Sunteți pe pagina 1din 39

UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA -ANEVAR

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE IN CADRUL ANEVAR

2013

APROBAT, Consiliul Director ANEVAR

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE IN CADRUL ANEVAR*

*Prezentul manual este aplicabil tuturor entitatilor teritoriale ANEVAR Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 1

CUPRINS:
CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE ........................................................................................................................................ 4

1.PREZENTARE UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA (ANEVAR) : .................... 4 2. POLITICI CONTABILE-DEFINITIE, OBIECTIVE ...................................................................................................... 4 3. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE-ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII, REGISTRELE DE CONTABILITATE, SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ................................................................................................ 6
ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII................................................................................................................ 6 REGISTRELE DE CONTABILITATE .......................................................................................................................................... 8 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ......................................................................................................................................... 8

4. PRINCIPII CONTABILE ......................................................................................................................................... 9


1.Principiul continuitatii activitatii. ...................................................................................................................................... 9 2.Principiul permanentei metodelor. .................................................................................................................................. 9 3. Principiul prudentei. ........................................................................................................................................................ 9 4. Principiul independentei exercitiului. ............................................................................................................................ 10 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. ................................................................................. 10 6. Principiul intangibilitatii. ................................................................................................................................................ 10 7. Principiul necompensarii. .............................................................................................................................................. 10

5. REGULI GENERALE DE EVALUARE .................................................................................................................... 10


5.1. Evaluarea la data intrarii in entitate ........................................................................................................................... 10 5.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii ................................................................................................................................ 11 5.3 Evaluarea la incheierea exercitiului financiar .............................................................................................................. 11 5.4 Evaluarea la data iesirii din entitate ............................................................................................................................ 12

6.EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI ................................................................................................ 12 7. CORECTAREA ERORILOR: ................................................................................................................................. 13


CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE ............................................................................................................ 15

1.ACTIVE IMOBILIZARE ......................................................................................................................................... 15 2.ACTIVELE CIRCULANTE ...................................................................................................................................... 17


CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE .................................................................................. 19 Contabilizarea salariilor-Venitul din salarii ................................................................................................................................ 19

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 2

Deducerea personala ................................................................................................................................................................. 20 Determinarea impozitului pe venitul din salarii ........................................................................................................................ 20 Datorii ........................................................................................................................................................................................ 20 Provizioane ................................................................................................................................................................................ 20 ANEXE: ....................................................................................................................................................................................... 22

1.APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ................................................. 22 2.ASPECTE PRIVIND DISCIPLINA FINANCIAR CONTABILA ANEVAR: ..................................................................... 22 3. DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE ................................................................................................ 26 4. PATRIMONIUL SI MIJLOACELE FINANCIARE: ................................................................................................... 26 5. PROCEDURA DE INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND OPERATIUNILE PATRIMONIALE LA ANEVAR VERSIUNEA 1, VALABILA CU DATA DE 01.01.2013 ................................................................................................................. 27

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 3

CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE


1.PREZENTARE UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA (ANEVAR) :
Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizai din Romnia (ANEVAR) este organizaia profesional de utilitate public, fr scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizai care dobndesc aceast calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 24/2011 privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor. ANEVAR este constituit ca persoan juridic autonom, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu i sigl proprii. ANEVAR are drept scop organizarea, coordonarea i autorizarea exercitrii profesiei de evaluato r autorizat n Romnia, reprezentarea i protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitrii independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale i a unui nalt nivel de calificare profesional, precum i promovarea standardelor, metodelor i tehnicilor de evaluare n activitatea evaluatorilor autorizai. Sediu central al Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizai din Romnia (ANEVAR) este in Romania, Bucuresti, str. Scarlatescu , nr. 7, Sector 1. Organizatia este inregistrata fiscal la Administratia Finantelor Publice, Sector 1, Bucuresti, avand codul de inregistrare fiscala 29508210 Organele de conducere, ale Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizai din Romnia (ANEVAR), sunt: Conferinta Nationala; Consiliul Director; Presedinte

2. POLITICI CONTABILE-DEFINITIE, OBIECTIVE


Politicile contabile aplicabile de ANEVAR reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice de recunoastere, evaluare si prezentare in situatiile financiare a elementelor de bilant, cont de profit si pierdere, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in cadrul ANEVAR. Conducerea ANEVAR a stabilit politicile contabile pentru operatiunile derulate, descrise in prezentul manual. Aceste politici au fost elaborate avand in vedere specificul activitatii si strategia adoptata de entitate. Politicile contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice; b) credibile, in sensul ca: reprezinta fidel activele, datoriile, pozitia financiara si excedentul sau pierderea entitatii; sunt neutre, lipsite de influente; sunt prudente; Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 4

sunt complete sub toate aspectele semnificative. c) comparabile , in sensul ca utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale entitatii in timp. O data ce politicile contabile ANEVAR au fost stabilite in mod adecvat, este important ca acestea sa nu fie modificate in timp. Astfel, se asigura o baza consecventa, de la un an la altul, de raportare a rezultatelor, care vor putea fi comparate cu usurinta de catre utilizatori. Aceasta inseamna ca orice variatie a rezultatelor, de la un an la altul, reflecta fluctuatii reale ale activitatii entitatii, si nu reprezinta doar influenta modificarilor contabile. Utilizatorii vor putea, prin urmare, sa detecteze tendinte pe termen lung ale rezultatelor si fluxurilor de numerar ANEVAR.

Politicile contabile ANEVAR cuprind, dar nu se limiteaza la urmatoarele aspecte: - recunoasterea veniturilor; - recunoasterea si amortizarea activelor corporale si necorporale; - impozitele; - provizioanele; - definirea numerarului si a echivalentelor de numerar; - fondurile nerambursabile; A. Modificari in politicile contabile Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile ANEVAR . ANEVAR trebuie sa mentioneze in notele explicative orice modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii. B. Modificari in estimarile contabile Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, multe elemente ale situatiilor financiare intocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii credibile pe care ANEVAR le are la dispozitie. Se pot solicita, de exemplu, estimari ale: - platitorilor incerti (cotizatii si diverse taxe); - uzurii morale a stocurilor; - valorii juste a activelor si datoriilor financiare; - duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporate in activele amortizabile; - obligatiilor privind garantiile.

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 5

Utilizarea unor estimari rezonabile reprezinta o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu submineaza credibilitatea acestora. O estimare poate necesita o revizuire daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente ulterioare. Prin natura ei, revizuirea estimarii nu are legatura cu perioadele anterioare si nu reprezinta corectarea unei erori. O modificare in baza de evaluare aplicata reprezinta o modificare in politica de contabilitate si nu reprezinta o modificare in estimarile contabile. Efectul modificarii unei estimari contabile se va recunoaste prospectiv prin includerea ei in rezultatul: a) perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai respectiva perioada; sau b) perioadei in care are loc modificarea si a perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora (de exemplu durata de viata utila a imobilizarilor corporale) In masura in care o modificare in estimarile contabile da nastere la modificari ale activelor si datoriilor, sau elementelor legate de capitaluri proprii, se va recunoaste prin ajustarea valorilor contabile a elementelor conexe de active, datorii sau capitaluri proprii in perioada modificarii. Prezentele politici contabile sunt stabilite in baza Ordinului ministrului economiei si finantelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (pentru activitatile fara scop patrimonial). In cazul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa in prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua inregistarile in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislatiei generale si a celei care reglementeaza aspectele financiar-contabile.

3. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE-ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII, REGISTRELE DE CONTABILITATE, SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII Baza legala a intocmirii situatiilor financiare si legislatia aplicabila: Organizatia isi tine evidentele contabile (situatiile financiare) in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (pentru activitatile fara scop patrimonial). Entitatea se supune cerintelor de raportare conform actului normativ mai sus mentionat. Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 6

atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Prin valuta se intelege alta moneda decat leul. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz. ANEVAR are obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute, cel putin o data pe an, precum si in alte situatii prevazute de lege. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a ANEVAR sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii ANEVAR revine presedintelui, trezorierului si persoanei juridice membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pe baza de contract de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, autorizate potrivit legii. Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine persoanei juridice autorizate potrivit legii, membra ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii si prevederilor contractuale; Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta; Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric, dupa caz; Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz; Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala; Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica; Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor; Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor; In contabilitate, excedentul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza lunar. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia, Repartizarea excedentului /deficitului se inregistreaza in contabilitate in contul rezultatului reportat, pe tipuri de activitati, respectiv economic si fara scop patrimonial, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Deficitul contabil reportat se acopera din excedentele exercitiilor financiare anterioare in ordinea vechimii lor cu aprobarea organelor de conducere.

Legislatie aplicabila: Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 7

Ordinul nr. 3.512/27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, emis de ministrul economiei si finantelor; Ordinul nr. 2.861/9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, emis de ministrul finantelor publice; Hotararea nr. 2.139/30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, emisa de Guvern;

REGISTRELE DE CONTABILITATE Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate ale ANEVAR se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste lunar balanta de verificare. Intrucat ANEVAR utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor, are obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva ANEVAR timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Registrele de contabilitate se listeaza, semneaza, stampileaza si se indosariaza periodic sau la sfarsitul anului. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a ANEVAR sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii pentru organizatiile fara scop patrimonial, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata in exercitiul financiar incheiat. Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni (1 ianuarie 31 decembrie ).

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 8

Notele contin informatii in plus fata de cele prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere. In note se prezinta descrieri narative si informatii legate de elemente care nu sunt recunoscute in situatiile financiare Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si trebuie insotite de o declaratie scrisa a presedintelui ANEVAR prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca: a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. Situatiile financiare anuale ale ANEVAR sunt verificate de catre un cenzor autorizat membru al CECCAR si sunt supuse aprobarii Adunarii Generale a ANEVAR.

4. PRINCIPII CONTABILE
Elementele prezentate in situatiile financiare anuale ale ANEVAR se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 1.PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII. Trebuie sa se prezume ca ANEVAR isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. acest principiu presupune ca ANEVAR isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. daca conducerea ANEVAR a luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. in cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia ANEVAR nu isi mai poate continua activitatea. 2.PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR. Metodele de evaluare si politicile contabile trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. 3. PRINCIPIUL PRUDENTEI. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special: poate fi inclus numai excedentul realizat la data bilantului; Page 9

Aprobat prin Hot CD__________/____________

trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiul financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia; trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia; trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este deficit sau excedent. 4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli. 5. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE DATORII . Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 6. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. 7. PRINCIPIUL NECOMPENSARII. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale ANEVAR fata de acelasi agent economic pot fi afectate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a excedentului sau pierderii ( de ex. inregistrarea in contabilitate a cotizatiilor incasate).

5. REGULI GENERALE DE EVALUARE


Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. 5.1. Evaluarea la data intrarii in entitate La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel: a) la cost de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de productie pentru bunurile produse in entitate; c) la valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 10

d) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social. In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie. Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica fara scop patrimonial le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. C ostul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului. 5.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementarilor legale si normelor emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice, respectiv OMF 2861/09.10.2009. 5.3 Evaluarea la incheierea exercitiului financiar La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. In acest caz, se vor avea in vedere, printre altele: a) pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. La fiecare data a bilantului: a) elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 11

si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. b) pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele / datoriile de primit / de platit in sume fixe sau determinabile. Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare. 5.4 Evaluarea la data iesirii din entitate La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare .

6.EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI


Definitie Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc intre data intocmirii bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.

Pot fi identificate doua situatii: a) ANEVAR obtine informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului, pentru evenimente care avusesera deja loc la data bilantului. Daca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste inregistrari; b) ANEVAR obtine informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare, dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii. In aceasta situatie, informatiile respective se prezinta in notele explicative, fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate. Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului, care trebuie reflectate in situatiile financiare anuale pot fi urmatoarele: rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilantului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoasterea unui nou provizion; insolventa unui furnizor, inregistrata ulterior datei bilantului, confirma ca la data bilantului exista un venit aferent unei datorii comerciale si, in consecinta, ANEVAR trebuie sa ajusteze valoarea contabila a datoriei comerciale; primirea de informatii dupa data bilantului, care semnaleaza ca un activ a fost depreciat sau ca o pierdere anterioara din depreciere trebuie ajustata Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 12

descoperirea fraudelor sau erorilor, dupa data bilantului, care arata ca situatiile financiare au fost incorecte la sfarsitul anului , inainte de ajustare. ANEVAR trebuie sa prezinte data la care situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare, precum si cine a dat aceasta autorizare. Comunicarea acestei date este foarte importanta pentru utilizatorii situatiilor financiare, pentru ca ea indica si faptul ca evenimentele ulterioare acestei date nu sunt reflectate in respectivele situatii financiare. Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare, ce pot avea o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor de situatii financiare de a face evaluari sau de a lua decizii sunt: modificari neobisnuit de mari in preturile activelor sau in cursurile de schimb valutar; inceperea unui litigiu major generat in exclusivitate de evenimentele ulterioare datei bilantului. Atunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, ANEVAR trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: natura evenimentului; estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.

7. CORECTAREA ERORILOR:
Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale. Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate. Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 13

In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de excedent. TRATAMENTUL FISCAL AL ERORILOR CONTABILE : se intocmeste si se depune declaratie rectificativa. TRATAMENTUL CONTABIL : se inregistraza in contul Rezultat reportat -corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere; -corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat; -corectarea erorilor nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informeaza Biroul executiv national cu privire la natura erorii, valoare,cauze,etc. Seminificativ inseamna orice valoare care depaseste suma de 10.000lei atat pentru fiecare pozitie bilantiera cat si pentru cumulatul erorilor constatate si influenteaza informatiile financiar-contabile. Inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu).

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 14

CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE


1.ACTIVE IMOBILIZARE
Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente prezentate in OMEF 1969/2007. O imobilizare necorporala trebuie recunoscuta in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul activului poate fi evaluat in mod credibil. Imobilizarile necorporale vor fi recunoscute in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. Metoda de amortizare va fi cea liniara pe urmatoarea perioada: 1- 5 ani pentru programele informatice si drepturi patrimoniale de autor, in functie de valoare de achizitie; - pe perioada contractului sau pe durata de utilizare pentru brevete, licente, marci de comert sau fabrica. Sistemele de operare a calculatoarelor (ex: Windows, Vista, etc), se vor include in valoarea calculatoarelor si se vor amortiza conform duratei si politicii de amortizare stabilita pentru calculatoare. Atunci cand software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporala. Imobilizari corporale Criterii interne pentru recunoasterea imobilizarilor corporale: Imobilizari corporale sunt prevazute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Plafonul valoric de la care un activ este incadrat in categoria imobilizarilor corporale este de 1.800 lei. Aceasta valoare, potrivit reglementarilor contabile in cadrul ANEVAR, este egala cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe recunoscuta fiscal conform Hotararii de Guvern nr.105/ 2007 si a Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. TRATAMENTE CONTABILE Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se inregistreaza in contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora , sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea sunt capitalizate. Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulata. Reevaluarea imobilizarilor corporale

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 15

Imobilizarile corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, se vor prezenta in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor reevaluarilor in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu. Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recunoscut national si international. Cladirile din patrimoniu ANEVAR se vor reevalua periodic, din 3 in 3 ani conform legislatiei in vigoare. Rezultatul reevaluarii In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in Capital si rezerve. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel: ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului Capital si rezerve, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau - ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. - cresterea de valoare a imobilizarilor corporale 212 Constructii = 105 Rezerve din reevaluare sau, cand la o reevaluare anterioara a existat o cheltuiala cu deprecierea 212 Constructii = 781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza astfel: - ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau - ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului Capital si rezerve, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala. -descresterea de valoare a imobilizarilor corporale 105 Rezerva din reevaluare = 212 Constructii Sau, daca deprecierea este mai mare decat rezerva existenta 681 Cheltuieli de exploatare privind = 212 Constructii amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ANEVAR foloseste ca metoda pentru inregistrarea reevaluarii imobilizarilor corporale prezentarea activului la valoarea justa prin anularea amortizarii. Tratamentul amortizarii In cazul efectuarii reevaluarii, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii. Amortizarea cumulata, la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare si este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 16

Regimul de amortizare utilizat de catre ANEVAR este amortizarea liniara . Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuieli de exploatare a unor sume fixe , stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora , potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe , din cadrul ANEVAR. Alte creante imobilizate cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. In conturile de creante imobilizate reprezentand imprumuturi acordate se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobanzi. Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

2.ACTIVELE CIRCULANTE
In categoria activelor circulante se cuprind: - stocuri, - creante; - investitii pe termen scurt; - casa si conturi la banci. STOCURI Stocurile cuprind: materialele consumabile (materiale auxiliare, materiale pentru ambalat, piese de schimb, ..alte materiale consumabile) ; materiale de natura obiectelor de inventar; Este necesar sa se asigure: receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite, in custodie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului; Casa si conturi la banci Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, disponibilitatile in lei si valuta, creditele bancare pe termen scurt, precum si dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci in conturile curente. Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate entitatii si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct. Conturile curente la banci se vor dezvolta in analitic pe fiecare banca. Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz. 666 Ch.cu dobanzile = 512 Banca 512 Banca = 7341Venituri din dobanzi Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta. Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 17

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei ca fiind valabil la data efectuarii operatiunii. Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, inclusiv cele derulate in cadrul contractelor cu decontare la termen, se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar. La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza (valabil in prima zi din luna urmatoare). Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie" sau 461 Debitori diversi). In cazul platilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la cursul din data efectuarii operatiunilor sau la cursul din data decontarii avansului. In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria entitatii.

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 18

CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANTELE SI DATORIILE


Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile teritoriale, debitorii si creditorii diversi. In contabilitatea furnizorilor si clientilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse, serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate. Din punct de vedere contabil, efectuarea oricarei operatiunii economico-financiare este probata de documente justificative. La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. (sa existe confirmari de solduri, dovada ca s-au facut demersuri pentru a se asigura ca sunt radiate sau in faliment). In contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de incasare, dupa caz. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj. Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie incasate in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale(cont 438). Contabilizarea salariilor-Venitul din salarii Conform titlului III, capitolul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal , sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: Ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste valoarea stabilita prin lege (150 lei per persoana).

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 19

Deducerea personala Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice in functie de venit conform Codului Fiscal. Determinarea impozitului pe venitul din salarii Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Impozitul lunar se determina astfel: la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele: deducerea personala acordata pentru luna respectiva;cotizatia sindicala platita in luna respectiva; contributiile la fondurile de pensii facultative; pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora; in cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. Datorii O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci cand: - se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau - este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. Provizioane Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: - o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si - poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Se vor recunoaste ca provizioane doar acele obligatii generate de evenimente anterioare care sunt independente de actiunile viitoare ale entitatii (de exemplu, modul de desfasurare a activitatii in viitor). Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: - litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte; Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 20

- pensii si obligatii similare; - impozite; - alte provizioane. Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat. Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute. Documente utilizate: documente din care rezulta ca entitatea are o obligatie curenta la data bilantului, semnate de persoane autorizate potrivit procedurilor interne. Acestea pot fi: - documentatii si inscrisuri furnizate de compartimentul juridic sau firme de avocati din care rezulta ca entitatea are o datorie la data bilantului sau exista o probabilitate mare sa apara o astfel de datorie in relatiile cu terte parti pentru plata de despagubiri, penalitati, daune (provizioane pentru litigii); -documentatia intocmita de compartimentul de contabilitate si fiscalitate, din care sa rezulte care sunt situatiile pentru care entitatea trebuie sa inregistreze provizion pentru impozite, potrivit legislatiei fiscale si reglementarilor contabile, precum si valoarea acestuia. Intrucat provizionul este o suma estimata, este necesar sa existe o fundamentare cat mai analitica, astfel incat sa fie justificata inregistrarea unor datorii bilantiere. In afara documentatiilor care fundamenteaza suma ce trebuie inregistrata ca provizion, va fi intocmita si nota contabila.

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 21

ANEXE:
1.APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in moneda nationala. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: - numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar; - calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania); - numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul. Situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si de raportul de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii, sau raportul cenzorilor sunt supuse aprobarii adunarii generale nationale , potrivit legislatiei in vigoare. Situatiile financiare anuale, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul administratorilor si raportul de audit semnat de persoana responsabila, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se inregistreaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.ASPECTE PRIVIND DISCIPLINA FINANCIAR CONTABILA ANEVAR:


Modul de organizare si functionare a casieriei: 1. Organizarea casieriei Operatiile de incasari si plati in numerar la nivelul compartimentului financiar contabil ANEVAR se efectueaza de catre persoana imputernicita prin fisa de post cu sarcini de casierie. Casierul , respectiv persoana imputernicita cu sarcini de casierie este gestionar de mijloace banesti si alte valori , potrivit legii . 2.Calitatea de gestionar se detine in conformitate cu prevederile din Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor , cu modificarile si completarile ulterioare; 3 Situatia in care lipseste casierul / persoana imputernicita cu sarcini de casierie Casierul nu are dreptul sa incredinteze exercitarea atributiilor sale altor persoane fara instiintarea conducerii entitatii. In cazul in care casierul lipseste din orice cauza , iar operatiile de casa nu pot fi intrerupte , acestea se vor face de persoana desemnata de casier , cu acordul Presedintelui. Casieria trebuie sa functioneze intr-un spatiu adecvat, in conditiile unei depline securitati . Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa ale unitatii se pastreaza in case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cate ori casierul paraseste incaperea, iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie . Efectuarea platilor in numerar si respectarea limitei de casa: Sumele incasate in numerar se depun la banca unde sunt deschise conturile curente si se ridica de la aceasta numerarul necesar pentru efectuarea platilor . Obligatiile casierului la primirea documentelor de plata La primirea documentelor de plata , casierul trebuie sa verifice : Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 22

1.existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata,; 2.existenta anexelor la documentul de plata, In cazul nerespectarii uneia dintre aceste conditii, casierul inapoiaza documentele pentru completare si numai dupa ce acestea sunt completate efectueaza plata. Platile in numerar se fac numai persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea pe baza de imputernicire scrisa. Pentru platile facute unor persoane din afara unitatii casierul trebuie sa solicite acestora actele de identitate , inscriind pe documentele de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat . Dupa efectuarea platii, indicand data operatiei, dupa care semneaza pentru confirmarea platii. Responsabilitati 1.Ordonatorul de credite (Presedintele) raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti si apararii integritatii valorilor incredintate casierului. 2.Contabilul sef efectueaza cel putin o data pe luna controlul inopinat al casieriei , prin numararea si verificarea tuturor valorilor existente in casierie . Contabilul verifica documentele de incasari si plati predate de casier , precum si daca soldul inscris in registrul de casa este stabilit corect . 3.Casierul raspunde de operatiile de incasari si plati in numerar Modul de completare a Registrului de casa 1.Generalitati: Intocmirea, editarea si pastrarea registrului de casa se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor. Registrul de casa se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se prezinta in mod ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Registrul de casa se poate completa si in format electronic. 2. Modul de lucru: Registrul de casa serveste ca: - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari si plati. La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2). Exemplarul 1 ramane la casier. Registrul de casa se arhiveaza: - la casierie (exemplarul 1); Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 23

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea unitatii; - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; - numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati; - report/sold ziua precedenta; - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil. 3.Documentele specifice utilizate la operatiunile prin casa 1.Chitanta serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii si document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate. Se intocmeste in 3 exemplare de catre casierul unitatii si se semneaza pentru primirea sumei. Destinatia chitantei este urmatoarea: - exemplarul 1 (originalul) ramane la depunator - exemplarul 2 se anexeaza filei 1 din Registrul de casa - exemplarul 3 ramane in carnet fiind folosit ca document de verificare a operatiilor efectuate in registrul de casa. 2.Factura fiscala serveste ca document justificativ pentru cumpararea unor produse, sau prestarea unor servicii si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de vanzator sau prestator. Factura fiscala trebuie insotita de chitanta simpla sau de bon de casa de marcat (dupa caz). 3.Dispozitia de plata-incasare catre casierie serveste ca : - dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.; - dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale; - document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil: - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.); - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.; - in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.). Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil. Dupa efectuarea platii sau incasarii ,casierul va completa rubricile de pe verso. Circula: - la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective-Presedintele ANEVAR; - la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma; - la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: Aprobat prin Hot CD__________/____________ Page 24

- denumirea unitatii; - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; - numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma; - suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii; - semnaturi: Presedinte, Sef compartiment finaciar contabil, Casier; - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura; - casier; suma platita/incasata; data si semnatura. 4.Imputernicire serveste ca document de imputernicire in vederea incasarii unor drepturi banesti de la casierul unitatii atunci cand titularul nu se poate prezenta. 5.Decont de cheltuieli/deplasare serveste ca document justificativ pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, pentru stabilirea diferentelor de primit/restituit de catre titularul de avans si pentru inregistrarea in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre titularul de avans. Circula de la titularul de avans la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative si exactitatea calculelor, la persoanele autorizate sa aprobe plata diferentei (daca se justifica) si apoi la casierie pentru plata sau restituirea diferentei (dupa caz). 4.Organizarea dosarului de casa 1.Se aseaza filele registrului de casa (in copie) in ordine cronologica; 2.In spatele fiecarei file de registru de casa se ataseaza documentele justificative . 3.Pentru un aspect mai bun al dosarului, documentele justificative de forme mai mici se capseaza pe coli A4, iar acestea se ataseaza in spatele filei de registru de casa respective. 4.Se predau economistului sub semnatura pentru inregistrarea in contabilitate. In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor respecta urmatoarele: 1.Operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie de la aceste prevederi, persoanele juridice pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri: a) plata salariilor si a altor drepturi de personal; b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice; 5.Verificarea registrului de casa se efectueaza de cate ori este cazul, de catre contabil sef-expert contabil/ trezorier/ auditor. Aceasta va urmari, in ordinea mentionata mai jos, daca: a.exista si sunt corect si complet intocmite toate documentele pe baza carora s-a intocmit registrul de casa. b.daca toate documentele atasate, in special chitantele si facturile fiscale emise de catre furnizori contin toate datele de identificare . c.daca dispozitiile de plata catre casierie sunt semnate de catre: casier, persoana care a ridicat suma, precum si daca sunt aprobate de Presedinte si Trezorier. d.daca registrul de casa este semnat de catre casier pentru intocmire. e.daca reglementarile legale privind plafonul soldului de casa si cel de plati in numerar au fost respectate.

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 25

6. Arhivare:Conditiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile Din punct de vedere al bazei de date sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului registrelor, jurnalelor si altor documente financiar-contabile. Registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile, care se arhiveaza pe suport WORM (Write Once Read Many), sa fie semnate de persoana care le intocmeste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. - arhivarea datelor utilizand tehnologia WORM (Write Once Read Many), care sa permita inscriptionarea o singura data si accesarea ori de cate ori este nevoie a informatiilor stocate; - Sa se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de control.

3. DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE


Se efectueaza conform procedurilor operationale adoptate de ANEVAR

4. PATRIMONIUL SI MIJLOACELE FINANCIARE:


ANEVAR si Filialele se finanteaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de catre Consiliul Director. La fundamentarea bugetutui de venituri si cheltuieli se au in vedere ca surse de venituri urmatoarele: - taxe de inscriere a membrilor - taxe din cursuri, seminarii, conferinte, evenimente profesionale - cotizatiile membrilor - donatii si sponsorizati - alte venituri prevazute de lege; - resurse primite de la bugetul de stat si de la bugete locale, dupa caz. Cheltuielile se fac in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si nu trebuie sa depaseasca nivelul sumelor alocate Filialei. Cateva reguli ce trebuie avute in vedere la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli: Fundamentarea bugetului se va realiza pe calcule si documente; Bugetul se intocmeste pentru intregul an calendaristic; Cheltuieli privind dotarile se vor anexa listele cu dotarile propuse (denumire, cantitate, pret unitar si valoare); Cheltuielile pentru dotari se prevad numai daca bugetul este prevazut cu excedent sau cu acoperire din excedentul anilor anteriori;

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 26

5. PROCEDURA DE INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND OPERATIUNILE PATRIMONIALE LA ANEVAR VERSIUNEA 1, VALABILA CU DATA DE 01.01.2013

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 27

UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA-ANEVAR PROCEDURA de inregistrari contabile Privind operatiunile patrimoniale la ANEVAR Versiunea 1, valabila cu data de 01.01.2013

LEGENDA UC-Uniune sediul central BZ-Punct zonal (birou zonal) administrativ FLXX-Filiala uniune NC-Nota de contabilitate ct -cont XX-dezvoltat in analitic simbol zonal *- se va dezvolta in analitic

401* operatiuni privind FURNIZORII inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT

denumirea operatiunii INREGISTRAREA FACTURILOR

documente inregistrare facturi terti

OBSERVATI

ct cls 6*= OP Plata FURNIZORILOR -prin virament -in numerar

401*

(servicii, utilitati, consumabile, colaboratori, etc.)

401*= 401*=

5121* 5311

ordine Plata/ chitanta

COTIZATII SI TAXE MEMBRI operatiuni privind cotizatiile si taxele de inscriere pentru membrii UNIUNII (persoane fizice si juridice): inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT documente inregistrare

Denumirea operatiunii

OBSERVATI

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 28

incasarea cotizatiei de la membrii titulari si acreditati -persoane fizice

-prin virament incasarea cotizatiei de la membrii corporativi

5121*=

73111BZ

ordin Plata

-prin virament incasarea cotizatiei de la membrii stagiari persoane FIZICE

5121*=

73112BZ

ordin Plata

-prin virament incasarea cotizatiei REV de la membrii titulari acreditati

5121*=

73113BZ

ordin Plata

-prin virament transferul cotizatiei REV catre TEGOVA -prin virament incasarea taxei de examinare (aptitudini ) persoane FIZICE

5121*= 462REV=

462REV 5124*

ordin Plata ordin Plata

explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza

-prin virament incasarea taxei de inscriere de la membrii CORPORATIVI

5121*=

73114

ordin Plata

-prin virament

5121*=

73115BZ

ordin Plata

explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza explicatie: numele si prenumele persoanei pt care se incaseaza

SFP, SPIC, CONFERINTE operatiuni privind seminarii de pregatire si formare continua (SPIC), seminarii formare profesionala (SFP) si manifestari profesional stiintifice (CONFERINTE): inreg ctb la UNIUNE document de SEDIUL CENTRAL (UC) denumirea operatiunii OBSERVATI inregistrare DEBIT CREDIT explicatie: numele si prenumele persoanei pt care incasarea CONTRIBUTIEI de formare profesionala SFP se incaseaza

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 29

-prin virament

5121*=

73121FXXX

ordin plata

buget auxiliar:FXXX marca: - nr. de legitimatie LXXXXX buget: BZ buget: BZ

INREG facturilor cheltuiei aferente SFP sau de catre BZ/UC

%= ct chelt din cls 6 dupa natura chelt 6XX2F 401*= 401*= 401*=

401*

Factura furnizor

buget auxiliar:FXXX chitanta/bon fiscal chitanta/bon fiscal ordin plata buget: BZ buget auxiliar:WXXX

plata facturilor cheltuiei aferente SFP -in numerar de la BZ -in numerar la UC -prin virament incasarea CONTRIBUTIEI de formare profesionala SPIC 542* 5311* 5121*

-prin virament INREG facturilor cheltuiei aferente SPIC

5121*= %= ct chelt din cls 6 dupa natura chelt 6XX2D 401*= 401*= 401*=

73122DXXDATA 401*

ordin plata Factura furnizor

buget: BZ

buget auxiliar:WXXX chitanta/bon fiscal chitanta/bon fiscal ordin plata

plata facturilor cheltuiei aferente SPIC -in numerar de la BZ -in numerar la UC -prin virament 542* 5311 5121*

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 30

incasarea CONTRIBUTIEI de formare profesionala MANIFESTARI PROFESIONAL STIINTIFICE -in numerar la UC -prin virament INREG facturilor cheltuiei aferente MANIFESTARI PROFESIONAL STIINTIFICE

5311= 5121*= %= ct chelt din cls 6 dupa natura chelt 6XX2M 401*= 401*= 401*=

73123MXXX 73123MXXX 401*

chitanta ordin plata Factura furnizor

buget: UC

buget: UC

chitanta 542* 5311 5121* chitanta/bon fiscal ordin plata

buget auxiliar:MXXX

plata facturilor cheltuiei aferente MANIFESTARI PROFESIONAL STIINTIFICE -in numerar de la BZ -in numerar -prin virament

CT462AON operatiuni privind asigurarile de risc profesional: denumirea operatiunii incasarea politei de asigurare -prin virament plata sumelor din asigurare la AON. 5121*= 462AON= incasarea primelor de asigurare de la AON 5121*= 73991 ordin plata buget: UC 462AON 5121* ordin plata ordin plata inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT document de inregistrare OBSERVATI

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 31

CT451FLXX operatiuni privind decontari cu partile afiliate : document de inregistrare NC ordin Plata/chitanta

denumirea operatiunii inregistrare venit alocat Filiala conform BVC -la UC - plata sumeiprin virament-la UC

inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT 656FLXX= 451FLXX= 451FLXX 5121*

OBSERVATI

CT641 / 421/425 operatiuni privind SALARIILE:

denumirea operatiunii

inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT 421* % 4314 4372 4312 444 425* % 4313 4315 4371 4373

document de inregistrare

OBSERVATI

INREG salarii contr de munca inreg VENIT BRUTIN SALARII

641= 641= 421*=

stat salarii

CASS 5.5% ASIGURAT SMJ 0.5% ASIGURAT CAS 10.5% ASIGURAT IMPOZIT DIN SALARII AVANSURI CHENZINALE CASS 5.2% unitate CONTRIB INDEMNIZATII 0,85% SMJ 0.5% unitate FD GARANTARE SALARII 0.25% %= 6453 6453 6452 6452

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 32

FD 0.15% accidentele munca si boli profesionale CAS 20.8% Plata salarii -lichidare drepturi salariale -avansuri chenzinale Plata obligatiilor catre stat

6451 6451 421*= 425*= %= 4311 4312 4313 4314 4315 4316 444 4371 4372 542 */461*

4316 4311 5121*/5311 5121*/5311 5121* state salarii ordine Plata pt. trezorerie stat salarii lista de avans chenzinal

operatiuni privind avansurile de trezorerie :

denumirea operatiunii Acordare de avansuri de trezorerie personalului ANGAJAT -in numerar -prin virament efectuare cheltuieli inchiderea avansului de trezorerie

inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT 542*= 542*= 401*= cls6= 542*= 5311/5121* CREDIT 5311 5121* 542* 401* 5311/5121* 542*

documente inregistrare

OBSERVATI

dispozitie de Plata op Plata chitanta/bon fiscal FACTURA buget: BZ/UC buget auxiliar:BZ

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 33

Acordare de avansuri de trezorerie membrilor titulari delegati -in numerar/virament inregistrare decont cheltuieli inchiderea avansuluie trezorerie

461*= 401*= cls6 = 461* = 5311/5121*

5121*/5311 461* 401* 5311/5121* 461* chitanta/bon fiscal FACTURA

operatiuni diverse : denumirea operatiunii INREG IMOBILIZARI CORP si necorporale imobilizari corporale achizitionate imobilizari necorporale achizitionate plata furnizorilor de imobilizari amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale iesirea imobilizarilor din patrimoniu -imobilizarile corporale -scoase din evidenta -imobilizarile necorporale- scoase din evidenta INREG OB INVENTAR achizitionare obiecte inventar darea in folosinta plata facturilor INREG CONSUMABILE achizitionare consumabile plata facturilor achizitionare PARAFE membrii titulari plata facturilor 213*,214*= 404* facturi inreg ctb la UNIUNE SEDIUL CENTRAL (UC) DEBIT CREDIT document de inregistrare OBSERVATI

208*, 205*, = 404*= 6811=

404* 5121* 280, 281

facturi ordin deplata plan amortizare

imobilizari necorporale imobilizari corporale

281 *= 280*= 303= 603= 401* = 602*= 401*= 604P= 401=

213*,214* 208, 205* 401* 303 5121*/5311 401* 5121*/5311 401* 5121* factura ordin plata factura ordin plata

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 34

achizitionarea BULETIN INFORMATIV plata facturilor INREG TICHETE DE MASA achizitie tichete de masa

604BI= 401*= % 5328 628T 401* 642= %= ct. chelt. din cls7 1211

401* 5121* 401*

factura ordin plata

plata facturilor descarcarea tichetelor date salariatilor inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli fara scop patrimonial

5121* 5328 1211

ordin deplata bon consum nota contabila

% ct. chelt.din cls 6 1212 nota contabila

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli economice

%= ct. chelt. din cls7E 1212 =

inregistrarea cheltuielilor privind impozitul pe profit

691 = 1212 =

% ct. chelt.din cls 6E 441 691

declaratii impozit profit

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 35

LISTA PRIVIND CODURILE UNIUNII NATIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

DENUMIRE UNIUNE SEDIU CENTRAL BIROU ZONAL ADMINISTRATIV -PUNCT DE LUCRU UNIUNE NORD EST SUD EST SUD SUD VEST NORD VEST CENTRU BUCURESTI FILIALE UNIUNE NORD EST SUD EST SUD SUD VEST NORD VEST CENTRU BUCURESTI

COD*) UC BZ NE SE SM SV NV CE BU FIL FLNE FLSE FLSM FLSV FLNV FLCE FLBU

UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA-ANEVAR DEZVOLTAREA IN ANALITIC A PLANULUI CONTABIL PENTRU ANUL 2013 SIMBOL CONT 1171 1211 1212 DENUMIRE CONT CLASA 1 rezultat reportat rezultatul activitatii fara scop patrimonial rezultat privind activitatile economice CLASA 2 2081 2131 2132 2141 alte imobilizari necorporale( echipamente tehnologice(masini, instalatii, echip de lucru)aparate si instalatii de masurare si reglaremobilier, aparatura birotica si alte activeCLASA 3 2808 2813 2814 2817 soft-uri, anti virus, alte 6811 programe , etc.) 6811 NU PREA ESTE CAZUL 6811 calculatoare, imprimante, etc mobilier, telefoane, fax, xerox, 6811 retroproiector, etc. CORESPONDENT OBSERVATII A conturi

3021 303

Cheltuieli cu materialele MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

6021 603 8035

materiale seminarii, cursuri, conferinte

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 36

401* 4111* 404* 421* 425* 461* 462AON 462REV 472* 471* 451FLXX

CLASA 4 FURNIZORI AI UNIUNII CENTRALE PRIVIND ACTV DIVERSE CLIENTI FURNIZORI DE IMOBILIZARI PERSONAL LICHIDARE DREPTURI SALARIALE PERSONAL AVANS CHENZINAL AVANSURI DE TREZORERIE-MEMBRII TITULARI DELEGATI ASIGURARI DE RISC PROFESIONAL-AON COTIZATII REV VENITURI IN AVANS CHELTUIELI IN AVANS DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE CLASA 5 CONTURI IN LEI CONTURI IN VALUTA CASA IN LEI CASA IN VALUTA TICHETE DE MASA SALARIATI AVANSURI DE TREZORERIE CLASA 6 Cheltuieli cu materialele consumabile pentru manif profesionale-CONFERINTE

5121* 5124* 5311 5314 5328 542*

60212M 60212F 60212D

2M-CONFERINTE PROFESIONALE 2F-CURSURI 2D-SEMINARII CLASICE (LA SALA)

Cheltuieli cu materialele consumabile pentru manif profesionale-SFP Cheltuieli cu materialele consumabile pentru manif profesionale-SEMINARII D

604BI

cheltuieli privind materiale consumabile cu BULETINUL INFORMATIV cheltuieli privind materiale consumabile cu PARAFELE MEMBRILOR cheltuieli privind materiale consumabile pt functionare cheltuieli privind materiale consumabile pt activitati statutare si imagine cheltuieli nestocate -SEMINARII cheltuieli cu tonere cheltuieli privind energia si apa chelt cu intretinerea si reparatiile , contracte service cheltuieli cu chiriile pt sediile cheltuieli cu chiriile pt manifestari MANIF PROFESIONALE cheltuieli cu chiriile pt manifestari STATUTARE , AG,
cheltuieli cu serviciile de contabilitate prestate de terti cheltuieli cu COLAB lectori SFP cheltuieli cu COLAB lectori SEMINARII

604P

60281

60283 604S 604T 605 611 6121


6122M/F/D 6123 621C 6212F 6212S

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 37

621H 621R 621J 62311 62312 62321 624 6241 6251 6252 626F 626C 626I 626T 6281 6282 6283 628M 628U 641 6552 6582I 656FLXX 6811

73111BZ 73112BZ 73113BZ 73114 73115BZ

cheltuieli cu COLAB prestate de terti-SERV RH cheltuieli cu COLAB prestate de terti-REVISTA DE EVALUARE cheltuieli cu COLAB prestate de terti-ASISTENTA JURIDICA cheltuieli cu protocolul pt functionare cheltuieli cu protocolul pt manifestari profesionale chelltuieli cu reclama si publicitate cheltuieli cu curierat, prioripost, cargus, etc. abonamente transport personal cheltuieli cu deplasarile personal pt probleme diverse cheltuieli cu deplasarile personal pt manifestari profesionale cheltuieli cu telefononia fixa cheltuieli VODAFONE cheltuieli INTERNET cheltuieli cu timbre si alte taxe postale cheltuieli cu serviciile prestate de terti-FUNCT cheltuieli cu serviciile prestate de terti-MANIF PROF cheltuieli cu serviciile prestate de terti-IMAGINE cheltuieli privind MEDICINA MUNCII cheltuieli utilitati cheltuieli cu amortizarile cheltuieli cu cotizatiile cheltuieli spocnsorizare IROVAL cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului cheltuieli cu salariile personalului CLASA 7 venituri din cotizatii membrii titulari activi venituri din cotizatii membrii persoane juridice venituri din cotizatii membri stagiari venituri din taxe de inscrire membri stagiari venituri din taxe de inscriere persoane juridice

73121FXXX 73122DXX 73123MXXX 73991XX 7341

venituri din SEMINARII DE PREGATIRE PROFESIONAL SFP.. venituri din SEMINARII DE PREGATIRE CONTINUA SPIC-D in sistem clasic (la sala) venituri din conferinte profesionale-M venituri din PRIME DE ASIGURARE AON venituri din dobanzi - FSP

TREZORIER EC. FILIP STOICA

Aprobat prin Hot CD__________/____________

Page 38