Sunteți pe pagina 1din 140

!

ilrasajul lara

.

contact

~i' ;

. -t. •

~.~'

Pret: 850 lei ISBN: 973-95424-7-6

I i I

J

a

DJUNEI DAVITASVILI

paranormal sau magie?

Tradueere si adaptare :

. .

Arianna-Dana Gheorghi u

Edirura CORIDA & Editllra UNIVEllSUL

Bucuresti - Romania

1993

~'ot:, edltorulul

Prezenta luerare intitulatii de noi : "MASAJUL F ARA CONTACT, paranormal sau magie ?II prezintii, in esenia, metoda binecuno8cutei Djuna Davitasvifi, metoda de tratare a baWor $i afectiunil9T Cit ajutorul bioenergiei. Trebuie spus, de la inceput~ eli MASAJUL FARA CONTACT nn este neapurat "v,lera" Djunci Daviiasvili, ci ea, "opera", cuprinde principalete indicatii ~i modalitliti de lucru practicate de Djuna. Veti giisi, pe ldngii descrierea met jdr! ace -t=ui. $1 elemenie bioqra! ice, p1'ceum si una din prozele sale fantastice. Astfel, in ineercarea'tle jata, credem cd am TeU?it sa creioniim un portret 01 Djnnci DatJitasvili, personalitate de talie mondiald.

MA SAJU L F, ARA CONT ACT contine uncle articole $i uiiormatii pnse de Djvna Davitasvili la dispo2.itiu cUi/oriler reoistei "Zdorovic" inurnerele : ({-1 011990). Cartca de tay! prezintii un interes drosebit n11 numai pentrn persoanele dotate eu calitati bioenergetice, ci ?i pentru ceilalfi care sunt intcresati de fenomende paranorrnalului, dar $i de sanatoteo propriului cnrp $i suflet. Citind cu atentie cartea de fata, $i respecuirai eu strictete indicat/He Djnnei Daoitasnili, in momentul in care va veti decide sa vii incel'cati "propriile puteri" pentru a vii trata pe Dumncacoasira in'5ivii, sau a incerca sa Ie amdiorati celorlalfi durerilel afectiunile, aveti 8(( nsa de a an!!.' 0 reusi t6. in cerra t i !

~ ~ .,

Marcel Ion Fendarec

CUPRINS:

Capitolul I "-' SA COBORAM IN ADANCIMrLE

Nt'ASTRE 11

Capitolul Ii - FENOMENUL "D" - DJUNA 23

§ 1 Cine este Djuna? ...., ~3

§ 2. Irni ascult propriiJ.e maini 34

Capitolul III - NOPUNI $1 INDICATII GENE-

HALE

§ 1. Ce trebuie sa stim inainte de a incepe 39

§ 2. Principalcle proceduri 43

§ 3. Este bine sa s titi.. , 51

Ca)litolul IV - :.\IJRACOLUL POATE DEVENI

REA LIT ATE 55

§ 1 Dereglarile tensiunii artcriale ,. 56

§ 2. Edemele si durerile.plcioarelor, oboseala

dupa un rners indelungat 62

§ 3. Varicoze. 63

§ 4. Migr~nele si insomniile 64

§ 5. Luxatii, Iracturi 66

§ 6. Intinderile musculare 67

§ 7. Arsuriie ... 67

§ 8, Ingrunarca respiratiei, astm. 68

§ 9. Cum se poate opri o.scurgerc de sange 70

§ 10, Durerile menstruale 70

Capitolul V - ART A DE A NE CUNOA$TE

SINELE 73

§ 1. SA marim puterea noastra de conccntrare 75 § 2. Sa privim in jur 86

99 99

Capitolul VI - CREDINTA DE A FACE BINE § 1. Otita, surzenia

5

§ 2. Regenerarea gmgtilor, paradentoza 101

§ 3. Durerile si Imbolnavirilo gatulUi 101

§ 4. Scoaterea cataractei 102

§ 5. Leucemia 103

§ 6. Marirca corpului ca inaltime 103

§ 7. Alergi), eczemo, psoriazis 104

§ 8. Imbolnavir i cardiovasculara 105

§ 9. DisfuncUi ale ficatului, bilei, SUpt8-

renalelor 106

§ 10. Disf'uncti] si lmbolnaviri ale intestinelor 107

§ 11. Vleet' stomacal 103

§ 11. Colita, durcri ale intestinelor 109

§ 13. Pneumonia 109

§ 14. Diabetul zaharat 110

§ 13. Disfunctii renale 111

§ 16. Imbolnavirsa organelor- genitale 112

§ 17. Inflamarea ovare lor (anexita) 112

§ 18. Intreruperea sarcinii 113

§ 19. tngustarea vaselor sangvine . 114

§ 20. Neuroastenia 114

Capitolut VII - OMUL - 0 ENIGMA 119

Alternatlva - Din prom Iantastica a

Dj unei Davitasvili .... 127

INTRODUCERE

A rta de a vindeca prin aplicarea miiinilor san

prin pase, a aparut /li a fost practicata din antichitate. Pentru elaborarea, dezvoltarea $i apliearert acestei arte au fast neeesare suie de generatii de vindecatori $i invdtati, din care cei mai dotati s-au bucurat de 0 Zarga P9pularitate, aduceau in extaz muZtimile, dar poate de cele mai multe ori eran hulii), judecati ca vriijitori ,~i arsi pe rug.

Trebuie sa recunoa$tem cd intotdeauna oamenii au avut 0 retinere fatd de nou, spaima de necunoscut, care ii face sa iasd din limitele obi$nuitului $i a cunoscutului, le provoacd aproape imediat'l 1'eactie de adversiune. eu toate aces tea, cand nevoia ii impingea din cele mai vechi timpuri pana astdzi, ei cautd calea spre eei care presupun ca ii pot ajuta.

Dar, in ultimele decenii, parca obi$nuindu-ne cu minunile tehnicii $i ale $tiintei, oamenii au ineeput sa inteleaga cu ee eapacitati $i proprietii:ti extraordinare au fost dotati, sa eaute intelegerea acestor mecanisme $i, de ce nu, sa-$i puna in valoa re posibil itatile.

Chiar dac« consideram nivelul cunoa$terj umane destul de ridicat, necontenit, in fieeare clip a apar noi descoperiri, noul pdtrunde spargand tiparele $i limitele a ceea ee puna ieri ne parea bine

7

stabilit. Aceasta constatare 0 putem aplica in totel.itat.e atunci cand ne referim Ia studiul capacitatilor neobi$nuite ale omului $i anume la bioenergeticd, una din eele mai complexe si poate de aceea contl'adktorii damenii de cunoa$tel'E'. Pl'in aeest domeniu se reicce legatU1'a dintre univers $i cosmosul uman. Am inceput sa invatam $i sa tntelegem ce inseamnii bioenerqetica $i faptul cii a cunoaste nu este un seop in sine, ci 0 annii in mana omului care it poate ,tace puiernic $i bogat suileteste.

In acest domeniu este greu sa giisim un nume atilt de renumit ea al Djunei Duuuasotli. Djuna, denumitii fenamenul "D" a reu$it ca intr-un timp extrem de scurt sii capete 0 popularitate $i a apreciere mondiaUi, nu nU1nO i datoritd extraordinarelor ei posibilitiiti bioenerqetice scrupulos veri/kate experimental, dar poate tocmai datoritii diiruirii ei totale fata de omenire. a aceitii simt de raspundere cere a facut-o sa creeze propria metodologie pe care a ddndt-o omeni,rii.

Ramane undeva de domeniul trecutului simpla respingere a fenomenului Djuna, ca $i altor multe

fenomene bioeneTgetke. N ai, astiizi suntem din ce in ce mai deS'chi$i spre cunoa$tere $i perfectionare.

Djuno are de indcplinit 0 misinne grea: sa devina ciiliucza care ne face sa reconsuieriim posibilitatile noastre, atat de adi'O'l-c aseunse in noL Descoperirea capacitatilor ascunse, neobi$nuite este o Tidical'e a personalitiitii umane eiitre nou, ciitre un nivel mai evoluat de dezvoltare.

Mctodologia ereata ~i perieciionatii de Djuna, de diagnosticare, profilarle $i tratament a imbolna-

8

virilor este un pas pentru viitorul dezvoltiirii $tiintelor, a maririi posibilitiitilor psihoenerqetice unIrme, dar in acela$i timp $i 0 spotire a ejicieniei '5i IJUcuriei omului de a $ti ce nelimitate posibilitiiti posed(t.

Din punet de vedere pragmatic, Djuna a reu$it sa produc6 0 eotiturii prin convingerea pe care ne-o

dd in posibilitiitile noastre, Sa privim spre viitor ...

l\I('di(' ('hil'ur!h Florin Pavelescu

1

SA COBORIM IN ADINCIMILE NOASTRE

Zi de zi, multi dintre noi se gandesc cat de nedreapta este viata. Amanunte meschine ne tulbura, vedem de prea multe ori cum adevarul si bunatatea sunt rasplatite cu m,neda nerecunostintei si a raului, un "de ce" permanent ne rascolesteo Traind in acest vartej permanent de senzatii, avem cele mai vagi notiuni despre felul cum ar fi putut sa fie viata 91 ce fel de posibilitati tainuieste

ea.

Omul. Cat de putin se cunoaste el pe sine. Cat de putine afla el despre propriile forte, des pre caile si posibilitatile de actiune pe care viata i le-a pus la dispozitie. Multora Ii se pare ca trebuie sa inceapa de la "zero", ca drumullor de la nastere spre trecerea intr-un eter neeunoscut este plin de bariere $1 limitari. Si ell cat devenim mai constienti de faptul ea fiinta umaria este in sine un intreg si infinit univers, realizam mai pregnant cat de putin ne cunoastem noi pe sine. Aceasta orbire, manifestare a unei separari artificiale a omului de univer-

11

S-ar putea să vă placă și