Sunteți pe pagina 1din 11

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL.

2-29-30, 2-28-30

. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


D E C I Z I E 20/1-1

Din 25 septembrie 2013 ,,Cu privire la cererea directorului SRLVivami-petror. Examinind cererea directorului SRL Vivami Petrol dlui Dolghii Victor, cu nr.SRL-734 din 23.09.2013, privind eliberarea Autorizatiei de construire, demersul Primarului or. Edinet, in confonnitate cu Legea 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, Hotarirea Ministerului Sanatatii i Protectiei Sociale nr. 17 din 29.05.2005 cu privire la aprobarea i implimentarea Regulilor i normativelor sanitaro-epidimiologice de stat Privind amplasarea, proiectarea, constructia i exploatarea statiilor de alimentare cu produse petroliere i gaze in temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr.792 din 10.02.2000, cit i avizul comisiei de specialitate, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE : 1. Se interzice eliberarea Certificatelor de urbanism i Autorizatiilor de construire pentru obiectele de menire industrials, social-culturala, in lipsa avizului UNCUrbanproiect i pina la aprobarea Planului urbanistic general al oraului de catre Consiliul oraenesc. 2. Se interzice eliberarea Autorizatiei de construire SRLVivami-petrol pentru constructia Centrului comercial, salon auto cu deservire, spalatorie auto, coloana de distribuire a produselor petroliere neetilate cu rezervorul subteran in or. Edinet str. V.Roca, 1, 3 i str. t. Voda,5/a. 3. Decizia data se aduce la cunotinta persoanelor cointeresate i se plaseaza pe pagina-veb a primariei. 4. Controlul indeplinirii prevederilor deciziei date se pune in seama arhitectului ef al primariei dlui T.Singerean.

Pre^edintele edintei
Secretarul Consiliulu

Larisa Zimin
Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET


D E C I Z I E 20/1-2

Din 25 septembrie 2013 ,,Cu privire la cererea directorului SRLPetrolasan. Examinind cererea directorului SRL Petrolasan dnei Angela Golovca, , privind eliberarea Autorizatiei de construire, demersul Primarului or. Edinet, in conformitate cu Legea 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, Hotarirea Ministerului Sanatatii i Protectiei Sociale nr. 17 din 29.05.2005 cu privire la aprobarea i implimentarea Regulilor i normativelor sanitaroepidimiologice de stat Privind amplasarea, proiectarea, constructia i exploatarea statiilor de alimentare cu produse petroliere i gaze in temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr.792 din 10.02.2000, Prescriptia Nr.056-Ed din 12.09.2013 i 056-Ed din 18.09.2013 a Inspectiei teritoriale in constructii Nord cit i avizul comisiei de specialitate, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE : 1. Se interzice eliberarea Certificatelor de urbanism i Autorizatiilor de construire pentru obiectele de menire industrials, social-culturala, in lipsa avizului UNCUrbanproiect i pina la aprobarea Planului urbanistic general al oraului de catre Consiliul oraenesc. 2. Se interzice eliberarea Autorizatiei de construire SRL PETROLASAN pentru constructia Statiei de alimentare cu produse petroliere i gaz lichefiat in or. Edinet str. Independents f/n (rondou Hlinaia). 3. Decizia data se aduce la cunotinta persoanelor cointeresate i se plaseaza pe pagina-veb a primariei. 4. Controlul indeplinirii prevederilor deciziei date se pune in seama arhitectului ef al primariei dlui T.Singerean.

Larisa Zimin
Secretarul Consiliului ora^enesc Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O RAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E I Z I E 20/1-3 Din 25 septembrie 2013 Cu privire la cererea directorului SRL LUKOIL-Moldova. Examinind cererea prealabila Nr. 515 din 22.08.2013, cererea suplimentara Nr. 549 din 13.09.2013 a SRL LUKOIL-Moldova privind eliberarea Autorizatiei de construire, demersul Primarului or. Edinet, in conformitate cu Legea 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, Hotarirea Ministerului Sanatatii i Protectiei Sociale nr. 17 din 29.05.2005 cu privire la aprobarea i implimentarea Regulilor i normativelor sanitaro-epidimiologice de stat Privind amplasarea, proiectarea, constructia i exploatarea statiilor de alimentare cu produse petroliere i gaze in temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 15, p.2 a Legii contenciosului administrativ nr.792 din 10.02.2000, cit i avizul comisiei de specialitate, Consiliul ora^enesc Edinet DECIDE : 1. Se interzice eliberarea Certificatelor de urbanism i Autorizatiilor de construire pentru obiectele de menire industrials, social-culturala, in lipsa avizului UNCUrbanproiect i pina la aprobarea Planului urbanistic general al oraului de catre Consiliul oraenesc. 2. Se interzice eliberarea Autorizatiei de construire SRLLUKOIL-Moldova pentru constructia Statiei multicarburant de alimentare a autovehicolelor nr.53 in or. Edinet str. Independentei, 125 . 3. Decizia data se aduce la cunotinta persoanelor cointeresate i se plaseaza pe pagina-veb a primariei. 4. Controlul indeplinirii prevederilor deciziei prezente se pune in seama arhitectului - ef al primariei dlui T.Singerean.

Preedintele edintei
Secretarul Consiliului

Larisa Zimin
rcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAgENESC EDINET D E C I Z I E 20/2-1 din 25 septembrie 2013


Cu privire cererea cet. Zotov lurii. in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art.l 1 i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii Zotov Iurie nr. Z-848 din 21.09.2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 24.09.2013,

Consiliul or esc Edinet, DECIDE:

1. Se refuza cet. Zotov Iurie atribuirea in folosinta ternporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha, cu destinatia - constructia casei individuale de locuit; 2. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Rodelia Vasilcov. 3. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.
9 9

Preedintele edintei, consilier Secretarul Consiliului oraenesc

Zimin Larisa Arcadie GUDUMAC

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL E D IN E J CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL GRAVEN ESC EDINET D E C I Z I E 20/2-2 din 25 septembrie 2013
Cu privire cererea cet. Zatuevschi Oleg. in temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991, art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii Zatuevschi Oleg nr. Z-835 din 19.09.2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 24.09.2013,

Consiliul ora^enes Edinet, DECID E:

1. Se permite cet. Zartuevschi Oleg constructia anexei la blocul locativ amplasat pe adresa or. Edinet str. Independentei 61; 2. Se permite actualizarea terenului cu c.c 4101208228 amplasat pe adresa or. Edinet str. Independentei Nr.61 spre strada Independentei pina la linia roie conform planului de incadrare 3. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Rodelia Vasilcov. 4. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

Preedintele edintei, consilier Secretarul Consiliului oraenesc

Zimin Larisa Arcadie GUDUMAC

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 20/2-3 din 25 septembrie 2013


Cu privire cererea cet. Zatuevschi Vladimir. In temeiul art. 14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova .828- din 25.12.1991, art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii Zatuevschi Vladimir nr. Z-850 din 21.09.2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 24.09.2013,

Consiliul oragenesc Edinet, DECID E:

1. Se refuza cet. Zatuevschi Vladimir atribuirea in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha, cu destinatia - constructia casei individuale de locuit; 2. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Rodelia Vasilcov. 3. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate.

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC ED IN E J TEL. 2-29-30, 2-28-30


. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET D E C I Z I E 20/2-4 din 25 septembrie 2013


Cu privire cererea cet. Zatuevschi Vadim. In temeiul art.14 alint.2 lit.(f) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 11 i art.25 din Codul Funciar al Republicii Moldova .828- din 25.12.1991, art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajarii teritoriului cu respectarea cerintelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor i amenajarilor (pe parcurs Regulament) - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii Zotov Iurie nr. Z-849 din 21.09.2012, procesului-verbal al comisiei de specialitate din 24.09.2013,

Consiliul oraenesc Edinet, D ECID E:

1. Se refuza cet. Zatuevschi Vadim atribuirea in folosinta temporara un sector de teren cu suprafata de S-0,06 ha, cu destinatia - constructia casei individuale de locuit; 2. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama vice-primarului Rodelia Vasilcov. 3. Secretarul Consiliului or. Edinet dl. Arcadie Gudumac va aduce la cunosinta prevederile prezentei decizii persoanelor cointeresate. Preedintele edintei, consilier Secretarul Consiliului oraeriesc Zimin Larisa Arcadie GUDUMAC

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET * CONSILIUL ORAENESC EDINET DECIZIE 20/3 Din 25 septembrie 2013

privire la alocarea mijloacelor Jinanciare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2013

in temeiul art.27(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 Privind fmantele publice locale, tinind cont ca bugetul anului 2013 nu include cheltuielele necesare pentru cheltuieli de protocol i in legatura ca in luna octombrie in primaria or.Edinet va avea loc vizita de catre delegatia din Letonia, Ucraina, Romania, ADR-Balti, avizul pozitiv al comisiei economico financiare i comert:

Consiliul oraenesc Edinet DECIDE: 1. Se aloca din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2013 16000 lei cheltuieli de protocol pe art. 113.23 in grupa 20.09.2014. 2.Contabil- ef D-na Lilia Strimbanu i specialist in problemele planificarii D-na Ala Nistor va asigura alocarea mijloacelor financiare in stricta conformitate cu prezenta decizie. 3.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului or.Edinet D-lui Constantin Cojocari.

/$ Preedintele edinte
Secretarul Consiliului oraenesc

Zimina Larisa Arcadii Gudumac

REPUBLICA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL O R A EN ESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET
9

CONSILIUL ORAENESC EDINET DECIZIE 20/4 Din 25 septembrie 2013

privire la cererea ce t Michitiuc Aliona.

in temeiul art.27 (3) al Legii R.M. nr.397 - XV din 16.10.2003 privind finantele publice locale, analizind cererea locuitoarei or.Edinet str.os.Bucovinei 33 in legatura cu situatia grea in familie, modificind alocatiile fondului de rezerva de la grupa de cheltuieli 20.03.213 la grupa de cheltuieli 10.11.131 , avizul favorabil al comisiei in problemele economico-financiare i comert,

Consiliul oraenesc Edinet DECIDE: 1. Se acorda ajutor material locuitoarei or.Edinet str.os.Bucovinei 33 D-nei Michitiuc Aliona in suma de 400 lei din fondul de rezerva al primariei pe anul 2013. 2. Contabil- ef D-na Lilia Strimbanu i specialist in problemele planificarii Dna Ala Nistor va asigura alocarea mijloacelor financiare in stricta conformitate cu prezenta decizie. 3.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului or.Edinet D-lui Constantin Cojocari.

Preedintele edintei
Secretarul Consiliului oraenesc

Zimina Larisa
Arcadii Gudumac

REPUBL1CA M OLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET

TEL. 2-29-30, 2-28-30

.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET DECIZIE 20/5 Din 25 septembrie 2013 privire la demersul colii de Muzica Edinet
/V

In temeiul Legii R.M. privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, art.21 din Legea culturii nr.413-XIV din 27.05.1999 i art.34 alin.4 din Legea mvatamintului R.M. nr.547-XIII din 21.07.1995, hotarirea Guvemului nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea regulamentului privind modul de incasare a taxei pentru instruire in colile de muzica, arta i arta plastica, analizind demersul colii de muzica Edinet referitor la scutirea la 50% a taxei pentru instruire in coala de muzica a elevilor locuitori din aria primariei or.Edinet ce studiaza doua disciplini, avizul favorabil a comisiei pe problemele economico fmanciare i comert, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE: 1. Se permite scutirea in marime de 50% la una din disciplinile studiate pentru elevii ce studiaza doua disciplini de profil pe parcursul anului de studii 2013-2014 conform tabelei: Nr.d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numele, prenumele elevului. Ciurlic Marius Traista Catalina Rusu Irina Melnic Maria Tomaevschi Liudmila Galmadi Marinela Tomaevschi Iov Domiciliu. Or.Edinet str.Florar 6 Or.Edinet str.Hotinului 236 Or.Edinet str.Dostoievschi 24 Or.Edinet str. Casa Mare 24 A Or.Edinet str.Ion Creanga 2 Or.Edinet str.M.Eminescu 72 Or.Edinet str.Ion Creanga 2

2.Secretarul Consiliului oraenesc Edinet d-nul Arcadii Gudumac va aduce la cunotinta cu prezenta Decizie Directorul colii de Muzica Edinet i contabilitatea primariei. 3.Controlul indeplinirii prezentei Decizii va fi asigurata de catre Contabila ef d-na Lilia Strimbanu. Preedintele e d in te i^ f ^ ^ Secretarul Consiliului oraenesc ^ Zimina Larisa Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORAENESC EDINET DECIZIE 20/6

Din 25 septembrie 2013 Cu privire la demersul colii de Arta plastica Edinet in temeiul Legii R.M. privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, art.21 din Legea culturii nr.413-XIV din 27.05.1999 i art.34 alin.4 din Legea invatamintului R.M. nr.547-XIII din 21.07.1995, hotarirea Guvemului nr.450 din 16.06.2011 pentru aprobarea regulamentului privind modul de incasare a taxei pentru instruire in colile de muzica, arta i arta plastica, analizind demersul colii de arta plastica Edinet referitor la scutirea taxei pentru instruire in scoala de arta plastica a elevului Tibulschi Denis care este invalid din copilarie, avizul favorabil a comisiei pe problemele economico financiare i comert, Consiliul oraenesc Edinet DECIDE: 1. Se permite scutirea in marime de 100% de taxa pentru instruire in coala de arta plastice din or.Edinet elevul Tibulschi Denis pe perioada anului de studii 2013-2014. 2.Secretarul Consiliului oraenesc Edinet d-nul Arcadii Gudumac va aduce la cunotinta cu prezenta Decizie Directorul colii de Muzica Edinet i contabilitatea primariei. 3.Controlul indeplinirii prezentei Decizii va fi asigurata de catre Contabila ef d-na Lilia Strimbanu. Zimina Larisa Arcadii Gudumac