Sunteți pe pagina 1din 17

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.

-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice i juridice care i manifest intenia de a desfura, pe terenuri din domeniul agricol, activiti de mbuntiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrri i servicii si/sau de fabricare a instalaiilor de irigat ANEX VzndReferatuldeaprobarenr.104.014din11martie2009alDirecieigeneralembuntirifunciare ifondfunciar, nbazaart.7alin.(6)dinHotrreaGuvernuluinr.8/2009privindorganizareaifuncionarea MinisteruluiAgriculturii,PduriloriDezvoltriiRurale, ntemeiulart.74lit.d)dinLegeambuntirilorfunciarenr.138/2004,republicat, ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii ruraleemiteurmtorulordin: Art. 1.-SeaprobNormelemetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifest inteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,prevzutenanexacare faceparteintegrantdinprezentulordin. Art. 2.-Solicitriledepusenvedereaatestriianteriorintrriinvigoareaprezentuluiordinseanalizeaz pebazametodologieinvigoareladatanregistrriicererii. Art. 3.-LadataintrriinvigoareaprezentuluiordinseabrogOrdinulministruluiagriculturii,pdurilor idezvoltriiruralenr.239/2007pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindatestareapersoanelor juridicepentruadesfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol,publicatn MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.260din18aprilie2007. Art. 4.-PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Ministrulagriculturii,pduriloridezvoltriirurale, Ilie Srbu Bucureti,19februarie2009. Nr.182.

ANEX NORME METODOLOGICE privind atestarea persoanelor fizice i juridice care i manifest intenia de a desfura, pe terenuri din domeniul agricol, activiti de mbuntiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrri i servicii i/sau de fabricare a instalaiilor de irigat CAPITOLULIDispoziiigenerale CAPITOLULIINiveluridecompeten CAPITOLULIIIOrganizarea,funcionareaiatribuiilecomisiei CAPITOLULIVCriteriileicondiiiledeatestare CAPITOLULVProceduradeatestare CAPITOLULVIDispoziiifinale ANEXE
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 1

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1.-(1)Activitiledembuntirifunciareaucaobiective: a)asigurareaprotecieiterenurilordeoricefeliaoricrorcategoriideconstruciifadeinundaii, alunecrideterenieroziuni,precumiprotecialacurilordeacumularempotrivacolmatriii regularizareacursurilordeap; b)asigurareaunuinivelcorespunztordeumiditateasolului,carespermitsausstimuleze cretereaplantelor,incluzndplantaiilevitipomicole,culturileagricoleisilvice; c)asigurareaameliorriisoluriloracide,srturateinisipoase,precumiproteciampotriva polurii. (2)Prezentelenormemetodologice,denumitencontinuarenorme,stabilescproceduriledeatestarede ctreMinisterulAgriculturii,PduriloriDezvoltriiRurale,denumitncontinuareMAPDR,apersoanelor fiziceijuridicepentruadesfuraactivitidembuntirifunciare: -studiideteren; -elaborarededocumentaiitehnico-economice; -executaredelucrri; -alteprestrideserviciipentrumbuntirifunciare,peterenuridindomeniulagricol, iapersoanelorjuridicepentrufabricareadeinstalaiideirigatiasigurcadrulorganizatoriciregulile unitarepentruatestareacapacitiitehnico-profesionaleasolicitanilor. Art. 2.-Atestareapersoanelorfiziceijuridicearedreptscopverificareacapacitiitehnico-economicea acestoradeandeplinicerineletehniceidecalitateprevzutennormativeleprivinddesfurarea activitilordembuntirifunciare,respectivpentrufabricareainstalaiilordeirigat. Art. 3.-(1)AtestareaserealizeazdectreComisiadeatestareapersoanelorfiziceijuridicecarei manifestinteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,dincadrulMAPDR, denumitncontinuarecomisia,careseorganizeazifuncioneaznconformitatecuprevederile prezentelornorme. (2)Componenacomisieiesteprevzutnanexanr.1laprezentelenorme. CAPITOLUL II Niveluri de competen Art. 4.-(1)Atestareapersoanelorfiziceijuridiceconformprezentelornormesefacepentruurmtoarele niveluridecompetenpentrucareseemitecertificatuldeatestare: a)efectuareastudiilordeterenidelaboratoraferente: a1)studiitopografice-codSt; a2)studiigeotehnice-codSg; a3)studiihidrologiceihidrogeologice-codSh; a4)studiipedologice-codSp; a5)altestudiispecifice-codSs; b)elaboraredestudiiidocumentaiitehnico-economice; c)executarealucrrilordeconstrucii-montajiinstalaii-montaj; d)alteprestrideserviciidembuntirifunciare; e)fabricareadeinstalaiipentruaplicareaudrilor,transportulidistribuiaapeidelaracordul
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 2

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

instalaieideirigatpnlaplant(echipamentecumutaremanualsaumecanic,pivoi,echipamente depicurareialteleasemenea). (2)Utilizareainstalaiilordeirigatsefacepotrivitnormelortehniceiregulamentelordeexploatareale sistemuluideirigaii,precumiinstruciunilordeinstalare,folosireintreinerealeprodusului,elaborate deproductori,nconcordancuregulamenteleUEdesiguranicustandardelespecificeale produsului. Art. 5.-Atestareasefacepentruunulsaumaimulteniveluridecompeten,pentrucategoriiledelucrri dembuntirifunciareprevzutenprezentelenorme. CAPITOLUL III Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiei Art. 6.-Proceduradeatestareapersoanelorfiziceijuridiceesteorganizaticoordonatdedireciade specialitatecarerspundedesectoruldembuntirifunciare. Art. 7.-(1)Comisiaesteformatdin11membrispecialitidindomeniulmbuntirilorfunciare,dintre careunpreedinte,unvicepreedintei9membri. (2)Secretariatulcomisieivafiasiguratde2dintremembriidesemnaidepreedintelecomisiei. (3)Membriicomisieiipstreazcalitateadeangajaiaiunitilordelacareprovin,precumitoate drepturileiobligaiilecedecurgdinaceastcalitate. (4)Comisiaestecondusdeunpreedinte,specialistndomeniuldembuntirifunciare,dincadrul MAPDR. (5)LucrrilecomisieisedesfoarlasediulAdministraieiNaionaleambuntirilorFunciare,denumit ncontinuareANIF,cusediulnos.Oltenieinr.35-37,sectorul4,municipiulBucureti. (6)Comisiaadoptdeciziivalabilenprezenapreedinteluiiacelpuin5membri.nlipsapreedintelui, atribuiileacestuiasuntpreluatedectrevicepreedinte. (7)ncazulncareunmembrualcomisieinregistreazabsenenemotivatelamaimultdedouedine consecutive,vafinlocuitdepreedintelecomisiei. (8)nfunciedevolumullucrrilor,comisiavastabiliordineadeziaedineiisevantrunioridecteori vafinevoie. (9)Preedintelecomisieiareurmtoareleatribuii: a)stabileteordineadezipropusdectresecretariatulcomisiei; b)coordoneazactivitateacomisieideatestareiconducelucrrileedinelor; c)semneaz,nconformitatecuhotrrilecomisiei,certificateledeatestaresau,dupcaz, comunicrilederespingeremotivatacererilordeatestare. (10)Vicepreedintelecomisieiexercitatribuiileprevzutelaalin.(9)nlipsapreedintelui. (11)Secretariatulcomisieiareurmtoareleatribuii: a)primeteinregistreazcereriledeatestare,nsoitededocumentelenecesare; b)propuneprogramareapersoanelorfiziceijuridicepentruinterviu; c)ntocmeteordineadeziafiecreiedineiconvoacmembriiacesteia; d)comunicpersoanelorfiziceijuridicehotrrilecomisiei; e)pstreazdocumentelecomisieiiasigurarhivareaacestoralaANIF; f)elibereazcertificateledeatestare. (12)Comisiarspundesolidardedesfurareacorespunztoarealucrrilor,avndurmtoareleatribuii: a)examineazcererileidocumentaiileprezentatepentruatestaredectrepersoanelefizicei
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 3

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

juridice; b)hotrteasupraeliberriicertificatelordeatestare; c)hotrterespingereamotivatacererilordeatestarealecelorcarenuntrunesccondiiilei criteriiledeatestare; d)ntocmeteraportulanualprivindactivitateadesfurat. (13)Membriicomisieiauurmtoareledrepturiiobligaii: a)sparticipelaedinelecomisieicudreptdevotdirect; b)spstrezeconfidenialitateaprivindactivitateacomisiei; c)sprimeascoindemnizaiepentruactivitateadesfurat. CAPITOLUL IV Criteriile i condiiile de atestare Art. 8. -Atestareapersoanelorfiziceijuridiceserealizeazpebazaunorcriteriiicondiiiprivind capacitateaacestoradeaefectuapeterenuridindomeniulagricolactivitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciiiapersoanelorjuridice,pentrufabricareainstalaiilordeirigat. Art. 9.-Criteriilepebazacrorasevafaceatestareapersoanelorjuridicesunturmtoarele: a)calitateadepersoanjuridicautorizatpentrudesfurareadeactivitindomeniul mbuntirilorfunciarei,respectiv,pentrufabricareaechipamentelordeirigat; b)existenasaulipsasanciunilorcontravenionaledovediteprincertificatconstatator,valabilladata depunerii; c)asigurareacupersonaldespecialitatenecesarefecturiideactivitidembuntirifunciare (studii,proiectare,execuieialteprestrideserviciispecifice,precumifabricareadeinstalaii pentruaplicareaudrilor); d)dotareatehniccuutilajeiechipamentedelucruspecificepentrurealizarealucrrilorde mbuntirifunciare,precumipentrufabricareadeinstalaiipentruaplicareaudrilor; e)situaiaeconomico-financiarpebazaultimuluibilancontabildepusiaraportriisemestriale, confirmatdeautoritateacompetent,potrivitprevederilorlegale. Art. 10.-Atestareapersoanelorfizicesefacecurespectareaurmtoarelecondiiicumulative: 1.depunereauneicereri-tip,conformmodeluluiprevzutnanexanr.3bislaprezentelenorme; 2.saibstudiisuperioaredespecialitatedelungduratnunuldintredomeniile:mbuntiri funciare,hidroamelioraii,construciihidrotehniceialtedomeniinrudite,dovediteprincopiedepe diplomadeabsolvire/licen; 3.extrasdepecarnetuldemunc,ncopiecertificat,sauunaltdocumentdincaresrezulte activitateadesfurat; 4.curriculumvitae; 5.saiboexperiende5aninactivitateadestudiiiproiectare,pentrucompeteneleprevzutela art.4lit.a)ib),ide5aninactivitiledeexecutaredelucrri,ntreinere,reparaiiialteprestri deservicii,pentrucompeteneleprevzutelaart.4lit.c)id),dovediteprindocumentedincares rezultecpersoanafizicarealizatunasaumaimultelucrridincategoria/categoriilecelei/celor prevzutenanexanr.2laprezentelenorme,caresjustificecompetenelepentrucaresolicit atestarea; 6.declaraiescris,pepropriarspundere,cnuaufostsancionatepenalsaucontravenionalpentru gestiunefrauduloas,abuzdencredere,fals,uzdefals,nelciune,delapidare,mrturiemincinoas, dareiluaredemitoripentrualteabateriprevzutedeLegeanr.11/1991privindcombaterea concureneineloiale,cumodificrileicompletrileulterioare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 4

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Art. 11.-Examinareapersoaneifizicealcreidosarafostadmisconstnprezentareadectreaceasta,n faacomisiei,acelpuinuneilucrrirealizate,aleasdecomisiedinlistainclusndosaruldeatestare; dupprezentareaacesteia,candidatulsusineuninterviu. Art. 12.-Condiiileminimeobligatoriipentruobinereaatestriidectrepersoanelejuridicesunt urmtoarele: a)depunereauneicereri-tip,conformmodeluluiprevzutnanexanr.3laprezentelenorme; b)dovedireapersonalitiijuridiceprincopiacertificatuluidenmatricularelaregistrulcomerului; c)dovedireaexperieneindomeniulmbuntirilorfunciare,precumifabricareadeinstalaiide irigatpentruaplicareaudrilor,prin: -statutulpersoaneijuridice,dincaresrezulteniveluriledecompetenicategoria/categoriile delucrridembuntirifunciare,respectivpentrufabricareadeinstalaiipentruaplicarea udrilor,pentrucaresesolicitatestarea; -documentedincaresrezultecpersoanajuridicarealizatlucrridincategoria/categoriile celei/celorprevzutenanexanr.2,precumipentrufabricareadeinstalaiipentruaplicarea udrilor,ncalitatedecontractantsausubcontractant,caresjustificecompetenelepentrucare solicitatestarea,sintetizateconformanexeinr.4laprezentelenorme; -documenteprivindcertificareasistemuluidecalitatedectreorganismeautorizatede certificare; -documenteprivindcalitatealucrrilorspecificatelaliniuaa2-a; d)dovedireabonitiiprin: -faptulcareangajai,cucontractdemuncpeduratnedeterminat,celpuin2specialiticu studiisuperioarenmbuntirifunciaresauasimilat,precuminfabricareadeinstalaiide irigat; -fiecuprivirelaasigurareadepersonalpentruniveluldecompeten,conformanexeinr.5la prezentelenorme; -dotareapropriecuinstalaiiiutilajespecificeactivitiipentrucaresolicitatestarea,gradul deutilizarealacestorancontracteleantreprenorialedirecteincontracteledenchiriere, consemnatensituaiadotriicuinstalaiiiutilajespecificepentruniveluldecompeten conformanexeinr.6laprezentelenorme; -bazeproprii-seciedeproducie,producieindustrial,atelieredentreinereireparaiipentru utilajeiechipamente; -contracteperfectatepentrurealizareadelucrrindomeniulmbuntirilorfunciare,precum ipentrufabricareadeinstalaiipentruirigat,ncalitatedecontractantsausubcontractant, pentruanulncurs; e)lipsasanciunilorprobatprinavizulANIFcnuaufostsancionatenultimii2anipentru eventualenerespectrialeprevederilorLegiimbuntirilorfunciarenr.138/2004,republicat. Art. 13.-Atestareapersoanelorjuridicenou-nfiinatesauapersoanelorfizicecarenuauprestatlucrride mbuntirifunciareiapersoanelorjuridicepentrufabricareainstalaiilordeirigatsevafacedup criteriiledelaart.9,respectivcurespectareacondiiilordelaart.10,urmndcalaprimasolicitarede obinereavizeianualesfacdovadaparticipriilalicitaiindomeniulmbuntirilorfunciare,respectiv alfabricriideinstalaiipentruirigat,saucauexecutatlucrrispecificensubantrepriz,iarpersoanele juridicefacdovadacertificriisocietiiprivindorganizareasistemuluidecalitatendomeniul mbuntirilorfunciare.Lasolicitareaceleide-adouavizeanuale,persoanajuridicsaufizicvaface dovadaexecutriidelucrridembuntirifunciareobinuteprinlicitaie,respectivcafabricatinstalaii deirigat,ncazcontrar,certificatuldeatestareacordatseconsidernuldedrept.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 5

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

CAPITOLUL V Procedura de atestare Art. 14.-Persoanajuridicsaufiziccaredesfoaractivitidembuntirifunciarepeterenuridin domeniulagricolipersoanajuridiccarefabricinstalaiideirigattransmitlasecretariatulcomisieio cerere-tip,nsoitdedocumenteleprincaresedovedetecsuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.10, respectivart.12icaachitattarifelestabilitepentruatestareipentruavizulANIF. Art. 15.-ncererea-tipindocumentelensoitoaresevorprecizanivelulsauniveluriledecompeten prevzutelaart.4,precumicategoriiledelucrridembuntirifunciareidefabricareainstalaiilorde irigat,prevzutenanexanr.2,pentrucaresolicitatestarea. Art. 16.-Prezentareaincompletadocumentelorprevzutenprezentelenormesauaunordateeronate orifalsendocumentelecarensoesccerereadeatestareatragrespingereacereriideatestaresau,dup caz,anulareacertificatuluideatestareemis. Art. 17.-Comisiaidesfoarlucrrilenurmtoareleetape: a)analizeaz,prinmembri,individualinplen,cererileidocumentaiileprezentatedepersoanele juridicesaufizice; b)discutnplencuspecialitiimputerniciiaipersoaneijuridicesaucupersoanelefizicesolicitante cuprivirelaformareaunuipunctdevederebinedocumentat; c)dezbatenplenfiecarecererenparteiiahotrreadeaprobareacereriiideeliberarea certificatelordeatestaresau,dacestecazul,derespingeremotivatacererilor. Art. 18.-Hotrrilecomisieisecomunicfiecruisolicitant,ntermendecelmult30deziledela adoptare. Art. 19.-Programareapersoanelorfiziceijuridicepentruinterviusevacomunicacelorinteresaide ctresecretariatulcomisiei. Art. 20.-Specialistulmputernicitalpersoaneijuridicesaupersoanafizicsolicitantvaprezentancadrul comisiei,lacerereacomisiei,actuldeidentitatei,dupcaz,mputernicireaemisdeconducereapersoanei juridicepecareoreprezint. Art. 21.-ncadrulinterviuluispecialistulmputernicitalpersoaneijuridicesaupersoanafizicsolicitant vaprezentapentruconsultare,lasolicitareamembrilorcomisiei,originaleledocumenteloranexatela cerere. Art. 22.-Neprezentareapersoaneifizicesaujuridicelacomisieladata,loculioraanunatepentru interviuatragereprogramareaacesteia. Art. 23.-ncazulncarepersoanafizicsaujuridicnus-aprezentatlanoultermen,comisiaprocedeaz larespingereacereriideatestare. Art. 24.-(1)DeciziacomisieipoateficontestatlaconducereaMAPDR,ntermende30deziledela datacomunicriiacesteia. (2)mpotrivadecizieiministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralesepoateformulaplngerela instanajuridiccompetent,potrivitlegii.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Art. 25.-Certificateledeatestaresentocmescconformmodeluluiprevzutnanexanr.7,respectivanexa nr.7bislaprezentelenorme. Art. 26.-(1)Valabilitateacertificatuluideatestareestede3ani,cucondiiaobineriivizeloranualeicu posibilitateadeafirevizuitsauanulatnacestinterval,ncazurilencarepersoanarespectivseafln situaiadeanumaindeplinicondiiileicriteriiledeatestare.Aceastsituaiesesesizeazdectre organeleabilitatedelegepentrucontrolultehnicsaufinanciar,dectrealtepersoaneatestate,precumide ctrepersoaneleabilitatedeMAPDRiseaducelacunotinacomisiei,careareobligaiadeaanaliza cazul,nmodoperativ,nedinextraordinar. (2)Vizaanualsesolicitpebazdecerere-tip,conformanexeinr.3laprezentelenorme,ncepndcual doileaandevalabilitateacertificatuluideatestare,lacareseanexeazunmemoriudeprezentareprivind activitateadesfuratdepersoanafizicsaujuridicdeladataatestriipnladatasolicitriivizei. Art. 27.-(1)Tarifelepentruatestareiavizsestabilescdifereniat,pentrupersoanelefiziceijuridice,pe niveleledecompetenstabilitelaart.4,dectreANIF,cuaprobareasecretaruluidestatcoordonatoral sectoruluidembuntirifunciaredinMAPDR.Persoanacaresolicitatestareapltetetariful,n numerar,lacasieriaANIFsauprinordindeplatlaprezentare,ncontuldeschisseparatpentruaceast activitate,evidenaacestorfonduriinndu-seseparat. (2)ANIFsuportdintarifelencasatecheltuielilepentrufuncionareacomisieiieditareacertificatelorde atestare. (3)Prestaiamembrilorcomisieipentruactivitateadesfuratlaedineinanalizadocumentaiilor,n afaralucrrilornplen,nuvaputeadepi15%dinsalariulbrutalunuidirectordinMAPDR. (4)Tarifeleseactualizeazanual. Art. 28.-Dupexpirareatermenuluide3anidelaeliberareacertificatuluideatestare,persoanatitular poatesolicitaprelungireavalabilitiiatestrii. Art. 29.-Tarifulpentruprelungireavalabilitiicertificatuluideatestarereprezintjumtatedintariful pentruatestare. Art. 30.-CertificateleemiseanteriorintrriinvigoareaprezentelornormenbazaOrdinuluiministrului agriculturiiidezvoltriiruralenr.239/2007pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindatestarea persoanelorjuridicepentruadesfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol suntvalabilepnlaexpirareaacestora. CAPITOLUL VI Dispoziii finale Art. 31.-Nominalizareapreedintelui,avicepreedinteluiiamembrilorcomisieiseaprobdesecretarul destatcarecoordoneazactivitateadembuntirifunciarencadrulMAPDR,lapropunereaDireciei generaledembuntirifunciareifondfunciar. Art. 32.-Regulamentuldefuncionarealcomisiei,precumicondiiiledeevaluareasolicitanilorse stabilescdectreaceasta. Art. 33.-Nerespectareanoricemodaprevederilorprezentelornormeatrage,dupcaz,rspunderea disciplinarlegal. SUMAR: ANEXANr.1ComponenaComisieideatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifest
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 7

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

inteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat ANEXANr.2Categoriiledelucrridembuntirifunciarepentrucareseemitatestripersoanelor juridiceifizicepentruadesfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol ANEXANr.3Cerereprivindatestareapersoanelorjuridicecareimanifestinteniadeadesfura, peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executarede lucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat ANEXANr.3bisCerereprivindatestareapersoanelorfizicecareimanifestinteniadea desfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare, executaredelucrriiservicii ANEXANr.4Situaiaprivindactivitiledesfuratendomeniulmbuntirilorfunciare/fabricarea instalaiilordeirigat ANEXANr.5Fiacuprivirelaasigurareacupersonalpentruniveluldecompeten.......... ANEXANr.6Situaiadotriicuinstalaiiiutilajespecificepentruniveluldecompeten......... . ANEXANr.7 Certificatdeatestare ANEXANr.7bisCertificatdeatestare

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice COMPONENA Comisiei de atestare a persoanelor fizice i juridice care i manifest intenia de a desfura, pe terenuri din domeniul agricol, activiti de mbuntiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrri i servicii i /sau de fabricare a instalaiilor de irigat Preedinte: -specialistdincadrulMAPDRndomeniulmbuntirilorfunciare. Vicepreedinte: -specialistdincadruluneiinstituiidenvmntsuperiordespecialitate(profesor)ndomeniul mbuntirilorfunciare,nominalizatdeANIF. Membri: -3specialitimbuntirifunciaredincadrulMAPDR; -specialistmbuntirifunciarenominalizatdeANIF; -specialistcuactivitatendomeniulstudiilor,proiectriii/sauexecutriilucrrilordembuntiri funciare; -specialistnmonitorizareaactivitilordembuntirifunciare; -specialistndomeniulmbuntirilorfunciaredincadrulAsociaieidembuntiriFunciarei ConstruciiRurale; -specialistndomeniulmbuntirilorfunciaredincadrulComitetuluiNaionalRomndeIrigaiii Drenaje; -specialistndomeniulmbuntirilorfunciaredincadrulOficiuluidereglementareaorganizaiilor utilizatorilordeappentruirigaii. Comisiapoatepropunecooptareaunorconsultanipeproblemespecificepentruaparticipalalucrrile
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 8

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

acesteiaicarevorfiasimilaimembrilorcomisieiiconvocaidepreedintelecomisiei.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice CATEGORIILE de lucrri de mbuntiri funciare pentru care se emit atestri persoanelor juridice i fizice pentru a desfura activiti de mbuntiri funciare pe terenuri din domeniul agricol 1.ndiguiriiregularizrialecursurilordeapdeintereslocal,carecuprind,dupcaz: a)ndiguiri; b)calibrriireprofilridealbii,tieridecoturi,derivaii; c)consolidridemaluri,acumulritemporare. 2.Amenajrideirigaii,carecuprind,dupcaz: a)captareaapei:prizecupomparei/saugravitaionale,puuriforate,conducte,bazinedeaspiraiei derefulare,aprriiconsolidridemaluri,lucrripentrudirijareacurenilordeap,cumontajul instalaiiloraferente; b)aduciuneaidistribuiaapei:canale,conducte,nodurihidrotehnice,stvilare,construciide traversareisubtraversare,staiidepompare,bazinedeaspiraieiderefulare,consolidri,cptueli, cumontajulinstalaiiloraferente; c)amenajareainterioar:canaleiconductengropate,carealimenteazcuapinstalaiiledeirigaii i,dupcaz,montajulagregatelordepomparemobileialinstalaiiloraferente,lucrridenivelarea terenului; d)montajulinstalaiilordeirigaiiialagregatelordepomparemobile,pentruaplicareaudrilor; e)evacuareaapeincazdeavarii:canale,conducte,deversoare,stvilare,cumontajulinstalaiilor aferente; f)lucrriimsuripedoameliorativeprevzutelaart.2alin.(2)lit.e)dinLegeambuntirilor funciarenr.138/2004,republicat; g)fabricareadeinstalaiideirigat. 3.Orezarii,carecuprind,dupcaz: a)captareaapei:prizecupomparei/saugravitaionale,conducte,bazinedeaspiraieiderefulare, aprriiconsolidridemaluri,lucrripentrudirijareacurenilordeap,cumontajulinstalaiilor aferente; b)lucrripentruaduciuneaidistribuiaapei:canale,conducte,nodurihidrotehnice,stvilare, vanete,construciidetraversareidesubtraversare,staiidepompare,consolidri,cptueli,cu montajulinstalaiiloraferente; c)colectareaievacuareaapei:canale,conducte,lucrridetraversareidesubtraversare, consolidri,stvilare,cumontajulinstalaiiloraferente; d)evacuareaapeinemisar:staiidepompare,bazinedeaspiraieiderefulare,conducte,construcii desubtraversare,consolidriiaprridemaluri,cumontajulinstalaiiloraferente; e)drumurideexploatare; f)amenajareainterioar:lucrridenivelareaterenului,digulee,rigoleicanaledecontur; g)montajulinstalaiilordeirigaiiialagregatelordepomparemobile,pentruaplicareaudrilor; h)alimentareacuenergieelectric,pentruautomatizareidispecerizare,cumontajulinstalaiilor aferente; i)lucrriimsuripedoameliorative,prevzutelaart.2alin.(2)lit.e)dinLegeanr.138/2004,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 9

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

republicat. 4.Amenajridedesecareidedrenaj,carecuprind,dupcaz: a)amenajriinterioare:lucrriledenivelareidemodelareaterenului,canaleprovizoriidecolectare ideevacuareaapei,drenuriorizontale,drenuriverticale,cumontajulinstalaiiloraferente; b)colectareaievacuareaapei:canale,drenuricolectoare,drenuriverticale,conducte,lucrride traversareidesubtraversare,staiidepompare,bazinedeabsorbieiderefulare,noduri hidrotehnice,consolidri,cumontajulinstalaiiloraferente; c)evacuareaapeinemisar:staiidepompare,bazinedeaspiraieiderefulare,conducte, subtraversri,consolidriiaprridemaluri,cumontajulinstalaiiloraferente; d)alimentareacuenergieelectric,pentruautomatizareidispecerizare,cumontajulinstalaiilor aferente; e)drumurideexploatare,staionrihidrogeologice,cumontajulinstalaiiloraferente; f)lucrriimsuripedoameliorative,prevzutelaart.2alin.(2)lit.e)dinLegeanr.138/2004, republicat. 5.Lucrridecombatereaeroziuniisoluluiideameliorareaterenurilorafectatedealunecri,care cuprind,dupcaz: a)amenajareaversanilor/terenurilornpant:nivelarea-modelareaterenurilor,captrideizvoare, drumuricurolantierozional,canale,debuee,terase,cleionaje,praguri,cderi,consolidri,lucrride traversareidesubtraversare,drenuri,cumontajulinstalaiiloraferente; b)msuriagrotehnicepentruproteciasolului:sistemedeculturipecurbeledenivel,nfiiin benzinierbate,asolamentedeprotecie; c)lucrripedoameliorative,prevzutelaart.2alin.(2)lit.e)dinLegeanr.138/2004,republicat; d)amenajareaformaiunilortoreniale/ameliorareatorenialitii/combatereaeroziuniideadncire: nivelri-modelariiumpluturicuterasamente,canaledenivel,plantaiisilvice,mprejmuiri,taluzri, ziduridesprijin,cderintrepte,instalaiidecurentrapid,consolidri,cleionaje,grdulee,traverse, praguri,baraje,csoaie,gabioane,canaledeevacuarenemisar,lucrridetraversareide subtraversare,cumontajulinstalaiiloraferente; e)amenajareaiameliorareaterenurilorafectatedealunecri:canaledeevacuareaapei,drenuri, captrideizvoare,mpduriri,mprejmuiri,ziduridesprijin,contrabanchete,lucrridemodelarenivelareaterenului; f)stabilizarea/ameliorareanisipurilormictoare/decombatereaeroziuniieoliene:lucrridenivelaremodelareaterenului,dedesecare,dedrenaj,deirigaii,plantaiideprotecieidelivezi,mprejmuiri, drumurideexploatare,lucrriimsuripedoameliorativeiagrotehnicespecifice,prevzutelaart.2 alin.(2)lit.e)dinLegeanr.138/2004,republicat. 6.Amenajripedoameliorative,carecuprind,dupcaz,lucrride: a)nivelare-modelare,descarificare,deafnareadnc,rigoleianuridescurgereaapei,arturin benzicucoame; b)udridesplareasraturilor; c)aplicareadeamendamente,precumingrminte. 7.Perdeleforestieredeprotecieaterenuriloragricoleiplantaiipentrucombatereaeroziuniisolului.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Persoanajuridic.......... Nr..........din.......... CERERE privind atestarea persoanelor juridice care i manifest intenia de a desfura, pe terenuri din domeniul agricol, activiti de mbuntiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrri i servicii i /sau de fabricare a instalaiilor de irigat ..........,(denumireapersoaneijuridice)cusediuln..........,str..........nr.........., judeul..........,telefon..........,fax..........,e-mail..........,nmatriculatlaregistrul comeruluicunr..........din..........,reprezentatde..........,avndfunciade.........., nconformitatecuprevederileart.74lit.d)dinLegeambuntirilorfunciarenr.138/2004,republicat, solicitmeliberareacertificatuluideatestare/vizeianualepentruurmtoareleniveluridecompeten: a)efectuareastudiilordeterenidelaboratoraferente: a1)studiitopografice-codSt; a2)studiigeotehnice-codSg; a3)studiihidrologiceihidrogeologice-codSh; a4)studiipedologice-codSp; a5)altestudiispecifice-codSs; b)elaborareadeproiecteialtedocumentaiitehnico-economice; c)executarealucrrilordeconstrucii-montajiinstalaii-montaj; d)alteprestrideserviciidembuntirifunciare; e)fabricareadeinstalaiideirigat. AnexmlaprezentacereredocumenteleprevzutedenormelemetodologiceaprobateprinOrdinul ministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr..........,ntocmitedistinctpentrufiecarenivel decompetenpentrucaresesolicitatestarea. .......... (numele,prenumele,semnturaautorizatitampila) Data.......... DomnuluipreedintealComisieideatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniade adesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare, executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat. NOT: Pentrufiecareniveldecompetensevorspecifica,conformanexeinr.2lanormele metodologice,denumireacapitoluluiilitera/literelecaredefinesccategoriiledelucrripentru caresesolicitatestarea.

ANEXA Nr. 3 bis la normele metodologice CERERE privind atestarea persoanelor fizice care i manifest intenia de a desfura, pe terenuri din domeniul agricol, activiti de mbuntiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrri i servicii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 11

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Subsemnatul(a)..........,fiul/fiicalui..........ia..........,CNP..........,nscut()la datade..........,nlocalitatea..........,judeul..........,ara..........,avndcetenia..... .....,domiciliatnlocalitatea..........,str..........nr..........Judeul/sectorul.........., telefon..........fax..........,e_mail..........posesor/posesoareal/adiplomeideinginern specializarea..........nr..........dindatade..........,eliberatde..........,localitatea..... .....,ara..........,promoia..........nconformitatecuprevederileart.74lit.d)dinLegea mbuntirilorfunciarenr.138/2004,republicat,solicitmeliberareacertificatuluideatestare/vizaanual, pentruurmtoareleniveluridecompeten: a)efectuareastudiilordeterenidelaboratoraferente: a1)studiitopografice-codSt; a2)studiigeotehnice-codSg; a3)studiihidrologiceihidrogeologice-codSh; a4)studiipedologice-codSp; a5)altestudiispecifice-codSs; b)elaborareadeproiecteialtedocumentaiitehnico-economice; c)executarealucrrilordeconstrucii-montajiinstalaii-montaj; d)alteprestrideserviciidembuntirifunciare. AnexezlaprezentacereredocumenteleprevzutedenormelemetodologiceaprobateprinOrdinul ministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr..........,ntocmitedistinctpentrufiecarenivel decompetenpentrucaresesolicitatestarea. .......... (numele,prenumele,semntura) Data.......... DomnuluipreedintealComisieideatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniade adesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare, executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat. NOT: Pentrufiecareniveldecompetensevorspecifica,conformanexeinr.2lanormele metodologice,denumireacapitoluluiilitera/literelecaredefinesccategoriiledelucrripentru caresesolicitatestarea.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Persoanajuridic.......... SITUAIA privind activitile desfurate n domeniul mbuntirilor funciare/fabricarea instalaiilor de irigat

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Lucrarea/Tipul Anul instalaieide irigat

Capacitilepusen funciune/buc.instalaii deirigatfabricatei comercializate

Valoareatotalainvestiiei/ Valoarearealizatdirectde persoanajuridic

Alte elemente specifice

Observaii*)

Datacompletrii.......... .......... (numele,prenumele,semnturaautorizatitampila)

*)Sevamenionaactivitateadesfurat:studii,proiectarei/sauexecutare,respectivfabricarea instalaiilordeirigat. ANEXA Nr. 5 la normele metodologice Persoanajuridic.......... FIA cu privire la asigurarea cu personal pentru nivelul de competen. . . . . . . . . .*) Categoriidepersonal Ingineri(defalcaidupprofesie) Tehnicieni(defalcaidup profesie) Economiti Juriti Maitri(defalcaidupmeserie) Muncitori(defalcaidup meserie) TOTAL: Datacompletrii.......... .......... (numele,prenumele,semnturaautorizatitampila) Numruldepersonalcuatribuiide: conducere execuie

*)Sevanominalizaniveluldecompetenconformprevederilorart.4dinnormelemetodologice.Aceast anexsevacompletapentrufiecareniveldecompetenpentrucaresesolicitatestarea. ANEXA Nr. 6


LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 13

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

la normele metodologice Persoanajuridic.......... SITUAIA dotrii cu instalaii i utilaje specifice pentru nivelul de competen. . . . . . . . . .*) Nr. crt. Denumireaimarca instalaiiloriutilajelor Anul fabricaiei Stareatehnic Gradulde uzur Observaii**)

Datacompletrii.......... .......... (numele,prenumele,semnturaautorizatitampila)

*)Sevanominalizaniveluldecompetenconformprevederilorart.4dinnormelemetodologice.Aceast anexsevacompletapentrufiecareniveldecompeten. **)Senscriuperformaneletehnicealeutilajelor. ANEXA Nr. 7 la normele metodologice ROMNIA MINISTERULAGRICULTURII,PDURILORIDEZVOLTRIIRURALE Comisiadeatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniadeadesfura,peterenuridin domeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executaredelucrriiserviciii/sau defabricareainstalaiilordeirigat CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . nconformitatecuprevederileart.74lit.d)dinLegeambuntirilorfunciarenr.138/2004, republicat,comisiadeatestareaanalizatdosarulCereriideatestarenr..........din.......... Avndnvederedocumenteleprezentate,anexlacerereadeatestare,inurmaexaminrii solicitantuluiprininterviu,comisiadeatestareahotrt ATESTAREA ..........,(denumireapersoaneijuridice)cusediulnlocalitatea..........,str..........nr...... ....,sectorul/judeul..........,nregistratlaoficiulregistruluicomeruluicunr..........,pentrua desfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol,pentruurmtoareleniveluride competenipentrucategoria/categoriiledelucrridembuntirifunciareprevzutelaart.4inanexa nr.2laNormelemetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniadea desfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executare delucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,aprobateprinOrdinulministruluiagriculturii,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 14

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

pduriloridezvoltriiruralenr.182/2009,pentrucaresesolicitatestarea: Niveluldecompeten a)Efectuareastudiilordeterenidelaborator aferente Categoriadecompeten*) a1)studiitopografice-codSt a2)studiigeotehnice-codSg a3)studiihidrologiceihidrogeologice-codSh a4)studiipedologice-codSp a5)altestudiispecifice-codSs b)Elaborareadeproiecteialtedocumentaii tehnico-economice c)Executarealucrrilordeconstrucii-montaji instalaii-montaj d)Alteprestrideserviciidembuntirifunciare e)Fabricareadeinstalaiideirigat
*)

*)

*)

Prezentulcertificatestevalabil3anideladataemiterii,sevizeazanualipoatefirevizuitsauanulatn acestintervalncazulncareseconstatctitularulnumaindeplinetecriteriileicondiiileatestrii. Preedinte, ......... (numele,prenumele,semnturaitampila) (verso) Deladatade20... Deladatade20... Prelungit Deladatade20... Deladatade20... ....... pnladatade20.. valabilitatea pnladatade... pnladatade... pnladatade20.. . pnladatade.... 20... 20... . Modificri ......20... Modificri Modificri Modificri intervenite: Modificri intervenite: intervenite: intervenite: L.S.......... intervenite: L.S.......... L.S.......... L.S.......... L.S..........

*)Secompleteaz:atestatpentruniveluldecompetenipentrucategoria/categoriiledelucrriprevzute nanexanr.2laNormelemetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifest inteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,aprobateprinOrdinul ministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr.182/2009. ANEXA Nr. 7 bis la normele metodologice ROMNIA MINISTERULAGRICULTURII,PDURILORIDEZVOLTRIIRURALE Comisiadeatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniadeadesfura,peterenuridin domeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executaredelucrriiserviciii/sau
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 15

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

defabricareainstalaiilordeirigat CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . .20. . . nconformitatecuprevederileart.74lit.d)dinLegeambuntirilorfunciarenr.138/2004, republicat,comisiadeatestareaanalizatdosarulCereriideatestarenr..........din.......... Avndnvederedocumenteleprezentate,anexlacerereadeatestare,inurmaexaminrii solicitantuluiprininterviu,comisiadeatestareahotrt ATESTAREA ..........,(numeleiprenumelepersoaneifizice)fiul/fiicalui..........ial/a..........,CNP... .......,nscut()ladatade..........nlocalitatea..........Judeul..........,ara.........., avndcetenia..........,domiciliatnlocalitatea..........,str..........nr.........., judeul/sectorul..........,telefon..........,fax..........,e-mail.........., posesor/posesoareadiplomeideinginernspecializarea..........nr..........dindatade.........., eliberatde..........,localitatea..........,ara..........,promoia..........,pentrua desfuraactivitidembuntirifunciarepeterenuridindomeniulagricol,pentruurmtoareleniveluride competenipentrucategoria/categoriiledelucrridembuntirifunciareprevzutelaart.4inanexa nr.2laNormelemetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifestinteniadea desfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii,proiectare,executare delucrriiserviciii/saudefabricareainstalaiilordeirigat,aprobateprinOrdinulministruluiagriculturii, pduriloridezvoltriiruralenr.182/2009,pentrucaresesolicitatestarea: Niveluldecompeten a)Efectuareastudiilordeterenidelaborator aferente Categoriadecompeten*) a1)studiitopografice-codSt a2)studiigeotehnice-codSg a3)studiihidrologiceihidrogeologice-codSh a4)studiipedologice-codSp a5)altestudiispecifice-codSs b)Elaborareadeproiecteialtedocumentaii tehnico-economice c)Executarealucrrilordeconstrucii-montaji instalaii-montaj d)Alteprestrideserviciidembuntirifunciare
*)

*)

*)

Prezentulcertificatestevalabil3anideladatemiterii,sevizeazanualipoatefirevizuitsauanulatn acestintervalncazulncareseconstatctitularulnumaindeplinetecriteriileicondiiileatestrii. Preedinte, ......... (numele,prenumele,semntura,tampila) (verso)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Ordin 182 19-02-2009 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 07-apr.-2009 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 223 07-apr.-2009

Deladatade20... Deladatade20... Prelungit Deladatade20... Deladatade20... pnladatade20.. pnladatade20.. valabilitatea pnladatade... pnladatade... . . pnladatade.... 20... 20... Modificri Modificri ......20........ Modificri Modificri intervenite: intervenite: .. intervenite: intervenite: L.S.......... L.S.......... Modificri L.S.......... L.S.......... intervenite: L.S..........

*)Secompleteaz:atestatpentruniveluldecompetenipentrucategoria/categoriiledelucrriprevzute nanexanr.2lanormelemetodologiceprivindatestareapersoanelorfiziceijuridicecareimanifest inteniadeadesfura,peterenuridindomeniulagricol,activitidembuntirifunciare,studii, proiectare,executaredelucrriiserviciisi/saudefabricareainstalaiilordeirigat,aprobateprinOrdinul ministruluiagriculturii,pduriloridezvoltriiruralenr.182/2009.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17