Sunteți pe pagina 1din 4

STADIILE DEZVOLTRII INTELECTUALE (dup J.

PIAGET)

Stadiul inteligenei senzorio- otorii ( 0 2 ani ) Inteligen a !"i a#e $#iginea !n a% iunea e&e%ti' a %$pilului %u $(ie%tele (inteli)gen pu# p#a%ti%)* a% iunea &iind &$#+a p#i+a# a g,ndi#ii la %$pil. P#in%ipalul in-t#u+ent p-i4i% al adapt#ii la #ealitate al %$pilului e-te -%4e+a -en.$#i$) +$t$#ie. Ini ial* a% iunea e-te +$dul de #e.$l'a#e al p#$(le+el$# de adapta#e. Inteligen a/g,ndi#ea !n%epe - -e +ani&e-te !n %$nduit la -&,#"itul p#i+ului an "i a#e la (a. +$(ili.a#ea "i %$$#d$na#ea -%4e+el$# -en.$#i$) +$t$#ii p,n la g-i#ea alte#nati'ei e&i%iente. 1#ienta#ea !n a+(ian de'ine din %e !n %e +ai $(ie%ti'* %$pilul a/ung,nd -)"i -u($#d$ne.e +i/l$a%ele -%$pu#il$# "i - #e%u#g la n$i +i/l$a%e. =p#e -&,#"itul %elui de) al II)lea an de 'ia !n%epe &$#+a#ea #ep#e.ent#il$#. 0$+(ina#ea +intal a -%4e+el$# de a% iune %$ndu%e t#eptat la de-p#inde#ea

Stadiul inteligenei !reo!eraionale ( 2 7/ 8 ani ) Apa#e p$-i(ilitatea de inte#i$#i.a#e a a% iunil$# p#a%ti%e* %a u#+a#e a de.'$lt#ii li+(a/ului. 0$pilul p$ate t#an-pune p#in %u'inte a% iunile #eali.ate e&e%ti'. 1pe#a iile +intale p#$p#iu).i-e nu -unt !n% &$#+ate* a% iunile +intale ne&iind !n% #e'e#-i(ile* %i $#ientate d$a# !nt#)un -ingu# -en-.

G,ndi#ea p#e$pe#a i$nal (g,ndi#e !n i+agini) e-te $ g,ndi#e p#e) %$n%eptual* d$+inat de -itua ia %$n%#et* %a#e $pe#ea. !n% %u #ep#e.ent#i "i nu %u n$ iuni p#$p#iu).i-e. G,ndi#ea p#e"%$la#ului e-te $ g,ndi#e eg$%ent#i%* !+piedi%,ndu)l - di-ting %$#e%t !nt#e #ealitatea e9te#n "i %ea inte#n* %u $ tendin p#$nun at de a #ap$#ta t$tul la p#$p#iul eu. I+p$-i(ilitatea -u#p#inde#ii in'a#ian ei dat$#it i#e'e#-i(ilit ii pe#%epti'e. =e %$n-tituie $pe#a iile de -e#ie#e "i %ele de %la-i&i%a#e7

Stadiul inteligenei #or ale $logi"e% (11/12 15/16 ani) 2e(utul $pe#a iil$# &$#+ale a#e l$% pe la 11)12 ani* ia# gene#ali.a#ea l$# pe la 13)15 ani* %,nd g,ndi#ea a(-t#a%t (&$#+al) de'ine -i-te+ati%. Apa#e &en$+enul de G,ndi#ea p$ate $pe#a in'a#ian +ani&e-tat pe +ate#ial 'e#(al5 p#in a%4i.i ia idei* p#$p$.i ii* %$n-e#'#il$#5 /ude% i* %$$#d$nate !n %antit ii "i lungi+il$# unit i +ai +a#i5 &#a.e* (7)8 ani)* g#eut ii di-%u#-u#i* (6 ani) "i '$lu+ului #a i$na+ente. (11)12 ani). 1pe#a iile g,ndi#ii -unt $pe#a ii &$#+ale* l$gi%e* p#$p$.i i$nale. A% iunile +intale de'in 8e%$n-t#uie"te "i #e'e#-i(ile7 dep"e"te %u +i/l$a%e a#e l$% a%4i.i ia 'e#(ale* %eea %e a #e'e#-i(ilit ii p#in %u%e#it ante#i$# !n +$d in'e#-iune "i a %elei p#a%ti%7 p#in %$+pen-a#e. a%4i.i ia #e'e#-i(ilit ii p#in #e%ip#$%itate. Pute#e de dedu% ie i+ediat5 p$ate e&e%tua #a i$na+ente de tipul :da%* ; atun%i< %u %$ndi ia - -e -p#i/ine pe $(ie%te %$n%#ete -au e9e+ple. 1pe#a iile g,ndi#ii -e g#upea. !n -i-te+e %a#e %$n-tituie !n%eputul apa#atului l$gi% al g,ndi#ii. P#e.en a #a i$na+entului p#$g#e-i'5 de la %au. la e&e%t* de la %$ndi ii G,ndi#ea p$ate $pe#a nu d$a# a-up#a #ealului* %i "i a-up#a p$-i(ilului.

Stadiul o!eraiilor "on"rete ( 7/ 8 11/12 ani ) 1pe#a iile g,ndi#ii -unt nu+ite $pe#a ii %$n%#ete* ele #eali) .,ndu-e d$a# !n p#e.en a $(ie%tel$# -au a #ep#e.ent#il$# a%e-t$#a.

A#e l$% a%4i.i ia #a i$na+entului ip$teti%$)dedu%ti'. P$ate alte#na #a i$) na+ente di#e%te "i in'e#-e* p$ate /ude%a de la e&e%te la %au. "i

inteligen ei de a% iune. =$lu iile p#$(le+el$# de adapta#e !n%ep - &ie g-ite +intal. A% iunea de'ine t#eptat +i/l$% de 'e#i&i%a#e pent#u -$lu iile g-ite !n +inte.

=p#e &inalul pe#i$adei* apa#e %$n%eptul de nu+#* p#in a-$%ie#ea %antit ii la nu+#.

la %$n-e%in e7 >u p$ate in'enta#ia alte#nati'e +ultiple* p$-i(ile la $ p#$(le+ -au -ituatie.

in'e#-7 P$ate in'enta#ia alte#nati'ele p$#nind de la ni"te %$ndi ii date7 Inteligen a de'ine #e&le9i' u.,nd de n$#+e l$gi%$) +ate+ati%e.

STADIILE DEZVOLTRII &ORALE LA CO'IL( 'READOLESCENT )I ADOLESCENT (dup JEA> PIAGET "i ?. @1A?BE8G)

0$n%$+itent %u de.'$lta#ea intele%tual "i a&e%ti' a-i-t+ "i la e'$lu ia %$n"tiin ei "i a /ude% ii +$#ale la %$pil* p#ead$le-%ent "i ad$le-%ent.

=tudiind %$pii %u ',#-te !nt#e 5)1C ani* Jean Piaget di-tinge d$u +a#i etape !n de.'$lta#ea /ude% ii +$#ale la %$pil5 1. etapa judecii morale heteronome e-te -pe%i&i% ',#-tel$# %$pil#iei. Dn a%e-t -tadiu %$pilul p#eia #egulile* 'al$#ile* %#ite#iile "i n$#+ele +$#ale din e9te#i$#* !n p#i+ul #,nd din antu#a/ul -u i+ediat* din g#upul -u de #e&e#in /apa#tenent (&a+ilia)* #e-pe%ti' de la adult. >$#+ele "i 'al$#ile %$pilului -unt* de &apt* #e.ultatul inte#i$#i.#ii #egulil$# "i %e#in el$# adultului %u p#i'i#e la %$+p$#ta+entul -u. Jude%ata +$#al a %$pilului e-te ne-ele%ti'* -ituati'* #igid "i 'i.ea. d$a# &apta* nu "i +$ti'a ia ei. 0$pilul pe#%epe n$#+ele* #egulile "i 'al$#ile -$%i$)+$#ale %a &iind a(-$lute* a%e-tea neput,nd -u&e#i +$di&i%#i "i neput,nd &i neg$%iate. 0eea %e e-te (ine -au #u* %$#e%t -au g#e"it* d#ept -au ned#ept et%. din pun%t de 'ede#e +$#al e-te /ude%at de %$pil d$a# p#in #ap$#ta#e la %$n-e%in ele &aptei "i nu la inten ia %a#e a -tat la (a.a ei. 2e e9e+plu* un -u(ie%t a&lat !n a%e-t -tadiu de de.'$lta#e +$#al 'a ap#e%ia % un %$pil %a#e a -pa#t d$u &a#&u#ii atun%i %,nd !"i a/uta +a+a la (u%t#ie e-te +ai 'in$'at de%,t un altul %a#e a -pa#t una -ingu# atun%i %,nd -e /u%a %u ea. 2. etapa judecii morale autonome* !n%epe - -e %$ntu#e.e $dat %u t#e%e#ea inteligen ei !n -tadiul $pe#a iil$# %$n%#ete* a-pe%t %a#e 'a &a%ilita de(utul in-tal#ii /ude% ii +$#ale aut$n$+e. E-te -pe%i&i% ad$le-%entei "i ',#-tel$# ulte#i$a#e. =e %a#a%te#i.ea. p#in &$#+a#ea t#eptat a p#$p#iului -i-te+ de n$#+e* #eguli* p#in%ipii "i 'al$#i +$#ale %a #e.ultat al a-i+il#ii* !n elege#ii "i inte#i$#i.#ii n$#+el$# "i 'al$#il$# e9te#ne "i t#an-&$#+a#ea a%e-t$#a !n n$#+e "i 'al$#i p#$p#ii de %$nduit +$#al. =e a/unge a-t&el la %$n-titui#ea t#eptat a aut$n$+iei +$#ale.

Stadiile dez*olt+rii

orale la "o!il( !readoles"ent ,i adoles"ent (dup ?. @1A?BE8G)

>i'elul I (3)10 ani)

=tadiul 1. E$#alitatea a-%ult#ii "i -upune#ii in-t#u+ental nai'

8epe#ul Pedeap-a

Dnt#e(a#ea 0e p e-%F

're"on*enional 2. E$#alitatea 4ed$ni-+ului

8e%$+pen-a 0e p#i+e-%F

II

C. E$#alitatea (unel$# #ela ii

=tatutul !n g#up

0e -pun altiiF

Con*enional (10)1C ani) III

3. E$#alitatea $#dinii "i a dat$#iei

2at$#ia &a de n$#+ 0e -pune legeaF

'ost"on*enional (dup 1C ani* la ad$le-%en * tine#e e -au ni%i$dat) 5. E$#alitatea %$nt#a%tual 6. E$#alitatea p#in%ipiil$# Anga/a+entul %i'i% 0e t#e(uie - &a%F 0e %#ed eu % e (ine - &a%F

P#$p#ia %$n"tiin +$#al

indi'iduale