
i
2
pe
la bornele nf"#ur"rii secundare (Fig. 2.18). Neglijnd pierderile n proce-
sul conversiei se poate aprecia ca valabil" rela!ia: u
1
i
1
= -u
2
i
2
. Deci trans-
misia la distan!" a puterilor electrice mari este mai economic" la tensiuni
ridicate deoarece n aceast" situa!ie curen!ii au valori reduse, deci pierde-
rile prin efect electrocaloric sunt mult mai mici, transportul f"cndu-se cu
randament de valoare ridicat".
Cmpul magnetic de excita!ie este creat de solena!ia primar" ins-
tantanee datorat" curentului i
1
ce parcurge nf"#urarea primar". n situa!ia
. t % cos &
1 m

Fig. 2.17. Schema de princi-
piu a transformatorului mono-
fazat.
. t % sin E = t % sin & % W =
t d
d
W - = e
1 2m 1 m 1 2 1 2

& f W
4.44 = 2 /
E
=
E
m 1 2 2m 2
, t sin
E
= t sin
& W
=
t d
d

W
- =
e
1 1m 1 m 1 1 1 1

,
& f W
4.44 =
E
m 1 1 1
.
W
W
=
E
E
=
K
2
1
2
1
12
Fig. 2.18. Schema de principiu a
transformatorului monofazat.
8
n care nf"#urarea secundar" este conectat" pe o impedan!" de sarcin" Z, conform figurii 2.18, aceasta este
parcurs" de curentul i
2
care creaz" o solena!ie suplimentar", numit" solena!ie de reac!ie datorit" faptului c" se
opune solena!iei de excita!ie, respectiv cmpului magnetic util. Cele dou" cmpuri magnetice, de excita!ie #i de
reac!ie se compun #i determin" un cmp rezultant de aceea#i m"rime cu cel corespunz"tor regimului de
func!ionare la gol. Dac" se neglijeaz" c"derea de tensiune pe nf"#urarea primar", se poate considera c"
tensiunea aplicat" u
1
este egal" n modul cu t.e.m. indus" e
1
n nf"#urarea primar", deci cele dou" m"rimi sunt
constante. n aceast" situa!ie se trage concluzia c" #i fluxul util & este constant indiferent de m"rimea curen!ilor
ce parcurg cele dou" nf"#ur"ri nct solena!iile produse de nf"#ur"ri W
1
i
1
respectiv W
2
i
2
se compun, n
permanen!" rezultnd solena!ia de magnetizare corespunz"toare regimului de func!ionare n gol W
1
i
10
care
creaz" fluxul util. Reprezentarea celor dou" solena!ii cu sensul corespunz"tor este dat" n figura 2.19 pentru un
transformator cu miezul n manta iar diagrama fazorial" pentru solena!ii este construit" n figura. 2.20.
Fig. 2.19. Sensul solena!iilor la un transformator monofazat. Fig. 2.20. Diagrama fazorial" a solana!iilor.
Fenomenul fizic amintit este pus n eviden!" n ecua!iile de tensiuni #i schemele echivalente numai prin
unghiul de defazaj al celor doi curen!i n raport cu tensiunea de alimentare u
1
#i respectiv u
2
de la bornele impe-
dan!ei de sarcin" conectat" la nf"#urarea secundar". Pentru curentul i
1
acest unghi este mai mic dect 90
o
, iar
pentru curentul i
2
defazajul este mai mare ca 90
0
.
n situa!ia n care nf"#urarea secundar" este dispus" separat pe cealalt" coloan", p"strndu-se sensul de
bobinaj, tensiunile #i curen!ii vor fi reprezenta!i conform figurii 2.21-a. Dac" se schimb" sensul de bobinaj al
nf"#ur"rii secundare atunci este necesar" corelarea sensurilor curentului #i tensiunii pentru aceast" nf"#urare
(Fig. 2.21-b).
Fig. 2.21. Stabilirea sensurilor de referin!" la nf"#ur"ri.
Datorit" satura!iei circuitului magnetic nu se poate aplica legea suprapunerii efectelor f"cnd imposibi-
l" determinarea n mod univoc a celor dou" componente.
n studiul transformatorului se folose#te teoria fizic" #i teoria tehnic", teorie ce reflect" mai fidel com-
portarea real" a transformatoarelor de putere.
2.3. TEORIA FIZIC! A TRANSFORMATORULUI MONOFAZAT
Teoria fizic" a transformatorului se bazeaz" pe utilizarea inductivit"!ilor proprii #i mutuale. n cadrul a-
cestei teorii se presupune c" circuitul magnetic este liniar, n sensul c" inductivit"!ile sunt constante indiferent
de valoarea curen!ilor n cele dou" nf"#ur"ri. n acela#i timp se neglijeaz" satura!ia #i fenomenul de histerezis
(cazul ideal al unui circuit magnetic de aer) .
Dac" se presupune c" transformatorul func!ioneaz" n sarcin", n sensul c" la bornele nf"#ur"rii prima-
re A-X se aplic" tensiunea u
1
de la re!eaua de alimentare, iar la bornele a, x ale nf"#ur"rii secundare este conec-
tat" o impedan!" de sarcin" (Fig. 2.22), curentul i
2
datorat tensiunii electromotoare induse e
2
ce parcurge
aceast" impedan!" va avea sensul indicat n figur". Se constat" c" solena!ia creat" de nf"#urarea secundar" W
2
i
2
va a-vea sens contrar fa!" de solena!ia creat" de nf"#urarea primar".
9
Deoarece fluxul util (conturul '
'
- Fig. 2.17) are acela#i sens pentru am-
bele nf"#ur"ri, tensiunile electromotoare induse n cele dou" nf"#ur"ri sunt #i
ele de acela#i sens nct ecua!iile de tensiuni se determin" aplicnd teorema a
doua a lui Kirchhoff pe contururile '
1
#i '
2
. n scrierea ecua!iilor se folose#te
numai conven!ia de receptor #i nu se !ine cont de faptul c" nf"#urarea primar"
func!ioneaz" ca receptor iar circuitul secundar ca generator. Se noteaz" cu R
1
#i R
2
rezisten!ele celor dou" nf"#ur"ri #i cu L
11
respectiv L
22
inductan!ele pro-
prii.
Inductan!a mutual" ntre cele dou" nf"#ur"ri ndepline#te condi!ia: L
12
= L
21
. Cu u
2
s-a notat tensiunea la bornele nf"#ur"rii secundare.
n aceste condi!ii ecua!iile de tensiuni pentru cele dou" circuite sunt:
(2.7)
Aceste ecua!ii con!in trei necunoscute: i
1
, i
2
, u
2
, deoarece m"rimile celelalte se consider" cunoscute.
Pentru determinarea necunoscutelor se scrie a treia ecua!ie pentru tensiunea u
2
func!ie de parametrii impedan!ei
de sarcin":
(2.8)
Cele trei ecua!ii descriu func!ionarea transformatorului n orice regim.
Fluxurile totale (
1
#i (
2
se scriu sub alt" form" pentru a fi utile:
(2.9)
Prin gruparea avantajoas" a termenilor din ecua!ia (2.9), expresia fluxului total (
1
devine:
(2.10)
Se ob!ine n final expresia:
(2.11)
iar pentru (
2
rela!ia:
(2.12)
Pentru inductan!e de dispersie s-au f"cut nota!iile:
(2.13)
iar pentru curentul de magnetizare #i fluxul util:
(2.14)
Dac" se aproximeaz" curentul de mers n gol i
10
cu valoarea componentei reactive a acestuia i
)
atunci
ecua!ia solena!iilor se poate scrie sub forma:
(2.15)
rezultnd semnifica!ia fizic" a componentei reactive i
)
, numit" #i curent de magnetizare. Cnd nf"#urarea pri-
mar" este parcurs" de curentul de magnetizare i
)
aceasta produce o solena!ie care d" na#tere fluxului util #i este
egal" cu solena!ia rezultant" ce este creat" de cele dou" nf"#ur"ri parcurse de curen!ii i
1
#i respectiv i
2
.
Din rela!ia (2.14) se deduce faptul c" valoarea fluxului magnetic & este direct propor!ional" cu solena-
!ia de magnetizare. Dac" se !ine cont de expresiile fluxurilor (
1
#i (
2
, puse n eviden!" de rela!iile (2.11) #i
(2.12), atunci ecua!iile de tensiuni (2.7) se pun sub forma:
(2.16)
pentru nf"#urarea primar", respectiv:
(2.17)
. )
i L
+
i L
(
dt
d
+
i R
=
dt
( d
+
i R
=
u
)
i L
+
i L
(
dt
d
+
i R
=
dt
( d
+
i R
=
u
1 21 2 11 2 2
2
2 2 2
2 12 1 11 1 1
1
1 1 1
Fig. 2.22. Cuplajul magnetic
f"r" miez de fier.
. dt
i
C
1
+
dt
di
L +
i
R =
u
2
t
0
2
2 2

.
i L
W
W
-
i L
W
W
+
i L
+
i L
= (
2 12
2
1
2 12
2
1
2 12 1 11
1
.
i
W
W
+
i L
W
W
+
i L
W
W
-
L
= (
2
1
2
1 12
2
1
1 12
2
1
11
1

,
_

,
_

,
W
+
i L
=
i L
W
W
+
i L
= (
1 1 1d ) 12
2
1
1 1d
1

.
W
+
i L
= (
2 2 2d
2

,
L
W
W
-
L
=
L
;
L
W
W
-
L
=
L
12
1
2
22 2d 12
2
1
11 1d
.
i
W
L
= ;
W
W
i
+
i
= i
10
2
12
1
2
2 1 10

,
i W
=
W
W
i
+
i W
=
i W
+
i W
=
*
) 1
1
2
2 1 1 2 2 1 1 )

,
_

,
i L
2
W
W
+
i L
dt
d
+
i R
=
u
) 12
1
1 1d 1 1 1

,
_

( ) ,
i L
+
i L
dt
d
+
i R
=
u
) 12 2 2d 2 2 2
10
pentru nf"#urarea secundar". Este important s" se stabileasc" semnifica!ia fizic" a inductivit"!ilor de dispersie
L
1d
#i L
2d
. Produsul L
11
i
1
reprezint" fluxul magnetic total al nf"#ur"rii primare parcurse de curentul i
1
. Fluxul
L
12
i
1
= L
21
i
1
reprezint" fluxul total, creat de nf"#urarea primar", care nl"n!uie cele W
2
spire ale nf"#ur"rii se-
cundare.
Expresia L
12
i
1
/W
2
reprezint" fluxul magnetic fascicular mediu util care nl"n!uie spirele ambelor nf"-
#ur"ri, iar m"rimea W
1
L
12
i
1
/W
2
reprezint" fluxul magnetic total n raport cu cele W
1
spire produs de nf"#urarea
primar" #i care nl"n!uie #i spirele nf"#ur"rii secundare Semnifica!ia fizic" a diferen!ei L
11
i
1
-W
1
L
12
i
1
/W
2
const"
n faptul c" reprezint" fluxul magnetic total n raport cu nf"#urarea primar" #i care corespunde liniilor de cmp
magnetic care nu nl"n!uie spirele nf"#ur"rii secundare. Acesta constituie prin urmare fluxul magnetic de dis-
persie al nf"#ur"rii primare n raport cu nf"#urarea secundar" #i c"reia i corespunde inductan!a de dispersie
L
1d
.
Un ra!ionament similar se face #i pentru inductan!a de dispersie a nf"#ur"rii secundare n raport cu n-
f"#urarea primar" #i notat" cu L
2d
.
Dac" n ecua!iile (2.16) #i (2.17) se noteaz" cu p operatorul de derivare acestea pot fi puse sub forma:
(2.18)
Aceste ecua!ii pot fi scrise #i sub form" matricial", punnduse n eviden!" matricea opera#ional! a
transformatorului. Scrierea sub aceast" form" a ecua!iilor este convenabil" la studiul regimurilor tranzitorii n
transformatoare cnd calculul analitic devine laborios.
(2.19)
2.4. TEORIA TEHNIC! A TRANSFORMATORULUI MONOFAZAT
n teoria tehnic" a transformatoarelor se iau n considerare pierderile n fier #i efectul de satura!ie a cir-
cuitului magnetic, fapt ce caracterizeaz" mai fidel func!ionarea transformatoarelor de mare putere. Pentru nce-
put se va !ine cont numai de fenomenul de satura!ie.
Dac" se consider" un transformator cu nf"#ur"rile dispuse ca n figura 2.18 se poate avea n vedere flu-
xul util + #i fluxurile de dispersie +
,1
, +
,2
.
Se constat" c", datorit" satura!iei, sistemul nu mai este liniar #i cmpul rezultant nu mai poate fi des-
compus n componente separate corespunz"toare solena!iilor create de cele dou" nf"#ur"ri. Liniile de cmp ale
fluxurilor de dispersie se nchid prin aer #i o por!iune din miezul magnetic. Deoarece reluctan!ele por!iunilor de
circuit magnetic sunt mult mai mici ca a traseelor prin aer, pot fi neglijate, erorile fiind nesemnificative. n a-
ceast" situa!ie fluxurile de dispersie nu mai sunt afectate de satura!ie.
Dac" se aplic" teorema a doua a lui Kirchhoff pentru cele dou" nf"#ur"ri rezult" ecua!iile de tensiuni
n m"rimi instantanee:
(2.20)
iar prin explicitarea expresiilor tensiunilor electromotoare induse, se ob!ine:
(2.21)
La varia!ia cosinusoidal" a fluxului util, definit" prin rela!ia:
varia!ia solena!iei rezultante este nesinusoidal", nct pentru a aplica calculul n complex caracteristica de mag-
netizare se liniarizeaz".
n aceast" situa!ie ecua!iile (2.21) se scriu n complex sub forma:
.
i
p
L
+
i
p
L
W
W
+
L
+
i R
=
u
i
p
L
+
i
p
L
W
W
+
L
+
i R
=
u
1 12 2 12
1
2
2d 2 2 2
2 12 1 12
2
1
1d 1 1 1

,
_

,
_

.
i
i

p
L
W
W
+
L
+
R
p
L
p
L
p
L
W
W
+ p
L
+
R
=
u
u
2
1
21
1
2
2d 2 12
12 12
2
1
1d 1
2
1
1
1
]
1

1
1
1
1
]
1

1
1
]
1

,
i R
+
u
=
e
+
e

i R
=
e
+
e
+
u
2 2 2 2d 2
1 1 1d 1 1
.
i R
+
dt
di
L
+
dt
d+

W
=
u
-

dt
d&

W
+
dt
di
L
+
i R
=
u
2 2
2
2d 2 2
1
1
1d 1 1 1
, t % cos
&
=
1 max

11
(2.22)
n ecua!ia corespunz"toare nf"#ur"rii primare se pot neglija c"derile de tensiune #i rezult" cu aproxi-
ma!ie egalitatea ntre modulul tensiunii de alimentare U
1
#i al t.e.m. induse n nf"#urarea primar" E
1
, egalitate
definit" de m"rimile din rela!ia:
(2.23)
nct solena!ia de magnetizare trebuie s" r"mn" constant":
(2.24)
Deci n orice moment solena!iile create de cele dou" nf"#ur"ri se
compun rezultnd solena!ia de magnetizare:
(2.25)
n final cele trei ecua!ii care descriu func!ionarea n sarcin" a
transformatorului iau forma:
(2.26)
Dac" se ia ca origine de faz" fluxul magnetic atunci ecua!iilor de
tensiuni descrise de rela!iile (2.22) #i respectiv (2.26) le corespunde dia- Fig.
2.24. Schema echivalent" a transformatorului n m"rimi reale.
grama fazorial" (Fig. 2.23) #i schema echivalent" (Fig. 2.24).
n reprezentarea schemei echivalente s-a considerat c" cele dou" nf"#ur"ri au acela#i sens de bobinaj.
Dependen!a fluxului util de solena!ia rezultant" este influen!at" de prezen!a fenomenului de histerezis
(Fig. 2.25) nct varia!ia solena!iei de magnetizare n func!ie de timp este nesinusoidal" #i n avans fa!" de flux.
n aceea#i figur" s-a marcat unda fundamental" pentru solena!ia de magnetizare care este decalat" n avans cu
unghiul $ fa!" de unda fluxului magnetic.
Fig. 2.25. Determinarea varia!iei solena!iei cnd Fig. 2.26. Diagrama fazorial" la gol.
se !ine cont de histerezis.
Linearizarea este posibil" deoarece fenomenul de histerezis nu este puternic pronun!at dar pierderile
care sunt propor!ionale cu suprafa!a ciclului de histerezis nu pot fi neglijate n studii cantitative. Pe lng" aceste
pierderi se mai iau n considerare pierderile prin curen!i turbionari. Pentru o anumit" tensiune de alimentare a-
ceste pierderi se men!in constante. Cele dou" categorii de pierderi constituie pierderile n fier p
Fe
= p
H
+ p
T
=
G(!
H
fB
2
+ !
T
fB
2
) fiind dependente de greutatea materialului, constante de material, frecven!" #i induc!ie dar
sunt independente de varia!ia sarcinii. Ecua!iile de func!ionare n gol se ob!in din ecua!iile (2.27) n care curen-
tul I
1
se nlocuie#te cu I
10
iar I
2
= 0.
(2.27)
Corespunz"tor acestor ecua!ii se construie#te diagrama fazorial" la func!ionarea n gol (Fig. 2.26). n a-
ceast" diagram", curentul de mers n gol I
10
se descompune n dou" componente: una activ" I
W
care acoper"
pierderile n fier #i una reactiv" I
%
care serve#te la magnetizarea miezului feromagnetic.
. I
R
+ I
L &
j + 2 / '
W &
j = U -
2 / '
W &
j + I
L &
j + I
R
= U
2
2
2
2d 1 2 1
2
1 1 1
1d 1 1
1
1
, const. =
' f W
4.44 =
U
m 1 1 1
const. =
I W
=
I W
=
(
10 1 1% 1 %
. I
W
= I
W
+ I
W
1%
1
2
2
1
1
. I
W
+ I
W
= I
W
U + I
X
j + I
R
= E
E - I
X
j + I
R
= U
2
2
1
1
%
1
2 2
2d
2
2
2
1 1
1d
1
1
1
Fig. 2.23. Diagrama fazorial" n
m"rimi reale.
. I
W
I
W
U = E
E - I
X
j + I
R
= U
10 1 % 1
20 2
1 10
1d
10
1
1

12
La ncercarea experimental" de func!ionare n gol (Fig.
2.27) se m"soar" pierderile p
10
#i tensiunea la gol n nf"-#urarea
secundar". Pierderile p
10
se pot identifica cu pierderile n fier
dac" se neglijeaz" pierderile prin efect electrocaloric R
1
I
2
10
n
nf"#urarea primar", deoarece curentul de mers n gol este mult
mai mic dect curentul nominal.
La transformatoarele de mare putere valoarea curen-
tului de mers n gol nu dep"#e#te 5% din valoarea curentului
nominal, nct este posibil" neglijarea curentului de mers n gol n estim"ri calitative f"r" a fi afectat fenomenul
fizic.
Schema echivalent" la mersul la gol este dat" n figura 2.28.
Fig. 2.28. Scheme echivalente la func!ionarea n gol.
n figura 2.28 -a) s-au pus n eviden!" pierderile n fier prin rezisten!a R
w
, parcurs" de componenta acti-
v" I
w
a curentului de mers n gol I
"0
iar prin X
#
s-a notat reactan!a corespunz"toare circuitului de magnetizare #i
care este parcurs" de componenta reactiv" de magnetizare I
#
a curentului de mers n gol. Rezisten!a R
w
, cores-
punz"toare pierderilor n fier se poate calcula cu rela!ia:
Schema echivalent" 2.28 -a) se poate transforma lund forma din figura 2.28 -b) n care rezisten!a R
w
#i
reactan!a util" X
#
, legate n paralel, sunt nlocuite cu o impedan!" echivalent" a circuitului de magnetizare for-
mat" dintr-o rezisten!" R
"2
#i o reactan!" X
"2
. Impedan!a echivalent" de magnetizare este definit" prin rela!ia:
Prin calcule simple se pot stabili rela!iile de leg"tur" ntre parametrii celor dou" scheme:
ncercarea de mers la gol folose#te la determinarea raportului de transformare #i a randamentului trans-
formatorului.
2.5. TRANSFORMATORUL RAPORTAT
n scopul studierii proceselor de baz" referitoare la transformatoare precum #i a posibilit"!ii de compa-
rare a caracteristicilor transformatoarelor cu parametri diferi!i se folose#te transformatorul raportat. Acest
transformator este un transformator de calcul sau fictiv la care nf"#ur"rile primare #i secundare au un num"r e-
gal de spire.
n mod obi#nuit se raporteaz" parametrii nf"#ur"rii secundare la primar dar sunt situa!ii n care este a-
vantajoas" raportarea parametrilor nf"#ur"rii primare la secundar. Pentru ca circuitul raportat s" fie echivalent
cu circuitul real, n opera!ia de raportare trebuiesc ndeplinite urm"toarele condi!ii:
- solena!iile celor dou" nf"#ur"ri trebuie s" fie egale;
- c"derile de tensiune (active, reactive #i totale), n m"rimi relative, egale pentru transformatorul real
#i cel raportat;
- puterea aparent" a circuitului real s" fie egal" cu puterea aparent" a circuitului raportat;
- pierderile de putere activ" #i reactiv" trebuie s" fie egale la cele dou" transformatoare;
- valorile defazajelor ntre curen!i #i tensiuni trebuie s" se men!in" egale la cele dou"
transformatoare.
Prin respectarea acestor condi!ii se pot determina rela!iile de leg"tur" ntre m"rimile raportate notate cu
indice ' #i m"rimile reale n cazul raport"rii parametrilor nf"#ur"rii secundare la primar.
Deoarece nf"#ur"rile transformatorului raportat au num"rul de spire egal cu W
1
atunci pentru tensiuni-
le electromotoare induse se poate scrie rela!ia:
(2.28)
Fig. 2.27. Schema de montaj la func!ionarea
la gol a transformatorului monofazat.
.
p
U
=
I
p
=
R
Fe
1
2
w
2
Fe
w
. I / E - =
X
j +
R
= Z
10 1
12 12
12
.
X
/
Z
=
X
;
R
/
Z
=
R %
2
12
12 w
2
12
12
.
' f W
4,44 =
E
=
E m 1 1 2 1

13
Deci tensiunile raportate se ob!in conform rela!iei:
(2.29)
Pentru raportarea curen!ilor se folose#te ecua!ia solena!iilor (2.25) n care se neglijeaz" curentul de
magnetizare astfel nct se pot scrie rela!iile:
(2.30)
Pentru determinarea expresiei rezisten!ei raportate se folose#te egalitatea c"derilor de tensiune active
relative (n modul) la cele dou" transformatoare:
(2.31)
iar pentru expresia reactan!ei raportate se folose#te egalitatea c"derilor reactive de tensiune relative (considerate
n modul) conform rela!iei:
(2.32)
Pentru impedan!e, modalitatea de raportare este identic" cu cea de la rezisten!e #i reactan!e.
Pentru scrierea ecua!iilor de tensiuni a transformatorului n m"rimi
raportate se nmul!e#te ecua!ia de tensiuni a nf"#ur"rii secundare (2.26) cu
raportul de transformare iar ecua!ia solena!iilor se mparte cu W
1
nct se
ob!in rela!iile:
(2.33)
n situa!ia n care se neglijeaz" curentul de mers n gol (I
"
= I
'
2
),
diagrama fazorial" de tensiuni pentru transformatorul raportat,
corespunz"toare sistemului de ecua!ii de tensiuni (2.33) este reprezentat" n
figura 2.29, considernd c" receptorul conectat la nf"#urarea secundar" are
caracter activ-inductiv.
Se #tie c" tensiunile electromotoare induse n cele dou" nf"#u-
r"ri ale transformatorului raportat sunt egale nct se poate prezenta o
schem" echivalent" folosindu-se schema echivalent" a transformatoru-lui
real.
Conform ecua!iilor (2.33), aceast" schem" are forma din figura 2.30.
Fig. 2.30. Schema echivalent" cu m"rimi raportate la Fig. 2.3". Schema echivalent" cnd se consider"
la primar #i neglijarea pierderilor n fier. #i pierderile n fier.
Deoarece tensiunile electromotoare induse n cele dou" nf"#ur"ri sunt egale #i au acela#i sens, cele do-
u" circuite echivalente corespunz"toare nf"#ur"rii primare #i nf"#ur"rii secundare raportate pot fi cuplate gal-
vanic ntre ele pe impedan!a echivalent" corespunz"toare circuitului de magnetizare nct schema echivalent" a
transformatorului raportat se prezint" n figura 2.31. Aceast" schem" cap"t" o configura!ie mai simpl" n situa-
!ia n care se neglijeaz" curentul de mers n gol, deci impedan!a corespunz"toare circuitului de magnetizare se
consider" infinit". Dac" n ecua!ia de tensiuni a nf"#ur"rii primare (definite de rela!ia 2.33) valoarea tensiunii
electromotoare induse E
1
se nlocuie#te cu E
2
'
se ob!ine rela!ia:
(2.34)
M"rimile dintre paranteze se definesc ca rezisten!" #i reactan!" de scurtcircuit:
(2.35)
)innd cont de aceste nota!ii expresia tensiunii aplicat" nf"#ur"rii primare a transformatorului poate fi
pus" sub forma:
.
E K
=
E 2 12 2

.
K
/
I
- =
I
=
I
0 I
W
+ I
W
12 2 2 1
2
2
1
1

,
R K
=
R
;
E
I R
=
E
I R
2 12
2
2
2
2 2
2
2 2


.
X K
=
X
;
E
I X
=
E
I X
2
2
12
2d
2
2 2d
2
2 2d


. I = I - I
U + I
X
j + I
R
= E -
E - I
X
j + I
R
= U
10 2 1
2 2
2d
2
2
2
1 1
1d
1
1
1

Fig. 2.29. Diagrama fazorial" n


m"rimi raportate.
. U + I )
X
+
X
( j + I )
R
+
R
( = U
2 1
2d 1d
1
2 1
1


.
X
+
X
=
X
;
R
+
R
=
R 2d 1d sc 2 1 sc

14
(2.36)
deci schemele echivalente simplificate pot fi reprezentate ca n figura 2.32.
Fig. 2.32. Schema echivalent" cnd se neglijeaz" curentul de mers n gol.
Pentru o mai bun" n!elegere se construiesc diagramele de tensiuni pentru patru regimuri de func!ionare
caracteristice, prezentate n figura 2.33, (regim de receptor #i generator cu sarcin" activ-inductiv" #i activ-capa-
citiv").
Fig. 2.33. Diagrame fazoriale pentru sarcin" mixt" (receptor #i generator).
Triunghiul ha#urat de la cele patru diagrame se nume#te triun-
ghiul de scurtcircuit sau fundamental. Laturile acestui triunghi au sem-
nifica!ia dat" n figura 2.34. n aceast" figur" se arat" #i modul de stabi-
lire a m"rimilor catetelor AB #i BC. Cateta AB reprezint" componenta
activ" a tensiunii de scurtcircuit #i se ob!ine prin sumarea c"derilor acti-
ve de tensiune pe nf"#urarea primar" #i secundar", fapt u#or de observat
din figura 2.29. Cateta BC reprezint" componenta reactiv" a tensiunii de
scurtcircuit #i se ob!ine prin procedeu similar ca #i cateta AB. Ipotenuza
AC reprezint" chiar tensiunea de scurtcircuit. Valoarea tensiunii de scurt-
circuit se poate determina experimental prin efectuarea ncerc"rii de scurt-
circuit a transformatorului #i constituie o m"rime important" ce caracteri-
zeaz" func!ionarea transformatorului. Diagramele fazoriale din cele patru
cadrane corespund ecua!iei (2.34). n fiecare cadran s-a mai indicat
simbolul sarcinii, unghiul de defazaj cores-punz"tor sarcinii precum #i
m"rimea tensiunii U
2
n sarcin" n raport cu tensiunea U
20
de mers n gol.
2.6. NCERCAREA LA SCURTCIRCUIT A TRANSFORMATORULUI
MONOFAZAT
Prin ncercarea la scurtcircuit a transformatorului se determin" experimental valoarea tensiunii nomina-
le de scurtcircuit precum #i pierderile nominale la scurtcircuit.
, U + I
Z
= U + I )
X
j +
R
( = U
2 1
sc
2 1
sc sc
1

Fig. 2.34. Digrama fazorial" la
scurtcircuit.
15
ncercarea se efectueaz"cu ajutorul unei scheme conform figurii 2.35
Fig. 2.35. Schema pentru ncercarea la scurtcircuit.
Schema este prev"zut" cu o surs" de tensiune reglabil" cu posibilitatea regl"rii din zero a tensiunii.
Prin tensiune nominal! de scurtcircuit se n"elege tensiunea aplicat! nf!#ur!rii primare astfel nct
nf!#urarea secundar!, pus! n scurtcircuit, s! fie parcurs! de curentul nominal.
Experimental, tensiunea de scurtcircuit nominal" se determin" prin cre#terea progresiv" a tensiunii de
alimentare pn" cnd se ob!ine curentul nominal n nf"#urarea secundar".
Schemele echivalente pentru ncercarea la scurtcircuit a transformatorului se deduc din schemele echi-
valente simplificate prezentate n figura 2.32.
Fig. 2.36. Scheme echivalente la scurtcircuit.
Pierderile la scurtcircuit m"surate cu un wattmetru, acoper" pierderile n fier #i pierderile prin efect e-
lectrocaloric n cele dou" nf"#ur"ri conform rela!iei:
Deoarece valoarea tensiunii de scurtcircuit este mult mai mic" dect tensiunea nominal" (aproximativ
5% U
N
) pierderile n fier, care depind de p"tratul induc!iei, se pot neglija n aceast" situa!ie nct se estimeaz"
c" pierderile nominale la scurtcircuit acoper" numai pierderile prin efect electrocaloric:
Dac" se !ine cont de raportarea m"rimilor, pierderile nominale la scurtcircuit se pot pune sub forma:
Prin ncercarea la scurtcircuit #i m"surarea rezisten!elor se pot determina parametrii triunghiului funda-
mental #i pierderile nominale la scurtcircuit care permit determinarea randamentului prin metoda pierderilor se-
parate. ncercarea la scurtcircuit este important" n special n cazul transformatoarelor de mare putere pentru
stabilirea tensiunii de scurtcircuit, m"rime ce constituie dat"de catalog #i este determinant" n reparti!ia sarcinii
pe fiecare transformator la func!ionarea transformatoarelor n paralel.
2.7. BILAN$UL PUTERILOR ACTIVE %I REACTIVE LA
TRANSFORMATOARE
Pentru realizarea bilan!ului de puteri active #i reactive se folose#te expresia complex" a puterii aparente
#i ecua!iile n m"rimi raportate (2.33). n expresia puterii complexe se scrie detaliat expresia tensiunii de ali-
mentare U
1
ob!inndu-se rela!ia:
(2.37)
n aceast" rela!ie se nlocuie#te valoarea curentului ce str"bate nf"#urarea primar" I
1
dedus" din ecua!ia
solena!iilor n care nu s-a f"cut abstrac!ie de semnul minus, introdus la raportarea m"rimilor, precum #i de cu-
rentul de mers n gol prin componenta activ" #i reactiv". n acest caz expresia puterii aparente complexe devine:
(2.38)
n rela!ia (2.38) se nlocuie#te valoarea tensiunii electromotoare induse n nf"#urarea secundar", rapor-
tat" la primar ob!inndu-se expresia definit" de rela!ia:
. p + p + p = p
j2N j1N Fe scN
.
I R
+
I R
= 2N p + 1N p p
2
2N
2
2
1N
1
j j scN

.
I R
=
I R
+
I R
= p
2
1N
sc 2N
2
2
2
1N
1
scN

. I E -
I X
j +
I R
= ) E - I
X
j + I
R
( I = I U
1
*
1 1
2
1d 1
2
1
1 1
1d
1
1 1
*
1
*
1
. I E I X
j
I R I X
j
I R
) I I ( E I E
I X
j
I R
) I I ( E
I X
j +
I R
= I U
*
2 2
%
2
% w
2
w 1
2
1d 1
2
1
*
% w 1
*
2 1 1
2
1d 1
2
1
*
2 10 1 1
2
1d 1
2
1 1
*
1
+ + +
+ + + +
16
(2.39)
Prin separarea p"r!ii reale #i imaginare se determin" bilan!ul de puteri active #i reactive din transforma-
tor, bilan! pus n eviden!" de rela!iile (2.40).
(2.40)
n aceste rela!ii, m"rimile raportate se nlocuiesc cu m"rimile reale ob!inndu-se n final bilan!ul de pu-
teri active #i reactive definit prin rela!iile:
(2.40)
Se vor localiza puterile active #i reactive precum #i pierderile de putere activ" #i reactiv" folosind sche-
ma echivalent" complet" a transformatorului #i diagramele pentru bilan!ul de puteri active #i reactive, conform
figurii:
Fig. 2.37. Bilan!ul puterilor active #i reactive la un transformator.
Semnifica!iile puterilor #i pierderilor din diagram" sunt urm"toarele:
P
"
= U
"
I
"
cos
"
- puterea activ" primit" de la re!ea;
p
j"
= R
"
I
"
2
- pierderile de putere activ" n nf"#urarea primar";
p
Fe
= R
w
I
w
2
- pierderile de putere activ" n fier;
p
j2
= R
2
I
2
2
- pierderile de putere activ" n nf"#urarea secundar";
P
2
= U
"
I
2
cos
2
- puterea activ" transmis" receptorului;
Q
"
= U
"
I
"
sin
"
- puterea reactiv" primit" de la re!ea;
Q
d"
=X
"d
I
"
2
-pierderile de putere reactiv" necesare producerii cmpului magnetic de dispersie corespunz"tor n-
f"#ur"rii primare;
Q
m
=X
#
I
#
2
- pierderile de putere reactiv" necesare pentru magnetizarea miezului;
Q
d2
= X
2d
I
2
2
- pierderile de putere reactiv" necesare pentru producerea cmpului magnetic de dispersie al nf"#u-
r"rii secundare;
Q
2
= U
2
I
2
sin
2
- puterea reactiv" furnizat" receptorului;
Pe lng" pierderile de putere activ" enumerate #i care se numesc pierderi principale, n transformator
mai apar pierderi suplimentare n cuv", n piesele de consolidare #i nf"#ur"ri nr"ut"!ind propriet"!ile fizice #i
chimice ale materialelor izolante fapt ce determin" reducerea sim!itoare a duratei de func!ionare a transformato-
rului. Bilan!ul de puteri serve#te la determinarea randamentului transformatorului.
2.8. DETERMINAREA REACTAN$EI ECHIVALENTE DE SCURTCIRCUIT
Reactan!a echivalent" de scurtcircuit este o m"rime important" a c"rei valoare caracterizeaz" func!iona-
rea transformatorului.
Se indic" n continuare modalitatea de calcul a reactan!ei echivalente la scurtcircuit pentru un transfor-
mator monofazat cu nf"#ur"ri cilindrice a c"rei sec!iune longitudinal" este reprezentat" n figura 2.38.
. I U + I X
j +
I R
+
I X
j +
I R
+ +
I X
j +
I R
= ) I
X
j + I
R
+ U ( I + + I X
j +
I R
+
I X
j +
I R
= I U
2 2
%
2
% w
2
w 2
2
2d 2
2
2 1
2
1d 1
2
1
2
2d
2
2
2 2
*
%
2
% w
2
w 1
2
1d 1
2
1 1
*
1

. sin
I U
+
I X
+
I X
+
I X
= sin
I U
; cos
I U
+
I R
+
I R
+
I R
= cos
I U
2
2 2
2
% % 2
2
2d
2
1
1d
1
1 1
2
2 2 2
2
2
2
w w
2
1
1
1
1 1

. sin
I U
+
I X
+
I X
+
I X
= sin
I U
; cos
I U
+
I R
+
I R
+
I R
= cos
I U
2
2 2
2
% % 2
2
2d
2
1
1d
1
1 1
2
2 2 2
2
2
2
w w
2
1
1
1
1 1


17
Se neglijeaz" tensiunea magnetic" din miezul feromagnetic
#i se consider" astfel egale solena!iile create de cele dou" nf"#ur"ri
avnd sensurile indicate n figur".
Inductan!a de scurtcircuit se determin" pentru o anumit"
frecven!" ca raportul dintre fluxul total de sc"p"ri #i curentul care
parcurge nf"#urarea la care se face raportarea. Se exprim" intensi-
t"!ile cmpului magnetic de dispersie la distan!a x de coloan", n
trei zone caracteristice: nf"#urarea primar" de grosime egal" cu a
1
,
canalul dintre cele dou" nf"#ur"ri a c"rui dimensiune se noteaz" cu
a
12
, nf"#urarea secundar" de grosime a
2
.
Dup" cum se observ" din figur", s-au marcat dou" conturu-
ri pentru liniile de cmp corespunz"toare fluxului util (*
u
) #i fluxu-
lui de dispersie (*
x
) prin cele trei zone considerate.
Se noteaz" cu l
x
lungimea liniei de cmp prin aer pentru cele trei zone considerate #i cu H
1x
, H
12
, H
2x
intensit"!ile cmpului, nct dac"se aplic" legea circuitului magnetic pentru cele trei zone se ob!in rela!iile
(2.41).
(2.41)
n calcule se folose#te o valoare medie a lungimii conturului prin aer, pe care se stabile#te cmpul mag-
netic, a c"rei expresie este l
m
= H/k
R
, n care k
R
este denumit coeficientul lui Rogowski (indicat n literatura de
specialitate) iar H este n"l!imea nf"#ur"rilor. Coeficientul lui Rogowski !ine seama de lungimea real" a
cmpurilor de dispersie.
Pentru simplificarea rela!iilor (2.41) se face schimbarea axelor de coordonate n punctele x = 0, x' = x
a
1
#i x''= x - a
1
- a
12
nct expresiile cmpului n cele trei zone considerate devin:
(2.42)
Reprezentarea grafic" a varia!iei intensit"!ii cmpului n cele trei zone este dat" n figura 2.38.
Cu ajutorul expresiilor intensit"!ii cmpului magnetic n cele trei zone se determin" fluxul magnetic to-
tal de dispersie al transformatorului cu rela!ia:
(2.43)
Elementul de arie dA, din expresiile integralelor, se consider" de lungime constant" +D
m
#i de l"!ime
variabil" dx.
Pentru ob!inerea expresiei fluxului total de dispersie se nlocuiesc n rela!ia (2. 43) intensit"!ile cmpu-
lui magnetic definite de rela!ia (2.42) #i se !ine cont de ecua!ia de solena!ii n care s-a neglijat curentul de mag-
netizare.
Se deduce pentru expresia fluxului total de dispersie, n cazul n care nf"#urarea secundar" este scurt-
circuitat", rela!ia:
(2.44)
Dup" calculul integralelor rezult" pentru fluxul total de dispersie rela!ia:
(2.45)
Inductan!a echivalent" de scurtcircuit a nf"#ur"rilor, raportat" la nf"#urarea primar", n forma cea mai
explicit" are valoarea:
(2.45)
Fig. 2.38. Reparti!ia cmpului magnetic.
. ]
a
+
a
+
a
,
a
+
a
[ x ; )]
a
+
a
( - [x
a
i W
-
i W
=
l H
; ]
a
+
a
,
a
[ x ;
i W
=
l H
; ]
a
[0, x ; x
a
i W
=
l H
2 12 1 12 1 12 1
2
2 2
1 1 x 2x
12 1 1 1 1 x 12
1
1
1 1
x 1x

. ]
a
[0, x ;
l
x

a
i W
=
H
; ]
a
[0, x ;
l
i W
=
H
; ]
a
[0, x ;
l
x

a
i W
=
H
2
m 2
2 2
2x
12
m
1 1
12
1
m 1
1 1
1x


. dA x
a
2
W
2
H
2x
%
0
+ dA
W
1
H
12
%
0
xdA
a
1
W
1
H
1x
%
0
=
'
sc
a
0
a
0
a
0
2 12 1
+

. x d
D
+ x
l a
i W
% + x d
D
+
l
i W
% + dx
D
+
x
l a
i W
% =
' m
m 2
2
1 1
2
0
a
0
m
m
1 1
2
0
a
0
m
2
m 1
2
1 1
2
0
a
0
sc
2 12 1


.
3
a
+
a
+
a D
+
l
i W
% =
'
2 1
12 m
m
1 1
2
0
sc

,
_

.
3
a
+
a
+
a D
+
H
k W
% =
i
'
=
L
2 1
12 m
R 1
2
0
1
sc
sc

,
_

18
Expresia inductan!ei echivalente de scurtcircuit serve#te la determinarea analitic" a componentei reacti-
ve a tensiunii de scurtcircuit.
2.9. CARACTERISTICILE TRANSFORMATORULUI
Cele mai importante caracteristici ale transformatoarelor sunt:
- caracteristica extern";
- varia!ia de tensiune func!ie de sarcin";
- caracteristica randamentului func!ie de sarcin".
Toate caracteristicile enumerate mai sus depind #i de natura sarcinii.
2.9.". CARACTERISTICA EXTERN& A
TRANSFORMATORULUI
Caracteristica extern" indic" varia!ia tensiunii la bornele
secundare n situa!ia n care curentul de sarcin" I
2
se modific" n limite
largi. Modul de varia!ie este influen!at de natura sarcinii (Fig. 2.39) #i
pentru a face o distinc!ie net" caracteristicile externe se traseaz" n
condi!iile: U
1
= U
1N
; cos
2
= const.
De obicei se prefer" n locul caracteristicii externe s"se studieze
varia!ia de tensiune la bornele nf"#ur"rii secundare cnd se modific" sar-
cina sau factorul de putere.
2.9.2. DETERMINAREA VARIA$IEI DE TENSIUNE LA TRANSFORMATOARE
Prin varia!ie de tensiune se n!elege m"rimea ce caracterizeaz" modificarea tensiunii la bornele nf"#u-
r"rii secundare, odat"cu cre#terea sarcinii, fa!" de tensiunea de mers n gol.
Varia!ia de tensiune poate fi exprimat" n vol!i, n m"rimi raportate sau n procente. De obicei se
folsesc ultimile dou" modalit"!i de definire a varia!iei de tensiune. Varia!ia de tensiune raportat" la tensiunea de
mers n gol U
20
se define#te:
(2.46)
Dac" se raporteaz" m"rimile secundare la primar #i
dac" se !ine cont de faptul c" la mersul n gol exist" re-la!ia:
U
20
' = E
2
' = E
1
= U
1N
, atunci pentru varia!ia de tensi-une se
ob!ine rela!ia:
(2.47)
Pentru estimarea varia!iei de tensiune se poate folosi
metoda analitic! #i metoda grafic!.
a) - Metoda analic'. Pentru calculul diferen!ei
algebrice U
1N
- U
2
' se folose#te diagrama simplificat" de
tensiuni din figura 2.40. Varia!ia de tensiune n m"rime real" este pus" n eviden!" prin segmentul AC', punctul
C' corespunznd rabaterii segmentului OC pe direc!ia segmentului OA. Deoarece segmentul AC' este mult mai
mic dect segmentul OC' se poate nlocui cu aproxi-ma!ie segmentul OC' cu segmentul OE (punctul E fiind
piciorul perpendicularei din C pe OA). Cu aproxim"rile f"cute se poate scrie rela!ia:
(2.48)
#i raportnd-o la tensiunea nominal" a nf"#ur"rii primare se ob!ine:
(2.49)
n aceast" rela!ie se observ" c" pot fi puse n eviden!" c"derile de tensiune activ" #i reactiv". De aseme-
nea se introduce un coeficient de sarcin" ( = I
2
'/I
I2N
' = I
"
/I
"N
. n aceast" situa!ie varia!ia de tensiune raportat"
devine:
(2.50)
Fig. 2.39. Caracteristicile externe.
.
U
U
-
U
=
U
U
-
U
=
U
U
,
20
2 20
20
2 20
20
2


.
U
U
-
U
=
U
U
N 1
2 N 1
20


Fig. 2.40. Explica!ie la determinarea analitic" a
varia!iei de tensiune.
, sin
I X
+ cos
I R
= FE + AF = AE
U
-
U
2
1 sc
2
1 sc 2 1N

. sin
U
I X
+ cos
U
I R
=
U
U
,
2
1N
1 sc
2
1N
1 sc
1N
2

. ) sin
u
+ cos
u
( =
U
U
2 r sc 2 a sc
N 1
2


19
Un calcul mai precis al varia!iei de tensiune se ob!ine dac" se exprim" valoarea tensiunii U
2
' cu rela!ii
geometrice simple, considerndu-se pentru tensiunea primar" U
1
= 100 = OC nct se deduce pentru tensiunea
secundar" raportat" rela!ia:
(2.51)
ce poate fi pus" sub forma:
(2.52)
Dac" se dezvolt" partea de sub radical dup" binomul lui Newton re!inndu-se primii doi termeni, rela-
!ia (2.52) devine:
(2.53)
deci varia!ia de tensiune se poate scrie:
(2.54)
Rela!ia final" s-a ob!inut din exprimarea m"rimilor segmentelor prin care sunt definite (AF + FE res-
pectiv CE = CD - DE = CD - BF).
n calculele calitative se neglijeaz" termenul al doilea nct se folose#te pentru calcule rela!ia (2.50).
Cu ajutorul acestei rela!ii s-au calculat urm"toarele caracteristici: varia!ia de tensiune func!ie de coeficientul
de sarcin" pentru diverse valori ale factorului de putere (Fig. 2.41) #i varia!ia de tensiune func!ie de factorul
de putere n situa!ia men!inerii sarcinii constante (Fig.2.42).
Fig. 2.4". Dependen!a varia!iei de tensiune Fig. 2.42. Dependen!a varia!iei de tensiune
func!ie de coeficientul de sarcin". func!ie de factorul de putere.
b) - Metoda grafic'. Aceast" metod" se poate folosi la determinarea varia!iei de tensiune dac" se cu-
noa#te triunghiul de scurtcircuit conform figurii 2.43. Lundu-se ca referin!" curentul raportat din nf"#urarea
secundar", se construie#te triunghiul fundamental ABC.
Pentru un anumit factor de putere (se cunoa#te un-ghiul -
2
) se poate marca direc!ia fazorului
corespunz"tor tensiunii secundare raportate AD urmnd ca m"rimea acestui segment s" se determine prin
construc!ie grafic". Se construiesc dou" cercuri C
1
#i C
2
(de raz" U
1
) cu centrele n A #i C. Cele dou" cercuri
ntretaie direc!ia fazorului corespunz"tor tensiunii secundare raportate n punctele D #i E. Se une#te C cu D #i se
constat" c" s-a ob!inut diagrama fazorial" de tensiuni ADC (ordinea de sumare a fazorilor fiind inversat": CA +
AD = CD).
Segmentul DE reprezint" chiar varia!ia de tensiu-ne n m"rimi
raportate. Pentru a afla varia!ia de tensiune n secundar n
m"rime real" se mparte segmentul DE la raportul de
transformare.
Observa)ie. La transformatoare de mic! putere
componenta activ! a tensiunii de scurtcircuit, este comparabil!
cu cea reactiv! nct varia"ia de tensiune n cazul sarcinii
active este mai mare ca n cazul sarc-nii activ- inductive. n
aceast! situa"ie caracteristicile externe (deci #i varia"ia de
tensiune) pentru cele dou! ti-puri de sarcin! din figura 2.39
(respectiv Fig. 2.4$) #i inverseaz! pozi"iile.
, AE -
CE
-
100
= AE -
CE
-
OC
=
U
2 2 2 2
2

. AE -
100
CE
- 1 100 =
U
2
2
2

, AE -
100
CE
2
1
- 1 100 =
U
2
2
2
1
1
]
1

( )
.
200
sin
u
- cos
u
+ sin
u
+ cos
u
= ,U
;
200
CE
+ AE = ,U
2 sc 2 sc
2
2 sc 2 sc
2
a r
r a


Fig. 2.43. Determinarea varia!iei de tensiune
pe cale grafic".
20
2.9.3. DETERMINAREA RANDAMENTULUI LA TRANSFORMATORUL
MONOFAZAT
Randamentul poate fi determinat prin metode directe #i indirecte. Metodele de determinare prin m"su-
rare direct" se aplic" la transformatoarele de mic" putere la care este posibil" nc"rcarea direct". Pentru determi-
narea randamentului prin metoda pierderilor separate sunt necesare dou" ncerc"ri: ncercarea de mers n gol #i
ncercarea la scurtcircuit. Din ncercarea la mers n gol se determin" pierderile n fier, iar din ncercarea la
scurtcircuit se determin" pierderile la scurtcircuit nominale.
Din diagrama de bilan! energetic (Fig. 2.37) se poate scrie rela!ia de bilan! pentru puterile active:
(2.55)
#i se define#te puterea aparent" secundar". n aceast" situa!ie expresia randamentului se poate exprima prin re-
la!ia:
(2.56)
n care m
2
este num"rul de faze. n cazul de fa!" se consider" m
2
= 1. )innd cont de expresia coeficientului de
sarcin" ., randamentul poate fi scris sub forma:
(2.57)
Se constat" c" m"rimea randamentului este func!ie de dou" m"rimi: factorul de putere #i sarcina intro-
dus" prin coeficientul de sarcin" .. Pentru a stabili maximul func!iei, se poate simplifica procedeul de stabilire a
maximului la o func!ie de dou" variabile, considernd una din variabile men!inut" constant" (n cazul de fa!" se
consider" factorul de putere constant).
Pentru determinarea randamentului maxim se anuleaz" deriva-
ta randamentului n func!ie de variabila . conform rela!iei:
(2.58)
Prin anularea num"r"torului se determin" valoarea lui .:
(2.59)
pentru care randamentul este maxim.
Pentru construc!iile clasice de transformatoare, raportul pier-
derilor de mers n gol la raportul pierderilor de scurtcircuit are valori
cuprinse ntre 0,25 #i 0,5, nct randamentul devine maxim pentru va-
lori ale coeficientului de sarcin" cuprinse ntre 0,5 #i 0,7.
n mod obi#nuit randamentul transformatoarelor este mai ridicat dect la ma#inile rotative ntruct lip-
sesc pierderile mecanice. Randamentul #i men!ine valoarea ridicat" pentru o plaj" mare de varia!ie a gradului
de nc"rcare. La transformatoare de putere ridicat" de ordinul sutelor de MVA randamentul poate dep"#i chiar
99%.
2."0. TRANSFORMATORUL TRIFAZAT. CONSIDERA$II
CONSTRUCTIVE %I TEORETICE
n prezent n re!elele trifazate de tensiune se folosesc dou" variante constructive: transformatoare cu
fluxuri libere #i transformatoare cu fluxuri for"ate.
Transformatoarele cu fluxuri libere sunt realizate din trei transformatoare monofazate separate a c"ror
nf"#ur"ri primare #i secundare pot fi conectate folosind una din conexiunile cunoscute. Aceast" variant" cons-
tructiv" se folose#te pentru unit"!i de putere foarte mare fapt ce permite transportarea mai u#oar" de la fabrica
constructoare la beneficiar #i n plus pentru rezerv" n caz de defect se folose#te o singur" unitate monofazat".
,
I U m
=
S
; p + p + p +
P
=
P
2N 2N 2 N
j j Fe
2 1
2 1
,
p + p + p + cos
I U m
cos
I U m
- =
P
P
= /
j j Fe 2
2 2 2
2
2 2 2
1
2
2 1

( )
.
p + p . + p + cos
S
.
cos
S
.
= /
j j
2
Fe 2 N
2
N
2 1

( )
( )
. 0 =
p . + p + cos
S
.
p . - p cos
S
=
d.
d/
scN
2
0 2 N
2
scN
2
0 2
N

, 0.75 0.5 =
p
p
= .
scN
0

Fig. 2.44. Varia!ia randamentului
func!ie de coeficientul de sarcin".
21
Fig. 2.45. Variante constructive ale transformatoarelor trifazate.
Transformatorul cu fluxuri libere este prezentat n figura 2.45 -a) iar transformatorul cu fluxuri for!ate
este prezentat n figura 2.45 -b). Deoarece varianta cu fluxuri libere prezint" dezavantajul unui consum mare de
fier se recurge la varianta cu fluxuri for!ate la care, nf"#ur"rile sunt dispuse pe trei coloane legate ntre ele prin
dou" juguri. Modalitatea de ob!inere a transformatorului trifazat cu fluxuri for!ate din transformatorul cu fluxuri
libere este indicat" n figura 2.46.
Fig. 2.46. Dispunerea coloanelor la transformatorul cu fluxuri for!ate.
Dac" cele trei transformatoare sunt a#ezate la cte 120
o
unul n raport cu celelalte dou" (Fig. 2.46 -a) a-
tunci cele trei coloane centrale se pot reuni n una singur". n situa!ia n care sistemul de tensiuni aplicat nf"#u-
r"rii este trifazat simetric atunci rezult" c" suma fluxurilor magnentice utile ale celor trei faze este nul" (
A
+

B
+
C
= 0) #i nu se mai justific" prezen!a acesteia (Fig. 2.46 -b) Circuitul magnetic simetric cu trei coloane
#i #ase juguri ridic" dificult"!i n realizare #i prezint" un gabarit m"rit. O construc!ie mai simpl" #i economic" se
realizeaz" dac" se elimin" jugurile fazei B #i cele trei coloane se aduc n acela#i plan (Fig. 2.46 -c). Nesimetria
magnetic" introdus" n acest caz este diminuat" prin m"rirea sec!iunii jugurilor cu 5 - 15% fa!" de sec!iunile co-
loanelor ceea ce face ca acest" variant" constructiv" s" fie foarte r"spndit".
2.11. CONEXIUNILE TRANSFORMATOARELOR TRIFAZATE
Prin conexiunea nf"#ur"rii unui transformator se n!elege modul de conectare al nf"#ur"rilor fiec"rui
circuit de faz" de pe partea de nalt" tensiune #i joas" tensiune.
Conexiunile ce se folosesc la nf"#urarea de nalt" tensiune respectiv de joas" tensiune sunt indicate n
tabelul I.
Pentru precizarea conexiunilor #i construc!ia diagramei fazoriale de tensiuni se noteaz" nceputurile n-
f"#ur"rilor de nalt" tensiune ale diferitelor faze cu litere majuscule A, B, C, iar sfr#iturile n aceea#i ordine, cu
X, Y, Z. Pentru nf"#ur"rile omoloage de joas" tensiune se folosesc literele mici corespunz"toare: a, b, c pentru
nceputuri, x, y, z pentru sfr#ituri.
Conform tabelului I, se constat" c" pentru nf"#urarea de nalt" tensiune se folosesc conexiunile: Y -
stea; D (!) triunghi (n N sau Z dup" asem"narea conexiunilor triunghiului cu cele dou" litere) iar pentru nf"-
#urarea de joas" tensiune se folosesc conexiunile: y - stea; d - triunghi; z -zigzag. n acela#i tabel sunt date di-
agramele fazoriale de tensiuni pentru toate schemele de conexiuni utilizate.
22
Tabelul I.
2.11.1 SCHEME "I GRUPE DE CONEXIUNI
Prin schem" de conexiuni se n!elege modul de conectare al nf"#ur"rilor de nalt" tensiune #i joas" ten-
siune la un transformator trifazat. Pentru a deosebi schemele de conexiuni ntre ele se introduce o m"rime supli-
mentar" numit" indice orar de cuplaj sau deplasare unghiular! #i semnific" unghiul de defazaj ntre tensiunile
de linie omologe la nf"#ur"rile de nalt", respectiv joas" tensiune. Ca unitate de m"sur" a deplas"rii unghiulare
s-a introdus unghiul de 30
0
numit or! (1h = 30
o
) prin analogie cu cadranul ceasului. Deci sunt posibile realiz"ri
de deplas"ri unghiulare de la 1 la 12 (0). Func!ie de m"rimea deplas"rii unghiulare schemele de conexiuni se
mpart n dou"grupe:
- scheme cu deplasare unghiular" impar#: 1, 3, 5, 7, 9, 11 (Yd, Dy $i Yz);
- scheme cu deplasare unghiular" par#: 0(12), 2, 4, 6, 8, 10 (Yy, Dd $i Dz) n total realizndu-se 36 de conexi-
uni.
Fig. 2.47. Asocierea fazorilor de tensiuni. Fig. 2.48. Realizarea conexiunii Dy
o
.
Pentru explicarea schemelor de conexiuni se fac conven!iile:
- se lucreaz" numai cu sistemul trifazat cu succesiune orar";
- toate nf"#ur"rile au acela#i sens de bobinaj (sensul pozitiv al fazorilor corespunz"tori t.e.m induse este pozitiv
cnd se parcurg nf"#ur"rile de la sfr#it spre nceput - Fig. 2.47 -a), fazorii fiind n faz"; dac" se schimb" nce-
putul cu sfr#itul unei nf"#ur"ri se introduce un decalaj de 6h.
n figura 2.48 se indic" modul de ob!inere a schemei de conexiuni cnd se cunoa#te numai simbolul
schemei, de exemplu Dy
1
.
Pentru nf"#urarea de nalt" tensiune se adopt" o conexiune n triunghi (varianta n N). Pentru aceast"
conexiune se construie#te diagrama fazorial" de tensiuni (triunghiul tensiunilor) pe care s-au numerotat coloa-
nele corespunz"toare fazorilor. Se ia ca referin!" fazorul U
AB
#i se marcheaz" fazorul U
ab
n urm" cu 30
o
iar pe
urm" se construie#te steaua tensiunilor pentru nf"#urarea de joas" tensiune. Din paralelismul fazorilor de la
joas" tensiune cu cei de la nalt" tensiune se deduce modul de conectare #i dispunerea bobinelor pe coloane
pentru nf"#urarea de joas" tensiune.
Pentru determinarea deplas"rii unghiulare cnd se indic" conexiunea se procedeaz" ca n figurile 2.49
#i 2.50.
23
n figura 2.49 se determin" deplasarea unghiular" la o conexiune Yz.
Fig. 2.49. Determinarea conexiunii Yz
5
. Fig. 2.50. Determinarea deplas"rii
unghiulare la conexiunile Yy #i Yd.
Se construie#te steaua tensiunilor pentru nf"#urarea de nalt" tensiune #i se noteaz" cu 1, 2, 3 fazorii
corespunz"tori t.e.m. induse n nf"#ur"rile dispuse pe coloanele respective. Se ia un punct de referin!" #i se
construiesc fazorii corespunz"tori tensiunilor secundare prin paralelism cu fazorii stelei de la nalt" tensiune. Se
compar", ca direc!ie, fazorii corespuz"tori tensiunilor compuse, decala!i la 5h.
Schemele de conexiuni care au aceea#i deplasare unghiular" sunt incluse ntr-o grup" de conexiuni. n
practic" sunt utilizate patru grupe de conexiuni cu urm"toarele deplas"ri unghiulare: grupa A (tabelul II) cu
12h; grupa B (tabelul III) cu 6h; grupa C (tabelul IV) cu 5h; grupa D (tabelul V) cu 11h.
Tabelul II. Tabelul III.
Tabelul IV. Tabelul V.
2.11.2. INFLUEN%A SCHEMEI DE CONEXIUNI ASUPRA FUNC%ION&RII LA GOL A
TRANSFORMATORULUI CND MIEZUL ESTE SATURAT
n studiul mersului n gol a transformatorului monofazat s-a considerat c" tensiunea aplicat" nf"#ur"rii
primare este sinusoidal" #i, n consecin!", fluxul util este sinusoidal. Din cauza formei curbei de magnetizare a
miezului #i a gradului de satura!ie al acestuia, curentul de mers n gol i
O
este nesinusoidal.
24
Forma curentului de magnetizare a fost dedus" pe cale grafic" n figura 2.51 lund n considerare fluxul
sinusoidal n cadranul I #i caracteristica de magnetizare. Unda curentului de magnetizare con!ine, pe lng" fun-
damental", o armonic" de ordinul trei a c"rei amplitudine este mai mare cu ct miezul este mai saturat.
Fig. 2.51. Determinarea pe cale grafic" Fig. 2.52. Curentul de magnetizare n
a curentului de magnetizare. regim saturat.
n figura 2.52 este reprezentat" forma curentului de mers n gol i
O
#i cele dou" armonice i
O1
#i i
O3
.
La transformatoarele trifazate regimul deformant este impus de construc!ia miezului #i de tipul conexi-
unii.
n general comportarea transformatorului este impus" de prezen!a armonicilor de rangul trei n unda
fluxului sau a curentului de magnetizare.
La o conexiune n stea, n orice moment suma curen!ilor n valori instantanee este nul" (rela!ia 2.60):
(2.60)
dac" regimul este simetric sinusoidal.
La un transformator trifazat la care pot circula curen!ii de armonic" trei, forma curentului de magneti-
zare este similar" cazului monofazat (Fig. 2.52). n aceast" situa!ie undele curen!ilor de magnetizare de pe cele
trei faze se descompun n serie Fourier, conform rela!iei 2.61, importante ca m"rime fiind fundamentala #i ar-
monica a treia.
(2.61)
Din analiza acestor rela!ii se constat" c" armonicile de rangul trei ale
curentului de magnetizare sunt n faz" #i deci formeaz" un sistem homopolar sau
sinfazic.
La conexiunea stea cu nulul izolat, armonicile de ordinul trei se vor ndrepta
simultan spre nulul conexiunii (Fig. 2.53) fiind imposibil" circula!ia acestora. Prin dispari!ia armonicilor de or-
dinul trei , curentul de mers n gol se apropie de forma sinusoidal", fapt ce conduce la deformarea formei fluxu-
lui de la forma sinusoidal". n aceast" situa!ie fluxul corespunz"tor fiec"rui circuit de faz" va con!ine armonici
superioare conform rela!iei:
(2.62)
Fig. 2.54. Transformator cu fluxuri libere. Fig. 2.55. Tensiunea secundar".
, 0 =
i
+
i
+
i OC OB OA
...
3
2$
+ t
%
1
sin5
I
0
5
m
+ t sin3%
I
0
3
m
+
3
2$
+ t
%
1
sin
I
0
1
m
=
i
OC
...
3
2$
- t
%
1
sin5
I
0
5
m
+ t sin3%
I
0
3
m
+
3
2$
- t
%
1
sin
I
0
1
m
=
i
OB
... t sin5%
I
0
5
m
+ t sin3%
I
0
3
m
+ t
%
1
sin
I
0
1
m
=
i
OA
1
1
1 1

,
_

,
_

,
_

,
_

Fig. 2.53. Conexiunea


stea.
... + t sin3%
&
+
3
2$
+ t % sin ' =
&
... + t sin3%
&
+
3
2$
- t % sin
&
=
&
... + t sin%
&
+ t sin%
&
=
&
1 3m 1 1m
C
1 3m 1 1m B
1 3m 1 1m A

,
_

,
_

25
Influen!a armonicii de ordinul trei a fluxului asupra comport"rii transformatorului este dictat" de confi-
gura!ia miezului feromagnetic #i de tipul conexiunii. Se prezint" n continuare comportarea conexiunii Yy reali-
zat" pe un transformator cu fluxuri libere (Fig. 2.54). La acest tip de transformator armonica a treia a fluxului
pe fiecare faz" circul" nestingherit" deoarece se nchide numai prin circuitul feromagnetic, deci amplitudinea a-
cesteia este apreciabil", reluctan!a circuitului fiind minim".
n figura 2.55 se indic" forma fluxului rezultant, ob!inut din compunerea fundamentalei cu armonica a
treia precum #i tensiunile electromotoare induse n nf"#urarea secundar" de fiecare component" a fluxului.
Coresponden!a ntre undele fluxurilor #i tensiunilor electromotoare induse este marcat" pentru a pune
n eviden!" defazajul de 90
o
ntre flux #i tensiunea electromotoare indus" corespunz"toare fiec"rei armonici.
Se constat" c" tensiunea electromotoare rezultant" e
20
prezint" o for-
m" ascu!it" provocat" de amplitudinea mare a armonicii de ordinul trei, fapt
ce antreneaz" o cre#tere a amplitudinii tensiunii pe faz"care poate fi, n unele
cazuri, chiar periculoas". Din acest motiv nu se recomand" utilizarea conexi-
unii Yy la transformatoare cu fluxuri libere dac" nu se iau m"suri de compen-
sare a armonicilor de ordinul trei. Armonicile de ordinul trei ale fluxurilor
sunt diminuate n cazul utiliz"rii transformatoarelor cu fluxuri for!ate. La a-
cest tip de transformator armonicile de ordinul trei ale fluxurilor fiind n faz"
#i egale ca m"rime sunt obligate s" se nchid" pe trasee de reluctan!" m"rit"
(aer, tiran!i #i pere!ii cuvei), amplitudinea acestora se reduce nct efectul de-
formant nu mai este a#a pregnant (Fig. 2.56).
Dac" pentru nf"#urarea secundar" se consider" rela!ia:
(2.63)
atunci tensiunile pe fiecare circuit de faz" vor avea forma #i expresia similar" cu tensiunea electromotoare indu-
s":
(2.64)
n timp ce tensiunea de linie #i p"streaz" forma sinusoidal" deoarece prin sc"derea tensiunilor de faz" se anu-
leaz" armonicile de ordinul trei:
(2.65)
La transformatoarele trifazate cu schema de conexiuni Y
O
y armonicile de ordinul trei se inchid prin fi-
rul neutru nct forma curentului prin fiecare circuit de faz" este similar" cazului de la transformatorul monofa-
zat. n aceast" situa!ie fluxul util #i men!ine forma sinusoidal" fapt ce conduce la lipsa efectului de deformare a
tensiunilor electromotoare induse n nf"#urarea secundar". Acela#i comportament se ntlne#te #i la transfor-
matoarele ce au nf"#ur"rile primare conectate n triunghi. (i n acest caz armonicile de ordinul trei ale curentu-
lui de magnetizare au posibilitatea s" se nchid" n conexiunea n triunghi , deci curentul din nf"#urarea prima-
r" este nesinusoidal n timp ce fluxul r"mne sinusoidal.
Fig. 2.57. Rolul ter!iarului #i a spirei de amortizare.
Un comportament aparte l prezint" conexiunea Yd. La aceast" schem" de conexiuni, datorit" nf"#ur"-
rii primare, curentul de magnetizare nu mai con!ine armonica de ordinul trei #i n aceast" situa!ie fluxul devine
Fig. 2.56. Traseul fluxului
homopolar.
,
dt
d
W
=
e u
2 2 2

, ..... + t cos3% U +
3
2$
+ t % cos U = u
... + t cos3% U +
3
2$
- t % cos U = u
... + t cos3% U + t cos% U = u
1 23m 1 21m T
1 23m 1 21m S
1 23m 1 21m R

,
_

,
_

.
6
$
+ t % cos 3 U
3
2$
- t % cos - t cos% U = u u = u
1 1m 1 1 1m S R S R

,
_

1
]
1

,
_


26
nesinusoidal. Armonica de rang trei a fluxului ('
3
) induce n nf"#urarea secundar" o tensiune electromotoare
de frecven!" tripl" (e
23
) ce conduce la apari!ia unui curent i
23
ce se nchide n interiorul triunghiului #i este deca-
lat cu aproape 90
0
n urma tensiunii electromotoare deoarece, pentru frecven!" tripl", reactan!a nf"#ur"rii se-
cundare este mult mai mare dect rezisten!a acesteia. Diagrama fazorial" este reprezentat" n figura 2.57 -a).
Solena!ia produs" de prezen!a curentului i
23
d" na#tere unui flux '
23
, antagonist cu fluxul util '
3
amortiznd n
felul acesta efectul lui '
3
deci #i regimul deformant care s-ar manifesta n aceast" situa!ie.
Efectul de amortizare al nf"#ur"rii n triunghi este utilizat la ameliorarea func!ion"rii transformatoare-
lor de mare putere cu fluxuri libere #i conexiunea Yy. Aceste transformatoare sunt prev"zute cu o nf"#urare su-
plimentar" conectat" n triunghi, numit"nf!"urare ter#iar! care amortizeaz" regimul deformant dar m"re#te
costul transformatorului. Schema de principiu a unui transformator avnd conexiunea Yy #i nf"#urare ter!iar"
este dat" n figura 2.57 -c). La transformatoarele cu fluxuri for!ate nf"#urarea ter!iar" este nlocuit" cu o spir!
de amortizare 1 n scurtcircuit care nconjoar" cele trei coloane 2 conform figurii 2.57 -b).
2.12. CUPLAREA "I FUNC%IONAREA N PARALEL A
TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE
n situa!ia n care puterea solicitat" de anumi!i receptori devine mai mare dect puterea unitar" a unui
transformator se practic" sistemul de conectare n paralel a mai multe transformatoare. Dou" sau mai multe
transformatoare se consider" c" func!ionez" n paralel dac" au bornele nf"#ur"rii primare conectate la re!eaua
de alimentare de tensiune U
1
iar bornele nf"#ur"rii secundare sunt conectate la o re!ea receptoare de tensiune
U
2
.
Pentru cuplarea n paralel a transformatoarelor este necesar" ndeplinirea urm"toarelor condi!ii:
a) - s" aib" acela#i raport de transformare;
b) - s" aib" aceea#i grup" de conexiuni;
c) - tensiunile relative de scurtcircuit trebuie s" fie egale;
d) - puterile nominale trebuie s" fie n raportul 1: 3, maximum 1:4.
Primele dou" condi!ii sunt obligatorii ntruct fac posibil" cuplarea n paralel a transformatoarelor (ob-
!inerea opozi!iei ntre tensiunile secundare omoloage) n timp ce ultimile dou" condi!ii sunt legate de func!iona-
rea optim" n paralel a transformatoarelor. n continuare se trateaz" distinct cazul func!ion"rii n paralel cnd nu
este respectat" una din condi!iile enumerate.
2.12.1. CUPLAREA N PARALEL A DOU& TRANSFORMATOARE CU RAPOARTE DE
TRANSFORMARE DIFERITE
Se consider" dou" transformatoare monofazate ) #i * cuplate n paralel #i func!ionnd pentru nceput n
gol (Fig. 2.58). Se ia n considerare un caz oarecare, de exemplu:
(2.66)
n acest caz, tensiunile secundare se vor g"si n situa!ia:
(2.67)
nct pe conturul nchis format de cele dou" nf"#ur"ri secundare va ac!iona
tensiunea:
(2.68)
ce va da na#tere unui curent de circula!ie numit #i curent de egalizare a c"rui
expresie este:
(2.69)
Acest curent de egalizare, cu o valoare corespunz"toare #i n circuitul
comun al nf"#ur"rilor primare, va avea efect magnetizant pentru transformatorul ) #i demagnetizant pentru
transformatorul * #i va determina stabilirea unei tensiuni U'
20
comune pentru ambele secundare (mai mare
pentru transformatorul ) #i mai mic" pentru transformatorul *) a c"rei m"rime rezult" din diagrama fazorial"
reprezentat" n figura 2.59.
La func!ionarea n sarcin", secundarele celor dou" transformatoare alimenteaz" mpreun" receptoare
a c"ror impedan!" Z se consider" impedan!a echivalent" comun", schema de alimentare fiind prezentat" n fi-
gura 2.60.
.
K
>
K * )
,
U
<
U
20 20 * )
,
U
-
U
= +U
20 20 ) *
.
Z + Z
U - U
= I
* sc ) sc
) 20 * 20
eg

Fig. 2.58. Schema de principiu
pentru func!ionarea n paralel a
dou" transformatoare monofazate.
27
Fig. 2.59. Diagrama fazorial" de tensiuni la func!ionarea n paralel a dou" transformatoare
cu rapoarte de transformare diferite (la gol).
Prin nchiderea ntrerup"torului K cele dou" transformatoare debiteaz" pe impedan!a Z curentul I
2
, a-
portul fiec"rui transformator fiind impus de parametrii proprii iar schema echivalent" este dat" n figura 2.61.
Fig. 2.60. Schema de principiu pentru func!ionarea Fig. 2.61. Schema echivalent" pentru func!ionarea
n paralel n sarcin" a dou" transformaoare. n paralel a dou" transformatoare monofazate
monofazate. n sarcin".
Pentru aprecieri calitative se neglijeaz" valoarea Z
L
ce reprezint" impedan!a liniei de transport. n si-
tua!ia n care transformatoarele au rapoarte de transformare egale (considerat" caz ideal) atunci curentul debitat
de fiecare din cele dou" transformatoare este influen!at de m"rimea tensiunii de scurtcircuit.
Dac" cele dou" tensiuni de scurtcircuit ale
transformatoarelor sunt egale atunci valorile curen-
!ilor reali absorbi!i, respectiv debita!i, de cele dou"
transformatoare sunt egale cu valorile ideale. Dia-
grama fazorial" pentru curen!ii ideali absorbi!i de
nf"#ur"rile primare este indicat" n figura 2.62 -a).
Dac" rapoartele de transformare ale celor dou"
transformatoare difer" atunci vor apare, n nf"#u-
r"rile primare #i secundare ale celor dou" transfor-
matoare, curen!i de circula!ie ce vor modifica gra-
dul de nc"rcare al fiec"rui transformator fa!" de
cazul ideal cnd rapoartele de transformare sunt e-
gale. Diagrama fazorial" pentru aceast" situa!ie este prezentat" n figura 2.62 -b). Curen!ii reali ai celor dou"
transformatoare se ob!in prin sumarea fazorial" dintre curen!ii ideali #i curen!ii de egalizare. Se observ" c"
transformatorul cu raportul de transformare mai mare (cazul concret al transformatorului )) se ncarc" mai pu-
!in n timp ce transformatorul cu raport de transformare mai mic se ncarc" mai mult. Desigur sarcina total" tre-
buie limitat" pentru ca transformatorul supranc"rcat s" nu dep"#easc" puterea nominal". Situa!ia este avanta-
joas" cnd transfomatorul supranc"rcat este de putere mai mare, fapt ce face posibil" func!ionarea lui la putere
nominal" #i implicit cre#terea sensibil" a puterii ce se transmite receptorilor. n cazul egalit"!ii rapoartelor de
transformare, ambele transformatoare pot fi utilizate la puterea lor nominal". De obicei abaterile +K ale rapoar-
telor de transformare sunt n limite restrnse de pn" la 0,5 %.
Pentru determinarea curen!ilor absorbi!i de cele dou" transformatoare se determin" ecua!iile de tensiuni
pentru schema simplificat" din figura 2.61:
(2.70)
Dac" se !ine seama de expresia curentului total #i se scad cele dou" ecua!ii se ob!in rela!iile:
(2.71)
Fig. 2.62. Diagrama fazorial" a curen!ilor pentru rapoarte de
transformare egale #i diferite.
. U + I Z = U
; U + I Z = U
2* 1* * sc 1
2) 1) ) sc 1

, I Z - I Z = U - U
; I + I = I
* 1 * sc ) 1 ) sc * 2 ) 2
* 1 ) 1 1

28
cu ajutorul c"rora se determin" curen!ii ce str"bat nf"#ur"rile primare ale celor dou" transformatoare:
(2.72)
(2.73)
Din analiza celor dou" rela!ii se observ" c" n partea a doua a membrului doi din fiecare rela!ie apare
expresia curentului de egalizare care circul" prin nf"#ur"rile primare nc"rcnd inutil transformatoarele n timp
ce prima parte reprezint" curentul de sarcin" furnizat de re!eaua de alimentare la fiecare transformator.
n situa!ia n care rapoartele de transformare ale celor dou" transformatoare sunt egale dar transforma-
toarele apar!in la grupe diferite de conexiuni, tensiunile secundare sunt egale dar prezint" un defazaj impus de
diferen!a deplas"rilor unghiulare a celor dou" scheme de conexiuni. Pentru un defazaj de o or" diferen!a celor
dou" tensiuni secundare are o valoare dat" de rela!ia:
(2.74)
fapt ce provoac" apari!ia unui curent de egalizare de valoare exagerat" care poate deteriora nf"#ur"rile transfor-
matoarelor.
2.12.2. CUPLAREA N PARALEL A DOU& TRANSFORMATOARE CU TENSIUNI DE
SCURTCIRCUIT DIFERITE
Pentru o func!ionare optim" n paralel care s" asigure o nc"rcare propor!ional" cu puterea lor nominal"
este necesar ca transformatoarele s" aib" tensiunile nominale de scurtcircuit egale. Dac" rapoartele de transfor-
mare sunt egale, deoarece U
1
#i U
2
sunt acelea#i pentru ambele transformatoare c"derile de tensiune pe impe-
dan!ele de scurtcircuit sunt egale (Fig. 2.63).
Chiar dac" tensiunile de scurtcircuit nominale sunt egale
c"derile de tensiune active #i reactive pot fi diferite:
(2.75)
de unde rezult" c" este ndeplinit" condi!ia:
iar impedan!ele de scurtcircuit au expresiile:
(2.76)
Din exprimarea ipotenuzei AC n cele dou" triunghiuri
dreptunghice se poate determina raportul curen!ilor din nf"#ur"rile
primare ale celor dou" transformatoare n m"rimi complexe con-
form rela!iei:
(2.77)
#i fiindc" diferen!a dintre unghiurile de scurtcircuit este foarte mic":
(2.78)
unghiurile triunghiurilor de scurtcircuit pot fi considerate egale, nct:
(2.79)
n aceast" rela!ie primul termen se nmul!e#te la num"r"tor #i la numitor cu U
1
pentru a pune n eviden-
!" puterile aparente iar la al doilea termen se face un artificiu de calcul ca s" apar" tensiunile nominale de scurt-
circuit procentuale:
(2.80)
.
Z + Z
U - U
+
Z + Z
Z I
= I
* sc ) sc
* 2 ) 2
* sc ) sc
) sc 1
* 1

;
Z + Z
U - U
+
Z + Z
Z I
= I
* sc ) sc
) 2 * 2
* sc ) sc
* sc 1
) 1

,
U
0,52 =
2
30
sin
U
2 = U - U
2 2
* 2 ) 2


. I Z = I Z = C A
* 1 * sc ) 1 ) sc
, I
X
=
C B
I
X
=
C B
; I
R
=
B A
I
R
=
B A
* 1 * sc
* ) 1 ) sc
)
* 1
* sc
* ) 1
) sc
)

,
* sc ) sc

.
e Z
= Z ;
e Z
= Z
* sc ) sc
j
* sc
* sc
j
) sc
) sc

Fig. 2.63. Diagrama fazorial" de tensiuni
n cazul n care difer" rezisten!a #i
reactan!a de scurtcircuit.
,
e
Z
Z
=
Z
Z
=
I
I
) - ( j
) sc
* sc
) sc
* sc
* 1
) 1
) sc * sc

, ) ( ; - = -
* sc ) sc ) * * sc ) sc

.
Z
Z
=
I
I
) sc
* sc
* 1
) 1
.
I
I

100
U
I Z
100
U
I Z
=
S
S
* N
) N
1
* N ) sc
1
* N * sc
*
)
29
Dac" se nlocuie#te raportul curen!ilor nominali cu raportul puterilor aparente nominale #i se introduc
nota!iile pentru tensiunile nominale de scurtcircuit exprimate procentual atunci rela!ia 2.80 devine:
(2.81)
din care se poate deduce puterea aparent" debitat" de un transformator func!ie de puterea aparent" total" debita-
t" de cele dou" transformatoare (S = S
'
+ S
(
) #i tensiunea nominal" de scurtcircuit proprie:
(2.82)
Se constat" c" transformatorul ) se ncarc" cu puterea aparent" S
)
a c"rei valoare este invers
propor!ional" cu tensiunea nominal" de scurtcircuit proprie, celelalte m"rimi fiind constante.
n cazul general n care se consider" c" func!ioneaz" n paralel , transformatoare atunci un transforma-
tor oarecare - va debita pe sarcina comun" o cot" parte din puterea aparent" total" furnizat" de cele , transfor-
matoare a c"rei valoare este dat" de rela!ia:
(2.83)
Dac" tensiunile nominale de scurtcircuit sunt diferite la cele , transformatoare este de dorit ca transfor-
matorul de putere mai mic" s" fie nc"rcat procentual mai pu!in #i deci s" aib" o tensiune de scurtcircuit mai
mare. n caz contrar transformatorul de putere mic" se suprancarc" iar pentru a nu fi dep"#it" temperatura ad-
misibil" trebuie redus" sarcina exterioar". Acest din urm" caz este ilustrat prin exemplul de mai jos.
Necesitatea ndeplinirii celei de a patra condi!ie de func!ionare optim" n paralel care limiteaz" raportul
puterilor nominale la 1:3, maximum 1:4 este impus" de faptul c" pentru aceast" gam" de puteri componentele
active #i reactive ale tensiunilor de scurtcircuit nu difer" mult nct defazajele ntre curen!ii debita!i sunt mici iar
suma fazorial" a acestora se apropie de suma algebric" (Fig. 2.63). Peste aceast" gam" de puteri defazajul cu-
ren!ilor atinge valori mari determinnd utilizarea neeficient" a transformatoarelor deoarece puterea aparent" to-
tal" transmis" receptorului este mai mic"dect suma puterilor aparente cu care se ncarc" transformatoarele n
aceast" situa!ie.
2.13. UTILIZAREA TRANSFORMATOARELOR N INSTALA%II DE
REDRESARE
Dezvoltarea electronicii de putere a permis ob!inerea unor semiconductori cu parametri performan!i #i
astfel a luat amploare utilizarea instala!iilor de redresare n domeniul ac!ion"rilor electrice concurnd pn" la e-
liminarea convertizoarelor rotative.
Deoarece practic niciodat" tensiunea continu" nu este, ca m"rime, n concordan!" cu tensiunea alterna-
tiv" (standardizat") a re!elei de alimentare a instala!iei de redresare este necesar" utilizarea unui transformator
care lucreaz" n aceast" situa!ie n regim deformant. Din acest considerent puterea aparent" a secundarului
transformatorului difer" de a primarului deci transformatorul nu este utilizat optim fa!" de cazul n care un
transformator de aceea#i putere aparent" alimenteaz" o sarcin" n regim perfect sinusoidal.
,
S
S
[%]
u
[%]
u
=
S
S
* N
) N
) sc
* sc
*
)
.
u
const.
=
u
S
u
S
+
u
S
S
=
S
sc) ) sc
) N
* sc
* N
) sc
) N
)
.
,
S

u
S
S
=
S
- sc
- N
i sc
i N
,
1
i
,
1
-

30
Comportarea transformatoarelor utilizate n instala!iile de redresare prezint" unele particularit"!i legate
de forma #i m"rimea curen!ilor #i tensiunilor n primar #i secundar precum #i de stabilirea puterii de calcul. Se
prezint" n continuare cteva scheme utilizate frecvent n instala!iile de redresare, graficele pentru tensiuni #i
curen!i precum #i rela!iile necesare pentru determinarea puterii de calcul a transformatorului ca medie arit-
metic# a puterilor aparente din primar $i secundar n fiecare caz n parte, neglijnd c"derile de tensiune pe
nf"#urarea transformatorului #i pe diodele aflate n conduc!ie.
2.13.1. INSTALA%IA DE REDRESARE MONOFAZAT& CU PRIZ& MEDIAN&
Instala!ia monofazat" cu priz" median" serve#te la redresarea ambelor alternan!e #i are schema prezen-
tat" n figura 2.64. Aceast" instala!ie este prev"zut" cu un transformator care are dou" nf"#ur"ri secundare
identice, cu cte W
2
spire fiecare. Cele dou" nf"#ur"ri (0a #i 0b) sunt legate la un punct median 0 iar capetele a
#i b sunt conectate la anozii diodelor D
a
#i D
b
. Catozii celor dou" diode sunt lega!i mpreun" n punctul M de la
care se nseriaz" sarcina activ-inductiv" R, L.
Modul de varia!ie al tensiunilor #i curen!ilor n cele dou" nf"#ur"ri #i
prin impedan!a de sarcin" sunt date sub form" de grafice n figura 2.65. Dup"
cum se vede din figura 2.65 -a) tensiunile corespunz"toare celor dou" nf"#u-
r"ri, u
a
#i respectriv u
b
sunt n opozi!ie de faz". Cnd poten!ialul punctului a
este pozitiv intr" n conduc!ie dioda D
a
permi!nd nchiderea curentului i
a
timp de o jum"tate de perioad" pe conturul 0aM0 dup" care devine nul deoa-
rece dioda s-a blocat cnd poten!ialul punctului a a devenit negativ. Deci cu-
rentul i
a
are o form" pulsatorie ca n figura 2.65 -b), unda fiind dreptunghiu-
lar" dac" se presupune c" impedan!a de sarcin" este constant" #i sarcina are o
constant" de timp foarte mare. n momentul n care poten!ialul punctului b devine pozitiv intr" n conduc!ie di-
oda D
b
iar pe conturul 0bM0 se stabile#te curentul i
b
al c"rui mod de varia!ie este dat n fi-gura 2.65 -c). Se
constat" c" impedan!a de sarcin" este parcurs" de curent pe ntreaga perioad" T. Cei doi curen!i i
a
$i i
b
care se
nchid prin impedan!a de sarcin" au cte o component" continu" care parcurge fiecare nf"#urare secundar" n
sens contrar nct fluxul magnetic corespunz"tor se anuleaz" evitnd expunerea miezului la o satura!ie constan-
t".
Fig. 2.64. Modul de varia!ie a curen!ilor #i tensiunilor la redresarea monofazat" cu punct median.
Pentru determinarea formei curentului din nf"#urarea primar" se neglijeaz" solena!ia de magnetizare
nct ecua!ia de solena!ii devine:
(2.84)
Acest curent este evident alternativ, alternan!ele sale fiind dreptunghiulare dup" cum rezult" din figura
2.65 -d).
Tensiunea redresat" u
r
este pulsatorie cu dou" pulsuri pe perioad" conform figurii 2.65 -e). Valoarea
medie a tensiunii redresate este dat" de rela!ia:
(2.85)
Fig. 2.64. Schema de redresare
cu punct median.
. 0 =
i W
-
i W
+
i W b 2 a 2 1 1
. U
2 2
t) d( %t sin U
$
1
U
2
$
0
2 r

31
Valoarea efectiv" a curen!ilor secundari va fi:
(2.86)
Puterea aparent" total" a celor dou" nf"#ur"ri, se determin" !innd cont de rela!iile (2.85) #i (2.86):
(2.87)
Valoarea efectiv" a curentului din nf"#urarea primar" va fi:
(2.88)
a#a nct puterea aparent" absorbit" de nf"#urarea primar" va fi:
(2.89)
Puterea de calcul a transformatorului are expresia:
(2.90)
Instala!ia de redresare cu priz" median" este simpl" #i necesit" doar dou" diode redresoare dar puterea
de calcul a transformatorului fiind relativ mare #i secundarul prev"zut cu dou" nf"#ur"ri identice determin" n-
trebuin!area schemei la redresoare de mic" putere. Unele dezavantaje ale acestei scheme sunt nl"turate prin fo-
losirea unei instala!ii n punte pentru redresarea ambelor alternan!e, forma tensiunii redresate fiind aceea#i.
2.13.2. INSTALA%IA MONOFAZAT& DE REDRESARE N PUNTE
Instala!ia de redresare monofazat" n punte are schema dat"
n figura 2.66. Cele patru diode formeaz" o punte la care una din di-
agonale este conectat" la nf"#urarea secundar" ax a transformato-
rului de alimentare iar la a doua diagonal" este conectat" sarcina
activ-inductiv" R,L.
Cnd tensiunea secundar" este pozitiv" curentul se stabile#-
te pe traseul indicat prin s"ge!i, de la borna a prin dioda D
a
- -impe-
dan!a de sarcin" - dioda D
c
- borna b - nf"#urarea secundar"- borna
a.
Modul de varia!ie a tensiunii secun-
dare este indicat n figura 2.67 -a) iar a cu-
ren!ilor i
a
#i i
c
n figura 2.67 -b). La schimba-
rea polarit"!ii tensiunii secundare cele dou"
diode se vor bloca #i vor intra n conduc!ie
diodele D
b
, D
d
curentul secundar circulnd
de la borna b prin cele dou" diode #i impe-
dan!a de sarcin" la borna a #i apoi prin nf"-
#urarea secundar" la borna b - figura 2.67 -
c). Dac" se consider" constanta de timp a
circuitului secundar mult mai mare dect pe-
rioada 2$, curen!ii prin perechile de diode
vor fi pulsatorii, de form" dreptunghiular",
n timp ce curentul secundar i
2
va fi alterna-
tiv cu alternan!e dreptunghiulare (Fig 2.67 -
d). De data aceasta curentul secundar nu are
o component" continu" ceea ce va avea con-
secin!e favorabile asupra puterii de calcul a
transformatorului. Curentul i
1
ce parcurge n-
f"#urarea primar" va avea aceea#i form" ca
i
2
dar afectat" de raportul de transformare.
.
I
r
2
1
= t) d(
I
r
2
1
=
I
=
I
=
I
0
b a 2

.
P
1,57 =
P
2
$
=
I

2
1

U
2 2
$
2 =
I U
2 =
S
c c r r 2 2 2
,
I
W
W
= t) d(
I
W
W
1
=
I r
1
2 2
r
1
2
2
0
1

,
_

.
P
1,11 =
P
2 2
$
=
I

W
W
U
2 2
$

W
W
=
I U
=
S
c c r
1
2
r
2
1
1 1 1
.
P
1,34 =
P
2
1,11 + 1,57
=
2
S
+
S
= S
c c
2 1
Fig. 2.66. Schema instala!iei monofazare
de redresare n punte.
Fig. 2.67. Modul de varia!ie a curen!ilor #i tensiunilor la redresarea
monofazat" n punte.
32
Valoarea medie a tensiunii redresate precum #i valorile efective ale curen!ilor prin perechile de diode
se vor calcula ca #i n cazul anterior cu rela!iile (2.85) #i (2.86). Deoarece valoarea efectiv"a curentului prin
nf"#urarea secundar" I
2
= I
r
, puterea aparent" din nf"#urarea secundar" va fi:
(2.91)
Puterea aparent" din nf"#urarea primar" are aceea#i valoare nct rezult" pentru puterea de calcul a
transformatorului valoarea:
(2.92)
deci un grad mai bun de utilizare a transformatorului.
Instala!ia monofazat" de redresare n punte se ntrebuin!eaz" pe scar" larg" #i la puteri mai mari, ori de
cte ori sursa de alimentare de care se dispune este monofazat". n plus pentru aceea#i valoare a tensiunii redre-
sate cele patru diode, func!ionnd cte dou" n serie au tensiunea invers" la jum"tate fa!" de diodele din schema
cu priz" median".
2.13.3. INSTALA%IA DE REDRESARE TRIFAZAT& SIMPL&
Instala!ia de redresare trifazat" simpl" utilizeaz" un transformator care are nf"#urarea secundar", obli-
gatoriu, cu nul accesibil pentru a conecta anozii de la trei diode la fazele a, b, c #i catozii prin leg"tur" comun"
la o sarcin" activ-inductiv" (R,L) #i apoi la nulul conexiunii nf"#ur"rii secundare conform figurii 2.68.
La schema indicat", conexiunea nf"#ur"rii primare
este realizat" n stea dar se prefer" n general conexiunea n tri-
unghi. Pe intervalul de timp de 2$/3 ct timp tensiunea u
a
a fa-
zei a secundare este mai mare dect tensiunile celorlalte dou"
faze b #i c, conduce numai dioda D
a
. Cnd u
b
devine mai mare
dect celelalte tensiuni secundare de faz" (dup" o durat" de
2$/3) ncepe s" conduc" dioda D
b
. Dac" se respect" condi!iile
impuse sarcinii, ca n cazurile precedente, atunci curen!ii i
a
, i
b
,
i
c
au forma pulsatorie cu pulsuri dreptunghiulare conform figu-
rii 2.69 -b,c,d. Fiecare curent secundar con!ine cte o compo-
nent" continu", identic" pentru fiecare circuit de faz" care nu are corespondent n nf"#ur"rile primare dar va
conduce la un grad mai slab de utilizare a transformatorului.
Fig. 2.69. Modul de varia!ie a curen!ilor #i tensiunilor la redresarea trifazat" simpl".
Dac" se !ine cont #i de prezen!a armonicilor de ordinul trei atunci se recomand" utilizarea transforma-
toarelor cu fluxuri for!ate #i conectarea nf"#ur"rii primare n triunghi.
Valoarea efectiv" a tensiunii redresate se calculeaz" cu rela!ia:
(2.93)
.
P
1,11 =
P
2 2
$
=
I

U
2 2
$
=
I U
=
S
c c r r 2 2 2
,
P
1,11 = S
c
Fig. 2.68. Schema instala!iei de redresare
trifazate simple.
,
U
2
3 3
t) d( t sin 2
U
2
3
=
U 2 2
6
5
6
r
=

33
iar valoarea efectiv! a curentului secundar este:
(2.94)
Cu m!rimile determinate din rela"iile (2.93) #i (2.94) se poate calcula puterea aparent! a secundarului
transformatorului astfel:
(2.95)
a c!rei valoare este destul de ridicat!.
Valoarea efectiv! a curentului primar se determin! cu rela"ia:
(2.96)
iar puterea aparent! absorbit! de nf!#urarea primarului este definit! cu ajutorul rela"iei:
(2.97)
nct puterea de calcul a transformatorului se poate stabili astfel:
(2.98)
Se poate afirma c! instala"ia trifazat! simpl! avnd conexiunea transformatorului Yy, are un grad slab
de utilizare a transformatorului pe lng! dezavantajele provocate de existen"a fluxurilor constante n coloanele
miezului ca #i a fluxurilor de armonic! trei.
2.13.4. INSTALA!IA DE REDRESARE TRIFAZAT" N PUNTE
Aceast! instala"ie, prezentat! schematic n figura 2.70, utilizeaz! un num!r dublu de diode (#ase) fa"!
de instala"ia trifazat! simpl!.
Fig. 2.70. Schema instala"iei de redresare trifazat! n punte.
Cele #ase diode sunt legate n dubl! stea ntre nulurile c!reia este conectat! o sarcin! activ-inductiv!
(R,L). Sarcina este alimentat! la un moment dat cu tensiunea ntre dou! faze secundare. n aceast! situa"ie, pe
intervalul de timp de $/3 ct tensiunea ntre fazele a #i b este mai mare dect celelalte tensiuni ntre faze vor in-
tr! n conduc"ie diodele D
a1
#i D
b2
. Curentul de sarcin! trece n acest interval de timp prin nf!#urarea secundar!
a n sens pozitiv #i n sens contrar prin nf!#urarea secundar! b. Modul de varia"ie al tensiunilor de linie din cir-
cuitul secundar precum #i formele curen"ilor prin cele trei nf!#ur!ri secundare este prezentat n figura 2.7%. n
momentul n care tensiunea ntre fazele a #i c devine mai mare dect celelalte tensiuni ntre nf!#ur!rile secun-
dare, intr! n conduc"ie D
a1
#i D
c2
. Acest curent parcurge faza a n sens pozitiv #i faza c n sens negativ. Proce-
sul decurge n mod analog #i pentru celelalte tensiuni de linie intrnd n conduc"ie prin intermediul impedan"ei
de sarcin! celelalte diode corespunz!toare. n cazul n care constanta de timp a circuitului parcurs de curent se
consider! mult mai mare dect perioada tensiunii de alimentare, curbele de varia"ie ale curen"ilor secundari sunt
de form! dreptunghiular! alternnd pe durata de 2$/3. La nici un curent din fazele nf!#ur!rii secundare nu exis-
t! component! continu! fapt ce constituie un avantaj al schemei.
.
I
3
%
t) ( d
I
2
%
=
I r
2
r
3
2
0
2
=

,
P
%,48 =
P
3
2
$ =
3
I

U
3 3
2 $
3 =
I U
3 =
S c c
r
r 2 2 2
,
I
3
2
W
%
W
2
t) d(
3
I
+ t) d(
3
I
2

2
%
W
%
W
2
=
I c
r
2
2
3
2
r
2 3
2
0
%
=
1
1
]
1,
_


,
_

,
P
%,2% =
P
3 3
2$
=
I
3
2

W
W
U
W
W
3 =
I U
3 =
S c c r
%
2
2
2
%
% % %
.
P
%,35 =
P
2
%,2% + %,48
=
2
S
+
S
= S
c c
2 %
34
Fig. 2.71. Modul de varia"ie al curen"ilor #i tensiunilor la redresarea trifazat! n punte.
Curen"ii primari, dedu#i pe baza ecua"iei de solena"ii, sunt tot alternativi, cu alternan"e dreptunghiulare
a c!ror n!l"ime este afectat! de raportul de transformare. Dac! se apeleaz! la o conexiune triunghi n primar, a-
tunci se elimin! pericolul armonicilor de flux de ordinul trei produse la magnetizarea circuitului magnetic #i re-
zult! un curent de linie mai apropiat de unda sinusoidal! conform figurii 2.7% -e).
Tensiunea redresat!, reprezentat! prin curba ngro#at! din figura 2.7% -a), nregistreaz! #ase pulsa"ii pe
perioada 2$, pulsa"iile fiind de amplitudine mai mic! dect n cazul instala"iei trifazate simple constituind astfel
un avantaj important n ob"inerea unei forme de und! redresat! ct mai aproape de unda continu!. Acest avantaj
este concretizat #i prin faptul c! valoarea medie a tensiunii redresate este dubl! fa"! de cazul redres!rii printr-o
instala"ie trifazat! simpl!, valoare definit! prin rela"ia:
(2.99)
Se remarc! faptul c! n stabilirea acestei valori s-a "inut cont de faptul c! tensiunea redresat! reprezint!
nf!#ur!toarea tensiunilor de linie din nf!#urarea secundar!. Valoarea efectiv! a curentului secundar este defi-
nit! astfel:
(2.%00)
iar cea a curentului primar este afectat! de raportul de transformare:
(2.%0%)
Puterea aparent! din nf!#urarea primar! este egal! cu puterea aparent! din nf!#urarea secundar! #i
deci puterea de calcul a transformatorului va avea aceea#i valoare:
(2.%02)
Aceast! instala"ie asigur! un nalt grad de utilizare a transformatorului #i o tensiune redresat! foarte
apropiat! de forma continu!. n nf!#ur!rile secundare nu exist! componente continue de curent, iar prin
alegerea unei conexiuni n triunghi pentru primar se elimin! #i prezen"a armonicilor de rang trei n fluxul de
magnetizare. Pentru avantajele pe care le prezint! este cea mai utilizat! schem! chiar #i n cazul pun"ilor co-
mandate.
.
U
6 3
= t) d( t sin 3 2
U
3
=
U 2 2
3
2
3
r

,
I
3
2
= t) d(
I
%
=
I r
2
r
3
2
0
2

.
I
3
2
=
W
W
=
I r
%
2
2
.
P
%,05 =
P
3
$
=
3
I
2

U
6 3
$
3 =
I U
3 =
S
=
S
= S
c c
r
r 2 2 2 %
35
2.14. FENOMENE TRANZITORII N TRANSFORMATOARE
Toate modific!rile condi"iilor de func"ionare (tensiune, curent, frecven"!) sunt nso"ite de fenomene
tranzitorii n general de scurt! durat! cu efecte asupra nf!#ur!rilor cum ar fi:
- eforturi electrodinamice importante asupra spirelor din nf!#ur!ri;
- supranc!lziri periculoase;
- solicitarea izola"iei cu repercursiuni asupra duratei de func"ionare.
Se disting dou! categorii de fenomene tranzitorii ce pot apare n func"ionarea transformatoarelor #i care
prezint! un interes practic deosebit:
a) - supraintensit!"i ce pot apare la cuplarea la re"ea a transformatorului chiar dac! secundarul este n
gol #i la scurtcircuite n nf!#urarea primar!;
b) - supratensiuni de comuta"ie sau supratensiuni datorate desc!rc!rilor atmosferice.
Se vor trata n continuare cazurile corespunz!toare supracuren"ilor ce pot apare la cuplarea la re"ea a
transformatorului la gol #i n cazul scurtcircuitului la bornele nf!#ur!rii secundare a transformatorului.
2.14.1. SUPRAINTENSIT"!I LA CUPLAREA LA RE!EA A UNUI TRANSFORMATOR
FUNC!IONND N GOL
n practic! s-a constatat c! la cuplarea unui transformator la re"ea chiar dac! acesta lucreaz! la gol pot
apare supraintensit!"i de valori importante fenomenul depinznd de valoarea instantanee a tensiunii n momen-
tul cupl!rii, valoare definit! prin rela"ia:
(2.%03)
n care s-a definit prin &
0
momentul cupl!rii. Ecua"ia de tensiuni a nf!#ur!rii primarului transformatorului cnd
secundarul este n circuit deschis are forma:
(2.%04)
cu #
1t
notndu-se fluxul total care nl!n"uie spirele nf!#ur!rii primare, incluznd #i fluxul de dispersie iar cu R
1
rezisten"a nf!sur!rii. Ecua"ia diferen"ial! (2.%04) este neliniar! deoarece dependen"a fluxului total de curentul
de magnetizare reprezint! chiar curba de magnetizare a circuitului feromagnetic.
Pentru rezolvarea acesteia se utilizeaz! por"iunea liniar! a caracteristicii pentru care este satisf!cut! e-
galitatea:
(2.%05)
inductan"a total! a nf!#ur!rii L
11
fiind considerat! constant!. Dac! din aceast! rela"ie se deduce curentul de
mers n gol #i se introduce n rela"ia (2.%04) se ob"ine ecua"ia:
(2.%06)
care se consider! o ecua"ie diferen"ial! avnd coeficien"i constan"i.
Expresia fluxului, care constituie solu"ia acestei ecua"ii, cuprinde doi termeni:
(2.%07)
Primul termen reprezint! fluxul liber #i constituie solu"ia general! a ecua"iei diferen"iale omogene:
(2.%08)
iar al doilea reprezint! fluxul periodic #i are semnifica"ia unei solu"ii particulare a ecua"iei complete (2.%06).
Solu"ia general! (2.%09) a ecua"iei omogene este de form! exponen"ial!:
(2.%09)
n care C este constanta de integrare ce urmeaz! s! fie determinat! prin impunerea unor condi"ii ini"iale solu"iei
generale.
Solu"ia particular! se determin! din ecua"ia general! prin neglijarea termenului al doilea din membrul I
deoarece se consider! c! rezisten"a unei faze R
%
este mult mai mic! dect inductivitatea ei total! L
%%
:
(2.%%0)
unde '
m
este valoarea maxim! a amplitudinii fluxului periodic.
Pentru determinarea constantei de integrare C n solu"ia general! se impune condi"ia ini"ial! prin care
se consider! c! naintea cupl!rii:
, ) & + t
(
( sin
U
=
u
0
% m %
,
dt
'
d

W
+
i R
=
u
t%
% %0 % %
,
i L
=
' W %0 %% t% %
, ) & + t
(
( sin
W
U
=
'
L
R
+
dt
'
d
0
%
%
m
t%
%%
% t%
.
'
+
'
=
' p l t%
, 0 =
'
L
R
+
dt
'
d
l
%%
% l
,
e
C =
'
t
L
R
-
l
%%
%
, ) & + t (( cos
'
=
2
$
- & + t ( sin
'
=
'
0 % m
0 % m p

,
_

36
(2.%%%)
(adic! la t = 0, fluxul din miez este egal cu fluxul remanent) nct solu"ia general! este perfect determinat! prin
rela"ia:
(2.%%2)
Plecnd de la aceast! expresie se poate justifica teoretic posibilitatea de apari"ie a supracurentului la cu-
plare, care depinde de faza ini"ial! &
0
a tensiunii. Se ia n considera"ie situa"ia cea mai dezavantajoas! cnd mo-
mentul cupl!rii corespunde cu momentul trecerii prin zero a tensiunii (&
0
= 0) pentru care fluxul total devine:
(2.%%3)
Fig. 2.72. Forma curentului de mers Fig. 2.73. Forma curentului de mers
n gol pentru &
o
= 0. n gol pentru &
o
= $/2.
a c!rui reprezentare grafic! este dat! n figura 2.72.
Dac! se face cuplarea la re"ea la &
0
= $/2 componenta aperiodic! nu mai apare nct fluxul total are for-
ma dat! n figura 2.73.
La momentul (
%
t = $ valoarea fluxului total poate dep!#i dublul valorii maxime. La aceast! concluzie
se ajunge dac! se consider! c! fluxul remanent reprezint! 20 - 30 %
din valoarea maxim! a fluxului iar exponen"ialele se aproximeaz!
egale cu unitatea deoarece R
%
este mult mai mic dect L
%%
:
(2.%%4)
Dac! se "ine cont de aproxima"ia f!cut! n rela"ia (2.%%3)
atunci conform figurii 2.74 (detaliu marcat n figura 2.72) fluxul
total, dup! o semiperioad! de la cuplare, devine:
(2.%%5)
Cu aceast! valoare se determin! curentul maxim de mers la gol din figura 2.5% care poate fi de 50 80
ori mai mare dect curentul de magnetizare i
%0N
corespunz!tor fluxului nominal. La transformatoarele normale
curentul de magnetizare i
%0N
5% I
%N
deci i
10max
= (2,5 4)I
%N
)ocul de curent nu este periculos pentru trans-
formatoare dar poate declan#a protec"ia n mod inutil fapt ce se elimin! printr-o temporizare adecvat! a protec-
"iilor.
Pentru a explica apari"ia fluxului liber n momentul cupl!rii transformatorului la re"ea la &
0
= 0 se negli-
jeaz! fluxul remanent #i c!derea de tensiune n nf!#urarea primar!. Se poate considera c! la trecerea t.e.m. prin
zero, fluxul periodic, defazat n avans cu 90
o
fa"! de t.e.m. va fi maxim negativ. Dar n momentul cupl!rii, flu-
xul n miez a fost nul #i din cauza iner"iei magnetice nu poate atinge instantaneu valoarea maxim!. Pentru ca
miezul s! p!streze starea ini"ial! (nemagnetizat) apare o component! aperiodic! egal! #i de semn contrar fluxu-
lui periodic care se amortizeaz! nefiind ntre"inut! de o surs! oarecare, timpul de amortizare depinznd de cons-
tanta de timp a circuitului.
La cuplarea transformatoarelor trifazate exist! condi"ia apari"iei unei supraintensit!"i importante indife-
rent de momentul n care are loc cuplarea.
2.14.2. SCURTCIRCUITUL BRUSC LA TRANSFORMATOARE
Scurtcircuitul brusc constituie un regim tranzitoriu de avarie n care curen"ii care parcurg nf!#ur!rile
transformatorului pot atinge valori mult mai mari dect cele din regimul de scurtcircuit permanent. Se consider!
transformatorul din figura 2.75 la care are loc un scurtcircuit la bornele nf!#ur!rii secundare. nf!#urarea pri-
mar! se alimenteaz! cu tensiunea:
(2.%%6)
prin &
sc
marcndu-se momentul apari"iei scurtcircuitului.
, cos = C
; cos - C = =
rem
0
m
0
m rem % t 0

.
e
cos
e
- ) + t ( cos - =
t
L
R
-
rem
0
t
L
R
-
0 % t % % t
%%
%
%%
%
m

t
1
]
1,
e e
- t cos =
t
L
R
-
rem
t
L
R
-
% m % t
%%
%
%%
%

,
_


. % = e

L
R
-
%%
%

Fig. 2.74.Forma curentului de mers


n gol pentru &
o
= 0 (detaliu).
.
'
2,3) - (2,2 =
'
) % - $ cos (
'
=
' m rem m t%
t
, ) + t ( sin
U
=
u
sc % m % %

37
Ecua"ia diferen"ial! ce descrie fenomenul este:
(2.%%7)
#i are solu"ia general! ce cuprinde o component! aperiodic! #i una periodic!:
(2.%%8)
Componenta aperiodic! constituie solu"ia general! a ecua"iei omogene:
(2.%%9)
unde C este constanta de integrare #i se determin! din condi"ia ca n momentul ini"ial curentul de scurtcircuit i
1sc
s! fie egal cu i
1
(0).
Componenta periodic! a curentului instantaneu de scurtcircuit reprezint! o solu"ie particular! a ecua"iei
(2.%%7) #i are expresia:
(2.%20)
nct solu"ia general! a ecua"iei diferen"iale devine:
(2.%2%)
reprezentarea grafic! a acesteia fiind dat! n figura 2.76. n situa"ia n care:
nu apare componenta aperiodic! #i curentul de scurtcircuit perma-nent
se stabile#te instantaneu.
Deoarece la transformatoarele de mare putere *
sc
are valoarea
apropiat! de 90
0
curentul liber nu se va stabili dac! scurtcircuitul se
produce n momentul trecerii tensiunii re"elei prin valoarea maxim!.
Dac! momentul scurtcircuitului are loc atunci cnd sunt ndeplinite
condi"iile:
(2.%22)
curentul de scurtcircuit se calculeaz! cu ajutorul rela"iei:
(2.%23)
dedus! din solu"ia general! (2.%2%) n care s-a pus n eviden"! tensiunea de scurtcircuit. Curentul de scurtcircuit
ia valori considerabile de ~ 30 40 de ori mai mari dect curentul nominal. )ocul de curent la scurtcircuit poate
fi de maximum %,8 ori mai mare dect curentul de scurtcircuit de regim permanent #i poate da na#tere la efor-
turi electrodinamice a c!ror m!rime devine periculoas!pentru nf!#ur!rile transformatorului, provocnd deterio-
rarea acestora.
2.15. TRANSFORMATOARE DE CONSTRUC!IE SPECIAL"
Transformatoarele de construc"ie special! apeleaz! la diverse modific!ri constructive fa"! de
transformatoarele de construc"ie clasic! modific!ri impuse de domeniul n care lucreaz! n scopul ob"inerii unor
caracteristici adecvate.
Din categoria transformatoarelor de construc"ie special! fac parte autotransformatoarele, transforma-
toarele cu trei nf!#ur!ri, transformatoarele pentru sudare, transformatoarele pentru schimbarea num!rului de
faze, transformatoarele de m!sur!, multiplicatoarele de frecven"!. n continuare vor fi studiate transformatoare-
le de construc"ie special! ntlnite frecvent n energetic!.
2.15.1. AUTOTRANSFORMATORUL
Autotransformatoarele sunt transformatoare de construc"ie special! cu o singur! nf!#urare dispus! pe
un circuit magnetic de construc"ie normal!.
Construc"ia de principiu a autotransformatorului este prezentat! n figura 2.77 -a), iar schema electri-
c! a autotransformatorului este dat! n figura 2.77 -b). Autotransformatoarele de puteri mici se folosesc la re-
glarea tensiunii din zero pn! la tensiunea de alimentare (punctul a constituie cursorul mobil care are posibi-
,
u
=
dt
di
L
+
i R %
%sc
sc %sc sc
.
i
+
i
=
i p a %sc
, e C =
i
T
t
-
a
sc
, ) - & + t (( sin
)
L (
( +
R
U
=
i
sc sc %
2
sc %
2
sc
%m
p

, e (0)
i
+
e
) - & sin( - ) - & + t (( sin
)
L
(( +
R
U
=
i
T
t
-
%
T
t
-
sc sc sc sc %
2
sc %
2
sc
%m
%sc
sc
sc 1
]
1


, 0 = - &
sc sc

, 0 (0)
i
;
2
$
= - &
%
sc sc

Fig. 2.76. Forma curentului la scurtcircuit
brusc.
, e + % 2
I
[%]
u
%00
- =
i
T
t
-
N
sc
%sc
sc
N

,
_

38
litate s! se deplaseze pe lungimea ntregii nf!#ur!ri), iar autotransformatoarele de mare putere se construiesc
cu raport de transformare constant (aproximativ 2) #i servesc la interconectarea re"elelor de tensiuni diferite
n sistemul energetic. Din cele dou! figuri se observ! c! ntre nf!#urarea primar! #i cea secundar! este leg!-
tur! electric!, iar una din nf!#ur!ri (n exemplul dat - cazul nf!#ur!rii secundare) constituie o por"iune din
ntreaga nf!#urare. Cele dou! p!r"i ale nf!#ur!rii sunt cuplate #i inductiv #i n general sunt executate din
conductoare de sec"iune diferit! (nf!#urarea AX fiind de nalt! tensiune, iar nf!#urarea ax de joas! tensiune,
autotransformatorul este cobortor).
Fig. 2.77. Schema constructiv! #i electric! a autotransformatorului.
Autotransformatoarele se construiesc n variant! monofazat! #i trifazat! cobortoare sau ridic!toare. n
figura 2.78 sunt prezentate cele mai utilizate scheme:
a) - autotransformator monofazat cobortor;
b) - autotransformator monofazat ridic!tor;
c) - autotransformator trifazat cobortor conectat n stea;
d) - autotransformator trifazat cobortor conectat n triunghi.
Fig. 2.78. Variante de autotransformatoare monofazate #i trifazate.
Pentru a pune n eviden"! cuplajul electromagnetic #i galvanic al nf!#urilor primare #i secundare la au-
totransformatoare, figurile 2.78 -a) #i -b) sunt reprezentate n alt mod n figura 2.79.
Fig. 2.79. Cuplajul electric #i electromagnetic la autotransformatoare.
Dac! se noteaz! por"iunile de nf!#urare cu A #i B ca n figura 2.79-a) atunci se poate construi o diagra-
m! pentru tensiunile #i curen"ii marca"i conform figurii 2.80. Se consider! c! ntreaga nf!#urare are W
1
spire
iar por"iunea comun!are W
2
spire. n aceast! situa"ie fluxul util induce n cele dou! nf!#ur!ri tensiunile electro-
motoare:
(2.%24)
(2.%25)
nct raportul de transformare al autotransformatorului se define#te ca si la transformator ( 2.6):
(2.%26)
Se consider! un autotransformator cobortor (fig. 2.78 -a) la care se stabile#te ecua"ia de solena"ii pro-
cednd ca la transformator. Por"iunea de nf!#urare Aa, cu W
1
- W
2
spire, este parcurs! de curentul i
1
iar por"i-
unea de nf!#urare ax este parcurs! de curentul i
12
. Ecua"ia solena"iilor este dat! de rela"ia:
(2.%27)
. '
W f
4,44 =
E % % %
, '
W f
4,44 =
E 2 % 2
.
U
U
W
W
=
E
E
=
K
20
%
2
%
2
%
A

,
W i
=
W i
+ )
W
-
W
(
i % %0 2 %2 2 % %
39
i
%0
fiind curentul absorbit de nf!#urarea primar! la gol. Dac! se neglijeaz! curen-
tul de mers n gol, ecua"ia de solena"ii scris! n m!rimi complexe devine:
(2.%28)
Folosind rela"iile dintre curen"i n punctul care corespunde prizei a:
(2.%29)
ecua"ia de solena"ii devine:
(2.%30)
fapt ce permite introducerea no"iunii de curent raportat.
Cu rela"iile (2.%29) #i (2.%30) se poate deduce o rela"ie ntre curen"i:
(2.%3%)
din care se trage concluzia c! cei trei fazori difer! prin coeficien"i constan"i deci
pot fi considera"i coliniari #i se pot suma algebric:
(3.%32)
Puterea aparent! secundar! a autotransformatorului monofazat se poate exprima prin rela"ia:
(2.%33)
#i se observ! c! este format! din doi termeni. Primul termen este denumit putere electromagnetic! sau putere
interioar! #i se transfer! de la primar la secundar pe cale electromagnetic! iar al doilea termen este denumit pu-
tere electric! #i se transfer! de la nf!#urarea primar! la cea secundar! direct pe cale galvanic!. Puterea electro-
magnetic! este puterea de calcul pentru care se dimensioneaz! autotransformatorul.
Pentru a compara transformatorul cu autotransformatorul se face raportul puterilor la care sunt dimen-
sionate #i rezult!:
(2.%34)
un coeficient numit #i coeficient de reduc"ie care indic! cu ct este mai mic! puterea interioar! la autotransfor-
mator astfel nct s! fie apt s! debiteze aceea#i putere secundar! S
2
ca #i transformatorul. Rezult! c! acest coe-
ficient este mai mic dac! raportul de transformare K
A
este mai apropiat de unitate. Avantajele autotransformato-
rului sunt mai evidente pentru K
A
$ = 1 2 #i constau n consumuri de materiale active (tole #i conductoare) mai
mici ca la transformator #i n final conduc la reducerea pierderilor prin efect electrocaloric #i n fier deci la ob"i-
nerea unui randament mai ridicat.
Pentru a compara pierderile prin efect electrocaloric se exprim! rezisten"ele por"iunilor de nf!#urare
Aa #i ax func"ie de rezisten"ele celor dou! nf!#ur!ri de la transformator. Pentru por"iunea Aa este valabil! rela-
"ia:
(2.%35)
deoarece sec"iunea conductorului este aceea#i la transformator #i la autotransformator curentul i
1
avnd aceea#i
valoare n ambele cazuri. Prin urmare rezisten"ele difer! numai prin lungime deci prin num!r de spire. Por"iu-
nea ax are acela#i num!r de spire ca #i nf!#urarea secundar! a transformatorului dar este parcurs! de curentul
i
12
care este mai mic dect curentul i
2
. La aceea#i densitate de curent sec"iunea conductorului va fi mai mic!, ra-
portul rezisten"elor fiind invers propor"ional cu raportul curen"ilor conform rela"iei:
(2.%36)
Din rela"iile (2.%35) #i (2.%36) se deduc rezisten"ele R
Aa
#i R
ax
cu ajutorul c!rora se calculeaz! pierderi-
le prin efect electrocaloric n autotransformator func"ie de pierderile prin efect electrocaloric n transformator:
(2.%37)
Se constat! c! acest tip de pierderi n autotransformator sunt mai mici de 1 - 1/K
A
ori ca n transforma-
tor. Deoarece greut!"ile conductoarelor sunt propor"ionale cu pierderile, acestea se vor g!si n acela#i raport:
(2.%38)
Randamentul transformatorului se determin! cu rela"ia:
(2.%39)
. 0
W I + )
W
-
W
( I
2
%2
2 %
%

, I + I = I
2 % %2
, I =
K
/ I - = I 0; =
W I +
W I
2
A
2 %
2
2
%
%

, )
K
- (% I =
K
%
- % I = I
A
%
A
2 %2

,
_

Fig. 2.80. Diagrama fazo-


rial! de tensiuni #i curen"i
la autotransformator.
.
I
-
I
=
I % 2 %2
,
S
+
S
=
I U
+
I U
=
I U
=
S
E EM % % %2 2 2 2 2
, + =
K
%
- % =
I U
I U
=
S
S
A 2 2
%2 2
2
EM
,
K
%/ - % =
W
/ )
W
-
W
( =
R
/
R A % 2 % T % a A
.
K
A
%
- %
%
=
I
I
=
R
R
%2
2
T 2
x a
.
I R
+
I R
= p
; p
K
%
- % =
I R
+
I R
= p
2
2
2T
2
%
%T
T j
T j
A
2
%2 x a
2
% a A
A j

,
_

.
G
)
K
%
- (% =
G
T Cu
A
A Cu
.
p + p + cos
S
cos
S
= ,
A Fe A j 2
2
2
2
A

40
Dac! se are n vedere c! #i pierderile n fier se afl! n acela#i raport ca #i pierderile prin efect electroca-
loric se poate calcula raportul pierderilor totale ale autotransformatorului #i transformatorului:
(2.%40)
Pierderile n transformator se pot deduce n func"ie de randamentul transformatorului. Dac! n rela"ia
(2.57) se nlocuie#te termenul % S
N
cu valoarea S
2
(puterea aparent! furnizat! de transformator) atunci randa-
mentul devine:
(2.%4%)
nct pierderile n transformator pot fi puse sub forma:
(2.%42)
n aceast! situa"ie, rela"ia (2.%38) se poate exprima n func"ie de randamentul transformatorului astfel:
(2.%43)
Ecua"iile de tensiuni pentru circuitul primar #i secundar se deduc aplicnd teorema a doua a lui Kirch-
hof circuitelor respective:
(2.%44)
Dac! se amplific! rela"ia a doua cu raportul de transformare K
A
se ob"in ecua"iile n m!rimi raportate:
(2.%45)
#i lund n considerare rela"ia (2.%3%) se nlocuie#te I
%2
func"ie de I
%
, ob"inndu-se n final expresia tensiunii U
%
:
(2.%46)
Din aceast! ecua"ie se poate deduce schema echivalent! corespunz!toare, reprezentat! n figura 2.8% -
a) #i n acela#i timp se poate defini impedan"a de scurtcircuit a autotransformatorului.
Fig. 2.81. Schema echivalent! a autotransformatorului.
Dac! se "ine cont de rela"ia:
(2.%47)
expresia:
(2.%48)
reprezint! impedan"a de scurtcircuit a autotransformatorului sau a unui transformator la care nf!#urarea
primar! are W
%
- W
2
spire, nct schema echivalent! se poate reprezenta ca n figura 2.8% -b).
Tensiunea de scurtcircuit a autotransformatorului se define#te astfel:
(2.%49)
iar a transformatorului care are n primar nf!#urarea cu W
%
W
%
spire este:
(2.%50)
.
P
P
=
K
%
- % =
p + p
p + p
2
EM
A
T j T Fe
A j A Fe
,
p + p + cos
S
cos
S
= ,
T j T Fe 2
2
2
2
T

. cos
S
,
, - %
= p + p
2
2
T
T
T j T Fe

.
p
,
, - %
+ cos
S
cos
S
= ,
M E
T
T
2 2
2 2
A

. I Z - E = U
; I Z + I Z + E - = U
%2 x a 2 2
%2 x a % a A % %
, )
K
- (% I Z + I Z + U = U
; )
U
- =
U K
( ; I
K
Z - E = U -
A %2 x a % a A 2 %
2 2 A
%2
A
x a % 2


. I ] )
K
- (% Z + Z [ + U = U
%
2
A
x a a A 2 %

,
W
W
-
W
=
W
W
- % = )
K
- (%
2
2 %
2
2
%
2
2
A

,
_

,
_

, )
K
- (% Z + Z = Z
2
A
x a a A A sc
, %00
U
I Z
=
U
N %
N % A sc
A sc
.
K
%
- %
[%]
u
= %00
U
W
W
-
W
I Z
= %00
U
I Z
=
U
A
scA
N %
%
2 %
N % A sc
a A
N % A sc
T sc
41
Dac! se compar! tensiunile de scurtcircuit la un autotransformator "i la un transformator care are n pri-
mar nf!"urarea cu W
1
- W
2
spire :
(2.151)
ambele furniznd aceea"i putere la aceea"i tensiune.
Se constat! c! tensiunea de scurtcircuit la autotransformator este mai mic! dect la transformator avnd
ca rezultat c!deri de tensiune mai reduse n schimb eforturile electrodinamice ce apar datorit! curen#ilor n caz
de scurtcircuit sunt mai mari ca la transformatoare "i se pot manifesta cu repercursiuni periculoase asupra nf!-
"ur!rilor.
Datorit! existen#ei leg!turii electrice ntre nf!"urarea primar! "i secundar! exist! pericolul, ca n cazul
ntreruperii nf!"ur!rii pe por#iunea comun!, receptorul secundar s! fie supus tensiunii aplicate nf!"ur!rii pri-
mare. Din aceast! cauz! este interzis! utilizarea autotransformatoarelor pentru alimentarea circuitelor de protec-
#ie.
Autotransformatoarele se folosesc n sistemele electroenergetice pentru interconectarea re#elelor de ten-
siuni nominale diferite dar care se g!sesc n raport de 1:2.
n #ar! se fabric! autotransformatoare trifazate, folosite n scopul men#ionat, la puteri de 200 MVA "i
400 MVA "i la tensiuni de 220/110 kV respectiv 400/220 kV.
2.15.2. TRANSFORMATOARE CU TREI NF!"UR!RI
Transformatoarele cu trei nf!"ur!ri ( nalt! tensiune T, medie tensiune MT "i joas! tensiune JT) au o
nf!"urare primar! iar celelalte dou! sunt nf!"ur!ri secundare.
n mod obi"nuit, nf!"urarea (T) de nalt! tensiune este dispus! la mijloc,
ntre nf!"urarea de medie tensiune dispus! n exterior "i cea de joas! tensiune dis-
pus! lng! miez asigurnd astfel cele mai reduse distan#e de izola#ie. O schem! de
principiu a dispunerii bobinelor, pe coloana din mijloc, la un transformator cu trei
nf!"ur!ri este dat! n figura 2.82.
Transformatoarele cu trei nf!"ur!ri se folosesc frecvent n sistemele ener-
getice la transportul energiei electrice fiind instalate n centrale "i sta#ii de trans-
formare "i este eficient ntruct nlocuie"te de fapt dou! transformatoare cu dou!
nf!"ur!ri "i asigur! simultan alimentarea a dou! linii de transport cu tensiuni diferite.
Se consider! c! nf!"urarea de nalt! tensiune este nf!"urare primar! iar celelalte dou! nf!"ur!ri se-
cundare (sensul conven#ional al curen#ilor este indicat n figura 2.82).
Transformatorul cu trei nf!"ur!ri are trei rapoarte de transformare:
(2.152)
care se determin! la ncercarea la gol, cnd ambele nf!"ur!ri secundare sunt n circuit deschis "i este alimentat!
numai nf!"urarea de nalt!tensiune. Rapoartele de transformare se determin! ca la transformatorul cu dou! n-
f!"ur!ri.
n sarcin!, fiecare nf!"urare a transformatorului se afl! sub influen#a celorlalte dou! nf!"ur!ri nct o
schem! electromagnetic! corespunz!toare este dat! n figura 2. 83. n aceast! schem! sunt marcate cuplajele
mutuale ntre nf!"ur!ri.
Utiliznd rela#iile (2.7) "i #innd cont de regimul de
func#ionare a fiec!rei nf!"ur!ri se pot deduce ecua#iile de tensi-
uni ale transformatorului cu trei nf!"ur!ri, scrise n complex sub
forma:
(2.153)
n care R
1
, R
2
, R
3
sunt rezisten#ele nf!"ur!rilor iar L
11
, L
22
"i L
33
sunt inductan#ele totale ale celor trei nf!"ur!ri. Cu L
12
, L
23
, L
13
s-au notat inductan#ele mutuale ntre n-f!"ur!ri, luate dou!
cte dou!.
Pentru a determina varia#iile de tensiune n sarcin! la
cele dou! nf!"ur!ri secundare se va utiliza metoda aplicat! la transformatoarele cu dou! nf!"ur!ri, raportnd
m!rimile celor dou! nf!"ur!ri la nf!"urarea primar! cu rela#iile cunoscute:
(1.154)
,
u
K
1
- 1 =
u T sc
A
A sc

Fig. 2.82. Dispunerea


nfa"ur!rilor.
,
K
K
=
W
W
=
K
;
U
U
E
E
=
W
W
=
K
;
U
U
E
E
=
W
W
=
K
12
13
3
2
23
30
1
2
1
3
1
13
20
1
2
1
2
1
12

, ) I
L
+ I
L
+ I
L
(
$
j + I
R
= U -
; ) I
L
+ I
L
+ I
L
(
$
j + I
R
= U -
; ) I
L
+ I
L
+ I
L
(
$
j + I
R
= U
2
23
1
13
3
33 1
3
3
3
3
23
1
12
2
22 1
2
2
2
3
13
2
12
1
11 1 1
1
1
Fig. 2.83. Schema echivalent! la transformatorul
cu trei nf!"ur!ri.
,
L K
=
L
;
L K
=
L
;
R K
=
R
;
R K
=
R
;
K
/
I
- =
I
;
K
/
I
- =
I
;
U K
- = U ;
U K
- =
U
3
2
13
33 3
2
12
22 3
2
13
3 2
2
12
2
13 3 3 12 2 2 3 13
3
2 12 2

42
Dac! se nmul#esc ecua#iile corespunz!toare circuitelor secundare cu rapoartele de transformare K
12
"i
respectiv K
13
se ob#in rela#iile:
(1.155)
n care s-au folosit rela#iile:
(1.156)
Dac! cele dou! nf!"ur!ri secundare sunt puse n scurtcircuit iar nf!"urarea primar! este alimentat! cu
tensiunea U
sc
sistemul (2.155) devine:
(2.157)
Pentru stabilirea rela#iei de leg!tur! ntre curen#i se scrie ecua#ia solena#iilor:
(2.158)
"i se imparte prin mum!rul W
1
, ob#inndu-se:
(1.159)
rela#ie n care s-a #inut cont de rela#iile de raportare a curen#ilor (2.154). Cu I
10
s-a notat curentul primar de mers
n gol care poate fi neglijat nct rela#ia ntre curen#i este de forma:
(2.160)
Adunnd prima ecua#ie a sistemului (2.157) cu a doua "i apoi cu a treia se ob#ine:
(2.161)
"i respectiv:
(2.162)
n ambele rela#ii se observ! c! p!r#ile imaginare au semnifica#ia unor inductan#e de dispersie. Se fac
nota#iile:
(2.163)
"i se definesc reactan#ele echivalente de dispersie pentru cele trei nf!"ur!ri:
(2.164)
iar rela#iile (2.161) "i (2.162) iau forma:
(2.165)
Pentru determinarea tensiunilor de scurtcircuit "i a pierderilor prin efect electrocaloric ncercarea de
scurtcircuit se execut! de trei ori dup! regula aplicat! la transformatorul cu dou! nf!"ur!ri:
a) - se determin! u
sc12
alimentndu-se transformatorul la nf!"urarea 1, nf!"urarea 2 este pus! n
scurtcircuit, iar nf!"urarea 3 este n gol;
b) - se determin! u
sc13
alimentndu-se transformatorul la nf!"urarea 1, nf!"urarea 3 este pus! n
scurtcircuit iar nf!"urarea 2 este n gol;
c) - se determin! u
sc23
alimentndu-se transformatorul la nf!"urarea 2, nf!"urarea 3 este pus! n
scurtcircuit iar nf!"urarea 1 este n gol;
Din valorile rezisten#elor globale de scurtcircuit:
(2.166)
se deduc rezisten#ele par#iale ale celor trei nf!"ur!ri ale transformatorului cu ajutorul rela#iei (2.167). Se face
observa#ia c! aceste rezisten#e pot fi determinate "i prin m!surare direct! cu ohmmetru, cu o punte sau folosind
metoda industrial! a voltmetrului "i ampermetrului.
(2.167)
, ) I
L
+ I
L
- I
L
( $ j + I
R
= U -
; ) I
L
+ I
L
- I
L
( $ j + I
R
= U -
; ) I
L
- I
L
- I
L
( $ j + I
R
= U
2
23
1
13
3
33 1 3
3
3
3
23
1
12
2
22 1 2
2
2
3
13
2
12
1
11 1 1
1
1

.
L K K
=
L
;
L K
=
L
;
L K
=
L 23 13 12 23 13 13 13 12 12 12

. ) I
L
+ I
L
- I
L
( j + I
R
= 0
; ) I
L
+ I
L
- I
L
( j + I
R
= 0
; ) I
L
- I
L
- I
L
( j + I
R
= U
2
23
1
13
3
33 1 3
3
3
23
1
12
2
2 2 1 2
2
3
13
2
12
1
11 1 1
1
sc 1

, I W
= I W
+ I W
+ I W
10
1
3
3
2
2
1
1
, I = I - I - I
10 3 2 1

. 0 = I - I - I
3 2 1

, I )]
L
-
L
+
L
-
L
( j +
R
[ I ]
L
+
L
-
L
-
L
( j +
R
[ = U
2
23 13 12 22 1 2
1
23 13 12 11 1 1
sc12

+
. I )]
L
-
L
-
L
+
L
( $ j +
R
[ I )]
L
+
L
-
L
-
L
( $ j +
R
[ = U
3
23 13 12 33 1 3
1
23 13 12 11 1 1
sc13

+
,
L
-
L
-
L
+
L
=
l
;
L
-
L
+
L
-
L
=
l
;
L
+
L
-
L
-
L
=
l
23 13 12 33 3d
23 13 12 22 2d
23 13 12 11 1d,
l
=
X
;
l
=
X
;
l
=
X d 3 1 d 3 d 2 1 d 2 d 1 1 d 1

. I
X
j + I
R
+ I
X
j + I
R
= U
; I
X
j + I
R
+ I
X
j + I
R
= U
3
3d
3
3
1
1d
1
1
sc
2
2d
2
2
1
1d
1
1
sc
13
12

,
R
+
R
=
R K
=
R
;
R K
+
R
=
R
;
R
+
R
=
R K
+
R
=
R
;
R
+
R
=
R K
+
R
=
R
3 2 sc
2
12 sc
3
2
23
2 sc
3 1 3
2
13
1 sc
2 1 2
2
12
1
sc
23 23
23
13
12

.
2
R
-
R
+
R
=
R K
=
R
;
2
R
-
R
+
R
=
R K
=
R
;
2
R
-
R
+
R
=
R
sc sc sc
3
2
13
3
sc sc sc
2
2
12 2
sc sc sc
1
12 23 13
13 12 23
23 13 12

43
Acela"i ra#ionament se aplic! "i pentru reactan#e, nct pot fi scrise rela#iile:
(2.168)
Valorile relative ale tensiunilor de scurtcircuit sunt mai mari dect la transformatoarele cu dou! nf!"u-
r!ri, deoarece nf!"ur!rile ocup! un spa#iu mai mare "i cmpul de dispersie este mai puternic. n tabelul VI sunt
indicate valorile tensiunilor de scurtcircuit pentru dou! cazuri distincte n care nf!"ur!rile sunt dispuse diferit
fa#! de miez.
Tabelul VI.
Ordinea de plasare a nf!"u-
r!rilor considerat! de la miez
T - MT
JT -T MT - JT
JT, MT, T 10,5 % 17 % 6 %
MT, JT, T 17 % 10,5% 6 %
Ecua#iile de func#ionare ale transformatorului cu trei nf!"ur!ri, la o sarcin! oarecare conectat! la nf!-
"ur!rile secundare, se ob#in din rela#iile (2.165) n care membrul al doilea r!mne neschimbat, iar membrul n-
ti, care reprezint! tensiunea de scurtcircuit, devine U
1
- U
2
' respectiv U
1
- U
3
' ob#inndu-se n final rela#iile:
(2.169)
la care corespund schema echivalent! "i diagrama de tensiuni din figura 2.84.
Fig. 2.84. Schema echivalent! "i diagrama fazorial! pentru transformatorul cu trei nf!"ur!ri.
Pe baza diagramei fazoriale sau prin ncerc!ri experimentale se determin! analitic sau direct, expresiile
c!derilor de tensiune relative, sub forma:
(2.169)
Schemele de conexiuni utilizate n mod obi"nuit pentru transformatoarele trifazate cu trei nf!"ur!ri
sunt: Y
0
/Y
0
/D-12-11 "i Y
0
/D/D 11 11, iar la cele monofazate se folosesc conexiunile n stea sau triunghi
pentru toate nf!"ur!rile cu deplasarea unghiular! de 12h.
Puterea nominal! a transformatorului este puterea pentru care se dimensioneaz! nf!"urarea de putere
cea mai mare, dac! aceast! nf!"urare se consider! ca unitate iar celelalte nf!"ur!ri pot fi dimensionate n una
din variantele indicate n tabelul VII.
.
2
X
-
X
+
X
=
X
;
2
X
-
X
+
X
=
X
;
2
X
-
X
+
X
=
X
sc sc sc
3d
sc sc sc
2d
sc sc sc
1d
12 23 13
13 12 23
23 13 12

, I
X
j + I
R
+ I
X
j + I
R
+ U = U
; I
X
j + I
R
+ I
X
j + I
R
+ U = U
3
3d
3
3
1
1d
1
1
3 1
2
2d
2
2
1
1d
1
1
2 1

. 100
U
U
-
U
= %
U
% ; 100
U
U
-
U
= %
U
%
1
3 1
3
1
2 1
2

44
Tabelul VII.
Puterea aparent! nf!"urarea I nf!"urarea II nf!"urarea III
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 66 %
100 % 100 % 66 % 100 %
100 % 100 % 66 % 66 %
2.15.3. TRANSFORMATOARE PENTRU SUDARE
Transformatoarele pentru sudare se caracterizeaz! printr-un regim de func#ionare intermitent alter-
nnd ntre regimul de scurtcircuit "i regimul de gol. Pentru realizarea unei suduri de bun! calitate "i pentru a
rezista regimului de func#ionare precizat mai sus, transformatorul trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele condi-
#ii:
- tensiunea de func#ionare n gol trebuie s! fie de 60 80 V, m!rime impus! att de normele de
tehnica securit!#ii muncii ct "i de condi#iile de amorsare a arcului;
- la func#ionatea n sarcin! c!derea de tensiune pe arc trebuie s! fie n limitele a 20 30 V;
- n timpul func#ion!rii curentul de lucru trebuie s! aib! o valoare constant! impus! de tehnologia
de sudare "i de materialele folosite (grosime material, diametru "i tip de electrod ales corespun-
z!tor, etc.);
- s! existe posibilitatea regl!rii valorii curentului de sudur! n limite foarte largi de aproximativ
15;
Pentru a rezista la eforturile electrodinamice ridicate datorit! valorilor mari a curen#ilor de scurtcir-
cuit, nf!"ur!rile se consolideaz! suplimentar fa#! de transformatoarele de construc#ie clasic!.
Controlul valorii curentului de scurtcircuit se realizeaz! mai u"or dac!
transformatorul de sudur! are caracteristica extern! c!z!toare. Punctul de func-
#ionare M, M
'
, M
''
al transformatorului pentru sudare este determinat de intersec-
#ia dintre caracteristica extern! "i caracteristica dinamic! a arcului n zona de
func#ionare stabil! a arcului corespunznd por#iunii de rezisten#! negativ!, mar-
cat! cu linie continu!, conform figurii 2.85. Se constat! c! la modificarea carac-
teristicii de arc provocat! de o cauz! oarecare, de exemplu m!rirea sau mic"ora-
rea lungimii arcului curentul de sudur! "i modific! valoarea foarte pu#in ntru-
ct caracteristicile de arc se transleaz! paralel fa#! de caracteristica marcat! cu
linie plin!. Din aceea"i figur! se mai costat! c! transformatorul pentru sudare o-
fer! mai multe posibilit!#i de lucru dac! permite ob#inerea unei familii numeroa-
se de caracteristici externe c!z!toare.
Ob#inerea de familii de caracteristici externe c!z!toare se realizeaz! prin diverse mijloace:
- pe cale constructiv! urm!rind cre"terea fluxului de dispersie prin dispunerea separat! a nf!"ur!-
rii primare "i respectiv secundare reducnd cuplajul magnetic dintre cele dou! nf!"ur!ri "i prin
folosirea unui "unt magnetic;
- prin utilizarea unor instala#ii suplimentare (bobine de reluctan#! variabil!, amplificatoare magne-
tice, etc.) cu ajutorul c!rora se m!re"te c!derea de tensiune in secundar;
- prin modificarea raportului de transformare care se realizeaz! de obicei n primar (modi-
ficarea num!rului de spire), unde curen#ii sunt mai mici;
n mod frecvent, pentru ob#inerea unui domeniu ct mai mare de reglaj a curentului de sudur! se aso-
ciaz! cel pu#in dou!procedee la construc#ia transformatoarelor pentru sudare.
n figura 2.86 sunt prezentate familiile de caracteristici externe la transformatoare de sudare utiliznd
procedeele enumerate.
- a) - caracteristici externe ob#inute prin folosirea "untului magnetic sau nserierea unor reactan#e
reglabile n secundar (bobin! de reluctan#! variabil! sau amplificatoare magnetice);
- b) - caracteristici externe ob#inute prin modificarea raportului de transformare "i dispunerea se-
parat! a celor dou! nf!"ur!ri;
- c) - caracteristici externe ob#inute prin mbinarea a dou!procedee de la punctele a "i b.
Fig. 2.85. Punctul de
func#ionare.
45
Fig. 2.86. Modalit!#i de ob#inere a diverselor familii de caracteristici externe.
Construc#ia transformatorului cu "unt magnetic este prezentat n figura 2.87. nf!"urarea primar! AX
este dispus! pe cele dou! coloane separat de nf!"urarea secundar! |ax iar ntre ele (zona 11') este introdus
"untul care se poate deplasa perpendicular pe planul figurii, influen#a lui fiind prezent! numai la func#ionarea
n sarcin!.
Cnd se alimenteaz! nf!"urarea primar! cu tensiunea u
1
, fluxul util se nchide numai prin circuitul
magnetic nl!n#uind spirele nf!"ur!rii secundare aflate n cir-
cuit deschis nct transformatorul pentru sudare func#ioneaz!
ca transformatorul de construc#ie clasic! la gol. Dac! nf!"ura-
rea secundar! este pus! n scurtcircuit atunci, tensiunea
electromotoare indus! va da na"tere curentului i
s
cu care se
execut! sudura. Pe por#iunea de circuit 121' se manifest! sole-
na#ia de reac#ie a secundarului de semn contrar cu solena#ia
primarului nct acest traseu se comport! ca "i cum ar avea re-
luctan#a m!rit! iar o parte din fluxul util este obligat! s! se n-
chid! prin ntrefieruri "i suntul magnetic. Acest fenomen con-
duce la sc!derea accentuat! a tensiunii secundare odat! cu m!-
rirea curentului de sudur!, caracteristica extern! fiind mai c!-
z!toare cu ct "untul este introdus mai mult.
Caracteristicile externe pentru cele dou! pozi#ii limit!
ale "untului sunt indicate n figura 2.88. Pentru pozi#ii intermediare ale "untului se ob#in familii de caracteris-
tici n zona ha"urat!.
Fig. 2.89. Transformatorul de sudur! cu bobin! de reactan#!; variate
constructive de bobine de reactan#!.
Pentru a determina influen#a "untului magnetic se execut! ncercarea de scurtcircuit dup! aceea"i
schem! ca la transformatoarele clasice, prima dat! cu "untul complet introdus "i apoi cu "untul complet scos.
Se ia ca referin#! curentul de surtcircuit din secundar pentru primul caz cnd n primar se aplic! tensiunea
nominal! iar pentru al doilea caz se aduce sursa de alimentare pe pozi#ia de tensiune minim!, se scoate "untul
complet "i se cre"te tensiunea pn! se ob#ine acela"i curent de scurtcircuit. n acest caz fluxul de sc!p!ri va fi
mai mic "i tensiunea de scurtcircuit mult mai redus!.
Transformatorul de sudare cu bobin! de reactan#! are schema de principiu dat! n figura 2.89-a), ce-
lelalte figuri (b,c,d,e) prezentnd diverse variante constructive pentru bobinele de reactan#! variabil!.
Reglarea curentului de sudur! se face prin modificarea ntrefierului bobinei de reactan#! "i prin
urmare se modific! "i reactan#a bobinei. Cnd n-trefierul este maxim reluctan#a circuitului magnetic este
mare deci reactan#a este mic! fapt ce conduce la o c!dere mic! de tensiune "i un curent mare de sudur!. n
Fig. 2.87. Transformatorul cu "unt magnetic.
Fig. 2.88. Caracteristicile
externe la transformatorul
cu "unt magnetic.
46
cazul n care ntrefierul este minim, reluctan#a devine minim! n timp ce
reactan#a este maxim! "i curentul de sudur! este minim.
Cele dou! caracteristici externe limit! care delimiteaz! domeniul de
reglaj al curentului de sudur! sunt reprezentate n figura 2.90.
Variantele constructive de transformatoare pentru sudare prezint! a-
vantajul c! au o construc#ie simpl! "i robust!, posibilit!#i de reglare a curentu-lui
n limite largi dar prezint! un zgomot n func#ionare datorit! vibra#iei ar-m!turii
mobile n cmpul magnetic
2.15.4. TRANSFORMATOARE PENTRU SCHIMBAREA NUM!RULUI DE FAZE
Transformatoarele pentru schimbarea num!rului de faze se folosesc n domenii n care receptoarele so-
licit! un alt mod de alimentare dect sistemul trifazat (trac#iune, sisteme de pozi#ionare dup! dou! direc#ii, di-
verse scheme de redresare) cel mai r!spndit fiind sistemul bifazat "i mai rar sistemul hexafazat respectiv dode-
cafazat.
Sistemul bifazat se caracterizeaz! prin prezena a
dou! tensiuni egale n modul "i defazate ntre ele la 90
o
"i
poate fi ob#inut folosind diverse scheme.
Se prezint! n continuare schema Scott care utili-
zeaz! dou! transformatoare monofazate T
1
"i T
2
conecta-
te ca n figura 2.91 -a). Acest mod de conectare se poate
justifica pe baza triunghiului de tensiuni n care se obser-
v! c! segmentul AM face un unghi de 90
o
cu latura BC a
triunghiului echilateral "i are m!rimea:
(2.170)
Plecnd de la acest considerent s-a conectat nf!"urarea primar! a transformatorului T
1
(I) ntre faza A
"i punctul median M a nf!"ur!rii primare a transformatorului T
2
(II) care la rndul ei este conectat! ntre fazele
B "i C. Dac! nf!"ur!rile secundare ale celor dou! transformatoare sunt identice "i au W
2
spire, pentru a ob#ine
tensiuni egale n sistemul bifazat nf!"ur!rile pri-mare trebuie s! aib! num!r diferit de spire.
Cunoscnd num!rul de spire W
1
al nf!"ur!rii primare a transformatorului T
2
(II) se poate determina
raportul de transformare al acestuia cu rela#ia:
(2.171)
n timp ce pentru transformatorul T
1
(I), raportul de transformare este:
(2.172)
din care rezult! m!rimea tensiunii secundare:
(2.173)
Pentru stabilirea rela#iilor de leg!tur! ntre curen#ii celor dou! sisteme, se scriu ecua#iile de solena#ii
pentru cele dou! transformatoare:
(2.174)
pentru transformatorul T
1
"i:
(2.175)
pentru transformatorul T
2
. La aceste rela#ii se adaug! rela#ia ntre curen#ii de alimentare, dedus! prin aplicarea
primei teoreme a lui Kirchhoff n punctul M:
(2.176)
rezultnd n final rela#iile:
(2.177)
Fig. 2.90. Caracteristici externe
ob#inute cu ajutorul unei bobine
de reactan#!.
Fig. 2.91. Schema Scott pentru ob#inerea sistemului
bifazat.
.
U
2
3
=
U
2
3
=
U
1 B A M A
,
W
W
=
K
=
U
U
=
U
U
2
1
12
2
1
II 2
II 1
,
W
W
2
3
=
U
U
2
3
=
U
U
2
1
I 2
1
I 2
I 1
.
U
=
W
W
U
=
U
2
1
2
1 I 2
, 0 = I W
2
3
+ I W
A
1
Y
2
, 0 = I
2
W
- I
2
W
+ I W
C
1
B
1
X
2
, 0 = I + I + I
C B A
. I + I
3
1
= I = I
W
W
; I - I
3
1
= I = I
W
W
; I
3
2
- = I = I
W
W
X Y C C
2
1
X Y B B
2
1
Y A A
2
1

47
n figura 2.92 se determin! curen#ii de alimentare folosind rela#iile de leg!tur! n care raportarea s-a f!-
cut la primar:
(2.178)
Se observ! c! re#eaua de alimentare se ncarc! simetric pe toate fazele.
Sistemul hexafazat de tensiuni se ob#ine prin utilizarea transformatoa-
relor pentru schimbarea num!rului de faze, realizate n diverse variante cons-
tructive. Se indic! n continuare dou! scheme la care nf!"ur!rile secundare se
conecteaz! conform diagramelor fazoriale al!turate dup! regulile descrise la
schemele de conexiuni.
Fig. 2.93. Sistemul haxafazat n dubl! stea. Fig. 2.94. sistemul haxafazat n furc!.
n figura 2.93 este pre-zentat un transformator la care nf!"ur!rile secundare sunt conectate n dubl!
stea iar ntre nulurile celor dou! stele se intercaleaz! o bobin! de egalizare cu punct median la care se leag! sar-
cina (Fig. 2.93 -c).
n figura 2.94 este prezentat un transformator folosit pentru alimentarea instala#iei de redresare hexafa-
zat! n furc!.
2.15.5. TRANSFORMATOARE CU REGLAJUL TENSIUNII SUB SARCIN!
La transformatoarele de putere la care se regleaz! tensiunea n gol (cu nf!"ur!rile deconectate) limitele
de reglaj sunt n limite de 5%. n sta#iile de interconexiune a dou! sau mai multe re#ele se cere o reglare a ten-
siunii n limite de 15%, iar deconectarea trebuie s! se fac! rapid, f!r! deconectarea transformatorului de la re-
#ea, deci reglajul tensiunii este obligatoriu s! se execute n sarcin!.
Orice schem! de reglaj n sarcin! trebuie s! fie u"or de manevrat, sigur! "i rapid! iar spirele din treapta
de reglaj s! nu fie scurtcircuitate. Din considerente tehnologice "i economice, reglarea tensiunii se face pe nf!-
"urarea de nalt! tensiune "i mai rar pe nf!"urarea de joas! tensiune. Aceast! solu#ie se justific! prin faptul c!
dimensiunile contactelor sunt mai reduse datorit! valorii mult mai mici a curentului de comuta#ie.
n figura 2.95 se prezint! o schem! de principiu pentru reglarea tensiunii n sarcin! avnd n compo-
nen#a ei o bobin! de "oc B, care are rolul de a limita curen#ii de scurtcircuit printr-o treapt! de reglaj cnd
contactele C
1
"i C
2
sunt pe prize consecutive. Schema de reglaj este prezentat! n dou! variante: cu selectorul S
linear (Fig. 2.95 -a) "i cu selector rotativ (Fig. 2.95 -b).
Spirele de reglaj ("ase trepte) sunt a"ezate la mijlocul nf!"ur!rii de nalt! tensiune AX. Pozi#ia din fi-
gura 2.95 -a) corespunde tensiunii maxime furnizat! de transformator. Pentru reducerea tensiunii cu o valoare
procentual! corespunz!toare unei prize, se las! C
1
pe pozi#ia 1 "i se trece C
2
pe pozi#ia 2, deschizndu-se ntre-
rup!torul K care scurtcircuiteaz! bobina B. n acest moment bobina B limiteaz! curentul de scurtcircuit ce se
nchide prin treapta 1-2. Contactul C
1
se trece pe o pozi#ie intermediar! ntre prizele 1 "i 3. Selectorul S, contac-
torul K, contactele C
1
, C
2
"i prizele 1 - 6 se introduc ntr-un recipient cu ulei separat de uleiul transformatorului,
deoarece arcul electric ce apare la nchiderea "i deschiderea contactelor ar nr!ut!#i calit!#ile uleiului transfor-
matorului de putere.
. I - I
3
1
- = I
; I + I
3
1
- = I
; I
3
2
= I
X Y C
X Y B
Y A

Fig. 2.92. Diagrama fazorial!


de curen#i la schema Scott.
48
Fig. 2.95. Schem! de reglare a tensiunii n sarcin! cu bobin! de reactan#!:
a) cu selectoare liniare;
b) cu selectoare rotative.
Schemele cu bobine de limitare a curentului sunt de obicei cu ac#iune lent!, nct pentru reducerea tim-
pului de ac#ionare la 0,04-0,06 secunde se folosesc rezisten#e n locul bobinelor.
Fig. 2.96. Schem! de reglare a tensiunii cu ajutorul tiristoarelor.
Ameliorarea schemelor de reglare sub sarcin! a tensiunii la transformatoare se realizeaz! dac! se re-
nun#! la rezisten#e "i bobine "i se folosesc tiristoare conform schemei de principiu din figura 2.96. n aceast!
schem! sunt prezentate trei momente (ini#ial, intermediar "i final) ale realiz!rii comut!rii prizei de reglaj. Avan-
tajele acestei scheme constau n lipsa deterior!rii accentuate a contactelor, timpul foarte mic (de ordinul &s) de
comutare exact la trecerea prin zero a curentului, num!r nelimitat de comut!ri succesive. Astfel de scheme se u-
tilizeaz! la reglarea tensiunii transformatoarelor pentru locomotive.
Alte scheme de reglare n sarcin! a tensiunii la transformatoare sunt concepute cu transformatoare su-
plimentare care regleaz! indirect tensiunea. La aceste scheme, ntreg dispozitivul de reglaj este separat de circu-
itul de nalt! tensiune realizndu-se cu izola#ie mai redus!. Comutatorul de prize se proiecteaz! la un curent mai
mic dect cel reglat iar bobinajul transformatorului a c!rui tensiune se regleaz! se simplific! constructiv. Trans-
formatorul principal TP (Fig. 2.97) are trei nf!"ur!ri pe fiecare circuit de faz! (I, II, III): nf!"urarea 1 este ali-
mentat! la tensiune constant!, nf!"urarea 2 este destinat! a i se regla tensiunea "i este conectat! n stea (Fig.
2.97 -a) sau triunghi (Fig. 2.97 -b), iar nf!"urarea 3 este de reglaj.
Transformatorul suplimentar TS se construie"te n aceea"i cuv! cu transformatorul principal sau n cu-
v! separat!. nf!"ur!rile primare ale transformatorului suplimentar sunt alimentate de la nf!"ur!rile 3 ale trans-
formatorului principal iar nf!"ur!rile secundare sunt legate n serie cu nf!"ur!rile 2 ale transformatorului prin-
cipal.
49
Fig. 2.97. Scheme de reglarea tensiunii sub sarcin! cu transformatoare auxiliare.
Reglajul tensiunii sub sarcin! la transformatoare implic! aspecte deosebite cnd transformatoarele
func#ioneaz! n paralel "i difer! pozi#iile prizelor de reglaj (Fig. 2.98).
Exemplu:
Se consider# dou# transformatoare T
1
$i T
2
cu pozi%ii diferite ale
prizelor de reglaj (T
1
pe pozi%ia -5% $i T
2
pe pozi%ia +5%). Dac# se notea-
z# cu K raportul de transformare corespunz#tor conect#rii transforma-
toarelor pe prizele "0" se pot defini rapoartele de transformare pentru ce-
le dou# transformatoare func%ionnd n paralel cu prize de reglaj pe pozi-
%ii diferite: pentru transformatorul T
1
expresia raportului de transforma-
re devine:
iar raportul pentru transformatorul T
2
:
Impedan%ele de scurtcircuit calculate pentru noile rapoarte de
transformare au expresiile:
Deoarece tensiunile din nf#$ur#rile secundare sunt diferite din
cauza modific#rii rapoartelor de transformare, n nf#$r#rile celor dou#
transformatoare se vor stabili curen%i de circula%ie. Curen%ii de circula%ie
din nf#$urarea secundar# sunt calcula%i cu rela%ia:
Dup# efectuarea calculelor se ob%ine pentru curentul de circula%ie o rela%ie de forma:
n care se pune n eviden%# tensiunea de scurtcircuit relativ# prin nmul%irea num#r#torului $i numitorului cu I
1N
$i
a c#rei valoare u
sc
= 7,5%:
Se observ# c# valoarea curentului de circula%ie la func%ionarea n gol este destul de mare atingnd valoarea
curentului nominal pentru u
sc
= 5%.
Procedeul expus poate fi utilizat pentru nc#rcarea artificial# a transformatoarelor de mare putere. n a-
ceast# situa%ie din re%ea se preiau numai pierderile n cele dou# transformatoare asigurndu-se o eficien%# energeti-
c# ridicat#.
2.15.6. TRANSFORMATOARE DE FRECVEN&!
Transformatoarele de frecven#!, numite "i multiplicatoare de frecven#!, se pot folosi ca surse de frec-
ven#e de valoare egal! cu un multiplu al frecven#ei tensiunii de alimentare. Principiul care st! la baza func#ion!-
rii multiplicatoarelor de frecven#! este saturarea accentuat! a miezului feromagnetic, aspect teoretic tratat n ca-
pitolul 2.11.2.
Transformatoarele de frecven#! prezint! o serie de avantaje cum ar fi:
, K 0.95 = 0,05) - K(1 =
K
1
. K 1.05 = 0,05) + K(1 =
K2
.
K
2
2
/
Z
sc
=
Z
sc2
;
K
1
2
/
Z
sc
=
Z
sc1

Fig. 2.98. Func#ionarea n paralel a
dou! transformatoare cu prizele de
reglaj pe pozi#ii diferite.
.

K 1.05
2
/
Zsc
+
K 0.95
2
/
Zsc
K) 1.05 1/ - K 0.95 (1/
U
1N

=

K2
2
/
Z
sc
+
K1
2
/
Z
sc
)
K2
1/ -
K1
(1/
U
1N

=
Z sc2
+
Z sc1
U
T2
20
-
U
T1
20
=
I2circ

,
1.05 0.95
Z
sc
2
K
U
1N
0.1
=
I
2circ

.
2N
I 0.67 =
1.05 0.95 0.075 2

2N
I 0.1
=
1.05 0.95
u
sc
2
2N
I 0.1

1.05 0.95
U
1N
1N
I
Zsc
2
K
1N
I 0.1
=
I2circ

50
- sunt aparate statice f!r! organe n mi"care spre deosebire de ma"inile electrice generatoare de frecven#!;
- permit reglarea aproximativ simpl! a tensiunii de ie"ire "i ob#inerea simultan! a mai multor frecven#e;
- realizarea constructiv! este simpl! "i se aseam!n! cu cea a transformatoarelor clasice;
- au fiabilitate mai mare n func#ionare fa#! de sursele cu semiconductori;
Se prezint! n continuare transformatorul pentru triplarea frecven#ei numit "i triplor de frecven!".
Dac! se ia n considerare regimul deformant produs la magnetizarea fierului la un transformator cu flu-
xuri libere "i conexiunea Yd (Fig. 25.7 -a) se constat! c! la secundarul conectat n triunghi deschis se ob#ine o
tensiune de de frecven#! tripl!. Pentru reducerea reactan#ei nf!"ur!rii secundare, conectate n triunghi, aceasta
este nlocuit! cu o singur! nf!"urare "ax" ( Fig. 2.99 -a).
Fig. 2.99. Triplorul de frecven#!; a) schema electric! clasic!; b) schem! electric! cu capacitate n secundar.
nf!"urarea "ax" nconjoar! cele trei coloane 11', 22' "i 33'. Deoarece caracteristica extern! este foarte
c!z!toare (fluxul de reac#ie '
23
se opune fluxului de magnetiza-
re '
03
), pentru a se ob#ine o caracteristic! mai dur! se introduce
n circuitul de ie"ire condensatorul C care asigur! producerea u-
nui flux '
C
(Fig. 2.100), nt!rind fluxul de magnetizare. Regla-
rea curentului din secundar se poate realiza dac! nulul nf!"ur!-
rii primare se conecteaz! la nulul re#elei prin dou! tiristoare T
montate antiparalel comandate de la un bloc etalon BE la care
se aduce semnalul (propor#ional cu intensitatea curentului se-
cundar) de la un transformator de curent TC (Fig. 2.99 -b). A-
ceast! instala#ie poate ntrerupe func#ionarea triplorului la cre"-
terea exagerat! a curentului.
Fig. 2.101. Triplor avnd capacit!#i montate pe nulul nf!"ur!rii primare.
Ob#inerea unei caracteristici externe mai dure se poate realiza dac! se monteaz! condensatoare n nf!-
"urarea primar! (Fig. 2.101).
Fig. 2.100. Diagrama fazorial! n cazul intro-
ducerii capacit!#ii C n secundar.
51
Condensatorul C se poate monta ntre nulul re!elei N "i nulul conexiunii n stea a nf#"ur#rii primare
(Fig. 2.101-a), instala!ia prezentnd unele neajunsuri cum ar fi introducerea armonicilor de ordinul 3 n re!eaua
de alimentare precum "i apari!ia supratensiunilor pe nf#"urarea primar#.
Fig. 2.102. Diagrama de tensiuni la Fig. 2.103. Oscilograma curentului
func!ionarea triplorului n gol. din nf#"urarea primar#.
O reprezentare fazorial# intuitiv#, f#r# justificare teoretic#, este prezentat# n figura 2.102 urm#rind ex-
plicarea apari!iei supratensiunilor pe nf#"ur#rile primare ale triplorului la funcionarea la gol. Ra!ionamentul se
bazeaz# pe determinarea valorii efective rezultante a unei m#rimi n cazul prezen!ei armonicilor superioare (n
cazul de fa!# se ia n considerare fundamentala "i armonica de rangul trei) ca radical din suma p#tratelor valori-
lor efective.
La func!ionarea n gol, curentul capacitiv de frecven!# tripl# ce str#bate nf#"ur#rile primare ale triplo-
rului are valoare ridicat# producnd c#deri de tensiune ce se reprezint# fazorial n trei planuri dispuse la cte
120
o
ntre ele "i perpendiculare pe planul de baz#corespunz#tor frecven!ei de 50 Hz. Punctul neutru se g#se"te
pe n#l!imea piramidei regulate ce se formeaz#, iar fiecare muchie reprezint# tensiunea pe fiecare circuit de faz#
corespunz#tor nf#"ur#rilor primare ale triplorului.
La func!ionarea n sarcin#, datorit# reac!iei produse de nf#"urarea secundar#, curentul de frecven!# tri-
pl# ce se nchide prin condensator "i reduce valoarea nct punctul neutru se deplaseaz# c#tre baza piramidei a-
jungnd n planul acesteia cnd secundarul este scurtcircuitat.
n cazul func!ion#rii triplorului de frecven!# corespunz#tor schemei din figura 2.101 -a), pot apare, pen-
tru anumite valori ale capacit#!ii, oscila!ii de frecven!# foarte joas# (de ordinul her!ilor) ale curentului din nf#-
"urarea primar#, n limite largi de pn# la 25% din valoarea curentului nominal. Oscila!iile se manifest# preg-
nant la func!ionarea n gol sau la valori reduse ale sarcinii "i pot fi nl#turate prin alegerea unui grad de satura!ie
ridicat. Pentru a evita introducerea armonicilor n re!eaua de alimentare se poate folosi schema din figura 2.101
-b) la care se poate aplica metoda de reglaj a curentului secundar cu un dispozitiv similar conform schemei din
figura 2.99 -b).
2.16. EFORTURI ELECTRODINAMICE LA TRANSFORMATOARE
nf#"ur#rile transformatorului pot fi considerate ca dou# sisteme de conductoare paralele, parcurse de
curen!i n sensuri contrare. Acest lucru se deduce cu u"urin!#, dac# n ecua!ia de solena!ii se neglijeaz# curentul
de mers n gol. Deoarece prin cele dou# nf#"ur#ri trec curen!i de sens contrar, rezult# c# ntre cele dou# nf#"u-
r#ri apar for!e de respingere (Fig. 2.104).
Fig. 2.104. For!ele electrodinamice Fig. 2.105. Efectul for!elor
radiale "i axiale. electrodinamice radiale.
Se observ# c# for!ele de respingere se pot descompune n dou# componente:
- for!e radiale F
r
(Fig. 2.105). care ntind nf#"urarea exterioar# "i comprim# nf#"urarea interioar#;
- for!e axiale F
a
care tind s# deplaseze nf#"ur#rile n direc!ie axial# ac!ionnd astfel asupra
elementelor de consolidare axial# a nf#"ur#rilor.
52
For!ele electrodinamice au valori importante n cazul scurtcircuitelor cnd nf#"ur#rile sunt parcurse de
curen!ii de "oc (rela!ia 2.123) sau n cazul fenomenelor de supracuren!i ce pot apare la cuplarea n gol a trans-
formatoarelor (capitolul 2.14.1).
Se consider# un transformator cu nf#"ur#ri cilindrice de n#l!imi egale (Fig. 2.106) la care for!a ele-
mentar# exercitat# asupra unui element dl de conductor este dat# de rela!ia cunoscut#:
(2.179)
Fig. 2.106. Sensul for!elor electrodinamice func!ie de distribu!ia componentelor induc!iei pe n#l!imea ferestrei.
Induc!ia magnetic# B are componente n spa!iul tridimensional dar pentru simplificare se consider# nu-
mai componentele din planul ferestrei n care distribu!ia se manifest# neuniform pe cele dou# direc!ii: axial# "i
radial#. Prin urmare for!a electrodinamic# rezultant# se descompune n dou#componente: una axial# dF
a
"i alta
radial# dF
r
:
(2.180)
Componentele radiale ale cmpului de dispersie produc for!e axiale, iar componentele axiale produc
for!e radiale. Expresiile for!elor axiale "i radiale care se exercit# asupra unei nf#"ur#ri se determin# din energia
nmagazinat# n cmpul de dispersie, cu ajutorul teoremei for!elor generalizate:
(2.181)
n care i este curentul ce parcurge nf#"urarea la care se raporteaz# inductan!a echivalent# de scurtcircuit calcu-
lat# cu ajutorul rela!iei (2.45').
For!a axial# care se exercit# asupra ambelor nf#"ur#ri se determin# din presupunerea c# are loc o de-
plasare virtual# a nf#"ur#rilor n direc!ie axial#, n urma c#reia variaz# n#l!imea H "i se determin# astfel:
(2.182)
n care s-a f#cut nota!ia:
(2.183)
For!a axial# care se exercit# asupra unei singure nf#"ur#ri este:
F
a2
= F
a1
= F
a
For!a radial# care se exercit# asupra unei nf#"ur#ri se determin# din presupunerea c# are loc o deplasa-
re virtual# a nf#"ur#rii pe direc!ie radial#, n urma c#reia variaz# distan!a a
12
:
(2.184)
Dac# se !ine cont de aceast# rela!ie se pot determina for!ele radiale la scurtcircuit F
r1
"i F
r2
care ac!io-
neaz# asupra celor dou# nf#"ur#ri:
(2.185)
n care l
lm1,2
sunt lungimile spirelor medii ale celor dou# nf#"ur#ri, iar i
1,2sc
sunt curen!ii de scurtcircuit din cele
dou# nf#"ur#ri, care se calculeaz# cu rela!ia (2.123) de la subcapitolul 2.14.2. Cu ajutorul rela!iilor (2.182) "i
(2.184) se poate determina raportul dintre for!ele radiale "i for!ele axiale:
(2.186)
. ) B x dl ( i = F d
. )
B
x dl ( i =
F
d );
B
x dl ( i =
F
d
a r r a
,
i L
2
1
=
W
2
sc m
,
H
i k a D
$
W
% 0,5
=
2
i L
H
=
H
W
=
F
2
2
r r m
2
0
2
sc
const = i
m
const = i
a

.
3
a
+
a
+
a
=
a
2 1
12 r
.
H
i k D
$
W
% 0,5
=
2
i L
a
=
a
W
=
F
2
r m
2
0
2
sc
const = i
12 12
m
const = i
r

,
H
i

k

l W
% 0,5 =
F
2
1,2sc
r m1,2
2
0
r1,2
. a / H 2 =
F
/
F
r
a r
53
Pentru transformatoarele a c#ror nf#"ur#ri sunt dispuse ca n figurile 2.107 b) "i 2.107 c), valoarea e-
forturilor electrodinamice se calculeaz# cu rela!iile adecvate situa!iei respective [17].
Fig. 2.107. Sensul for!elor electrodinamice func!ie de dispunerea nf#"ur#rilor:
a) egale; b) inegale; c) neomogene.
2.17. SIMULAREA UNOR FENOMENE TRANZITORII LA
TRANSFORMATOARE
Dac# o m#rime de care depinde func!ionarea transformatorului (tensiunea, impedan!a de sarcin#, frec-
ven!a, etc) variaz#, are loc trecerea de la un regim stabil de func!ionare la altul. Trecerea se produce ntr-un
timp foarte scurt "i poate fi nso!it# de efecte periculoase pentru transformator. Dup# m#rimea care determin# n
principal regimul tranzitoriu (curentul, respectiv tensiunea), fenomenele tranzitorii se pot clasifica n: fenomene
de supraintensit#!i (care apar att la conectarea transformatorului la re!ea, ct "i n caz de scurtcircuite) "i feno-
mene de supratensiune (care apar la conectarea transformatorului la re!ea, la varia!ii ale impedan!ei de sarcin#
n mod brusc, sau sub ac!iunea desc#rc#rilor atmosferice) [9].
Pentru a studia aceste fenomene "i pentru n!elegerea lor, s-a realizat un model SIMULINK avnd la
baz# ecua!iile de func!ionare ale transformatorului.
Luarea n considerare a satura!iei este posibil# prin utilizarea metodelor numerice de cmp.
2.17.1. SUPRAINTENSIT!"I LA CUPLAREA LA RE"EA A UNUI TRANSFORMATOR
FUNC"IONND N GOL
Se consider# un transformator monofazat cu secundarul deschis, alimentat cu tensiune sinusoidal# de
forma:
(2.187)
n care s-a definit prin &
0
unghiul electric ce fixeaz# valoarea tensiunii u
1
la momentul t=0. Ecua!ia de func!io-
nare a transformatorului n regim de mers n gol, este:
(2.188)
n care s-a notat cu L
1d
inductan!a de dispersie a nf#"ur#rii primare, cu R
1
rezisten!a nf#"ur#rii primare, iar '
fluxul fascicular, i
10
fiind curentul de mers n gol.
Rela!iile (2.187) "i (2.188) ne permit realizarea modelului SIMULINK pentru primarul transformatoru-
lui monofazat prezentat n figura 2.108. Modelarea a fost f#cut# pentru un transformator monofazat de mic#
putere, r#cit cu aer, ai c#rui parametrii sunt: S
N
= 100 VA, U
1N
/U
2N
= 220 V/16 V, f = 50 Hz, cos'
2
= 1, W
1
=
1020 sp., W
2
= 78 sp., L
1d
= 0,1 H, L
2d
= 0,001 H, R
1
= 20 (, R
2
= 0,213 (.
Dup# cum am v#zut n subcapitolul 2.14, curentul de mers n gol are dou# componente: una periodic#
permanent# care este chiar curentul de mers n gol al transformatorului n regim permanent "i una exponenial#
amortizat#.
, ) & + t ) ( sin
U
2 =
u
0
1 1
,
dt
d

W
+
dt
di
L
+
i R
=
u
1
10
1d 10 1 1

54
Fig. 2.108. Modelul SIMULINK pentru primarul transformatorului monofazat.
Regimul tranzitoriu este condi!ionat de momentul conect#rii transformatorului la re!ea. Situa!ia cea mai
dezavantajoas# apare cnd momentul cupl#rii corespunde cu momentul trecerii prin zero a tensiunii &
0
= 0.
Rezultatele simul#rii (fluxul "i curentul de mers n gol), sunt prezentate n figurile 2.109 "i 2.110.
Fig. 2.109. Forma fluxului pentru &
0
= 0. Fig. 2.110. Forma curentului de mers
n gol pentru &
0
= 0.
Dup# cum se poate observa din figurile 2.109. "i 2.110, regimul tranzitoriu dureaz# un timp suficient
de lung, t = (0 ) sec., dup# care se amortizeaz# dup# o lege exponen!ial#, care depinde de rezisten!a R
1
"i de
modul cum variaz# fluxul ' cu curentul i
10
.
Situa!ia cea mai convenabil# intervine cnd &
0
are acea valoare, nct n momentul conect#rii, compo-
nenta aperiodic# nu intervine, adic# la &
0
= $/2. n aceast# mprejurare se stabile"te de la nceput regimul perma-
nent dup# cum se poate observa n figurile 2.111. "i 2.112.
Fig. 2.111. Forma fluxului pentru &
0
= $/2. Fig. 2.112. Forma curentului de mers n gol
pentru &
0
= $/2
2.17.2. SCURTCIRCUITUL BRUSC AL TRANSFORMATOARELOR
55
2.17.2.1. COMPORTAREA TRANSFORMATORULUI FUNC"IONND LA
TREAPT! DE SARCIN! NOMINAL!
Comportarea n sarcin# a transformatorului monofazat, a fost studiat# cu ajutorul modelului SIMU-
LINK prezentat n figura 2.113. n figura 2.114 este prezentat# structura modelului, n care pot fi identificate
trei subblocuri:
Fig. 2.113. Modelul SIMULINK al Fig. 2.114. Structura modelului.
transformatorului monofazat.
- blocul care modeleaz# circuitul primar, este conceput pe baza ecua!iei de tensiuni (2.188.) n care cu-
rentul de mers n gol i
10
devine i
1
, mpreun# cu ecua!ia (2.189) a solena!iilor:
(2.189)
unde: W
1
, W
2
sunt numerele de spire ale nf#"ur#rilor primare, respectiv secundare, i
1
, i
2
, i
10
sunt curen!ii ce
parcurg nf#"ur#rile primare "i secundare, respectiv curentul de mers n gol. Acest bloc are structura din figura
2.115.
Fig. 2.115. Modelul SIMULINK al circuitului primar.
- blocul care modeleaz# circuitul secundar, realizat cu ajutorul rela!iei (2.190) care reprezint# ecua!ia
de tensiuni a secundarului transformatorului:
(2.190)
este prezentat n figura 2.116.
Fig. 2.116. Modelul circuitului secundar. Fig. 2.117. Modelul SIMULINK al sarcinii.
- blocul sarcin#, care modeleaz# circuitul sarcinii, prezentat n figura (2.117), este conceput astfel nct
s# permit# modificarea n treapt#a sarcinii la o valoare "i un moment de timp dorite.
n cazul de fa!#, sarcina fiind pur rezistiv#, ecua!ia care st# la baza modelului este de forma:
(2.191)
Rezultatele studiului pe model, sunt prezentate n figurile 2.118, 2.119 respectiv 2.120, unde se observ#
comportarea curentului din primar, a curentului din secundar, respectiv a tensiunii secundare.
,
i W
=
i W
+
i W 10 1 2 2 1 1
,
dt
d

W
+
dt
di
L
+
i R
=
u
-
2
2
2d 2 2 2

.
i
R =
u
2 2
56
Fig. 2.118. Curentul primar la trapt# de sarcin#. Fig. 2.119. Curentul secundar la treapt# de sarcin#.
n intervalul t = (0 ... 1,5) sec., transformatorul alimentat
de la o tensiune sinusoidal# de forma (2.187), este cu secundarul
n gol (R = ), deci i
2
= 0 (figura 2.119), iar curentul ce str#bate
nf#"urarea primar#, este curentul de mers n gol. Acest curent i
10
are o valoare foarte redus# i
10
= 0,16i
1N
. Forma curentului de
func!ionare n gol, datorit# faptului c# transformatorul n acest re-
gim se comport# ca o bobin# cu miez de fier saturat, nu mai are o
varia!ie sinusoidal# n timp (figura 2.118).
La momentul t = 1,5 sec., ncepe func!ionarea n sarcin#
nominal# a transformatorului (la bornele nf#"ur#rii secundare se
conecteaz# un consumator). Curentul i
2
de la valoarea 0 trece la
valoarea nominal# (figura 2.1192), iar i
10
devine i
1N
(figura
2.118). Odat# cu intrarea n sarcin#, un interes deosebit prezint#
determinarea varia!iei de tensiune la bornele secundare, de la
mers n gol la sarcin# nominal#. C#derea de tensiune *U, n mod normal nu dep#"e"te cteva procente, dup#
cum se poate observa n figura 2.120, "i se calculeaz# cu rela!ia (2.192):
(2.192)
2.17. 2.2. SCURTCIRCUITUL BRUSC
Scurtcircuitul brusc, dup# cum s-a przentat n subcapitolul 2.14.2., constituie un proces de avarie al
transformatorului. Se consider# acela"i transformator de mic# putere, alimentat cu o tensiune de forma
(2.116), la care se scurtcircuiteaz# bornele nf#"ur#rii secundare, la momentul t = 0.
Studiul comport#rii transformatorului n acest regim s-a f#cut n dou# cazuri: &
0
= 0 "i &
0
= $/2. n ca-
zul n care &
0
= 0, curentul i
sc
se calculeaz# cu rela!ia (2.123), iar forma curen!ilor ob!inu!i este prezentat# n
figurile 2.121 "i 2.122.
Fig. 2.121. Curentul primar la scurtcircuit brusc. Fig. 2.122. Curentul secundar la scurtcircuit brusc.
Se observ# c# i
1sc
, i
2sc
, iau valori considerabile, de aproximativ 50 de ori mai mare dect i
1N
, respectiv
de (90 100)i
2N
, acesta din urm# putnd da na"tere la eforturi electrodinamice periculoase pentru nf#"ur#-
rile transformatorului.
Prin curent de "oc se define"te valoarea maxim# de vrf a curentului i
1sc
. El este condi!ionat de com-
ponenta aperiodic# "i prin urmare de momentul conect#rii (valoarea fazei &
0
).
Fig. 2.120. Tensiunea secundar# la
treapt# de sarcin#.
.
U
-
U
= U *
2 20
57
Curentul de scurtcircuit ajunge repede la valoarea de regim permanent, amortizarea componentei li-
bere fiind deosebit de rapid#.
Dac# conectarea se face la &
0
= $/2, componenta aperiodic# este nul# "i se stabile"te direct regimul
permanent de scurtcircuit, aceast# afirma!ie fiind confirmat# de evolu!ia n timp a curen!ilor din figurile
2.123 "i 2.124, n care sunt prezentate rezultatele simul#rii acestui regim pe modelul din figura 2.113.
Fig. 2.123. Curentul primar la scurtcircuit Fig. 2.124. Curentul secundar la scurtcircuit
brusc, pentru &
0
= $/2. brusc, pentru &
0
= $/2.
2.17.3. INFLUEN"A SATURA"IEI ASUPRA FUNC"ION!RII TRANSFORMATOARELOR
Dac# transformatorul func!ioneaz# nesaturat, adic# pe por!iunea liniar# a caracteristicii de magneti-
zare ' = f(+), el se comport# ca un cuadripol liniar. Dar, imediat ce fluxul "i respectiv induc!ia dep#"esc o a-
numit# valoare, punctul de func!ionare intrnd pe por!iunea neliniar# a caracteristicii de magnetizare, satura-
!ia fierului determin# deformarea amperspirelor magnetizante, adic# apari!ia armonicilor n spectrul acestor
amperispire.
Deoarece + = W
1
I
%
(I
%
I
10
), unde num#rul de spire primare W
1
este o constant#, deformarea solena-
!iei, adic# a amperspirelor magnetizante, nseamn# deformarea curentului magnetizant I
%
.
2.17.3.1. INFLUEN"A SATURA"IEI LA TRANSFORMATORUL MONOFAZAT
Func!ionarea transformatorului n por!iunea liniar# a caracteristicii de magnetizare, implic# o valoare
relativ redus# a fluxului (induc!iei), valoare care se ob!ine cnd tensiunea de alimentare este mic#, deoarece
valoarea maxim# a fluxului este propor!ional# cu valoarea tensiunii de alimentare. Cu ct tensiunea de ali-
mentare este mai mic#, fluxul este mai mic "i punctul de func!ionare se plaseaz# mai sigur n por!iunea linia-
r# a caracteristicii de magnetizare.
Pentru modelul considerat, la tensiunea de alimentare U = 100 V, forma curentului se apropie de o
sinusoid#, dup# cum se poate observa n figura 2.125.
Fig. 2.125. Curentul de mers n gol cnd trans- Fig. 2.126. Curentul de mers n gol cnd trans-
formatorul este alimentat cu U = 100 V. formatorul este alimentat cu U = 300 V.
Efectund analiza Fourier, tensiunea fiind sinusoidal#, observ#m existen!a n componen!a curentului
de mers n gol, numaia a fundamentalei.
58
n cazul n care valoarea maxim! a fluxului cre"te (tensiunea de alimentare cre"te), punc#ul de func-
#ionare se va deplasa n por#iunea neliniar! a caracteristicii de megnetizare, pozi#ia acestuia n cotul de satu-
ra#ie depinznd de valoarea tensiunii de alimentare. n acest caz, transformatorul se va comporta ca un cua-
dripol neliniar.
Deoarece fluxul este propor#ional cu tensiunea de alimentare, el va r!mne sinusoidal, ceea ce impu-
ne deformarea curentului de magnetizare i
$
(de mers n gol).
Acest lucru se poate observa n figura 2.%26, care corespunde cazului n care tensiunea de alimentare
este U = 300 V. Din analiza Fourier, observ!m apari#ia armonicii de ordin trei n forma de und! a curentului
de mers n gol, ceea ce va conduce la deformarea acestuia.
2.17.3.2. TRIPLORUL DE FRECVEN!"
n unele utiliz!ri industriale ale energiei electrice este nevoie de surse de curent alternativ de frec-
ven#! mai ridicat! dect cea a re#elelor obi"nuite de distribu#ie. n aceste cazuri se apeleaz! la multiplicatoare
de frecven#! care pot fi de mai multe tipuri: ma"ini electrice rotative, transformatoare sau bobine saturabile,
instala#ii cu semiconductoare.
Dintre acestea vom studia principiul de func#ionare al triplorului de frecven#! pe baza unui
transformatoar trifazat cu fluxuri libere (transformatorul trifazat este format din trei transformatoare monofaza-
te), cu conexiunea Yy, pentru care s-a realizat modelul SIMULINK, prezentat n figura 2.%27.
Fig. 2.127. Modelul SIMULINK al triplorului de frecven#!.
n componen#a modelului observ!m trei p!r#i principale: modelul circuitului primar al celor trei trans-
formatoare cu fluxuri libere, modelul circuitului magnetic "i modelul circuitului secundar.
Fig. 2.128. Curentul de magnetizare. Fig. 2.129. Curentul de armonic! trei.
Dac! transformatorul trifazat ar fi n conexiune Y
0
y, fluxurile de faz! ar fi sinusoidale, iar curentul de
magnetizare ar fi deformat datorit! caracteristicii de magnetizare neliniare, conform figurii 2.%28.
Curen#ii de armonic! trei de pe cele trei faze sunt sinfazici "i prin firul de nul circul! suma curen#ilor de
armonic! trei conform figurii 2.%29.
Dac! conexiunea este Yy, curen#ii de armonic! trei se anuleaz!, iar prin circuitul primar de faz! vor
circula curen#ii f!r! armonica trei, conform figurii 2.%30.
59
Curen#ii de armonic! cinci "i "apte trifaza#i de secven#!
invers! "i direct!, continu! s! existe, ca unii ce se anuleaz! n
punctul neutru. Fluxurile trifazate de armonic! cinci "i "apte
produse de ace"ti curen#i, anuleaz! fluxurile trifazate de armonic!
cinci "i "apte, egale "i de sens contrar, produse de termenul fun-
damental al curentului magnetizant [27].
Astfel, curen#ii de armonic! trei sinfazici nu mai exist! n
primar, n schimb n miezurile transformatorului apar acum trei
fluxuri sinfazice de armonic! trei de forma :
(2.%92)
care se adaug! la fluxul principal & al transformatorului [27].
Apari#ia fluxului armonicii trei n fiecare din miezurile
celor trei transformatoare monofazate, are drept efect producerea
unei supratensiuni la bornele transformatorului. ntr-adev!r, fie-
care din fluxurile '
3
produc att n primar ct "i n secundar, trei
tensiuni electromotoare induse, defazate cu (/2 napoi fa#! de fluxurile '
3
, egale "i n faz! n toate trei transfor-
matoarele monofazate, deoarece fluxurile '
3
sunt egale "i n faz!. Fluxul '
%
induce "i el cte o tensiune electro-
motoare att n primar ct "i n secundar, decalate tot cu (/2 napoi fa#! de fluxul &
%
.
Suma lor ne d! tensiune electromotoare rezultant!, respectiv tensiunea ce apare la bornele primarului "i
secundarului (Fig. 2.%3%).
Fig. 2.131. Tensiunea de faz!. Fig. 2.132. tensiunea de linie.
Cu toate c! tensiunile de faz! sunt deformate, tensiunile de linie r!mn sinusoidale (armonica trei fiind
sinfazic! se anuleaz!), dup! cum se poate observa n figura 2.%32.
Una din schemele cel mai des utilizate n construc#ia triplorului de frecven#!, este prezentat! n figura
2.29 -a). Datorit! nf!"ur!rii secundare comune, fundamentala tensiunii de faz! induse se anuleaz!, iar la borne-
le nf!"ur!rii comune se va ob#ine suma tensiunilor de faz!induse de armonici trei, conform figurii 2.%33.
Fig. 2.133. Tensiunea de armonic! trei. Fig. 2.134. Spectrul tensiunii.
n figura 2.%34 este prezentat! analiza armonic! a undei de tensiune (Fig.2.%33) din care rezult! numai
prezen#a armonicii de ordinul trei.
, )t 3 sin
&
=
3
3

Fig. 2.130. Curentul de faz! f!r! armonica


trei.