Sunteți pe pagina 1din 1

C. E. C. C. A. R.

Filiala Bacau

din HOT RRE nr. 1 din 23 octombrie 1995

* Republicat *

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE a Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia
(Publicata in: Monitorul Oficial nr. 601 din 12 august 2008)

CAP. 5 Organele teritoriale ale Corpului - lit. C. nscrierea n Tabloul Corpului. Pct. 92. Eviden a persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se ine n cadrul sec iunilor Exper i contabili i Contabili autoriza i, pe ntreaga perioad de inactivitate. Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabile te de Consiliul superior. - lit. D. Drepturi i obliga ii ce decurg din nscrierea n Tabloul Corpului. Pct. 97. Consiliul filialei pronun radierea unui membru din Tabloul Corpului n urm toarele situa ii: a) cnd membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru s vr irea unei infrac iuni care, potrivit legisla iei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societ ilor comerciale; b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice; c) neplata cotiza iei profesionale pe o perioad de un an; d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilit i i conflicte de interese; e) membrul Corpului a fost sanc ionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. Pct. 98. Orice membru al Corpului poate cere ncetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresat conducerii filialei, prin scrisoare recomandat ori prin depunere la sec iunea de resort cu semn tur de primire, se arat motivele i data de la care dore te s nceteze a mai fi membru al Corpului. Pct. 101. ncepnd cu ziua n care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel n cauz nceteaz de a mai fi membru al Corpului i nu mai figureaz n Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului i nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. Pct. 102. Cel interesat poate, atunci cnd dore te, dar nu mai trziu de 3 ani i cnd sunt ndeplinite condi iile necesare stabilite de Regulamentul de organizare i func ionare a Corpului, s ob in renscrierea sa n Tabloul Corpului, dnd curs procedurii prev zute pentru nscriere. n cazul n care a trecut o perioad mai mare de 3 ani de la data renun rii la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana n cauz va sus ine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calit ii de expert contabil i contabil autorizat, dac celelalte condi ii pentru ob inerea calit ii prev zute de regulament sunt ndeplinite.