Sunteți pe pagina 1din 7

SOVA & ASOCIATII

REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Prezentarea de fata are in vedere prevederile legale in vigoare la data de 1 martie 2007. Legislatie aplicabila in domeniu: Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in M.Of. 242/31.05.1999, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in M.Of. nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in M.Of. nr. 624 din 31 august 2003, modificata prin: Ordonanta Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in M.Of. nr. 72 din 21 ianuarie 2005. Hotararea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicata in M.Of. nr. 208/10.08.1994, modificata prin: Hotararea Guvernului nr. 593/1994 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicata in M.Of. nr. 274 din 28 septembrie 1994. Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in M.Of. 4/08.01.1998, cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in M.Of. 21/12.01.2004

Str. A.S. Puskin nr. 30, sector 1, 011996 Bucuresti, Romania tel: (+4) 0311 00 11 26 / 27 /28 fax: (+4) 0311 00 11 29 www.sova.ro office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

Precizari: Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa. Reevaluarea se realizeaza in temeiul si dupa procedura reglementata prin acte normative (ordonante, hotarari de guvern, etc.) emise in acest scop, la anumite intervale de timp. Ultimele astfel de acte normative, prezentate in cele ce urmeaza, au fost Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in M.Of. nr. 21/12.01.2004 si Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in M.Of. nr. 624 din 31 august 2003, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 3 din 13 ianuarie 2005, publicata in M.Of. nr. 72 din 21 ianuarie 2005. A. Reevaluarea economici imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul agentilor

I.

Domeniu de aplicare a dispozitiilor legale in materia imobilizarilor corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale presupune actualizarea valorii elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se realizeaza reevaluarea. Potrivit art. 1 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31 decembrie 2003: societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate; regiile autonome; societatile si companiile nationale; institutele de cercetare; persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care realizeaza activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla; celelalte categorii de agenti economici, astfel incat rezultatul reevaluarii sa fie cuprins in situatiile financiare ale anului 2003. Nu pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale agentii economici care se afla in procedura de dizolvare sau de lichidare administrativa conform Legii nr. 31/1990 privind

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in procedura de lichidare judiciara conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. II. Imobilizari corporale supuse reevaluarii

Potrivit art. 2 alin. 1 din Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prevazute in Anexa care face parte integranta din HG nr. 1553/2003, se supun reevaluarii imobilizarile corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice si evidentiate in balanta contabila intocmita la data de 31 decembrie 2003, dupa cum urmeaza: imobilizarile corporale aflate in patrimoniu, astfel: terenuri; constructii; echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; imobilizarile corporale date in locatie de gestiune, concesiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu; investitiile efectuate la imobilizarile corporale luate in concesiune, cu chirie sau in locatie de gestiune se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si care le-au inregistrat in contabilitate; capacitatile puse in functiune partial, de natura imobilizarilor corporale pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale; imobilizarile corporale la care in perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie 2003 s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea ratei inflatiei corespunzatoare perioadei scurse dupa efectuarea modernizarii; imobilizarile corporale predate in sistem de leasing se reevalueaza de persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu, avandu-se in vedere valoarea prevazuta in contractul incheiat intre parti; imobilizarile corporale aflate la sucursale, filiale si la subunitatile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care sunt inregistrate in patrimoniul acestora; bunurile amortizabile, respectiv imobilizarile corporale, inregistrate in Registrulinventar, in cazul persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati independente. Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale trecute in conservare, precum si cele care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

III.

Modul de reevaluare

Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa. In vederea reevaluarii, persoanele juridice mentionate vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor. Inventarierea imobilizarilor se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, carora le revine si raspunderea pentru buna desfasurare a lucrarilor de inventariere. La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Prin unitati mici la care inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana, se intelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societatile comerciale al caror numar de salariati este de pana la doua persoane, iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii. Din comisia de inventariere nu pot face parte: gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici. Precizari: In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 imobilizarile corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice prevazute in prima parte a acestei prezentari se pot reevalua in baza ratei inflatiei comunicate de Institutul National de Statistica pentru luna decembrie 2003. Valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale se coreleaza cu utilitatea si cu valoarea de piata a bunurilor respective. Nu sunt supuse reevaluarii: imobilizarile corporale a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 31 decembrie 2003; imobilizarile corporale trecute in conservare; imobilizarile corporale apartinand patrimoniului public, inscrise in activul bilantului la agentii economici; imobilizarile corporale in curs; imobilizarile corporale evidentiate in conturi in afara bilantului; imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

De asemenea, nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale trecute in conservare, precum si cele care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003. 1. Reevaluarea activelor corporale Pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale se va stabili valoarea ramasa, actualizata la data de 31 decembrie 2003, avandu-se in vedere: valoarea de intrare a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii, evidentiata in contabilitate; amortizarea calculata pana la data de 31 decembrie 2003, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"; amortizarea aferenta imobilizarilor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata la calculul amortizarii, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru intervalul cuprins intre: data inregistrarii in evidenta contabila a imobilizarilor corporale care nu au fost reevaluate si luna decembrie 2003; sau data ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate si luna decembrie 2003. 2. Rezultatele reevaluarii La terminarea actiunii de reevaluare, rezultatele acesteia se aproba de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, respectiv de consiliul de administratie in cazul regiilor autonome, si se reflecta in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2003, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Valorile reevaluate ale imobilizarilor corporale supuse reevaluarii devin valori amortizabile in conditiile legislatiei aplicabile la data reevaluarii, respectiv la data de 31 decembrie 2003.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

B. Reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice

OG 81/2003 a stabilit in sarcina institutiilor publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare, obligatia de a inventaria si reevalua activele fixe corporale si activele fixe corporale in curs, aflate in patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel incat rezultatele reevaluarii sa fie cuprinse in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2003. Active fixe sunt activele detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung si includ: activele fixe necorporale - active fixe fara substanta fizica, ce se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an; activele fixe necorporale - active fixe care indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoarea de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai mare de un an. Nu sunt supuse reevaluarii: activele fixe corporale care au intrat in patrimoniul institutiilor publice in cursul anului 2003; activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normala de utilizare expirata; activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitate ca active fixe corporale; activele fixe corporale pentru care au fost intocmite documentele, dar nu s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de catre unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; activele fixe corporale care au fost reevaluate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999. In conformitate cu modificarile aduse de O.G. nr. 3/2005, toate activele fixe corporale aflate in proprietatea publica si care in prezent sunt inregistrate in evidenta tehnicoperativa in unitati naturale sau natural-conventionale vor fi evaluate dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, si inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2007.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

SOVA & ASOCIATII

Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de catre evaluatori autorizati in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 2007, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2007.

www.sova.ro

office@sova-avocati.ro

S-ar putea să vă placă și