Sunteți pe pagina 1din 5

Partea nti

AUDITUL CERERII DE MARFURI (MARKETING IN AVAL)

Auditul n marketing este un examen complet, sistematic, independent i periodic al mediului, al obiectivelor, strategiilor i activitilor unei organizaii, cu scopul de a fi depistate domeniile care pun probleme i de a recomanda soluii destinate s amelioreze eficacitatea marketingului global. 1

Kotler Philip et Dubois Bernard, 1986, Marketing Management, Sene edition, Paris, Publi- nion, page 6!1

ap ! " #$%&' D( ' D&)

CAPITOLUL 1. FUNCIA DE AUDIT 1*1 M&S& #(' " #$%&(& 1*+ (,-. %&' " #$%&(& D( ' D&) 1*/ D(M(0S . ' D&) . &

11

Auditul n marketin

CAPITOLUL 1. FUNCIA DE AUDIT


1*1* M&S& #(' " #$%&(&

De2inirea misiunii auditului intern a 3onstituit domeniul preo3up4rilor pentru mul5i spe3iali6ti, dar 3ea dat4 de "a#rence $. %a#&er 7 3u o3a8ia unei 3on2erin5e 7 este 3onsiderat4 3a re8um9nd 3el mai bine rolul a3esteia, 6i anume: ; Auditul intern reprezint evaluarea independent a numeroaselor operaiuni i sisteme de control dintr'o organizaie prin care se stabilete dac se urmeaz proceduri i politici adecvate se stabilesc standarde se determin dac resursele sunt folosite economic i eficient i dac misiunile programate sunt efectiv ndeplinite i dac obiectivele organizaiei sunt atinse* <n 3ondi5iile apel4rii la e=pli3a5iile o2erite de un dire3tor sau responsabilul de produs, auditorul >a trebui s4 se e=prime ?ntr-o manier4 independent4, 3eea 3e ?nseamn4 34 el nu poart4 ni3i o responsabilitate opera5ional4 pentru garantarea obie3ti>it45ii ra5ionamentului a3estora* (l >a trebui s4-6i e=prime numai pun3tul de >edere ?n 3eea 3e pri>e6te domeniul audiat* 'uditorul trebuie s4 se pronun5e ?ns4 asupra urm4toarelor aspe3te: - 2iabilitatea 6i integritatea in2orma5iei@ - 3on2ormitatea ArealitateaB in2orma5iei@ - utili8area e2i3ient4 a resurselor alo3ate@ - re8u ltatele ?n raport 3u obie3ti>ele 6i programele stabilite* ; (mpul de aciune al auditului intern poate fi mai larg sau mai restr(ns. )l poate s se refere la toate activitile unei ntreprinderi sau, dimpotriv, doar la un singur sector *o funcie, un serviciu+. ,oate s includ organizarea firmei *structuri, sisteme, proceduri+ sau calitatea gestiunii *economie, productivitate, rezultate, profit+, depist(nd disfunciunile i cauzele ineficienei*1 )eoreti3, nu e=ist4 de3i, ni3i un se3tor dintr-o ?ntreprindere 3are s4 nu 3onstituie obie3t al auditului* Doar pro2un8imea anali8ei poate s4 >arie8e ?n 2un35ie de 3uno6tin5ele auditorului pentru 34 at9t meseriile, 39t 6i tehni3ile de>in din 3e ?n 3e mai 3omple=e, mai per2ormante* De3i, auditorul apare adesea 3a un generalist 3are 3ompletea84 o lips4 relati>4 de spe3iali8are 3u o >i8iune global4 asupra ?ntreprinderii* 1*+* (,-. %&' " #$%&(& D( ' D&) "un35ia de audit a luat na6tere odat4 3u 3ri8a 2inan3iar4 din 19+9 din Statele nite* 'uditul intern este o 2un35ie 3are ?6i are r4d43inile ?n 3ontabilitate 6i prin 3are trebuie s4 se asigure 3ontrolul intern al organi8a5iilor, ast2el ?n39t s4 2ie proteCate interesele 2irmei A?ntreprinderiiB* 'uditorul tradi5ional se o3upa de 2aptele deCa petre3ute@ el trebuia s4 in>estighe8e datele deCa 3ontabili8ate* '3east4 3on3ep5ie >e3he despre audit a 2ost ?nlo3uit4 de o orientare nou4 3are ne3esit4 un 3onsilier managerial pe toate planurile 6i 3are ?6i adu3e 3ontribu5ia ?n domenii di>erse, pe termen s3urt, mediu 6i lung*

Poisson Mi3hel, ;Audit et secteur public, .e #ou>el (3onomiste, nr* 6DE, page !6, Cuin 1988

11

ap ! " #$%&' D( ' D&)

Des3entrali8area ?ntreprinderilor a dus la des3entrali8area puterii dar 6i la 3re6terea ris3urilor* Pentru audit a3easta ?nseamn4 o orientare strategi34 misiunile 2iind de2inite 6i ?ndeplinite ?n 3on3ordan54 3u obie3ti>ele strategi3e stabilite de ?ntreprindere* 'l4turi de 3riteriile >e3hiului audit, a3um se adaug4 preo3uparea pentru asigurarea >iitorului* <n a3east4 opti34, marketingul 3onstituie o a=4 important4 a auditului* 'uditorul nu mai este un e=pert ?n pun3te slabe, el de>ine a3um un 3onsilier intern al ?ntreprinderii* "un35ia de audit este des3his4 ?ntregii 2irme: nu mai >orbim doar de o re>i8ie 3ontabil4, 3i de audit in2ormati3, audit so3ial, audit Curidi3* '3east4 de3hidere este adesea ?nso5it4 de spe3iali8area tehni34 Ade 3ali2i3areaB a auditorului* 'uditul in2ormati3 indi34 o e>olu5ie spre un se3tor de ?nalt4 tehnologie, dar 6i de mare ris3* 1*/* D(M(0S . ' D&) . & Dup4 anali8a 2un35iei de audit intern, din pun3t de >edere al e>olu5iei este interesant de abordat 6i aspe3tul metodologi3 al auditului* "ie 34 este >orba despre subie3tul abordat, 2ie 34 este >orba despre mediu, auditul se ba8ea84 pe prin3ipii 6i un 3adru de lu3ru permanent* .a ni>elul prin3ipiilor, ".$.%a#&er a elaborat 8e3e legi ale auditului, 3are pot 2i enun5ate ast2el: 1* $unoa6terea obie3ti>elor unit45ii auditate@ trebuie, ?ntr-ade>4r 6tiut 3are este lo3ul a3estui ser>i3iu ?n organi8a5ie, 2inalitatea urm4rit4, obie3ti>ele 2i=ate* 2* $unoa6terea tipurilor de 3ontrol stabilite pentru >eri2i3area opera5iunilor: ?ntreaga a3ti>itate poate s4 3on5in4, din multiple moti>e, erori 3are pot du3e, din neaten5ie, la apari5ia 2raudei@ organismul 3are e2e3tuea84 3ontrolul trebuie s4 de5in4 miCloa3e proprii de >eri2i3are 3are a35ionea84 3a ni6te ;anti!"#r$i, garant9nd buna ;%&n&tate a in2orma5iilor* 3* $unoa6terea standardelor, a pro3edurilor 3are ser>es3 drept miCloa3e de lu3ru@ toat4 a3ti>itatea este reali8at4 pe ba8a unei metode 3are trebuie apli3at4: ?n produ35ie, ?n 3ontabilitate, ?n gestiunea personalului Alegisla5ia mun3ii, 3on>en5iile 3ole3ti>eB* 4* $unoa6terea 3lien5ilor, a e6antioanelor 2olosite, a num4rului de rapoarte ale maga8inelor, a num4rului 8ilni3 de mi634ri a produselor* 5* $unoa6terea pun3telor slabe: auditorul trebuie s4 do>edeas34 prin 2apte 6i nu prin >orbe Ada34 >rea s4 2ie 3redibilB 6i trebuie s4 r4spund4 obliga5iilor de eti34 pro2esional4: integritatea 6i independen5a* 6* $unoa6terea 3au8elor, a 3ir3umstan5elor 3are au 3ondus la anomalii@ nu pot 2i re8ol>ate problemele de39t 3uns39nd ?mpreCur4rile ?n 3are s-au produs* 7* $unoa6terea e2e3telor pe 3are le-ar a>ea erorile@ ai3i trebuie ?n5eleas4 6i e>olu5ia no5iunii de ris3: doar erorile importante trebuie luate ?n 3onsiderare* #u ser>e6te la nimi3 ?n3er3area elimin4rii tuturor erorilor pentru 34 a3easta ar impli3a 3heltuieli ?nsemnate 6i, 24r4 ?ndoial4, neCusti2i3ate ?n raport 3u pierderile 3onstatate* 8* $unoa6terea personalului din unitatea 3ontrolat4@ mun3a auditorului se ba8ea84 pe 3uno6tin5e teoreti3e, dar 6i aspe3tul rela5ional este, de asemenea un 2a3tor 3are 3on3ur4 la reu6ita misiunii sale@ a3east4 mun34 3onst4 ?n Cude3area 2un35iei 6i nu a persoanei* * (ste ne3esar de 6tiut 3um 6i 39nd 3omuni34m@ ?n a3est sens, gre6elile des3operite trebuie dis3utate 3u responsabilii ?nainte de a pre8enta 3ondu3erii raportul*

1+

Auditul n marketin

1!*$unoa6terea metodelor moderne, in2ormati3a de>enind un instrument stri3t ne3esar* Din a3este prin3ipii de3urge demersul auditului, numit ;met#da '%"ar, 3are 3uprinde urm4toarele A!B 2a8e: 1* O"ie#ti$%&: determinarea obie3ti>ului urm4rit 6i ?nto3mirea programului de reali8are a lui* 2* 'tan(ar(e&e: studierea standardelor, a pro3edurilor 6i, e>entual, a legisla5iei ?n >igoare* 3* C)*+ararea: >eri2i3area re8ultatelor ?n 2un3tie de standarde* 4* A#,i%ni&e #)re#ti$e: pre3i8area propunerilor de a35iuni 3ore3ti>e pentru a remedia lipsurile Agre6elile, erorileB 3onstatate* 5* -e$eri.i#area: auditorul >a trebui s4 se asigure 34 a35iunile 3ore3ti>e stabilite la s29r6itul auditului au 2ost bine e=e3utate 6i 34 ele permit eliminarea erorilor 3onstatate* 0aportul auditului este elementul prin3ipal al misiunii* <mpreun4 3u elaborarea programului de audit, el repre8int4 2a8a 3ea mai deli3at4 a misiunii* 'uditorul trebuie s4-6i ;()nd& remar3ile, 3onstat4rile sale, iar raportul de>ine ; am*ala+ul de pre8entare al tuturor a3estora* 'uditorul depune e2ort pentru reda3tarea raportului asemenea unui 6e2 de produs 3are studia84 ambalarea produsului s4u* 'uditatul ;(a "um$&ra mai u6or raportul da34 2orma 6i 2ondul s4u 3orespund unui ;$r#du% a33esibil Ade serieB de39t da34 de3i8ia auditului este un produs de mare impli3are ArigiditateB* <n s29r6it, nu trebuie s4 se uite 34 misiunea auditului este 6i in2ormarea 3ondu3erii, a dire35iei generale* '3est raport dis3utat ?n prealabil 3u 3ei interesa5i este adresat, de asemenea, 6i managerului se3torului* )rebuie in2ormat4 3ondu3erea despre erorile importante 3are au 2ost dete3tate 6i indi3ate miCloa3ele pe 3are responsabilul unit45ii 3ontrolate a de3is s4 le 2oloseas34 pentru repararea lor, pre3um 6i data punerii lor ?n apli3are* <n general, dire3torul auditului 2ormulea84 ?n s3ris o not4 de 3onstatare prin 3are se pronun54 asupra situa5iei 3onstatate 6i insist4 asupra pun3telor mai importante*

1/