Sunteți pe pagina 1din 67

1

DREPT CANONIC
Silabus
pentru
nvtmntul la Distant


Dr. Liviu-Marius HAROSA
Lector universitar


I. Informaii generale

Date de contact ale titularului de
curs:

Nume: LIVIU-MARIUS HAROSA
Birou: Facultatea de Drept,
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-
Napoca, str.A. Iancu nr. 11, jud.Cluj,
Romania, sala 120.
Telefon: tel. 0264-595504
Fax: 0264-442.926
E-mail: mharosa@law.ubbcluj.ro;
mharosa@yahoo.com
Consulta#ii:s$pt$mnal, mar#i, orele 16-
18

Date de identificare curs !i contact
tutori:

DREPT CANONIC
[Codul cursului]
[Anul III]
Curs op#ional
[Tutore curs: Harosa Liviu-Marius]
[mharosa@law.ubbcluj.ro


Condiion$ri !i cuno!tine prerechizite

n principiu, cursul de drept canonic nu este condi#ionat de parcurgerea
i promovarea unor cursuri/colocvii anterioare, dar, pentru o mai bun$
n#elegere i asimilare a materiei sunt necesar cunotin#e de Drept Civil.
Persoanele, Drepturi reale, Obligatii, Contracte speciale i Succesiuni,
precum i no#iuni de Dreptul familiei.
2


Descrierea cursului

Cursul de drept canonic (drept bisericesc) cuprinde o tematic$
multidisciplinar$, orientat$ preponderent spre tiin#ele juridice pozitive. Fiind
localizat la limita dintre teologie i drept, dreptul canonic cuprinde n sfera sa
rela#iile dintre Biseric$ i Stat, congruen#a sistemelor juridice ale Bisericii (privite
ca form$ organizat$ de exercitare a cultului) i Statului (privit ca form$ de
organizare a legilor pozitive). n continuare, se va aborda problematica
organiz$rii i func#ion$rii Bisericii (ne vom referi la Biserica Ortodox$ Romn$,
Biserica Catolic$ att cea de rit latin ct i cea de rit oriental), cu diverse
trmiteri la no#iuni de filozofie a religiei, teologie, istorie a Bisericii i istorie a
dreptului. Persoanele n Biseric$, patrimoniul acesteia (bunurile bisericeti,
voin#ele pioase), precum i administrarea Sfintelor Taine/Sacramente, vor
completa aceast$ incursiune n latura strict juridic$ a dreptului canonic. Cursul
este n principal orientat spre studen#ii facult$#ii de drept, care nu au o preg$tire
teologic$, i se va axa pe problematica eccleziastic$ (congruen#a dreptului
canonic cu dreptul pozitiv) i pe cea practic$ (administra#ia bisericeasc$, regimul
juridic al bunurilor bisericeti, ncheierea diverselor contracte, etc).

Organizarea temelor n cadrul cursului

Cursul este structurat n trei Capitole, fiecare avnd n componen#$
mai multe module.

CAPITOLUL I - ROLUL DREPTULUI CANONIC N SOCIETATE

Modulul I Prolegomene. Defini#ia dreptului canonic. Domeniul
dreptului canonic i particularit$#ile sale. n modul se realizeaz$ o scurt$
introducere n dreptul canonic, precum i o fixare a elementelor definitorii
3
ale Bisericii. A se consulta lucr$rile specificate n bibilografie, n special
J.Gaudemet Le droit canonique, ed.Cerf-Fides, Paris, 1989, p.10-18;
P.Valdrini, J-P.Durand, O.chapp, J.Vernay, Droit Canonique 2
e
d.
Dalloz, Paris, 1999, p. 601 i urm. I.N.Floca, Drept canonic ortodox.
Legislatie i administratie bisericeasc. Edit. Institutului Biblic i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1990, vol. I, p. 70 i urm.


Modulul II- Defini#ia Dreptului Canonic. Plecnd de la aceste
considera#ii necesare, dreptul canonic i propune s$ abordeze mai mult
dimensiunea uman$, temporal$ i p$mnteasc$ a Bisericii, servind att ca
un sistem de norme juridice complex, ct i ca un element adiacent
parcurgerii c$ii Mntuirii.
La modul cel mai general, prin Drept canonic se n#elege dreptul
religios cretin sau dreptul Bisericii Cretine, n totalitatea sa, mai bine zis
suma tuturor principiilor i normelor dup$ care se conduce ntreaga
Biseric$ Cretin$. A se vedea J.Imbert, Le code de droit canonique de
1983 et le droit roman n Lanne canonique, 428/1984, p.1-12,
J.Gaudemet op.cit. p. 12, J.Gaudemet, Les sources du droit de l Eglise
en Occident du VII
e
sicle n Colec#ia- Initiation au Christianisme ancien,
Paris, coed.Cerf CNRS, 1985, p.188 i urm., G.Le Bras, Prolgomnes
n Colec#ia -Histoire du droit et des institutions de lEglise en Occident,
Paris, Sirey, vol VII, 1955, p. 5-270.


Modulul III - Izvoarele dreptului canonic. Canoanele apostolice, canoanele
sinoadelor ecumenice, cutuma, nomocanoane, legisla#iile papale,
conciliare, decretalii, legisla#iile moderne, coduri canonice.
Nu trebuie uitat c$ dreptul canonic este produsul unei istorii bi-milenare,
izvoarele sale urcnd pn$ la nceputurile Bisericii.
4
Avnd n vedere dezvolt$rile diferite pe care Biserica Ortodox$ i cea
Catolic$ le-au avut, mai ales ncepnd cu secolele VI- VIII d.Chr., i
izvoarele dreptului canonic ale celor dou$ culte prezint$ particularit$#i
interesante, plecnd de la trunchiul comun de norme ale Bisericii Primare.
Izvoarele dreptului canonic pot fi mp$r#ite n izvoare fundamentale
(principale) - care stau la baza dreptului canonic- i izvoare derivate
(ntregitoare). A se vedea I.N.Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note
i comentarii, Sibiu, f. ed., 1993, p. 72-82; J. Gaudemet, Les sources du
droit de lglise en Occident du II
e
au VII
e
sicle, colec#ia Initiations au
christianisme ancien, coed. Cerf-CNRS, Paris, 1985, p. 43-59.


Capitolul II.- ORGANIZAREA ADMINISTRATIV' )I FUNC+IONAREA BISERICII

n acest capitol vor fi prezentate principiile generale de organizare i
structura adiministrativ$ a Bisericii, n condi#iile aplic$rii Legii cultelor
nr.489/2006, cu privire special$ asupra organiz$rii Bisericii Ortodoxe Romne
(a se vedea HG nr. 53/2008) i a Bisericii Catolice (de Rit Latin, de Rit Unit,
potrivit Codex Juris Canonici i a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium). A
se vedea I.N.Floca, S.Joant$ Drept Bisericesc, vol. I, f.ed. tip$rit$ cu
binecuvntarea PS Sale dr.Lauren#iu Streza, Arhiepiscp al Sibiului i Mitropolit al
Ardealului, Sibiu, 2006, p. 23-67; V.Del Giudice- Manuale de diritto
Ecclesiastico, 8 ed., Giuffr, ed. Milano, 1955, p. 123-145.


Modulul I Organizarea Bisericii Ortodoxe Romne este tratat$ att la
nivelul organelor ei centrale, ct i a celor locale, pn$ la nivel de parohie. Se
trece n revist$ fiecare atribu#ie administrativo-canonic$ a organelor Bisericii. A
se vedea I.N.Floca, S.Joant$ Drept Bisericesc, vol. I, f.ed. tip$rit$ cu
binecuvntarea PS Sale dr.Lauren#iu Streza, Arhiepiscp al Sibiului i Mitropolit al
Ardealului, Sibiu, 2006, p. 23-67.
5


Modulul II Biserica Catolic$ cuprinde Biserica Romano-Catolic$ (sau de
rit Latin) precum i un num$r de dou$zeci i una de Biserici Orientale Unite cu
Roma, de rit catolic oriental (de tradi#ie Alexandrin$, Antiohian$, Armean$,
Chaldeean$ i Constantinopolitan$ sau greac$) dintre care n Romnia exist$
Biserica Romn$ Unit$ cu Roma sau Biserica Greco-Catolic$.
Se trata mai nti organizarea central$ a Bisericii Romano-Catolice (II.2.1)
iar ulterior se va discuta despre organizarea regional$ a Bisericii Catolice
(II.2.2.). A se vedea V.Del Giudice- Manuale de diritto Ecclesiastico, 8 ed.,
Giuffr, ed. Milano, 1955, p. 123-145; S.Ferrari - Diritto Della Chiesa Digesto
Cannonico, IV edizione, vol.VI, ed.UTET, Torino, 1991, p. 45-113.


Capitolul III.- PERSOANELE N BISERIC'


Modulul I Laicii. Modulul gestioneaz$ definirea no#iunii de laici,
capacitatea de folosin#$ i de exerci#iu a drepturilor i obliga#iilor civile i
canonice pe care le au laicii, precum i rolul lor n administrarea bisericeasc$. A
se vedea I.N.Floca, S.Joant$ Drept Bisericesc, vol. I, f.ed. tip$rit$ cu
binecuvntarea PS Sale dr.Lauren#iu Streza, Arhiepiscp al Sibiului i Mitropolit al
Ardealului, Sibiu, 2006;

Modulul II Clericii. Sub numele de cler se n#elege totalitatea preo#ilor
institui#i prin hirotonie. Modulul va trata clasific$rile clericilor, atribu#iile lor
administrativ canonice, condi#iile de intrare n cler i de exercitare a diverselor
func#ii/oficii din cadrul clerului.6
Formatul !i tipul activit$ilor implicate de curs

Pentru aceast$ disciplin$, studentul are libertatea de a-i gestiona singur, f$r$
constrngeri, modalitatea i timpul de parcurgere a cursului. Sesiunile de consulta#ii
fa#$ n fa#$ sunt facultative i vor fi organizate n urma solicit$rii prealabile a
cursantului.


Calendarul cursului


Incepe la

Lucrri de control

Tutorial

Activit#i asistate


S

p
t

n
a


Data

Luna

Tema

Termen
predare

Capitole

Termen

Lab.


1
29
-
-

-
2 06
3 13
4 20
5 27

F
e
b
r
u
a
r
i
e


- -6 03

7
10


8
17


9
24


M
a
r
t
i
e

1. definitia dreptului canonic
2.Locul dreptului canonic in
sistemul de drept
3. Izvoarele dreptului canonic
22. III
2009 ora
8-12,10
01
-

11
08


12
15
A
p
r
i
l
i
e


Intalnire cu studentii
Curs ID.


1. Persoanele in dreptul canonic
2.Organizarea Bisericii
Ortodoxe Romane
3.Organizarea Bisericii Catolice

13 IV
2009 ora
8-12,13
05


P
r
e
g

t
i
r
e

c
u
r
e
n
t14
12


1
19


2

M
a
i
1. Bunurile in dreptul canonic
2. administrarea bunurilor bisericesti
3.Fundati si asociatiii
20. V.2009

S
e
s
i
u
S
e
s
i
u
n
e

d
e

e
x
a
m
e
n
e


3


I
u
n
i
e
7

4

08

Politica de evaluare !i notare

La aceast$ disciplin$, examinarea const$ n parcurgerea unei probe scrise,
presupunnd tratarea a trei subiecte teoretice. Punctajul alocat fiec$rui subiect va fi
indicat n momentul n care subiectele sunt comunicate, la nceputul examenului,
studen#ilor. Rezolvarea corect$ a subiectelor se afieaz$ la avizierul IDD, la 15
minute dup$ finalizarea examenului.


Elemente de deontologie academic$


Utilizarea de materiale bibliografice neautorizate n timpul examenului (a), ca i
recurgerea la mijloace tehnice de consultare a unei atare bibliografii pe durata
examin$rii (utilizarea de instrumente / materiale ce nu sunt admise ntr-o situa#ie de
testare, precum casca bluetooth, de exemplu) (b) sau completarea examenului de
c$tre o persoan$ neautorizat$ (c) constituie fraud i se sanc#ioneaz$ cu excluderea
studentului din examen, dup$ ntocmirea unui proces verbal de constatare a fraudei.
Ulterior, exmatricularea studentului poate fi pus$ n aten#ia Consiliului profesoral al
facult$#ii.

Studeni cu dizabilit$i

Studen#ii afecta#i de dizabilit$#i motorii sau intelectuale sunt invita#i s$ contacteze
titularul de curs la adresele men#ionate n cuprinsul cursului (inclusiv prin e-mail, la
adresa mharosa@law.ubbcluj.ro), pentru a identifica eventuale solu#ii n vederea
oferirii de anse egale acestora.


8

CuprinsCapitolul I. ROLUL DREPTULUI CANONIC N SOCIETATE

1. Prolegomene. Defini#ia dreptului canonic. Domeniul dreptului canonic i
particularit$#ile sale.
2. Izvoarele dreptului canonic. Canoanele apostolice, canoanele sinoadelor
ecumenice, cutuma, nomocanoane, legisla#iile papale, conciliare,
decretalii, legisla#iile moderne, coduri canonice.

Capitolul II. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV' )I FUNC+IONAREA
BISERICII

1. Organizarea i func#ionarea Bisericii Ortodoxe Romne.
2. Organizarea i func#ionarea Bisericii Catolice.


Capitolul III. PERSOANELE N BISERIC'

1. St$rile bisericeti. Mireni (laici/fideli), Cler (episcopi, presbiteri, diaconi)
roluri i atribu#ii, actele intr$rii n cler, condi#ii pentru intrarea n cler),
Monahi (voturile c$lug$reti, ordine)
2. Persoanele juridice n Biseric$. Persoane morale, persoane juridice,
clasificare, funda#ii.9

INTRODUCERE

Prezenta lucrare reprezint$ doar un curs selectiv, o sintez$, astfel nct
pentru n#elegerea complet$ a institu#iilor dreptului canonic i pentru o
promovare a examenului este imperios necesar$ studierea bibliografiei
anexate.
Cursul va trata n principal no#iuni de drept canonic ortodox i catolic (de
rit latin i de rit oriental), referirile la normele altor culte fiind n esen#$ mai
rare.

10

CURS DE DREPT CANONIC
Curs selectiv


Capitolul I

Definiia dreptului canonic. Rolul dreptului canonic


I.I.1. Prolegomene. Istoria dreptului canonic reamintete cum aproape
ntotdeauna a existat un anumit grad de interferen#$ al categoriilor i al
procedurilor ntre legisla#iile bisericeasc$ i cele laice
1
. Aceast$ interferen#$ a
fost particular mai sensibil$ n ceea ce privete influen#a dreptului roman asupra
dreptului canonic.
2
Dreptul civil i cel canonic aveau deja un sprijin reciproc n
ap$rarea institu#iilor familiei, a c$s$toriei, a persoanelor, precum i n protejarea
demnit$#ii persoanei umane.

1
A se vedea pentru dezvolt$ri J.Gaudemet Le droit canonique, ed.Cerf-Fides, Paris, 1989,
p.10-18; P.Valdrini, J-P.Durand, O.chapp, J.Vernay, Droit Canonique 2
e
d. Dalloz, Paris,
1999, p. 601 i urm. I.N.Floca, Drept canonic ortodox. Legislatie i administratie bisericeasc.
Edit. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1990, vol. I, p. 70 i
urm., J.T. Martin de Agar, A Handbook on Canon Law, coed.E.Caparros &M.Thriault,
Montreal, Canada, 1999.
2
Pentru detalii legate de dezvoltarea dreptului canonic, a rela#iilor cu Statul Laic precum i
despre influen#ele dreptului roman, a se vedea J.Imbert, Le code de droit canonique de 1983 et
le droit roman n Lanne canonique, 428/1984, p.1-12, J.Gaudemet op.cit. p. 12, J.Gaudemet,
Les sources du droit de l Eglise en Occident du VII
e
sicle n Colec#ia- Initiation au
Christianisme ancien, Paris, coed.Cerf CNRS, 1985, p.188 i urm., G.Le Bras, Prolgomnes
n Colec#ia -Histoire du droit et des institutions de lEglise en Occident, Paris, Sirey, vol VII,
1955, p. 5-270, G.Le Bras, C.Lef,vre, J.Rambaud, Lge classique (1140-1378), Sources et
thorie du droit, n Colec#ia -Histoire du droit et des institutions de lEglise en Occident, Paris,
Sirey, vol VII, 1965, p. 92-608, R.Metz, Droit canonique et droit ecclsiastique, Problme de
terminologie n Revue de Droit Canonique (RDCan.), 29, 2-4 juin-d,cembre 1979, p.22-40,
J.Gaudemet, Reflexions sur le livre I [De normis generalis] du code de Droit Canonique de 1983
n RDCan, 34, 2, juin 1984, p.1-81, A.Lefebvre-Teillard De quelques fondement canoniques du
droit des personnes et de la famille dans le droit civil franais n LEglise et le droit Aix-En-
Provence, IDHC, 1998, p.73-82, P.Valdrini, J-P.Durand, op.cit.p. 105 i urm.
11
De-a lungul timpului gndirea cretin$ a fost preocupat$ de raporturile
sociale, de rela#iile interna#ionale, de via#a econonmic$. n aceste domenii,
Biserica a intervenit mai mult n numele moralei cretine dect n numele
dreptului
Existen#a rela#iilor ntre Drept (n sensul s$u laic, reprezentat de Stat) i
religie (ca expresie a Cultului) este compus$ din alternan#e
1
, de-a lungul timpului
mai multe pozi#ii putnd fi degajate: disolu#ia dreptului n religie, separarea
radical$ sau coexistarea mai mult sau mai pu#in prudent$. Au existat i exist$
fluxuri i refluxuri. n orice caz, nu se degaj$ o defini#ie veritabil$ a dreptului prin
intermediul conceptului de religie sau chiar prin raport la o religie.
n societatea european$ modern$, liberal$, un raport de ruptur$ las$
foarte nendemnatic urmele unei demarca#ii laxe: Statul devine laic, laicul este
norm$ de drept, regula afirmnd principiul laicit$#ii d$ loc interpret$rii juridice.
2

Laicitate ? Acest cuvnt plin de grele semnifica#ii ale disputei seculare dintre Stat
si Biseric$ a c$p$tat de-a lungul curgerii timpului un sens pacificator.
Ast$zi, a afirma principiul laicit$#ii nu nseamn$ a nega libertatea
religioas$ sau de contiin#$. Mai mult, se recunoate libertatea credin#ei, ca o
m$sur$ de salvgardare a Statului cel pu#in prin distinc#ia, vital$ pentru acesta,
dintre spa#iul religios i spa#iul politic.
3


Din punct de vedere teologic, Biserica nu este totui o simpl$ societate
uman$. Ea este o Tain$ care poate fi definit$ n diverse moduri, fiecare revelnd
un aspect diferit al existen#ei ei
4
. Biserica este corpul mistic al lui Christos,
poporul lui Dumnezeu, adunarea credincioilor n IIsus Christos etc. este de

1
A se vedea n acest sens, pentru dezvolt$ri, Fr.Terr Introduction gnrale au droit 5
e
Ed.
Dalloz, 2000, p.9 i urm., E.Durkheim Les formes lmentaires de la vie religieuse L.G.D.J.
Paris, 1912, p.115 i urm., V.J.Elul, Dimensions religieuses du Droit et notamment sur lapport
de saint Thomas dAquin n Religion, societ et politique, Mlanges Elul, PUF, 1983.
2
Pentru o tratare general$ a problemei, a se vedea Fr.Terr, op.cit. p. 10 cu autorii cita#i sub nota
1, V.J. Carbonnier Essais sur les lois 2
e
ed. 1995, p.295 i urm., P.Malaurie, La Bible,
LAlliance et le Droit. Reflexions dun juriste chretien RRJ, 1998, p. 433.
3
Fr.Terre, ibidem. A se vedea de asemenea L.-M.Harosa Regimul constitutional al cultelor n
Statele Uniunii Europene. O persectiv comparat n Pai spre integrare.Religie i drepturile
omului n Romnia, coord.S.Frunz$, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004, p.91-100.
4
A se vedea J.T.Martin de Agar, op.cit. p.2
12
asemenea o societate fondat$ de Mntuitor pentru a continua lucrarea Lui n
salvarea lumii
1
.
Taina lui IIsus este imaginea i reflectarea misterului Cuvntului Incarnat.
La fel cum naturile divin$ i uman$ ale Mntuitorului sunt unite n mod tainic ntr-
o singur$ Persoan$ trimis$ pe p$mnt, la fel i n Biserica Universal$
2
are dou$
laturi intrinsec legate, cea p$mntean$ i cea divin$.
3
Societatea bisericii este
structurat$ cu organe ierarhice i corpul mistic al lui Christos, societatea vizibil$
i comunitatea spiritual$, Biserica p$mntean$ i cea din ceruri.
4

Pornind de la aceste premise, este important ca n studiul oric$rei institu#ii
de drept canonic s$ se #in$ cont de natura mistic$ a bisericii
5
, deasupra oric$ror
forme de organizare laic$.
Din moment ce Biserica este o societate uman$ fondat$ de Mntuitor,
primele i principalele atribute de drept (i ndatoriri de asemenea) au ca
fundament voin#a Fondatorului ei i apar#in dreptului divin
6
.
Pe scurt, IIsus a conferit Bisericii sale anumite caracteristici, scopuri,
finalit$#i i moduri de conducere care sunt neschimbabile i care formeaz$

1
ibidem. A se vedea pentru dezvolt$ri filozofice S.Cotta, Perch il diritto, ed. a 2-a, La scuola,
Brescia, 1983, 228 pag., F.D Agostino Filosofia del diritto ed.Giapichelli, 1993, Cap.I, elementi
per una definizione del diritto canonico, p.5-22, I.N.Floca, op.cit. p.58-64.
2
Prin Biseric$ Universal$ se n#elege Biserica Cretin$ n general n afara creia nu mai rmne
nimic, pies$ central$ n teologia cretin$, indiferent de cult. Este de precizat c$ att Biserica
Ortodox$, ct i cea Catolic$ sunt ambele n acelai timp, n teologiile lor, Ortodox$ (gr. p$str$tor
al adev$ratei credin#e) i Catolic$ ( gr. Catholicos nseamn$ cu voca#ie universal$). A se vedea
I.N.Floca, op.cit. p. 182-186.
3
J.T.Martin de Agar, Ibidem.
4
Biserica este prezentat$ de Conciliul Vatican II, ca o comunitate de credin#$ i o societate
uman$, apud. J.Gaudemet, Le droit canonique, Cerf, 1998, p.5. n ecclesiologia ortodox$,
ieromonahul A.Boca n a sa lucrare Crarea mprtiei. Ed.III-a, ed.Sfintei Episcopii Ortodoxe
Romne a Aradului, Arad, 2002, p.17-18 preciza: Prin urmare, cei ce st$m sub semnul crucii
[] urm$m calea mntuirii n obtea Bisericii v$zute sau lupt$toare... Biserica de pe P$mnt se
numete lupt$toare, pentru c$ aici, inii din obte au purtat o ntreit$ lupt$, care #ine o via#$
ntreag$: lupta cu ei nii, cu patimile contra firii, cu lumea indiferent$ i necredincioas$. [] Iar
Biserica din Ceruri se numete biruitoare, fiinc$ este alc$tuit$ din obtea bunilor biruitori
mucenici, a sfin#ilor slujitori... A se vedea i Pr.prof.dr. D.St$niloaie, Teologia dogmatic
ortodox, ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii ortodoxe romne, vol.I, Bucureti, 1978,
p.35 i urm., I.Chiril$, Fragmentarium exegetic filonian. Nomothetica. Repere Exegetice la
Decalog , ed.Limes, Cluj-Napoca, 2004, p.69-75.
5
LG 8; OT 16.
6
Pentru mai multe detalii asupra defini#iei i extensiei dreptului divin, precum i a identific$rii lui
cu dreptul natural din concep#ia lui H.Grotius, J.T.Martin de Agar, op.cit. p. 3.
13
nucleul fundamental al dreptului canonic, acest ansamblu de norme fiind
denumit drept divin
1
.
Normele de drept divin sunt imutabile, fiind localizate n Sfnta Revela#ie.
Cu toate c$ revela#ia este complet$, ea nu a fost explicitat$ complet; totui
n#elegerea lor de c$tre cretin$tate se face gradual pentru a ob#ine ntreaga lor
semnifica#ie n decursul curgerii secolelor
2
.
R$mne o ultim$ precizare de f$cut n aceast$ introducere. Biserica a
cunoscut controverse dogmatice i conflicte care au antrenat separ$ri n
interiorul comunit$#ii cretine
3
. Istoria Bisericii este traversat$ de crize grave care
ns$ au euat n a o aduce la dezordine institu#ional$ i dogmatic$. n nici un caz,
Biserica nu a cunoscut cuvntul revolu#ie
4
. Mai bine zis, sistemul s$u de drept,
spre deosebire de toate sistemele de drept seculare, nu a cunoscut niciodat$ o
bulversare total$. Biserica i trage seva i ast$zi din textele sacre i prin aceasta
fundamentele ei sunt imuabile. n dezvoltarea sa bi-milenar$ Biserica s-a adaptat
n anumite puncte transform$rii societ$#ii, a cunoscut schimb$ri care ns$ nu i-au
atins esen#a
5
.

I.I.2. Definiia Dreptului Canonic. Plecnd de la aceste considera#ii
necesare, dreptul canonic i propune s$ abordeze mai mult dimensiunea
uman$, temporal$ i p$mnteasc$ a Bisericii, servind att ca un sistem de
norme juridice complex, ct i ca un element adiacent parcurgerii c$ii Mntuirii.
La modul cel mai general, prin Drept canonic se n#elege dreptul religios
cretin sau dreptul Bisericii Cretine, n totalitatea sa, mai bine zis suma tuturor
principiilor i normelor dup$ care se conduce ntreaga Biseric$ Cretin$
6
. Dup$
Marea Schism$ din 1054 se poate vorbi, n dezvoltarea lor istoric$ i n
accep#iunea modern$, de Dreptul canonic ortodox (ramur$ a dreptului canonic ce

1
A se vedea J.Hervada Natural Right and Natural Law: a Critical Introduction (Pamplona,
ed.Univ. Navarra, 1987) apud. J.T.Martin de Agar, idem.
2
Ibidem.
3
Pentru detalii, a se vedea J.Gaudemet, op.cit. p.7, precum i acelai autor n monumentala sa
lucrare Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, ed.italian$, ed.San Paolo, 1998, passim.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
I.N.Floca, op.cit., p.55.
14
se ocup$ de normele dup$ care se organizeaz$ Biserica Ortodox$) respectiv de
Dreptul canonic catolic (corespunz$tor Bisericii Catolice de Rit Latin precum i
Bisericilor Orientale Unite cu Roma).
Dreptul canonic este direct subordonat scopului i ra#iunii de a fi a
Bisericii. Biserica Universal$ avnd i o parte material$, vizibil$, al$turi de partea
ei pur spiritual$, este dotat$ cu o ordine social$. Spre deosebire de dreptul
societ$#ii civile, care urm$rete binele comun din societatea respectiv$, dreptul
canonic urm$rete ca finalitate suprem$ mntuirea sufletelor.
Ca i n cazul societ$#ii civile, armonia i ordinea societ$#ii umane din
Biseric$ nu mai pot fi realizate spontan, din cauza c$derii n p$cat a omului ( cu
sensul de p$cat originar
1
), astfel nct se simte nevoia unei constrngeri
externe pentru realizarea lor.
Pentru a asigura aceast$ ordine, sunt edictate reguli i apar jurisdic#ii
care asigur$ respectarea lor. Privit$ ca o societate, Biserica nu poate sc$pa
acestor exigen#e.
2
De la cteva norme, suficiente pentru comunit$#ile mici
caracteristice Bisericii Primare, s-a ajuns de-a lungul secolelor la un ntreg
ansamblu de reguli ce r$spunde nevoilor din ce n ce mai complexe ale unei
societ$#i din ce n ce mai vaste. )i deoarece n limba greac$ (limba comun$ n
Orient n perioada n care s-a n$scut Biserica) regul$ se numete kdqoq,
primele reguli ale dreptului Bisericii au fost desemnate cu termenul de canoane,
spre a le deosebi de cealalt$ acep#iune a legii n greac$ Nomos (gr.qopo),
termen rezervat legiuirilor civile
3
. Cuvntul canon
4
este n uz actualmente att n
Biserica Catolic$ ct i n cea Ortodox$. Astfel, dreptul Bisericii este n mod
comun denumit drept canonic.

I.I.3. Domeniul Dreptului Canonic. Particularit$ile sale. Dup$ cum am
ar$tat mai sus, scopul final al societ$#ii cretine este supranatural. Potrivit
can.1752 teza final$ din Codex Juris Canonici-1983, legea suprem$ a Bisericii

1
A se vedea A.Boca, op.cit., p.25.
2
A se vedea J.Gaudemet, op.cit., p. 5.
3
A se vedea I.N.Floca, op.cit., p.56, J.Gaudemet, op.cit., p.5-6.
4
Cuvntul Canon circumscrie att ramura de drept, ct i un text dintr-o norm$ canonic$
(prescurtat: can.), corespondentul articolului dintr-un text de lege n dreptul laic.
15
trebuie s$ fie mntuirea sufletelor. Dac$ dreptul canonic reglementeaz$ via#a
terestr$ a subiec#ilor s$i, scopul s$u ultim este de a-i ghida pe acetia spre
mntuire
1
. Aceast$ exigen#$ reprezint$ una dintre particularit$#ile dreptului
canonic.
Care este domeniul acestui drept ? R$spunsul pare simplu i dezv$luie o
alt$ originalitate i totdat$ o alt$ dificultate. Dreptul canonic se refer$ la
societatea eclesiastic$. Fixeaz$ drepturile i obliga#iile mirenilor (sau laicilor), ale
clerului, condi#iile de admitere n cler, regimul bunurilor bisericeti, administrarea
n general a Bisericii, organizarea administrativ$ a Bisericii, procedurile
disciplinare, pedepsele canonice, administrarea sfintelor Taine/ Sacramente,
etc., p$rnd astfel doar un statut administrativ al unui cult anume, f$r$ prea
mare contact cu dreptul laic.
Totui anumite institu#ii intereseaz$ n acelai timp att Biserica ct i
societatea civil$. Astfel, c$s$toria este, din punct de vedere al dreptului canonic,
o Tain$/Sacrament de inspira#ie divin$. Pe de alt$ parte, c$s$toria i rezultatul ei,
familia, sunt unele dintre fundamentele oric$rei societ$#i.
2
Formarea i instruirea
tinerilor este o sarcin$ primordial$ a fiec$rui Stat, dar instruirea religioas$ este
privit$ cu maxim$ importan#$ de Biseric$. Patrimoniul bisericesc este destinat
asigur$rii mijloacelor materiale ale societ$#ii ecclesiastice dar, prin amploarea sa,
nu poate fi ignorat legislativ de nici un Stat.
O alt$ particularitate a dreptului canonic este aceea a subordon$rii
normelor de drept canonice adev$rurilor de credin#$ i moral$ ale Bisericii,
dreptului divin i celui natural.
Dreptul canonic are limitele legate de interven#ia sa n via#a temporal$ a
Bisericii
3
:
1. el nu poate s$ reglementeze dect rela#iile inter-umane ce se
manifest$ n forul exterior al omului.

1
J.Gaudemet, op.cit., p. 6.
2
J.Gaudemet, Idem.
3
A se vedea Pr. I.Bota Curs de Drept Canonic Cluj-Napoca, f$r$ an, curs dactilografiat, p.4 i
urm.
16
2. dreptul canonic nu poate nlocui alegerea liber$, responsabil$ de
care n ultim$ instan#$ depinde mntuirea sufletului, ci poate
ad$uga ulterior un element exterior care ac#ioneaz$ n sensul
realiz$rii unor premise sociale necesare armoniei sociale.
3. dreptul canonic nu aduce o rezolvare exhaustiv$ a problemelor
comportamentului necesar n vederea ob#inerii scopului urm$rit,
i anume acela al mntuirii sufletelor
1
, ac#ionnd mai degrab$
asupra ac#iunilor exterioare ale comportamentului.
4. dreptul canonic prezint$ un caracter relativ, dependent de
condi#iile sociale i de mentalit$#ile existente, care sunt
ntotdeauna perfectibile i evolutive.II. Izvoarele Dreptului Canonic. Nu trebuie uitat c$ dreptul canonic este
produsul unei istorii bi-milenare, izvoarele sale urcnd pn$ la nceputurile
Bisericii.
Avnd n vedere dezvolt$rile diferite pe care Biserica Ortodox$ i cea
Catolic$ le-au avut, mai ales ncepnd cu secolele VI- VIII d.Chr., i izvoarele
dreptului canonic ale celor dou$ culte prezint$ particularit$#i interesante, plecnd
de la trunchiul comun de norme ale Bisericii Primare. Izvoarele dreptului canonic
pot fi mp$r#ite n izvoare fundamentale (principale) - care stau la baza dreptului
canonic- i izvoare derivate (ntregitoare). Vom prezenta n prima parte a
demersului nostru izvoare fundamentale comune.

I.II.1. Izvoarele fundamentale
2
. Sunt considerate astfel deoarece ele stau
la baza dreptului canonic, dndu-i acestuia un con#inut propriu, specific.

1
I.Bota,ibidem.
2
A se vedea pentru detalii I.N.Floca, op.cit., p. 72-82; I.Bota, op.cit., p.6-7; P.Valdrini, J.-
P.Durand, O.chapp, J.Vernay, op.cit., p.2-21. Pentru o exhaustiv$ prezentare a izvoarelor
dreptului canonic (cu preponderen#$ cel catolic) a se vedea J. Gaudemet, Les sources du droit
de lglise en Occident du II
e
au VII
e
sicle, colec#ia Initiations au christianisme ancien, coed.
17
Izvoarele fundamentale ale dreptului canonic sunt:
1. Adev$rurile relevate de Sf.Scriptur$ ( comune, cu unele diferen#e, Bisericilor
Catolice i Ortodoxe);
2. Canoanele cuprinse n colec#ia fundamental$ de canoane (pentru Biserica
Ortodox$);
3. Canoane cuprinse n Coduri canonice ( pentru Biserica Catolic$);
4. Dreptul pontifical ( pentru Biserica Catolic$).
5.Obiceiul de drept bisericesc (cutuma).
6. Legisla#iile seculare.


1.Adevrurile relevate de credint i normele morale desprinse din
aceasta, aa cum sunt cuprinse n Sfnta Scriptur$, ca depozitar$ a Revela#iei
divine. Noul testament ne transmite nu att percepte juridice propriu-zise ci
nv$#$turile Mntuitorului care prezint$ dimensiuni ce dep$esc cadrul strict
juridic. (Matei 19,16-2, Marcu, 10, 17-22). Dintre nv$#$turile cu un caracter
juridic, trebuie men#ionate statuarea caracterului indisolubil al c$s$toriei ...ce a
mpreunat Dumnezeu, omul s$ nu despart$...(Matei 19, 6, 9), judecarea
pricinilor dintre cretini de reprezentan#i ai comunit$#ii cretine ... De-#i va grei
fratele t$u, cheam$-l i mustr$-l ntre tine i el, iar de nu va asculta...[...] spune-l
Bisericii... ( Matei 18,15-17, Luca 17,3) precum i cunoscuta formul$ ce privea
comportamentul cretinilor fa#$ de autoritatea de stat Da#i Cezarului cele ce sunt
ale Cezarului i lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu (Matei, 22,21).
Tot ca norme religioase i morale sunt considerate a fi i sfaturile date de
Sfin#ii Apostoli, mai ales ndrum$rile pastorale ale Sf.Apostol Pavel (1 Cor. 7, 12-
15; 1 Cor. 11, 4-34; 1 Tim. 2, 8-12; 3, 2-12). n Faptele Apostolilor se reg$sete
de asemenea un text care care pare s$ con#in$ norme specific canonice, i

Cerf-CNRS, Paris, 1985, passim., precum i J.Gaudemet, Les Sources du Droit Canonique.VIII
e

XX
e
sicle, ed.CERF, Paris, 1993., passim.
18
anume cel care se refer$ la hot$rrea Adun$rii de la Ierusalim de a ap$ra pe noii
cretini proveni#i din p$gnism de prescrip#iile legii mozaice (Fapte 15, 5-35)
1
.
n Revela#ie sunt ns$ cuprinse i norme ale dreptului natural i ale
dreptului pozitiv divin care sunt considerate a fi n sens restrns izvoare ale
dreptului canonic. Dreptul divin din Noul Testament a stat la baza constituirii
Bisericii, des$vrind, dup$ cuvintele lui Iisus, legea veche.
Acest izvor de drept este receptat ca atare att n Biserica Catolic$ ct i
n cea Ortodox$.
2. Canoanele cuprinse n colectia fundamental de canoane. Prin canon
se n#elege (n sens larg) o lege bisericeasc$ scris$ iar n sens restrns un articol
dintr-o lege bisericeasc$
2
.
Dup$ cuprinsul lor, canoanele se pot mp$r#i n urm$toarele categorii:
a) canoane de cuprins dogmatic
b) canoane de cuprins religios-moral
c) canoane de cuprins cultic
d) canoane de cuprins juridic
e) canoane de cuprins mixt.

Obiectul dreptului canonic este dat n preponderen#$ de canoanele cu
continut juridic.

2.1. Canoanele Bisericii Ortodoxe. Actualmente, Biserica Ortodox$
utilizeaz$ ca i izvor de drept principal un aa numit cod canonic al Bisericii
format din patru categorii de canoane
3
:
a) Canoanele Apostolice
b) Canoanelor Sinoadelor Ecumenice
c) Canoanele Sinoadelor Locale Orientale
d) Canoanele Sfin#ilor P$rin#i.

1
A se vedea C.Perrot, Les premires manifestations vangliques dun droit ecclsial n
Lanne canonique, nr.21/1977, p.129-140.
2
Cuvntul are i alte n#elesuri bisericeti i anume acela ce se refer$ la pedeapsa ce se aplic$
peniten#ilor precum i acela utilizat n cult, de grup de cnt$ri organizate.
3
A se vedea I.N.Floca, op.cit., p.75 i urm.
19

a) Canoanele Apostolice. Sub aceast$ denumire sunt cuprinse mai multe
colec#ii de canoane, f$r$ s$ fie n realitate opera direct$ a Sfin#ilor Apostoli.
Aceste canoane au ap$rut ca urmare fireasc$ a dezvolt$rii tot mai accentuate a
comunit$#ilor cretine ce a antrenat o nevoie crescnd$ de reguli care s$
organizeze i s$ structureze via#a bisericilor locale. Multe texte care intereseaz$
n mod egal istoricii, teologii i specialitii n liturghie stau m$rturie acestui
embrion al dreptului ecclesiastic.
-Canoanele Apostolice. Colec#ia reprezint$ o complia#ie trzie (probabil
sec. IV-V d.Chr.) redactat$ n greac$, Biserica Ortodox$ p$strnd un num$r de
85 de canoane apostolice, aa cum prevede canonul 2 al Sinodului VI ecumenic,
n timp ce Biserica Catolic$ recunoate cu valoare de izvor de drept doar 50, aa
cum au fost ini#ial traduse n latin$ n sec. VI de c$lug$rul dobrogean Dionisie
Exiguul.
-Didahia celor 12 Apostoli. Colec#ia, compus$ probabil n Siria sau
Palestina la sfritul sec.I, i consacr$ primele ase capitole unei cateheze
clasice inspirate din tradi#ia iudaic$ a celor dou$ c$i i trateaz$ despre
disciplin$, post i despre liturghie.
-Traditia apostolic, mai cunoscut$ i sub denumirea de Canoanele lui
Hippolytus sau Canoanele Bisericii din Alexandria, redactat$ probabil ntre anii
197-218 d.Chr. Cuprinsul colec#iei era mp$r#it n 38 de capitole i n present se
p$streaz$ att versiunile n latin$ i greac$, ct i n arab$ i etiopian$.
-Didascalia, redactat$ n sec. II-III d.Chr. i cu o larg$ r$spndire n
bisericile orientale siriac$, arab$ i etiopian$.

b) Canoanele Sinoadelor Ecumenice. Conciliile episcopilor (n greac$
synodus) au o mare importan#$ pentru Biseric$ ca i izvor de drept, mai ales
sinoadele ecumenice denumite aa deoarece la ele au participat reprezentan#i ai
Bisericii din toat$ lumea cretin$ din acea perioad$
1
. Din cele apte sinoade

1
Gr. Oikumenes = universal. n realitate, sinoadele de la Niceea (325),Constantinopol (381),
Efes (431) i Calcedon (451) au fost numai orientale, raportat la compozi#ia lor (a se vedea
20
ecumenice recunoscute de Biserica Ortodox$, numai n ase dintre ele s-au emis
norme canonice, i anume:
Sinodul I ecumenic (Niceea, anul 325 ) 20 canoane.
Sinodul II ecumenic (Constantinopol, anul 381) 7 canoane.
Sinodul III ecumenic (Efes, anul 431) 8 canoane.
Sinodul IV ecumenic ( Calcedon, anul 451)-30 canoane.
Sinodul VI ecumenic
1
(Trulan, anii 691-692) 102 canoane.
Sinodul VII ecumenic (Niceea, anul 787 ) - 22 canoane.

c) Sinoadele Locale au statuat doar pentru regiunile n care se
desf$urau, fiind incluse n dreptul bisericesc ortodox n baza canonului 2 al
Sinodului VI Trulan. Dintre sinoadele locale putem aminti: Sinodul din Cartagina-
256 d.Chr., Sinodul din Ancira-314 d.Chr., Sinodul de la Neocezareea -314
d.Chr., Sinodul din Antiohia 341 d.Chr., Sinodul de la Gangra- 343 d.Chr.,
Sinodul din Laodiceea -349 d.Chr., Sinodul de la Sardica 343 d.Chr.(sinod
apusean), Sinodul din Constantinopol -394 d.Chr., Sinodul din Cartagina -419
d.Chr., Sinoadele din Constantinopol din 861 i din 879-880
2
.

d) Canoanele Sfintilor Printi. n Biseric$, prin Sfin#i P$rin#i se n#elege
acei comentatori i scriitori bisericeti care au tr$it nainte de sec. al XII lea, au
avut o via#$ sfnt$, operele lor au avut ntotdeauna o doctrin$ ortodox$ iar
scrierile lor au fost aprobate de Biseric$
3
. Canoanele Sfin#ilor P$rin#i nu sunt
canoane n n#elesul strict al conceptului, ci sunt reguli stabilite de c$tre acetia
n leg$tur$ cu diverse probleme practice ale vie#ii ecclesiastice, f$r$ a fi redactate
n modalitatea obinuit$ pentru canoanele propriu-zise. De exemplu, unele dintre

J.Gaudemet, Storia del diritto canonico lucr.cit., p. 139). Cu toate acestea sinoadele ecumenice
i datoreaz$ numele universalit$#ii recep#ion$rii normelor lor dect particip$rii universale a
episcopilor.
1
Sinodul V, ntrunit la Constantinopol n 553, nu a emis nici un canon, la fel ca i prima sesiune a
Sinodului VI care s-a #inut la Constantinopol n 680. Din acest motiv, autorii medievali de drept
canonic, #innd cont de faptul c$ a doua sesiune a sinodului VI, desf$urat$ n palatul Trulan din
Constantinopol, a emis 102 canoane (mai multe dect orice alt precedent sinod), l-au numit
sinodul quini-sext. Motiva#ia era c$ sinodul Trulan ar fi fost continuatorul sinoadelor anterioare.
2
A se vedea I.N.Floca, op.cit. p. 77-78.
3
I.Bota, op.cit. p.7.
21
aceste canoane sunt extrase din operele lor, altele sunt extrase mult mai trziu
din scrieri indirecte, n timp ce altele sunt receptate chiar din unele scrisori de-ale
lor.
Amintim dintre Sfin#ii P$rin#i r$s$riteni pe Dionisie al Alexandriei, Grigorie
Taumaturgul al Neocezareei, Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de
Nyssa.

3. Canoane cuprinse n Coduri Canonice ale Bisericii Catolice. Din cauza
condi#iilor specifice spa#io-temporale n care Biserica Catolic$ s-a dezvoltat,
putem distinge cteva perioade de formare a dreptului s$u canonic.
Astfel, anterior anului 1917, Biserica Catolic$ de rit Latin utiliza Corpus
Juris Canonici o vast$ culegere de texte canonice, eleaborat$ ntre sec. XII-XVI,
bazndu-se pe canoane ap$rute ntr-o durat$ de timp ntins$ pe o perioad$ de
aproape un mileniu.
Dup$ Conciliul Vatican I ( 1969-1870), n 1917 a fost promulgat Codex
Juris Canonici -1917, denumit i Codul Pio-Benedictin, dup$ numele papilor Pius
al X-lea, (care n 1904, n urma Conciliului Vatican I, a luat decizia cre$rii unui
cod canonic, dup$ modelul codurilor civile europene, sarcin$ ncredin#at$
eminentului jurist cadrinalul Pietro Gaspari) i al lui Benedict XV, succesorul lui
Pius X care a promulgat Codul n 1917.
Acest cod avea 2414 canoane i abroga orice lege sau reglementare (cu
excep#ia perceptelor dreptului natural i ale dreptului divin) anterioar$. Codul
era divizat n cinci c$r#i, adoptnd o repartizare a materiilor inspirat$ din
codific$rile seculare ale sec. al XIX-lea i XX-lea (codul civil francez, codul civil
german etc.): norme generale, persoane, bunuri (unde figura i dreptul
Sacramentelor), procedur$, delicte i pedepse.
n urma lucr$rilor Conciliului Vatican II (1962-1965) Suveranul Pontif Ioan
al XXIII-lea a luat decizia revizuirii radicale a Condului de Drept Canonic din 1917
iar n 1983 papa Ioan Paul al II-lea a promulgat noul cod de drept canonic,
Codex Juris Canonici-1983 ( prescurtat CIC- 1983) care abrog$ dispozi#iile
vechii legiuiri. Mult mai scurt ca precedentul cod (1752 canoane) i r$mne fidel
22
n unele norme iar n altele este cuprins de un spirit legislativ nou. Actualmente n
vigoare, Codex Juris Canonici 1983 are un plan general ce difer$ de al celui din
1917: Cartea a II-a se refer$ la Poporul lui Dumnezeu, Cartea a III-a se refer$
la Func#ia nv$#$toare a Bisericii iar Cartea IV la func#ia sanctific$rii n Biseric$.
ntinderea c$r#ii referitoare la sanc#iuni este mult mai redus$ ( mai pu#in de 100
de canoane) iar procedura judec$#i este n aa manier$ conceput$ nct
garanteaz$ dreptul la ap$rare.
Pentru Bisericile Orientale unite cu Roma, n 18 octombrie 1990,
Sf.P$rinte Ioan Paul al II-lea a promulgat Codul Canonic al Bisericilor Orientale
(Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium) prescurtat CCEO- prin Constitu#ia
Apostolic$ Sacri Canones. Acest cod este valabil pentru Bisericile Orientale de
tradi#ie Alexandrin$, Antiohian$, Armean$, Chaldeean$ i Constantinopolitan$
unite cu Roma.
Biserica Romn$ Unit$ cu Roma (greco-catolic$) func#ioneaz$ n baza
acestui Cod canonic.

4.Dreptul pontifical. Acest drept este format din toate legile, Constitu#iile
Apostolice, Decretele, cuvintele proprii (Motu proprio) pe care Suveranul Pontif,
considerat a fi cap al Bisericii Catolice i al Bisercilor Orientale unite cu Roma, le
emite. Puterea legislativ$ a Sfntului Scaun este limitat$ doar de prevederile
dreptului divin i se aplic$ numai Bisericilro ar$tate-mai sus. Atunci cnd Sfntul
P$rinte emite legi dogmatice, referitoare la adev$rurile de credin#$, el o face ex
cathedra, adic$ n mod oficial i solemn, i se bucur$ de asisten#a Sf.Spirit, deci
de infailibilitate. n cazul n care Sf.P$rinte emit legi de organizare bisericeasc$
sau legi disciplinare, el nu se bucur$ de infailibilitate. Se pot emite i legi
particulare, ce s$ fie aplicabile doar unui teritoriu sau unor anumite persoane.

5.Obiceiul de drept bisericesc (cutuma). Acest izvor de drept este comun
att Bisericii Ortodoxe, ct i Bisericii Catolice. n dreptul laic, pentru a juca rolul
23
izvorului de drept obiceiul sau cutuma trebuie s$ ndeplineasc$ anumite condi#ii
1
:
s$ aib$ vechime, s$ fie aplicat$ ncontinuu o lung$ perioad$ de timp, s$ fi fost (la
origine) nescris$, s$ existe un ataament puternic fa#$ de el al unei mari categorii
de persoane de pe un anumit teritoriu, s$ fie cunoscut$ legiuitorului i si nu fie
contrar$ legii scrise.
Pe lng$ aceste condi#ii definitorii ale cutumei, dreptul bisericesc mai
impune cteva cerin#e speciale:
1. s$ fie n acord total cu adev$rurile de credin#$ ale Bisericii i cu normele
religios-morale de conduit$ ale credincioilor.
2.s$ fie admis prin consensul ntregii Biserici (sau al unor Biserici
perticulare).
3. spre deosebire de cutuma ca izvor al dreptului laic, obieciul de drept
bisericesc poate fi i contrar legii scrise (n drept canonic ortodox), dac$ respect$
condi#ia de la punctul 1. Astfel, o cutum$ poate fi contrar$, n timp, textelor unor
canoane care au cazut n desuetudine. (de exemplu, canonul 2 al sinodului local
Constantinopol 879-880 interzice ca episcopii s$ fie monahi, iar cutuma care l-
abrogat impune candida#ilor la episcopat s$ devine monahi nainte de hirotonia
lor n treapta de arhierei
2
. n dreptul catolic, dac$ o cutum$ este mpotriva
canoanelor CIC 1983 sau CCEO nu poate fi aplicat$.

6.Legile seculare. Att Biserica Ortodox$, ct i Biserica Catolic$ de rit
Latin sau Oriental respect$ legisla#iile Statelor n care func#ioneaz$, astfel nct
legile laice (Constitu#ia, legile civile, administrative sau penale) sunt izvor de
drept principal i pentru dreptul canonic.


1
n dreptul roman, adagiul ce exprima cel mai bine portan#a cutumei era: Sit consuetudo
longaeva, tenaciter servata, opinione juris sive necessitatis, non contraria legi, nota legislatori
atque non prohibita.
2
A se vedea I.N.Floca, op.cit., p 78-79.
24
n dreptul canonic catolic, potrivit can.22 CIC
1
Legile civile la care dreptul
Bisericii trimite vor fi respectate n dreptul canonic cu aceleai efecte, n msura
n care nu sunt contrare dreptului divin i dac dreptul canonic nu dispune altfel.
Dup$ cum se poate observa, legislatorul canonic utilizeaz$ legisla#ia civil$
a Statului n care o parte a Bisericii Catolice vie#uiete, dar n limitele specificate
n can.22 CIC, i anume numai atunci cnd legile civile nu se afl$ n contradic#ie
cu dreptul divin sau cu normele canonice. Un asemenea caz de incompatibilitate
apare atunci cnd se poate observa cu claritate c$ un normativ canonic diferit de
cel civil poate determina grave inconveniente de ordin practic sau s$ r$mn$
lipsit de orice inciden#$ efectiv$.
mpletirea dreptului ecleziastic cu cel civil i g$sete o aplica#ie ampl$ n
materie patrimonial$, dar i aici exist$ sectoare n care fenomenul canoniz$rii
legisla#iei civile este mai marcat (cum ar fi de exemplu materia contractelor), la
fel cum trebuie s$ #inem cont n cadrul altor norme de dispozi#ii canonice foarte
precise, cum este cazul celor referitoare la voin#ele pioase.
n materia contractelor, n Titlul III De contractibus ac praesertim de
alienatione
2
, can.1290 CIC statueaz$ Normele dreptului civil n vigoare pe
teritoriul unde s-a ncheiat contractul, privind contractele att n general ct i n
particular, i unde s-au executat obligatiile, vor fi respectate de dreptul canonic
n materia supus puterii Bisericii i cu aceleai efecte, dac nu sunt contrare
dreptului divin sau dac dreptul canonic nu prevede n alt fel...
3


n dreptul canonic ortodox, legile statului vor fi respectate ca atare,
Biserica Ortodox$ romn$, supunndu-se Legii nr. 469/2006 privitor la regimul
general al cultelor religioase. Toate Regulamentele Bisericii Ortodoxe romne fac
parte integrant$ i din dreptul laic.

I.II.2. Izvoarele derivate. Izvoarele derivate ale dreptului canonic sunt:

1
Similar cu can.1504 CCEO.
2
Contractele i n special vnzarea.
3
Can.1290 CIC: Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in
specie et de solutionibus eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae subiectas
iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur...
25
a) hot$rri (decrete, decizii etc.) regulamente, pastorale, circulare,
instruc#iuni sau orice acte emise de sinoade particulare sau locale, altele dect
cele ce fac obiectul sinoadelor ecumenice sau na#ionale.
b) hot$rri sau decizii ale ierarhilor Bisericii (episcopi, mitropoli#i, cardinali
etc.) pentru teritoriile bisericeti pe care le p$storesc.
c) jurispruden#a instan#elor de drept canonic
d) p$rerile canonitilor Bisericii n chestiuni locale.
Toate aceste izvoare de drept derivate i produc efectle numai dqac$ nu
sunt contrare izvoarelor fundamentale de drept i ajut$ la o mai bun$ organizare
a vie#ii bisericeti n general.


Capitolul II.
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV' )I FUNC+IONAREA BISERICII

II.1 Organizarea i func#ionarea Bisericii Ortodoxe Romne


II.1.1. Biserica Ortodox$ Romn$. Biserica Ortodox$ Romn$ este
organizat$ ca Patriarhie autocefal$, cu titulatura Patriarhia romn$, pe teritoriul
statului romn i cuprinde pe to#i credincioii de religie-cretin ortodox$ din #ar$,
bucurndu-se de toate libert$#ile i drepturile asigurate i garantate prin
Constitu#ie i prin legile Statului romn (Legea nr. 489/2006
1
).
n cadrul statului, Biserica Ortodox$ Romn$ este una din cele 14
organiza#ii religioase autonome sau culte religioase recunoscute de stat, sub
denumirea de cultul ortodox
2
. Ca Biseric$ ortodox$ local$-na#ional$, autocefal$,
este unitar$ n organizarea sa i i p$streaz$ unitatea dogmatic$, canonic$ i a
cultului cu Biserica Ecumenic$ a r$s$ritului, de tradi#ie constantinopolitan$.

1
Legea privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, publicat$ in: Monitorul Oficial,
Partea I nr. 11 din 8 ianuarie 2007 care abrog$ D.144/1947
2
A se vedea pentru detalii i o tratare exhaustiv$ a subiectului I.N.Floca, S.Joant$,
Administratie Bisericeas parohial i legislatie, ed. a II-a, Edit.Universit$#ii Lucian Blaga Sibiu,
2002, p.12-17.
26
Sub aspect institu#ional, Biserica Ortodox$ Romn$ are o organizare
central$, (art. 8 din Statutul Bisericii Ortodoxe Romne) cu organe proprii
deliberative (Sfntul Sinod i Adunarea Na#ional$ Bisericeasc$) i executive
(Consiliul Na#ional Bisericesc i Administra#ia Patriarhal$) n fruntea c$rora se
g$sete Patriarhul ca ntist$t$tor, precum i o organizare local$, alc$tuit$ din
mai multe p$r#i componente (parohia, protopopiatul, eparhia, mitropolia i
mn$stirea), fiecare cu organe de conducere proprii.
Biserica mai dispune de organe disciplinare i de judecat$ (Consistoriul
disciplinar protopopesc, Consistoriul eparhial i Consistoriul General Bisericesc)
pentru clerici (preo#i, diaconi) precum i de organe disciplinare i de judecat$
pentru monahi (Consiliul de judecat$, Consistoriul monahal eparhial i
Consistoriul monahal central).

II.1.1 Organele bisericeti centrale.Compunere.Atribu#ii.

1. Organele deliberative centrale.

A. Sfntul Sinod se compune din Patriarh (ca preedinte) i to#i
mitropoli#ii, episcopii i arhiereii vicari n func#iune ca membri. Sfntul Sinod este
cea mai nalt$ autoritate n Biserica Ortodox$ Romn$ pentru toate chestiunile
canonice i spirituale.
Potrivit art. 11 din Statutul Bisericii Ortodoxe Romne
1
(BOR) i al
Regulamentului organelor centrale din Patriarhia Romn$
2
, Sfntul Sinod are
urm$toarele atribu#ii:
-p$strarea unit$#ii dogmatice, canonice i cultice n Biserica Ortodox$
Romn$;
-p$strarea unit$#ii dogmatice, canonice i a cultului cu Biserica
Ecumenic$ a R$s$ritului i cu celelalte Biserici Ortodoxe;

1
Elaborat de Sf.Sinod la 19 oct. 1948.
2
Elaborat de Adunarea Na#ional$ Bisericeasc$ la 26 februarie 1950, aprobat de Departamentul
Cultelor la 18 august 1950.
27
-tratarea oric$rei chestiuni de dogmatic$, canonic$ sau cultic$ i de a o
rezolva n conformitate cu nv$#$tura i tradi#iile Biserici Ecumenice a R$s$ritului;
-examineaz$ alegerile de ierarhi i dac$ acetia deplinesc cerin#ele
canoanelor;
-emite gramata pentru ntronizarea Patriarhului;
-alege epsicopii romnilor ortodoci de peste hotare;
-judec$ pe membrii s$i iar ca instan#$ canonic$ de recurs judec$ pe clericii
sanc#iona#i cu pedeapsa caterisirii sau a excluderii din cler;

B. Adunarea National Bisericeasc este organul reprezentativ central al
Bisericii Ortodoxe Romne i are competen#e n toate probleleme economico-
administrative precum i n cele ce nu intr$ n competen#a Sfntului Sinod.
Atribu#iile Adun$rii Generale Bisericeti sunt urm$toarele:
-reglementeaz$ i conduce treburile patrimoniale, culturale i economice
ale Bisericii;
-hot$r$te asupra titulaturilor i ntinderii eparhilor;
-reglementeaz$ i hot$r$te asupra administr$rii bunurilor bisericeti
-verific$ i aprob$ bugetul i contul de gestiune anual.

2.Organele executive centrale

A. Consiliul National Bisericesc este organul suprem administrativ pentru
afacerile ntregii Biserici i totodat$ organul executiv al Sfntului Sinod i al
Adun$rii Generale Bisericeti. El se compune din nou$ membri, trei clerici i ase
mireni, alei de Adunarea Na#ional$ Bisericeasc$ pe termen de 4 ani, precum i
din consilierii administrativi, ca membri permanen#i
1
.
Consiliul exercit$ o parte din atribu#iile Adun$rii Na#ionale Bisericeti ntre
sesiunile acesteia, cu excep#ia celor legate de aprobarea bugetului i a contului
de gestiune, ntocmete darea de seam$ anual$ asupra mersurilor treburilor

1
I.N.Floca, S.Joant$, op.cit, p. 17.
28
bisericeti i exercit$ orice alte atribu#iuni ce i se vor da de Adunarea General$
Bisericeasc$.

b. Patriarhul este ntiul St$t$tor ntre ierarhii Bisericii Ortodoxe Romne,
Mitropolit al Munteniei i Dobrogei i Arhiepiscop al Bucuretilor, cu urm$toarele
atribu#ii:
-convoac$ i prezideaz$ organele deliberative centrale ale Bisericii
Ortodoxe Romne;
-aduce la ndeplinire hot$rrile organelor deliberative centrale ale Bisericii;
-reprezint$ Patriarhia n justi#ie, n fa#a autorit$#ilor de stat i fa#$ de ter#i,
personale sau prin mputernici#i;
-numete loc#iitorii de mitropoli#i, primete plngeri mpotriva ierarhilor;
-exercit$ orice alte atribu#ii acordate lui prin canoane, legi i regulamente.
Patriarhul este numai primus inter pares n Sfntul Sinod, avnd rolul de
a prezida, nefiind, n afara gradului ierarhic, superior celorlal#i episcopi.
Aparatul prin care patriarhul i exercit$ atribu#iile administrative este
format din:
-administra#ia patriarhal$
-cancelaria patriarhal$
-corpul de inspec#ie i control.

II.1.2. Organizarea local$ a Bisericii Ortodoxe Romne


Potrivit art.39 din Statut, p$r#ile componente i organele locale ale Bisericii
Ortodoxe Romne sunt: mitropolia, eparhia, protopopiatul, m$n$stirea i
parohia
1
. Fiecare parte component$ se administreaz$ i se conduce independant
de alt$ parte de acleai grad, modul lor de constituire i organele lor fiind identice
la unit$#i de acelai fel (art.40 din Statut).

1
Idem.
29
1.Mitropolia (art.111-114 Statut) este unitatea administrativ$ bisericeasc$
teritorial$, format$ dintr-un num$r de eparhii, sub conducerea organelor centrale
mitropolitane ale puterii bisericeti, n frunte cu un mitropolit. Actualmente,
Biserica Ortodox$ Romn$ num$r$ ase mitropolii pe teritoriul #$rii i nc$ trei n
afara grani#elor #$rii. n fiecare mitropolie, organul central de conducere
deliberativ$ este sinodul mitropolitan, alc$tuit din mitropolit i episcopii din
subordinea sa.
2.Eparhia este unitatea administrativ$ bisericeasc$ din cadrul unei
mitropolii aflat$ sub conducerea organelor centrale eparhiale ale puterii
bisericeti, n frunte cu un episcop eparhiot.
Conducerea eparhiei este realizat$ de episcop, ajutat de urm$toarele
organe: Adunarea eparhial (organ deliberativ), consiliul eparhial (organ executiv
al Adun$rii eparhiale),Consistoriul eparhial (organ judiciar disciplinar, func#ionnd
ca prim$ instan#$ sau instan#$ canonic$ de apel) i Administratia eparhial
(organ executiv al lucr$rilor administrative ale organelor deliberative i executive
ale eparhiei).
Adunarea eparhial$ are competen#e n toate problemele administrative,
culturale i economice i este compus$ din 30 membri reprezentan#i ai clerului i
ai credincioilor, n propor#ie de 1/3 clerici ( alei de preo#i i diaconi) i 2/3 laici,
alei n mandate de 4 ani de delega#ii consiliile parohiale (pentru laici).
3.Protopopiatul este o circumscrip#ie administrativ$ bisericeasc$ care
cuprinde mai multe parohii din aceeai eparhie, toate aflate sub conducerea
administrativ$ a unui protopop .
4.Parohia conform art.41-47 din Satutul Bisericii Ortodoxe Romne,
parohia este comunitatea credincioilor, clerici i mireni, de religie cretin-
ortodox$, aeza#i pe un teritoriu delimitat i organiza#i ca o unitate administrativ
bisericeasc$ local$, sub conducerea organelor locale colegiale de exercitare a
puterii bisericeti, n frunte cu preotul paroh
1
.


1
A se vedea I.N.Floca, S.Joant$, op.cit., p. 19-20.
30
Ca organe colegiale n conducerea i administrarea parohiei sunt:
Adunarea Parohial$, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial iar ca organe
individuale de conducere i administrare: preotul-paroh i epitropul.

a) Adunarea Parohial (art. 52-59 Statut) este organul colegial deliberativ,
compus din to#i b$rba#ii clerici i mireni- majori ai unei parohii, cu o via#$ moral$
i nep$tat$ i care i ndeplinesc toate ndatoririle morale i materiale fa#$ de
Biseric$ i aez$mintele ei
1
.
Adunarea se ntrunete n edin#e ordinare o dat$ pe an, n primul
semestru al anului iar n edin#e extraordinare de cte ori este nevoie.
Convocarea se face de c$tre preedinte, care este preotul-paroh, sau de c$tre
loc#iitorul s$u, n biseric$, dup$ Sfnta Liturghie, cu o s$pt$mn$ nainte de data
fixat$ pentru edin#$. n convocator vor fi precizate data, locul i ora adun$rii iar
dup$ citirea lui n biseric$ va fi afiat pe ua bisericii. Data, locul i ora ntrunirii
vor fi comunicate i protopopului care, dac$ va participa la ea, va prezida
Adunarea (art. 54-56 din Statut).
Cvorumul este ntrunit dac$ adunarea num$r$ cel pu#in o zecime din
totalul membrilor adun$rii parohiale, hot$rrile luate fiind obligatorii dac$ au fost
luate cu voturile majorit$#ii membrilor prezen#i. Dac$ n ziua hot$rt$ adunarea
nu ntrunete num$rul minim cerut de statut, ea va avea loc n duminica
urm$toare n acelai loc i la aceeai or$ fiind valabil constituit$ cu un num$r cel
pu#in egal cu cel al membrilor consiliului parohial (7, 9 sau 12 membri, n func#ie
de m$rimea parohiei).
Hot$rrile adun$rii parohiale pot fi contestate n termen de 14 zile.
Contesta#ia va fi depus$ n scris la protopopiat care, mpreun$ cu avizul
protopopului (aviz consultativ) o va nainta consiliului eparhial (art. 5 din Statut).
Atribu#iile Adun$rii parohiale (art. 53 Statut) sunt urm$toarele:
alege pe membrii consiliului parohial i pe cei ai comitetului
parohial conform procedurii de alegeri reglementat$ de art. 2 i
urm. din Regulamentul pentru alegerea, func#ionarea i dizolvarea

1
A se vedea I.N.Floca, S.Joant$, op.cit., p. 22.
31
organelor deliberative i executive din parohiile, protopopiatele i
eparhiile din Patriarhia Romn$
1
.
desemneaz$ prin alegere pe preo#ii, diaconii i cnt$re#ii din
parohie, n cazurile n care episcopul o va cere.
ntocmete bugetul parohial.
Verific$ i aprob$ gestiunea anual$ a parohiei.
Fixeaz$ cuantumul maximal al contribu#iilor benevole de cult n
favoarea parohiei.
Administreaz$ patrimoniul parohiei, ngrijind de buna fun#ionare a
edificiilor bisericeti, culturale i funda#ionale.
Hot$r$te cu privire la cump$rarea, la vnzarea sau la grevarea
imobilelor parohiale
Hot$r$te nfiin#area de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau
filantropic i stabilete normele pentru adunarea mijloacelor
pecuniare necesare parohiei.

b) Consiliul Parohial
2
(art. 60.64 Statut) este organul executiv al adun$rii
parohiale i organul deliberativ n administra#ia parohial$, reprezentnd parohia
n toate chestiunile n afar$ de cele spirituale. Se compune din 7, 9 sau 12
membri, n func#ie de m$rimea parohiei, care sunt alei dintre membnrii adun$rii
parohiale pe o durat$ de 4 ani, n mod onorific i cu drept de realegere. Nu pot fi
alei n acelai consiliu tat$l i fiul, fra#ii, socrul i ginerele. Din consiliul parohial
fac parte, cu vot deliberativ, preotul paroh, preo#ii i diaconii deserven#i, precum
i primul cnt$re# din parohie.
Atribu#iile Consiliului parohial sunt cele stabilite pentru adunare parohial$,
cu excep#ia urm$toarelor, atribuite prin Statut numai adun$rii generale:
desemneaz$ prin alegere pe preo#ii, diaconii i cnt$re#ii din
parohie, n cazurile n care episcopul o va cere.

1
Elaborat de Sf.Sinod la 25 febr. 1950 i aprobat de Departamentul Cultelor la 18 august 1950.
2
A se vedea I.N.Floca, S.Joant$, op.cit., p. 23.
32
alege pe membrii consiliului parohial i pe cei ai comitetului
parohial
verific$ activitatea consiliului parohial.
examineaz$ i completeaz$ raportul anual asupra activit$#ii
parohiei.
verific$ i aprob$ gestiunea anual$ a parohiei.
Hot$r$te cu privire la cump$rarea de imobile, la vnzarea i
grevarea acestora.
Pe lng$ atribu#iile care sunt i n competen#a adun$rii parohiale (cu
excep#ia celor de mai sus), consiliul parohial are o ns$rcinare specific$, i
anume aceea de a alege dintre membrii adun$rii parohiale pe delegatul pentru
alegerea membrilor adun$rii eparhiale din circumscrip#ia respectiv$ (art. 63,al.2
Statut).
Hot$rrile consiliului parohial sunt valabile cu majoritatea simpl$ a
membrilor s$i.

c) Comitetul parohial este format dintre membrii alei din rndul consiliului
parohial. (art. 68-70 Statut). Atribu#iile acestuia sunt:
1.nzestrarea i nfrumuse#area bisericilor, a cur#ilor bisericeti, cimitirelor
parohiale i ntre#inerea acestora;
2. formarea i sus#inerea corului bisericesc;
3.ajutorul dat s$racilor, ocrotirea orfanilor i v$duvelor;
4.ajutorul bolnavilor;
5.nfiin#area i sus#inerea bibliotecii parohiale, organizarea colportajului
1
n
parohie i a pangarului
2
.
6.nfiin#area i sus#inerea oric$ror opere de mil$ cretin$.


1
Colportaj = aprovizionarea parohiei i a credincioilor cu c$r#i sfinte, icoane, literatur$ religioas$,
calendare bisericeti.
2
Pangar = mas$ pe care sunt aezate spre vnzare lumn$rile n biseric$. Prin extensie,
aprovizionarea cu lumn$ri.
33
d) Preotul-paroh este conduc$torul parohiei, mputernicit al episcopului.
Din punct de vedere administrativ bisericesc, preotul paroh este conduc$torul
administra#iei parohiale i organ executiv al Adun$rii parohiale i al consiliului
parohial, fiind totodat$ preedintele de drept al organelor parohiale colegiale de
conducere: Adunarea parohial$, Consiliul parohial, comitetul parohial precum i
gestionarul patrimoniului parohiei.
Atribu#iile administrative ale preotului-paroh sunt urm$toarele:
a) aduce la ndeplinire toate dispozi#iile Statului i regulementele
canonice n ceea ce privete parohia;
b) reprezint$ parohia n justi#ie, n fa#a autorit$#ilor i n rela#iile
cu ter#ii, personal sau prin mputernici#i
c) convoac$ i prezideaz$ Adunarea parohial$ i consiliul
parohial;
d) aduce la ndeplinire dispozi#iile organelor bisericeti
superioare;
e) aduce la ndeplinire hot$rrile Adun$rii parohiale;
f) #ine un registru despre to#i membrii parohiei, cu nume,
prenume, ocupa#ia, data naterii, botezului, cununiei, mor#ii i
data eventualei mut$ri ntr-o alt$ parohie.
g) Controleaz$ administrarea averii bisericeti, a funda#iilor din
parohie i a activit$#ilor i institu#iilor culturale;
h) ntocmete i #ine la zi inventarul parohiei.

e) Epitropul. Aceast$ func#ie este creat$ de art. 65-67 din Statut i
activitatea principal$ este de a administra patrimoniul parohial. Epitropul sau
epitropii sunt delega#i dintre membrii Consiliului parohial i administreaz$ n baza
hot$rrilor Adun$rii parohiale sau a consiliului parohial.
Atribu#iile epitropului sunt:
a) administreaz$ bunurile mobile i imobile apar#innd parohiei,
institu#iilor culturale sau funda#iilor parohiei sau a fondurilor cu
destina#ie special$ primite de la consiliul parohial.
34
b) P$streaz$ ntr-un seif banii i h$rtiile de valoare ale parohiei.
c) +ine un registru de venituri i cheltuieli sau, dac$ parohia este mai
mare, nfiin#eaz$ i conduce un departament contabil.
d) Prezint$ la sfritul anului un raport asupra veniturilor i cheltuielilor
bisericeti, culturale i funda#ionael.
e) Supravegheaz$ buna ngrijire a edificiilor bisericeti.
f) ncaseaz$ venituri i face pl$#i curente.


II.2. Organizarea Bisericii Catolice

Biserica Catolic$ cuprinde Biserica Romano-Catolic$ (sau de rit Latin)
precum i un num$r de dou$zeci i una de Biserici Orientale Unite cu Roma, de
rit catolic oriental (de tradi#ie Alexandrin$, Antiohian$, Armean$, Chaldeean$ i
Constantinopolitan$ sau greac$) dintre care n Romnia exist$ Biserica Romn$
Unit$ cu Roma sau Biserica Greco-Catolic$.
n aceast$ parte a expozeului nostru vom trata mai nti organizarea
central$ a Bisericii Romano-Catolice (II.2.1) iar ulterior vom discuta despre
organizarea regional$ a Bisericii Catolice (II.2.2.)

II.2.1.Organizarea Central$ a Bisericii Romano Catolice

II.2.1.1 Autoritatea Suprem$ n Biseric$. Codex Juris Canonici (can.330)
prezint$ dou$ subiecte de drept canonic care au puterea suprem$ i plenar$ n
Biseric$, Pontiful roman i Colegiul episcopilor ale c$ror rela#ii una cu alta, cu
r$d$cini n Scriptur$ i Sfnta Tradi#ie, i g$sesc ncadrarea n drept. Legisla#ia
cuprins$ n fostul cod canonic din 1917, reiterat$ i dezvoltat$ prin principiile
directoare ale textelor Conciliului Vatican II, este actualmente nglobat$ n
prevederile codului.

35
A) Pontiful Roman. Episcopul Bisericii Romei, Succesorul Sfntului
Apostol Petru, este capul colegiului episcopilor, Vicarul Mntuitorului Iisus
Hristos, p$storul Bisericii Universale. El dispune de o putere ordinar$, suprem$,
plenar$, imediat$ i universal$ n Biseric$, care poate fi ntotdeauna exercitat$ n
mod liber (can. 331 CIC ).
Canonul 331 1 CIC precizeaz$ c$ Sfntul P$rinte nu dispune de aceast$
putere doar asupra Bisericii n integralitatea sa ci i exercit$ puterea ordinar$ i
asupra tuturor Bisericilor particulare.
Aceast$ putere este dobndit$ din oficiu de Pontiful Roman, f$r$ vreo
delegare sau concesiune din partea unor persoane sau institu#ii p$mnteti.
Puterea sa nu este limitat$ n spa#iu, putndu-i exercita atribu#iile asupra tuturor
Bisericilor, aa cum prevede can. 331 1, citat mai sus. Mai mult, puterera sa
nu este limitat$ de prevederile dreptului deoarece Pontiful Roman este supremul
legislator al Bisericii
1
i c$, dup$ cum vom vedea colegiul episcopilor nu poate
adopta un act colegial f$r$ participarea sa. n sfrit, n calitatea sa de p$stor al
Bisericii Universale, deciziile sale nu sunt condi#ionate de organisme
intermediare, cum ar fi conciliile sau conferin#ele episcopale.

Libertatea pe care dreptul canonic catolic o recunoate Pontifului Roman
n exercitarea puterii sale este un element constitutiv al sarcinii sale pastorale
2
.
Dar aceast$ putere nu izoleaz$ pe Sfntul P$rinte nici de Colegiu, nici de
Biserica n ntregimea ei. De aceea canonul 333 2 CIC poate primi o aplica#ie
concret$: astfel, n exercitarea func#iei sale de p$stor suprem al Bisericii, Pontiful
Roman este ntotdeauna n leg$tur$ i n comuniune cu ceilal#i episcopi i cu
Biserica ntreag$. Este adev$rat c$ acest canon con#ine mai mult o obliga#ie
moral$ dect juridic$, dar garanteaz$ libertatea exercit$rii puterii de c$tre Pontiful
Roman
3
.
Exerci#iul unei asemenea libert$#i este comun n dreptul canonic, ct timp
sunt determinate drepturile i ndatoririle titularilor unei sarcini pastorale ntr-o

1
A se vedea P.Valdrini, J.-P-Durand, O.chapp, J.Vernay, op.cit., p. 125.
2
Idem, p.126.
3
Idem, p.127.
36
comunitate ierarhic$. Astfel, episcopul sau preotul dintr-o parohie beneficiaz$ de
o libertate asem$n$toare de ac#iune, de decizie i de evaluare a ce este bun
pentru comunitatea sa. Totui, n cazul exercit$rii n mod greit a unei asemenea
libert$#i, exist$ c$i de atac n fa#a autorit$#ilor superioare, n ceea ce se numete
contenciosul canonic. Prin urmare, orice decizie canonic$ administrativ$ poate fi
atacat$, cu excep#ia celor ale Papei, care sunt date f$r$ drept de apel sau
recurs. (can.333 3 CIC).

B) Colegiul Episcopilor. Colegiul este de asemenea subiect al puterii
supreme i plenare asupra Bisericii n ntregimea sa. Al$turi de Pontiful Roman
care, dup$ cum am ar$tat mai sus, poate s$ i exercite puterea liber, exerci#iul
puterii colegiului nu poate fi realizat f$r$ acesta.
Codul prevede n acest moment dou$ forme de realizare a puterii
Colegiului Episcopilor:
1. exerci#iul solemn al puterii n cadrul unui Conciliu Ecumenic
2. promulgarea unui act colegial de c$tre episcopii afla#i, la momentul
respectiv, peste tot n lume.
Se prevede de asemenea, ntr-o manier$ general$, posibilitatea Sfntului
P$rinte de a g$si alte modalit$#i de exerci#iu colegial a sarcinilor pe care le are
Colegiul episcopilor.
Canoanele 338-341 CIC referitoare la convocarea de c$tre Pap$ a unui
Conciliu Ecumenic arat$ cum se manifest$ puterea de conducere. Sfntul
Printe convoac$ Conciliul Ecumenic, l prezideaz$, poate decide s$ i transfere
lucr$rile ntr-unn alt loc, l poate suspenda sau dizolva. Mai mult, el determin$
subiectele ce vor fi tratate n Conciliu, iar hot$rrile Conciliului trebuie aprobate
de c$tre Pap$.

II.2.1.2. Organele adiacente. n ndeplinirea sarcinilor pastorale i
administrative pe care le are, Sfntul P$rinte beneficiaz$ de asisten#a sau
ajutorul unor persoane sau institu#ii. Aceast$ asisten#$ revine n primul rnd
episcopilor, n virtutea apartenen#ei lor la Conciliu i se manifest$ prin intermediul
37
Sinoadelor (A). Un al doilea loc revine cardinalilor (B) care, la fel, reuni#i n
consistorii l ajut$ pe Pontiful Roman. Ca persoane individuale, cardinalii pot fi
colaboratori permanen#i ai Papei, primind oficii n cadrul Curiei romane (C) sau
reprezint$ pe Suveranul Pontif i Biserica n rela#iile cu alte State n calitate de
lega#i sau nun#i apostolici.

A. Sinodul Episcopilor. Activitatea sa este numai de ordin consultativ al
Papei n luarea deciziilor sale. Remarcile i propunerile sale au numai un rol
strict consultativ, nefiind obligatorii. For#a executorie i caracterul obligatoriu al
unor reguli izvorte n urma unui sinod episcopal au aceast$ calitate i i g$sesc
fundamentul numai n puterea Papei asupra Bisericii Universale. Potrivit can. 343
CIC, sinodul episcopilor are doar rolul de a discuta diverse probleme ridicate de
Sfntul P$rinte i de a-i exprima dorin#ele, dar nu de a trana aceste probleme
i de a emite decrete. Astfel, sinodul poate primi de la Suveranul Pontif o putere
deliberativ$, dar deciziile luate sunt ale Papei
1
.

B. Cardinalii. Cardinalii sunt ai Sfintei Biserici Romane n virtutea
leg$turii originale ntre colegiul pe care l formeaz$ (colegiul cardinalilor) i
Biserica din Roma. nc$ din sec. al VI-lea sunt numi#i cardinali superiorii preo#ilor
ataa#i bisericilor principale din dioceza Romei, apoi termenul s-a extins i la
diaconii plasa#i n fruntea uneia dintre vechiile diaconii sau biserici diaconale
create n Roma. n sec. al VIII-lea erau numi#i cardinali episcopii vecini Romei,
supranumi#i i suburbicari, care l ajutau pe Pap$ n func#iile sale liturgice i
guvernamentale. ncepnd cu sec. al IX-lea titlul, ntotdeauna acordat celor ase
episcopi suburbicari, a fost rezervat celor mai importan#i preo#i i diaconi iar
ulterior Pontiful roman i-a afectat pe acetia din ce n ce mai mult guvern$rii i
serviciului pe lng$ Sfntul Scaun. Cardinalii sunt inclui n curia roman$ i nu
p$streaz$ dect o leg$tur$ simbolic$ cu diocezele sau diaconatele lor. Din sec.
al XII-lea titlul de cardinal a fost acordat i episcopilor din dioceze dep$rtate de

1
Ibidem.
38
Roma, n vederea exercit$rii unui oficiu de consilier pe lng$ Pontiful Roman n
cadrul curiei romane.
Func#ia principal$ a cardinalilor de curie care rezideauz$ n Roma este
aceea de a aprticipa la guvernarea Bisericii. Cu toate acestea, episcopii i mai cu
seam$ arhiepiscopii pot primi aceast$ demnitate
1
i r$mn n diocezele lor n
totat$ lumea, de unde p$storesc. n aceste cazuri, rolul lor principal este
ntrunirea n Conclavul cardinalilor pentru alegerea unui nou Pontif Roman,
potrivit Constitu#iei Apostolice Universi Domini Gregis promulgat$ n 1996 de
Papa Ioan Paul al II-lea.
Conform acestei Constitu#ii, num$rul actual al cardinalilor este de 160 dar
numai cerdinalii care nu au mplinit la data Conclavului vrsta de 80 de ani pot fi
cardinali electori. n acest moment sunt 120 cardinali electori (dintre care 59 din
Europa i 61 din restul lumii).
Interna#ionalizarea colegiului nu a f$cut s$ dispar$ vechea mp$r#ire a
cardinalilor n cardinali-episcopi, cardinali-presbiteri i cardinali-diaconi (can.350
CIC ). Primii sunt titularii unei biserici suburbicare din mprejurimile Romei, ceilal#i
au un titlu presbiterial sau o diaconie n Roma. Aceast$ clasificare nu mai are
ast$zi dect o importan#$ onorific$.
Preeden#ia Sacrului Conclav al cardinalilor revine cardinalului episcop
numit cel mai demult n func#ie ntr-un scaun suburbicar. Acesta poart$ i titlul
onorific de episcop de Ostia, fiind cardinal decan. n conclav, nu este dect
primus inter pares, neavnd jurisdic#ie asupra celorla#i cardinali.

C.Curia Roman. Modificat$ de-a lungul istoriei
2
, Curia roman$ este
format$ n principali din cardinali, dar i din aparat administrativ, cleric sau laic.
Prin Constitu#ia Apostolic$ Pastor Bonus promulgat$ de Papa Ioan Paul al II-lea
curia roman$ este mp$r#it$ n general n dicasterii i institute.
Institutele sunt n num$r de dou$, i anume:

1
Titularii unor anumite scaune arhiepiscopale devin automat cardinali, la fel i patriarhii unor
Biserici Orientale unite cu Roma.
2
A se vedea pentru dezvolt$ri n ceea ce privete istoria, compozi#ia i transform$rile la care a
fost supus$ Curia roman$, J.Gaudemet, op.cit., p.69-74, P.Valdrini, J.-P-Durand, O.chapp,
J.Vernay, op.cit., p.135-139.
39
- Prefectura casei pontificale
- Oficiul de celebr$ri Liturghice a Suveranului Pontif

Dicasteriile sunt formate din :
a)- Secretariatul de Stat
b)- Congrega#ii
c)- Tribunale
d)- Consilii i Oficii

a) Secretariatul de Stat este prezidat de cardinalul Secretar de Stat i este
divizat n dou$ sec#iuni:
-Sectiunea afacerilor generale, veritabilul secretariat al Papei pentru
afacerile curente.
-Sectiunea raporturilor cu Statele, un veritabil Ministre de Externe.

b) Congrega#iile, al$turi de Tribunale, se deosebesc de de consilii i de
oficii deoarece posed$ o putere de guvern$mnt, administrativ n cazul
Congrega#iilor) i judiciare (n cazul Tribunalelor).
Constitu#ia Apostolic$ Pastor Bonus definete nou$ Congrega#ii, egale
ntre ele din punct de vedere ierarhic: Congregatia pentru doctrina credintei,
Congregatia pentru Bisericile Orientale, Congregatia Cultului Divin i a disciplinei
Sacramentelor, Congregatia pentru cinstirea sfintilor i canonizri, Congregatia
pentru episcopi, Congregatia pentru evanghelizarea poparelor, Congragatia
pentru cler, Congragatai pentru institutele de viat consacrat i pentru
societtile de viat apostolic i Congregatia pentru seminarii i institutii de
nvtmnt.
c) Sistemul judiciar superior este format din trei tribunale cu competen#e
diferite: Penitencieria Apostolic, Signatura Apostolic i Rota roman.Fiecare
dintre aceste tribunale este instan#$ suprem$, un recurs extraordinar putnd fi, n
cazuri excep#ionale, judecat de Pap$, ca suprem judec$tor n Biserica
p$mntean$.
40
d) Consiliile i oficiile au fost create prin aceeai Constitu#ie Apostolic$ n
scopul gestion$rii activit$#ilor care scap$ n mod obinuit din sfera congrega#iilor.
Contrar congrega#iilor i tribunalelor, consiliile i oficiile nu exercit$ puterea de
guvernare, cu excep#ia con#inut$ n art. 134 al Constitu#iei Apostolice Pastor
bonus referitoare la Consiliul pontifical pentru laici. Oficiile sunt privite mai
degrab$ ca furnizoare de servicii administrative i con#in n organigramele lor
foarte mul#i laici (de exemplu serviciile privind gestiunea patrimoniului sau cel
financiar al curiei romane). )i n ceea ce privete oficiile exist$ o excep#ie
notabil$, i anume oficiul denumit Camera apostolic ce i exercit$ competen#a
n cazul vacan#ei Scaunului Apostolic.


II.2.2. Structura teritorial$ a Bisericii Romano-Catolice

Dioceza este o unitate teritorial$ a Bisericii Romano-Catolice, condus$ de
un episcop, care are o organizare similar$ eparhiei ortodoxe. n cadrul diocezei,
episcopul are o putere sacerdotal$ plenar$ i o putere jurisdic#ional$ ordinar$.
Episcopii diocezani pot fi sufragani (depind de un mitropolit) sau exemp#i (sunt
numi#i direct de Sfntul Scaun)
Episcopul este ajutat, n misiunea sa, de episcopi auxiliari (n cazul n
care nevoile pastorale ale diecezei o cer), precum i de organisme de conducere
ajut$toare, dintre care enumer$m: Adunarea Diecezan, Curia diecezan,
Cancelarul Curiei diecezane, Economul diecezan, Consiliul preotilor i Colegiul
consultativ diecezan, precum i de Consiliul pastoral.

Dioceza este mp$r#it$ n mai multe protopopiate, f$r$ personalitate
juridic$, ce r$spund n mod strict administrativ de parohii.
Parohia este o comunitate de credincioi, constituit$ permanent n
diecez$, n care grija sufletelor este ncredin#at$ unui preot paroh. n mod
general parohia este comunitatea credincioilor de pe un teritoriu determinat. n
mod excep#ional ns$, episcopul poate constitui parohii cuprinznd numai o sau
41
mai multe categorii de credincioi, dup$ criteriul na#ional, de limb$ sau orice alt
criteriu considerat necesar.
Competen#a nfiin#$rii i stabilirii parohiilor apar#ine exclusiv episcopului
diecezan. O parohie legitim nfiin#at$ devine de drept persoan$ juridic$.
nfiin#area, schimbarea sau suprimarea parohiilor este de competen#a
episcopului diocezan, dar numai dup$ consultarea cu consiliul preo#esc.
n parohie, preotul paroh este ajutat de c$tre consiliul pastoral al parohiei,
format din laici i clerici, cu un rol minor i de consiliul parohial pentru afacerile
economice care nu are un rol facultativ i care servete la administrarea
bunurilor parohiei.
Atribu#iile parohului sunt:
S$ catehizeze pe to#i credincioii din parohie ntr-un mod adecvat i
specific fiec$ruia
S$ predice cuvntul lui Dumnezeu
S$ viziteze colile, c$minele, locuin#ele i n general ntreaga
parohie
S$ administreze cu aten#ie patrimoniul parohiei, ajutat de consiliul
parohial pentru afaceri economice.Capitolul III. PERSOANELE N BISERIC'


ncercnd s$ explice Biserica, privit$ ca un organism social, autorii de
drept canonic i teologii, mai ales cei catolici din a doua jum$tate a sec. al XIX-
lea, o caracterizau ca fiind o societate perfect$, idee care se reg$sete i n
Codex Juris Canonici din 1917.
Fidel$ doctrinei P$rin#ilor Bisericii i ideilor teologiei medievale, doctrina
con#inut$ n Conciliul Vatican II nu mai prezint$ Biserica prin prisma unei societ$#i
42
perfecte, ci ca o comunitate de credin#$ i o societate uman$
1
. Ca n orice
societate, exist$ mai multe categorii, care n Biserica sunt diferen#iate conform
unei mp$r#iri str$vechi: clerici (episcopi, presbiteri, diaconi), laici (fideli sau
mireni) i monahi (c$lug$ri).

III. 1. 1. Laicii. Att n ecclesiologia ortodox$, ct i n cea catolic$, laicii
(sinonim cu mirenii sau fidelii) au reprezentat i reprezint$ unul din stlpii
importan#i ai Bisericii ca societate. ntr-o accep#iune stric$ a termenului de laic
(gr./01457 ), n ortodoxie se n#elege simplul fapt de a nu fi ini#iat, adic$ de a nu fi
cleric.
ntr-o interpretare mai larg$, termenul de laici se refer$ la totalitatea
credincioilor cretini membri ai Bisericii, care nu au starea preo#easc$ (n nici
una din treptele sale) i nici calitatea de slujitori inferiori ai Bisericii (de ex.
cnt$re#i) institui#i prin hirotesie
2
. Pentru a avea calitatea de laic membru al
Bisericii, se cere s$vrirea Sfintei Taine a Botezului.
La fel i n gndirea catolic$, prin fidel se n#elegea persoana subiect al
sarcinilor pastorale dar prin can. 204 al CIC 1983, termenul de fidel este utilizat
ntr-un sens specific. Acest canon, poate unul dintre cele mai fundamentale ale
Codului, deschide ansamblul legislativ consacrat persoanelor n Biseric$,
definind un statut comun al tuturor boteza#ilor apar#innd Bisericii Catolice. Astfel,
este fidel persoana care a primit Sacramentul Botezului n Biserica Catolic$.

Primind Botezul, persoana fizic$ dobndete capacitatea juridic$ de drept
canonic, devenind astfel subiect de drepturi i obliga#ii din punct de vedere
canonic.

Dreptul bisericesc determin$ patru condi#ii care privesc pesonalitatea
canonic$ a laicilor, modificnd-o sau dezvoltnd-o:

1
A se vedea pentru detalii J.Gaudemet, op.cit.p.19-24.
2
Vezi pentru defini#ie, I.N.Floca, op.cit. p. 245.
43
1. Vrsta declaneaz$ aplicarea unui mare num$r de canoane, n special
n dreptul penal canonic sau n cel sacramental. Din punct de vedere canonic,
majoratul este ob#inut n Biserica catolic$ la 18 ani, la fel ca i n Biserica
Ortodox$ romn$. n Biserica Catolic$ este considerat copil (infans) minorul
care nu a mplinit vrsta de 7 ani, avnd numai capacitate de folosin#$ n dreptul
canonic
1
. ncepnd cu vrsta de 7 ani, minorul este prezumat ca avnd un
discern$mnt diminuat, depinznd de p$rin#i sau tutori.
Dreptul canonic cunoate dou$ tipuri de prezum#ii legale:
a) prezum#ia simpl$ juris tantum- care admite proba contrar$
b) prezum#ia excep#ional$ (absolut$) juris et de jure- care nu admite
proba contrar$
2
.
Absen#a discern$mntului n cazul minorului sub 7 ani est o prezum#ie
absolut$, n timp ce prezen#a discernmntului la un minor care a mplinit aceast$
vrst$ poate fi contestat$ prin orice mijloc de prob$. Preciz$m de asemenea c$ o
persoan$ c$reia i lipsete n mod obiniut discern$mntul i care nu se poate
guverna ea ns$i este asimilat$ potrivit can.99 CIC copiilor sub 7 ani.
2.Domiciliul i quasi-domiciliul (reedin#a)
3

Determinarea domiciliului sau a reedin#ei n dreptul canonic are
importante leg$turi cu administrarea unora dintre Sfintele Taine (botez, cununie),
a competen#ei tribunaleor canonice precum i a activit$#ii laicului ntr-o anumit$
parohie.
Distinc#ia dintre domiciliu i reedin#$ (quasi-domiciliu) este dat$ de
inten#ia unei persoane de a locui un anumit timp ntr-un anumit loc.
Domiciliu este considerat atunci cnd o persoan$ (denumit$ i incola)
locuiete ntr-un anumit loc de cel pu#in cinci ani cu inten#ia de a sta acolo
definitiv, cu excep#ia unor cauze neprev$zute.
Reedin#a sau quasi-domiciliul este considerat$ n situa#ia n care o
persoan$ (denumit$ i advena) locuiete ntr-un loc de cel pu#in trei luni cu
inten#ia de a mai locui nc$ trei luni acolo.

1
A se vedea P.Valdrini, J.-P.Durand, O.chapp, J.Vernay, op.cit., p.30 i urm.
2
Idem.
3
Ibidem.
44
Persoanele care nu sunt ntr-un anumit moment nici la domiciliul lor nici la
o reedin#$, dar au inten#ia de a i le p$stra sunt denumite peregrini (c$l$tori) iar
cei care nu au nici domiciliu nici quasi-domiciliu sunt numite vagi .
3.Consangvinitatea, afinitatea i adop#ia.
ncepnd din 1983 Codul Canonic a revenit, dup$ o pauz$ mai mare de un
mileniu, la calculul roman al gradelor de consangvinitate, utilizat de majoritatea
legiuirilor laice, n locul celui german, folosit de Biseric$ din sec. al VIII-lea. n
Biserica Ortodox$ se utilizeaz$ sistemul roman de calcul.
Consangvinitatea se m$soar$ pe linii i pe grade, cea direct m$surnd
attea grade cte genera#ii, r$d$cina (antecesorul de la care se calculeaz$) fiind
exclus$. Consangvinitatea colateral folosete acelai principiu: r$d$cina
(antecesorul comun) fiind exclus$, se adun$ cele dou$ linii num$rndu-se attea
grade cte persoane.
Afinitatea apare cnd nu sunt leg$turi de snge, dintr-o parentate prin
alian#$. Se nate dintr-o c$s$torie valid$, crend leg$turi ntre so# (i rudele
acestuia) i consangvinii so#iei i reciproc.
Adoptia creeaz$ leg$turi determinate de legisla#iile civile n vigoare n
diverse state, putnd fi plus plena (cu efecte depline) sau minus plena (cu efecte
restrnse) ntre adoptat i adoptator, pe de o parte i ntre consangvinii i afinii
adoptatului i adoptatorului, pe de alt$ parte.
4.Apartenen#a de o Biseric$ ritual$
Aceast$ condi#ie a persoanei fizice laice n Biseric$ este dat$ de cultul
propriu-zis n care ea func#ioneaz$ i al c$rui subiect este. Astfel, n sens larg,
laicul ortodox poate fi subiect al unei Biserici Ortodoxe autocefale ( de ex.
Biserica Ortodox$ romn$, Biserica Ortodox$ Rus$) sau de rit liturgic (Biserica
Ortodox$ romn$ de Rit vechi etc) iar credinciosul catolic poate fi de rit latin
(Biserica Romano-Catolic$ sau, n cadrul bisericii latine, de rit liturgic diferit, cum
ar fi ritul ambrozian sau galican) sau de rit oriental (apar#innd unei Biserici
Orientale Unite cu Roma- greco-catolic).
45
n sens restrns, laicii particip$ la via#a spiritual$ din parohia n care sunt
nscrii, contribuind totodat$ i la administrarea i buna func#ionare ale parohiei
privite ca o persoan$ juridic$.


III.1.2. Clericii. Sub numele de cler se n#elege totalitatea preo#ilor institui#i
prin hirotonie. Trebuie s$ men#ion$m c$ starea clerical$ propriu-zis$ sau ceea ce
se numete, n sens larg preo#ie, reprezint$ o categorie de membri ai Bisericii i
anume cea format$ prin conferirea harului sfin#itor ntr-una dintre cele trei trepte
de slujitori bisericeti de instruire divin$
1
.
Att n Biserica Ortodox$, ct i n cea Catolic$, Latin$ i Oriental$,
ierarhia n Biseric$ se mparte n ierarhie sacramental$ i ierarhie jurisdic#ional$.
Ierarhia sacramental$ se divide la rndul ei n grade bisericeti superioare,
care se dau n$untrul altarului i n grade bisericeti inferioare, care se dau n
afara altarului. ntr-o accep#ie strict$ a termenului, clerul se mparte n trei mari
categorii de instruire divin$: diaconii, presbiterii i episcopii, reprezentnd tocmai
gradele bisericeti superioare, aa cum sunt ele n#elese din punctul de vedere al
iearhiei sacramentale.
Aceste grade superioare se dau n interiorul altarului, de c$tre episcop,
prin s$vrirea hirotoniei, n timp ce gradele inferioare nu fac parte din clerul
propriu-zis, ca stare haric$, i de aceea sunt date n afara altarului, prin punerea
minilor (hirotesie.)
Episcopatul. Gradul cel mai nalt n Biseric$ este cel de episcop, prin
faptul c$ puterea episcopal$ este motenit$ de la Apostoli. Ca i grade
administrative, din tagma episcopilor se desprind arhiepiscopii, mitropoli#ii,
patriarhii, cardinalii, Papa. Numai episcopii pot administra n mod plenar Sfintele
Taine /Sacramente i au rol de conducere n unit$#ile de cult pe care le
p$storesc.
Episcopii administreaz$ Taina/Sacramentul Hirotoniei diaconilor,
prezbiterilor i episcopilor, n acest caz, pentru hirotonia n episcop sunt necesari

1
I.N.Floca, op.cit., p. 237.
46
doi sau mai mul#i episcopi pentru a s$vri aceast$ Tain$. Pentru a accede n
stadiul episcopal se cere un stagiu monahal n Biserica Ortodox$ precum i un
stagiu de minim cinci ani n preo#ie n Biserica Catolic$.
Presbiteratul. Denumit i preo#ie propriu-zis$, clasa presbiterilor are, n
baza hirotoniei acordate de c$tre episcop, anumite dreptuiri n Biseric$, putere
condi#ionat$ ns$ de puterea episcopal$. Presbiteratul, ob#inut n baza hirotoniei,
d$ putere membrilor lui s$ ndeplineasc$ anumite lucr$ri n Biseric$, cu excep#ia
celor rezervate n mod special episcopilor : hirotonia, sfin#irea antimiselor,
sfin#irea Sfntului Mir.
Diaconatul. Este al treilea grad ierarhic de instituire divin$, instituit prin
hirotonie, i are rol ajut$tor pe lng$ episcopi i prezbiteri n via#a sacramental$
i n cea administrativ$.

Condiiile pentru alegerea clerului
1
. Pentru a acede la treptele clericale
se cer anumite condi#ii, att n Biserica Catolic$ ct i n cea Ortodox$:
1. Conditii fundamentale. Aceste condi#ii sunt esen#iale, nerespectarea lor
ducnd la o nulitate absolut$ a actelor de primire n cler.
a) Vocatia(chemarea). Pentru a deveni membru al clerului, candidatul
trebuie s$ prezinte voca#ie pentru aceast$ activitate haric$. Dei nu este o
condi#ie cu adev$rat juridic$, trebuie totui amintit$ n mod deosebit.
b) Botezul valid. Numai laicii boteza#i valid pot s$ devin$ clerici.
c) Sexul masculin. Biserica nu a recunoscut femeilor dreptul de a ngriji de
afacerile interne ale Bisericii sau de a intra n tagma clerului.
d) Libertatea individual. Prin aceast$ cerin#$ se n#elege c$ cel care
dorete s$ devin$ cleric trebuie s$ exprime un consim#$mnt valid, neviciat de
vreo presiune str$in$.Tot n cadrul acestei condi#ii se cere candidatului s$ nu
aib$ antecedente penale.
2.Conditii speciale. n cadrul condi#iilor speciale trebuie enumerate
condi#iile fizice (2.1.), condi#iile religios-morale (2.2) precum i condi#iile
intelectuale-culturale (2.3.)

1
A se vedea pentru detalii I.N.Floca, op.cit, p. 278-289.
47
2.1 Conditiile fizice.
a) Starea de sntate. Candidatul nu trebuie s$ aib$ boli sau handicapuri
ce s$ mpiedice exercitarea slujbelor i a activit$#ii preo#eti.
b) Vrsta. n general, pentru episcopi vrsta minim$ este de 35 de ani n
Biserica Catolic$ i de 30 de ani n cea ortodox$, iar pentru presbiteri se cere
vrsta majoratului.
2.2 Conditii religios-morale
a) credin#$ solid$, pietate, zel n p$storirea sufletelor i cump$tare.
b) moralitate ireproabil$.
c) o bun$ reputa#ie.
d) problema c$s$toriei preo#ilor. La episcopi se cere s$ nu fie c$s$tori#i, la
fel ca i la preo#ii romano-catolici (can. 33 al Conciliului de la Elvira)
1
celibatul
fiind o regul$ imperativ$, n timp ce pentru presbiterii ortodoci i greco catolici
c$s$toria este permis$ cu excep#ia cazurilor n care au mai fost c$s$tori#i sau au
fost logodi#i de dou$ ori. Potrivit canoanelor ortodoxe, nu pot fi hirotoni#i ca preo#i
cei care tr$iesc n concubinaj, care au contactat o c$s$torie ntr-un grad de
rudenie oprit sau care s-au c$s$torit cu o adulter$.
n cazul n care candidatul se hirotonete ca i cleric nec$s$torit, nu se va
mai putea c$s$tori dup$ primirea harului.


III.1.3. Monahii
2
. O treia stare n care se pot g$si membri Bisericii este
cea monahal$, mai cunoscut$ i sub numele de c$lug$rie. n dreptul canonic
catolic monahii mai sunt denumi#i sub titulatura de membri ai institutelor de via#$
consacrat$.
Trebuie precizat c$ monahii, prin adncimea tr$irilor lor religioase i prin
perseveren#a cu care urmeaz$ perceptele Mntuitorului, se constituie ntr-o
categorie diferit$ de cea a laicilor sau a clericilor. Pe scurt, un laic poate
mbr$#ia starea monahal$ f$r$ a fi neap$rat cleric.

1
A se vedea pentru detalii asupra problemei interdic#iei c$s$toriei clericilor n Biserica Latin$,
J.Gaudemet, op.cit. p. 42-44.
2
A se vedea, pentru dezvolt$ri, I.N.Floca, op.cit., p. 262-268.
48
Pentru a deveni monah sau membru al unui institut de via#$ consacrat$,
persoana botezat$ valid va alege, prin propria sa voin#$, s$ urmeze perceptele
religioase cretine i, mai ales, s$ depun$ cele trei voturi (sau lep$d$ri de
sine)
1
cerute pentru a intra n cinul monahal: votul ascult$rii (supunerea
necondi#ionat$ voin#ei superiorilor), al castit$#ii i al s$r$ciei (renun#area la
bunurile materiale).III. 2. PERSOANELE JURIDICE N DREPTUL CANONIC


Receptnd deplin motenirea juridic$ roman$
2
, dreptul canonic a utilizat,
nc$ de la originile sale
3
, no#iunea de personalitate juridic$. Att Codex Juris
Canonici din 1983 (n canoanele 113-123 i 298-329), Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium din 1990 ( can.920 i urm.) actualmente n vigoare, ct
i Codul din 1917 (can.99-106 i 684-725) definesc normele generale referitoare
la personalitatea juridic$, nainte de a preciza regulile privind diversele categorii
de persoane juridice subiecte ale dreptului canonic.

1
Idem., p. 264.
2
Pentru colegiile funerare, asocia#ii publice, vezi Digeste,Quod cujus III,4,7,1; D De reb.dubiis
50, 16, 85 i D. 47, 22, 1 preluate din P.Fr.Girard Textes de droit roman Publis et annots,
Librairie Nouvelle de Droit et Jurisprudence, Paris, 1923, p. 443.
3
n special decretitii care, n glosele lor pe marginea textului lui Gratian, au reg$sit no#iunea
roman$ de universitas care a trecut astfel f$r$ nici o dificultate n Decretalii. Asupra acestei
probleme, a se vedea P.Gillet, La personnalit juridique en droit ecclsiastique W.Godenne
Imprimeur-editeur, Malines, 1927, p.5-12, R.Naz, A.Dumas, n Dictionnaire de Droit Canonique,
vol 6, Letouzey et An, Paris, 1957, p.1359 i urm., P.Valdrini, J.P.Durand, op.cit, p.105. Asupra
Decretaliilor Papei Grigore al IX-lea ca izvor de Drept canonic i asupra importan#ei lor, a se
vedea P.Valdrini, J.P.Durand, op.cit, p. 9-11, J.Gaudemet, Les sources du droit canonique. VII
e
XX
e
sicle Cerf, Paris, 1993, p.112-119; Administration Pontificale de la Basilique Patriarcale
Saint-Paul Les papes.Vingt sicles dhistoire Librairie Editrice Vaticane, Vatican, 2004, p. 86-
87 . Despre dezvoltarea dreptului canonic ortodox, a se consulta I.N.Floca, op.cit, p.93-110, iar
L.Stan Traditia pravilnic a Bisericii . nsemntatea i folosul cunoaterii legilor dup care se
conduce Biserica n Studii Teologice nr.5-6/1960, p.262 i urm. enumer$ printre izvoarele de
drept bisericesc ortodox ce pomenesc de persoane juridice Nomocanonul n 50 de titluri sau
Nomocanonul lui Ioan Scolasticul (aprox. 565 d.Hr.), Nomocanonul lui Fotie (883).
49
Astfel, la fel ca i n majoritatea codurilor civile statale Codul de Drept
Canonic din 1917 consacra prin can.99
1
no#iunea de personalitate moral$, al$turi
de cea a personalit$#ii fizice
2
. n schimb, Codul de Drept Canonic promulgat n
1983, care abrog$ legiuirile anterioare, creeaz$ o distinc#ie ntre persoane
morale (care exist$ n virtutea dreptului divin)- Biserica Catolic$ i Sfntul Scaun
(can.113 alin.1 CIC. 1983) i alte persoane juridice, create printr-o dispozi#ie de
drept eccleziastic
3
.
Pentru canonul 113 2 din CIC 1983 persoanele juridice sunt subiecte de
drepturi i obliga#ii, fapt care le face egale, pe planul capacit$#ii juridice,
persoanelor fizice
4
. Codul din 1917 se m$rginea s$ disting$ persoanele juridice
colegiale cum ar fi congrega#iile i uniunile fidelilor, precum i persoane juridice
necolegiale, exemplificndu-se cu parohiile, diocezele (exarhatele), dar i
beneficiile sau oficiile bisericeti
5
. CIC 1983 pune un pic de ordine n aceast$
clasificare heteroclit$ resuscitnd no#iunea de universitas, proprie dreptului
roman.

n Roma antic$, dreptul perioadei republicane cunotea diverse grupuri
sau corpora#ii, f$r$ o individualitate juridic$ proprie, men#ionate n Legea celor
XII table
6
. Existau numeroase colegii (corporae) de preo#i, funerare sau de artiti
care ns$ nu aveau personalitate juridic$.

1
Can. 99 n Biseric$, pe lng$ persoanele fizice, exist$ persoane morale constituite de
autoritatea public$, care se disting n persoane morale colegiale i necolegiale, cum ar fi
bisericile, seminariile, beneficiile, etc.
2
Pentru detalii, a se vedea F.Coccopalmiero, De persona juridica juxta schema codici novi n
Periodica Vaticani, 1981, p.369 i urm., P.Valdrini, J.P. Durand, O.chapp..., op.cit.p. 106.
3
Vom reveni infra. n discutarea acestui aspect.
4
Sunt etiam in Eclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta silicet in iure
canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruent.
5
n orice caz, Codex Juris Canonici 1917 consacra prin intermediul canonului 99 o diviziune
admis$ n fapt de mult$ vreme, dar care nu i g$sise locul pn$ atunci ntr-o clasificare legal$ a
persoanelor. Oricum, termenul de persoan$ moral$ nu era uniform utilizat n Cod, sintagmele
persona juridica ( can.687, 1489, 1495), ens juridicum ( can.1409, 1410), corpus morale
(can.255 alin.2) nlocuindu-l adeseori. A se vedea, pentru dezvolt$ri, P.Valdrini, J.P.Durand,
O.chapp..., ibidem P.Gillet, op.cit.p. 232-233.
6
Coord. Y.Eminescu, Subiectele colective de drept n Romnia Ed.Academiei R.S.R.,
Bucureti, p.7, H, L i J.Mazeaud, Fr.Chabas, Leons de droit civil.tome I vol 2, Les
personnes, 8
e
ed.par Fl.Laroche-Gisserot, Montchrestien, Paris 1997, p.313, 320., H.Capitant
Introduction a ltude du droit civil 4
e
ed. A.Pedone, Paris, 1923, p.196, E.Lupan, D.A.Popescu,
A.Marga, Drept Civil. Persoana juridic ed.Lumina Lex, Bucureti, 1994, p.8.
50
n anul 54 .Hr. n perioada consulatului lui Ciceron i a tulbur$rilor lui
Catilina, un senatus-consult a suprimat toate micile asocia#ii populare, deja
numeroase i considerate a fi focare de r$zmeri#$. Restabilite peste c#iva ani,
ele au fost din nou desfiin#ate de Caesar pentru a le fi reglementat regimul juridic
prin lex Iulia de colegiis stabilit de Octavianus Augustus.
1

Aceast$ lege va crea un regim care va subsista pn$ n perioada
modern$ a dreptului; nici o societate, asocia#ie nu se putea forma f$r$ o
autorizare a Senatului
2
. Dar, odat$ ob#inut$ aceast$ autoriza#ie, dac$ asocia#ia
era licit$, dobndea personalitate juridic$
3
. Personalitatea civil$ nu f$cea obiectul
unei concesiuni distincte de putere, nu era o favoare pe care statul o acorda sau
nu. Nici un colegiu nu se putea constitui f$r$ autorizarea legii, dar, sub aceast$
condi#ie, orice colegiu avea capacitate juridic$, aceasta nsemnnd c$ era apt de
a poseda un patrimoniu propriu (de a dobndi drepturi, crean#e, de a fi #inut de
obliga#ii, f$r$ ca drepturile sale s$ se confunde cu cele ale membrilor).

ncepnd ns$ cu adoptarea religiei cretine ca i religie de stat de c$tre
Constantin, apar no#iunile de funda#ii i de patrimonii de afecta#iune beneficiind
de personalitate juridic$
4
. Biserica beneficiaz$ de o importan#$ capital$ n
imperiu, asocia#iile religioase i v$d extins$ capacitatea juridic$; pot primi legate,
prerogativ$ ce fusese mult timp refuzat$ persoanelor juridice, cu excep#ia
Statului. Sub mp$ratul Theodosius al II-lea
5
(408-450 d.Hr.) sunt consacrate n
Codex Theodosianus pe lng$ grupurile de persoane, i operele caritabile piae

1
R.Saleilles, Ibidem.
2
H.L.J.Mazeaud, Fr.Chabas, op.cit. ibidem., H.Capitant, op.cit. p.197-198. Este uor de reg$sit
aici adagiul prin care juritii vechiului drept francez considerau personalitatea ca o eman#ie a
puterii; Lon ne se peut assembler pour faire corps de communaut sans cong et lettres du
Roy Loysel, citat de H., L., J.Mazeaud, Fr.Chabas, op.cit. p.321.
3
H.Capitant, op.cit. p.198, M.Vauthier, op.cit. p. 44 i urm. Pentru opinia contrar$ potrivit c$reia
asocia#iile licite ar avea nevoie de o autoriza#ie special$ pentru a dobndi personalitatea, a se
vedea M.Vauthier, op.cit. p.290.
4
Pentru detalii referitoare la dezvoltarea comunit$#ilor cretine n Imperiul roman i persecu#iile la
care au fost supuse, a se vedea I.N.Floca, op.cit. p.172-176
5
A se vedea Wolfgang Schuller n Der Kaisers aus Rome, C.H. Beck8sche
Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), Mnchen, 1997, p.450-457.
51
causae, conexe Bisericii, deoarece aveau acelai scop caritabil, dar r$mnnd
distincte de aceasta n sensul unei autonomii i al unei personalit$#i distincte.
1

Aceast$ concep#ie este aplicat$ Bisericii catolice, a c$rei personalitate se
degaj$ din comunitatea fidelilor i care apare ca i proprietara tuturor bunurilor
afectate nevoilor de cult
2
. Ulterior, ea se extinde i altor organisme depinznd de
Biseric$, i anume l$caurilor de cult, spitalelor, azilelor, orfelinatelor sau unde
dispozantul, f$r$ s$ creeze nici un stabiliment material, afecteaz$ pur i simplu
veniturile anuale ale unui capital unui scop pios sau caritabil, ceea ce constituie
n fapt funda#ii n sensul restrns al termenului.
3


n vechiul nostru drept nu s-a teoretizat no#iunea de persoan$ moral$,
dei, ceea ce numim ast$zi persoane juridice existau n via#a real$
4
. Cu toate c$
n legiuirile scrise, avnd ca fundament principii de drept roman, receptate prin
nomocanoanele bizantine, n special Hexabiblul lui Armenopulos
5
, Cartea
Romneasc$ de nv$#$tur$ de la Pravilele mp$r$teti- Pravila lui Vasile Lupu

1
H.,L., i J.Mazeaud, Fr.Chabas, Idem.
2
H.Capitant, op.cit. p.199. Ca expresie a jurispruden#ei canonice actuale i a interpret$rii oficiale
a CIC 1983, canonul 204 alin.2, Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constitua et ordinata,
subsistit in Ecclesia catholica, a succesore Petri et episcopis in eius communione guvernata
(Aceast$ Biseric$, constituit$ i ordinat$ n aceast$ lume ca o societate, subzist$ n Biserica
Catolic$, guvernat$ de succesorul Sf.Petru i de episcopi n comuniune cu el.) A se vedea
Congregatio Pro Doctrina Fidei, Literrae Communionis notio, Ad Catholicae Ecclesiae Episcopos
de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio, 28 maii 1992, n AAS 85 (1993) p.838-
850. De asemenea, Constitu#ia Apostolic$ Dogmatic$ Lumen Gentium, 21 nov. 1964, AAS 57
(1965) p. 8,9, 14,22,38.
3
H.Capitant, op.cit. p. 199, Saleilles, op.cit. p.153, Savigny, op.cit. vol.II, Paris, 1841, p.39.
Deoarece discu#iile asupra funda#iei canonice non autonome, privit$ ca i act juridic distinct de
persoana juridic$ -funda#ie, comport$ o serie de observa#ii i teorii interesante care exced
studiului de fa#$, vor fi supuse analizei ntr-o lucrare viitoare.
4
A se vedea, pentru dezvoltarea subiectului, M.D.Bocan, op.cit. p. 125 cu autorii acolo cita#i,
precum i remarcabila monografie a aceluiai autor Testamentul. Evolutia succesiunii
testamentare n dreptul roman, ed.Lumina Lex, Bucureti, 2000, p.129-131.
5
Sub acest nume-corect Hexabiblos (colec#ie n ase c$r#i)- se g$sete o prescurtare din toate
codurile bizantine, oper$ n care autorul Constantin Harmenopulos a urmat n 1345 mp$r#irea
materiei din Vasilicale (monumental$ colec#ie de legi romano-bizantine, mp$r#it$ n 60 de c$r#i
ntocmit$ din porunca mp$ra#ilor Vasile I Macedoneanul i a fiului acestuia Leon al VI-lea
Filozoful n jurul anilor 910-911, cnd a fost i publicat$, devenind codul oficial i cel mai
cuprinz$tor al Imperiului Bizantin). Acest cod s-a aplicat n mod oficial n Principatele Romne,
pn$ la apari#ia Codului Civil, dar i mult timp dup$ aceea. Totodata, a servit ca i Cod Oficial al
Statului Grec, pn$ n a doua jum$tate a sec.XX. A se vedea pentru detalii I.N.Floca op.cit.
p.104, L. Stan op.cit. p.24 i urm., M.Brl$deanu, Obiceiul juridic n pravilele romneti tiprite n
Studii Teologice nr.1-2/1962, p.45 i urm.
52
(1646) i ndreptarea Legii cu Dumnezeu. Pravila Mare sau Pravila lui Matei
Basarab (1652), nu s-au consacrat persoanele morale, cutuma le-a recunoscut,
astfel nct aceste entit$#i juridice luau natere prin simpla voin#$ a fondatorilor,
fie c$ era vorba de m$n$stiri sau biserici (supuse dreptului de ctitorie) fie de
coli, spitale sau bresle
1
. Astfel, personalitatea juridic$ exista din momentul
fond$rii, hrisovul domnesc avnd numai rol de confirmare i publicare a dreptului
de proprietate.
2


n ceea ce privete persoanele juridice n prezent
3
, dreptul canonic
distinge, conform normelor din Codex Juris Canonici i CCEO, ntre persoane
juridice ecleziastice, adic$ cele recunoscute de drept sau de c$tre autoritatea
ecleziastic$, i persoane non ecleziastice, recunoscute de drept sau de
autoritatea civil$.
Acestea din urm$, dei nu au capacitate canonic$ sunt considerate de
CIC ca avnd o existen#$ regulat$, la fel ca i precedentele. Ct timp activitatea
acestor entit$#i este de ordin temporal, legiuitorul canonic las$ ntreaga
competen#$ Statului, recunoscndu-le astfel ca persoane juridice de drept laic
pe toate cele deja personificate de legea civil$
4
.
Prin canonul 114 3 CIC raportat la canonul 117 CIC Biserica i rezerv$
dreptul de a nu acorda avantajul personalit$#ii juridice anumitor colectivit$#i de
persoane sau bunuri dect dup$ verificarea concordan#ei naturii activit$#ii lor cu
interesele cerute de specificul dreptului bisericesc (opere de caritate, funda#ii
pioase, asocia#ii ale credincioilor etc)
5
.
Dac$ Biserica este competent$ s$ acorde personalitate juridic$ institu#iilor
i asocia#iilor religioase, acestea, n lipsa unei asemenea concesiuni, nu sunt

1
A se vedea M.D.Bocan, op.cit. idem.
2
Ibidem.
3
A se vedea, ca lucrare general$, J.Hervada, elementos de derecho constitucional cannico,
EUNSA, Pamplona, 1987, 134 p, A.Gauthier, Juridical Persons in the Code of Canon Law, n
Studia Canonica, 25/1991, p.77-92.
4
A se vedea P.Gillet, op.cit. p.237-238, R.Naz, C de Clerq,... op.cit. p. 253., F.Ferrara, op.cit. p.
272, J.Hervada, op.cit. p. 67 i urm.
5
I. Ciprotti De formali decreto quo persona juridica constituitur n Appolinaris, 10, 1937,
p.269. Ar$t$m c$ ne referim la acele asocia#ii care au un scop religios sau caritabil (vorbim aici
de caritatea cretin$ i nu de o simpl$ filantropie). A se vedea P.Gillet, op.cit. p.237.
53
pentru Biseric$ persoane juridice. Altfel spus, n ochii autorit$#ilor ecleziastice,
personalitatea lor juridic$ este inexistent$ dup$ cum arat$ canoanele 299, 300 i
urm.CIC, referitoare la asocia#ii. Ele nu sunt, dup$ cum am fi tenta#i s$ credem,
persoane juridice c$rora le lipsete doar caracterul de institu#ii ecleziastice i
astfel nu beneficiaz$ de privilegiile i nu sunt supuse legilor proprii ale acestor
institu#ii
1
. Le lipsete chiar personalitatea juridic$, aa nct nu beneficiaz$ de
capacitatea de a avea drepturi, de a-i asuma obliga#ii i de a poseda bunuri n
fa#a organelor bisericeti.

O alt$ clasificare oferit$ de normele canonice este aceea a persoanelor
colegiale i a celor non-colegiale
2
privite ca i universitas personarum, pe de o
parte, i a universalit$#ilor de bunuri, universitas rerum, pe de alt$ parte. n codul
canonic actual se ofer$ o scurt$ defini#ie a acestor tipuri de persoane juridice
3
.
Astfel, can 115 2 CIC
4
arat$ c$ o entitate de persoane care num$r$ cel
pu#in trei membrii este colegial$ dac$ membrii s$i i determin$ ac#iunile prin
participare la luarea deciziilor, fie prin vot egal sau nu, n func#ie de normele
legale ( pentru persoanele instituite n baza normelor legale) sau prin statute; n
caz contrar, persoana juridic$ este necolegial$.
Can. 115 3 CIC statueaz$ c$ o universalitate de bunuri, sau o funda#ie
autonom$, const$ n bunuri, fie spirituale fie materiale, iar una sau mai multe
persoane fizice sau un comitet o conduc n func#ie de legi sau statute. Conform
acestei defini#ii, persoana non-colegial$ este n#eleas$ ca fiind o entitate juridic$
compus$ dintr-o mas$ de bunuri, corporale sau incorporale, afectate unui scop
religios sau de caritate, att spiritual$ ct i temporal$, i recunoscut$ ca avnd
aptitudinile juridice ale unei persoane fizice.
5


1
A se vedea P.Gillet, op.cit. p.238, J.Hervada, op.cit. p. 88.
2
A.Gauthier, op.cit. p. 78-80, J.T. Martin de Agar, op.cit. p.34-36.
3
n CIC 1917, can 99 in fine enumera cu titlu exemplificativ cteva persoane ne-colegiale:
ecclesiae, seminaria, beneficia, etc., text de lege ce nu se mai reg$sete n CIC 1983.
4
Corespondent al canonului 923 CCEO.
5
Vezi, R.Naz, C.de Clerq, op.cit. p. 252-253. Aceasat$ concep#ie de universitas rerum, care nu s-
a dezvoltat n dreptul roman dect n epoca cretin$ (vezi supra), a fost conservat$ de dreptul
canonic, iar ulterior de dreptul german sub denumirea de Stiftung (art. 80-89 BGB). Institu#ia
r$mne str$in$ de dreptul francez i de cel romn, n care predomin$ ideea conform c$reia o
mas$ de bunuri comune, independente de domeniul public, trebuie s$ corespund$ necesarmente
54


O alt$ specificitate a persoanelor juridice n dreptul canonic este dat$ de
prevederile can.120 CIC n care se precizeaz$ c$ prin natura sa, persoana
juridic$ este perpetu$; totui, se stinge dac$ este n mod legitim suprimat$ de
autoritatea competent$ sau i-a ncetat func#ionarea de fapt timp o sut$ de ani
1
.

n cazul n care num$rul persoanelor fizice care compun o persoan$
juridic$ colegial$ scade sub trei i nu r$mne dect un membru, iar persoana
juridic$ nu a ncetat s$ func#ioneze conform statutelor proprii sau normelor de
drept, can. 120 2 CIC i canonul 923 CCEO prev$d ca acest membru s$
exercite toate drepturile acelei persoane juridice colegiale.

O norm$ interesant$ apare n Codul Canonic al Bisericilor Orientale i se
refer$ la conservarea, administrarea bunurilor i exercitarea drepturilor unei
persoane juridice care nu mai are membri, de c$tre autoritatea de care apar#ine
competent$ s$ statueze n cazul desfiin#$rii lor (can. 926 1 CCEO)
2
, Mai mult,
autoritatea ierarhic superioar$ va trebui s$ respecte i s$ ndeplineasc$ sarcinile
care greveaz$ bunurile persoanei juridice n cauz$ n aa fel nct voin#a
fondatorului sau a donatorului s$ fie respectat$.


Fundaiile. n dreptul canonic, funda#iile joac$ un rol important n
administrarea bunurilor bisericeti, att prin forma lor de persoane juridice (care

unei asocia#ii de persoane care este proprietar$. ( a se vedea n acest sens. R.Saleilles, op.cit.
p.473, dar i M.R$dulescu La fondation priv (Stiftung) dans le droit allemand, tez$, Paris,
1924, citat$ de M.D.Bocan, op.cit. p.125.)
1
Can.120 1 CIC: Persona iuridica natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a competenti
auctoritae legitime supprimatur aut per centum annorum spatium agere desieret.... A se vedea
de asemenea i prevederile can. 102 2 CIC 1917 precum i Paulus PP VI, motu proprio
Ecclesiae Sanctate I, 6 aug.1966 (AAS 58[1966] p.757-787, 34 1).
2
Nisi alter iure cautum est, bon et iura personae iuridcae, quae membris caret, illius auctoritatis
cura conservari, administrari vel exerceri debent, cui in casu exstinctionis de eisdem statuere
competit; haec auctoritas debet ad normam iuris fideli impletioni providere onerum, quae illa bona
gravant, necnon curare, ut fundatorum vel oblatorum voluntas adamussim servetur.
55
vor fi tratate in extenso n aceast$ parte a cursului) ct i n forma lor de acte
juridice unilaterale sui generis.
Astfel potrivit can. 1303 1 CIC 1983: n drept sunt cunoscute sub
numele de fundatii pioase:
1. fundaiile pioase autonome, adic masele de bunuri destinate
scopurilor prevzute de can.114 2 i nfiintate ca persoan
juridic de autoritatea ecleziastic competent.
2. fundaiile pioase non autonome,adic bunurile temporale
devoluate n orice mod unei persoane juridice publice, cu sarcina
stabilit pentru o lung perioad de timp ca va fi stabilit de dreptul
particular de a celebra Mise sau de a ndeplini alte functii
ecleziastice specifice pentru a atinge din veniturile anuale scopurile
prevzute de can. 114 2.


Fundatia pioas autonom. Universalitate de bunuri, patrimoniu distinct, o
dat$ constituit$, funda#ia este considerat$ de prevederile codiciale ca fiind deja o
persoan$ juridic$, iar potrivit normelor canonice, decretul autorit$#ii ecleziastice
competente n nfiin#are este actul constitutiv al unei funda#ii pioase n persoan$
juridic$ a Bisericii
1
.
Consider$m oportun s$ ar$t$m c$ funda#ia pioas$ autonom$, fie public$
fie privat$, are prin natura sa nota perpetuit$#ii, aa cum dispune can.120 1
CIC, corespondent al can. 927 1 oriental.
Actul constitutiv al unei funda#ii pioase poate s$ i confere acesteia
personalitate juridic$ canonic$ public$ sau privat$. Potrivit defini#iilor doctrinei
2
,

1
A se vedea P.G.Marcuzzi, op.cit, p.225.
2
A se vedea P.Gillet, La personnalit juridique en droit ecclesiastique, Malines, W.Godennez
Imprimeur-Editeur, 1927, p. 236, F.Coccopalmiero, De persona juridica juxta schema codici novi
n Periodica Vaticani, 1981, p.369, F.Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Utet ed. Napoli,
1923, p.82, Tommaso Mauro Gli aspetti patrimoniali dellorganizzatione ecclesiastica n lucrarea
colectiva Il nouvo codice di diritto canonico a cura di Silvio Ferrari, Bologna 1983, p.212 i urm.,
G. Arteche- Derecho Prctico Parroquial. Derechos Y Deberes De Los Prrocos a tenor del
Cdigo de Derecho Cnonico, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, Estado, 63, 1934, p.
456.
56
persoanele juridice publice sunt acelea ale c$ror scopuri sunt subsumate direct
binelui public al Bisericii
1
, iar persoanele juridice private sunt constituite n
principal pentru urm$rirea binelui particular al fidelilor
2
.
Astfel, n concordan#$ cu dispozi#iile can. 1274 1 CIC concordante cu
prevederile can. 1021 1-3 din CCEO, n fiecare eparhie va exista o institu#ie
special$ pentru a primi bunurile i ofrandele n vederea realiz$rii unei subzisten#e
convenabile i fundamental egale pentru to#i clericii cu serviciul n eparhie, n
afar$ de cazul n care prin regulamente sau legi speciale nu se dispune altfel.
3

De cele mai multe ori aceast$ institu#ie mbrac$ forma unei funda#ii care
va recepta, prin acordul Ierarhului eparhiei, dona#iile efectuate de credincioi,
astfel nct, prin prevederea ei expres$ n normele canonice i prin scopul ei,
poate fi considerat$ de drept public, aceasta nensemnnd c$ exemplificarea
institu#iilor de drept public f$cut$ de cod este limitativ$
4
.
O alt$ rezolvare s-a g$sit n Codul Canonic al Bisericilor Orientale. Astfel,
dup$ cum s-a ar$tat nc$ din timpul lucr$rilor preparatorii ale Codului
5
, nu se va
re#ine distinc#ia ntre persoane juridice publice i private
6
, solu#ie adoptat$ i
n forma final$ a Codului. Consecin#a acestei omisiuni este c$ toate bunurile
funda#iilor pioase autonome nfiin#ate potrivit dreptului canonic oriental i avnd
personalitate juridic$ prin efectul dreptului nsui sunt bunuri ecleziastice conform
dispozi#iilor can. 1009 2 CCEO.
Pentru a dobndi personalitate juridic$ civil$ prin nscrierea n registrul
asocia#iilor i funda#iilor aflat n circumscrip#ia teritorial$ unde i are sediul,
funda#ia pioas$ autonom$ va trebui s$ respecte i dispozi#iile dreptului romn

1
F.Coccopalmiero, op.cit, p.370.
2
F.Ferrara, op.cit, p. 123.
3
Can. 1274 1 CIC Habeatur in singulis diocesibus speciale institutum, quod bona vel
obligationes colligat eum in finem ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium
praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter eisdem provisum sit. Men#ion$m c$ n
can. 281 se face referire la modalit$#ile de remunerare ale clericilor.
4
Pentru calificarea acestor institu#ii ca fiind de drept public, a se vedea o bogat$ jurispruden#$
conciliar$ (SCConc.Litt.circ., 25 febr.1950, ScConc Decl., 17 dec. 1951 (AAS 41[1952] p.44 ) i o
serie de decrete papale (LG 13, 23; CD 6,21, 31; PC 13; AG 17, 38, PO 8,20, 21; ES I, 8, 11, 20;
ES III 8, 19; SDO IV, 19-21; DPME 117, 134-138).
5
Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo , Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium, Schema novissimum, n Breve relazione sullattivit della
commissione dal 25 ottobre 1988 al 1 dicembre 1989, Typis Polyglotis Vaticanis, 1992, p.78-80.
6
Ibidem, G.Arteche, idem.
57
aplicabil n materie, aa cum sunt cuprinse n art.16 din O.G. 26/2000 referitoare
la asocia#ii i funda#ii, aprobat$ cu modific$ri prin Legea nr.246/2005.
Doctrina civil$ i canonic$ sunt unanime n a recunoate n institu#ia
funda#iei i latura sa neconstitutiv$ de personalitate juridic$, n#eleas$ prin
afectarea unui patrimoniu pentru atingerea unor scopuri, n principal nelucrative
i de caritate public$
1
.
Fundatia pioas neautonom. Funda#ia a fost definit$ n doctrina civil$ ca
fiind actul prin care una sau mai multe persoane, fizice sau juridice, decid
afectarea irevocabil$ a bunurilor, drepturilor sau resurselor realiz$rii unei opere
de interes general i cu scop nelucrativ, opera#iunea rezumndu-se, n forma sa
cea mai pu#in elaborat$, la o liberalitate, dona#ie sau legat, consim#it$ cu sarcina
pentru beneficiarul ei- spital, universitate...- de a afecta bunurile primite unei
activit$#i determinate: crearea unui num$r de paturi, constituirea unei biblioteci.,
etc. Masa de bunuri destinat$ acestui uzaj nu este dotat$, n sine, cu
personalitate juridic$, integrndu-se patrimoniului celui care a primit-o.
2

n ceea ce privete calificarea acestei mase de bunuri, ar$t$m c$, dei
doctrina canonic$ privete cu simpatie ideea unui patrimoniu autonom, potrivit
curentelor doctrinare autohtone, egalizarea cu un patrimoniu distinct este privit$
cu reticen#$, nglobarea n no#iunea mai ndulcit$ din punct de vedere juridic al
unei mase cu o afecta#iune special$ aflate ntr-un patrimoniu unic dar divizibil
p$rnd mai acceptabil$ n contextul stadiului de dezvoltare a dreptului privat
romn.
Funda#ia pioas$ neautonom$ poate fi definit$ avnd ca punct de plecare
can. 1303 1 pct. 2 CIC, ca fiind un complex de bunuri temporale, unite sub
forma unei universalit$#i de drept, devoluat$ unei persoane juridice preexistente,
n scopul ca veniturile anuale ob#inute din acel patrimoniu s$ fie consacrate n

1
A se vedea pentru detalii A.Colin, H.Capitant Cours lmentaire de droit civil franais tome 3,
2
d
, par L.Julliot de la Morandi,re, Dalloz, 1955, p. 760-763; H., L.i J. Mazeaud, Fr.Chabas, op.
cit., p.348-349; M.Michoud, op. cit., p.490-506; A.M.Rodriguez, op. cit., p.459-461; V. del
Giudice, op. cit., p.321, V.de Paolis, op. cit., p. 232 i urm., T.Mauro, op. cit., p.98-99; I.Mitrofan,
op. cit., p.443; P.Savaurret, op. cit., p.162-163; J.Videcoq- Les Associations Diocsaines (tez$
Univ.Caen)- ed.Jouve &C
ie
, Paris, 1928, p. 114 i urm.
2
A se vedea B.Teyssi, op. cit., p. 310
58
ntregime finalit$#i proprii a Bisericii
1
. Descrierea nu se deosebete substan#ial de
ceea ce CCEO prevede n can. 1047 1 pct. 2.
Elementul constitutiv al acestui mase de bunuri corespunde ntructva
acelui al funda#iei pioase autonome, adic$ o pluralitate de bunuri care se prezint$
sub forma unui patrimoniu, avnd prin afecta#iune aceai finalitate i mjloace
pentru a o atinge. Lipsete totui un element formal: decretul autorit$#ii
competente care confer$ universalit$#ii de bunuri personalitatea juridic$ de drept
canonic.
2

n dreptul oriental diferen#a este atenuat$ prin aceea c$ tot episcopului
eparhial (care are i sarcina de a nfiin#a funda#ii pioase autonome) i revine
ndatorirea de a-i da consim#$mntul pentru acceptarea funda#iilor pioase
neautonome, potrivit can. 1049 1 CCEO.
Funda#ia pioas$ neautonom$ mprumut$ o serie de caracteristici intime
ale dona#iei, legatului, fiduciei, chiar i a contractului sinalagmatic, fiecare dintre
ncerc$rile de al$turare unora din aceste institu#ii nefiind la ad$post de critici.
Consider$m c$ funda#ia neautonom$ se ncadreaz$ greu n tiparele institu#iilor
clasice, fiind o institu#ie distinct$, sui generis, dar perfect func#ional$. Printre
caracteristici amintim faptul c$ este n esen#$ gratuit, realizat$ pe o perioad
limitat, are la baz$ o mas patrimonial de afectatiune, poate lua ca form$ de
cedare a patrimoniului personei juridice publice (conform CIC) att forma dona#iei
(liberalitate inter vivos ) ct i a testamentului (liberalitate mortis causa),
func#ioneaz$ pentru scopurile pioase alese cu veniturile patrimoniului, iar la
expirarea termenului poate provoca prsirea persoanei juridice de c$tre
bunurile obiect al funda#iei pentru a fi devoluate unei alte persoane juridice.


1
A se vedea P.G.Marcuzzi, op. cit., p. 230.
2
P.G.Marcuzzi, op. cit., idem.; T.Mauro, op. cit., p. 89.
59
BIBLIOGRAFIE


A.Tratate, Monografii, Cursuri

1. J.T. Martin de Agar, - A Handbook on Canon Law, coed.E.Caparros &M.Thriault,
Montreal, Canada, 1999.
2. Ch.Atias Droit Civil. Les biens, 5
ed
, LITEC, Paris, 2000.
3. G. Arteche- Derecho Prctico Parroquial. Derechos Y Deberes De Los Prrocos a
tenor del Cdigo de Derecho Cnonico, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria,
Estado, 63, 1934.
4. F.R.Aznar Gil - La administracin de los bienes temporales de la Iglesia, Bibliotheca
salmanticensis, ed.2., Salamanca, 1993.
5. P.A. dAvack Trattato di diritto canonico. Introduzione sistematica generale, Giufrr
ed. Milano, 1980.
6. A.Bnabent - Droit civil. Les obligations, 7
e
d., Montchrestien, Paris, 1999.
7. J.L.Bergel, M.Bruschi, S.Cimamonti- Trait de droit civil. Sous la direction de
J.Ghestin, Les biens, L.D.G.J., Paris, 2000.
8. Ieromon. A.Boca - Crarea mpr#iei, Ed.Sfintei Episcopii Ortodoxe Romne a
Aradului, Arad, 2002.
9. J.Bonsviren - Le judaisme palestinien au temps de Jsus Christ, vol I., ed. Gilbert,
Paris, 1935.
10. G. Le Bras Institutions ecclsiastiques de la Chrtiente mdievale, Tournai, 1959.
11. F.Canelutti - Introduzione allo Studio del Diritto, Roma, ed.Foro Italiano, 1943.
12. Ch. Caron, H.Lcuyer Le droit des biens, ed. Dalloz, Paris, 2002.
13. G. Lo Castro Prelature personali. Profili giuridici, ed.Giuffr, Milano, 1989.
14. H. Capitant - Introduction a ltude du Droit Civil, 4 ed, Ed. A.Pedone, 1923.
15. H.Capitant, Fr.Terr, Y.Lequette - Les grands arr$ts de la jurisprudence civile, tome
I, Introduction. Personnes. Famille. Biens. Rgimes matrimoniaux. Succesions, 11
e

d., Dalloz, Paris, 2000.
16. J.Carbonnier - Droit Civil. Les Obligations tome 4, 22 ed., P.U.F., Paris, 2000.
17. J.Carbonnier - 'tre ou ne pas etre.Sur le traces du non-sujet de droit, Flexible droit
10
ed
, LGDJ, Paris, 2001.
18. L.Chiappetta, - Il codice di diritto canonico, commento giuridico pastorale, vol. II,
ed.Dehoniane, Napoli, 1988.
19. D.Chiric - Succesiuni )i testamente, ed.Rosetti, Bucure#ti, 2003.
20. D.Chiric. Drept civil. Contracte speciale ed.Lumina Lex, Bucure#ti, 1999.
21. I.Chiril Fragmentarium exegetic filonian II.Nomothetica. Repere exegetice la
decalog ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003.
22. F.Ciardi - Koinonia. Itinerario teologico-spirituale della comunit, religiosa, ed. Citta
Nuova, Roma, 1990.
23. P.Ciprotti, Contributo alla teoria della canonizatione delle leggi civili, Societa
anonima tipografica, Vicenza, 1947.
24. Fr.Collart Dutilleul, Ph.Delebeque - Contrats civils et commerciaux 5 ed, Precis
Dalloz, 2001.
25. E. Dumea - Istoria Bisericii, ed. Sapientia, Ia#i, 1999.
26. E.Durkheim - Les formes lmentaires de la vie religieuse L.G.D.J. Paris, 1912.
27. M.Eliade Sacrul )i profanul, ed.Humanitas, Bucure#ti, 2005.
28. F. Falchi La pie volont,. I Beni Temporali della Chiesa, Studi Giuridici, no.L,
Libreria Editrice Vaticana, Cit& del Vaticano, 1999.
29. F.Ferrara - Teoria delle persone giuridiche, UTET ed. Milano Torino , 1923.
60
30. S.Ferrari - Diritto Della Chiesa Digesto Cannonico, IV edizione, vol.VI, ed.UTET,
Torino, 1991.
31. I.N.Floca Drept canonic ortodox. Legisla#ie )i administra#ie bisericeasc. Vol I-II,
Ed. Institutului Biblic #i de Misiune al Bisericii Ortodoxe romne, Bucure#ti, 1990.
32. I.N.Floca - Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note )i comentarii, Sibiu, f. ed., 1993.
33. I.N.Floca, S.Joant Drept Bisericesc, vol. I, f.ed. tip(rit( cu binecuvntarea PS Sale
dr.Lauren*iu Streza, Arhiepiscp al Sibiului #i Mitropolit al Ardealului, Sibiu, 2006.
34. J.Flour, J.-L.Aubert, . Savaux - Droit civil. Les obligations, Tome I, Lacte
juridique, 10
me
d., Armand Colin, Dalloz, Paris, 2002.
35. J.Gaudemet - Le droit canonique, ed.Cerf-Fides, Paris, 1989.
36. J.Gaudemet - Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas, ed.San Paolo, Milano,
1998.
37. J.Gaudemet - Les sources du droit canonique. VII
e
XX
e
si.cle, Cerf, Paris, 1993.
38. J.Ghestin, G.Goubeaux, M.Fabre-Magnan -Trait de droit civil. Introduction
gnrale, 4

d., L.D.G.J., Paris, 1994.
39. P.Gillet - La personnalit juridique en droit ecclsiastique W.Godenne Imprimeur-
editeur, Malines, 1927.
40. P.Fr.Girard - Textes de droit roman publis et annots, L.G.D.J., Paris, 1923.
41. V.Del Giudice- Manuale de diritto Ecclesiastico 8 ed., Giuffr ed. Milano, 1955.
42. Vl.Hanga, M.Boc$an Curs de drept privat roman, ed.Rosetti, Bucure#ti, 2005.
43. J.Hervada Pensamientos de un canonista en la hora presente, EUNSA, Pamplona,
1989.
44. J.Hervada, P.Lombardia - El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de
Derecho Canonico, EUNSA, Pamplona, vol. I, 1970.
45. J.Hervada - Elementos de derecho constitucional cannico, EUNSA, Pamplona, 1987.
46. G.W.Leibniz- Eseuri de teodicee, ed. Polirom, Ia#i, 1997.
47. P.Lombardia - Lecciones de Derecho Canonico, ed. Paulinas, Madrid, 1984.
48. PP. Ioan Paul al II-lea- S trecem pragul speran#ei, ed. Humanitas, Bucure#ti, 1995.
49. M.-L.Izorche- L av.nement de lengagement unilatral en droit priv contemporain,
ed.PU dAix-Marseille, Aix-en-Provence, 1995.
50. Ch.Larroumet - Droit civil. Les Biens. Droits rels principaux, 3-d., Ed.Economica,
Paris, 1997.
51. E.Lupan, D.A.Popescu, A.Marga - Drept Civil. Persoana juridic, ed.Lumina Lex,
Bucure#ti, 1994.
52. Ph.Malaurie La Bible, LAlliance et le Droit. Reflexions dun juriste chretien ,
Montchrestien, Paris,1998.
53. G.Marty, P.Raynaud, P.Jourdain Les biens, Dalloz, 1995.
54. T.Mauro - La disciplina giuridica dellattivit, degli enti ecclesiastici nel nuovo sistema
di rapporti tra stato e chiesa , Archives Vaticani, Milano, 1987, Giufr ed.
55. N.Mila$ Dreptul Bisericesc Oriental Traducere dupa edi*ia a II-a german( de
D.I.Cornilescu #i S.V.Radu, rev(zut( de I.Mih(lcescu, Tip. Gutenberg, Bucure#ti, 1915.
56. M.Mure$an, A.Boar, '.Diaconescu- Drept civil.Persoanele, ed. Cordial Lex, Cluj-
Napoca, 2002.
57. R.Naz, C. De Clerq, C.Lefebvre, F.Claeys Bouuaert -Trait de Droit Canonique.
Tome 1 Introduction. Rgles Gnrales. Des Personnes, 2 ed. ed.Letouzey et An,
Paris, 1954.
58. R.Naz, C. De Clerq, C.Lefebvre, F.Claeys Bouuaert - Trait de Droit Canonique.
Tome 3, Lieux et temp sacrs. Culte divin-Magistere.,Benefices Ecclesiastiques. Biens
temporels de lglise, 2 ed. ed.Letouzey et An, Paris, 1954.
59. V. De Paolis I beni temporali della Chiesa, Edizioni Dehoniane Bologna, seconda ed,
2001.
61
60. E.Pascal Introducere la Noul Testament, ed. du Dialogue, Socit Dditions
Internationales, Paris, 1992.
61. L. Pop Teoria general a obliga#iilor, ed.Lumina Lex, Bucure#ti, 1998.
62. L.Pop, L.-M.Harosa Drept Civil. Drepturile reale principale, ed.Universul Juridic,
Bucure#ti, 2006.
63. R.Potz - Die Geltung kirchenrechtlicher Normen. Prolegomena zu einer kritisch-
hermeneutischen Theorie des Kirchenrechts Verlag Herder, Wien, 1978.
64. I.Reghini, '.Diaconescu - Introducere n dreptul civiI vol.I, ed.Sfera, Cluj-Napoca,
2004.
65. I.Reghini, '.Diaconescu, P.Vasilescu Introducere n dreptul civil, vol II, ed.Sfera,
Cluj-Napoca, 2007.
66. S.Schima Caput Occidentis ? Die rmische Kirche und der Western von den
Anfngen bis Konstantin, Verlag Plchl-Druck Ges.m.b.H. &Co KG, Wien 2000.
67. R.Schnachenburg- Lesistenza cristiana secondo il Nuovo Testamento, ed.Morceliana,
Modena, 1971.
68. J.P.Schouppe -Le droit canonique. Introduction gnrale et droit matrimonial, ed.
E.Story- Scientia, Paris, 1991.
69. A. Sriaux Droit canonique , P.U.F., Paris, 1996.
70. D.Stniloaie - Teologia dogmatic ortodox, ed. Institutului Biblic #i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romne, vol.I, Bucure#ti, 1978.
71. V.'esan - Curs de drept Bisericesc Universal, ed.a IV-a, Tip. Mitropolitul Silvestru,
Cern(u*i, 1942.
72. P. Valdrini, J.-P. Durand, O. chapp, J.Vernay - Droit canonique, 2.ed, Precis
Dalloz, Paris, 1999.

B.Articole
73. L.-M. Harosa Discu#ii privind posesia ca modalitate de dobndire a dreptului de
proprietate asupra bunurilor mobile n Studia Universitatis Babe-Bolyai. Seria
Iurisprudentia, nr. 1/2001.
74. L.-M.Harosa Fundamentul persoanelor juridice n dreptul canonic n Revista de
Drept Privat nr. 4/2003.
75. L.-M. Harosa - Regimul constitu#ional al cultelor n Statele Uniunii Europene. O
perspectiv comparat n Pai spre integrare. Religie i drepturile omului n Romnia,
(coord.S.Frunz(), ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004.
76. L.-M.Harosa Aspecte privind manifestrile de voin# pioas n dreptul catolic
canonic n Studia Universitatis Babe-Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 1-2/2004.
77. L. -M. Harosa Aspecte privind reglementarea funda#iilor pioase n codurile de drept
canonic (codex juris canonici )i codex canonum ecclesiarum orientalium) ale bisericii
catolice n Culegere de studii In honorem C. Brsan, L. Pop, ed. Rosetti, Bucure#ti,
2006.
78. L.-M.Harosa Privire asupra persoanelor juridice publice )i private n dreptul
canonic catolic n Studia universitatis Babe-Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/2006.

62CURRICULUM VITAE

Lector universitar dr. HAROSA LIVIU-MARIUS

Data i locul naterii : 18.10.1974, N(s(ud, jud. Bistri*a-N(s(ud
Domiciliul: Cluj-Napoca, B-dul N.Titulescu, nr. 14, bl.P6, sc.II, ap.82, jud.Cluj,
cod. 400420.
Starea civil#: C(s(torit.
Studii: 2007: doctor n drept cu distinc*ia Magna Cum Laudae, teza cu titlul
Bunurile temporale ale Bisericii.
1997: LAcademie de Droit International-Haga, specializarea drept
interna*ional privat
1997; Facultatea de Drept, UBB, licen*iat in drept.
1993: Liceul Silvic N(s(ud.

Profesie: lector universitar doctor la Catedra de Drept Privat, Facultatea de
Drept, Universitatea Babes-Bolyai
Activit(*i didactice : titular al cursurilor de Drept Civil. Drepturi reale, Drept
canonic Clinic( juridic(.
Activit(*i de seminar: Drept Civil. Drepturi reale si Drept Civil. Teoria generala a
obligatiilor, drept canonic.

Alte responsabilit#i profesionale:
Avocat definitiv in cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din
Romania, Baroul Cluj.

Domenii de cercetare: Drept Civil. Drepturi reale, Drept canonic, Drept
interna*ional privat, Drept civil, Raspunderea civila medicala.

Activitate:
63
1995- participare la cursurile Universit(*ii de Var( Rennes Transeuropeennes,
organizat( de Consiliul Europei, Centrul European al Culturii si Facultatea de Stiin*e
Juridice si Politice Rennes.
1996- participare la Concursul Interna*ional de Drepturile Omului, Rene
Cassin, organizat de Universitatea Robert Schumann Strasbourg, unde echipa
Facultatii de Drept UBB Cluj-Napoca a ob*inut locul II in clasamentul echipelor din
Europa de Est.
1997-cursurile Academiei de Drept Interna*ional Haga, Olanda
1998-participare la Sesiunea de Comunic(ri organizat( de Transeuropeennes cu
titlul Politici de vecin#tate in spa&iul est-european i politica minorit#&ilor, in
sectiunea Drept Privat desf(#urat la Ohrida, Macedonia.
2002-participare Program Leonardo Universitatea din Viena.
2003-participare cu lucrarea The second Vatican Council and post-conciliar
canon law la Simpozionul The Status of Denomination in the Candidate Countries for
the European Union organizat la Viena de European Consortium for Church and State
Research.
2004- participare cu lucrarea Regimul constitutional al cultelor in Statele
Uniunii Europene la Simpozionul Religie si drepturile omului in Romania organizat
la Cluj-Napoca de SACRI si de Ambasada Olandei in Romania.
2004-participare cu lucrarea Gli Impedimenti al matrimonio nel diritto canonico
ortodosso la Simpozionul International La famiglia in Europa organizat de
Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.
2004- participare cu lucrarea Jurisprudence of CEDO and Minorities Rights in
Romania la Simpozionul International The Challenges of Multiculturalism in Central
and Eastern Europe organizat la Iasi de Facultatea de Filozofie a Universitatii
Al.I.Cuza Iasi, SACRI si Facultatea de Filozofie si Istorie a Universitatii Babes-
Bolyai Cluj-Napoca.
2005 participare cu lucrarea La remuneration des clerges dans le nouveau
projet de la loi des cultes en Roumanie la Simpozionul International Ora et Labora
organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.
64
2006 -participare cu lucrarea Causa pia in diritto canonico orientale- catolico e
in diritto canonico ortodosso, la Simpozionul International Corporate social
responsiblity, organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma,
Vatican.
2008 participare cu lucrarea
Din 2003-colaborator al Diplomatische Akademie Wien din cadrul Vienna
School of International Studies.
Programe de pregatire doctorala:
2002- Viena, la invitatia Institut f+r Recht und Religion, Rechtwissenchaftliche
Fakultt der Universitt Wien.
2004- Vatican, la invitatia Biblioteca Apostolica Vaticana si Universitatea
Pontificala Lateran.


Activitate tiin&ific#. Lista de lucr#ri
I. Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS
1. Harosa Liviu-Marius , Bocsan Mircea Dan , , Expropriere pentru utilitate
publica statornicita anterior intrarii in vigoare a Legii nr.33/1994.Consecinte
(Tribunalul Cluj, sectia civila si de contencios administrativ, decizia civila nr.651/A
din 25 aprilie 1996- practica judiciara comentata), DREPTUL, Categ CNCSIS D,
Dreptul nr.7/1998, 1998, P.70 - 82
2. Harosa Liviu-Marius , Discutii privind posesia ca modalitate de dobandire a
dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, STUDIA UNIVERSITATIS
BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS C, Studia Universitatis
Babes-Bolyai. Jurisprudentia nr. 1/2001, 2001, P.41 - 60
3. Harosa Liviu-Marius , Popa Ionut Florin , Legea nr.46/2003 privind drepturile
pacientului.Comentarii, DREPTUL, Categ CNCSIS D, Dreptul nr. 8/2003, 2003, P.5
23.
4. Harosa Liviu-Marius , Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului
Cluj-Sectia Comerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata,
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS
65
C, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Jurisprudentia nr.1/2003, 2003, P.122 - 133
5. Harosa Liviu-Marius , Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului
Cluj-Sectia Comerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata,
STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS
C, Studia Universitatis Babes-Bolyai.Jurisprudentia nr. 2/2003, 2004, P.194 - 207
6. Harosa Liviu-Marius , Aspecte privind manifestarile de vointa pioasa in dreptul
catolic canonic, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.
IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS C, nr.1-2/2004, 2004, P.52 - 88
7. Harosa Liviu-Marius , Aspecte privind reglementarea institutiei fundatiilor
pioase in codurile de drept canonic (codex juris canonici si codex canonum
ecclesiarum orientalium) ale bisericii catolice, PANDECTELE ROMANE, Categ
CNCSIS D, Culegere de studii In honorem C.Birsan, L.Pop, 2006, P.498 - 528
8. Harosa Liviu-Marius , Privire asupra persoanelor juridice publice si private in
dreptul canonic catolic , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.
IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS C, 2 , 2006, P.64 - 80

II. Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS
1. Harosa Liviu-Marius , Popescu Dan Andrei , carte, Drept International Privat.
Tratat Elementar, EDITURA LUMINA LEX , BUCURESTI, Editor: Editura Lumina
Lex, 1999, P. 378
2. Harosa Liviu-Marius,capitol, Drepturile fundamentale ale pacientului la viata
derivate din interpretarea legii pacientului, Medicii si Biserica vol IV Familia,
nasterea, tehnologii medicale de reproducere asistata (pozitii teologice, medicale,
juridice si filozofice, RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2006, P.
125-138.
3. Harosa Liviu-Marius, capitol, Sfritul vie&ii din perspectiv# juridic#. O discu&ie
asupra jurispruden&ei Cur&ii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului la
moarte, Medicii #i Biserica, vol. VI, Perspectiv( ortodox( contemporan( asupra
sfr#itului vie*ii , ed. Rena#terea, Cluj-Napoca, editor. G.M.Buta, 2008, p.191-197.
4. Harosa Liviu-Marius , Pop Liviu , carte, Drept Civil. Drepturile Reale
Principale, UNIVERSUL JURIDIC , BUCURESTI, Editor: Universul Juridic, 2006,
66
P. 392
5. Pop Ciprian Marcel , Beju Daniela-Georgeta , Ciumas Cristina , Moisescu
Ovidiu Ioan , Nistor Cosmin Voicu , Oprean Victor-Bogdan , Harosa Liviu-
Marius , Racolta Paina Nicoleta Dori , Cramarenco Romana-Emilia , , Nutiu
Carmen Gabriella Estrela ,carte, Manualul Agentului Imobiliar, RISOPRINT ,
CLUJ-NAPOCA, 2006, P. 269

III.Carti publicate in alte edituri internationale
1. Harosa Liviu-Marius,capitol, Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile
prin intermediul posesiei sau uzucapiunea mobiliara-un miraj juridic (privire
comparata) , Revista de Drept Privat nr. 1/2003, Cartdidact, Republica Moldova, ,
Editor: Cartdidact, 2003, P. 78-98
2. Harosa Liviu-Marius,capitol, Fundamentul persoanelor juridice in dreptul
canonic catolic , Revista de Drept Privat nr. 1/2004, Cartdidact, Chisinau, Republica
Moldova, Chisinau, Editor: Cartdidact, 2004, P. 52-82
IV. Carti publicate in alte edituri romanesti
1. Harosa Liviu-Marius,capitol, Regimul constitutional al cultelor in Statele Uniunii
Europene. O perspectiva comparata, Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului
in Romania, Editura Limes Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Editor: Petean Mircea, 2004,
P. 91-100
2. Harosa Liviu-Marius,capitol, Fundatiile in dreptul canonic catolic, Omagiu
profesorului Nicolae V.Dura la 60 de ani; Universitatea Ovidius Constanta, Editura
Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, Editor: Petrescu Teodosie, 2006, P. 1232-1285

V.Lucrari publicate in conferinte/volume stiintifice nationale
1. Saplacan Calin , Marga Andrei , Chirila Ioan , Codoban Aurel Teodor ,
Copoeru Ion , Frunza Sandu , Boari Vasile , Harosa Liviu-Marius , Jucan
Alexandru-Marius , Leb Vasile Ioan , Stanciu Vasile , Timis Vasile , , Biris Ioan ,
Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania., Declaratia Conciliului
Ecumenic Vatican II privind libertatea religioasa : Dignitatis Humanae. Consecinte,
limite si factori de consens., Ed. Limes, Editor: Petean Mirecea, 2004, P. 36-41
67

Limbi str#ine: Franceza- foarte bine
Engleza-foarte bine
Germana-mediu
Spaniola-incepator
Italiana-incepator

Contact: lector. Dr. Liviu-Marius HAROSA, Facultatea de Drept, Universitatea Babe#-
Bolyai, Cluj-Napoca, str.A. Iancu nr. 11, jud.Cluj, Romania, camera 120, tel. 0264-
595504,
mail: mharosa@law.ubbcluj.ro; mharosa@yahoo.com ; cabinetavocatharosa@yahoo.com