Sunteți pe pagina 1din 6

Numele Prenumele

MINISTERUL EDUCA IEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Patronimicul Institu(ia de )nv+(+m)nt

Localitatea Raionul

LIMBA I LITERATURA ROM#N& PRETESTARE EXAMEN DE BACALAUREAT Profilurile real, sport, tehnologic 28 martie 2012 Timp alocat: 180 de minute.

Rechizite i materiale permise: pix de culoare albastr . Instruc(iuni pentru candidat: - Cite te cu aten#ie fiecare item i efectueaz$ opera#iile solicitate. - Lucreaz$ independent.

!$i dorim mult succes!

Scor total acumulat _________

SUBIECTUL I (36 de puncte) Scrie, )n spa(iile rezervate, r+spunsul la fiecare dintre cerin(e, pentru a demonstra )n(elegerea textului de mai jos: O, vreme, nu-atinge fiin(a iubitei... O, vreme, nu-atinge fiin#a iubitei. O bucur floarea, dar floarea p le$te, o ap r frunza, dar frunza se trece, oglind i-i r'ul, dar r'ul e tulbur. Nici codrul, o, Doamne, sc pat nu-i de vam $i el e ca roua, $i el se-nfioar . Nici mun#ii, 'mi pare, nu pot s adoarm : g'ndind la ce vine li-i t'mpla c runt . Nici tata-p m'ntul cru#are nu are, cu trecerea anilor vlaga $i-o pierde. *tiu, vreme, c una le schimb pe toate, $tiu, vreme, c toate le d m pentru una, dar, totu$i, te-ndur de chipul iubitei! N-o vezi cum rode$te $i-n par se las ? De parc -i etern '$i d ruie via#a clipelor care primesc $i nu iart . Liviu Damian Nr. Item 1 Scrie c'te un sinonim contextual pentru verbele date: Ap r Schimb G'ndind 2 Plaseaz$, 'n spa#iul rezervat, c'te un substantiv care nume te p$r#i ale corpului, utilizat cu sens figurat, respect'nd modelul: T'mpla mun#ilor. dealului r'ului codrului 3 Propune un titlu alc$tuit dintr-o sintagm$, argument'ndu-#i, 'ntr-un enun#, alegerea. Titlul Argumentul Puncte L L 0 0 1 1 2 2 3 3 L L 0 0 1 1 2 2 3 3 L 0 1 2 3 L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 L 0 1 2 3 4 5 L 0 1 2 3 4 5 6

Comenteaz$, 'n 4-5 r'nduri, sugestia contextual$ a metaforei tata-p%m(ntul.

Interpreteaz$, 'n 2-3 enun#uri, motivul literar al rug%ciunii, 'n raport cu mesajul textului.

Explic$, 'n 2-3 enun#uri, starea de spirit a eului liric, exprimat$ 'n versurile subliniate.

L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comenteaz$, 'n 10-12 r'nduri, semnifica#ia mesajului global al poeziei, rela#ion'nd-o cu afirma#ia Iubirii (i pune cap%t timpul, nu cugetul. (Syrus) -n acest mini-eseu, urmeaz+: a. s$ formulezi mesajul global al poeziei; b. s$ raportezi mesajul la titlul poeziei; c. s$ rela#ionezi propriul punct de vedere despre mesaj cu citatul; d. s$ angajezi i s$ dezvol#i ideea citatului.

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte) Realizeaz+, )n limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului tefana Velisar, )n baza fragmentului dat: *tefana Velisar tr ise mai mult 'n str in tate, urm'ndu-$i tat l, diplomat. Acum, revenit acas , 'i p rea c -$i tr dase #ara, 'ndep rt'ndu-se de necazurile ei. ,$i petrecuse aproape toat via#a printre str ini, afar de anii primei copil rii $i ai r zboiului. *i acum se 'nc lzise din nou la un foc rom.nesc, ascult'nd fl c rile care-i aminteau $i copil ria, $i r zboiul, $i casele de #ar ; $i acum asculta suferin#a unui frate de-al ei, a unui rom.n, a unui moldovean, 'n sufletul c ruia vuiser mereu t cerile, v'nturile iernilor rom.ne$ti, ploile $i nelini$tile venite parc toate din Siberia. Ea z'mbise prea mult, se bucurase prea mult. ,l vedea pe Andi chinuit cum s'nt copacii culmilor st'ncoase, tr ind mereu sub tr snete, r suci#i de v'nturi, domin'nd numai pr p stii, ascult'nd numai rostogoliri de st'nci. Sufletul ei nu-$i pierduse nici la dou zeci de ani elasticitatea de minge ro$ie a copil riei. Trecuse din an 'n an, din #ar 'n #ar , pe sub cele mai z'mbitoare ceruri ale Europei, pe c'nd sufletul fratelui ei din Rom.nia z cuse greu, neclintit, pe p m'ntul rom.nesc, b tut de viscole $i ploi. ,i era ru$ine de bucuriile vie#ii ei ca de inele prea scumpe $i prea str lucitoare, care i-ar fi 'mpodobit degetele 'n fa#a unei m'ini degerate, 'ntins spre ea.

Se sim#ea din ce 'n ce mai vinovat . Niciodat nu vorbise, niciodat nu ascultase sufletul unui rom.n de v'rsta ei. Prietenele ei din str in tate erau camarade 'ntru tinere#e $i bucuria tinere#ii. Uitase treptat sunetul rom.nesc al focului din sob , al vorbei, al t cerii, al amintirii, al v zduhului. Treptat, pentru ea toamna nu mai 'nsemna cerul albastru 'n care se c l toresc r'ndunelele $i cocorii Rom.niei, 'n # ri str ine, fiindc ea 'ns $i era cu cocorii $i r'ndunelele, 'n # ri mereu calde, unde se sim#ea la ea acas , nu 'ntre str ini. Fructele pentru ea nu mai 'nsemnau vara, vacan#a cea mare, 'n care se coc obrajii copiilor la lumina aceluia$i soare, care coace pe r'nd cire$ile, caisele, merele, perele, gutuile fiindc tr ise 'n # ri unde mereu erau aproape toate fructele. *i 'ncepu 'n ea marea dorin# de a intra 'n ritmul vorbelor care r sunau 'n noapte, 'n monahala asprime a limbii $i a sufletului rom.nesc. ,n odaia ei, a$ezat turce$te pe pat, *tefana medita privind lumina f r s-o vad , neclintit ; ap ruse pe fruntea ei dreapt o dung vertical , din acelea care pe fa#a p m'ntului despart continente, $i, 'n unele suflete, trecutul de viitor. Ionel Teodoreanu. BAL MASCAT -n compozi(ia ta, vei (ine cont de urm+toarele cerin(e: identificarea i comentarea a trei tr$s$turi morale proprii personajului respectiv; comentarea a dou$ dintre modalit$#ile/ procedeele de caracterizare a personajului *tefana Velisar, cu utilizarea citatelor adecvate; interpretarea adecvat$ a atitudinii *tefanei fa#$ de semeni; exprimarea viziunii proprii, 'n raport cu ideile ce se desprind din cele dou$ secven#e subliniate; formularea a dou$ concluzii cu referire la sentimentului uman al dorului de #ar$. !n aten$ia candidatului! Pentru redactarea eseului vei ob$ine, suplimentar, 24 de puncte. !n acest scop, vei respecta urm%toarele condi$ii: organizarea corect$ a ideilor 'n scris; utilizarea limbii literare; demonstrarea aptitudinilor de analiz$ i de interpretare critic$; respectarea normelor de ortografie; respectarea normelor de punctua#ie; a ezarea 'n pagin$, 'ncadrarea 'n limitele de spa#iu. 6 puncte 8 puncte 4 puncte 6 puncte 6 puncte

(ordinea )ncadr+rii parametrilor )n text este la alegere, dar fiecare va )ncepe din alineat)

2 puncte 4 puncte 4 puncte 6 puncte 6 puncte 2 puncte

SUBIECTUL AL III-LEA (10 de puncte) Te nume ti Felix/ Felicia Popescu. E ti elev/ elev$ 'n clasa a XII-a B. Ast$zi ai uitat 'n garderoba liceului o geant$ cu paleta de tenis. Redacteaz$, 'n spa#iul rezervat, un anun$ pe care 'l vei afi a pe avizierul liceului, pentru a recupera obiectul pierdut. Aten(ie! -n anun(, trebuie: s$ utilizezi conven#iile specifice acestui tip de compunere; s$ respec#i structura i con#inutul adecvate; s$ respec#i normele de ortografie i de punctua#ie. 4 puncte 4 puncte 2 puncte

S-ar putea să vă placă și