Sunteți pe pagina 1din 56

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA^ENESC EDINET

STR.Q.CEREMPEI,30

TEL. 2-27-01

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УЛ.О. ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-27-01

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE

din „ 27” noiembrie 2013

“Cu privire la numirea comisiei de toponimizare a

strazilor §i stradelelor

din ora§.”

№21/1

Exam inind dem ersul Sectiei de Evidenta §i Docum entare a Populatiei, in tem eiul art. 14, alin. (2) lit. s) a Legii nr. 436-X V I din 28.12.2006 privind adm inistratia publica locala, §i luind in consideratie ca s-au depistat un §ir de erori in lista denum irii strazilor §i stradelelor aprobate in anul 1990, Consiliul ora^enesc Edinet DECIDE:

1.

Se

aproba Com isia pentru

toponim izarea

urmatoarea components:

Cretu Nicolae - consilier PD;

M orea Anatol - consilier PLDM;

Socolova Zoia

Televca N icolae-consilier PCRM;

Zimin Larisa

- consilier PD;

- consilier PCRM.

strazilor §i stradelelor din ora§ in

2.

3.

Se pune

denum irea

corespundere cu cerintele toponimice.

Specialist» prim ariei vor acorda activitatii comisiei.

in

sarcina Com isiei sus nom inalizate

strazilor §i stradelelor in

or.

corectarea erorilor depistate

aducerea

in

buna

denum irilor

desfa§urare

Edinet cu

spriginul

1v**■•Gv>

necesar

9

//s?V

/ / y

p

Pre§edintele §edintei,consipe5r

Sccretarul consiliului ora§enesc

|[|f

4

q .

;\

in

in

a

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINEJ TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ТЕЛ.2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

9

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

DECIZIE № 21/2

Си privire la taxele localepe anul 2014”

/

In scopul asigurarii partii de venit a bugetului unitatii administrativ-teritoriale in baza Legii nr. 93-XV din 01 aprilie 2004 §i Titlului VII a Codului Fiscal - taxele locale,

Consiliului ora§enesc Edinet, DECIDE:

I. Incepind cu 1 ianuarie 2014 se pun in aplicare pe teritoriul ora§ului Edinet urmatoare taxe locale:

a), taxa pentru amenajarea teritoriului. b). taxa pentru dispozitivele publicitare c). taxa de aplicare a simbolicii locale. d). taxa pentru unitatile comerciale §i/sau prestari servicii de deservire sociala. e). taxa de piata. f). taxa pentru cazare. g). taxa pentru prestare serviciilor auto de calatori pe rutele ora§ene§ti. h). taxa pentru parcare. i). taxa balneara.

Cotele taxelor se stabilesc:

a), pentru amenajarea teritoriului in marime 120 lei pe an. Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodariile tarane§ti, IM „Clubul de fotbal Edinet”, OO „Demos”, Asociatia de Educare a Adultilor „Prutul de Sus” b). pentru dispozitivele publicitare. Taxa anuala pentru dispozitivele publicitare se stabile§te pentru lm2 de suprafata a fe{ei (fefelor) dispozitivului publicitar, dupa cum urmeaza:

- suprafata

cu

pina la

lm 2

600 lei

- suprafata de la 1,1 -5 m2

cu

500 lei

- suprafata de la 5,1 - 1 0 m2

cu

400 lei

- suprafata mai mult de 10m2

cu

300 lei

Se scutesc pe perioada amplasarii publocitatii sociale de provenenja nationala subiec{ii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitarii.

Nu se scutesc de aceasta taxa subiec{ii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasarii publicitarii sociale de provenenja straina.

Nota: pentru dispozitivile publicitarea, care dispun de suprafata fetei (fetelor) dispozitivului publicitar a calcula in marime de 100% pe о fata de dispozitiv publicitar §i 50% pe fa{a verso, fa{a de cea stabilita, pentru fiecare suprafata. Publicitatea dispozitivului publicitar amplasata pe cladiri private - 100 lei pentru lm 2 .

e). de aplicare a simbolicii locale

Marimea taxei pentru dreptul de a folosi simbolica locala se stabile§te in marime de 0,1% fafa de baza impozabila.

d). pentru unitatile comerciale §i/sau prestari servicii de deservire sociala

De la 1.01.2014 pe teritoriul primariei ora§ului Edinef se stabilesc urmatoarele cote a taxei pentru unitafile comerciale §i/sau prestari servicii de deservire sociala, conform tabelei:

Cotele taxei pentru unitatile ce comercializeaza cu amanuntul

Tipul marfurilor desfacute

(lei) Suprafata ocupata de unitatea comerciala

pina la 20m2

de la 20.1 m2 - 80 m2

de la 80.1m2 -150 m2

de la 150.1m2 - 200 m2

Mai mare de 200 m2

Comercializarea produselor alimentare, bauturilor alcoolice §i produselor din tutun magazine stationare, gherete

2500

3200

3900

4000

4000

Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, carti, expozitii, vinzari a articolelor me§te§ugare§ti de arta populara

300

500

600

700

800

Comercializarea marfurilor industrial, produselor alimentare fara bauturi alcoolice

-

marfuri a industriei chimice de uz casnic,aparate electrocasnice, articole de

600

800

900

1000

1000

§i produse din tutun, imbracaminte, incaltaminte, lengerie, vesela telefoane mobile §i accesorii, focuri de artificii

2000

2500

2700

2900

3000

Comercializarea marfurilor de uz casnic :

dispozitive medicale, covoare §i altele Terasa /sezonier calcul pe 6 luni aprilie-septembrie/:

1100

1500

1700

2000

2200

-

comert cu bere

?i produse din tutun

-

1000

1200

1500

2000

-

comert fara bere §i produse din tutun

200

300

400

500

600

Comertul cu amanuntul a marfurilor umanitare

600

800

900

1000

1000

Cafenele la locul de munca

400

600

800

900

1200

Comertul marfurilor de uz casnic procurate de la populatie, marfuri umanitare

600

800

900

1000

1100

Farmacia-Optica

1200

1500

2000

2400

2400

Comercializarea inventarului agricol,semintelor

500

1000

1100

1200

1300

Realizarea biletelor de loterie

2400

2400

2400

2400

2400

Comercializarea florilor vii

2600

3800

3800

3800

3800

 

Cotele taxei pentru unitatile de prestari servicii de deservire sociala

 

Servicii de frezerie §i cosmetice, vopsirea blanurilor §i a linii

800

1200

1600

2000

2400

Serviciile baii

-

800

900

1000

1100

Nota . Marirea taxei se majoreaza in dependenta de coeficientul teritorial pentru amplasarea unitatilor comerciale in zona ora§ului:

Zona

I -

1,5

Zona

II -

1,3

Zona

III -

1,0

Se scute§te de taxa locala i.S. ,,Po§ta M oldovei” pentru amplasarea unitatilor comerciale amplasate pe adresele: str.Independentei 31, 100,78, str.Gorkii 3

„Piata Centrala”

1.

Cote de taxe pentru piete, pavilioane §i hala ca unitafi comerciale

 

Suprafata pina la

0,5 ha

 

2000

lei

Suprafata

de

la

0,5 -

1 ha

2200

lei

Suprafata de

la

1-2 ha

 

2600

lei

 

A

Nota: Se scute§te de taxa locala piata de animale a IM „Piata ora§eneasca” amplasata pe str. Gagarin 76, or. Edinet.

 

2.

Comercializarea unitafilor de transport

 

6400

lei

3

Comercializarea angro :

 

a), materiale de constructie, bauturi alcoolice, bere, produse din tutun, marfuri umanitare

9000

lei

b). produse alimentare, marfuri industriale,cosmetice,cutii din carton,lazi din lemn

5500

lei

4.

Inbutilierea cu oxiden

 

3500

lei

5.

Comercializarea cu amanuntul a materialelor de construcfie,frigidere,ma§ini de spalat, aragaz, aspiratoare,televizoare, utilaj pentru incalzirea autonoma, utilaj frigorific §i sanitar, cumpatatoare §i alte mijloace tehnice

60001ei

6. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe §i bijutarii

7. Taxa de amplasare a unitatilor de prestari de servicii de deservire sociala secfiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activitatilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 - activitafi de intretinere corporala (vicee)

5500 lei

1000 lei

8. Cornettcu amanuntul piese auto cu suptafata pina la 20m2

2500

lei

- cu suptafata de la 21m2 -40m2

4000

lei

- cu

suptafata

de la 41 m2_ 80m2

5500

lei

- cu suptafaja mai mare de 80 m2

9000

lei

9. Taxa de prestari de servicii de deservire sociala conform secfiunei 0 clasa 92,71 a clasificatorului activitatilor Din economia Moldovei din 9.02.2000 - activitafi legate de jocurile de noroc §i pariuri:

- amplasate in zona 1 a ora§ului

55000

lei

- amplasate in zona II a ora§ului

35000

lei

- amplasate in zona III a ora§ului

*

23000

lei

10. Taxa pentru intretinerea (inclusiv spalatorii) §i repararea autovehiculelor conform sectiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activitatilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000:

* reparatia autovechicolelor in dependenta de numarul de suspendatore - auto:

- pentru 1 suspendator auto

3700

lei

- pentru 2 suspendatore auto

 

5600

lei

- pentru 3 suspendatore

auto §i mai multe

6600

lei

* pentru spalatorie auto in dependenfa de numarul de boxuri - pentru 1 box

4000

lei

 

- pentri 2 boxuri

6000

lei

- pentru 3 boxuri §i mai multe

7000

lei

* repararea anvelopelor, instalarea §i schimbarea lor, remorcarea §i instalarea parfilor §i accesorilor

2200

lei

11. Complexe comerciale

9000 lei

12. Restaurante de la 50-100 locuri

6000 lei

mai mult de 100 locuri

8000 lei

13. bar, bufet, bodega, pizzerie pina la 30 locuri

4000 lei

mai mult de 30 locuri

5000 lei

14. Comerful mobilei, u§i, ferestre

6000 lei

15. Farmacie veterinara

6000 lei

16. Farmacie

9000 lei

Farmaciile care dispun de secfie de producere se scutesc in marime de 50% de taxa locala.

17. Comertul cu amanuntul a vopselei §i uleiurilor pentru unitatile de transport

5000 lei

18. Comert cu amanuntul a berei.

3600 lei

19. Comerf

angro §i cu amanuntul a produselor petroliere, imbutilierea cu gaz lichifiat

11000 lei

20. Corner^cu amanuntul

a utilajului fost in folosinfa

2600 lei

21. Comert cu amanuntul

a aparatelor de casa

4000 lei

22. Fertilizantelor §i a produselor de uz fitosanitar, mijloace de protectie a plantelor

5500 lei.

Nota :

Taxele indicate in punctele 1-22 se folosesc fara aplicarea coeficientului teritorial §i nu depind de suprafetele unitatilor comerciale §i/ sau

servicii ( cu exceptia taxelor inducate in punctul 9).

Cota taxei de piafa se stabile§te in marime de:

e). de piata

18 lei pentri fiecare m2 de suprafata al piefii agentului economic iM „Piata ora§eneasca” pentru piafa amplasata in or. Edinet str. 31 August, 8/1 §i pentru terenul destinat comercializarii produselor agricole, amplasat pe segmentul de drum al str. Gorci intre str. Alex.cel Bun §i str. Sf. Vasile; piata de animale amplasata pe str. Gagarin 76, or. EdineJ. 18 lei pentru fiecare m2 de suprafaja al piefii agentului economic Consum COOP- Edinef pentru Hala de lapte §i came §i pentru pieta amplasata pe str. M. Gorci,3

- 3 lei pentru fiecare m2 de suprafata al pietii auto al agentului economic II „Gragdeanu P.V.” amplasata pe str. Independenfei, 228-a A scuti de taxa de piata pe anul 2013 IM „Piafa ora§eneasca” pentru piafa de comercializare a animalelor amplasata pe str. Gagarin, 76

f). pentru cazare

Cota taxei pentru cazare se stabile§te in marime de 5% fafa de baza impozabila.

g).pentru prestarea serviciilor auto de calatori pe teritoriul ora§u!ui Edinet

Cota taxei se stabile§te pentru fiecare unitate de transport inclusiv cu numarul de locuri:

Pina la 8 locuri

40 lei

pentru taxi

Dela 9-16 locuri

1000 lei

pentru rutele ora§ene§ti

h). pentru parcare

Cota taxei pentru parcare se stabile§te pentru lm

locomotor dereglat, care folosesc autorizme cu dirijare manuala.

de suprafata a parcarii in marime de 3 lei. Se scutesc de achitarea taxei pentru parcare persoanele cu aparatul

i). taxa balneara

Cota taxei balneara se stabile§te in marime de 1% fafa de venitul din vinzari ale biletelor de odihna.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului or.

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET DECIZIE NR. 21/3-1

D in „ 27„ noiem brie 2013

“Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva al Primariei or. Edinet pe anul 2013”.

In temeiul art. 27(3) al Legii R. M. nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 “Privind fmantele publice locale, modificind alocatiile fondului de rezerva de la grupa de cheltueli 20.03.2013 la grupa de cheltueli 10.11.131 conform cererilor parvenite de la locuitorii or. Edinet din paturile social vulnerabile, in legatura cu situatia materiale grea, tot odata cu necesitatea reparatiei fintinelor de uz comun, pentru conectarea gospodariilor la conductele de apa §i canalizare ora§ene§ti, avizul favorabil al comisiei econamico-financiare §i comert,”

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET DECIDE:

1. Se aloca ajutoare materiale locuitorilor or. Edinet din fondul de rezerva in suma totala

de 36.700 lei conform anexei nr. 1-13.200 lei,

anexei nr. 2-22.1001ei §i anexei 3-1.400 lei.

2. Contabilul -§ ef D-na Lilia Strimbanu si specialistul in problemele planificarii D-na Ala Nistor vor asigura alocarea mijloacelor financiare in stricta conformitate cu prezenta dicizie.

3. Controlul indeplinirii prezentei dicizii va fi asigurata de catre Primarul or. Edinet D-lui Constantin Cojocari.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi.

Areadii Gudumac.

Anexa nr. 1 La dicizia Consiliului Ora§enesc Edinet nr. 21/3-1 din 27.11.2013.

Nr.

Numele §i prenumele

Domiciliul

 

Suma (lei)

1.

Scutaru Dan

Str. Gorkii 74

400

2.

Negrea Lilia

Str. Sf. Vasile 2

400

3.

Cecirlau Serghei

Str. Sf. Vasile 8

400

4.

Briuhani Parascovia

Str. Al. Cel Bun 65/21

400

5.

Umatdinova Apolinaria

Str. Florar 33

400

6.

Socolova Valentina

Str. Sf. Vasile 9

400

7.

Gancearuc Ecaterina

Str. Sf. Vasile

15

400

8.

Dudnic Veaceslav

Str. Sf. Vasile

18

400

9.

Gru§ca Varvara

Str. Sf. Vasile

17

400

10.

Rubajchina Rimma

Str. Sf. Vasile 20

400

11.

Grigoriev Pavel

Str. §os. Bucovinei 19/8 ap.6

400

12.

Harabari Victor

Str. Sf. Vasile 22

400

13.

Varzari Anna

Str. Petru Rare? 50

400

14.

Scintei Vasile

Str. Sf. Vasile 24

400

15.

Razvarov Evgheni

Str-la Sportivnii 11

400

16.

Ursan Diana

Str.

Mihai Eminescu 1 ap. 5

400

17.

Vi§neacova Daria

Str.

S f Vasile

28

400

18.

Toma§evschi Vera

Str. A. Pupkin 44

400

19.

Didic Mihai

Str. Florar 34

 

400

20.

Litra Prascovia

Str.

Florar 26

400

21.

Negrea Oleg

Str. §os. Bucovinei 11 ap.34

400

22.

Oboroc Grigore

Str.

Florar 43

400

23.

Bordier Ion

Str.

Florar 45

400

24.

Clefas Mihail

Str. Florar 47

 

400

25.

Zatu§evschi Larisa

Str. Florar 22

400

26.

Chistruga Raisa

Str. Al. Cel Bun 63 ap. 45

400

27.

Rihlea Vitalie

Str.

§os. Bucovinei 9 ap. 10

400

28.

Fetco Violeta

Str. Florar 37

 

400

29.

Arama Maria

Str. §t. Voda 14

400

30.

Bularu Efrosinia

Str. Sf. Vasile 17

400

31.

Chintea Liudmila

Str.

S f

Vasile 4

400

32.

Gladchih Liubovi

Str. Capaeva 23

400

33.

Zaim Irina

Str. B. Glavan 81

400

TO TAL

13.200

Secretarul Ora§enesc EEdinetdinet

A rcadii G udum ac.

ANEXA nr 2 1a decizia Consiliului ora§enesc Nr.21/3-1 din 27.11.2013

N/O

FAMILIA, NUMELE

ADRESA

SUMA

1.

Albina Liubovi

Nuferilor 60

300

2.

Banu Nelea

str. Al. cel Bun 101/4

 

300

3.

Berco Rodica

Independent^ 79, ap 22

300

4.

Bobutac Valentina

$os. Bucovinei 35/2

ap.

11

300

5.

Bobutac Valerii

$os. Bucovinei 35 ap. 11

300

6.

Bodiu Lidia

Vasile Lupu 14

300

7.

Carina Valentina

Duenco 14

300

8.

Cazacu Chiril

§os.Bucovinei 15/7

300

9.

Cernov Sofronii

P.Rare§ 40

600

10.

Creciuc Leonid

Gordine§tii Noi

300

11.

Creciun Ion

Gordine§tii Noi

300

12.

Budai Ion

Alexandreni

300

13.

Danilova Margareta

31 August 23/2

300

14.

Dobronevscaia Liubovi

Turghenev 14

300

15.

Drue Victor

Gordine^tii Noi

300

16.

Dzic Nina

§tefan Voda 10/2

300

17.

Dzic Tatiana

Gordine§tii Noi

300

18.

Enachii Isai

Alexandreni

300

19.

Feodorov Olesea

Gordine§tii Noi

300

20.

21.

Pislari Maria

M.Eminescu 56

 

300

22.

Gancesco Evdochia

Frunze 8

300

23.

Ghelerman Olga

Duenco 10

400

24.

Davidova Marfa

Petru Rare§ 52

300

25.

Gira Constantin

Gogol 28

300

26.

Gira Nina

Pescarilor 35

300

27.

Gira Victoria

O. Cirimpei 42

300

28.

Gorbatiuc Zinaida

Testemitianu 17

300

29.

Guzinco Vladimir

Decebal 17

300

30.

Iarotchii

Raisa

Independentei 84? ap 2

300

31.

Ivasiuc Victoria

Gordine§tii Noi

300

32.

Juganari Vasilii

str.Dostoevschii 18

300

J J). ->

Lupu Alexandru

§olohov 9

300

34.

Lupu Emilia

§olohov 9

300

35.

Lutcaia Vera

str. I. Vieru 16/3

300

36.

Cara Cristina

str. Duenco 10

300

37.

Mo§neaga Snejana

$os.Bucovinei 19/7 ap 55

300

38.

Musatova Svetlana

$os. Bucovinei 19/8

300

39.

Nistor Tudor

str.Frunze 52

300

40.

Nistor Vladimir

$os. Bucovinei 5 ap. 12

300

41.

Onofrei Maria

str.In d e p en d en t 86/17

300

1

42.

Paginu Serghei

Hotinului 13

300

43.

Peliniuc Alexandra

Gordine§tii Noi

300

44.

Pirojoc Ion

Alexandreni

300

45.

Ple§can Maria

Alexandreni

300

46.

Podlesnaia Vera

Goriki 4

300

47.

Priseajniuc Nicolai

Gagarin 16

300

48.

Procopciuc Valentin

Gordine§tii Noi

300

49.

Russu

Veaceslav

$os. Bucovinei 13/91

300

50.

Samotiuc Aliona

Gordine§tii Noi

300

51.

Samson Vasilii

Dostoievschii 5

500

52.

Scetinchina Lidia

Florar 35

300

53.

Semeniuc Elizaveta

Hotinului 68

300

54.

Stasiiciuc Victor

§os. Bucovinei 11/86

300

55.

Stihariuc Liudmila

O.Cerempei 76/1

300

56.

§vet Leonid

A. Cristea 5

300

57.

Tabanschii Galina

Independentei 106/18

300

58.

Tcaciuc Valentin

str. Sf. Vasile 25

300

59.

Ungurean Elena

Turghrnrv 1/1

300

60.

Ungurean Ivan

Turghenev 1/2

300

61.

Ungurean Tomila

Turghenev 1/2

300

62.

Vartic Ion

Turghenev 10

300

63.

Vendereu Natalia

Miorita 13

300

64.

Volanovscaia Clavdia

Staoobreadcescaia 2

300

65.

Volchinscoi Mihail

Maiacovschi 45

300

66

Grusca Elena

Al.cel Bun 42

500

67

Adamciuc Alexandr

I.Vieru 161

300

68

Siti§co Lucia

Independenfei 15/11

300

69

Scutaru Alexei

P.Zadnipru 12

300

70

Cioclea Natalia

B.Glavan

300

71

C?i§nevscaia Daria

Alexandreni

300

72

Giza Viorelia

M.Eminescu 2, ap 47

300

TOTAL

22100

Total

Douaieci §i doua mii una suta lei

Anexa Nr.3 la Decizia Consiliului ora§enesc Edinet Nr.21/3 din 27.11.2013

Nr. d/o

Numele prenumele.

Domiciliu

Suma (lei)

1.

Naumov Inga

str.V.Stroiescu 53

350

2.

Munteanu Irina

str.Independentei 27/1

350

3.

Pagin Cristina

str.Latiniei 10

350

4.

Neaun Irina

str. §t.Voda 13

350

Total

1400 lei

Secretarul Consiliului ога§епёф Edinet o

K '/S-rP1'

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ? ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DECIZIE Nr. 21/3-2

Din 27 noiembrie 2013

«Си privire la acordarea ajutoarelor materiale conform alocatiilor 9 bugetare ale Primariei or. Edinet pe anul bugetar 2013»

л

In temeiul art. 14 al Legii nr. 436 din 26.12.2006 privind administratiei publica locala §i fiind baza cererele locuitorilor gravi bolnavi din aria Primaria or. Edinet, avizul favorabil al comisiei economico financiare §i comert, :

Consilului Ora§enesc Edinet Decide:

l. De a aloca suma de 2400 lei ajutor material in legatura cu starea inrautatita a sanatatii urmatoarelor persoane:

Dub M axim

s. Alexandreni

1000 lei

Postolachi Leontie

Str. Repin 17

1000 lei

Nistor Ala

Str. Frunze 28

400 lei

Pre§edintele §cdintei чх!/0,

Secretarul! Consiliului Ora$enesc Kdinet

Mina Toma§evschi.

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

A .

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

„Сиprivire la modificarea bugetului primariei or.Edinet pe anul2013”

DECIZIE №21/5-1

in temeiul art. 27 (3) al Legii R.M. nr.397- XV, din 16.10.2003 „Privind fmantele publice locale ” analizind demersul I.M. „DPGL-С Edinet”, avizul pozitiv al comisiei pe problemele economico-fmanciare §i comert,

л

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se modifica bugetul primariei or.Edinet pe anul 2013 marindul la partea de cheltuieli cu 51206,72 lei inclusiv:

- pentru reparatia centrului comunitar pentru tineret in s.Gordine§tii Noi-42783 lei.

- pentru instalarea panourilor culturale pe piata §tefan cel Mare §i Sfint-8423,72 lei.

2. Sursa de acoperire vor servi veniturile de la privatizarea bunurilor

proprietate publica a UAT. 3. Contabil- §ef D-na Lilia Strimbanu §i specialistul in problemele planificarii d-na Ala Nistor vor asigura alocarea mijloacelor financiare

in stricta conformitate cu prezenta decizie.

4. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama secretarului Consiliului orasenesc Edinet d-lui Arcadii Gudumac.

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

DECIZIE №21/5-2

„Си privire la rectificarea bugetuluiprimariei or.Edinet pe anul 2013”

in temeiul art.27(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind fmantele publice locale”, avizul pozitiv al comisiei pe problemele economico-financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.A mari alocatiile pentru achitarea energiei electrice in gradinite cu 80,0 mii lei incusiv:

- gr.Nr. 1 Edinet - 20,0 mii lei

- gr.Nr.2 Edinet - 28,0 mii lei

- gr.Nr.3 Edinet - 15,0 mii lei

- gr.Nr.4 Edinet - 15,0 mii lei

- gr.s.Alexandreni - 2,0 mii lei

cu

33,8 mii lei. 3.Sursa de acoperire va servi economia in suma de 113,8 mii lei formata in urmatorele institutii:

2.A mari alocatiile pentru achitarea cu gaze naturale in gr. Nr.2 Edinet

- sc. Sportiva - art. 111.01 - -art. 111.02- -art. 112.00-

10,0 mii lei 5,0 mii lei 3,0 mii lei

- casa de creatie - art. 111.01-20,0 mii lei

- art. 111.02-10,0 mii lei

- art. 112.00-7,0 mii lei

- statia tinerilor tehnicieni

- art. 111.01 - 25,0 mii lei

- art. 112.00 -6,0 mii lei

- art.l 13.17- 21,8 mii lei

- art. 113.22-3,0 mii lei

г

- art. 113.30 - 2,0 mii lei

-art.l 14.01-

1,0 mii lei

Nistor

Strimbanu §i specialist de planificare d-na Ala

va asigura alocarea mijloacelor bane§ti in stricta conformitate cu prezenta

T.Contabil §ef d-na Lilia

decizie. 8.Controlul asupra indeplinirii prezentei de Edinet d-1 C.Cojocari.

decizii a pune in seama primarului

Pre§edintele §edintei

f

%

Secretarul Consiliului oi

О

Л' S i b

y p

'

S~'\

/ 4

/

.

>

- r

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

. ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

DECIZIE №21/5-3

y„Сиprivire la rectificarea bugetuluiprimariei pe anul 2013”

In temeiul art.27(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind finantele publice locale”, avizul pozitiv al comisiei pe problemele economico-financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1.A mari alocatiile pentru achitarea gazelor naturale in gradinite cu 24,0

mii le i, inclusiv gr.Nr.4-20,0 mii lei, gr.Alexandreni - 4 mii lei. 2.A aloca 50000 lei pentru reparatia drumului de acces §i in interiorul

stadionului. 3.A aloca 4359,48 lei pentru executarea titlului

restanta salariala a d-lui Cuvaev Alexandru fost angajat la I.M. „Spatii Verzi”. 4.A aloca 2045, 48 lei pentru executarea titlului executoriu referitor la restanta salariala a d-lui Bologan Alexandru fost angajat la I.M. „Spatii Verzi”.

5.Sursa de acoperire va servi economia pe gr.10.11.131 art. 135.25-24, mii

lei, 135.21-17,4 mii lei., gr.20.09.214 art. 113.22-5089,96 lei, art.l 13.17-6,8 mii lei,

gr.8.05.085 art. 113.45 21220 lei, gr.8.07. 092 art.l 13.45 5895 lei. 6.Contabil §ef d-na Lilia Strimbanu §i specialist de planificare d-na Ala Nistor va asigura alocarea mijloacelor bane§ti in stricta conformitate cu prezenta

executoriu referitor la

/V

/V

_

decizie.

7.Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii a pune in seama primarului ^

-•-

de Edinet d-1 С.Cojocari.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§en

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ .2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

DECIZIE №21/5-4

„Си privire la modificarea bugetului Primariei or,Edinet pe anul 2013”

in temeiul art.27(3) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind finantele publice locale”, analizind demersul I.M. „Clubul de Fotbal Edinet” referitor la sustinerea functionarii echipei de fotbal Edinet §i avizul pozitiv al comisiei pe problemele economico-financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se aloca 25,0 mii lei i.M. „Clubul de fotbal Edinet” .

2. Surse de acoperire va servi economia grupei 10.11.131.

S.Contabil §ef d-na Lilia Strimbanu §i specialist de planificare d-na Ala Nistor va asigura alocarea mijloacelor bane§ti in stricta conformitate cu prezenta decizie. 4.Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii a pune in seama primarului de Edinet d-1 C.Cojocari.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET

Tel.2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Тел. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

DECIZIE Din 27 noiembrie 2013

nr. 21/6

„Cu privire la cotele fixe a impozitului funciar §i imobil, a platilor de arenda a terenurilor cu destinatie agricola, neagricola §i resurselor naturale”

in scopul asigurarii partii de venit a bugetului administrativ-teritorial §i in baza Codului fiscal Titlul VI nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 Legii pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

incepind cu data de 1 ianuarie 2014 pe teritoriul ora§ului Edinet se stabilesc urmatoarele cote fixe a impozitului funciar §i imobil, plati de arenda a terenurilor, inclusiv:

1. Cotele fixe a impozituluifunciar

a), pentru terenurile cu destinatie agricola, altele decit destinate pa§unelor §i finetelor:

9

- care au indici cadastrali

- care nu au indici cadastrali 110 lei pentru 1 hectar

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

b).

impozitul

funciar

pentru

suprafetele

ocupate

de

obiecte

acvatice

se

stabile§te in marime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafata acvatica.

c). pentru terenurile din intravilanul din s. Alexandreni §i Gordine§tii-Noi pe care sint amplasate fondul de locuinte, locurile de pe linga domiciliu (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe linga casa dar distribuite in extravilan din cauza insuficientei de terenuri din extravilan) - 1 lei pentru 100 m2, in or. Edinet - 4 lei pentru 100 m2

г

Pentru terenurile din intravilan destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de organul cadastral - 10 lei pentru 100 m2.

d). paminturile din extravilan distruse in urma activitatii de producere, carierile neevaluate de organul cadastral - 350 lei pentru 1 ha.

II. Cotafixa a impozitului pe bunurile imobiliare.

a), cota fixa a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinatie locativa din Primaria Edinet, pentru garajele §i terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile intovara§iilor pomicole cu/sau fara constructs amplasate pe ele, in marime de 0,125 % din baza impozabila a bunurilor imobiliare.

b). pentru alte bunuri imobiliare, cu excepta bunurilor cu destinatie locativa, garajelor §i terenurilor pe care acestea sint amplasate, loturilor intovara§iilor pomicole cu/sau fara construct» amplasate pe ele, cota de impozitare se stabile§te in marime de 0,125 % din baza impozabila (valoarea estimata) a bunurilor imobiliare.

c). Cota concreta pentru terenurile agricole cu construct» amplasate pe ele - 0,1% din baza impozabila a bunurilor imobiliare (art. 280(1 )(a!)).

IV. Plata de arenda a terenurilor

in conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07,1997 „Cu privire la pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare a terenurilor” se stabile§te piata pentru arenda terenurilor agricole, neagricole §i a resurselor naturale in marime de 5 % fata de pretul normativ al pamintului.

Pre§edintele §edintei

Secretarul ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESCEDINET

Din

“ 27“ noiembrie 2013

DECIZIE № 21/7

“>Cu privire la stabilirea marimii indemnizatiei de conducere pentru functiile didactice de conducere din institutiile de invatamintjinantate de la bugetul primariei or. Edinet”

In temeiul Legii Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 privind conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare in baza retelei tarifare unice”, tabela 2 §i 5 la anexa nr. 1, ree§ind din listele de tarificare pe anul de invatamint 2013-2014, avizul comisiei economico-financirare §i comert,

«к

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Se stabilesc categoriile de remunerare a institutiilor §i marimea indemnizatiei de conducere a functiei didactice de conducere din institutiile de invatamint finantate de la bugetul primariei or. Edinet in procente fata de salariul de baza corespunzator functiei didactice de conducere pe anul de invatamint 2013-2014 conform tabelei.

9

9

9

9

Denumirea institutiei

Statia Tinerilor Tehnicieni

I Casa de creatie

| §coala de arte I §coala de muzica §coala sportiva

|[

Gradinita

nr. 1 Edinet

Gradinita nr.2

Edinet

| Gradinita nr.3

Edinet

| Gradinita nr.4

Edinet

 

------ A'

i

A

-------- *

------ -

Categoria

Indcmnizatia

Indcmnizatia

! institutiei

directorului %

directorului

 

adjunct %

 

V

15

-

V

15

-

V

15

-

V

15

-

I

20

10

V

15+5

-

JV

J

20

-

V

15

i

-

 

15

-

:

Gradinita

VI

5

-

s.

Alexandreni

Gradinita

VI

15

-

s. Gordine§tii Noi

i

Nota: Pentru personalul cu funcfie de conducere din institutiile care detin grade

menageriale,

indemnizatia

de

conducere

se

majoreaza

cu

5%

pentru

grad

managerial II.

Pre§edintele §edintei, consilier

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

D E С I Z I E

21/12-1

Cu privire la atribuirea transmiterea infolosinta, administrare a liceului „Mihai Eminescu” din or. Edinet”

in conformitate cu Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea §i complectarea unor acte legislative, Legea mvatamintului nr.547 din 21.07.1995, Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale, Legea nr.435 din 28.12.2006 privind decentralizarea administrativa in partea ce tine de transferarea unor competence de la autoritatile publice locale de nivelul I la autoritatile publice locale de nivelul II, in temeiul prevederilor art. 14 alin.l lit.b §i c, art.75 aliniatele 1-3, art.77 alin.3 din Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

1. Se transmite in folosinta, administrare temporara Consiliului raional Edinet urmatoarele

bunuri ale liceului „Mihai Eminescu” proprietate a primariei or. Edinet, in scopul asigurarii activitatii de mai departe a institutiei de invatamint respective, dupa cum urmeaza: constructie formata din 4 cladiri(blocuri de studii), cladirea A-bloc de studii cu S-4022.3 m 2, cladirea В - bloc de studii cu S-

1164.1 m2 , cladirea C-bloc de studii cu S-948.8 m2 , cladirea D- bloc de studii cu S-3150.2 m2 cu

suprafata total a de 9285.4 m2 amplasat in or. Edinet

2. Bunurile" respective se transmit in posesie, folosinta temporara,-fara a fi transmis dreptul de

proprietate.

3. Toate cheltuielele legate de reparatia curenta §i capitala a bunurilor transmise vor fi asumate

de catre Consiliul raional Edinet.

folosinta sau schimbare a destinatiei bunurilor transmise fara

acordul prealabil al primariei or. Edinet exprimat prin decizia consiliului.

dnul

Constantin Cojocaru primarul or.Edinet.

str.§os.Bucovinei nr.35/3.

4. Se interzice

5. Se

orice dare in

de

a

imputernice§te

incheia

contractul

de

transmitere

a

bunurilor

reaspective

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

M ina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

27 noiembrie 2013

D E С I Z I E

21/12-2

Cu privire la atribuirea transmiterea infolosinta, administrare a liceului „ V.Suhomlinschi” din or. Edinet”

In conformitate cu Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea §i complectarea unor acte legislative, Legea invatammtului nr.547 din 21.07.1995, Legea nr.397 din 16.10.2003 privind fmantele publice locale, Legea nr.435 din 28.12.2006 privind decentralizarea administrativa in partea ce tine de

transferarea unor competence de la autoritatile publice locale de nivelul I la autoritatile publice locale

de nivelul II,

in temeiul prevederilor art.14 alin.l lit.b §i c, art.75 aliniatele 1-3, art.77 alin.3 din Legea

privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se transmite in folosinta, administrare temporara Consiliului raional Edinet urmatoarele bunuri ale liceului „V.Suhomlinschi” proprietate a primariei or. Edinet, in scopul asigurarii activitatii de mai departe a institutiei de invatamint respective, dupa cum urmeaza: constructie formata din 2 cladiri(blocuri de studii), cladirea A-bloc de studii S- 2003 m2, cladirea B-bloc de studii S -831,2 m2. cu suprafata totala de 2834.2 m 2, aplasat in or. Edinet str.Vi§inarilor nr.l 1. 2.Bunurile respective se transmit in posesie, folosinta temporara, fara a fi transmis dreptul de proprietate.

3. Toate cheltuielele legate de reparatia curenta §i capitala a bunurilor transmise vor fi asumate

de catre Consiliul raional Edinet.

4,Se

interzice

orice

dare

in

folosinta

sau

schimbare

a

destinatiei

bunurilor transmise

fara

acordul prealabil al primariei or. Edinet exprimat prin decizia consiliului.

 

5.Se

imputemice§te

de

a

incheia

contractul

de

transmitere

a

bunurilor

reaspective

dnul

Constantin Cojocaru primarul or.Edinet.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc

M ina Toma§evschi

Arcadii

Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30,2-28-30

P ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL ORASENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

D

E

С

I Z I E

21/12-3

Cu privire la atribuirea transmiterea in folosinta, administrare a liceului „Dm.Cantemir” din or, Edinet”

in conformitate cu Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea §i complectarea unor acte legislative, Legea invatamintului nr.547 din 21.07.1995, Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale, Legea nr.435 din 28.12.2006 privind decentralizarea administrativa in partea ce tine de transferarea unor competente de la autoritatile publice locale de nivelul I la autoritatile publice locale de nivelul II, in temeiul prevederilor art. 14 alin.l lit.b §i c, art.75 aliniatele 1-3, art.77 alin.3 din Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se transmite in folosinta, administrare temporara Consiliului raional Edinet urmatoarele bunuri ale liceului „Dm. Cantemir” proprietate a primariei or. Edinet, in scopul asigurarii activitatii de mai departe a institutiei de invatamint respective, dupa cum urmeaza: constructie formata din 2 cladiri(blocuri de studii), cladirea A - bloc de studii S-910.7 m2 , cladirea B- bloc de studii 223,2 m2 . Suprafata totala este de 1133.9 m 2, amplasat in or. Edinet, str.Independentei nr.71/a. 2.Bunurile respective se transmit in posesie, folosinta temporara, fara a fi transmis dreptul de proprietate.

3. Toate cheltuielele legate de reparatia curenta §i capitala a bunurilor transmise vor fi asumate

de catre Consiliul raional Edinet. 4.Se interzice orice dare in folosinta sau schimbare a destinatiei bunurilor transmise fara acordul prealabil al primariei or. Edinet exprimat prin decizia consiliului. 5.Se imputemice§te de a incheia contractul de transmitere a bunurilor reaspective dnul Constantin Cojocaru primarul or.Edinet.

 

/.-I- / f V у

1:

s

,

f-7.

^ -5 ?

 

f.,

'■r

Pre§edintele §edintei

L' h

,

M ina Toma§evschi

Secretarul Consiliului ora§enesc

\

^

j

i

/ f ’3 Y ~>

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA

к

RAIONUL EDINET

jj

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

1

TEL. 2-29-30,2-28-30

V

jji

Г

RAIONUL

P ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

*

ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН

ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

EDINET

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

Din 27 noiembrie 2013

DECIZIE

№ 21/12-4

Cu privire la atribuirea transmiterea in folosinta, administrare a gimnaziului din or. Edinet ”

in conformitate cu Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea §i complectarea unor acte legislative, Legea invatamintului nr.547 din 21.07.1995, Legea nr.397 din 16.10.2003 privind fmantele publice locale, Legea nr.435 din 28.12.2006 privind decentralizarea administrative in partea ce tine de transferarea unor competence de la autoritatile publice locale de nivelul I la autoritatile publice locale de nivelul II, in temeiul prevederilor art. 14 alin.l lit.b §i c, art.75 aliniatele 1-3, art.77 alin.3 din Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se transmite in folosinta, administrare temporara Consiliului raional Edinet urmatoarele bunuri ale gimnaziului din or. Edinet, proprietate a primariei or. Edinet, in scopul asigurarii activitatii de mai departe a institutiei de invatamint respective, dupa cum urmeaza: constructie formata din 3

S- 2474.8 m 2, cladirea B-bloc de studii S

, Edinet str.Independentei nr.71. 2.Bunurile respective se transmit in posesie, folosinta temporara, fara a fi transmis dreptul de proprietate.

,amplasat in or.

cladiri(blocuri de studii §i atelier), cladirea A-bloc de studii .

-152.3 m

2

.

cladirea C- atelier cu S-161 m

2

9

, suprafata totala

este de 2788.1 m

3. Toate cheltuielele legate de reparatia curenta §i capitals, a bunurilor transmise vor fi asumate

de catre Consiliul raional Edinet. 4,Se interzice orice dare in folosinta sau schimbare a destinatiei bunurilor transmise fara acordul prealabil al primariei or. Edinet exprimat prin decizia consiliului. 5.Se imputemice§te de a incheia contractul de transmitere a bunurilor reaspective dnul Constantin Cojocaru primarul or.Edinet.

 

f

i

/

§

,

|

Pre§edintele §edintei

Mina Tomasevschi

Secretarul Consiliului orLsenesc

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL

EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

27 noiembrie 2013

DECIZIE

21/12-5

Cu privire la atribuirea transmiterea infolosinta, administrare a gimnaziului din s.Alexandreni”

in conformitate cu Legea nr.91 din 26.04.2012 pentru modificarea §i complectarea unor acte legislative, Legea invatamintului nr.547 din 21.07.1995, Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale, Legea nr.435 din 28.12.2006 privind decentralizarea administrativa in partea ce tine de transferarea unor competence de la autoritatile publice locale de nivelul I la autoritatile publice locale de nivelul II, - in temeiul prevederilor art. 14 alin.l lit.b §i c, art.75 aliniatele 1-3, art.77 alin.3 din Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006, avizul comisiei de specialitate,

Consiliul ora§enesc Edinet DECIDE:

l.Se transmite in folosinta, administrare temporara Consiliului raional Edinet urmatoarele bunuri ale gimnaziului din s.Alexandreni, proprietate a primariei or. Edinet, in scopul asigurarii activitatii de mai departe a institutiei de invatamint respective, dupa cum urmeaza: constructie

S-883,4 m2 , cladirea

formata din 4 cladiri(blocuri de studii §i sala de sport), cladirea A - bloc de studii

B- bloc de studii 317 m2, cladirea C-sala sportiva, cladirea D-bloc de studii cu S-343 m2., suprafata totala este de 1543.4 m 2.

2.Bunurile respective se transmit in posesie, folosinta temporara, fara a fi transmis dreptul de proprietate.

3. Toate cheltuielele legate de reparatia curenta §i capitals a bunurilor transmise vor fi asumate

de catre Consiliul raional Edinet. 4.Se interzice orice dare in folosinta sau schimbare a destinatiei bunurilor transmise fara

acordul prealabil al primariei or. Edinet exprimat prin decizia consiliului. 5.Se imputemice§te de a incheia contractul de transmitere a bunurilor reaspective dnul Constantin Cojocaru primarul or.Edinet.

Pre§edintele §edinjei

Secretarul Consiliului ora§enesc

M ina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR. O.CEREMPEI 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИ МЛ 141Я ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

DECIZIE NR.21/14

Din 27 noiembrie 2013

„Cu privire la aprobarea zonelor de amplasament pentru unitatile comerciale §i/sau prestare a serviciilor de deservire sociala din aria primariei or.Edinet”

A

e

.

In temeiul cap.VII a codului fiscal-taxele locale, avizul pozitiv a comisiei economico-financiare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1.A intari zonele de amplasament pentru unitatile comerciale §i/sau de prestare a serviciilor de deservire sociala din aria primariei or.Edinet conform schemei de amplasament dupa cum urmeaza §i conform anexei

Zona I

- str.Independentei - de la Nr.46 pina la Nr. 172 de la Nr.23 pina la Nr. 135

- str.Al.Cel Bun

-

de la Nr.33 pina la Nr. 169

-

de la Nr.22 pina la Nr. 160

- str.O.Cirimpei

- de la Nr. 1 pina la Nr. 121

 

-

de la Nr.2 pina la Nr. 140

- str.Sf.Vasile

- de la Nr.l pina la Nr. 103 - de la Nr.2 pina la Nr. 156

- str.31 august 1989 -de la Nr.2 pina la Nr.58

- de la Nr. 1 pina la Nr.49

- str.Gorkii

- de la Nr.2 pina la nr.52

- de la Nr. 1 pina la nr.23

- str.M.Eminescu

- de la Nr.2 pina la Nr.24

- de la nr.l pina la str.§os.Bucovinei

- str.Casa Mare

- de

la Nr,9 pina la Nr.21

- de la Nr.2 pina la Nr.20

-str.§tefan Voda

-

de la Nr.2 pina la nr. 12

-str.Pu§chin

- de la Nr.l pina la nr.5

-de la nr.l pina la str.Sf.Vasile

- de la nr.2 pina la str.Sf.Vasile

teritoriul gradinii publice „Vasile Alecsandri’

-str.Florar

-str.Holo Caust

- de la Nr.24 a

- de la Nr.41 pina la Nr.95

pina la Nr.74

- de la Nr.2 pina la Nr. 10

- de la Nr.l pina la Nr.7 a

-

str.Hotelului

- de la Nr.2 pina la Nr.4

 

- Nr.l pina la str.Sf.Vasile

-str.Nufarului

- de la nr.2 pina la nr. 10

str.Sportului

str.Florar

- str.§os.Bucovinei

- de la nr.l pina la nr.5

- (de la str.Independents pina la str.Al.cel Bun)

Zona II

-de laNr.97 a pina la Nr. 105

- de la nr.9 pina la 37 a

- str.M.Eminescu - de la nr. 11 pina la nr. 13 - de la Nr.26 pina la Nr.46

- str.M.Ciubotaru

- de la Nr. 1 pina la Nr. 19

Zona III

- s.Alexandreni

- s.Gordine§tii Noi

- zona ora§ului Edinet in afara de zona I §i II a ora§ului.

2.Secretarul consiliului ora§enesc primariei or.Edinet prezenta Decizie.

Edinet va asigura plasarea pe pagina veb a

3.Specialistul primariei or.Edinet d-na Ala Nistor la eliberarea autorizatiilor de amplasare a unitatilor comerciale §i/sau de prestare a serviciilor de deservire sociala, va lua in cpnsideratie prvederile prezentei decizii.

Pre§edinte

Secretaru

ora§enesc

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORASENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

ЕДИНЕЦКИЙ

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din 27 noiembrie 2013

D E C I Z

I

E

Д

/

/

Г6 -

{

“Cu privire la cererea dnei C aldarari T am ara “

In temeiul art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publica locala”, luind ca baza cererea locuitoarei ora§ului Edinet, Caldarari Tamara , C-655 §i avizul SASPF Edinet N 1042 din 22.08.2013,.

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

LA institui tutela

asupra minorului $arban Alexei, anul na§terii 05.01.2001.

2. A numi

tutore

pe doamna

Caldarari Tamara locuitoare a ora§ului Edinet, str.

O.Cerempei 77. anul nasterii 27.01.1952.

3.

Secretarul

consiliului

ora§enesc

dl.Gudumac

Arcadii

a

aduce

la

cuno§tinta

prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre§edintele §edintei, consilier

//o

Ш

4

Secretarul Consiliului ora§cnes^,'Ediftet

W

V

^

Mina Toma§evschi

Arcadic Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

РЕСП УБЛИ КА МОЛДОВА Й ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Й

ЕДИ Н ЕЦ КИ

РА

О

Н

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

din

27 noiembrie

2013

“Cu privire la cererea dnei Ivanova E len a“

D E C I Z I E

jffc

JU

in

temeiul

art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28

2006

ca baza cererea locuitoarei ora§ului Edinet.

decembrie

Privind

administratia publica locala \ luind str.V .Stroiescu 130 Ivanova Elena. din 23.08.2013

1-760 §i Hotarirea Judecatoriei Edinet

Nr.2-613/13

Consiliul ora$enesc Edinet, DECIDE :

1.A institui

2001014274492

curatela asupra dnului

Ivanov Axenti.

anul

nasterii

15.02.1938,

c/p

2.

A numi

Ivanov Elena locuitoare a ora§ului

 

str. A.

V .Stroiescu 130

curator, pe doamna a.n 19.10.1943.

 

3.

Secretarul

consiliului

ora§enesc

dl.Gudumac

Arcadii

a

aduce

la

cuno§tinta

prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Pre^edintele §edintei, consilie

Secretarul Consiliului ora§en

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

ЕДИНЕЦКИЙ

R A IO N U L

E D IN E T

C O N S IL IU L

O R A $ E N E S C

E D IN E T

t

D E C I Z I E № .I f j /6 -3

din 27 noiembrie 2013

“Cu privire la cererea dnei Ignatieva Elena “

Privind

administratia publica locala”, luind ca baza cererea locuitoarei ora§ului Edinet, str.

Hotin 35 Ignatieva Elena , 1-864

In temeiul art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

§i avizul SASPF Edinet N 2049 din 01.11.2013.

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE :

LA institui tutela

asupra minorului §cerbatiuc Iurie, anul na§terii 06.05.2000.

2. A numi

tutore , pe doamna Ignatieva Elenaie locuitoare a ora§ului Edinet, str.

Hotin 35, matu?a de pe linia paterna a mamei copilului.

3.

Secretarul

consiliului

ora§enesc

dl.Gudumac

prezenta decizie persoanelor cointeresate.

Arcadii

a

aduce

la

cuno§tinta

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

“ 27“ noiembrie 2013

“Cu privire la cererea cet.Botezatu Vasile ”

DECIZIE № 21/19-1

in temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f ’ al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea

Republicii

amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei §i desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr.B-809 din

Moldova nr. 83 5-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i

11.11.2013, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet, DECIDE:

1. Se permite schimbarea destinatiei bunului imobil-garaj in atelier servcii auto situat in ora§ul Edinet, str. Independentei,167 cu c.c.4101221105.03.

2. Se obliga cet. Botezatu Vasile, in termen de 30 de zile sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 6 luni de la data eliberarii.

4. Se obliga solicitantul, Botezatu Vasile in termen de 7 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei, consilier

ii'lm S

Л

О

у

)

'\\\

Secretarul Consi iului ora§enesc Edinet

Mina

Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

“ 2 7“ noiembrie 2013

(‘Cu privire la cererea cet.Galadiuc Dorin ”

DECIZIE № 21/19-2

In temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f” al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei §i desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr.G-856 din 30.10.2013, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet,DECIDE:

1. Se permite schimbarea destinatiei incaperilor unei parti a casei de locuit (parter) in magazin mixt situata pe adresa ora§ul Edinet, str. Trandafirilor, 2a pe teren proprietate privata cu c.c.4101202182.

2. Se obliga cet. Galadiuc Dorin, in termen de 30 de zile sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 6 luni de la data eliberarii.

4. Se obliga solicitantul Galadiuc Dorin in termen de 7 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei, с

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Tomagevschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

“ 2 7“ noiembrie 2013

“Cu privire la cererea cet.§amontiev Ghenadii ”

DECIZIE № 21/19-3

in temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f” al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei §i desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului nr.S-898 din 14.11.2013, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet,DECIDE:

1. Se permite schimbarea destinatiei incaperilor comerciale in bodega pentru 20 locuri situata pe adresa ora§ul Edinet, str.Independentei 57.

2. Se obliga cet. §amontiev Ghenadii in termen de 30 de zile sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 6 luni de la data eliberarii.

4. Se obliga solicitantul §amontiev Ghenadii in termen de 7 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA$ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ .2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

“ 27“ noiembrie 2013

DECIZIE № 21/19- 4

“Cu privire la cererea Organizatiei Religioase a Martorilor lui Iehova din R.M. ”

in temeiul art. 14 alin. 2 lit. “f” al Legii Reapublicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art. 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea constructiei §i desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, cererii solicitantului ORME-807 din 11.10.2013, procesului-verbal al comisiei funciare,

Consiliul ora§enesc Edinet,DECIDE,

1. Se permite schimbarea destinatiei constructiei nefmalizate in laca§ de cult “Sala de congrese a Martorilor lui Iehova” situata pe adresa ora§ul Edinet, str. Independentei 234/1 cu c.c.4101224781.02.

2. Se obliga Organizatiei Religioase a Martorilor lui Iehova din R.M de 30 de zile sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data eliberarii.

4. Se obliga solicitantul, Organizatiei Religioase a Martorilor lui Iehova din R.M in termen de 13 luni de la data adoptarii prezentei decizii, sa primeasca Autorizatie de construire.

Pre§edintele §edintei, со

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadii Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

. ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET *

CONSILIUL ORA$ENESC EDINET

Din

“ 27“ noiembrie 2013

DECIZIE № 21/19-5

„Си privire la cererea cet. Alexandriuc Ivan ”

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.’T ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala , art.6 §i art, 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 „Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, Deciziei consiliului ora§enesc nr. 16/14 din 21.07.2008, cererii solicitantului A-772 din 30.09.2013,

Consiul ora§enesc Edinet,DECIDE

1. Se permite cet Alexandriuc Ivan proiectarea depozitului cu subsol pentru pastrarea temporara a

fructelor §i icapere pentru paznici, pe teren proprietate privata cu c.c.4101103338 or.Edinet axtravilan.

2. Se obliga cet. Alexandriuc Ivan in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazute de Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie,pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii

prezentei decizii.

4. Se obliga cet. Alexandriuc Ivan in termen de 12 luni de la semnarea prezentei decizii sa prezinte

documentatia prevazuta de Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructie,avizata de arhitectul-§ef al raionului, pentru primirea autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Alexandiuc Ivan ca in cazul expirarii termenului valabilitatii certificatului de

urbanism, certificatul va fi socoti nul. in cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pet. 4 -

socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

prezenta decizie va pierde valabilitatea, §i va fi

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului-§ef al primariei Edinet d-

nul Tudor Singereanu.

Pre§edintele §edintei, corisilierf

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET CONSILIUL ORA§ENESC EDINET TEL. 2-29-30, 2-28-30

ЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ЕДИНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Т ЕЛ .2-29-30,2-28-30

RAIONUL EDINET

CONSILIUL ORA§ENESC EDINET

Din

“ 27“ noiembrie 2013

DECIZIE № 21/20

“Cu privire la aprobarea statelor de personal

§i schemei de incadrare pentru IM

“Apa-Canal Edinet”

in temeiul pet. 1) art. 14 §i pet. i) art. 29 a Legii Republicii Moldova privind administratia publica locala nr. 436 din 28.12.2006, avizul pozitiv al comisiei economico-fmanciare §i comert,

Consiliul ora§enesc Edinet,DECIDE.

1. Se aproba statele de personal §i schema de salarizare a I.M. “Apa-Canal Edinet” pe anul 2014, conform anexei.

Pre§edintele §edintei, con

Secretarul Consiliului ora§enesc Edinet

Mina Toma§evschi

Arcadie Gudumac

.a dec'

Nr. 21

/

20

AN EXA

din 27 n o icm b rie 2013

SCHEMA /V Statelor de functii a I.M. "Apa - Canal" Edinet pentru anul 2014

1

2

3

4

6

'

8

9

10

FUNCT1A

1

Director

Director economic

financial'

Director telinic

Inginer set’

general

Inginer -

energetieian

Inspector serviciul

personal -secretar

Contabil

- controlor

Contabil - controlor

Casier -controlor

Inginer sectia

tehniea

1! Programator

P.

13

11

15

i6

i 8

P

20

;. i

11

- -

Specialist contracte

si reclamatii

S E C T IA

Sef sectiei

Calculator

Contabil -

calculator

V IN Z A R IA

Lacatu$ controlor

Controlor

Controlor

Controlor

Controlor

Controlor

Controlor

IOTAL

$1

Numele.

pronumele

2

Cate­

goric

3

6.5

5.5

5.0

■4.1

3.1

3.1

2.35

2.35

2.0

3.3

1.64

2.6

C O L E C T A R I

4.0

2.35

3.0

V

III

III

III

III

111

III

Salariu de

functie tara

cocf.

Ora

4

13.47

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

Lima

5

2277

1749

1749

1749

1749

1749

1749

Coef.

de

com-

plix.

6

Salariu 1de

functie cu

coef. de

complexitatc

Ora

7

Lunar

8

adaos

controlor

Mu

nea

noci

va

9

Tim

pul

de

noa

pte

10

Clasa de

calillcare

"o

11

3l!uo

3(1° „

Ml",,

30,J

Suma

lei

12

adaos

450

adaos

1015

adaos

600

455

525

525

525

525

525

525

Salariu tie

functie

1 umir

lei

13

7 150

6050

5500

4500

34 10

3410

450

258'

10 15

2585

600

2200

3630

1800

2860

4400

2585

3300

2732

2274

2274

2274

2274

2274

2274

74406

PI

-

Agent aprovizion

magaziner

-comendanl

24

2S

26

Mecanic garaj

$ofer

Deridicatoare

A P E D U C T U L C E N T R A L

27

28

29

30

з

i

~

.32

"1

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

^ef sector

Panta 1 Racovat

Ma§inist la instal.

de

electrician

Ma?inist la instal. de pompare

pompare -

Y1a$inist la instal. de pompare

Ma§inist la

instalatiile de

pompare

Ma^inist la

instalatiile de

pompare de

schimb.

Panta I

Badraui

lehnician- tehnolog

Tehnician- tehnolog

l ehnician-

tehnolog

Tehnician- tehnolog

Vla§inist la instal. de pompare- electician

Ma?inist la instal. de pompare - electrician.

\ia§inist la instal. de pompare- electician

Ma§inist la instal. de pompare - electician

Laborant

V1a§inist la

instalatiile de

pompare-

Ma$inist la

instalatiile de

pompare-

lOTAL

Panta

II

Л

2.35

1.95

clasa-l

1.0

4

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

2.2

III

III

11.78

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

10.35

2585

2145

1991

1100

4400

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

1749

2420

1749

1749

150

31 1

311

311

31 1

31 1

311

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

31 1

25°о

adaos

1015

498

-------------

2585

1015

2145

2489

1250

4400

2060

2060

2060

2060 ~

2060

2060

2060

2060

2060

2060

2060

2060

2060

2420

2060

2060

47204