Sunteți pe pagina 1din 17

ROMAIIIA

CONSILIUL TEHNIC CONSTRUCTII PERMANENT PENTRU

AVTZTEHNIC
inbaza procesului verbal nr. 1-103 din datade 10.06.2008al Comisiei de avizare nr. I a agrementelor tehnice in construcfii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZEAZA TIVORABTL:
agrementultehnic nr. 016-01/135-2008, elaborat deICECON BUCURESTI, pentru OTEL BETON LAMINAT LA CALD TIP Bst 500 S O10...O28, al csrui producitor este

PROMET STEEL JSC BULGARIA. Prezentul AVIZ TEHNIC estevalabilpdn6la datade 10.06.2010 9i se poate prelungi in situaliain caretitularulface dovada de utilizarea obiectului men{inerii aptitudinii prevederilor tehnic, agrementului conform din agrementul tehnic. menfionate la cap.,,condj!ii: p6n[la data producdtor Agrementul tehnic este valabil de15.05.20f1, pentrutitular, gidistribuitorii ginufinelocdecertificat din anexa la agrementul decalitate. tehnic

PRE$ED
Msrin CRIST,
PRELUNGIT pflni la data de...........
PRF'.I .IINGIT nini lr dqtq dc

PRE$EDINTE PRE$EDINTE

SECRETARIAT pentru Construc{ii ConsiliulTehnicPermanent

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE $I LOCUINTELOR CONSILIIL TEHNIC PERMANENT'PENTRUCONSTRUCTII

Agrement TehniA
016-01/135-2009
OTEL BETON LAMINAT LA CALD TIP Bst 500S O 10...O28
ACIER NETON LAMINf A CHATJDTYPE BSt5OO S O 10...O28 HOT ROLLED STEEL REINFORCING TYPE Bst 500 S O 10...O28 HEISSEGEROLLTE STAHLERNE VERSTARKT.ING TYP BSt5OO S O 10...O2S

Cod2.7
PRODUCATOR: PROMET STEEL JSC- Bulgaria Oraq Burgas, Str.Sofia nr. 1000
+ 359 (2)981.29.10, (2)986.18.70 Tel:+ 359 Fax: TITULAR AGREMENTTEHNIC:PROMET STEEL JSC - Bulgaria, Debelt - Burgas,Str. Sofia nr. 1000 + 359(2)986.18.70 Tel:+ 359(2)981.29.10, Fax: ELABORATOR AGREMENTTEHNIC:ICECONSABucuregti
Institutul de Cercetiri pentru Echipamente qi Tehnologii in Construcfii 266,sector2,CodPoqtal 021652 Tel:255.07.34;Fax:255.14.20 $os.Pantelimon Grupa specinlizatdnr. 1: "Elementestructurule Sifundalii"
Prezentul agrement tehnic este valabil plni la data de 15.05.2011numai insofit de AVIILUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentm Construcfii ql nu line Ioc de certificat de calitate

:,

CDNSILIULTEHNICPERMANENTPENTRaC0NSTRaCTII "Element"'t*^')tuiale Si fundafii" din cadrul 0I nr. Grupa ,puiotUotd lehnic' de agrement soriciiare ie documentatria anariz,nd , din IcEcoN s.A.Bucuresti cu nr:.s-03'029'0i,6 inregistratd -'Bu,rurusti si de s.c. 1ERTRTM "OTilL BSt 500S orezentatd 'data BE,,N"I,IMINAT LA CALDTIP la referitoare tn de 27.03.2008, nr. 016-01/.,35-2008' kinic prrrf,nmt'igrr*ent elaborrord mm,,, Qg...Q2g dereferinla' domeniurui iiianrsti aferente i"iriurrutitrnniru cu confbrmitate
al 0,2 d, ('d"" - diametrul nominal barei). ., ' nominald a nervunnr indtfimea"h,' de maxim longitutdinale "6,.ii, -este i)' longitudinale Ldfimea nt'*'ii "br"- este de mtx' 0'l d' $i minim 0,05d,. Abatereamaximda dimensiunilor de efectivefaldde celenominaleeste 2%. Diametrelenominaleale barelor l); 14; ,u pioPt Periodic sunt:6; I0;

I. 1 Descriereasuccintd un Otrelulbeton BSt 500 S este cu olel tioU aliat, Iaminat Ia cald'

ir"nt

coiformitate cu DIN 488:1984 "Reinforcing steel"' 'ComPizitria chimicda barelor din este: oPl beton,raPortatdla masd' ok Carbon(C) - 0'22 - Fosfor (P) - 0'050%o; - Sutf(S)- 0,050 %; - Azot(N) 4'012 % O7elul beton BSt 500 S Pentru care or*orio elementelordin beton' ia", obiectul prezentului agrement 'r"lrrir, este "iii.ovnr fabricat de cdtresocietatea

periodic, fabrigal^

d,(con/ormfis' it *inim0,(i5

j6i zb; 22,zs si 28 mm'Lungimea


de livrare a barelor drepteeste uzuald 'ie 12 m (a cerere se Pot livra si Iungimimai mari) sec [iunile nominale' Dimensiuniie Si valorile maselenominale nominale, prezentate iilin"t", dintre nervtri sunt in tabelulnr. l nr. I Tabelul
Diamfru nominal
ndro

srnnt Jsc -Debett-

Bulgaria' Burgas, "Ogelul

beton de sec[iune doud. circutird, de tiP BSt 500S' are pe diam-etru St nervtri longitudinale de este Prevdzut cu doud rdnduri alta a nervttri de o Parte 9f de un rdnd avdndnerwri oblice acestora, rdnd de nervtri paralele 'oidnd Pi un alt unghturi alternantede inclinare (/iS' I)' "8" de fald de axul baret Valorile uigl'tufuf cu aca' inclinare a nervurilor in raport -i""Situatnald suntdateinfigura 2' Valorile sPaliului dintre newuri "c," sunt in tabelulnr' I ' Prezentate "e" intre caPetele Distantra -opuse este de aproximativ nerwrilor
/ l 3 5-2008 Asrementtehnic'nr'T 16'0 t

Arie nominald asecliwii oA.' -Gnt)

Masd' nominal dliniard


nG,

Distanlatntre nqvurile bngindinale


oc",

(mn)

(ks/m)

l0

0 785

t2
l4

I ,13 1,54

0,617 0.888 I.2I


l.5E

(mm) 6,5

7,2
8,4

T6 20 22 25 28

2,01
j,l4

9,6
12,0 /,3,5 /,5,0 16,8

2.47
2.98 3.85

3,80 4,91 6,16

4,83

Pas- nr- 2

din 14

ry
Abaterea ariei transversale efective, determinatd prin cdntdrire, dearia nominald estede max.4%. .fotra I. 2 ldentfficareaproduselor Produsele se idenfficd prin ur mdto areIe i4formalii : a) numele produsulu: olel betonbaresaucolaci; b) numdrul standardului DIN 488: I984; c) abrevierea produsului BSt 5OO S; d) diametrul nominal al produsului. Exemplude identificare,pentru o bard din otel be.ton cu diametrul nominalde 20 mm OTel betonbard DIN 488-Bst500
metal sau material plastic, bine legatd, care con{ine urmdtourele date: - denumireaprodusului; - standardul de produs ,si tipul olelului; - carocteristici dimensionale diametru Si lungime; - denumireaproducdtorului; - adre.sa telefonul Si

s-20.

Produsele se liweazd in legdturi de bare. avdnd greutatea de aproximativ 2t/legdturd Si lungime macimd de I2 m. Pe fiecare legdtura de bare drepte, este atasatd o etichetd din

producdtorului; - anul defabricalie; - numdrulSarjei; - numdrullotului. Otrelul beton BSt500 S produsde PROMET STEEL JSC -DebeltBurgas Bulgaria, pentru identificarea producdtorului, barele se marcheazdpe partea cu nerwri paralele, prin doud nerwtri ingroSate aldturote, urmate de 9 nervuri obisnuite, apoi o nervurd tngrogatd urmatd de 4 n.ervuri.obi.snuite, o nervurd tngroSatd gi in continuare nervuri obisnuite. (/iS.2).

2. 2.1 Domeniile acceptate de utilizare tn construclii Ogelul betoncu profil periodic tip BSt 500 S, .fabricat de PROMET

tehnic dintre rezistenla la rupere/limita de curgere (R, / R) olelul se incadreazd in categoria de ductilitate C (tabelul4) in funclie de .forma suprafetrei, barele din olel beton BSt 500 ,S se incadreazd in categoria de aderen{d: produs de tnaltd aderen(d, avdnd factorul de profil (f) cel pu{in egal cu valorile din tabelul4. Armdturile/carcasele de armdturd executatedin olel beton BSt 500 S pot .fi utilizate la armarea elementelor structurale din beton armat, indiferent de tipul lor (placd, grindd, stdlp, perete, erc, etc.). la constructii de toate categoriile (civile,
Pas. nr. 3 di n. 14

STEEL JSC -Debelt - Burgas,


Bulgaria, care face obiectul prezentului agrement tehnic, se utilizeazd ca armdturd de rezislenld, repartilie gi constructivd la elemente din beton armat. in de valoarea funclie caracteristicd a limitei de curgere a otelului (R) olelul beton BSt 500 S se tncadreazd in categoria de reztsten{d5 (tabelul 3). in .funclie de alungirea la forla maximd Ar,, respectiv raportul
Asrementtehnic nr.0 I 6-0 I / I 3 5-2008

v.
de produclie, cdi de comunicafie, 'hidrotehnice, etc.). Olelul beton utilizat la fabricarea armdturilor pentru beton permite realizarea tmbinarilor armdturilor Si prin sudare. Fasonarea armdturii din olel beton se va -facemanual sau la masina armdturi. de indreptat Si./izsonat 2.2 Apreeierea asupra produsului 2.2.1 Aptitudinea de exploatare Prin conformarea construcfiei Si prin mdsurile de proteclie seismicd, la .foc, anticorozivd, termicd, acusticd, tehnice reglementdrilor conform specificate tn cadrul prezentului agrement tehnic, clddirile avdnd elementele de construcfie din beton armate cu armdturi din olel beton cu profil periodic BSt 500 S, satisfac cele esenfiale din Legea 6 cerinle "Lege privind calitatea in nr. I0/1995 construc[ii", cu modificdrile rsf din Legea nr. 123/2007. o Rezistentd mecanicd fi stabilitate mecanicd Rezistenla ,tf avdnd construcliilor stabilitatea structura de rezistenld realizatd din elemente din beton armat la care se foloseSte olel beton cu profil periodic

(R* / R) olelul se incadreazd tn categoriade ductilitateC (tabelul2) in funcyie de Jbrma suprafeYei, barele din otel beton BSt 500 S se in categoriade aderenld: tncadreazd produs de inaltd aderenld,avdnd factorul deprofil (/) celpulin egalcu valorile din tabelul4. Categoria de rezisten{d 5 a otelului BSt 500 ^t rezultd din prevederiledin tabelulnr. 2. Tqbelulnr. 2
Categoria de rezistenld Limita de curgere (N/mm2) R^(R^^,)

2
3
4
J

240 340

400
450 500

6 7 8 9

1000 I 300
I 500

t700

defirma PROMET S,produs BSt500 Debelt-Burgas, STEEL JSC


de Bulgaria, depindetn mod esentrial calitatea barelor de armdturd sub aspectul calitdgii olelului (rezistenld mecanicdSi ductilitate)precum Si de procentul de armare longitudinaldSi transversald a secliunilor din beton armat. in funcpie de alungirea la .forla maximd Ar,, respectivraportul dintre rezistenla la rupere/limita de curgere
A srerhent tehnic nr. 0 l 6'0'l / l 35-2 008

in functrie de alungirea la forld maximdAr, resPectivraportul dintre rezisten[a la rupere pi limita de cu ST curgere (RJR), in conformitate 009 - 2005, olelul betonBSt 500S se incadreazdtn categoria de ductilitate B. Categoria de ductilitate, s stabileSte conform prevederilor din tabelulnr. 3 Tabelulnr. i
Categoria de daailitate Alungire Ia forldmaximd
oAntt

Raportul R,,/R"(RN)

(%)

min. 2,5

min.l.08

B
C

min.5,0 min. 7,5


min. i.5

min.l.08 min.l,l5 max.I,30


min.l.l 6

suprafe[ei, n functriede forma forma supraft o{elul beton BSt 500 S se incadreazdtn
Pas- nr- 4 din 14

ffi
Abaterea ariei lrunsversale efective, determinatd prin cdntdrire, de aria nominaldestede max.4%. .fatra 1.2 Idenfficarea prodaselor Produsele se idenfficd prin urmdtoareIe irlfor malii : a) numele produsulu: olel betonbaresaucolaci; b) numdrul standardului DIN 488:1984; c) abrevierea produsului BSI 5OO S; d) diametrul nominal al produsului. Exemplude identi.ficare, pentru o bard din o{el beton cu diametrul nominalde 2Amm Otrel betonbard DIN 488-Bst500
melal sau material plastic, bine legatd, care conline urmdtoarele date: - denumireaprodusului; - standardul de produs Si tipul olelului; - caracteristici dimen,sionqle diametru Si lungime; - denumireaproducdtorului; - adresa telefonul ;t producdtorului; - anul defabricalie; - numdrul Sarjei; - numdrul lotului. Otrelulbeton BSt 500 S produs de

PROMET STEEL JSC -DebeltBurgas Bulgaria, pentru identificareaproducdtorului,barele se marcheazd pe partea cu nerwrt
paralele, prin doud nervuri ingroSate aldturate, urmate de 9 nervuri obisnuite, apoi o nervurd ingroSatd urmatd de 4 nervuri obisnuite, o nervurd tngroSatd gi in continuare nervuri obignuite.(/iS. 2).

s-20.
Produsele se liweazd tn legdturi de bare avdnd greutatea de aproximativ 2t/legdturd Si lungime mecimdde I2 m. Pe fiecare legdturd de bare drepte, este atasatd o etichetd din

2. Agrementul tehnic

2.1 Domeniile acceptate de atilizsre tn construclii Olelul betoncu profil periodic tip BSt 500 S, .fabricat de PROMET

STEEL JSC -Debelt - Burgas,


Bulgaria, care face obiectul prezentului agrement tehnic, se utilizeazd ca armdturd de rezistenld, repartilie Si constructivd la elemente din beton armat. in de valoarea func{ie caracteristicd a limitei de curgere a otelului (R) olelul beton BSt 500 S se incadreazd in categoria de rezistenld 5 (tabelut 3). in.func{ie de alungirea la forla maximd Ar,, respectiv raportul
Asrementtehnie. nr.0l6-01 /l 35-2008

dintre rezistenla la rupere/limita de curgere (R* / R) olelul se incadreazd in categoria de ductilitate C (tabelul4) in funcyie de forma suprafe;ei, barele din o{el beton BSt 500 ^l se incadreazd in categoria de aderenld: prodas de tnaltd uderen(d, avdnd factorul de profil (f) cel pulin egal cu valorile din tabelul4. Armdturile/carcasele de armdturd executatedin olel beton BSt 500 S pot .fi utilizate la armqrea elementelor structurale din beton armat, indiferent de tipul lor (placd, grindd, stdlp, perete, arc, etc.). lo constructii de toate categoriile (civile,
Pag- nr. 3 di n. 14

categoria de aderentrd: produs de inaltd aderenld, avdnd fcctorul de pro.fil "fp" cel putrtn egal cu valorile din tabelul nr. 4.
Diametru I noninal (mm) Factorul deproJil
oFoo

>6...-< 8,5

Tabelulnr. 4
>8,5... s 10,5 >10,5... <40

0,045

0,052

0,056

t Securitatela incendiu Otrelul beton se incadreazd clasa de reaclie la .foc AI (clasa combustibilitate CQ. Utilizarea lui creazd pericole de incendiu explozie.

in de nu ,ri

o lgiend, sdndtate si mediu inconjurdtor Otrelul beton nu emite substanle poluante Si nu constituie un risc pentru sdndtatea oamenilor ,ri mediu. Materialul estereciclabil IA0%. o Sigurantrd tn exploatare Armdturile din otrel beton sunt inglobate in elementele din beton arma| astfel tncdt nu creeazd riscuri de accidentare prin agdgare, rdnire sau lovire a utilizatoriloro Economiede energie$i izolare termicd Produsul nu influenleazdaceastd cerinld. o Protectie impoiriva zgomotului Produsul nu influenleazd aceastd cerinld. 2.2.2 Durabilitatea ffiabilitateu) pr tntrelinerea Durata de viald a armdturilor din olel beton este egald cu durato de via[d a elementelor din beton armat tn care acesteasunt inglobateAsrementteiknic. nr.Tl6-01/l 35-2008

Durabilitatea armdturilor este realizatd prin: - realizarea grosimii de acoperire cu beton corespunzdloare mediului tn care este omplasat elementul de beton armat; - realizarea mdsurilor de proteclie (t anticorozivd elementelor din beton armaL in concordantrd cu clasa de agyes ivitate a mediului. Garanfia acordatd de producdtor pentru produsele livrate, se va stabiti prin contract, de la caz la caz, dar nu va "fi mai micd de 2 ani, respectdnd condifiile de transport, manipulare, depozitare,fasonare Si montare. 2.2.3 Fabricalia Si controlul Realizarea otreluluibeton rotund cu pro.fil periodic marca BSt 500 S se face pe linia defabricalie a firmei

PROMET STEEL JSC DebettBurgas,Bulgaria.

Tehnologia de .fabricare presupune laminarea la cald a laglelor din olelprodusede diverSi.furnizori: Romdnia, uzine metalurgice din Bulgaria sau din alte ydri, cu condi;ia ce laglele sd fie relizate din olel care sd corespundd condiyiilor tehnice de calitate (rezisten{emecanice, compozilie chimicd) prevdzute in DIN 488I 986. in vederea asigurdrii constanlei calitdyii, producdtorul de bare de otel pentru armdturi va urmdri: a) intern unitdtrii Realizarea produc[iei in conformitate cu prevederile standarduluiISO 90A I : 2000.
Pas. nr. 5 di n 14

.s.c.MECHEL rAncort$rg s.A.-

-gr' .petrecerea (suprapunerea) barelor conform .fasonate,

b) extern unitd.tii

Firma PROMET STEEL JSC are Debelt-Burgns, Bulgaria al cerfficat Sistemulde Management cu standardul Calitdfii in conformitate nr 90al:2001(certificat $O emis de BG06/lg7QAdin 11.02.2006 Bulgaria Ltd). SGS Firma detine de asemeni pentru bare Cerfficat de conformitate (Nr. 34/07), eliberatde de otel-beton Organul de Certificare SIMTESTPolonia. Katovice, Producdtorul de olel beton asigurdprin control intern, la recepfia materialelor, cd acesteasunt tnso[ite de declaralii de conformitate Si cerfficate de calitate ,ri coresPund condifiilor cerute de Procesul tehnologic. 2.2.4PunereatnoPerd. Punerea tn oPerd a armdtttrilor din olel beton cu profil periodic BSt 500S, se face conformPlanurilor de armare aferente Proiectului de execu{ie, elaborate Pentru fiecare element de beton armat, cu respectareareglementdrilor tehnicein acestuittp de lucrdri, vigoarespecifice J;drd dfficultdtri particulare, intr-o lucrare dePrecizienormaldPunereain oPerda olelului beton etaPe urmdtoarele presupune princtpale: - debitarea barelor din olel beton la dimenisunea din
proiect;

proiectului de armareSi reglementdrilor tehnice fn vigoare; . .fixarea armdturilor duPd caz, fasonate prin legare cu sdrmd sausudurd: o montarea distanlierilor (puricilor) Pentru realizarea acoPririi cu beton (nu se vor utiliza (Purici) distan[ieri metalici sau din alte materiale care Pot Pile .forma sau electrochimice punti de coroziune q armdturilor din olel beton). - verfficarea conformitatii montate cu armdturilor lanurile de armare' proiectul/P O atenlie deosebitd trebuie acordatd zonelor de Petrecere a armdturilor (care sd sefacd in afaro zonelor de solicitdri maxime), astfel incdt sd .fie resqectatd condilia referitoareIa procentul maximde arie de bare carepot rt di armdturd/numdr tn cadrul aceleiasisecliuni' tntrerupte 2.3 Caietul deprescriplii tehnice 2.3.1Condffi de concePlie betonesteconcePut Pentnt Otrelul armdluri Pentru realizarea de tn armat beton elementele din cu DIN 488-1986.. conformitate Diametrele (minime Si maxime) ale armdturilor din olel betonprecum pf dinstan[ele (minime gf maxime) 'dintre de armdturi, se stabilesc - ttPul proiectant tn funclie de
Pas. nr. 6 di n 14

- fasonarea barelor coqform de p r oi ectului/PIanuri Ior armare; - montarea armdturilor, fn conformitate cu Planul de : armare,care presupune
A q'ement tehnic nr-0 I 6-0 | / I 3 5'2008

w
elementului de beton armat gi de tehnologia de realizare a elementelor' cinformitate cu reglementdrile tn tehnice in vigoare. La elaborarea Proiectelor de execu[ie a elementelor din beton armaL se va line seamade legisla[ia Si reglementdrile tehnice in vigoare tn RomdniaSi anume:

- Sn EN 1992-I-I:2004 structurilor 2: "Proiectarea Eurocod


de beton.Partea l-1: Reguligenerale Si reguliPentruclddiri";

"Proiectareastntcturilor Eurocod 2: de beton.Partea I-2: Reguli generale - CalcululcomPortdriilafoc"; SR ENI/ 1992-l-5:2002 "Proiectareastructutrlor Eurocod 2: de beton.Partea l-5: Reguligenerale' Structuri precomprimate cu cabluri neaderente Pi pretensionate exterioare"; - SREN 1992-2:2006-Eurocod "Proiectareastructurilor de beton' 2: - Proiectare Partea2: Poduri de beton " tive ; i prevederi construc S - SREN 1992-3:2006-Eurocod "Proiectareastructurilor de beton 2: .Partea3: SilozuriSi rezervonre"; "SPecifica{ie - Sf 009-2005 tehnicd Privind Produse din olel ca armdturi,cerinle Si criterii utilizate. deperformanld"; "Normativ de - P I 18-99 -; siguran{dlafoc a construcfiilor" "OYelbeton 438/1/89STAS Iaminat Ia cald. Mdrci ,,si condiPii de calitate"; tehnice "Calculul - STASI0l7/0-90Ei structuraledin alcdtuirea elementelor beton, beton armat qf beton precomqrimat"; "Protec(ia STAS I0l 28-86contra.coroziunii a construc{iilor
nr' 0 16-0 1/ 13 5'2008 Asrementtehn,ic

supraterane din olel. ClasiJicareu mediiloragresive"; "Normativ - P I0A-l/2004 Pentru a antiseismicd proiectarea construcliilor de locuin[e, social ,tf agrozootehnice culturale, industriale"; - PI00-I/2006 "CoddeProiectare Prevederide seismicda clddirilor - " proiectarePentruclddiri ; -NP 104-05- "Proiectarea Podu' rilor din beton "armat, beton qi metal ; precom7rimat "Cod de Practicd NE 012 - 99beton' din lucrdrilor pentru ^betonexecutarea "; precomprimqt armatSibeton - I{E 013- 03 "Cod de Practicd elementelor execulia pentru prefabricatedin beton,betonarmat Si beton Precomqrimat". 2.3.2 Condigiidefabricare Fabricareabarelor de olel beton de calitate BSt 5005 , conform DIN seface conformtehnologiei 488-1986, stabilitedeProducdtor. Pentru fabricarea barelor se utilizeazd lasle de o{el fobricate de i fur nizori agrea{i' diverS fintrufabricarea barelorde olel' linie o deline producdtorul automatizatd' tehnologicd, de la firma in anul 1989 achizilionatd KRUPP-Germania. catitdfii esteasiguratd Constanla control intern Si extern,cgnform prin -Sistemului al Calitdlii de Management in vigoare' Ei ' a reglementdrilor Conffolul armdturilor din o[el de cdtreproducdtorSi la betonse.face aprovizionare de cdtre beneficiar' tontrolul se referd,in principal' la: rezisten[elor - determinarea mecanice,'
Pa.s.nr. 7 di' n 14

E
- determinare(t formei geometrice; - determinarea alungirii; - indoirePe dorn2.3.3 Condi1iide livrare La livrare, Produseletrebuie sd de: .fie insotrite - declarasie de conformitate clt prezentul agrement tehnic, potrivit -prevederilor SR EN standardului "C'riterii generale 17050-1,2:2005 datd pentru declaraliade conformitate defurnizori"; - documente tehnicecare cuPrind de idenfficareSi un minim de conditrii instrucliuni de Punere fn oPerd, in limba romdnd. Pentru dePozitarea de scurtd duratd Si tungd duratd,producdtorul va preciza datele privin'd condiliile depozitdrii (temperaturd, clasd de piriculozitate, etc., inclusiv cele alaiului). ente amb afe.r betonestelivrat subformd Otrelul de legdturi din bare drePte. Depozitarea va fi fdcutd tn condilii: urmdtoarele -rezemarea sd nu Producd deformafiiremanente; -produselesd nu fie in conlact direct cu pdmdntul sau alte materiale care le pot murddri sau degradaprin coroziune.; - spatriulSi modul de dePozitare trebutesd asigureventilareapentru a se tmpiedica stagnarea umezirii produselor; -produsele sd Poatd fi uSor Si tn dePozit. corectidentificate 2.3.4 Condilii dePuneretn oPerd Punerea in oPerda armdturilor din olel beton se face conform planur.iktr de armare aferente
A srementtehnic nr-| I 6-0 I /l 3 5-2008 Pa.s.nr. I di n 14

proiectului de execuliea elementului' din betonarmat. Se recomandd ca Punerea in operd sd se faca la ^ temPeraturi in si 350C, imbiante cuprinseintre 50C lipsa vdntului Puternic Pf a precipita[iilor. La Punerea tn oPerd se va fine seamaSi de urmdtoarelereglementdri tehnice: - C28-1983 "Instrucfiuni tehntce pentru sudareaarmdturilor de otrelbeton"; - NE 012-1999 "Cod de Practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat Pf beton precomPrimat"; -NE 013-2002 "Cod de Practicd elementelor execufia pentru -prefabricate din beton,betonarmatSi precomPrimat"; beton - C 300-94 "Normativ de PrevenireSi stingere a incendiilor Pe durata Si executdriilucrdrilor de construclii " instalalii aferenteacestora - "Regulament Privind Protectia publicat tn BC muicii in constructrti" nr. 5,6,7,8/i,993; - "Norme generale de Proteclia muncii" aProbate de Ministerul Muncii cu Ordinul nr. 508 din 1.2002Si de MinisterulSdndtdlii 20.1 cu Ordinulnr. 933din 25-lI '2002'

ry

Concluzii Aprecierea globald o Utilizarea olelului beton BSt 5005, in domeniile de utilizare aorecintd este acceptate favorabil. ln conditriile specifice din Romdnia, dacd se respectd, prezentului prevederile agrement telmic.

Verificarea menlinerii aptitudinii de utilizare q produselor vq ,/i realizatd conform programului stabilit de cdtre ICECON S.A. dupacumurmeazd: Bucuregti, - verificdri la 18 luni . rezistente mecanice; . alungire; o tndoirepe dorn. Acliunile cuprinse in program $i modul lor de realizare vor respecta actele normative Si reglementdrile tehnicein vigoare. ICECON S.A.Bucure$tiva informa pentru Consiliul TehnicPermanent Construcfii despre rezultatul verificdrilor, iar dacd acesteanu dovedescmenlinereaaptitudinii de utilizare, vo solicita CTPC acliunii de suspendare declanSarea tehnic. a agrementului se declanseazd Suspendarea Si in prin controale, de cazulconstatdrii cdtre organisme abilitate, a nerespectdrii menlinerii constante a conditriilor de fobricatrie ,ti elor; utilizare aleprodus in cazul in care titularul de se nu tehnic agrement conformeazdacestorprevederi se va declansa procedura de tehnic. retragerea agrementului

Condilii . Calitatea produselor si metodade fabricare eu fost examinate Pi gdsite satisJiicdtoare pi trebuie menlinute la acest standard pe toatd durata de valabilitate a acestuiagrement. agrement, acest Acorddnd pentru Consiliul TehnicPermanent Construclii nu se implicd in gi/sauabsen{a drepturilor prezentra Iegalealefirmei de a comercializa, produsele. montasau tntrefine

. Orice recomandore relativd la folosirea in condilii de siguranld a acestor produse, care este confinutd sau se referd la acest agrementtehnic, reprezintd cerinle la punerealor in minime necesare operd. . ICECON S.A. BuciireSti rdspunde de exactitatea datblor inscrise in Agrementul Tehnic' 5i. de testele care au stat la baza acestordate. tehnice nil ii absolvd Agrementele pe furnizori $i/,sau utilizatori de respbnsabilitdytle.ce le revin in reglementdrilor conform
vigoare'
'

"i

t -

1,,1:L 2008 tehnicnr.0 I &0.1./ Aerement


' , \ ..i' .t-

Pas- nr- I

din14

E*t

nr' 0I sPecializutd Pentru gruPct


Vulabilitatea I 5.05-2 0I I sau valabilitd1ii Prelungirea revizuirea Prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd cu cel putrin trei. luni inainte de data expirdrii' fit cazul neprelungirti vslabilitdtrii, a4fementul tehnic se anuleazd de la sine.

Presedinte .,\\,4 Lianffinolache Dr.ing. 'LL


.\ Director General PreSedinte Prof. Uni:.Dr. Ing.Dr. h'c'

TU

Tehnicedin

3. Remarci com,

pusd infuncliunein anul 1989, Firmn 4ROMETSTEELJSC-Burgas,Bulgaria afost importatdde p"rfor*antd, integrat automaizatd' fiind dotatd cu o linie tehnologicE o tntr-o hald avdn"d esteamprasatd ra -/irm KRUpp- Germania.Linia-tertnotogicd plecdndde succesiv' lungimede cco. 950m, procesuldefabricist, attlaEurdndu'se produsuluifinit- Linia este la cuptoni ae tncatzire'ar lagreror sr pana ra rearizarea principale ale prevdzutd cu aparafird de mdsurd pi control pe toate fazele fabrica{i.ei. BucureSti a auditat firma in Gntpa specializatd nr. 0l din ICECON S'A' al calitd'tii' a urmdrit conformitate cu prarcderile sistemului de Management tehnicd a documentatria intregul 1ILD(tihnologtc de fabricalie, a examinat de laborator (firma are producdtorurui,o portiipot ra efectuareaunor incercdri peftnanentda calitdtii barelor de Laborator propriu de incercdri ientu urmdrirea Si mecanicL,p'*o geomelicd a acestora) priveSterezisten[ele olel betonin ceeeace la olel U'1"ry!!'!!!S pentru urmares reJ:eritoare a analizat rezultatele'tnceicdrilor STEEL JSC' Burgas' elementelordin beton armat realizat de firma PROMET
Bulgaria, concluziondnd urmdtoarele:

tehnic); pct- 2-l din agrementul utilizare (conform inperioadadevalabilitateaprezentuluiagrementtehnic,titularul a armdturilor din olel beton trebuiesd asigureurmdrires ,oipiinarii in'exproatare datele oblinute urmdnd sd fie care fac obiectul prezentului igreement te-inic, concluziondrii asupra la etaboratorul agrelnentului tehnic, in scopul prezentate 'comportdrii acestorain condilii reale de exploatareoltful\i bt?" pentnt armarea Orice -odt?"ore a procid*lui de realizare a. materii prime, se vor aducela elementelordin beton armat, de introducerea noi tin{a elaboratorului de agrementtehnic' cunoS vor urmdri lucrdrile de beton Pentnt verificarea comportdrii tn exploatare,se inperioada de valabilitate a agrementuluitehnic' ormat mai importante,executate nantru,elaboratde un organismnattru fala un document Agrementultehnic este deproducdtorPas.nr. I0 din14
-2008 A s'ement tehnic nr. 0 | 6-0 | / I'l 5

olelulbetonBsts\Tsfabricatdeaceastdfirmd,destinatarmdrii de domeniului corespunzdtoare caracteristici din betonarmat,prezintd elementelor

. v ,1>,--t

ffi

Sintez,araooartelor de tncercare rim entale Rezultate exPe in tabelul nr. 5 suntprezentatevalorile determinateexperimentalpe probe din olel Tabelul 5 hetonBSt 500 S
Nr. crt.

(lnitate Nivel de Metodd de Valoare Executant petformanla de Caracteristicd detemtinatd determinare admisibil md,surd A - Bare din o{e betonrotundcu Profil Periodjc , Procedurd la curgere Rezistenld ICECON TEST ICECONTESI 549,4 AE P r c -O , C 598,4 500 N/mm2 at6 SREN IOO2556,0 a22
RezistenldIa ruPere

o8
2
QI6 N/mml

550

o22
(Agt AI ungire Iafor! d maximd )

595,2 658,3 654,5

I:2002 Procedurd ICECON TEST ICECONTEST

Prc_OsC
SREN IOO2I:2002 Procedurd ICECONTESI ICECON TEST

o8 ot6 422

min.I0

14,9

n,95 I r.95
Lipsd fisurdri Nu s-au observat jisari

Prc-OsC
SREN IOO2l:2002 Procedurd ICECON TEST ICECONTEST PIC -OsD

Indoire pe dom

at6
4 CD22

mm

snlso

7438:2002
Raportul R*/Ro'z, -bardASmm - bard O 16 nm - bard O22 mm indoire ne dom la I8t min.l,08 min.l,08 min.l.l5 Fdrd lisuri 1,08clasaB I,l0 clasaB I,l7 clasaC Fdrd fisari KGmbH BAUTECTh ICECONTESI

sT 009-2005
ICECON

DE LGI rr. TCTAATE n - tttcnncAat


N/mmz

Rezistenldla curgere O6(12 rezultate) Ol4(12 rezultate) O16(12 rezuftate) la ruPere Rezisten(d A8(12 rezultate) Al4(12 rezukate) O16(12 rezuftate) Alungire la forld maximd(ASt) O8(12 rezuhate) Al4(2 rezultate) A1602 rezultate)

500

552...579 DIN 50049/3: LGA Bautechnik 57A...590 I 992 55E...573


619 647 662 676 652 665

N/mm2

550

LGA DIN50049/3: Bautechnik r992

min.l0

8 , 3 . . . 1 4 , 7 DIN50049/3: LGA Bautechnik 1 0 , t . . . 1 5 , 8 1992 t0,4...14,4


I , I O . . . I ,3 I clasaB 1,14...1,17 clasa B t,t6...1,17 clasa B Fdrd. fisuri

RaportulR,/Rpo.t, -bardOSmnr 4 - bard A 14 mm - bsrd Ql6 mm


J

min.I,08 min.l,A8 min.l,l5

Indoire pe dorn la 18f/

Ftud.fisuri

Asrementtehnicnr.0I 6-01/ I 35-2408

Pas. nr. I I din 14

F.

'continuare
Nr. crt. Caracteristicd

tabel 5
Executant

Unitate Nivel de Metodd de Valoare perfonnanld de determinare daerminatd mdsurd admisibil TOR PROMET STEEL TSC C - INCERCAR) EFECTUA TE DE LABORA
N/mnl

Rezistenldla curgere 010(3l reailtate) QI4(l reultat) la rupere Rezistenyd 08 (31 reailtate) Ol4 (l reathat) Alungire lafo4d maxind(Agt) Q8 (31 reultae) Ol4 (I readtat)

500

510...553 525
563...609 598

N/mm2

550

DIN 50049/3: Laborator PROMET 1992 STEEL JSC

min-10

10J...13,8 10,3

4
5 6

Raportul R,/Rrp, - bardO I mm (l readtat)

min.1,08

1.14 clasaB

Indoire ne dorn la I&t Clasa de reacgielafoe (CIasa de combastibilitate )

F,iirii fisuri
clasd

Fdrd frsari A1

(c)

Compozi{iachimicd a o(elului BSt 500S fabricat de PROMET STEEL JSC Burgas, se prezintd tn tabelul 6. Tabelul6
Prescrip(ie

Nr. Read
-tate

C 0,22

Mn

Compozitia chimicd, max 96 Cu ,s ,st P


0,050 0,05 0 0,045

N 0,01 2

Cuu

DIN 488I
STA

0,22

7,66

0,55

0,045

0,50

438/ I 49 garje
4,74 0.21 0,46 0.59 0,16 0,21 0,012 0.04 0,011 o-04 0,02 0.1 0... 0,01 0,25 0.33

ropoafiele de incercdri emisede Laboratoarele LGA ICECON SA tgi tnsugeEte Baatechnik GmbH Si POMET STEEL JSC.

I 5-0I / I 35-2008 Asrementtehnicnr.O

Pas.nr. 12 din 14

ry

beton BSt 500S 4.ICuracteristici geometice ule o(elului


Diametrul nominal d, Aria nominald u A,(cmz) Sec(iunii Moto nominald G (kghn)

Tabelul 7
Distanlaintre nemun Longindinale c,(nun)

6 I

1r^zx-t
tr-\It5

0,222
0,395 0,617
o.888
I-ZI

5-0
5-7 6_5 712 814

t0
IZ

4 ,7 8 5

I,I3

I4
t6 2A

r,54
2,01 3,14 4,91
6,16

1.58
7/7

916

25
28

3,85
4,83

I2,q 15,0
l6r8

Falu I

Fala 2

Nervurd longindinald

Nervutd transversald

bt With tongitudinalribs

Fig.l.Aspecthuredeo(elbetonBsts00scunervurilongindinale Pas.nr. 13 din 14

tehnicnr'TI 6-0I / I 35-2008 Acrement

/l//////////n
\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\,-rl

9 nervuri

4 nervuri

de identificareal producdtoruluiconformDIN 488-l:1084 Fig. 2 Sistemul de deliberarea Grupei Specializate ) Extrasdin procesul verbal al Sedin[ei verbalnr I 18 din 30'07'2008 Procesul nr. 0l alcdtuitddtn: Grupaspecializatd Dr-ing-Liana Manolache PreSedinte: ing.Marin Burlea Raportorde specialitate: Membrii: Dr. ing. Adrian fabrea Ing. Gabriel lonescu Dr. ing. Ioan PePenar din datade 27'03'2008 si nr. 8.03.029.016 de agrementare cererea analizfrnd -Debelt, Bulgaria' Burgas' prezentatd de PROMET STEEL JSC documenta[ia s pentru armarea referitoari taiotret betonrotundcu profil periodic marcaBSt 500 -Debeltdin beton armat, ,eolitoiu ie firma PROMET STEEL JSC elementelor pus la tehnice Bulgaria, impranndcu tnteg dosarulde dateSi documentalii Burgas, 0l propune: deproducdtor,GntpaSpecializatd dis/ozitrie tehnic nr. 016-01/135-2008 - aprobareade cdtre CTPC a agrementului ,,otrelbetonlaminallacaldnpnst500sos...o2S',,cutermende II I 0-05.20 valabilitate confinfrnd "' de ) Dosarul tehnic al agrementultehnic nn 01G01/135-2008 p agini face p arte integrantd din pre zentul agrement tehnic.

o Membrii grupei specializatenn0l: Dr. ing. Ioan PePenar

loryglc!: Ing. Gabyiel

I 6-0I / I 3 5-2008 tehnicnr.O Asrement

Pas. nr. I4" din l4