Sunteți pe pagina 1din 38

MUNICIPIUL BUCURETI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTRRE privind aprobarea Organigramei si Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 in conformitate cu prevederile Legii nr.161/200 In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 118/2002 ; Vazand !punerea de motive a "rimarului #ectorului 1 al Municipiului Bucuresti ; $inand seama de %aportul de specialitate &ntocmit de #erviciul %esurse 'mane; (vand in vedere avizul )avora*il nr.1+,-/28.0,.200. acordat de (/entia 0ationala a 1unctionarilor "u*lici pentru )unctiile pu*lice din cadrul aparatului propriu al Consiliului 2ocal al #ectorului 1; 3n con)ormitate cu prevederile 2e/ii nr.188/1--- privind #tatutul )unctionarilor pu*lici4 modi)icata si completata prin 2e/ea nr.1+1/200. privind unele masuri pentru asi/urarea transparentei in e!ercitatrea demnitatilor pu*lice4 a )unctiilor pu*lice si in mediul de a)aceri4 prevenirea si sanctionarea coruptiei ; In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului 2ocal al #ectorului 1 nr.1.0/200. privind modi)icarea #tatului de )unctii al aparatului propriu al "rimariei #ectorului 14 in con)ormitate cu prevederile 2e/ii nr.1+1/200. ; 3n temeiul prevederilor art. -, alin. 526 lit. 7e7 si art. 8+ alin. 516 din 2e/ea nr. 21,/2001 privind administratia pu*lica locala4 cu modi)icarile si completarile ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTARASTE: Art.1. #e apro*a 9r/ani/rama aparatului propriu al "rimariei #ectorului 1 4 prezentata &n (ne!a nr. 14 care )ace parte inte/ranta din prezenta :otarare.

Art.2. In structura or/anizatorica a aparatului propriu )unctioneaza directii 5minim 1, posturi de e!ecutie64 servicii 5minim ; posturi de e!ecutie6 si *irouri 5minim , posturi de e!ecutie6. Art.3. 0umarul total de posturi din aparatul propriu al "rimariei #ectorului 1 este de .00 posturi. Art.4. #e apro*a %e/ulamentul de or/anizare si )unctionare al aparatului propriu al "rimariei #ectorului 14 con)orm (ne!ei nr. 24 care )ace parte inte/ranta din prezenta :otarare. Art.5. Hotararile anterioare ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 privind apro*area or/ani/ramei si re/ulamentului de or/anizare si )unctionare ale aparatului propriu al "rimariei #ectorului 1 isi inceteaza vala*ilitatea. Art.6. "rimarul4 Viceprimarii4 #ecretarul4 &ntre/ul aparat de lucru al "rimariei #ectorului 1 vor duce la &ndeplinire prevederile prezentei :otarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA, M!"#$%# A&t'&

CONTRASEMNEA A, SECRETAR L#(!&!# P#)%

Nr.:1*5 D#t#: +,.+*.2++3

MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 1

A&$-# &r. 2 %# H't#r#r$# C'&.!%!)%)! L'/#% &r. 1*50+,.+*.2++3 PRESEDINTE DE SEDINTA, M!"#$%# A&t'&

RE1ULAMENTUL DE OR1ANI ARE SI 2UNCTIONARE al aparatului propriu din Primaria Sectorului 1

!"P#$OL%L # & 'ispozitii (enerale Art. 1 (paratul propriu al "rimariei #ectorului 1 )unctioneaza in temeiul 2e/ii nr. 21,/2001 privind administratia pu*lica locala4 in or/anizarea acesteia urmarindu<se realizarea conditiilor de operativitate si e)icienta. "rimarul conduce serviciile pu*lice locale ale #ectorului 1 in conditiile prevazute de art. +8 alin. 516 din 2e/ea nr. 21,/20014 repu*licata. In e!ercitarea atri*utiilor sale4 primarul emite dispozitii care devin e!ecutorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. "rimarul delea/a Viceprimarilor e!ercitarea unora dintre atri*utiile ce<i revin4 cu respectarea prevederilor art. ;0 din 2e/ea nr. 21,/20014 cu modi)icarile si completarile ulterioare. 0oua structura or/anizatorica a aparatului propriu cuprinde + =I% C$II si structura condusa de (%HI$ C$'2 # 14 in a caror su*ordine )unctioneaza servicii si *irouri. =I% C$I( va )i coordonata de un =I% C$9% > C'$IV si nu va putea avea mai putin de 1, posturi de e!ecutie in su*ordine. =irectorii !ecutivi se su*ordoneaza primarului si celor doi viceprimari4 potrivit liniilor ierar:ice sta*ilite in or/ani/rama. (cestia vor trans)orma pro/ramele si strate/iile sta*ilite de autoritatile administratiei pu*lice in sarcini de lucru si vor asi/ura ca acestea sa )ie indeplinite intr<o maniera care sa permita atin/erea o*iectivelor sta*ilite4 prin cola*orarea la nivel de servicii si *irouri. !"P#$OL%L ## & "tributiile personalului cu functia de 'irector )*ecutiv si "r+itect Sef Art. 2 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) din aparatul "rimariei #ectorului 1 coordoneaza intrea/a structura or/anizatorica si )unctionala a =irectiei4 de)ineste )unctiile4 cola*orarile4 intrarile si iesirile speci)ice su* conducerea primarului4 con)orm prezentului %e/ulament. Art. 3 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) are o*li/atia sa intocmeasca rapoartele de specialitate pentru )undamentarea le/alitatii si oportunitatii proiectelor de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si sa duca la indeplinire :otararile adoptate de acestea in limitele de competenta. "roiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 initiate vor )i prezentate # C% $(%'2'I #ectorului 1 pentru )ormularea avizului de le/alitate4 insotit de documentatia a)erenta. Art. 4 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) va asi/ura intocmirea proiectelor dispozitiilor "rimarului #ectorului 1 si )undamentarea acestora prin note administrative4 re)erate sau rapoarte4 solicitand avizul de le/alitate al Biroului 2e/islatie4 (vizare4 videnta lectorala .

Art. 5 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) apro*a metodele4 te:nicile4 pro/ramele si actiunile serviciilor si *irourilor din su*ordine4 sta*ilind totodata atri*utii si sarcini4 scadente4 su*o*iective raportate la timpul si resursele de care se dispune. Art. 6 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) are atri*utia de a or/aniza datele si in)ormatiile4 ca si circulatia acestora in cadrul structurilor conduse si in a)ara lor. Art. , "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) )ace propuneri si participa la concursurile or/anizate pentru ocuparea posturilor vacante din su*ordine. Art. * "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) are o*li/atia de a sta*ili sau4 dupa caz4 a actualiza4 in termen de .0 de zile de la apro*area prezentului %.9.1.4 atri*utii e!prese in )isele de post intocmite pentru personalul din su*ordine4 potrivit )unctiei si pre/atirii pro)esionale. (ctualizarea )iselor de post4 precum si intocmirea lor in cazul persoanelor nou an/a?ate este4 de asemenea4 o*li/atorie ori de cite ori este nevoie. "ersonalul din su*ordine va )i permanent evaluat in scopul per)ectionarii activitatii pro)esionale4 luand masuri operative sau )acand propuneri conducerii4 con)orm competentelor. #e va asi/ura cunoasterea si aplicarea actelor normative de re)erinta in administratia pu*lica locala. Art. 3 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) )undamenteaza4 ca specialisti in domeniul respectiv4 cererile de o)erte si o)ertele primite de "rimaria #ectorului 1 pentru ac:izitii de *unuri si servicii4 in vederea e)ectuarii selectarii de o)erta de catre comisia sta*ilita in acest scop. Art. 1+ "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) vizeaza4 ca specialisti pe domeniul respectiv4 contractele de aprovizionare. Art. 11 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) vizeaza pentru realitate )acturile )urnizorilor de *unuri si servicii speci)ice domeniului de activitate al directiei respective. Art. 12 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) intocmeste necesarul de c:eltuieli speci)ic directiei pentru includerea acestora in *u/etul de c:eltuieli al anului respectiv si il transmite =irectiei Mana/ement conomic. Art. 13 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) solicita prezenta reprezentantilor =irectiei Mana/ement conomic pentru intocmirea documentelor necesare trans)erurilor de mi?loace )i!e si o*iecte de inventar catre/de la alte directii. Art. 14 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) vizeaza pentru realitate si oportunitate toate documentele emise de )iecare directie4 solicitari care implica an/a?area de c:eltuieli. Art. 15 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) are o*li/atia sa solutioneze4 in termenul le/al si in limita competentelor ce le revin prin prezentul %e/ulament de 9r/anizare si 1unctionare alte sarcini4 potrivit dispozitiilor conducerii institutiei. Art. 16 "ersonalul cu )unctia de =irector !ecutiv si (r:itect #e) raspunde le/al4 penal si administrativ4 de la caz la caz4 pentru neaducerea la indeplinire a prero/ativelor )unctiei4 pentru orice a*ateri de la etica si deontolo/ia pro)esionala.

Art. 1,.#e)ii compartimentelor vor asi/ura descarcarea lucrarilor in termenul le/al in %e/istrul unic de evidenta al "rimariei #ectorului 1. !"P#$OL%L ### & Structura organizatorica a aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 Art. 1* "%IM(%'2 va coordona direct sau prin intermediul viceprimarilor4 potrivit dele/arii de competente4 urmatoarea structura or/anizatorica @ (%HI$ C$ # 1 <#erviciul 'r*anism4 (utorizatii de Construire si "u*licitate <#erviciul 1ond 1unciar si Cadastru =I% C$I( I0#" C$I <#erviciul =isciplina in Constructii <#erviciul Inspectie Comerciala4 9rdine si 2iniste "u*lica =I% C$I( M(0(G M 0$ C909MIC <#erviciul %esurse 'mane4 "rotectia Muncii4 ".#.I. <=irector e!ecutiv ad?unct economic <#erviciul 1inanciar4 Conta*ilitate <#erviciul Bu/et4 !ecutie Bu/etara =I% C$I( ('=I$ "'B2IC I0$ %0 =I% C$I( I0V #$I$II <#erviciul (c:izitii "u*lice <#erviciul =erulare (c:izitii "u*lice # %VICI'2 C(BI0 $ "%IM(%4 C9M'0IC(% 4 C'2$'%(4 I0$ G%(% # %VICI'2 I019%M($IC( =I% C$I( G9#"9=(%I C9M'0(2( <#erviciul Inspectie4 Gospodarie Comunala si "rotectia Mediului <#erviciul Medicina Veterinara <#erviciul "atrimoniu4 MarAetin/4 1ond Imo*iliar <#erviciul %elatii (sociatii de "roprietari <Biroul 9r/anizare (ctivitate Comerciala VIC "%IM(%II coordoneaza4 indruma si controleaza4 structurile aparatului propriu4 con)orm dele/arii de competenta. # C% $(%'2 coordoneaza4 indruma si controleaza4 in con)ormitate cu prevederile art. 8, din 2e/ea 21,/20014 urmatoarea structura @ <#erviciul #ecretariat General4 %e/istrul (/ricol <#erviciul %e/istratura4 %elatii cu "u*licul <#erviciul Contencios4 (dministrativ4 Buridic <Biroul 2e/islatie4 (vizare4 videnta lectorala <#erviciul (utoritate $utelara <=irectia #tare Civila '%9" (0(

Art.13 Con)orm prevederilor le/ale4 "%IM(%'2 coordoneaza4 suprave/:eaza si controleaza activitatea tuturor institutiilor si serviciilor pu*lice din su*ordinea Consiliului 2ocal sector 1. !"P#$OL%L #, & "tributiile compartimentelor aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 Ar"!t$/t)% S$4 coordoneaza urmatoarea structura @ Art. 2+ (tri*utiile Serviciului Urbanism, Autorizatii de Construire si Publicitate sunt urmatoarele: < analizeaza4 veri)ica4 intocmeste si eli*ereaza documentatiile pentru@ < certi)icate de ur*anism lucrari de construire si demolare pentru@ constructii si amena?ari ur*anistice din cadrul sectorului 1. < autorizatii de construire imo*ile noi4 consolidari4 supraeta?ari4 recompartimentari interioare4 constructii si amena?ari ur*anistice a)late pe teritoriul sectorului 1. < autorizatii de des)iintare constructii e!istente. < certi)icate de ur*anism si autorizatii de construire pentru utilitati 5electrica4 apa<canal4 /aze64 con)orm competentelor le/ale. (utorizatiile si certi)icatele de ur*anism sunt semnate de (r:itectul #e)4 #e)ul #erviciului si intocmitor. < intocmeste corespondenta@ < invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi. < eli*ereaza si intocmeste corespondenta speci)ica prin care se precizeaza prevederile le/ale in care se incadreaza lucrarile de constructie propuse de solicitanti pe raza sectorului 1. < pro/ram cu pu*licul @ < veri)icare documentatii4 < primire completari4 eli*erare certi)icate de ur*anism si autorizatii4 inclusiv plansele ane!e vizate spre nesc:im*are. < intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certi)icatele de ur*anism eli*erate de "rimaria #ectorului 14 solicitate de =irectia de #tatistica4 M.2.".$.2. si I.C.M.B. < cola*orare cu =irectia Inspectie C #erviciul =isciplina in Constructii in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de constructii e)ectuate pe raza sectorului 1. < cola*orare cu #erviciul Buridic in vederea instrumentarii dosarelor ce )ac o*iectul unor liti/ii a)late pe rolul instantelor ?udecatoresti privind lucrari de construire. < cola*orare cu #erviciul 1ond 1unciar si Cadastru in vederea o*tinerii datelor privind re/imul ?uridic al terenurilor4 necesar la intocmirea certi)icatelor de ur*anism. < cola*orare cu #erviciul #ecretariat General %e/istru (/ricol4 in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la "rimar si (r:itect #e). < cola*orare cu #erviciul %e/istratura %elatii cu "u*licul in vederea transmiterii catre *ene)iciarii interesati sau catre proiectanti a tuturor in)ormatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte4 in con)ormitate cu prevederile le/ale in vi/oare. < cola*orare cu #erviciul =isciplina in Constructii. < ar:iveaza documentele eli*erate4 claseaza corespondenta si eli*ereaza duplicate ale documentatiei din ar:iva serviciului. < analizeaza documentatiile pentru certi)icate de ur*anism si autorizatii de construire pentru corpuri si panouri de a)isa?4 )irme si reclame4 intocmeste si eli*ereaza certi)icate de ur*anism si autorizatii de construire.

< < < < < < < < < < < < < < < < <

analizeaza documentatiile pentru avize de amplasare pentru panouri pu*licitare mo*ile/pliante4 *annere pu*licitare4 ceasuri pu*lice4 panouri montate pe ve:icule special ec:ipate4 intocmeste si eli*ereaza avizele sus amintite. eli*ereaza corespondenta catre solicitanti4 prin care se precizeaza prevederile le/ale in care se pot incadra lucrarile de constructii in domeniul pu*licitatii. or/anizeaza licitatii in vederea ocuparii domeniului pu*lic cu panouri pu*licitare. veri)icare documentatii de ur*anism C "'D4 "'= C 5intrate in serviciu in vederea avizarii<apro*arii64 din punct de vedere al respectarii le/islatiei in vi/oare4 incadrarii in prevederile "'G ; Cadastru cola*oreaza cu ela*oratorii documentatiilor de ur*anism pe parcursul avizarii< apro*arii acestora ; pro/rameaza si prezinta spre consultare4 avizare Comisiei $e:nice de 'r*anism si (mena?area $eritoriului 5C$'($64 documentatiile de ur*anism in )aza de proiect; or/anizeaza si tine secretariatul C$'($ ; redacteaza si emite avizele de ur*anism ; inainteaza spre avizare EComisiei de (dministrare a =omeniului "u*lic de or/anizare si dezvoltare ur*anistica4 realizarea lucrarilor pu*lice4 protectia mediului incon?uratorF documentatiile de ur*anism avizate te:nic ; intocmeste si inainteaza proiectele de :otarare catre Consiliul 2ocal #ector 14 in vederea apro*arii documentatiilor de ur*anism ; sustine in comisiile Consiliului 2ocal sector 14 proiectele de :otarare inaintate spre avizare acestora ; consultari cu proiectantii ela*oratori de documentatii de ur*anism ; emite la cerere puncte de vedere asupra incadrarii in zone ur*anistice a unor amplasamente; cola*oreaza cu alte servicii din "rimaria #ector 1 pe pro*leme le/ate de activitatea de avizare a documentatiilor de ur*anism ; participa la diverse comisii din cadrul ".M.B.4 la solicitarea acestora4 in vederea sustinerii documentatiilor de ur*anism avizate te:nic in cadrul serviciului ; transmite #erviciului =ocumentatii de 'r*anism C =G'($ C "MB4 documentatiile apro*ate ; indeplineste orice alte sarcini dispuse de (r:itectul #e) .

Art. 21 (tri*utiile Serviciului Fond Funciar si Cadastru sunt urmatoarele: < evidenta planurilor cadastrale si a re/istrului posesorilor de imo*ile4 planuri intocmite la nivelul anului 1-8,; tine le/atura cu departamentul de resort din cadrul "rimariei Capitalei Gi cu celelalte institutii implicate &n vederea actualizarii acestuia; < atesta re/imul te:nic4 economic Gi ?uridic al imo*ilelor pe *aza evidentelor e!istente4 precum si prin veri)icari pentru nevoi interne; o te:nic@ < e)ectuarea masuratorii4 identi)icarea pozitiei4 con)i/uratiei si marimii supra)etelor terenurilor pe destinatii de )olosinta si proprietari; o economic@ < identi)icarea pe *aza evidentelor e!istente si prin orice alte mi?loace a destinatiei4 cate/oriei de )olosinta a parcelelor si eventual4 a elementelor necesare sta*ilirii valorii imo*ilelor; o ?uridic@ < identi)icarea proprietarului pe *aza actului de proprietate si a oricaror acte4 precum si a posesiei e)ective; < e)ectuarea de masuratori pentru actualizarea planurilor cadastrale &n situatii date si &ntocmeste planurile de situatie corespunzHtoare; < participarea la activitatea Comisiei pentru delimitarea Gi marcarea :otarelor #ectorului 1 Gi &n cadrul acesteia4 a limitelor intra C si e!travilane; < identi)icarea Gi evidentierea tuturor imo*ilelor4 terenurilor virane C de pe teritoriul #ectorului 14 proprietate de stat sau a Municipiului Bucuresti; identi)ica4 prin orice

< < < < <

mi?loace4 temeiul le/al de scoatere din circuitul civil a acestora; ia masuri de conservare a terenurilor de catre autoritatile competente; pre/ateste lucrarile Comisiei pentru aplicarea 2e/ii nr.18/1--1 privind )ondul )unciar prin instrumentarea dosarelor si )undamenteaza propunerile ce urmeaza a )i inaintate "re)ecturii Municipiului Bucuresti; insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de re)erinta in domeniul administratiei pu*lice locale; intocmire si )undamentare a proiectelor de Hotarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de =ispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate. intocmeste corespondenta; < invitatii &n vederea completarii documentatiilor4 intocmeste si e!pediaza corespondenta speci)ica in care sunt precizate prevederile le/ale a 2e/ii 1ondului 1unciar; pro/ram cu pu*lic; < veri)icarea documentatiilor4 completarea dosarelor4 eli*erarea $itlurilor de "roprietate4 a "roceselor Ver*ale de punere &n posesie;

Art. 22 Atr!5)t!!%$ D!r$/t!$! I&.6$/t!$ sunt urmatoarele@ < e)ectueaza4 con)orm a*ilitarilor primite4 controale pe teritoriul sectorului 14 pentru veri)icarea respectarii4 de catre persoanele )izice si ?uridice4 a normelor in domeniul constructiilor si activitatilor economice4 ordine si liniste pu*lica; < constata si sanctioneaza4 con)orm le/ii4 contraventiile in domeniul constructiilor si activitatilor economice4 a ordinii si linistii pu*lice; < actiuni dispuse de "re)ectura Municipiului Bucuresti pe linie comerciala privind veri)icarea avizelor ".#.I. a tuturor a/entilor economici care isi des)asoara activitatea in spatii amplasate in imo*ile in care e!ista spatii de locuit si veri)icarea le/alitatii activitatilor comerciale des)asurate in unitatile scolare din sector ; < sustinerea celorlalte compartimente din primarie in des)asurarea activitatii de control speci)ice4 prin )ormarea ec:ipelor comune de control si constatare ; < urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse in procesele ver*ale de constatare a contraventiilor inc:eiate de Inspectia de #tat in Constructii a Municipiului Bucuresti ; < intocmeste procese ver*ale si urmareste respectarea masurilor sta*ilite prin procesele ver*ale ; in acest scop4 tine le/atura cu =.I.$.2. sector 1 si prin intermediul #erviciului Contencios (dministrativ Buridic4 cu instantele de ?udecata si or/anele de politie ; < e)ectueaza veri)icari pe teren si in ar:iva serviciilor din cadrul "rimariei #ectorului 14 (dministratiei =omeniului "u*lic #ector 14 (dministratia "ietelor #ector 14 urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor )izice si ?uridice4 aplica masurile impuse prin le/islatia in domeniu si transmite4 in termen le/al4 raspunsurile catre petenti ; < participa la actiuni concertate alaturi de or/anele de control ale administratiei centrale si politiei ; < coordoneaza si controleaza activitatea inspectorilor din cadrul #erviciului Inspectie Donala si (plicarea 2e/islatiei pe =omeniul "u*lic si "rivat din cadrul (dministratiei =omeniului "u*lic #ector 1 ; < in)ormeaza4 periodic sau la cerere4 conducerea "rimariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului 2ocal al #ectorului 1 ; < intocmeste si )undamenteaza proiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de dispozitii ale "rimarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ; < se ocupa de rezolvarea in termen le/al a audientelor primite de catre conducerea primariei con)orm competentelor directiei. < in vederea rezolvarii sesizarilor primite4 analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile pu*lice ale sectorului 1 ; < urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii e!ecutarii lucrarilor in constructii ;

in vederea asi/urarii o*li/atiei de a urmari respectarea disciplinei in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii si avand in vedere )aptul ca inspectorii din cadrul =irectiei Inspectie cunosc realitatile ur*anistice e!istente in teritoriu4 avizeaza toate proiectele de :otarari de consiliu privind apro*area planurilor ur*anistice de detaliu privind realizarea de constructii pe raza sectorului 1. =irectia Inspectie are in su*ordine@ < #erviciul =isciplina in Constructii care are in su*ordine Biroul %e/ularizare $a!e4 'rmarire %ealizare Constructii; < #erviciul Inspectie Comerciala4 9rdine si 2iniste "u*lica. Art. 23 (tri*utiile Serviciului Disciplina in Constructii sunt urmatoarele@ < e)ectueaza4 con)orm a*ilitarilor primite4 controale pe teritoriul sectorului 14 pentru veri)icarea respectarii4 de catre persoanele )izice si ?uridice4 a normelor in domeniul constructiilor; < constata si sanctioneaza4 con)orm le/ii4 contraventiile in domeniul constructiilor ; < intocmeste procese ver*ale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea masurilor sta*ilite prin procesele ver*ale ; in acest scop4 tine le/atura cu =.I.$.2. sector 1 si prin intermediul #erviciului Contencios (dministrativ Buridic4 cu instantele de ?udecata si or/anele de politie ; < e)ectueaza veri)icari pe teren si in ar:iva serviciilor din cadrul "rimariei #ectorului 14 (dministratiei =omeniului "u*lic #ector 14 (dministratia "ietelor #ector 14 urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor )izice si ?uridice4 aplica masurile impuse prin le/islatia in domeniu si transmite4 in termen le/al4 raspunsurile catre petenti ; < participa la actiuni concertate alaturi de or/anele de control ale administratiei centrale si politiei ; < coordoneaza si controleaza activitatea inspectorilor din cadrul #erviciului Inspectie Donala si (plicarea 2e/islatiei pe =omeniul "u*lic si "rivat din cadrul (dminstratiei =omeniului "u*lic #ector 1 ; < in)ormeaza4 periodic sau la cerere4 conducerea "rimariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului 2ocal al #ectorului 1 ; < intocmeste si )undamenteaza proiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si < proiectele de dispozitii ale "rimarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ; < se ocupa de rezolvarea in termen le/al a audientelor primite de catre conducerea primariei con)orm competentelor directiei ; < in vederea rezolvarii sesizarilor primite4 analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei4 cat si de serviciile pu*lice ale sectorului 1 ; < urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii e!ecutarii lucrarilor in constructii < urmareste si controleaza e!ecutarea constructiilor autorizate si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire; < intocmeste si )undamenteaza proiecte de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiecte de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate; < e)ectueaza operatiunea de re/ularizare de ta!a C autorizatie de construire ; < desemneaza salariati care sa participe la receptia )inala a lucrarilor de constructie. Art. 24 (tri*utiile Serviciului Inspectie Comerciala, Ordine si Liniste Publica sunt urmatoarele @ < e)ectueaza con)orm a*ilitarilor primite4 controale pe teritoriul sectorului 14 pentru veri)icarea respectarii4 de catre persoanele )izice si ?uridice4 a activitatilor economice4 ordine si liniste pu*lica; < constata si sanctioneaza4 con)orm le/ii4 contraventiile in domeniul activitatilor economice4 a ordinii si linistii pu*lice ;

<

<

<

< < < < <

intocmeste procese ver*ale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea masurilor sta*ilite prin procesele ver*ale ; in acest scop4 tine le/atura cu =.I.$.2. #ector 1 si prin intermediul #erviciului Contencios (dministrativ4 Buridic4 cu instantele de ?udecata si or/anele de politie ; e)ectueaza veri)icari pe teren si in ar:iva serviciilor din cadrul "rimariei #ectorului 14 (dministratiei =omeniului "u*lic #ector 14 (dministratia "ietelor #ector 14 urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor )izice si ?uridice4 aplica masurile impuse prin le/islatia in domeniu si transmite4 in termen le/al4 raspunsurile catre petenti ; participa la actiuni concertate alaturi de or/anele de control ale administratiei centrale si politiei ; in)ormeaza4 periodic sau la cerere4 conducerea "rimariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului 2ocal al #ectorului 1 ; intocmeste si )undamenteaza proiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de dispozitii ale "rimarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ; se ocupa de rezolvarea in termen le/al a audientelor primite de catre conducerea primariei con)orm competentelor directiei ; in vederea rezolvarii sesizarilor primite4 analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile pu*lice ale sectorului 1.

Art. 25 Atr!5)t!!%$ D!r$/t!$! M#&#7$8$&t E/'&'8!/ sunt urmatoarele@ - or/anizeaza4 coordoneaza si asi/ura ela*orarea proiectului de *u/et pentru "rimaria #ector 14 pentru entitatile or/anizatorice din cadrul Consiliului 2ocal #ector 1; - or/anizeaza desc:iderea de credite *u/etare atat pentru "rimaria #ector 14 cat si pentru entitatile or/anizatorice din cadrul Consiliului 2ocal #ector 14 urmarind incadrarea in totalul creditelor apro*ate prin *u/et; - analizeaza periodic4 con)orm le/ii4 e!ecutia *u/etului pe titluri de c:eltuieli; - )undamenteaza4 propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite intre articole *u/etare; - or/anizeaza veri)icarea periodica in con)ormitate cu prevederile le/ale4 situatiile )inanciare si urmareste respectarea le/islatiei in vi/oare; - or/anizeaza si e!ercita controlul )inanciar preventiv propriu in con)ormitate cu prevederile le/ale; - asi/ura intocmirea documentatiei re)eritoare la e)ectuarea platilor catre )urnizori in *aza contractelor economice inc:eiate sau a comenzilor emise4 precum si virarea in termenele le/ale a o*li/atiilor catre *u/etul de stat; - asi/ura intocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor in strainatate si intocmirea decontului de c:eltuieli in acest sens; - or/anizeaza inre/istrarea in evidenta conta*ila a tuturor operatiunilor )inanciare care implica modi)icari patrimoniale si intocmirea *alantei de veri)icare sintetica si analitica; - or/anizeaza /estionarea )ondurilor primite de la diverse or/anisme internationale; - or/anizeaza si urmareste4 impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului; - asi/ura aducerea la indeplinire a altor sarcini dispuse de "rimarul #ectorului 1; - sc:im* permanent de date si in)ormatii cu departamentul de resort din cadrul "rimariei Generale a Municipiului Bucuresti si cu administratia 1inanciara sector 1. =irectia Mana/ement conomic are in su*ordine @ < #erviciul %esurse 'mane4 "rotectia Muncii4 ".#.I. 9 #erviciul Bu/et4 !ecutie Bu/etara < #erviciul 1inanciar4 Conta*ilitate

Art. 26 (tri*utiile Serviciului Resurse Umane Protectia uncii, P!S!I. sunt urmatoarele@ - asi/ura recrutarea si an/a?area personalului pe *aza de competenta si con)orm prevederilor le/ale prin concurs; - or/anizeaza con)orm le/islatiei in vi/oare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si veri)ica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de le/e; - urmareste respectarea le/alitatii privind an/a?area si acordarea tuturor drepturilor prevazute de le/islatia muncii pentru personalul din aparatul propriu; - analizeaza propunerile de structuri or/anizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pre/ateste documentatia necesara in vederea supunerii dez*aterii si apro*arii de catre Consiliul 2ocal a or/ani/ramei aparatului propriu al "# 1; - pre/ateste documentatia necesara ela*orarii %e/ulamentului de 9r/anizare si 1unctionare4 %e/ulamentului de 9rdine Interioara si al altor instructiuni necesare *unei )unctionari a aparatului propriu al "# 14 precum si a structurii or/anizatorice; - pre/ateste documentatia necesara ela*orarii statului de )unctii al aparatului propriu; - tine evidenta )iselor de post pentru aparatul propriu al "# 1 si raspunde de corelarea acestora cu atri*utiile din %e/ulamentul de 9r/anizare si 1unctionare; - raspunde de aplicarea corecta a le/islatiei de salarizare 5salariul de *aza4 indemnizatii de conducere4 salariu de merit4 premii6 in aparatul propriu al "# 1 - intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste pro/ramul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu si urmareste incadrarea in pla)onul prevazut de le/e; - intocmeste4 ela*oreaza le/itimatii de control in *aza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au *ene)iciat de ast)el de le/itimatii; - intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu; - )ace interventii la Ministerul Muncii si #olidaritatii #ociale si Ministerul (dministratiei "u*lice pentru aplicarea corecta a prevederilor le/ale in domeniul salarizarii; - intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din )ondul de 2I; - intocmeste rapoarte de specialitate privind modi)icarea or/ani/ramelor4 statelor de )unctii si %e/ulamentelor de 9r/anizare si 1unctionare ale serviciilor si institutiilor pu*lice din su*ordinea Consiliului 2ocal ori de cite ori este nevoie; - intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eli*erarea din )unctie a directorilor serviciilor si institutiilor pu*lice su*ordonate Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si le supune spre apro*are Consiliului 2ocal; - raspunde de asi/urarea necesarului de personal pe )unctii si specialitati pentru aparatul propriu; - urmareste inte/rarea rapida a noilor an/a?ati; - controleaza respectarea disciplinei muncii; - sta*ileste nevoile de pre/atire si de per)ectionare a pre/atirii pro)esionale;primeste o)ertele pentru cursuri de pre/atire pro)esionala de la institutiile a*ilitate in domeniu ; intocmeste impreuna cu =irectia Mana/ement conomic re)eratele in *aza carora salariatii din aparatul propriu urmeaza cursuri de pre/atire pro)esionala ; - raspunde de or/anizarrea si tinerea la zi a evidentei personalului din aparatul propriu; - e)ectueaza lucrarile le/ate de incadrarea4 promovarea4 de)initivarea4 detasarea sau incetarea contractului de munca al personalului din aparatul propriu; - intocmeste dispozitii de an/a?are4 promovare si de)initivare in )unctii4 de sanctionare si incetare a contractului de munca; - tine evidenta concediilor de odi:na4 a concediilor medicale4 a concediilor )ara plata si a sanctiunilor;

raspunde de or/anizarea si )unctionarea4 potrivit le/ii4 a Comisiei de an/a?are4 pre/atire si avansare a personalului; intocmeste si eli*ereaza le/itimatii de acces in unitate; raspunde de rezolvarea reclamatiilor4 sesizarilor si con)lictelor de munca care revin in competenta *iroului; raspunde de procurarea cartilor de munca si a suplimentelor; tine /estiunea cartilor de munca pentru personalul din aparatul propriu si opereaza in acestea modi)icarile de drepturi salariale determinate de inde!ari4 promovari in )unctii si in /rade pro)esionale4 salarii de merit4 etc.; eli*ereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere; rezolva sesizari si reclamatii re)eritoare la activitatea de personal4 salarizare4 or/anizare4 din serviciile pu*lice locale su*ordonate "rimariei #ectorului 1; raspunde de cunoasterea si aplicarea le/islatiei in vi/oare pe linia or/anizarii si salarizarii personalului din aparatul propriu si serviciilor pu*lice locale su*ordonate "#1; sta*ileste criteriile si conditiile pentru acordarea premiilor; propune4 instrumenteaza prin rapoarte de specialitate si redacteaza proiecte de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate. sa asi/ure evaluarea riscurilor de accidentare si im*olnavire pro)esionala la locurile de munca4 precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modi)icate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare4 ce vor alcatui pro/ramul anual de protectie a muncii ; evaluarea riscurilor presupune identi)icarea )actorilor de risc de accidentare si im*olnavire pro)esionala si sta*ilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate ; sa asi/ure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modi)icate conditiile de munca si sa sta*ileasca nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activitatii si sta*ilirea /radului de con)ormitate cu prevederile actelor normative in vi/oare ; sa controleze4 pe *aza pro/ramului de activitate4 toate locurile de munca4 in scopul prevenirii accidetelor de munca si im*olnavirilor pro)esionale ; sa veri)ice periodic4 dar nu mai mult de un an4 sau ori de cate ori este nevoie daca no!ele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca4 pe *aza masuratorilor e)ectuate de catre or/anismele a*ilitate sau la*oratoarele proprii a*ilitate si sa propuna masuri te:nice si or/anizatorice de reducere a acestora unde este cazul ; sa participe si sa<si dea avizul la an/a?area personalului4 respectiv la modul in care acesta corespunde cerintelor de securitate ; sa asi/ure instruirea si in)ormarea personalului in pro*leme de protectie a muncii4 atat prin cele trei )orme de instructa?e 5 introductiv /eneral4 la locul de munca si periodic 64 cat si prin cursuri de per)ectionare ; sa asi/ure evaluarea cunostintelor do*andite in procesul de instruire prin e!amene4 teste4 pro*e practice etc. ; sa propuna masuri pentru )ormarea personalului cu resposa*ilitati in domeniul protectiei muncii4 in )unctie de necesitatile concrete ; sa or/anizeze propa/anda de protectie a muncii ; sa ela*oreze lista cu dotarea personalului cu ec:ipamente individuale de protectie si de lucru4 sa participe la receptia mi?loacelor de protectie colectiva si a ec:ipamentelor te:nice inainte de punerea lor in )unctiune ; sa participe la cercetarea accidentelor de munca si sa tina evidenta acestora ; sa cola*oreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei im*olnavirilor pro)esionale4 e)ectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identi)icarea

)actorilor de risc de im*olnavire pro)esionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare ; sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se realizeaza pro/ramul de masuri de protectie a muncii ; sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii in or/anizarea si des)asurarea proceselor te:nolo/ice la toate locurile de munca ; sa cola*oreze cu serviciul medical in )undamentarea pro/ramului de masuri de protectie a muncii ; sa cola*oreze cu reprezentantii an/a?atilor cu atri*utii pentru securitatea si sanatatea in munca4 cu persoanele ?uridice sau )izice a*ilitate an/a?ate pentru a presta servicii in domeniul si cu reprezentantii sindicatelor pentru realizarea pro/ramelor privind im*unatatirea conditiilor de munca incluse in contractele colective.

Art. 2, (tri*utiile Serviciului "u#et, $%ecutie "u#etara sunt urmatoarele @ < intocmirea proiectelor de *u/et pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat4 =.".=.C.4 =.I.$.2.4 (.=.".4 Cresa Biului4 "rimariei #ectorului 14 Centrului Militar4 "rotectie Civila4 Medici Veterinari4 < veri)icarea si analiza lunara a *alantei de veri)icare atat cea sintetica 4 cat si soldurile conturilor de de*itori4 creditori4 )urnizori; < intocmirea situatiei centralizate 5inclusiv unitati su*ordonate64 privind necesarul de c:eltuieli in vederea intocmirii proiectului de *u/et anual cat si a recti)icarilor acestuia4 in *aza solicitarilor inaintate de institutiile si serviciile pu*lice su*ordonate; < desc:iderea si retra/erea de credite lunara atat pentru "rimaria sectorului 14 cat si pentru unitatile su*ordonate; < intocmirea ane!elor con)orm prevederilor le/ale stipulate de 2e/ea ,00/2002 privind )inantele pu*lice ; < urmarirea platilor pentru "rimarie4 "rotectie Civila4 Centrul Militar4 Medici Veterinari pentru a nu )ii depasite prevederile *u/etare alocate ; < veri)icarea si introducerea tuturor operatiunilor conta*ile lunare in )isele de cont pentru e!ecutia *u/etara pentru "rimaria sectorului 14 Centrul Militar4 (pararea Civila4 (?utoarelor #ociale4 (?utoarelor de 'r/enta4 1ondurilor cu =estinatie #peciala4 Circumscriptia #anitar C Veterinara; < veri)icarea inc:iderii platilor cu c:eltuielile acolo unde este cazul; < veri)icarea lunara a *alantei4 a conturilor de c:eltuieli materiale4 personale4 capitale 58106 ale "rimariei #ectorului 14 Centrul Militar4 (pararea Civila4 (?utoarelor #ociale4 (?utoarelor de 'r/enta4 1ondurilor cu =estinatie #peciala4 Circumscriptia #anitar CVeterinara; < intocmirea e!ecutiei *u/etare centralizate si raportarea lunara4 trimestriala si anuala a Consiliului 2ocal al sectorului 1; < centralizarea *ilanturilor pentru Consiliul 2ocal al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la (dministratia 1inanciara sector 1 si la $rezoreria capitalei; Art. 2* (tri*utiile Serviciului Financiar, Contabilitate sunt urmatoarele @ < predarea de catre #erviciul %esurse 'mane la termenele sta*ilite pentru intocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente@ or/ani/rama "rimariei #ectorului 1; )oaia colectiva de prezenta veri)icata si semnata pentru )iecare serviciu si *irou; prezenta pentru orele suplimentare; certi)icatele medicale ; instiintarile pentru concediile de odi:na solicitate cu plata in avans;

< < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < <

instiintarile privind modi)icarea sporurilor de vec:ime ale salariatilor; copii !ero! a contractelor de munca insotite si de copii acte de identitate pentru (sistenti "ersonali ai "ersoanelor cu Handicap; instiintarile privind modi)icarea datelor din contractele asistentilor personali ai persoanelor cu :andicap; intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii "rimariei4 Medicilor Veterinari4 Consilierilor Consiliului 2ocal ai sectorului 14 atat pentru avans4 cat si pentru lic:idarea drepturilor salariale; calcularea certi)icatelor medicale si e)ectuarea platii acestora lunar; calcularea concediilor de odi:na acordate in avans si e)ectuarea platii acestora; intocmirea lunara a centralizatorului de salarii4 intocmirea 9"H$< urilor a)erente drepturilor salariale; urmarirea si veri)icarea /arantiilor /estionare materiale4 intocmirea actelor aditionale pentru ma?orarea cuantumurilor /arantiilor /estionare materiale de cate ori este necesar; eli*erarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru di)erite necesitati 5medic de )amilie4 policlinica4 spital4 imprumuturi 4 ac:izitionari de *unuri4 compensare caldura6; urmarirea si veri)icarea indemnizatiilor electorale neridicate4 atat pentru ale/erile locale4 cat si pentru ale/erile /enerale din anul 20004 primirea cererilor de ridicare a acestora4 veri)icarea si acordarea sumelor cuvenite; intocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale "rimariei #ectorului 14 cat si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul 2ocal incluzand su*unitatile noastre 5(.=.".4 (dministratia "ietelor4 =.I.$.2.4 =.G.(.#.4 "#16; intocmirea si transmiterea semestriala la (dministratia 1inanciara a #ectorului 1a declaratiilor privind structura si c:eltuielile de personal din unitatea noastra; intocmirea si transmiterea lunara la Casa de "ensii a #ectorului 14 la Casele de #anatate 5 a 9.".#.0.(.B.4 a $ransporturilor4 a Municipiului Bucuresti64 la (.M.9.1. a declaratiilor privind contri*utiile la )ondurile@ asi/urarilor sociale de sanatate4 asi/urarilor sociale4 a?utorului de soma?; intocmirea si transmiterea lunara la (dministratia 1inanciara a #ectorului 1 a situatiei privind impozitul a)erent drepturilor salariale platite; inre/istrarea lunara in )isele )iscale ale salariatilor "rimariei #ectorului 14 ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1; completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor an/a?ati privind e)ectuarea deducerilor personale suplimentare necesare sta*ilirii impozitului a)erent drepturilor salariale lunare; introducerea nominala a sumelor pentru sta*ilirea premiilor de 2I si calcularea )ondului total de premiere; e)ectuarea platii premiilor de 2I4 cat si primele individuale; introducerea nominala a sumelor pentru sta*ilirea salariului >III; e)ectuarea platii a salariului >III ; ridicarea si depunerea de numerar de la $rezoreria #ector 1; ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare *ancara; e)ectuarea tuturor platilor si incasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria "rimariei #ectorului 1; intocmirea si predarea zilnica a re/istrului de casa ; intocmirea si inre/istrarea tuturor notelor conta*ile 5*anca4 casa lei si in devize4 diverse4 de salarii6 ; introducerea notelor conta*ile4 intocmirea *alantei de veri)icare ; )urnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara4 trimestriala si anuala a e!ecutiei *u/etare4 cat si a altor raportari statistice; -

< < < < < < < < < < < < < < < <

inre/istrarea mi?loacelor )i!e si a o*iectelor de inventar in re/istrele de inventar si completarea )iselor de inventar pe locuri de )olosinta si pe persoane; repartizarea c:eltuielilor de intretinerte pe c:iriasi4 urmarirea incasarii cotelor de intretinere si a c:iriilor4 precum si virarea la *u/etul de stat a sumelor incasate in termen le/al; intocmirea 9.".H.$. si cecurilor pentru numerar; inre/istrare operatiuni conta*ile in )ise de cont; operarea in calculator a tuturor inre/istrarilor conta*ile e)ectuate; urmarirea si veri)icarea viramentelor *ancare 5lei si devize6; urmarirea si veri)icarea re/istrului de casa 5 lei si devize6; urmarirea lic:idarii avansurilor spre decontare4 de*itori din cote de intretinere4 c:irii4 convor*iri tele)onice4 etc.4 creat penalitati de intarziere pentru timpul depasit con)orm le/islatiei in vi/oare si virarea acestora la *u/et; inre/istrarea valorica si cantitativa in conta*ilitate a materialelor si o*iectelor de inventar ac:izitionate pentru "rimaria #ectorului 14 "rotectie Civila4 Centrul Militar si Medici Veterinari; intocmirea trans)erurilor si consumului lunar a materialelor4 o*iectelor de inventar4 *onurilor valorice de masa4 *enzina si motorina4 pe *aza *onurilor de consum sau trans)er dupa caz; veri)icarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din *alanta de veri)icare; veri)icarea conturilor si inc:iderea acestora la )inele anului; e!ercitarea contolului )inanciar preventiv asupra dosarelor de a?utoare sociale intocmite de serviciul de specialitate; intocmirea statelor de plata curente pentru a?utoare sociale si a?utoare de ur/enta; evidentierea restantelor privind a?utoarele sociale4 indemnizatiile de nastere si a a?utoarelor de ur/enta prin intocmirea )iselor si e)ectuarea statelor de plata pentru acestea; intocmirea si transmiterea situatiei statistice privind aplicarea 2e/ii 81+/2001 la =.G.M.#.#.

Art. 23 Atr!5)t!!%$ D!r$/t!$! A):!t P)5%!/ I&t$r& sunt urmatoarele @ =irectia de (udit "u*lic Intern are atri*utii de coordonare4 evaluare4 sinteza in domeniul activitatii de audit pu*lic intern la nivelul sectorului l ; < =irectia spri?ina unitatile su*ordonate "rimariei #ectorului 1 in de)inirea strate/iei si im*unatatirii activitatii de audit pu*lic intern ; < Cola*oreaza permanent cu )orurile ierar:ic superioare4 C("I si 'C(("I din cadrul Ministerului 1inantelor "u*lice ; < la*oreaza norme metodolo/ice de audit pu*lic intern speci)ice (dministratiei locale C#ector l pe care le supune spre avizare 'C(("I ; < la*oreaza proiectul planului anual de audit pu*lic intern in urma consultarii cu conducatorul institutiei pu*lice 5"rimarul6 ; < !ercita auditarea asupra tuturor activitatilor des)asurate in cadrul "rimariei #ectorului l 4 inclusiv entitatile su*ordonate si cele )inantate din *u/etul de venituri si c:eltuieli al Consiliului local ; < Va transmite in termen de 10 zile de la inc:iderea trimestrului catre or/anul ierar:ic superior C 'C(("I C sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii pu*lice auditate si consecintele neindeplinirii acestora4 insotite de documentatia relevanta ; < 2a cererea 'C(("I4 =irectia de audit pu*lic intern din cadrul "rimariei #ectorului 1 va transmite rapoarte periodice cu privire la constatarile4 concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit des)asurate ; < =irectorul =irectiei de audit pu*lic intern va acorda avizul )avora*il sau ne)avora*il in vederea numirii auditorilor interni4 atit din cadrul =irectiei4 cit si din entitatile su*ordonate4 dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidatii pentru ocuparea )unctiei de auditori interni ; < In cazul revocarii auditorilor interni de catre conducatorul institutiei pu*lice4 se)ul compartimentului sau4 dupa caz4 directorul directiei de audit tre*uie sa analizeze motivele4 sa

e)ectueze investi/atii sa poarte discutii directe cu auditorii in cauza in termen de 10 zile4 in vederea prezentarii avizului )avora*il sau ne)avora*il al revocarii ; < =irectorul =irectiei de audit pu*lic intern este responsa*il pentru or/anizarea si des)asurarea tuturor activitatilor de audit pu*lic intern din sectorul l ; < (uditeaza si analizeaza @ - activitatile )inanciare sau cu implicatii )inanciare des)asurate de entitatiile pu*lice din momentul constituirii an/a?amentelor pina la utilizarea )ondurilor de catre *ene)iciarii )inali4 inclusiv a )ondurilor provenite din asistenta e!terna ; - constituirea veniturilor pu*lice4 respectiv autorizarea si sta*ilirea titlurilor de creante4 precum si a )acilitatilor acordate la incasarea acestora ; - administrarea patrimoniului pu*lic4 precum si vinzarea4 /a?area4 concesionarea de *unuri din domeniul privat/pu*lic al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale ; - sistemul conta*il si )ia*ilitatea acestuia ; - concordanta sistemului in)ormatic cu cel economic ; - c:eltuielile a)erente o*iectivelor de investitii realizate pe raza teritoriului sectorului 1; - daca procedurile de selectie si contractele pentru e!ecutia serviciilor si lucrarilor de reparatii si investitii sint transparente si in con)ormitate cu le/islatia in vi/oare ; - modul de derulare si urmarire a contractelor speci)ice activitatii de investitii ; - documentele a)erente o*tinerii de credite e!terne pentru )inantarea o*iectivelor de investitii ; - documentatia a)erenta via*ilizarilor cartierelor de locuinte ce urmeza a )i construite ; - toate o*iectivele de investitii de la initiere pina la )inalizarea acestora ; - concordanta dintre documentatie 5contract4 devize4 situatii de lucrari4 decontarea )acturilor 6 cu )apticul pe teren ; - calitatea lucrarilor e!ecutate in con)ormitate cu le/islatia in vi/oare ; - daca propunerile o*iectivelor de investitii si reparatii se incadreaza in c:eltuielile apro*ate prin *u/etul de venituri si c:eltuieli ; - daca au )ost inc:eiate contracte sau acte aditionale la contracte )ara acoperire *u/etara ; - propunerile si /radul de )ia*ilitate ale acestora cu privire la intocmirea si aplicarea pro/ramului de dezvoltare ur*ana; e!ecutarea constructiilor autorizate si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire ; - re/ularizarea de ta!e privind autorizatiile de construire ; - respectarea le/islatiei in vi/oare pentru e)ectuarea receptiilor la constructiile private4 realizate pe raza sectorului 1 ; - eli*erarea autorizatiilor de constuire la imo*ile noi4 consolidari4 supraeta?ari4 recompartimentari interioare si amena?ari ur*anistice4 precum si des)iintarea unor constructii e!istente pe teritoriul sectorului l ; - certi)icatele de ur*anism si autorizatiile de construire pentru utilitati 5electica4 apa C canal4 /aze6 con)orm competentelor le/ale ; < )ectueaza activitati de audit pu*lic intern pentru a evalua daca sistemele de mana/ement )inanciar si control ale entitatii pu*lice sint transparente si sint con)orme cu normele de le/alitate4 re/ularitate4 economicitate4 e)icienta si e)icacitate . < %aporteaza periodic asupra constatarilor4 concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile des)asurate . < In cazul identi)icarii de pre?udicii4 raporteaza imediat se)ului/director. < )ectueaza controale inopinante sau inspectii la cererea se)ului/director. < 9rice alte sarcini con)orme cu le/islatia in vi/oare trasate de se)/director.

< < < < < < < < < < < < <

(ctivitatea se va des)asura la nivel de sector. valuarea sistemelor de conducere si control intern4 cu scopul daca acestea )unctioneaza economic4 e)icace si e)icient4 pentru identi)icarea de)icientelor si )ormularea de recomandari pentru corectarea acestora ; valuarea calitatii si e)icentei cu care conducatorul institutiei pu*lice 5si pe scara ierar:ica4 conducatorii structurilor su*ordonate6 or/anizeaza4 conduce si )inalizeaza operatiunile4 activitatile si actiunile speci)ice institutiei pu*lice ; (naliza procedurilor4 metodolo/iilor4 metodelor si a te:nicilor adecvate pentru )undamentarea deciziilor de orice )el luate cu privire la indeplinirea o*iectivelor mana/eriale la nivel optim4 prin determinarea a*aterii dintre o*iectivul plani)icat si cel e)ectiv. 'rmarirea si im*unatatirea )lu!ului in)ormational intern si e!tern ; (naliza si evaluarea calitatii muncii si a randamentului personalului an/a?at ; Veri)icarea si analiza depistarii de)icientelor in compartimentele de %esurse 'mane4 in concordanta cu le/islatia in vi/oare ; la*orarea de norme metodolo/ice proprii4 speci)ice sectorului ; (si/urarea o*iectiva si consilierea4 in vederea im*unatatirii sistemelor si activitatilor entitatii pu*lice ; valuarea per)ormantei de mana/ement ; (naliza e)icacitatii sistemului de conducere *azat pe /estiunea riscului si a proceselor administrarii ; )ectueaza activitatii de audit pentru a evalua daca sistemele de mana/ement ale entitatii pu*lice sint transparente si sint con)orme cu normele de le/alitate4 re/ularitate4 economicitate4 e)icienta si e)icacitate ; !amineaza daca criteriile sta*ilitate pentru implementarea o*iectivelor si sarcinilor pentru entitatiile pu*lice sint corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sint con)orme cu o*iectivele ;

Art. 3+ Atr!5)t!!%$ D!r$/t!$! I&($.t!t!! sunt urmatoarele@ < la*oreazH strate/ia de dezvoltare te:nico<edilitarH a #ectorului 1 ; < 3ntocmeste certi)icatele de ur*anism pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii4 con)orm le/ii; < 9*tine avizele le/ale necesare &ntocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii; < 3ntocmeste autorizatiile de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii4 apro*ate la )inal de (r:itectul #e) al Consiliului 2ocal si de catre "rimarul #ectorului 1; < Cola*oreazH cu direcJiile Gi serviciile de specialitate din cadrul "rimHriei Generale a Municipiului BucureGti Gi ale primHriilor de sector &n ela*orarea Gi aplicarea "'G4 "'= Gi "'D4 cKt Gi a altor pro/rame de dezvoltare ur*anH ; < %Hspunde de &ntocmirea pro/ramelor de )inanJare a o*iectivelor de investiJii ur*ane din cadrul #ectorului 1 ; < 3ntocmeGte listele cu propunerile o*iectivelor de investiJii ; < "romoveazH propunerile de c:eltuieli a)erente o*iectivelor de investiJii &n Consiliul local. < Cola*oreazH cu proprietarii reJelelor edilitare su*terane4 pentru coordonarea activitHJii investiJiionale a acestora; < 9r/anizeazH procedurile de selecJie Gi contractare pentru e!ecuJia serviciilor Gi lucrHrilor o*iectivelor de investiJii; < 'rmHreGte Gi veri)icH modul de derulare a contractelor speci)ice activitHJii de investiJii; < (si/urH decontarea serviciilor Gi lucrHrilor contractate4 &n condiJiile stipulate de le/e; < Cola*oreazH permanent cu proiectanJii &n procesul de ela*orare a documentaJiilor te:nico<economice ;

< < < < < < < < < < < < < < < < <

Cola*oreazH cu or/anele a*ilitate sH veri)ice calitatea lucrHrilor4 cKt Gi operaJiunile de )inanJare Gi decontare a lucrHrilor; 3ntocmeGte caietele de sarcini pentru concesionHri Gi contracte de C9M9=($ ; (si/urH contactul permanent cu locuitorii #ectorului 14 prin convor*iri directe Gi rHspunsuri la numeroasele sesizHri privind starea reJelelor edilitare Gi a sistemelor rutiere ; MonitorizeazH reJeaua stradalH a sectorului Gi asi/urH permanent corectitudinea in)ormaJiilor Gi actualizarea lor &n *azele de date a)erente ; Veri)icH documentaJiile te:nico<economice &n comisia te:nicH a "rimHriei #ectorului 1 ; (si/urH documentaJia necesarH coordonHrii realizHrii reJelelor edilitare cu )orurile competente din "rimHria GeneralH a Municipiului BucureGti Gi #.C. ("( 09V( BucureGti #.(. ; (ctualizeazH avizele a)erente documentaJiilor Gi pre/HteGte documentaJia te:nicH &n vederea o*Jinerii autorizaJiilor de construire necesare des)HGurHrii lucrHrilor edilitare ; Cola*oreazH cu (dministraJia =omeniului "u*lic de sector &n vederea ela*orHrii Gi realizHrii planului de reparaJii pe anul &n curs ; Cola*oreazH cu =irectia de (dministrare a InvatamKntului "reuniversitar &n vederea ela*orHrii Gi realizHrii planului de reparaJii pe anul &n curs ; Cola*oreazH cu =irectia pentru (dministrarea 1ondului Imo*iliar al unitatilor de sanatate pu*lica #ector 1 &n vederea ela*orHrii Gi realizHrii planului de reparaJii pe anul &n curs ; =es)asoara activitati de constituire si &ntretinere a patrimoniului social cultural 5monumente4 statui4 o*iective de a/rement4 /ropi ecolo/ice etc.6 ; 3ntocmeGte documentaJiile necesare o*Jinerii de credite e!terne pentru )inanJarea o*iectivelor de investiJii ; 3ntocmeGte Gi veri)icH documentaJiile a)erente via*ilizHrilor cartierelor de locuinJe ce urmeazH a )i construite ; 3ntocmeGte centralizatoarele cu datele clHdirilor de locuit multieta?ate care necesitH consolidHri ; 3ntocmeGte materiale solicitate de Biroul de Ima/ine Gi mass<media re)eritoare la stadiul lucrHrilor de investiJii ; Cola*oreazH cu serviciile "rimHriei #ectorului 14 (.=.". #ector 14 (dministraJia "ieJelor4 =irecJia de (dministraJie pentru 3nvHJHmKntul "reuniversitar4 =irecJia pentru "rotecJia Copilului4 %.(.$.B. etc. Cola*oreazH cu institutii /uvernamentale a*ilitate4 &n vederea o*tinerii de credite e!terne.

Art. 31 (tri*utiile Serviciului Ac&izitii Publice sunt urmatoarele@ - &ntocmeste pro/ramul de ela*orare a documentatiilor te:nico<economice necesare realizarii o*iectivelor de investitii apro*ate de Consiliul 2ocal al sectorului 1 ; - )ace preselectia 5a/rearea6 societatilor comerciale care au ca o*iect de activitate &ntocmirea documentatiilor te:nico<economice de specialitate ; - &ntocmeste si apro*a temele necesare proiectelor de investitii ; - asi/ura secretariatul Comisiei $e:nico< conomice a "rimariei #ectorului 1 ; - or/anizeaza procedurile de atri*uire ale lucrarilor din cate/oria serviciilor 5proiectare4 e!pertizare4 evaluare etc.6 necesare investitiilor; - asi/ura pre/atirea permanenta &ntre prestatorul de servicii si e!ecutantul de lucrari4 pentru realizarea o*iectivelor de investitii &n parametrii te:nico<economici pro/ramati ; - participa la receptia o*iectivelor de investitii ; - )ace propuneri de acordare a unor cali)icative prestatorilor de servicii4 care sa permita o selectie mai ri/uroasa a acestora ;

&ntocmirea certi)icatelor de ur*anism pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii4 apro*ate la )inal de (r:itectul #e) al Consiliului 2ocal si de catre "rimarul #ectorului 14 pe *aza de memorii te:nice si planuri cadastrale 51@,00 si 1@2.00064 con)orm le/ii; o*tinerea avizelor le/ale necesare &ntocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii; &ntocmirea autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin =irectia de Investitii4 apro*ate la )inal de (r:itectul #e) al Consiliului 2ocal si de catre "rimarul #ectorului 1; )ace preselectia 5a/rearea6 societatilor comerciale care au ca o*iect de activitate e!ecutia de lucrari speci)ice pro/ramului de investitii; or/anizeaza sistemul de selectie al societatilor comerciale care e!ecuta lucrari4 constituind o *aza de date privind evolutia preturilor pe piata materialelor4 )ortei de munca4 transporturi etc.; cola*oreaza cu societatile care ela*oreaza documentatii te:nico<economice4 pentru sta*ilirea unor costuri optime pentru lucrarile de investitii apro*ate; or/anizeaza procedurile de atri*uire a lucrarilor de investitii; urmareste modul de &ndeplinire al conditiilor contractuale pe durata de e!ecutie a lucrarilor4 cat si &n perioada de /arantie; ela*oreaza documentatiile necesare atri*uirii contractelor de servicii si lucrari4 pentru o*iectivele de investitii te:nico<edilitare din #ectorul 1; intocmeste listele anuale cu propunerile o*iectivelor de investitii solicitate de cetateni4 alte compartimente din su*ordinea "rimariei #ectorului 1 sau de entitati a*ilitate prin le/e; pre/ateste documentatia necesara sustinerii si promovarii propunerilor de c:eltuieli necesare o*iectivelor de investitii in Consiliul 2ocal al #ectorului 1; cola*oreaza cu directiile si serviciile din cadrul "rimariei Generale a Municipiului Bucuresti si ale primariilor de sector4 pentru intocmirea si aplicarea pro/ramului de dezvoltare ur*ana; cola*oreaza cu detinatorii retelelor ur*ane de servicii 5apa4 canalizare4 electrice4 tele)oane4 termo)icare4 /aze4 transport in comun etc.64 pentru coordonarea activitatii de intretinere/reparatii si investitii a acestora; or/anizeaza procedurile de selectie si contractare pentru e!ecutia serviciilor si lucrarilor o*iectivelor de investitii; se ocupa de veri)icarea si a/rearea )irmelor participante la procedurile de selectie4 pe domeniile speci)ice de activitate.

Art. 32 (tri*utiile Serviciului Derulare Ac&izitii Publice sunt urmatoarele@ - &ntocmeste listele anuale pentru lucrarile de investitii &n continuare4 plani)icand )ondurile necesare )inalizarii acestora; - )ace propuneri de completare sau dezvoltare ale investitiilor de lucrari edilitare 5retele de apa pota*ila4 retele de canalizare4 rea*ilitare sistem rutier etc.6; - raspunde impreuna cu *ene)iciarii sau administratorii directi de intocmirea pro/ramelor de )inantare a o*iectivelor de investitii ur*ane in cadrul #ectorului 1; - urmareste modul de derulare a contractelor speci)ice activitatii de investitii4 impreuna cu *ene)iciarii sau administratorii directi; - asi/ura decontarea serviciilor si lucrarilor contractate4 in conditiile stipulate de le/e; - cola*oreaza permanent cu )irmele de proiectare si de consultanta pe parcursul e!ecutiei contractelor de investitii;

cola*oreaza cu or/anele a*ilitate sa controleze calitatea lucrarilor e!ecutate4 cat si )inantarea si decontarea acestora.

Art. 33 Atributiile #erviciului Ca*inet "rimar4 Comunicare4 Cultura4 Inte/rare uropeana sunt urmatoarele : < urmHreGte e)icientizarea raporturilor dintre "rimHria #ectorului 1 Gi administraJia pu*licH centralH4 dintre "rimHria #ectorului 1 Gi alte autoritHJi pu*lice locale ?udeJene4 municipale4 orHGeneGti Gi comunale; < monitorizeazH aplicarea re)ormei administrative Gi a per)omanJei operaJionale &n cadrul "rimariei #ectorului 1; < monitorizeazH ima/inea "rimHriei #ectorului 1; < asi/urH relaJiile cu mass media &n cola*orare cu #(#I; < &ntocmeGte comunicatele de presH pe *aza datelor Gi in)ormaJiilor primite de la compartimentele de specialitate Gi &n cola*orare cu #(#I; < asi/urH plani)icarea Gi des)HGurarea acJiunilor Gi mani)estHrilor or/anizate de "rimar Gi Consiliul 2ocal; < cola*oreazH cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu; < asi/urH consultanJa de specialitate pentru soluJionarea pro*lemelor deose*ite; < contri*uie la dezvoltarea parteneriatului pu*lic<privat; < promoveazH parteneriatul social4 asi/urKnd o *unH Gi permanentH cola*orare cu reprezentanJii societHJii civile; < iniJiazH cola*orHri cu instituJii Gi or/anizaJii naJionale Gi internaJionale Gi &n)rHJiri cu autoritHJi ale administraJiei pu*lice locale naJionale Gi internaJionale; < or/anizeazH seminarii4 mese rotunde Gi ateliere de studiu; < asi/urH un spaJiu de &ntKlnire Gi dialo/ personalitHJilor vieJii sociale Gi politice; < urmHreGte realizarea rHspunsurilor la corespodenJa e!pediatH de "rimHria #ectorului 1; < urmHreGte modul &n care s<au &ndeplinit prevederile HotHrKrilor Consiliului 2ocal Gi ale dispoziJiilor "rimarului #ectorului 1; < se documenteazH4 &n vederea in)ormHrii "rimarului #ectorului 1 &n le/HturH cu modul &n care personalul cu )uncJie de conducere 5Ge) direcJie4 serviciu4 *irou6 realizeazH per)ecJionarea pre/Htirii pro)esionale a su*ordonaJilor4 cum se preocupH pentru pHstrarea patrimoniului instituJiei4 a dotHrilor acesteia Gi pentru reducerea la minimum a c:eltuielilor materiale4 precum Gi pentru asi/urarea securitHJii materialelor cu conJinut secret Gi contracararea scur/erii in)ormaJiilor vizKnd aceste materiale; < &mpreunH cu #erviciul %esurse 'mane propune planul de per)ecJionare pro)esionalH a )uncJionarilor pu*lici din "rimHrie 5la locul de muncH Gi prin cursuri de specialitate or/anizate de alte instituJii6 pe *aza unor criterii concrete; < urmHreGte4 &mpreunH cu #erviciul %esurse 'mane4 modul cum se valori)icH e!perienJa pozitivH do*KnditH &n cadrul cursurilor de per)ecJionare sau a sc:im*urilor de e!perienJH; < se preocupH de &m*unHtHJirea calitHJii comportamentului pro)esional al salariaJilor din "rimHrie care intrH &n relaJii cu pu*licul; < participH la diminuarea Gi medierea situaJiilor con)ictuale apHrute &n relaJiile cu pu*licul4 precum Gi a celor din aparatul propriu; < asi/urH evidenJa Gi dactilo/ra)ierea corespondenJei "rimarului; < monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura4 arta si a 90G<urilor din sectorul 1 asi/urand totodata cola*orarea cu acestea; < initiaza activitati si evenimente artistice4 culturale4 stiinti)ice4 sportive si de a/rement proprii4 cat si unele care decur/ din derularea unor relatii de cola*orare locala4 nationala sau internationala;

identi)ica )orme posi*ile si e)iciente de cooperare dintre 90G<uri si "rimaria #ectorului 1; initiaza si coordoneaza proiecte in parteneriat cu societatea civila; < asi/ura consultarea cetatenilor si 90G<urilor4 direct sau in comitete consultative; < or/anizeaza campanii de educatie civica prin activitati de diseminare a in)ormatiei si de consultare a cetatenilor; < promoveaza relatii de cola*orare cu institutii si or/anizatii nationale si internationale4 precum si in)ratiri cu alte autoritati ale administratiei pu*lice locale nationale sau internationale in cola*orare cu #erviciul Ca*inet "rimar; < promoveaza ima/inea administratiei pu*lice locale a sectorului 1; < asi/ura relatiile cu mass<media4 intocmeste si prezinta primarului sinteza zilnica a pro*lemelor dez*atute de principalele cotidiene; < ela*oreaza comunicate de presa in *aza notelor de in)ormare primite din partea serviciilor de specialitate din "rimarie ; < pune la dispozitia cetatenilor si a mi?loacelor de in)ormare in masa in)ormatiile cu caracter cultural4 in vederea cunoasterii e!acte a activitatii administratiei pu*lice locale a sectorului 1 in acest domeniu de activitate4 prin in)ormari si con)erinte de presa or/anizate ori de cate ori este nevoie; < /estioneaza crizele si con)lictele de comunicare care pot a)ecta increderea cetatenilor in activitatea des)asurata de "rimaria si Consiliul 2ocal al sectorului 1; < initiaza si or/anizeaza dez*ateri4 mese rotunde4 seminarii pe teme de interes pentru cetatenii sectorului 1; < promoveazH relaJii de cola*orare cu instituJii Gi or/anizaJii naJionale Gi internaJionale4 precum Gi &n)rHJirea cu alte autoritHJi ale administraJiei pu*lice locale naJionale sau internaJionale; < cola*oreaza cu 90G<urile din 'niunea uropeana pe pro*lemele speci)ice administratiei pu*lice locale ; < iniJiazH activitHJi Gi evenimente artistice4 culturale4 GtiinJi)ice Gi de a/rement4 cKt Gi unele care decur/ din derularea unor relaJii de cola*orare localH4 naJionalH sau internaJionalH; < implementarea acLuis<ului comunitar &n administraJia pu*licH localH a sectorului 1; < intocmeste si )undamenteaza proiecte de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiecte de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate. #erviciul Ca*inet "rimar4 Comunicare4 Cultura4 Inte/rare uropeana coordoneaza4 indruma si controleaza )unctionarea #istemului de "relucrare %apida a #esizarilor de "rima 'r/enta . Modul de or/anizare si )unctionare al acestuia se sta*ileste con)orm re/ulamentului propriu4 prezentat ca ane!a la prezentul %.9.1. Art. 34 (tri*uJiile Serviciului In'ormatic( sunt urmHtoarele@ < asi/urH in)ormatizarea activitHJii "rimHriei prin colectivul de specialitate4 cola*oreazH cu =irecJia de resort din cadrul "rimHriei Capitalei4 precum Gi cu )irme specializate &n :ardMare Gi so)Mare; < asi/urH asistenJa te:nicH celorlalte compartimente din "rimHrie pentru e!ploatarea raJionalH a ec:ipamentului in)ormatic 5implementHri Gi aplicaJii4 depanHri so)tMare6; < administreazH reJeaua Intranet si Internet e!istentH &n "rimHria #ectorului 1; < /estioneazH conectarea utilizatorilor din cadrul "rimHriei #ectorului 1 la reJeaua Internet; < concepe pro/rame Gi aplicaJii so)tMare pentru serviciile de specialitate din "rimHrie; < asi/urH *una )uncJionare din punct de vedere lo/ic a aplicaJiilor e!istente pe sistemul de calcul; < studiul Gi analiza permanentH a sistemului in)ormaJional e!istent pentru a putea propune soluJii de in)ormatizare adecvate )iecHrui departament;

<

< < <

asi/urH o inter)aJH prietenoasH &ntre "rimHria #ector 1 Gi cetHJenii acestui sector4 prin intermediul punctelor de in)ormare; realizarea Gi actualizarea pa/inii de prezentare a "rimHriei #ectorului 1; documentare continuH cu noutHJile apHrute &n sistemul in)ormaJional.

Art. 35 Atr!5)t!!%$ D!r$/t!$! 1'.6':#r!$ C'8)&#%# sunt urmatoarele@ Ca activitate /enerala4 =irectia Gospodarie Comunala va ela*ora4 coordona4 suprave/:ea toate activitatile /ospodaresti4 edilitare4 de investitii si de ecolo/ie si protectia mediului ce se des)asoara pe raza sectorului respectiv ca activitati speci)ice@ < suprave/:erea respectarii le/islatiei &n vi/oare4 domeniul edilitar4 /ospodarie comunala 4 investitii4 ecolo/ie ur*ana si protectia mediului4 valor)icarea privind prevenirea si com*aterea calamitatilor si dezastrelor naturale; < aplicarea prevederilor le/ale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate si urmareste )inalizalirea acestora; < solutionarea sesizarilor si reclamatiilor avKnd ca o*iect /ospodaria comunala; < suprave/:eaza aducerea la &ndeplinire a actelor normative emise de or/anele /uvernamentale4 :otarKri ale Consiliului 2ocal al Municipiului Bucuresti4 ale "rimarului General4 Consiliul 2ocal al #ectorului 1 si ale "rimarului #ectorului 1; < aplicarea prevederilor le/ale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate; < indruma si urmareste realizarea activitatilor plani)icate ale prestatorilor de sevicii de Gospodarie Comunala si ale administratorilor =omeniului "u*lic; < propune4 avizeaza4 din punct de vedere te:nic si prarticipa la licitarea serviciilor de Gospodarie Comunala4 ecolo/ie ur*ana si protectia mediului pe teritoriul sectorului; < re/lementarea4 avizarea si controlul activitatilor de protectia mediului si ecolo/ie ur*ana; < asi/ura dezvoltarea in)rastructurii privind )unctionarea serviciilor de /ospodarie comunala pe raza sectorului4 &n vederea satis)acerii necesitatilor prezente si de perspectiva4 pe *aza analizelor apro*ate4 precum si promovarea investitiilor ce se impun; < corelarea lucrarilor de /ospodarie comunala si a societatilor comerciale de pro)il4 care &si des)asoara activitatea pe raza sectorului; < per)ectionarea si specializarea activitatii; < armonizarea le/islatiei locale cu cea centrala si cu cea a Comunitatii uropene; < cooperarea cu celelalte unitati din primarie4 pentru ela*orarea strate/iei de dezvoltare edilitar<ur*ana pe raza sectorului; < )undamentarea si ela*orarea proiectelor de :otarKri ale Consiliului 2ocal si dispozitii ale "rimarului #ectorului 1. =e asemenea4 =irectia Gospodarie Comunala va coordona4 suprave/:ea si controla activitatea Biroului (dministrativ4 "rotectia Muncii si a Biroului (sistenta #anitar<Veterinara si pizootolo/ie4 atri*utiuni privind or/anizarea de protectie civila pe raza sectorului 1 si evidenta militara pentru salariatii "rimariei #ectorului 1 . Art. 36 (tri*utiile Serviciului Inspectie )ospodarie Comunala si Protectia ediului sunt urmatoarele @ < indruma4 suprave/:eaza4 plani)ica activitatea de /ospodarie comunala si pro*leme edilitare; < creeaza *anca de date &n domeniu; < &ntocmeste4 reactualizeaza si tine evidenta planurilor edilitar C /ospodaresti; < actioneaza &n teritoriu con)orm planurilor si propunerilor la nivelul directiei; < tine le/atura permanenta cu institutiile de pro)il; < veri)ica &n teren sesizarile si reclamatiile &n domeniu; < sanctioneaza cazurile de nerespectare a le/islatiei &n vi/oare; < propune4 &ntocmeste si urmareste ela*orarea documentatiilor de pro)il;

< < < < < < < < < < < < < < <

asi/ura transmiterea din si &n teritoriu4 catre celelalte sevicii din cadrul directiei; actioneaza pentru sanctionarea )aptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala4 a ordinii si linistii pu*lice; &ndeplineste atri*utii privind or/anizarea de protectie civila pe raza sectorului 1 si evidenta militara pentru salariatii primariei sectorului 1 ; suprave/:erea respectarii le/islatiei in vi/oare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia; ela*oreaza analize4 studii si cercetari privind )undamentarea deciziilor in domeniul protectiei mediului si ecolo/ie ur*ana; )undamenteaza si ela*oreaza strate/ii si re/lementari locale privind protectia mediului si ecolo/ie ur*ana; implementarea sistemelor in)ormationale si a *azelor de date privind calitatea si monitorizarea )actorilor de mediu si a surselor de poluare; optimizarea sistemului de salu*rizare si promovarea reciclarii materialelor re)olosi*ile; /estionarea si e!tinderea ariilor o!i/enate si a supra)etelor acvatice; urmarirea respectarii modului de utilizare a terenurilor in con)ormitate cu le/islatia de mediu; promovarea de pro/rame si proiecte de reconstructie ecolo/ica; documentare si specializare permanenta in domeniu; sc:im* de e!perienta cu institutii similare sau de pro)il din tara sau din a)ara; relatii cu societatea civila4 90G<uri4 )undatii si alte institutii; indeplineste si alte atri*utii speci)ice primariei.

Art. 3, (tri*utiile Serviciului edicina *eterinara sunt urmatoarele @ < intocmeste si actualizeaza situatia epizootica a teritoriului4 potrivit competentei teritoriale. < in cazul suspectarii aparitiei de *oli epizootice ia masuri imediate pentru izolarea animalelor suspecte4 instituie masuri de carantina si anunta tele)onic =irectia #anitar Veterinara4 "rimaria sectorului 1 si alte institutii cu atri*utii in domeniu. < in cazul zoonozelor4 in)ormeaza operativ unitatile sanitare din municipiul Bucuresti or/anizeaza si e)ectueaza in comun actiuni de pro)ila!ie si com*atere. < eli*ereaza documentele necesare pentru adeverirea proprietatii asupra animalelor si a starii sanitar veterinare din localitate potrivit normelor sta*ilite de Ministerul (/riculturii (limentatiei si "adurilor. < ia masuri pentru intretinerea si )olosirea4 con)orm re/ulilor sanitar<veterinare4 a pasunilor4 adaposturilor pu*lice terenuri de trecere a turmelor de animale a locurilor de a/lomerare a animalelor in tar/uri4 mori4 a*atoare4 puncte de taiere4 piete si a locurilor a)late in administrarea consiliilor locale unde se prelucreaza4 depoziteaza si valori)ica produse de ori/ine animala. < e!ercita controlul asupra activitatii din tar/uri4 piete si a*atoare. < asi/ura stran/erea si distru/erea cadavrelor de animale care nu pot )i ridicate de inteprinderile de ecarisa?. < controleaza respectarea 0ormelor #anitar Veterinare pentru protectia si cresterea animalelor in /ospodariile populatiiei privind cresterea4 in/ri?irea4 e!ploatarea rationala4 con)ortul si *unastarea animalelor. < cola*oreaza cu administratia de suprave/ere a animalelor pentru stran/erea4 sterilizarea si eutanasierea cainilor )ara stapan. < amena?area si intretinerea locurilor de depozitare a resturilor mena?ere potrivit re/ulilor sanitar veterinare ; < indeplinesc orice alte atri*utii cu privire la activitatile sanitar veterinare prevazute in actele normative in vi/oare si raspund de aplicarea masurilor sta*ilite de Ministerul

< < < < < < < < < < <

< < < < < < < < <

(/ricultirii si (limentatiei pentru apararea sanatatii animalelor si asi/urarea salu*ritatii produselor de ori/ine animala; asi/ura conditii de manipulare4 pastrare4 depozitare la venena si separanda a su*stantelor to!ice si a stupe)iantelor din cadrul circumscriptiilor proprii ; depisteaza si com*ate *olile si tul*urarile de reproducere la animale ; intocmeste si pastreaza evidentele te:nice si documentatiile sanitar veterinare o)iciale con)orm le/islatiei in vi/oare. asi/ura instruirea personalului propriu privind respectarea si aplicarea normelor de protectie a muncii si ".#.I. acorda consultanta in domeniul zoote:niei . ia masuri pentru prevenirea im*olnavirii animalelor si asi/ura e)ectuarea tratamentelor in cazul im*olnavirii acestora. e)ectueaza determinari ale constantelor san/vine si eco/ra)ii in scop de dia/nostic la cererea proprietarilor de animale. acorda consultanta si spri?in producatorilor in valori)icarea productiei a/ricole ve/etale si animaliere. ia masuri pentru prevenirea si com*aterea pericolelor provocate de animale in conditiile le/ii. controleaza i/iena si salu*ritatea localurilor pu*lice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie. constata incalcarea 0ormelor le/ale de i/iena si sanatate pu*lica si sta*ileste contraventiile prevazute la art.14 lit.*6 si d64 art..4 lit./64 art.84 lit.:64 art.114 lit.c64 art.124 lit.a64 art.184 lit. c64 art.224 lit.d64 art.2.4 lit.a64 art.284 lit.l64 art.2,4 lit. a64 con)orm 2e/ii nr.-8/1--8 modi)icata si completata cu ordonanta 108/1---. va percepe potrivit le/ii ta!e si tari)e pentru manopera actiunilor si operatiunilor e)ectuate si care au )ost apro*ate de consiliul local con)orm prevederilor le/ale in vi/oare ce vor intra in *u/etul local al "rimariei #ectorului1. cola*oreaza cu alte #ervicii din cadrul "rimariei #ectorului1 ; cola*oreaza cu =irectia #anitar Veterinara a Municipiului Bucuresti si (/entia 0ationala #anitar Veterinara ; indruma metodolo/ic si din punct de vedere al specializarii pro)esionale Centrul $eritorial pentru #uprave/:erea (nimalelor #ector 1 ; suprave/:eaza respectarea le/islatiei in vi/oare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia ; promoveaza pro/rame si proiecte in domeniu ; asi/ura documentarea si specializarea permanenta in domeniu ; relatii cu societatea civila4 90G<uri4)undatii si alte institutii ; indeplineste si e!ercita orice alte ati*utii speci)ice primariei dispuse de "rimar si Consiliul local.

Art. 3* (tri*utiile Serviciului Patrimoniu, ar+etin#, Fond Imobiliar sunt urmatoarele @ < tine evidenta )ondului locativ proprietate de stat in limitele de competenta sta*ilite prin le/islatia si actele de autoritate ale municipalitatii 52e/ea nr.118/1--+ si 0ormele metodolo/ice de aplicare a acesteia ela*orate de Guvernul %omaniei6; < intocmeste si )undamenteaza propunerile de re/lementare si repartizare a locuintelor4 /ara?elor si dependintelor; < primeste si instrumenteaza dosarele persoanelor indreptatite sa contracteze locuinte proprietate personala 59.G.%. 1-/1--8 si 0ormele metodolo/ice de aplicare a acesteia ela*orate de Ministerul 1inantelor "u*lice si Ministerul 2ucrarilor "u*lice4 $ransporturilor si 2ocuintei4 pu*licate in Monitorul 9)icial4 partea I4 nr.101/1--864 intocmeste ta*elul de prioritati4 eli*ereaza repartitiile4 calculeaza si propune su*ventiile4 con)orm :otararilor comisiei sociale si ale Consiliului 2ocal;

veri)ica si atesta con)i/uratia si conditiile de locuit ale spatiilor propuse spre repartizare; )ace propuneri pentru inc:iriere4 e!tinderi4 le/alizari4 etc; intocmeste si )undamenteaza proiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate; < sc:im* permanent de date si in)ormatii cu departamentul de resort din cadrul "rimariei Capitalei ; < indeplinirea procedurii privind transmiterea unor #(=<uri din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului 2ocal #ector 1. < creeaza o *aza de date care contine toate in)ormatiile asociate unitatilor de patrimoniu; prin unitati de patrimoniu intele/em cladiri4 terenuri4 instalatii4 retele4 alte mi?loace )i!e sau o*iecte de inventar a)late in patrimoniul Consiliului 2ocal #ector 1; < /estioneaza si actualizeaza periodic *aza de date a patrimoniului; < ela*oreaza mecanismul si or/anizeaza activitatea de comunicare a datelor te:nice 5termene de inc:iriere4 durate normate de viata a mi?loacelor )i!e4 provenienta4 re/imul ?uridic4 valoarea4 amplasamente4 supra)ete4 etc.6 necesare compartimentelor de pro)il pentru calculul ta!elor si a cotelor de intretinere; < /estioneaza *unurile mo*ile si imo*ile din patrimoniul "rimariei4 precum si materialele aprovizionate; < asi/ura )unctionarea autoturismelor primariei4 intocmeste )oi de parcurs4 /estioneaza *onurile de *enzina; < intocmeste planul de aprovizionare cu materiale de intretinere4 materiale /ospodaresti4 rec:izite si asi/ura depozitarea acestora precum si distri*uirea lor; < urmareste starea )izica a tuturor mi?loaacelor )i!e a)late in patrimoniul "rimariei #ector 1 < propune spre casare mi?loace )i!e si o*iecte de inventar iesite din uz; < estimeaza periodic necesarul de materiale consuma*ile si o*iecte de inventar in vederea ac:izitionarii lor; < tine evidenta mi?loacelor )i!e si a o*iectelor de inventar pe camere si persoane4 intocmeste procesele<ver*ale de predare<primire si *onurile de trans)er; < intocmeste centralizatoare de consum de com*usti*il4 veri)ica depasirile )ata de consumul normat; < propune necesarul de lucrari de investitii si de reparatii pentru imo*ilele pe care le administreaza4 pentru instalatiile a)erente si pentru celelalte mi?loace )i!e. 'rmareste realizarea lucrarilor si receptionarea lor. < (c:izitiile tre*uie sa tina cont de mana/ementul conducerii4 coordonare4 or/anizare4 pro/ramare4 contractare4 derulare contract4 control<analiza<evaluare a activitatilor4 realizarea ec:ili*rului intre necesitati si disponi*il4 livrarea la locul si termenul sta*ilit cu costuri minime; < (c:izitiile se )ac @ =irect pana la atin/erea pra/ului le/al; Comanda; Contract. < #erviciul tre*uie sa asi/ure promovarea e)icientei economice; participa la ela*orarea documentatiei necesare intocmirii caietului de sarcini utilizat in ac:izitia prin selectie de o)erta si licitatie; < "lani)icarea necesarului de aprovizionat pe *aza solutiilor primite de la celelalte compartimente ale institutiei in concordanta cu o*iectivele sta*ilite prin BVC; < #tudierea pietei interne 5e!terne64 cunoasterea necesitatilor si comportamentul a/entilor economici cu scopul de a sta*ili cele mai adecvate modalitati de ac:izitie pentru produse4 lucrari si servicii; < Cunoasterea pietei 5cerere si o)erta64 procurarea materialelor si ec:ipamentelor necesare prin /asirea unor parteneri cu un /rad ridicat al indicatorilor de per)ormanta;

< < <

< Monitorizarea inc:eierii si derularii contractelor de ac:izitii de *unuri si servicii4 a lucrarilor4 a controlului modului de respectare a o*li/atiilor si responsa*ilitatilor consemnate prin contract; < 9)erirea solutiilor pentru pro*lemele multiple si comple!e ce apar in cadrul activitatilor de realizare a o*iectivelor de marAetin/; < 1undamentarea necesarului anual din punct de vedere te:nico<economic4 prin centralizarea necesarului de *unuri4 servicii4 lucrari solicitate de compartimente si inaintarea unor propuneri pentru ela*orarea *u/etului4 directiei economice; < "articipa la an/a?area le/ala a c:eltuielilor prin redactarea re)eratelor de specialitate privind ac:izitiile4 comenzi de ac:izitie4 contracte de ac:izitie4 etc.; <Circuitul documentelor@ # %VICI'2 "($%IM90I'4 M(%N $I0G4 190= IM9BI2I(%< O=I% C$I( M(0(G M 0$ C909MIC<OC.1.".< 9%=90($9% "%I0CI"(2 = C% =I$ <O C(#I %<O # %VICI'2 "($%IM90I'4 M(%N $I0G4 190= IM9BI2I(%< O=I% C$I( M(0(G M 0$ C909MIC. Art. 33 (tri*uJiile Serviciului Relatii Asociatii Proprietari sunt urmHtoarele@ < spri?inirea si indrumarea asociatiilor de locatari in procesul de trans)ormare in asociatii de proprietari4 pentru a intra in le/alitate. < avizarea adeverintelor emise de asociatiile de proprietari in cazul instrainarilor de locuinte. < or/anizarea e!ercitarii controlului )inanciar<conta*il si /estionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari4 cu spri?inul comisiilor de cenzori si administratorilor din cadrul asociatiilor. < indrumarea or/anelor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari in aplicarea corecta a dispozitiilor le/ale in vi/oare. < atestarea administratorilor in *aza normativelor in vi/oare. < constatarea in concret a situatiilor si pro*lemelor semnalate de petenti in reclamatiile lor. < solutionarea sesizarilor petentilor in limita competentelor con)erite de le/islatia in vi/oare 5 9.G.%. 8,/20014 H.G.%. 12;,/20004 2e/ea nr.118/1--+6. < acordarea de consultanta ?uridica si in domeniu )inanciar<conta*il4 pe *aza le/islatiei in vi/oare. < solutionarea in termen le/al si in limita competentei a tuturor sarcinilor4 potrivit dispozitiilor conducerii institutiei. Art. 4+ (tri*utiile "iroului Or#anizare Activitate Comerciala sunt urmatoarele@ < instrumenteaza dosarele privind eli*erarea4 modi)icarea4 completarea4 anularea autorizatiilor pentru asociatii )amiliale si pentru persoane )izice care des)asoara activitati economice in mod independent4 con)orm =ecretului 2e/e nr. ,8/1--04 cu modi)icarile si completarile ulterioare; < instrumenteaza dosarele privind eli*erarea4 prelun/irea4 modi)icarea4 completarea4 anularea autorizatiilor de )unctionare pentru unitatile comerciale4 indi)erent de locul si de tipul constructiilor in care se des)asoara activitatea4 indi)erent de durata activitatii respective si indi)erent de )orma de proprietate; < opereaza inscrierea si radierea contractelor de /a? in %e/istrul de /a?uri al "rimariei sectorului 1; < avizeaza si propune Consiliului 2ocal #ector 1 ocuparea domeniului pu*lic cu constructii cu destinatie economica; < controleaza modul de des)asurare a activitatilor economice in sectorul 1; < constata si sanctioneaza4 con)orm le/ii4 contraventiile in domeniul activitatilor economice; < controleaza activitatea (dministratiei "ietelor #ector 1;

<

ela*oreaza statistici4 rapoarte4 studii si pro/noze privind activitatile economice in sectorul 1 si )undamenteaza propuneri de or/anizare a acestora; intocmeste si )undamenteaza4 in domeniul sau de activitate4 proiecte de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiecte de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1.

#tructura or/anizatorica condusa de #ecretarul Consiliului 2ocal #ector 1 are urmatoarele atri*utii @ Art. 41 (tri*utiile Serviciului Secretariat )eneral, Re#istru A#ricol sunt urmatoarele @ a6Consiliul 2ocal al #ectorului 1@ < asi/ura aducerea la cunostinta cetatenilor a ordinii de zi a sedintelor Consiliului 2ocal al #ectorului 14 in conditiile le/ii4 precum si a Hotararilor si =ispozitiilor cu caracter normativ; < asi/ura convocarea consilierilor la sedintele Consiliului 2ocal si la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ; < or/anizeaza sedintele consiliului4 con)orm ordinii de zi ; < asi/ura pre/atirea dosarelor de sedinta4 multiplicarea materialelor si di)uzarea catre consilierii alesi ; < tine evidenta consilierilor la sedintele in plen; < intocmeste steno/ramele dez*aterilor reuniunilor Consiliului 2ocal ; < tine evidenta %e/istrului :otararilor Consiliului 2ocal ; < transmite catre "re)ectura Municipiului Bucuresti :otararile adoptate de Consiliul 2ocal al #ectorului 1 in termenul prevazut de le/e in vederea o*tinerii avizelor de le/alitate ; < di)uzeaza :otararile Consiliului 2ocal in termenul le/al )actorilor cu responsa*ilitati ; < transmite catre compartimentele de specialitate din cadrul "rimariei #ectorului 1 a proiectelor de :otarari4 in vederea intocmirii raportului de specialitate; < asi/ura dactilo/ra)ierea avizelor4 proiectelor de :otarari ale Consiliului 2ocal si a oricaror materiale initiate si redactate de Comisiile de specialitate ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 sau de oricare consilier ; < intocmeste si )undamenteaza proiecte de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 in domeniul sau de activitate ; < urmareste modul de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului 2ocal al #ectorului 1 solicitand in)ormari in acest sens; < ar:iveaza materialele sedintelor de consiliu si tine evidenta acestora in dosare si/ilate . *6"rimaria #ectorului 1@ < tine evidenta dispozitiilor "rimarului #ectorului 14 a dispozitiilor "rimarului General si a :otararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti ; < di)uzeaza4 in termenul le/al 4 dispozitiile "rimarului #ectorului 14 ale "rimarului General 4 a Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti 4 a 9rdinelor "re)ectului in le/atura cu activitatea Consiliului 2ocal al #ectorului 1; < transmite "re)ecturii Municipiului Bucuresti4 in termenul prevazut de le/e4 dispozitiile emise de "rimarul #ectorului 1 in vederea o*tinerii avizului de le/alitate. < intocmeste si )undamenteaza proiecte de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate ; < pro/ramarea audientelor la conducerea "rimariei sectorului 1 si urmarirea solutionarii pro*lemelor respective ; < asi/ura realizarea lucrarilor secretariatului sectorului 1 si intocmeste raspunsuri la corespondenta curenta re)eritoare la activitatea proprie; c6(r:iva < evidenta 4 /estiunea si conservarea ar:ivei din 1-+, si pana in prezent ;

identi)icarea si e)ectuarea copiilor in vederea le/alizarii de catre secretarul sectorului4 de pe orice act din ar:iva /enerala4 cu e!ceptia celor cu caracter secret4 asi/urand ta!area con)orm le/islatiei in vi/oare ; d6 %e/istrul (/ricol 4 Consultanta (/ricola < inscrierea 4 completarea la zi si centralizarea datelor din %e/istrul (/ricol; < intocmeste rapoartele statistice pe *aza datelor din %e/istrul (/ricol; < intocmeste certi)icatele de producator pe *aza evidentelor din %e/istrul (/ricol si a veri)icarilor din teren; < atestarea datelor din evidentele %e/istrului (/ricol persoanelor titulare necesare la 9)iciul )ortelor de munca si pentru a?utor social ; < emite certi)icate de proprietate pentru animale pe *aza evidentelor %e/istrului (/ricol si a veri)icarilor in teren; < asi/ura servicii de consultanta a/ricola prin spri?inirea )ermierilor din sectorul 1 in o*tinerea de seminte selectionate 4 animale de reproductie 4 material *iolo/ic si in)ormarea acestora in teren ; < asi/ura transmiterea de in)ormatii re)eritoare la su*ventiile si primele din a/ricultura4 precum si le/islatia a/ricola in vi/oare ; < in)ormatii privind ac:izitionarea in/rasamintelor ; < in)ormatii privind normele sanitar veterinare in vederea des)acerii pe piata a produselor de ori/ine animala si a celor din productia le/umicola 4 viticola 4 pomicola ; < identi)icarea pro*lemelor ur/ente ale )ermierilor si /rupurilor de )ermieri privati din sectorul 1 prin demersuri e)ectuate pe teren si cola*orarea cu 9)iciul Municipal de Consultanta (/ricola pentru solutionarea acestora ; < asi/ura asistenta te:nica la intocmirea %e/istrului (/ricol pentru sectorul 1. Art. 42 (tri*utiile Serviciului Re#istratura, Relatii cu Publicul sunt urmatoarele @ < asi/ura accesul la in)ormatiile de interes pu*lic din o)iciu sau la cerere; < are o*li/atia sa comunice din o)iciu urmatoarele in)ormatii de interes pu*lic@ a6 actele normative care re/lementeaza or/anizarea si )unctionarea autoritatii sau institutiei pu*lice; *6 structura or/anizatorica4 atri*utiile departamentelor4 pro/ramul de )unctionare4 pro/ramul de audiente ale autoritatii sau institutiei pu*lice; c6 numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei pu*lice si ale )unctionarului responsa*il cu di)uzarea in)ormatiilor pu*lice; d6 coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei pu*lice4 respectiv@ denumirea4 sediul4 numerele de tele)on4 )a!4 adresa de e<mail si adresa pa/inii de internet; e6 sursele )inanciare4 *u/etul si *ilantul conta*il; )6 pro/rame si strate/ii proprii; /6 lista cuprinzand documentele de interes pu*lic; :6 lista cuprinzand cate/oriile de documente produse si/sau /estionate4 potrivit le/ii; i6 modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei pu*lice in situatia in care persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la in)ormatiile de interes pu*lic solicitate. < asi/ura persoanelor4 la cererea acestora4 in)ormatiile de interes pu*lic solicitate in scris sau ver*al; < asi/urarea in)ormatiilor de interes pu*lic se poate realiza daca sunt intrunite conditiile te:nice necesare si in )ormat electronic; < are o*li/atia sa precizeze conditiile si )ormele in care are loc accesul la in)ormatiile de interes pu*lic si sa )urnizeze pe loc in)ormatiile solicitate4 in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului; < indruma persoanele sa solicite in scris in)ormatia de interes pu*lic;

<

<

< < < < < < < < < < < <

asi/ura pro/ramul minim sta*ilit de conducerea autoritatii sau institutiei pu*lice4 care va )i a)isat la sediul acesteia si care se va des)asura in mod o*li/atoriu in timpul )unctionarii institutiei4 incluzand si o zi pe saptamana4 dupa pro/ramul de )unctionare; va primi4 va inre/istra si se va in/ri?i de rezolvarea petitiilor; pentru rezolvarea temeinica si le/ala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate4 cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului; are o*li/atia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului; asi/ura e!pedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inre/istrate in cadrul compartimentului4 in/ri?indu<se si de clasarea si ar:ivarea petitiilor; asi/ura indreptarea petitiilor /resit inre/istrate catre autoritatile sau institutiile pu*lice in a caror atri*utii intra rezolvarea pro*lemelor semnalate in petitii; intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din cadrul institutiei pu*lice; actualizeaza anual un *uletin in)ormativ care va cuprinde in)ormatii de interes pu*lic; realizeaza materiale in)ormative speci)ice; coordoneaza ele*orarea si di)uzarea catre populatie a pliantelor4 /:idurilor si materialelor in)ormative4 destinate tuturor celor interesati care sa contri*uie la alcatuirea unei ima/ini corecte despre institutie si activitatile ei; cola*oreaza cu compartimentul de in)ormatica in vederea asi/urarii accesului la in)ormatiile pu*lice4 si prin intermediul mi?loacelor in)ormatice 5internet4 intranet4 etc6; asi/ura des)asurarea pro/ramelor de practica a studentilor in *aza cererii acestora si/sau a institutiilor de invatamant superior ; eli*ereaza adeverinte care atesta e)ectuarea practicii de catre studentii invatamantului superior.

Art. 43 (tri*utiile Serviciului Contencios Administrativ, ,uridic sunt urmatoarele @ < reprezinta "rimaria si Consiliul 2ocal al #ectorului 1 in )ata instantelor ?udecatoresti de orice /rad si a altor autoritati. < instrumenteaza cauzele in care "rimaria si Consiliul 2ocal al #ectorului 1 )i/ureaza ca parte 5)ormularea cererilor de c:emare in ?udecata4 redactarea intampinarilor4 declararea cailor de atac4 etc6. < reprezinta Consiliul 2ocal al #ectorului 1 la %e/istrul Comertului4 in vederea in)iintarii de societati comerciale . < raspunde la petitii si o)era consultatii ?uridice persoanelor )izice in le/atura cu liti/iile in care "rimaria si Consiliul 2ocal al #ectorului 1 )i/ureaza ca parte. < lucrari te:nice de secretariat si ar:iva. Art. 44 (tri*utiile "iroului Le#islatie, Avizare, $videnta $lectorala sunt urmatoarele @ < avizeaza de le/alitate proiectele de dispozitii. < )ormuleaza avize scrise la solicitarea conducerii. < tine evidenta actelor normative pu*licate in Monitorul 9)icial si in)ormeaza toate serviciile administratiei pu*lice locale ale sectorului 1 despre aparitia si modul de aplicare al actelor normative de re)erinta. < raspunde la petitii si o)era consultatii ?uridice serviciilor administratiei pu*lice si petentilor in le/atura cu activitatea acesteia. < intocmeste si )undamenteaza proiectele de :otarari ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 si proiectele de dispozitii ale "rimarului #ectorului 1 in domeniul sau de activitate.

< < < < <

< < < < < < < < < < <

initiaza4 la sesizarea persoanelor )izice sau ?uridice4 procedura de desc:idere a succesiunilor vacante. redacteaza4 in temeiul 2e/ii 28/20000 si a HG% 800/20004 propuneri de initiativa le/islativa. reprezinta Consiliul 2ocal al #ectorului 1 la %e/istrul Comertului4 in vederea in)iintarii de societati comerciale. lucrari te:nice de secretariat si ar:iva. intocmeste si actualizeaza *aza de date privind ale/atorii sectorului 1 pe *aza comunicarilor primite de la #erviciul #tare Civila4 #erviciul (utoritate $utelara4 #erviciul videnta "opulatiei din cadrul Inspectoratului General al "olitiei4 Budecatorii si Ministerul de Bustitie; mentine evidenta comunicarilor pe cate/orii @ decedati4 interzisi4 mutati4 intr<un re/im special ; actualizeaza permanent nomeclatorul arterelor din sectorul 1 ; cola*oreaza cu =irectia Generala C #erviciul 0omenclatura 'r*ana pentru comunicarea rapida a sc:im*arii4 modi)icarii denumirilor de strazi4 precum si in)iintarea de noi artere ; propune numarul de sectii de votare corespunzator le/ii4 precum si delimitarea acestora ; e)ectueaza operatiunile te:nico C administrative le/ate de des)asurarea ale/erilor ; sta*ileste necesarul de c:eltuieli le/ate de des)asurarea ale/erilor in vederea comenzilor; cola*oreaza in timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la ale/eri pentru )luidizarea procesului electoral; cola*oreaza cu cetatenii #ectorului 1 in vederea identi)icarii inscrierilor /resite sau omisiunilor din listele electorale ; acorda spri?in Institutelor de cercetare si sondare a opiniei pu*lice pentru realizarea sonda?elor pe *aza listelor electorale; mentine le/atura cu #erviciile sau Birourile lectorale din cadrul "rimariilor #ectoarelor Municipiului Bucuresti ; indeplineste orice atri*utiuni sta*ilite de conducerea "rimariei #ectorului 1.

Art. 45 (tri*utiile Serviciului Autoritate -utelara sunt urmatoarele @ - suprave/:erea minorilor a)lati su* ocrotirea parinteasca sau a tutorelui; - suprave/:erea si ocrotirea persoanelor ma?ore lipsite de capacitate de e!ercitiu si a celor cu capacitatea de e!ercitiu pastrata4 dar care nu<si pot asi/ura sin/ure in/ri?irea si reprezentarea; - indrumarea si controlul modului in care parintii isi indeplinesc indatoririle )ata de persoana si *unurile minorului; - indrumarea si controlul modului in care sunt in/ri?ite persoanele ma?ore4 a)late in evidenta serviciului4 precum si modul cum sunt administrate *unurile si veniturile lor; - veri)ica in teritoriu si intocmeste re)erate de anc:eta sociala4 )ormuland puncte de vedere la solicitarea instantelor ?udecatoresti4 privind raporturile patrimoniale personale dintre parinti si minori in cazuri de divort4 incredintare4 reincredintare4 sta*ilire de domiciliu4 procesele minorilor trimisi in ?udecata ca in)ractori minori4 intreruperea sau amanarea e!ecutarii pedepsei pentru ma?ori4 declararea ?udecatoreasca a a*andonului copiilor institutionalizati sau la solicitarea or/anelor de politie pentru cercetarea minorilor care au savarsit in)ractiuni; - pre/atirea emiterii dispozitiilor primarului prin care dispune in urmatoarele situatii@ neintele/erile dintre parinti asupra e!ercitarii drepturilor sau indatoririlor parintesti; liti/iile dintre parinti privind sta*ilirea numelui minorului rezultat atat din casatorie cat si din a)ara acesteia; incuviintarea ca minorul care a implinit varsta de 18 ani sa<si poata sc:im*a )elul invataturii sau pre/atirii pro)esionale sta*ilita de catre parinti sau a avea o locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii sau pre/atirii pro)esionale; incuviintarea ca parintele decazut din

drepturile parintesti sa pastreze le/aturi personale cu copilul4daca aceasta nu dauneaza cresterii4 educarii si pre/atirii sale pro)esionale; incuviintarea actelor de dispozitie in le/atura cu *unurile minorului4 pe care urmeaza sa le inc:eie parintii in numele minorului sau minorul4 cu incuviintarea acestora; luarea :otararii privind locul unde va )i in/ri?it minorul pus su* interdictie; incuviintarea pentru ridicarea *anilor sau a actelor de valoare apartinand minorului sau persoanei ma?ore pusa su* interdictie4 depusi in di)erite institutii *ancare; instituirea curatelei; numirea curatorului in caz de neintele/ere intre tutore si minori sau cand intre acestia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru minorii lipsiti de ocrotire parinteasca sau pentru persoanele ma?ore puse su* interdictie; sta*ilirea numelui copilului a*andonat sau /asit4 caruia nu i se pot sta*ili parintii; descarcarea de /estiune la incetarea tutelei sau curatelei; sesizarea altor autoritati privind cazurile a caror solutionare e!cede competenta (utoritatii tutelare; )ormuleaza cereri in ?ustitie4 prin #erviciul Contencios (dministrativ4 Buridic4 pentru urmatoarele situatii@ decaderea parintelui din drepturile parintesti4 daca sanatatea si dezvoltarea )izica si intelectuala a minorului este prime?duita in )amilie; punerea su* interdictie si ridicarea acesteia; inre/istrarea tardiva a nasterii copilului care nu a )ost inre/istrat in re/istrul starii civile pana la varsta de 1 an; depune toate dili/entele necesare pentru solutionarea pro*lemelor persoanelor care urmeaza sa )ie ocrotite; comunica Biroului de evidenta electorala datele de identi)icare ale persoanelor pentru care s<a dispus punerea su* interdictie sau scoaterea de su* interdictie; intocmeste procese<ver*ale pentru constatarea a*andonului sau /asirii copiilor in unitati spitalicesti sau in teritoriu; inre/istreaza la #erviciul de stare civila nasterea copiilor a*andonati sau parasiti; veri)ica in teritoriu si intocmeste anc:ete sociale la solicitarea Institutului de Medicina 2e/ala sau 2a*oratorului de #anatate Mintala pentru persoanele *olnave psi:ic; asista persoanele varstnice la inc:eierea actelor ?uridice de instrainare4 cu titlu oneros sau /ratuit4 a *unurilor ce<i apartin4 in scopul intretinerii sau in/ri?irii lor si veri)ica4 ori de cate ori este nevoie4 indeplinirea o*li/atiilor ce decur/ din actul inc:eiat.

Art. 46 (tri*utiile Directiei Stare Civila sunt urmatoarele @ < coordoneaza intrea/a activitate de stare civila si evidenta electorala la nivel de sector4 in stransa le/atura cu institutiile de specialitate ale Ministerului de Interne4 =irectiei de videnta In)ormatizata a "opulatiei4 Ministerului de !terne4 Ministerul de Bustitie4 etc. < eli*ereaza acte de stare civila si duplicate 5nasteri4 casatorii4 decese6 ; < transcrie acte de stare civila emise de misiunile diplomatice ; < completeaza si e!pedieaza catre autoritatiile competente e!trasele dupa actele de stare civila ; < e)ectueaza mentiuni pe mar/inea actelor de stare civila ; < comunica nasterile si decesele la politie ; < comunica decesele la Biroul evidenta electorala; < comunica mentiuni la alte primarii; < intocmeste lunar *uletine statistice ; < intocmeste si e!pedieaza dosare sc:im*ari de nume pe cale administrativa ; < re/istre de stare civila C e!emplarul 1 si 2 ; < opise al)a*etice C e!emplarul 1 si 2 ; < intocmeste lucrari de secretariat si ar:iva ; < relatii cu pu*licul@ in)ormatii )amiliale si civile ; < intocmeste livrete de )amilii @ la o)icierea casatoriei4 la transcrierea actelor de casatorie din strainatate si la solicitarea cetatenilor con)orm H.G.%. nr. 8-,/1--; ;

< < < < < <

inre/istreaza adoptiile ca urmare a :otararilor ?udecatoresti de inre/istrare; inscrie sentintele care se depun pentru a se opera in acte4 sentinte de divort recti)icare4 sta*ilirea )iliatiei4 ta/ada paternitatii4 incuvintarea purtarii numelui4 anulari de acte4 etc ; intocmeste lunar ta*elul privind decesele copiilor pina la implinirea varstei de 18 ani pentru /estionarea )ondurilor4 sta*ilirea si plata alocatiei de stat pentru copii4 con)orm 2e/ii nr.+1/1--. ; intocmeste la 10 zile ta*ele cu locuintele presupuse ramase li*ere ale decedatiilor care au avut domiciliul in sectorul 1 pentru centrele IC%(24 %9M C VI(2 #.(. si H %(#$%(' 09%= #.(. ; inscrie mentiunile de renuntare4 redo*andirea si acordarea a cetateniei romane pe actele de stare civila din cadrul serviciului4 intocmite de IG" C videnta "opulatiei si comunicate noua de catre "MB C ##C ; intocmeste comunicarile catre politie si a *uletinelor statistice la actele de stare civila emise in misiunile diplomatice ale %omaniei din strainatate 5nasteri4 casatorii4 decese6 si completeaza si e!pedieaza catre primarii a mentiunilor de deces si casatorie de la aceste acte.

!"P#$OL%L , & Relatiile functionale intre compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 Art. 4, Compartimentele aparatului propriu al "rimariei #ectorului 1 sunt o*li/ate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul le/al a lucrarilor al caror o*iect implica coro*orarea de competente in con)ormitate cu prevederile actelor normative in vi/oare. !"P#$OL%L ,#& "tributii comune tuturor compartimentelor. 'ispozitii finale. Art. 4* $oate compartimentele vor studia4 analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor4 simpli)icarea evidentei4 sporirea vitezei de circulatie a documentelor4 urmarind )undamentarea le/ala a lucrarilor. In acest sens personalul cu )unctia de =I% C$9% > C'$IV@ - or/anizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor si intocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul le/al; - raspund de per)ectionarea pre/atirii pro)esionale a su*ordonatilor si asi/ura mi?loacele necesare pentru des)asurarea corespunzatoare a activitatii; - asi/ura securitatea materialelor cu continut secret si raspund de scur/erea in)ormatiilor si a documentelor din compartimentele respective. $oti salariatii au o*li/atia de a mani)esta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor4 luand masuri de reducere la minimum a c:eltuielilor materiale. $oti salariatii au o*li/atia de a indeplini si alte atri*utii din domeniul de activitate a compartimentelor din care )ac parte4 care decur/ din actele normative in vi/oare4 nou aparute4 precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea "rimariei4 menite sa concure la realizarea inte/rala a atri*utiilor institutiei4 la im*unatatirea activitatii acesteia4 atat in timpul pro/ramului de lucru4 cat si in a)ara acestuia. $oti salariatii au o*li/atia de a pune la dispozitia mem*rilor Consiliului 2ocal al #ectorului 1 a documentelor solicitate la cererea acestora.

Art. 43 0eindeplinirea inte/rala si in termenul le/al a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza con)orm le/islatiei muncii si salarizarii. Art. 5+ $oate compartimentele aparatului propriu al "rimariei #ectorului 1 prezinta anual si ori de cite ori este necesar rapoarte de activitate. Art. 51 $oate compartimentele aparatului propriu al "rimariei #ectorului 1 vor cola*ora in mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului 2ocal al #ectorului 1 pentru luarea deciziilor ma?ore in domeniul lor de activitate. Art. 52 "rezentul %.9.1. se va di)uza su* semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al "rimariei #ectorului 14 =I% C$9%II acestora asi/urand4 de asemenea su* semnatura4 luarea la cunostinta de catre toti salariatii primariei. Art. 53 "rezentul %.9.1. a )ost apro*at prin Hotararea Consiliului 2ocal al #ectorului 1 nr. PPP din PP.PP.200. si intra in vi/oare la data de PP.PP.200..

RE1ULAMENTUL DE OR1ANI ARE SI 2UNCTIONARE A SISTEMULUI DE PRELUARE RAPIDA A SESI ARILOR DE PRIMA UR1ENTA
In #ectorul 1 al Capitalei locuiesc apro!imativ .00.000 de persoane cu pre/atiri si pro)esii di)erite4 de la muncitori si someri4 casnice si pensionari4 la oameni de a)aceri si inalti demnitari. #tructura locuintelor di)era de la case mici si vile la *locuri cu sute de apartamente )iecare si4 pe lan/a acestea4 in #ectorul 1 )unctioneaza importante societati comerciale cu capital de stat sau privat4 *anci4 peste o suta de scoli /enerale si licee4 'niversitatea din Bucuresti4 o parte din sediile 'niversitatii "olite:nice4 (cademia de #tudii conomice4 alte institutii de invatamant superior de stat si privat )recventate de zeci de mii de studenti. =e o importanta deose*ita este si )aptul ca pe teritoriul #ectorului 1 sunt amplasate sediul Guvernului4 #enatul4 un numar de ministere4 ma?oritatea sediilor am*asadelor unor state straine si a altor reprezentante diplomatice4 precum si Gara de 0ord4 (eroportul Baneasa4 unde e!ista un mare a)lu! de persoane. 0u este lipsit de importanta )aptul ca pe raza #ectorului 14 in ultimii ani4 au avut loc ma?oritatea activitatilor protocolare la nivel de se)i de state si de /uverne4 mani)estatii si demonstratii de protest4 acestea din urma provocand in unele cazuri victime si importante pa/u*e materiale.

In perimetrul #ectorului 1 s<au mai produs si numeroase accidente rutiere din cauza starii necorespunzatoare a drumurilor pu*lice4 incendii4 e!plozii4 precum si alte anomalii care s<au soldat cu un numar mare de persoane decedate4 ranite /rav si pa/u*e materiale enorme. "entru a preveni asemenea situatii ori pentru a limita e)ectele devastatoare ale unor asemenea evenimente prezentate mai sus4 este necesara )unctionarea in cadrul "rimariei #ectorului 1 a unui sistem de preluare rapida a sesizarilor de prima ur/enta de la cetateni4 prin intermediul unor linii tele)onice special destinate4 popularizate prin posturile de televiziune4 reviste si ziare. (cest sistem va da posi*ilitatea ca or/anele a*ilitate din cadrul "rimariei #ectorului 14 precum si a altor institutii pu*lice competente4 sa )ie sesizate in mod oportun pentru a interveni in mod operativ unele evenimente ori de a limita e)ectele acestora. =e asemenea4 sistemul de preluare rapida a sesizarilor de prima ur/enta va da posi*ilitatea cetatenilor sa se simta utili4 sa ai*a le/atura permanenta4 28 de ore din 28 cu "rimaria #ectorului 1 si implicit cu or/anele a*ilitate sa rezolve pro*lemele semnalate. (ctivitatea serviciului se des)asoara intr<un spatiu special destinat4 dotat cu mo*ilier si aparatura adecvata pentru a putea prelua4 prelucra si transmite sesizarile primite de la cetatenii din sector privitoare la )apte4 aspecte sau evenimente importante si cu caracter de ur/enta. (vand in vedere /reutatile cu care s<au con)runtat in decursul timpului serviciile "rimariei #ectorului 14 cauzate de evenimente /rave care au produs pierderi de vieti omenesti si importante pa/u*e materiale4 au )ost incluse in aceasta cate/orie urmatoarele )enomene @ a6 !plozii *6 Incendii c6 Cutremure d6 Inundatii e6 (ccidente rutiere cu urmari /rave "rimaria #ectorului 1 a inc:eiat protocoale cu sectiile de politie de pe raza sectorului4 ast)el incat sesizarile cetatenilor privind )apte de natura penala vor )i transmise or/anelor competente in cel mai scurt timp. (st)el de )apte pot im*raca )orma unor in)ractiuni ca @ a6 Crime4 violuri si tal:arii urmate de decesul victimelor ori vatamarea corporala /rava a acestora ; *6 %apiri si sec:estrari de persoane cu scopul o*tinerii unor )oloase materiale ori a altor avanta?e ; c6 "rostitutie si pro!enetism ; d6 $ra)ic si consum de dro/uri ;

"rimaria #ectorului 1 s<a con)runtat deseori cu aparitia in teritoriul de re)erinta a unor persoane ale caror pro*leme pot )i rezolvate si cu concursul serviciilor specializate din cadrul acestei institutii4 precum si in cola*orare cu alte or/ane si autoritati. (st)el de persoane pot )i @ a6 Copii a*andonati4 dro/ati4 aurolaci4 *olnavi psi:ici4 cersetori ; *6 Batrani *olnavi4 )ara locuinta4 )ara mi?loace de su*zistenta ; c6 1emei alun/ate din locuinte4 maltratate4 /ravide sau *olnave4 cazute pe strada sau alte locuri pu*lice ; d6 Bar*ati *etivi4 dro/ati4 scandala/ii care tul*ura linistea pu*lica4 *olnavi cazuti pe strada4 *olnavi psi:ici4 *osc:etare4 cersetori ; #ituatiile mentionate mai ?os au constitui uneori pro*leme /reu de rezolvat4 care au produs c:iar pa/u*e4 victime omenesti si au creat /rave pro*leme sociale. =in aceasta cate/orie )ac parte @ a6 #cur/eri de /aze ; *6 #par/eri de conducte 5apa4 /aze4 produse petroliere4 termo)icare etc.6 ; c6 Instalatii de)ecte care produc emanatii de /aze sau su*stante to!ice in atmos)era ce pot produce decese sau im*olnaviri in masa ; d6 (paritia unor *oli care4 netratate4 pot produce epidemii /rave ; e6 Comercializarea de carne si alte produse in)estate care pot produce *oli /rave si epidemii /reu de controlat ; )6 2ucrari edilitare e)ectuate in mod de)ectuos care pot duce la accidente /rave ori pot pertur*a tra)icul rutier si pietonal. "ersonalul care deserveste sistemul preia tele)onic sesizarile cetatenilor din #ectorul 1 si pe *aza acestora intocmeste note pe care le transmite serviciilor competente din cadrul primariei #ectorului 14 precum si altor institutii si autoritati a*ilitate prin le/e sa rezolve pro*lemele sesizate. 0otele se transmit tele)onic4 prin )a! sau direct la serviciile din cadrul primariei. $otodata4 claseaza si ar:iveaza notele intocmite si e)ectueaza zilnic in)ormari cu sesizarile primite4 precum si cu principalele evenimente care au avut loc pe raza #ectorului 1. #istemul de preluare rapida a sesizarilor de prima ur/enta dispune de un calculator server si patru statii de lucru4 care permit monitorizarea unui numar de patru pro/rame $V si inre/istrarea acelor emisiuni care prezinta interes pentru activitatea "rimariei #ectorului 1. (vand in vedere comple!itatea activitatii "rimariei #ectorului 1 si diversitatea pro*lemelor pe care le au cetatenii4 sistemul mai are posi*ilitatea de a monitoriza presa scrisa si retinerea unor articole care vizeaza aspecte le/ate de viata social<economica din sector.

#istemul poate indepelini si alte sarcini transmise de conducerea institutiei4 cand este necesar pentru optimizarea activitatii "rimariei #ectorului 1.

$9$(2 "9#$'%I @ 3++ din care @ )unctii pu*lice @ 2;; < de conducere @ .0 < de e!ecutie @ 28; personal contractual @2.

A&$-# &r. 1 %# H't#r#r$# C'&.!%!)%)! L'/#% &r. 1*50+,.+*.2++3 PRESEDINTE DE SEDINTA, M!"#$%# A&t'&

OR("-#(R"." PR#."R#)# S)!$OR%L%# 1


9APARATUL PROPRIU

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

;ICEPRIMAR

;ICEPRIMAR DIRECTIA MANA1EMENT ECONOMIC 32 DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN 16

SECRETAR

DIRECTIA GOSPODARIE
# %VICI'2 I0#" C$I G9#"9=(%I C9M'0(2( #I "%9$ C$I(
# %VICI'2 M =ICI0( V $ %I0(%( 8

ARHITECT SE2 55

# %VICI'2 # C% $(%I($ G 0 %(24% GI#$%' (G%IC92 10 # %VICI'2 % GI#$%($'%(4 % 2($II C' "'B2IC'2 -

# %VICI'2 '%B(0I#M4 ('$9%ID($II = C90#$%'I% #I "'B2ICI$($ 88 # %VICI'2 190= 1'0CI(% #I C(=(#$%' 10

# %VICI'2 % #'%# 'M(0 4 "%9$ C$I( M'0CII4".#.I. -

DIRECTIA IN;ESTITII 24

DIRECTOR E<ECUTI; AD=. ECONOMIC

# %VICI'2 (CHIDI$II "'B2IC 18 # %VICI'2 = %'2(% (CHIDI$II "'B2IC -

# %VICI'2 C90$ 0CI9# (=MI0I#$%($IV4B'%I


BI%9'2 2 GI#2($I 4 (VID(% 4 VI= 0$( 2 C$9%(2( +

# %VICI'2 "($%IM90I'4 M(%N $I0G4190= IM9BI2I(% 18

DIRECTIA INSPECTIE 26
# %VICI'2 B'G $4 > C'$I B'G $(%( 8

# %VICI'2 % 2($II (#9CI($II "%9"%I $(%I


BI%9'2 9%G(0ID(% (C$IVI$($ C9M %CI(2( +

# %VICI'2 =I#CI"2I0( C90#$%'C$II

# %VICI'2 ('$9%I$($ $'$ 2(%(


DIRECTIA STARE CI;ILA 1*

I0

# %VICI'2 1I0(0CI(%4 C90$(BI2I$($ 1.

# %VICI'2 I0#" C$I C9M %CI(2(49%=I0 #I 2I0I#$ "'B2IC( 8

# %VICI'2 C(BI0 $ "%IM(%4 C9M'0IC(% 4 C'2$'%(4I0$ G%(% '%9" (0( 18

#I#$ M = "% 2'(% %("I=( ( # #ID(%I29% = "%IM( '%G 0$( DIRECTIA 1ENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1

# %VICI'2 I019%M($IC( 8

DIRECTIA DE IMPO ITE SI TA<E LOCALE SECTOR 1

CENTRUL TERITORIAL PT. SUPRA;E1HERE ANIMALE SECTOR 1

ADMINISTRATI A 2ONDULUI IMOBILIAR SECTOR 1

DIRECTIA DE ADMINISTRATIE PENTRU IN;ATAMANTUL PREUNI;ERSITAR SECTOR 1

ADMINISTRATIA 2ONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

ADMINISTRATI A PIETELOR SECTOR 1

CAMINUL PENTRU PERSOANE ;ARSTNICE NR. 1

CANTINA CENTRALA DE A=UTOR SOCIAL

ECONOMAT 2++1 S.R.L.

CENTRUL DE IN1RI=IRE SI ASISTENTA NR. 3