Sunteți pe pagina 1din 3

a 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia Drepturilor Copilului.

Conventia privind Drepturile Copilului incorporeaza, mai mult decat oricare alt document, intreg pectrul drepturilor omului ! civile, politice, economice, ociale i culturale i prevede o dezvoltare completa a potentialului copilului "ntr#o atmo $era de libertate, demnitate i %u titie. &n 'omania autoritatile publice, organi mele private autorizate, precum i per oanele $izice i per oanele %uridice re pon abile de protectia copilului unt obligate a re pecte i a garanteze drepturile copilului tabilite prin Con titutie i lege, in concordanta cu prevederile Conventiei (rganizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, rati$icata prin )egea nr.18*1990, republicata, i ale celorlalte acte internationale in materie, la care 'omania e te parte . 1. Copilul are dreptul la tabilirea i pa trarea identitatii ale. 2 Copilul are dreptul de a mentine relatii per onale i contacte directe cu parintii, rudele, precum i cu alte per oane $ata de care copilul a dezvoltat legaturi de ata ament. +. Copilul care a $o t eparat de ambii parinti au de unul dintre ace tia, printr#o ma ura di pu a in conditiile legii are dreptul de a mentine relatii per onale i contacte directe cu ambii parinti, cu e,ceptia ituatiei in care ace t lucru contravine intere ului uperior al copilului. -. Copilul ai carui parinti locuie c in tate di$erite are dreptul de a intretine relatii per onale i contacte directe cu ace tia, cu e,ceptia ituatiei in care ace t lucru contravine intere ului uperior al copilului. .. Copilul are dreptul de a primi o educatie care a ii permita dezvoltarea, in conditii nedi criminatorii, a aptitudinilor i per onalitatii ale. /. Copilul are dreptul de a e bucura de cea mai buna tare de anatate pe care o poate atinge i de a bene$icia de erviciile medicale i de recuperare nece are pentru a igurarea realizarii e$ective a ace tui drept. 0. Copilul are dreptul de a $i prote%at impotriva e,ploatarii i nu poate $i con tran la o munca ce comporta un ri c potential au care e te u ceptibila a ii compromita educatia ori a ii dauneze anatatii au dezvoltarii ale $izice, mentale, pirituale, morale ori ociale. 8. Copilul are dreptul de a bene$icia de un nivel de trai care a permita dezvoltarea a $izica, mentala, pirituala, morala i ociala. 9. Copilul are dreptul de a bene$icia de a i tenta ociala i de a igurari ociale, in $unctie de re ur ele i de ituatia in care e a$la ace ta i per oanele in intretinerea carora e ga e te. 10. Copilul are dreptul de a $i prote%at impotriva $olo irii ilicite de tupe$iante i ub tante p i1otrope, a a cum unt ace tea de$inite de tratatele internationale in materie. 11. Copilul are dreptul la protectie impotriva oricarei $orme de e,ploatare2 12. Copilul cu 1andicap are dreptul la ingri%ire peciala, adaptata nevoilor ale. 1+. Copilul are dreptul la prote%area imaginii ale publice i a vietii ale intime, private i $amiliale. 3 te interzi a orice actiune de natura a a$ecteze imaginea publica a copilului au dreptul ace tuia la viata intima, privata i $amiliala. 1- . Copilul are dreptul la libertate de e,primare. 4arintii au dupa caz alti reprezentanti legali ai copilului, per oanele care au in pla ament copii precum i per oanele care prin natura $unctiei promoveaza i a igura

re pectarea drepturilor copiilor au obligatia de a le a igura in$ormatii, e,plicatii i $aturi in $unctie de var ta i gradul de intelegere al ace tora precum i de a le permite a# i e,prime punctul de vedere, ideile i opiniile. 1.. Copilul capabil de di cernamant are dreptul de a# i e,prima liber opinia a a upra oricarei probleme care il prive te2 5n orice procedura %udiciara au admini trativa care il prive te, copilul are dreptul de a $i a cultat. 3 te obligatorie a cultarea copilului care a implinit var ta de 10 ani. Cu toate ace tea poate $i a cultat i copilul care nu a implinit var ta de 10 ani daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui e te nece ara pentru olutionarea cauzei. 1/. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de con tiinta i religie. 'eligia copilului care a implinit 1- ani nu poate $i c1imbata $ara con imtamantul ace tuia2 copilul care a implinit var ta de 1/ ani are dreptul a# i aleaga ingur religia. 10. Copilul are dreptul la libertate de a ociere, in tructuri $ormale i in$ormale, precum i dreptul la libertatea de intrunire pa nica, in limitele prevazute de lege. 18. Copilul apartinand unei minoritati etnice, religioa e au lingvi tice are dreptul la viata culturala proprie, la declararea apartenentei ale religioa e, la practicarea propriei ale religii, precum i dreptul de a $olo i limba proprie in comun cu alti membrii ai comunitatii din care $ace parte. 19. Copilul are dreptul la re pectarea per onalitatii i individualitatii ale i nu poate $i upu pedep elor $izice au altor tratamente umilitoare ori degradande. 6 Copilul are dreptul la odi1na i vacanta. 21. Copilul are dreptul de a $i prote%at impotriva oricaror $orme de violenta, negli%enta, abuz au rele#tratamente. 22. Copilul are dreptul a crea ca alaturi de parintii ai. Copilul are dreptul a $ie cre cut intr#o atmo $era de a$ectiune i de ecuritate materiala i morala. 2+. (rice copil care e te, temporar au de$initiv, lip it de ocrotirea parintilor ai au care, in vederea prote%arii intere elor ale, nu poate $i la at in gri%a ace tora, are dreptul la protectie alternativa. 2- . Copilul are dreptul a depuna ingur plangeri re$eritoare la incalcarea drepturilor ale $undamentale2 Copilul e te in$ormat a upra drepturilor ale precum i a upra modalitatilor de e,ercitare a ace tora. 5n vederea a igurarii integrarii cu an e egale "n viata ociala, copii cu 1andicap bene$iciaza de urmatoarele drepturi7 8(rdonanta de Urgenta a Guvernului nr.102*+0.0/.1999 privind protectia peciala i incadrarea in munca a per oanelor cu 1andicap9 a9 acce liber i egal in orice in titutie de invatamant obi nuit, in raport cu re tantul $unctional i potentialul recuperator, cu re pectarea prevederilor legi latiei in domeniul invatamantului2 b9 pregatire colara la domiciliu a copiilor cu 1andicap, nedepla abili, pe durata invatamantului obligatoriu prevazut de lege2 pregatirea colara la domiciliul copiilor cu 1andicap, nedepla abili, e va tabili potrivit normelor ce vor $i aprobate prin ordin comun al mini trului anatatii i $amiliei i al mini trului educatiei i cercetarii, cu avizul :ini terului ;inantelor 4ublice, care va $i publicat in :onitorul ($icial al 'omaniei, 4artea 52 c9 alocatie de tat pentru copiii cu 1andicap, in conditiile i in cuantumul prevazute de lege, ma%orat cu 100<2

d9 alocatie de intretinere pentru copiii cu 1andicap, a$lati in pla ament $amilial au incredintati, potrivit legii, unei $amilii ori per oane au unui organi m privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, ma%orat cu .0<2 e9 locuri de odi1na gratuite in tabere pentru copiii pre colari, elevi i tudenti cu 1andicap, o data pe an, con$orm conventiilor inc1eiate intre =ecretariatul de =tat pentru 4er oanele cu >andicap i :ini terul 3ducatiei i Cercetarii2 $9 a i tent per onal pentru copilul cu 1andicap grav, anga%at de catre autoritatile admini tratiei publice locale, cu avizul in pectoratului de tat teritorial pentru per oanele cu 1andicap, pe baza recomandarilor anc1etei ociale realizate de catre o comi ie din cadrul compartimentului pecializat al primariei in a carei raza teritoriala i i are domiciliul au re edinta copilul cu 1andicap grav2 parintii au reprezentantii legali ai copilului cu 1andicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizatii ec1ivalente cu alariul net al a i tentului ocial debutant din unitatile bugetare au pentru a i tent per onal2 modalitatea de plata a indemnizatiei e va tabili prin ordin comun al mini trului anatatii i $amiliei i al mini trului admini tratiei publice, cu avizul :ini terului ;inantelor 4ublice, care va $i publicat in :onitorul ($icial al 'omaniei, 4artea 52 g9 bilete de intrare la pectacole, muzee, mani$e tari arti tice i portive, in acelea i conditii ca pentru elevi i tudenti au militari in termen2 19 a i tenta medicala pentru copilul cu 1andicap, in conditiile )egii a igurarilor ociale de anatate nr. 1-.*1990?9, cu modi$icarile i completarile ulterioare2 i9 obtinerea gratuita a protezelor, car%elor, g1etelor ortopedice, carucioarelor din ;ondul de a igurari ociale de anatate, ge tionat de ca ele de a igurari de anatate de care a iguratul apartine, i a igurarea, cu prioritate i in conditii avanta%oa e, a aparatelor auditive i a implanturilor cardiace2 %9 gratuitatea tran portului urban cu mi%loace de tran port in comun de upra$ata au cu metroul, pentru copiii cu 1andicap accentuat i grav i pentru a i tentii per onali ai ace tora, acordata pe baza unei anc1ete ociale realizate de catre a i tentul ocial din cadrul compartimentului pecializat al primariei in a carei raza teritoriala i i are domiciliul au re edinta copilul cu 1andicap2 modalitatea de acordare a gratuitatii i cuantumul ace teia e tabile c prin ordin comun al mini trului anatatii i $amiliei i al mini trului lucrarilor publice, tran porturilor i locuintei, cu avizul :ini terului ;inantelor 4ublice, care va $i publicat in :onitorul ($icial al 'omaniei, 4artea 52 @9 gratuitatea tran portului interurban, la alegere, cu tren de per oane, cla a a 55#a, cu autobuzele au cu navele pentru tran port $luvial, in limita a 12 calatorii du #intor pe an pentru copiii cu 1andicap grav i pentru a i tentii per onali ai ace tora i in limita a / calatorii du #intor pe an pentru copiii cu 1andicap accentuat i pentru in otitorii ace tora2 copiii cu a$ectiuni renale care nece ita 1emodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, precum i a i tentii per onali ai ace tora bene$iciaza de gratuitate i pe te limita mentionata, in $unctie de recomandarea centrului de dializa2 l9 alocatia lunara de 1rana pentru copiii bolnavi de >5A*=5DA, calculata pe baza alocatiei zilnice de 1rana tabilite pentru con umurile colective din unitatile anitare publice.