Sunteți pe pagina 1din 30

ROMANIA la MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 1

Anex a nr. 3 H.C.L. Sector 1 nr. ___/__.__. PRESEDINTE DE SEDINTA, _

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului propriu din Primaria Sector ului

CAPITOLUL I - Dispozitii Generale Art. 1 Aparatul propriu al Primariei Sectorului 1 functioneaza in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, in organizarea acesteia urmarindu se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta. Primarul conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de art. !" alin. #1$ din Legea nr. 215/2001 republicata. %n e&ercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii care devin e&ecutorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Primarul deleaga 'iceprimarilor e&ercitarea unora dintre atributiile ce i revin, cu respectarea prevederilor art. (0 din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. )oua structura organizatorica a aparatului propriu cuprinde ! *%+,-.%% si structura condusa de A+/%.,-.0L S,1, in a caror subordine functioneaza servicii si birouri. *%+,-.%A va fi coordonata de un *%+,-.2+ ,3,-0.%' si nu va putea avea mai putin de 15 posturi de e&ecutie in subordine. *irectorii ,&ecutivi se subordoneaza primarului si celor doi viceprimari, potrivit liniilor ierar4ice stabilite in organigrama. Acestia vor transforma programele si strategiile stabilite de autoritatile administratiei publice in sarcini de lucru si vor asigura ca acestea sa fie indeplinite intr o maniera care sa permita atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii si birouri.

CAPITOLUL II - Atributiile personalului cu functia de Director Executiv si Ar itect !ef Art. 2 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef din aparatul Primariei Sectorului 1 coordoneaza intreaga structura organizatorica si functionala a *irectiei, defineste functiile, colaborarile, intrarile si iesirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului +egulament. Art. 3 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef are obligatia sa intocmeasca rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalitatii si oportunitatii proiectelor de 4otariri ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si sa duca la indeplinire 4otaririle adoptate de acestea in limitele de competenta. Proiectele de 4otariri ale -onsiliului Local al Secrorului 1 initiate, vor fi prezentate S,-+,.A+0L0% Sectorului 1 pentru formularea avizului de legalitate, insotit de documentatia aferenta. Art. 4 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef va asigura intocmirea proiectelor dispozitiilor Primarului Sectorului 1 si fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitind avizul de legalitate al 5iroului Legislatie, Avizare, ,videnta ,lectorala . Art. 5 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef aproba metodele, te4nicile, programele si actiunile serviciilor si birourilor din subordine stabilind totodata atributii si sarcini, scadente, subobiective raportate la timpul si resursele de care se dispune. Art. 6 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef are atributia de a organiza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul structurilor conduse si in afara lor. 1

Art. 7 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef face propuneri si participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine. Art. 8 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef are obligatia de a stabili, sau, dupa caz, a actualiza, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului +.2.1., atributii e&prese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale. Actualizarea fiselor de post precum si intocmirea lor in cazul persoanelor nou anga7ate este deasemenea obligatorie ori de cite ori este nevoie. Personalul din subordine va fi permanent evaluat in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luind masuri operative sau facind propuneri conducerii, conform competentelor. Se va asigura cunoasterea si aplicarea actelor normative de referinta in administratia publica locala. Art. 9 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef fundamenteaza, ca specialisti in domeniul respectiv, cererile de oferte si ofertele primite de Primaria Sectorului 1 pentru ac4izitii de bunuri si servicii, in vederea efectuarii selectarii de oferta de catre comisia stabilita in acest scop. Art. 10 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef vizeaza, ca specialisti pe domeniul respectiv, contractele de aprovizionare. Art. 11 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef vizeaza pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri si servicii specifice domeniului de activitate al directiei respective. Art. 12 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef intocmeste necesarul de c4eltuieli specific directiei pentru includerea acestora in bugetul de c4eltuieli al anului respectiv si il transmite *irectiei 8anagement ,conomic. Art. 13 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef solicita prezenta reprezentantilor *irectiei 8anagement ,conomic pentru intocmirea documentelor necesare transferurilor de mi7loace fi&e si obiecte de inventar catre/de la alte directii. Art. 14 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef vizeaza pentru realitate si oportunitate toate documentele emise de fiecare directie, solicitari care implica anga7area de c4eltuieli. Art. 15 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef are obligatia sa solutioneze in termenul legal si in limita competentelor ce le revin prin prezentul +egulament de 2rganizare si 1unctionare alte sarcini, potrivit dispozitiilor conducerii institutiei. Art. 16 Personalul cu functia de *irector ,&ecutiv si Ar4itect Sef raspunde legal, penal si administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la indeplinire a prerogativelor functiei, pentru orice abateri de la etica si deontologia profesionala. Art. 17 Sefii compartimentelor vor asigura descarcarea lucrarilor in termenul legal in +egistrul unic de evidenta al Primariei Sectorului 1.

CAPITOLUL III - !tructura or"anizatorica a aparatului propriu al Pri#ariei !ectorului $ Art. 18 P+%8A+0L va coordoneaza direct sau prin intermediul viceprimarilor, potrivit delegarii de competente, urmatoarea structura organizatorica 9 S,+'%-%0L +,S0+S, 08A), S,+'%-%0L %)12+8A.%-A S,+'%-%0L -A5%),. P+%8A+ S,+'%-%0L %8A:%),, -0L.0+A, P+,SA S,+'%-%0L %).,:+A+, ,0+2P,A)A 2

S,+'%-%0L *, P+,L0A+, +AP%*A A S,S%;A+%L2+ *, P+%8A 0+:,).A A+/%.,-. S,1 Serviciul Autorizatii de -onstruire si +eglementari 0rbanistice 5iroul 5ransamente Serviciul Publicitate si Autorizari Serviciul 1ond 1unciar si -adastru 5iroul Aviz 0nic *%+,-.%A %)SP,-.%, Serviciul *isciplina in -onstructii 5iroul +eceptii si +egularizari .a&e Serviciul %nspectie -omerciala, 2rdine si Liniste Publica *%+,-.%A 8A)A:,8,). ,-2)28%Serviciul Protectia si 8edicina 8uncii, P.S.%. *irector e&ecutiv ad7unct Serviciul 5uget, ,&ecutie 5ugetara Serviciul -ontabilitate Serviciul 1inanciar *%+,-.%A A0*%. P05L%- %).,+) Serviciul Audit Aparat Propriu *irector e&ecutiv ad7unct Serviciul Audit ,conomic %nstitutii Subordonate Serviciul Audit .e4nic %nstitutii Subordonate *%+,-.%A %)',S.%.%% Serviciul Ac4izitii Publice de Lucrari Serviciul Ac4izitii si *erulare Servicii Serviciul Avize, Acorduri si Autorizatii Serviciul *erulare Ac4izitii Publice *%+,-.%A :2SP2*A+%, -280)ALA Serviciul %nspectie, :ospodarie -omunala si Probleme ,dilitare Serviciul ,cologie si Protectia 8ediului Serviciul 8edicina 'eterinara Serviciul 1ond %mobiliar Serviciul +elatii Asociatii de Proprietari 5iroul 2rganizare Activitate -omerciala Serviciul 8ar<eting Serviciul Administrativ '%-,P+%8A+%% coordoneaza, indruma si controleaza, structurile aparatului propriu conform delegarii de competenta. S,-+,.A+0L coordoneaza, indruma si controleaza, in conformitate cu prevederile art. "5 din Legea 215/2001, urmatoarea structura 9 Serviciul Secretariat :eneral, +egistrul Agricol Serviciul +egistratura, +elatii cu Publicul Serviciul -ontencios, Administrativ, =uridic 5iroul Legislatie, Avizare -ontracte 5iroul ,videnta ,lectorala Serviciul Autoritate .utelara *irectia Stare -ivila Art.19 -onform prevederilor legale, P+%8A+0L coordoneaza, supraveg4eaza si controleaza activitatea tuturor institutiilor si serviciilor publice din subordinea -onsiliului Local sector 1.

CAPITOLUL I% - Atributiile co#parti#entelor aparatului propriu al Pri#ariei !ectorului $ 3

Art. 20 Atributiile Serviciului Resurse Umane sunt urmatoarele9 - asigura recrutarea si anga7area personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs> - organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege> - urmareste respectarea legalitatii privind anga7area si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu> - analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii dezbaterii si aprobarii de catre -onsiliul Local a organigramei aparatului propriu al PS 1> - pregateste documentatia necesara elaborarii +egulamentului de 2rganizare si 1unctionare, +egulamentului de 2rdine %nterioara si al altor instructiuni necesare bunei functionari a aparatului propriu al PS 1, precum si a structurii organizatorice> - pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii a aparatului propriu> - tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al PS 1 si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din +egulamentul de 2rganizare si 1unctionare> - raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare #salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariu de merit, premii$ in aparatul propriu al PS 1 - intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege> - asigura completarea si eliberarea legitimatiilor de control in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii> - intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu> - face interventii la 8inisterul 8uncii si Solidaritatii Sociale, 8inisterul Administratiei si %nternelor, 8inisterul 1inantelor Publice si Agentia )ationala a 1unctionarilor Publici pentru aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul salarizarii> - intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de premiere> - intocmeste rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de functii si +egulamentelor de 2rganizare si 1unctionare ale serviciilor si institutiilor publice din subordinea -onsiliului Local ori de cite ori este nevoie> - intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eliberarea din functie a directorilor serviciilor si institutiilor publice subordonate -onsiliului Local al Sectorului 1 si le supune spre aprobare -onsiliului Local> - raspunde de asigurarea necesarului de personal pe functii si specialitati pentru aparatul propriu> - urmareste integrarea rapida a noilor anga7ati> - controleaza respectarea disciplinei muncii> - stabileste nevoile de pregatire si de perfectionare a pregatirii profesionale>primeste ofertele pentru cursuri de pregatire profesionala de la institutiile abilitate in domeniu > intocmeste impreuna cu *irectia 8anagement ,conomic referatele in baza carora salariatii din aparatul propriu urmeaza cursuri de pregatire profesionala > - raspunde de organizarrea si tinerea la zi a evidentei personalului din aparatul propriu> - efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca al personalului din aparatul propriu> - intocmeste dispozitii de anga7are, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a contractului de munca> - tine evidenta concediilor de odi4na, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor> - raspunde de organizarea , potrivit legii, a -omisiei de disciplina si -omisiei Paritare> - intocmeste si elibereaza legitimatii de serviciu> - raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care revin in competenta serviciului> - raspunde de procurarea cartilor de munca si a suplimentelor> - tine gestiunea cartilor de munca pentru personalul din aparatul propriu si opereaza in acestea modificarile de drepturi salariale determinate de inde&ari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit, etc.> - elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere> - rezolva sesizari si reclamatii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale subordonate Primariei Sectorului 1> 4

raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare pe linia organizarii si salarizarii personalului din aparatul propriu si serviciilor publice locale subordonate PS1> stabileste criteriile si conditiile pentru acordarea premiilor> propune, instrumenteaza prin rapoarte de specialitate si redacteaza proiecte de 4otariri ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate.

Art. 21 Atribu?iile Serviciului Informatic sunt urm@toarele9 - -oncepe si elaboreaza proiectul care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat, in cadrul Primariei Sectorului 1> - ,laboreaza strategia de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament e&istent in PS1, prin efectuarea permanenta a unui studiu si a unei analize asupra sistemului informational, pentru a putea propune solutii de informatizare adecvate> - Asigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute> - -oncepe, realizeaza si actualizeaza pagina de prezentare a Primariei Sectorului 1> - Asigura o interfata prietenoasa intre PS1 si cetatenii acestui sector prin intermediul punctelor electronice de informare> - Administreaza reteaua %nternet si %ntranet e&istenta in PS1, realizand totodata proiectul de e&tindere a acesteia, in functie de necesar> - :estioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul PS1 la reteaua %nternet> - 0rmareste traficul de utilizare a retelei %nternet> - Asigura asistenta te4nica celorlalte compartimente din PS1 in vederea e&ploatarii rationale a ec4ipamentului informatic, cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informatice implementate> - -oncepe programe si aplicatii softAare specifice activitatii desfasurate de fiecare departament> - Asigura buna functionare din punct de vedere logic a aplicatiilor implementate> - ,ste singurul utilizator autorizat #prin reprezentantul imputernicit de conducere$ al sistemului electronic de organizare a licitatiilor electronice e licitatie si al sistemului electronic de colectare a datelor statistice e statistica> - Stabileste necesarul de te4nica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi ac4izitionate pe parcursul unui an calendaristic> - Se documenteaza continuu privind noutatile aparute in domeniul .e4nologiei %nformatiei, precum si modificarile legislative care reglementeaza activitatea serviciului> - -olaboreaza cu unitatile subordonate -onsiliului Local al Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare. Art. 22 Atributiile Serviciului Cabinet Primar sunt urmatoarele 9 - urm@reBte eficientizarea raporturilor dintre Prim@ria Sectorului 1 Bi administra?ia public@ central@, dintre Prim@ria sectorului 1 Bi alte autorit@?i publice locale, 7ude?ene, municipale, or@BeneBti Bi comunale> - asigur@ consultan?@ de specialitate pentru solu?ionarea problemelor deosebite> - -olaboreaz@ cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu> - %mplementarea acCuis ului comunitar Dn administra?ia public@ local@ a sectorului 1> - monitorizeaz@ aplicarea reformei administrative Bi a performan?ei opera?ionale Dn cadrul Prim@riei sectorului 1> - asigur@ eviden?a Bi dactilografierea coresponden?ei primarului> - urm@reBte realizarea r@spunsurilor la coresponden?a sosit@ pe numele Primarului> - urm@reBte modul Dn care s au Dndeplinit prevederile /ot@rErilor -onsiliului Local Bi ale dispozi?iilor primarului sectorului 1> - se documenteaz@, Dn vederea inform@rii Primarului Sectorului 1 Dn leg@tur@ cu modul Dn care personalul cu func?ie de conducere #Bef direc?ie, serviciu, birou$ realizeaz@ perfec?ionarea preg@tirii profesionale a subordona?ilor, cum se preocup@ pentru p@strarea patrimoniului institu?iei, a dot@rilor acesteia Bi pentru reducerea la minimum a c4eltuielilor materiale, precum Bi pentru asigurarea securit@?ii materialelor cu con?inut secret Bi contracararea scurgerii informa?iilor vizEnd aceste materiale> Art. 23 Atributiile Serviciului Imagine, Cultura, Presa sunt urmatoarele 9 - monitorizeaz@ aplicarea reformei administrative Bi a performan?ei opera?ionale Dn cadrul Prim@riei sectorului 1> - monitorizeaz@ imaginea Prim@riei sectorului1> 5

asigur@ rela?iile cu mass media> DntocmeBte comunicatele de pres@ pe baza datelor Bi informa?iilor primite de la compartimentele de colaborare -reeaz@ cadrul organizatoric pentru conferin?e de pres@, interviuri sus?inute de c@tre primarul sectorului 1> Pune la dispozi?ia cet@?enilor informa?ii cu privire la via?a public@, agenda manifest@rilor culturale, sportive, etc.> -ontribuie la formarea Bi asigurarea unei bune imagini a institu?iilor, prin serviciile oferite, prin colabor@rile realizate cu partenerii Dn domeniul sc4imbului de informa?ii> %nformeaz@ conducerea prim@riei despre con?inutul articolelor Bi al informa?iilor din mass media referitoare la activitatea administra?iei publice> Particip@ la realizarea ac?iunilor, programelor Bi proiectelor ce privesc comunit@?ile Bi care nu contravin competen?elor Bi mi7loacelor de interven?ie ale Prim@riei> 8onitorizeaz@ derularea altor programe finan?ate de organiza?ii guvernamentale Bi neguvernamentale> Preg@teBte Bi redacteaz@ documenta?ia, Dn vederea cooper@rii sau asocierii cu alte autorit@?i ale administra?iei publice locale, precum Bi aderarea la asocia?ii na?ionale a autorit@?ilor administra?iei publice locale, Dn vederea promov@rii unor interese comune> Particip@ la seminarii, simpozioane Bi alte DntElniri organizate Bi ?ar@ Bi str@in@tate, privind perfec?ionarea metodelor de organizare Bi func?ionare a autorit@?ilor administra?iei publice locale> Popularizeaz@ prin mass media principalele ac?iuni organizate de Prim@ria Sectorului 1> Asigur@ planificarea Bi desf@Burarea ac?iunilor Bi manifest@rilor organizate de Primar Bi -onsiliul Local9 -olaboreaz@ cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu> -ontribuie la dezvoltarea parteneriatului public F privat> Promoveaz@ parteneriatul social, asigurEnd o bun@ Bi permanent@ colaborare cu reprezentan?ii societ@?ii civile> %ni?iaz@ colabor@ri cu institu?ii Bi organiza?ii na?ionale Bi interna?ionale Bi Dnfr@?iri cu autorit@?i ale administra?iei publice locale> %ni?iaz@ Bi organizeaz@ dezbateri, seminarii, mese rotunde Bi ateliere de studiu pe teme de interes pentru cet@?enii sectorului 1> Asigur@ un spa?iu de DntElnire Bi dialog personalit@?ilor vie?ii sociale Bi politice> Promoveaz@ rela?ii de colaborare cu institu?ii Bi organiza?ii na?ionale Bi interna?ionale, precum Bi Dnfr@?irea cu alte autorit@?i ale administra?iei publice locale na?ionale sau interna?ionale Dn colaborare cu Serviciul %ntegrare ,uropean@> -olaboreaz@ cu 2): urile na?ionale Bi interna?ionale pe probleme specifice administra?iei publice locale> %ni?iaz@ activit@?i Bi evenimente artistice, culturale, Btiin?ifice Bi de agrement cEt Bi unele care decurg din derularea unor rela?ii de colaborare local@, na?ional@ sau interna?ional@> GntocmeBte Bi fundamenteaz@ proiecte de 4ot@rEri ale -onsiliului Local al sectorului 1 Bi proiecte de dispozi?ii ale Primarului Sectorului 1 Dn domeniul s@u de activitate> 8onitorizeaz@ activitatea institu?iilor locale de cultur@, art@ Bi a 2): urilor din sectorul 1, asigurEnd totodat@ colaborarea cu acestea> Asigur@ consultarea cet@?enilor Bi 2): urilor, direct sau Dn consilii consultative. Asigur@ secretariatul -onsiliului -onsultativ -et@?enesc> 2rganizeaz@ campanii de educa?ie civic@ prin activit@?i specifice Bi consultarea cet@?enilor> :estioneaz@ crizele Bi conflictele de comunicare care pot afecta Dncrederea cet@?enilor Dn activitatea desf@Burat@ de Prim@ria Bi -onsiliul Local al Sectorului 1 >

Art. 24 Atributiile Serviciului Integrare Europeana sunt urmatoarele 9 - %mplementarea acCuis ului comunitar Dn administra?ia public@ local@> - GntocmeBte programul vizitelor sau DntElnirilor cu delega?ii din ?ar@ Bi str@in@tate, Dn concordan?@ cu Dn?elegerile avute Bi le prezint@ spre aprobare -onsiliului Local> - Asigur@ desf@Burarea Dn bune condi?ii a convorbirilor cu delega?iile oficiale str@ine, asigurEnd traducerea obiectiv@, corect@ a convorbirilor Bi asigur@ confiden?ialitatea acestora> - GntocmeBte Bi preg@teBte documenta?iile necesare particip@rii la ac?iuni interna?ionale a reprezentan?ilor consiliului local> - Spri7in@ ac?iunile de Dnfr@?ire cu alte localit@?i Bi ?ine eviden?a localit@?ilor Dnfr@?ite> - Preg@teBte Bi redacteaz@ documenta?ia, Dn vederea cooper@rii sau asocierii cu alte autorit@?i ale administra?iei publice locale din str@in@tate, precum Bi aderarea la asocia?ii 6

interna?ionale a autorit@?ilor administra?iei publice locale, Dn vederea promov@rii unor interese comune> .ransmite spre avizare 8inisterului Afacerilor ,&terne proiectele de acorduri sau conven?ii de cooperare pe care consiliul local inten?ioneaz@ s@ le Dnc4eie cu alte autorit@?i din alte ?@ri, Dnainte de supunerea lor spre adoptare>

Art. 25 Atributiile Serviciului de Preluare Rapida a Sesizarilor de Prima Urgenta sunt urmatoarele9 - compartimentul este constituit ca serviciu specializat al prim@riei, cu func?ionare 2H de ore din 2H, prin care cet@?enii ce locuiesc Dn Sectorul 1 se adreseaz@ autorit@?ilor publice locale, Dn vederea solu?ion@rii de probleme sociale, administrative, locative, materiale, financiare Bi de alt@ natur@. personalul din cadrul serviciului, reprezint@ prim@ria Dn rela?iile cu cet@?enii care adreseaz@, telefonic, peti?ii Dn nume propriu. compartimentul este abilitat s@ transmit@, nemi7locit, peti?iile cet@?enilor c@tre serviciile de profil din prim@rie Bi societ@?ile prestatoare de servicii publice din Sectorul 1, Dn vederea solu?ion@rii Dn termenul legal a acestora. - transmite cet@?enilor ce au adresat peti?ii modul cum acestea au fost rezolvate, pe baza comunic@rilor scrise f@cute de societ@?ile furnizoare de servicii publice din Sectorul 1. - seful serviciului informeaz@ nemi7locit primarul Bi viceprimarii Sectorului 1, Dn situa?ii de urgen?@ ce reclam@ o ma&im@ reac?ie a autorit@?ilor publice locale, Dntr un timp foarte scurt. - personalul din serviciul de preluare a sesiz@rilor conlucreaz@ nemi7locit cu personalul din celelalte servicii ale prim@riei, punEndu le la dispozi?ie Dn timp util, informa?iile furnizate de cet@?eni, Dn vederea rezolv@rii problemelor ridicate de aceBtia. - monitorizeaz@ permanent programele principalelor posturi de televiziune na?ional@ Bi private, urm@rind problemele Bi nevoile comunit@?ii, modul concret Dn care se reflect@ activitatea autorit@?ii administra?iei publice Dn conBtiin?a civic@, eficien?a actului decizional administrativ la nivelul capitalei Bi cu deosebire la cel al Sectorului 1. Dntocmeste documente necesare actului de conducere din prim@rie9 inform@ri zilnice privind sesiz@rile f@cute telefonic de cet@?eni Bi problemele specifice administra?iei publice preluate din programele .'> analize Bi sinteze periodice. - DntocmeBte graficul cu planificarea lunar@ a personalului cu func?ii de conducere din cadrul Prim@riei Sectorului 1, pentru e&ecutarea I serviciului de permanen la domiciliu n afara orelor de program Bi comunic@ acestora datele la care urmeaz@ s@ e&ecute serviciul ! furnizeaz@ date Bi informa?ii personalului numit Dn serviciul de permanen?@ Bi asigur@ preluarea apelurilor telefonice primite pe centrala telefonic@ a prim@riei, Dntre orele 1!.60 0".00. - in afara orelor de program al prim@riei, tura de serviciu DndeplineBte Bi atribu?iile ofi?erului de serviciu din Prim@ria Sectorului 1. Arhitectul Sef coordoneaza urmatoarea structura 9 Art. 26 Atributiile Serviciului "utorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice sunt urmatoarele# - analizeaza, verifica, intocmeste si elibereaza documentatiile pentru9 - intocmeste certificate de urbanism lucrari de construire si demolare pentru9 constructii si amena7ari urbanistice din cadrul sectorului 1. - intocmeste autorizatii de construire imobile noi, consolidari, supraeta7ari, recompartimentari interioare, constructii si amena7ari urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1. - intocmeste autorizatii de desfiintare constructii e&istente. - autorizatiile si certificatele de urbanism sunt semnate de Ar4itectul Sef, Seful Serviciului, si intocmitor intocmeste corespondenta9 - intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi. - elibereaza si intocmeste corespondenta specifica prin care se precizeaza prevederile legale in care se incadreaza lucrarile de constructie propuse de solicitanti pe raza sectorului 1. - program cu publicul9 - verificare documentatii, - primire completari, eliberare certificate de urbanism si autorizatii inclusiv plansele ane&e vizate spre nesc4imbare. - intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certificatele de urbanism eliberate de Primaria Sectorului 1, solicitate de *irectia de Statistica, 8.L.P...L. si %.-.8.5. 7

colaborare cu *irectia %nspectie in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de constructii efectuate pe raza sectorului 1. colaborare cu Serviciul =uridic in vederea instrumentarii dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor 7udecatoresti privind lucrari de construire. colaborare cu Serviciul 1ond 1unciar si -adastru in vederea obtinerii datelor privind regimul 7uridic al terenurilor, necesar la intocmirea certificatelor de urbanism. colaborare cu Serviciul Secretariat :eneral +egistru Agricol, in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la Primar si Ar4itect Sef. colaborare cu Serviciul +egistratura +elatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ar4iveaza documentele eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din ar4iva serviciului. verificare documentatii de urbanism F P0;, P0* F #intrate in serviciu in vederea avizarii aprobarii$, din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare, incadrarii in prevederile P0: > intocmire avize te4nice si referate de inaintare spre abrobare, elibereaza si intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii documentatiilor de urbanism inaintate in vederea aprobarii colaboreaza cu elaboratorii documentatiilor de urbanism pe parcursul avizarii aprobarii acestora > programeaza si prezinta spre consultare, avizare -omisiei .e4nice de 0rbanism si Amena7area .eritoriului #-.0A.$, documentatiile de urbanism in faza de proiect > ar4iveaza documentele de urbanism aprobate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din ar4iva serviciului. organizeaza si tine secretariatul -.0A. > redacteaza si emite avizele de urbanism > inainteaza spre avizare J-omisiei de Administrare a *omeniului Public de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului incon7uratorK documentatiile de urbanism avizate te4nic > intocmeste si inainteaza proiectele de 4otarare catre -onsiliul Local Sector 1, in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism > sustine in comisiile -onsiliului Local sector 1, proiectele de 4otarare inaintate spre avizare acestora > consultari cu proiectantii elaboratori de documentatii de urbanism > emite la cerere puncte de vedere asupra incadrarii in zone urbanistice a unor amplasamente > colaboreaza cu alte servicii din Primaria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de avizare a documentatiilor de urbanism > participa la diverse comisii din cadrul P.8.5., la solicitarea acestora, in vederea sustinerii documentatiilor de urbanism avizate te4nic in cadrul serviciului > transmite Serviciului *ocumentatii de 0rbanism F *:0A. F P85, documentatiile aprobate> indeplineste orice alte sarcini dispuse de Ar4itectul Sef .

Art. 27 Atributiile $iroului $ransamente sunt urmatoarele# - analizeaza, verifica, intocmeste si elibereaza documentatiile pentru9 - certificate de urbanism pentru lucrari de e&tinderi retele de utilitati pe artere de importanta secundara, bransamente si racorduri, reabilitari sistem rutier, modernizari si reparatii strazi. - autorizatii de construire pentru lucrari de e&tinderi retele de utilitati pe artere de importanta secundara, bransamente si racorduri, reabilitari sistem rutier, modernizari si reparatii strazi, aflate pe teritoriul sectorului 1. - intocmeste certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru utilitati #electrica, apa canal, gaze$, conform competentelor legale. autorizatiile si certificatele de urbanism sunt semnate de Ar4itectul Sef, Seful 5iroului, si intocmitor. - intocmeste corespondenta9 - intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi. - elibereaza si intocmeste corespondenta specifica prin care se precizeaza prevederile legale in care se incadreaza lucrarile de constructie propuse de solicitanti pe raza sectorului 1. 8

program cu publicul9 verificare documentatii, primire completari, eliberare certificate de urbanism si autorizatii inclusiv plansele ane&e vizate spre nesc4imbare. intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certificatele de urbanism eliberate de Primaria Sectorului 1, solicitate de *irectia de Statistica, 8.L.P...L. si %.-.8.5. colaborare cu *irectia %nspectie in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de constructii efectuate pe raza sectorului 1. colaborare cu Serviciul =uridic in vederea instrumentarii dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor 7udecatoresti privind lucrari de construire. colaborare cu Serviciul 1ond 1unciar si -adastru in vederea obtinerii datelor privind regimul 7uridic al terenurilor, necesar la intocmirea certificatelor de urbanism. colaborare cu Serviciul Secretariat :eneral +egistru Agricol, in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la Primar si Ar4itect Sef. colaborare cu Serviciul +egistratura +elatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ar4iveaza documentele eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din ar4iva serviciului.

Art. 28 Atributiile Serviciului Publicitate si "utorizari sunt urmatoarele# - analizeaza documentatiile pentru certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru corpuri si panouri de afisa7, firme si reclame, intocmeste si elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de construire. - analizeaza documentatiile pentru avize de amplasare pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe ve4icule special ec4ipate, intocmeste si elibereaza avizele sus amintite. - program cu publicul - elibereaza corespondenta catre solicitanti, prin care se precizeaza prevederile legale in care se pot incadra lucrarile de constructii in domeniul publicitatii. - analizeaza oportunitarea si legalitatea propunerilor de amplasamant solicitate #activitate de teren si birou$. - stabileste o strategie proprie in materie de publicitate #tarife, densitate,$ face propuneri catre -onsiliul Local al Sectorului 1 in vederea promovarii 4otararilor reglementand acest domeniu. - colaboreaza cu alte servicii din Primaria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de publicitate> indeplineste orice alte sarcini dispuse de Ar4itectul Sef . - colaborare cu *irectia %nspectie in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de publicitate afisate pe raza sectorului 1. Art. 29 Atributiile Serviciului %ond %unciar si Cadastru sunt urmatoarele# - evidenta planurilor cadastrale si a registrului posesorilor de imobile, planuri intocmite la nivelul anului 1L"5> tine legatura cu departamentul de resort din cadrul Primariei -apitalei Bi cu celelalte institutii implicate Dn vederea actualizarii acestuia> - atesta regimul te4nic, economic Bi 7uridic al imobilelor pe baza evidentelor e&istente, precum si prin verificari pentru nevoi interne> o te4nic9 efectuarea masuratorii, identificarea pozitiei, configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii de folosinta si proprietari> o economic9 identificarea pe baza evidentelor e&istente si prin orice alte mi7loace a destinatiei, categoriei de folosinta a parcelelor si eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor> o 7uridic9 identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si a oricaror acte, precum si a posesiei efective> - efectuarea de masuratori pentru actualizarea planurilor cadastrale Dn situatii date si Dntocmeste planurile de situatie corespunz@toare> - identificarea Bi evidentierea tuturor imobilelor, terenurilor virane F de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a 8unicipiului 5ucuresti> identifica, prin orice mi7loace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora> ia masuri de conservare a terenurilor de catre autoritatile competente> - pregateste lucrarile -omisiei pentru aplicarea Legii nr.1"/1LL1 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor si fundamenteaza propunerile ce urmeaza a fi inaintate Prefecturii 8unicipiului 5ucuresti> 9

insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in domeniul administratiei publice locale> intocmire si fundamentare a proiectelor de /otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de *ispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate. intocmeste corespondenta> invitatii Dn vederea completarii documentatiilor, intocmeste si e&pediaza corespondenta specifica in care sunt precizate prevederile legale a Legii 1ondului 1unciar> program cu public> verificarea documentatiilor, complectarea dosarelor, eliberarea .itlurilor de Proprietate, a Proceselor 'erbale de punere Dn posesie>

Art. 30 Atributiile $iroului "viz Unic sunt urmatoarele# - promoveaza spre analiza -omisiei de Acorduri 0nice fisele te4nice necesare emiterii Acordului 0nic #avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura$ precum si alte avize si acorduri privind prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului, apararea civila, sanatatea populatiei. - intocmeste corespondenta9 - intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi. - elibereaza si intocmeste corespondenta specifica. - program cu publicul9 - verificare documentatiilor si a fiselor te4nice depuse in vederea inaintarii spre analiza -omisiei de Acorduri 0nice. - asigura secretariatul -omisiei de Acorduri 0nice - primire completari, - colaborare cu Serviciul +egistratura +elatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. - ar4iveaza documentele eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din ar4iva serviciului. Art. 31 Atributiile Directiei Inspectie sunt urmatoarele9 - efectueaza conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si 7uridice, a normelor in domeniul constructiilor si activitatilor economice, ordine si liniste publica> - constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul constructiilor si activitatilor economice, a ordinii si linistii publice> - la solicitarea Primariei si Prefecturii 8unicipiului 5ucuresti, participa la actiuni dispuse pe linie comerciala privind verificarea avizelor P.S.%. a tuturor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in spatii amplasate in imobile in care e&ista spatii de locuit si verificarea legalitatii activitatilor comerciale desfasurate in unitatile scolare din sector > - sustinerea celorlalte compartimente din primarie in desfasurarea activitatii de control specifice, prin formarea ec4ipelor comune de control si constatare > - urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse in procesele verbale de constatare a contraventiilor inc4eiate de %nspectia de Stat in -onstructii a 8unicipiului 5ucuresti > - intocmeste procese verbale si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale > in acest scop, tine legatura cu *.%...L. sector 1 si prin intermediul Serviciului -ontencios Administrativ =uridic, cu instantele de 7udecata si organele de politie > - efectueaza verificari pe teren si in ar4iva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei *omeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si 7uridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti > - participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei > - controleaza activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului %nspectie ;onala si Aplicarea Legislatiei pe *omeniul Public si Privat din cadrul Administratiei *omeniului Public Sector 1 > - informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor > prezinta rapoarte -onsiliului Local al Sectorului 1 > - intocmeste si fundamenteaza proiectele de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate > - se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei. - in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise 10

atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale sectorului 1 > urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii e&ecutarii lucrarilor in constructii > in vederea asigurarii obligatiei de a urmari respectarea disciplinei in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii si avand in vedere faptul ca inspectorii din cadrul *irectiei %nspectie cunosc realitatile urbanistice e&istente in teritoriu, avizeaza toate proiectele de 4otarari de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu privind realizarea de constructii pe raza sectorului 1 > - membrii anume desemnati de catre primarul de sector analizeaza si face propuneri pentru legalitatea licitatiilor efectuate de catre directiile din subordinea Primariei Sectorului 1. *irectia %nspectie are in subordine9 - Serviciul *isciplina in -onstructii care are in subordine 5iroul +egularizare .a&e, 0rmarire +ealizare -onstructii> - Serviciul %nspectie -omerciala, 2rdine si Liniste Publica. Art. 32 Atributiile Serviciului &isciplina in Constructii sunt urmatoarele9 - efectueaza conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si 7uridice, a normelor in domeniul constructiilor> - constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul constructiilor > - intocmeste procese verbale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale > in acest scop, tine legatura cu *.%...L. sector 1 si prin intermediul Serviciului -ontencios Administrativ =uridic, cu instantele de 7udecata si organele de politie > - efectueaza verificari pe teren si in ar4iva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei *omeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si 7uridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti > - participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei > - coordoneaza si controleaza activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului %nspectie ;onala si Aplicarea Legislatiei pe *omeniul Public si Privat din cadrul Adminstratiei *omeniului Public Sector 1 > - informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor > prezinta rapoarte -onsiliului Local al Sectorului 1 > - intocmeste si fundamenteaza proiectele de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate > - se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei > - in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale sectorului 1> - urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii e&ecutarii lucrarilor in constructii - urmareste si controleaza e&ecutarea constructiilor autorizate si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire> - intocmeste si fundamenteaza proiecte de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate> - constata si ia masurile legale in vigoare in cazul documentatiilor de P.0.*. si P.0.; #pentru solicitant$ depuse spre analiza -onsiliului Local al Sectorului 1> Art. 33 Atributiile $iroului Receptii si Regularizari 'a(e sunt urmatoarele# - efectueaza operatiunea de regularizare de ta&a pentru autorizatiile de construire emise de Primarul Sectorului1 > - desemneaza inspectori anume abilitati pentru a participa si e&ecuta demersurile conform legii la receptia finala la terminarea lucr@rilor de constructii . Art. 34 Atributiile Serviciului Inspectie Comerciala, )rdine si *iniste Publica sunt urmatoarele 9 - efectueaza conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si 7uridice, a activitatilor economice, ordine si liniste publica> - constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul activitatilor economice, a ordinii si linistii publice > - intocmeste procese verbale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea 11

masurilor stabilite prin procesele verbale > in acest scop, tine legatura cu *.%...L. Sector 1 si prin intermediul Serviciului -ontencios Administrativ, =uridic, cu instantele de 7udecata si organele de politie > efectueaza verificari pe teren si in ar4iva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei *omeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si 7uridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti > participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei > informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor > prezinta rapoarte -onsiliului Local al Sectorului 1 > intocmeste si fundamenteaza proiectele de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate > se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei > in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale sectorului 1.

Art. 35 Atributiile Directiei M n !e"ent #c$n$"ic sunt urmatoarele9 - organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru entitatile organizatorice din cadrul -onsiliului Local Sector 1> - intocmeste documentatia necesara pentru desc4iderea de credite bugetare, urmarind incadrarea in totalul creditelor aprobate prin buget> - analizeaza periodic, conform legii, e&ecutia bugetului pe titluri de c4eltuieli> - fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite intre articole bugetare> - organizeaza verificarea periodica in conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si urmareste respectarea legislatiei in vigoare> - organizeaza si e&ercita controlul financiar preventiv propriu in conformitate cu prevederile legale> - asigura intocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori in baza contractelor economice inc4eiate sau a comenzilor emise, precum si virarea in termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat> - asigura intocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor in strainatate si intocmirea decontului de c4eltuieli in acest sens> - organizeaza inregistrarea in evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale si intocmirea balantei de verificare sintetica si analitica> - organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale> - organizeaza si urmareste, impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului> - asigura aducerea la indeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1> - sc4imb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei :enerale a 8unicipiului 5ucuresti si cu administratia 1inanciara sector 1. *irectia 8anagement ,conomic are in subordine 9 - Serviciul Protectia si 8edicina 8uncii, P.S.%. - Serviciul 5uget, ,&ecutie 5ugetara - Serviciul -ontabilitate Serviciul 1inanciar Art. 36 Atributiile Serviciului Protectia si +edicina +uncii, P!S!I! sunt urmatoarele 9 - s@ asigure evaluarea riscurilor de accidentare Bi Dmboln@vire profesional@ la locurile de munc@, precum Bi s@ reevalueze riscurile ori de cEte ori sunt modificate condi?iile de munc@ Bi s@ propun@ m@surile de prevenire corespunz@toare, ce vor alc@tui programul anual de protec?ie a muncii > evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare Bi Dmboln@vire profesional@ Bi stabilirea nivelului de risc pe loc de munc@ Bi unitate > - s@ asigure auditarea securit@?ii Bi s@n@t@?ii Dn munc@ la nivelul unitatii ori de cEte ori sunt modificate condi?iile de munc@ Bi s@ stabileasc@ nivelul de securitate > auditarea presupune analiza activit@?ii Bi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative Dn vigoare > - s@ controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munc@, Dn scopul prevenirii accidetelor de munc@ Bi Dmboln@virilor profesionale > 12

s@ verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de cEte ori este nevoie dac@ no&ele se Dncadreaz@ Dn limitele de nocivitate admise pentru mediul de munc@, pe baza m@sur@torilor efectuate de c@tre organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate Bi s@ propun@ m@suri te4nice Bi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul > s@ participe Bi s@ Bi dea avizul la anga7area personalului, respectiv la modul Dn care acesta corespunde cerin?elor de securitate > s@ asigure instruirea Bi informarea personalului Dn probleme de protec?ie a muncii, atEt prin cele trei forme de instructa7e # introductiv general, la locul de munc@ Bi periodic $, cEt Bi prin cursuri de perfec?ionare > s@ asigure evaluarea cunoBtin?elor dobEndite Dn procesul de instruire prin e&amene, teste, probe practice, etc. > s@ propun@ m@suri pentru formarea personalului cu resposabilit@?i Dn domeniul protec?iei muncii, Dn func?ie de necesit@?ile concrete > s@ organizeze propaganda de protec?ie a muncii > s@ elaboreze lista cu dotarea personalului cu ec4ipamente individuale de protec?ie Bi de lucru, s@ participe la recep?ia mi7loacelor de protec?ie colectiv@ Bi a ec4ipamentelor te4nice Dnainte de punerea lor Dn func?iune > s@ participe la cercetarea accidentelor de munc@ Bi s@ ?in@ eviden?a acestora > s@ colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaBterea la zi a situa?iei Dmboln@virilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munc@ pentru identificarea factorilor de risc de Dmboln@vire profesional@ Bi propunerea m@surilor de securitate corespunz@toare > s@ propun@ sanc?iuni sau stimulente economice pentru modul Dn care se realizeaz@ programul de m@suri de protec?ie a muncii > s@ propun@ sanc?iuni sau stimulente economice pentru modul Dn care se respect@ cerin?ele de securitate a muncii Dn organizarea Bi desf@Burarea proceselor te4nologice la toate locurile de munc@ > s@ colaboreze cu serviciul medical Dn fundamentarea programului de m@suri de protec?ie a muncii > s@ colaboreze cu reprezentan?ii anga7a?ilor cu atribu?ii pentru securitatea Bi s@n@tatea Dn munc@, cu persoanele 7uridice sau fizice abilitate anga7ate pentru a presta servicii Dn domeniu pentru realizarea programelor privind Dmbun@t@?irea condi?iilor de munc@ incluse Dn contractele colective. Structura 8edicina 8uncii s@ participe la evaluarea riscurilor privind Dmboln@virile profesionale> s@ monitorizeze starea de s@n@tate a anga7a?ilor prin 9 e&amene medicale la anga7area Dn munc@> e&amen medical de adaptare> control medical periodic> e&amen medical la reluarea activit@?ii> s@ Dndrume activitatea de reabilitare profesional@, reconversia profesional@, reorientarea profesional@ Dn caz de accident de munc@, boal@ profesional@, boal@ legat@ de profesie sau dup@ afec?iuni cronice> s@ comunice e&isten?a riscului de Dmboln@vire profesional@ c@tre to?i factorii implica?i Dn procesul muncii> s@ consilieze anga7atorul privind adaptarea muncii Bi a locului de munc@ la caracteristicile psi4ofiziologice ale anga7a?ilor> s@ consilieze anga7atorul pentru fundamentarea strategiei de securitate Bi s@n@tate la locul de munc@> s@ participe la sistemul informa?ional na?ional privind accidentele de munc@ Bi bolile profesionale

5. -

Pentru aplicarea, controlul Bi supraveg4erea m@surilor de ap@rare Dmpotriva incendiilor 9 s@ propun@ primarului stabilirea, prin dispozi?ii scrise, a responsabilit@?ilor Bi modului de

13

s@ propun@ primarului stabilirea, prin dispozi?ii scrise, a responsabilit@?ilor Bi modului de organizare privind ap@rarea Dmpotriva incendiilor Dn Prim@rie> s@ le actualizeze ori de cEte ori apar modific@ri Bi s@ le aduc@ la cunoBtin?@ salaria?ilor, utilizatorilor Bi oric@rei persoane interesate> s@ asigure identificarea Bi evaluarea riscurilor de incendiu din Prim@rie Bi s@ 7ustifice autorit@?ilor competente c@ m@surile de ap@rare Dmpotriva incendiilor sunt corelate cu natura Bi nivelul riscurilor> s@ ob?in@ avizele Bi autoriza?iile de prevenire Bi stingere a incendiilor, prev@zute de lege> s@ Dntocmeasc@ Bi s@ actualizeze permanent lista cu substan?ele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate Dn activitatea sa sub orice form@, cu men?iuni privind9 propriet@?ile fizico c4imice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint@ pentru s@n@tate Bi mediu, mi7loacele de protec?ie recomabdate, metode de prim a7utor, substan?e pentru stingere, neutralizare sau decontaminare> s@ elaboreze instruc?iunile de ap@rare Dmpotriva incendiilor Bi s@ stabileasc@ sarcinile ce revin salaria?ilor, pentru fiecare loc de munc@> s@ verifice ca, atEt salaria?ii, cEt Bi persoanele din e&terior, care au acces Dn Prim@rie, primesc, cunosc Bi respect@ instruc?iunile necesare privind m@surile de ap@rare Dmpotriva incendiilor> s@ stabileasc@ responsabili Dn cadrul compartimentelor din Prim@rie cu atribu?ii privind punerea Dn aplicare, controlul Bi supraveg4erea m@surilor de ap@rare Dmpotriva incendiilor> s@ asigure mi7loacele te4nice corespunz@toare Bi personalul necesar interven?iei Dn caz de incendiu, precum Bi condi?iile de preg@tire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activit@?ii Bi m@rimea unit@?ii> s@ asigure Dntocmirea planurilor de interven?ie Bi condi?iile pentru ca acestea s@ fie opera?ionale Dn orice moment> s@ asigure contactele, Dn?elegerile, anga7amentele, conven?iile Bi planurile necesare corel@rii, Dn caz de incendiu, a ac?iunii for?elor Bi mi7loacelor proprii cu cele ale unit@?ilor de pompieri militari Bi cu cele ale serviciilor de urgen?@ ce pot fi solicitate Dn a7utor> s@ permit@ accesul acestora Dn Prim@rie Dn scop de recunoaBtere, de instruire sau de antrenament Bi s@ participe la e&erci?iile Bi aplica?iile tactice de interven?ie organizate> s@ asigure Bi s@ pun@ Dn mod gratuit la dispozi?ia for?elor c4emate Dn a7utor mi7loacele te4nice, ec4ipamentele de protec?ie individual@, substan?ele c4imice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg, din e&isten?a Bi func?ionarea unit@?ii sale, precum Bi medicamentele Bi antidotul necesare acord@rii primului a7utor> s@ propun@ prevederea fondurile necesare realiz@rii m@surilor de ap@rare Dmpotriva incendiilor Bi s@ asigure, la cerere, plata c4eltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau 7uridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor Dn unitatea sa> s@ stabileasc@ Bi s@ transmit@, c@tre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unit@?ii sale, precum Bi c@tre ter?ii interesa?i, regulile Bi m@surile de ap@rare Dmpotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea Bi conservarea produselor respective.

Direct$r #%ecuti& A'(unct Art. 37 Atributiile Serviciului $uget, E(ecutie $ugetara sunt urmatoarele 9 - intocmirea si centralizarea proiectelor de buget pentru *.A.%.P.,A.1.%.0.S.P., *.:.A.S., *.%...L., A.*.P., -.%.A. nr.6,-amin Pensionari nr. 1, -antina -entrala de A7utor Social, Primariei Sectorului 1, -entrului 8ilitar, Protectie -ivila, 8edici 'eterinari, - verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atat cea sintetica , cat si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori> - intocmirea situatiei centralizate #inclusiv unitati subordonate$, privind necesarul de c4eltuieli in vederea intocmirii proiectului de buget anual cat si a rectificarilor acestuia, in baza solicitarilor inaintate de institutiile si serviciile publice subordonate> - propune desc4iderea si retragerea de credite lunara si intocmeste documentatia necesara > intocmirea ane&elor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice > - urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie -ivila, -entrul 8ilitar, 8edici 'eterinari pentru a nu fii depasite prevederile bugetare alocate, - verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare in fisele de cont pentru e&ecutia bugetara pentru Primaria sectorului 1, -entrul 8ilitar, Apararea -ivila, A7utoarelor pentru producatorii agricoli, 1ondurilor cu *estinatie Speciala, -ircumscriptia Sanitar F 'eterinara> 14

verificarea inc4iderii platilor cu c4eltuielile acolo unde este cazul> verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si c4eltuieli materiale, personale, capitale #H10, (00$ ale Primariei Sectorului 1, -entrul 8ilitar, Apararea -ivila, 1ondurilor cu *estinatie Speciala, -ircumscriptia Sanitar F'eterinara> intocmirea e&ecutiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a -onsiliului Local al sectorului 1> centralizarea bilanturilor pentru -onsiliul Local al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la Administratia 1inanciara sector 1 si la *irectia de trezorerie si -ontabilitate Publica> tine evidenta anga7amentelor bugetare si legale si face raportarile necesare >

Art. 38 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele 9 - intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile #banca, casa lei si in devize, diverse, de salarii$ > - introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare > - furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a e&ecutiei bugetare , cat si a altor raportari statistice> - inregistrarea mi7loacelor fi&e si a obiectelor de inventar in registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane> - repartizarea c4eltuielilor de intretinerte pe c4iriasi, urmarirea incasarii cotelor de intretinere si a c4iriilor, precum si virarea la bugetul de stat a sumelor incasate in termen legal> - intocmirea 2.P./... si cecurilor pentru numerar> - inregistrare operatiuni contabile in fise de cont> - operarea in calculator a tuturor inregistrarilor contabile efectuate> - urmarirea si verificarea viramentelor bancare #lei si devize$> - urmarirea si verificarea registrului de casa # lei si devize$> - urmarirea lic4idarii avansurilor spre decontare , debitori din cote de intretinere, c4irii, convorbiri telefonice, etc., creat penalitati de intarziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget> - inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar ac4izitionate pentru Primaria Sectorului 1, Protectie -ivila, -entrul 8ilitar si 8edici 'eterinari> - intocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masa, benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz> - verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare> - verificarea conturilor si inc4iderea acestora la finele anului> - intocmirea listelor pentru acordarea a7utoarelor pentru producatorii agricoli in baza 2.0.:. nr.(2/2006 modificata si completata de 2.0.:. "2/2006 > - evidentierea restantelor privind a7utoarele pentru producatorii agricoli prin intocmirea fiselor si efectuarea statelor de plata pentru acestea> - intocmirea si tinerea evidentei contractelor spatiilor comerciale vandute in baza legii 550/2002, urmarirea incasarii contractelor cu plata in rate, aplicarea dobanzii si penalitatilor aferente> Art. 39 Atributiile Serviciului %inanciar sunt urmatoarele 9 - predarea de catre Serviciul +esurse 0mane la termenele stabilite pentru intocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente9 organigrama Primariei Sectorului 1> foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou> prezenta pentru orele suplimentare> certificatele medicale > instiintarile pentru concediile de odi4na solicitate cu plata in avans> instiintarile privind modificarea sporurilor de vec4ime ale salariatilor> - intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, 8edicilor 'eterinari, -onsilierilor -onsiliului Local ai sectorului 1,atat pentru avans cat si pentru lic4idarea drepturilor salariale> - calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar> - calcularea concediilor de odi4na acordate in avans si efectuarea platii acestora> - intocmirea lunara a centralizatorului de salarii, intocmirea 2P/. urilor aferente drepturilor salariale> - urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, intocmirea actelor aditionale pentru ma7orarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de cate ori este necesar> 15

eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati # medic de familie, policlinica, spital, imprumuturi , ac4izitionari de bunuri, compensare caldura$> urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate atat pentru alegerile locale cat si pentru alegerile generale din anul 2000, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite> intocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1 cat si centralizarea situatiei statistice pe -onsiliul Local incluzand subunitatile noastre #A.*.P., Administratia Pietelor, *.%...L., *.:.A.S., PS1$> intocmirea si transmiterea semestriala la Administratia 1inanciara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si c4eltuielile de personal din unitatea noastra> intocmirea si transmiterea lunara la -asa de Pensii a Sectorului 1, la -asele de Sanatate # a 2.P.S.).A.=., a .ransporturilor, a 8unicipiului 5ucuresti$ la A.8.2.1. a declaratiilor privind contributiile la fondurile 9 asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, a7utorului de soma7> intocmirea si transmiterea lunara la Administratia 1inanciara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite> inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor -onsiliului local al sectorului 1> completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor anga7ati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare> introducerea nominala a sumelor pentru stabilirea premiilor de 2M, respectiv 10M si calcularea fondului total de premiere> efectuarea platii premiilor de 2M, respectiv 10M cat si primele individuale> introducerea nominala a sumelor pentru stabilirea salariului 3%%%> efectuarea platii a salariului 3%%% > ridicarea si depunerea de numerar de la .rezoreria Sector 1> ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara> efectuarea tuturor platilor si incasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1> intocmirea si predarea zilnica a registrului de casa > e&ercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale Primariei Sectorului 1, Aparare -ivila, Protectie 8ilitara si -ircumscriptia Sanitar 'eterinara >

Art. 40 Atributiile Directiei Au'it )ublic Intern sunt urmatoarele 9 - *irectia de Audit Public %ntern are atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivelul sectorului l > - *irectia coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea de audit intern desfasurata in unitatile subordonate Primariei Sectorului 1 , in vederea definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern > - -olaboreaza permanent cu forurile ierar4ic superioare, -AP% si 0-AAP% din cadrul 8inisterului 1inantelor Publice > - ,laboreaza norme metodologice de audit public intern specifice Administratiei locale F Sector l pe care le supune spre avizare 0-AAP% > - ,laboreaza proiectul planului anual de audit public intern in urma consultatii cu conducatorul institutiei publice #Primarul$ > - ,&ercita auditarea asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Primariei Sectorului l , inclusiv entitatile subordonate si cele finantate din bugetul de venituri si c4eltuieli al -onsiliului local > 'a transmite in termen de 10 zile de la inc4iderea trmestrului catre organul ierar4ic superior F 0-AAP% F sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate sau a structurilor auditate si consecintele neindeplinirii acestora, insotite de documentatia relevanta > - La cererea 0-AAP%, *irectia de audit public intern din cadrul Primariei Sectorului va transmite rapoarte periodice cu privire la constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit desfasurate > - *irectorul *irectiei de audit public intern va acorda avizul favorabil sau nefavorabil in vederea numirii auditorilor interni din cadrul *irectiei cit si a sefilor de servicii/birouri din entitatile subordonate, dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidatii pentru ocuparea functiei de auditori interni > 16

%n cazul revocarii auditorilor interni de catre conducatorul institutiei publice, seful compartimentului sau dupa caz directorul directiei de audit trebuie sa analizeze motivele, sa efectueze investigatii sa poarte discutii directe cu auditorii in cauza in termen de 10 zile, in vederea prezentarii avizului favorabil sau nefavorabil al revocarii > *irectorul *irectiei de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de audit public intern din sectorul l

Art. 41 Atributiile Serviciului "udit "parat Propriu sunt urmatoarele 9 - e&ercita auditul public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Primariei, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public > - auditeaza, cel putin o data la 6 ani fara a se limita la acestea, activitatile compartimentelor aparatului propriu Direct$r #%ecuti& A'(unct Art. 42 Atributiile Serviciului "udit Economic Institutii Subordonate sunt urmatoarele 9 1. Asigurarea obiectiva si consilierea, in vederea imbunatatirii sistemelor si activitatilor entitatii publice > 2. ,valuarea performantei de management > 6. Analiza eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului si a proceselor administrarii > H. ,fectueaza activitatii de de audit pentru a evalua daca sistemele de management ale entitatii publice sint transparente si sint conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate > 5. ,&amineaza daca criteriile stabilitate pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor pentru entitatii publice sint corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sint conforme cu obiectivele !. ,valuarea sistemelor de conducere si control intern, cu scopul daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora > (. ,valuarea calitatii si eficentei cu care conducatorul institutiei publice#si pe scara ierar4ica , conducatorii structurilor subordonate$ organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile, activitatile si actiunile specifice institutiei publice > ". Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor si a te4nicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu privire la indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin determinarea abaterii dintre obiectivul planificat si cel efectiv. L. 0rmarirea si imbunatatirea flu&ului informational intern si e&tern > 10 Analiza si evaluarea calitatii muncii si a randamentului personalului anga7at > 11 'erificarea si analiza depistarii deficientelor in conpartimentele de +esurse 0mane, in concordanta cu legislatia in vigoare > 12 F ,laborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului > 16 F +aporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile desfasurate > 1H %n cazul identificarii de pre7udicii, raporteaza imediat sefului/director > 15 Auditeaza si analizeaza 9 activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatiile publice din momentul constituirii anga7amentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta e&terna > constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creante , precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora > administrarea patrimoniului public, precum si vinzarea, ga7area , concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitatilor administrativ teritoriele> sistemul contabil si fiabilitatea acestuia > concordanta sistemului informatic cu cel economic > ,fectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate , economicitate, eficienta si eficacitate. 17

Activitatea se va desfasura la nivelul sectorului #unitati subordonate Primariei$. Art. 43 Atributiile Serviciului "udit 'e,nic Institutii Subordonate sunt urmatoarele 9 1. Auditeaza si analizeaza 9 listele cu propunerile obiectivelor de investitii aferente sectorului 1 > propunerile de c4eltuieli aferente acestor obiective de investitii > daca procedurile de selectie si contractele pentru e&ecutia serviciilor si lucrarilor de reparatii si investitii sint transparente si in conformitate cu legislatia in vigoare > modul de derulare si urmarire a contractelor specifice activitatii de investitii > documentele aferente obtinerii de credite e&terne pentru finantarea obiectivelor de investitii > toate obiectivele de investitii de la initiere pina la finalizarea acestora > concordanta dintre documentatie #contract, devize, situatii de lucrari, decontarea facturilor $ cu fapticul pe teren > calitatea lucrarilor e&ecutate in conformitate cu legislatia in vigoare > daca propunerile obiectivelor de investitii si reparatii se incadreaza in c4eltuielile aprobate prin bugetul de venituri si c4eltuieli > daca au fost inc4eiate contracte sau acte aditionale la contracte fara acoperire bugetara > 2. +aporteaza periodic asupra constatarilor , concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile desfasurate . 6. %n cazul identificarii de deficiente care atrag dupa sine pre7udicii, va raporta imediat sefului/director. H. ,fectueaza controale inopinante sau inspectii la cereea sefului/director. 5. 2rice alte sarcini conforme cu legislatia in vigoare trasate de sef/director. !. Activitatea se va desfasura la nivel de sector.#unitati subordonate$. Art. 44 Atributiile Serviciului de Control Economico-%inanciar pentru "sociatiile de Proprietari sunt urmatoarele 9 -Analizeaza si controleaza organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari in conformitate cu 2rdonanta nr."5/60 august 2001 si cu /otararea :uvernului +omaniei nr.H00/2 aprilie 2006, pentru aprobarea )ormelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietari > --ontroleaza aplicarea si respectarea Legii nr. 22/1" nov.1L!L privind anga7area gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor > --ontroleaza aplicarea si respectarea 2rdinului 8inistrului 1inantelor Publice nr. 262L/2" dec.2001 pentru aprobarea )ormelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoane 7uridice fara scop lucrativ> -%n cazul depistarii unor deficiente si/sau pre7udicii va raporta imediat sefului de serviciu > -'a avea o strinsa colarorare cu biroul relatii asociatii proprietari > Art. 45 Atributiile Directiei In&estitii sunt urmatoarele9 - ,laboreaz@ strategia de dezvoltare te4nico edilitar@ a Sectorului 1 > - Gntocmeste certificatele de urbanism pentru lucrarile edilitare derulate prin *irectia de %nvestitii, conform legii > - 2btine avizele legale necesare Dntocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin *irectia de %nvestitii > - Gntocmeste autorizatiile de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin *irectia de %nvestitii, aprobate la final de Ar4itectul Sef al -onsiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1 > - -olaboreaz@ cu direc?iile Bi serviciile de specialitate din cadrul Prim@riei :enerale a 8unicipiului 5ucureBti Bi ale prim@riilor de sector Dn elaborarea Bi aplicarea P0:, P0* Bi P0;, cEt Bi a altor programe de dezvoltare urban@ * - +@spunde de Dntocmirea programelor de finan?are a obiectivelor de investi?ii urbane din cadrul Sectorului 1 > - GntocmeBte listele cu propunerile obiectivelor de investi?ii > - Promoveaz@ propunerile de c4eltuieli aferente obiectivelor de investi?ii Dn -onsiliul local > - -olaboreaz@ cu proprietarii re?elelor edilitare subterane, pentru coordonarea activit@?ii investi?iionale a acestora > - 2rganizeaz@ procedurile de selec?ie Bi contractare pentru e&ecu?ia serviciilor Bi lucr@rilor obiectivelor de investi?ii > - 0rm@reBte Bi verific@ modul de derulare a contractelor specifice activit@?ii de investi?ii > - Asigur@ decontarea serviciilor Bi lucr@rilor contractate, Dn condi?iile stipulate de lege > - -olaboreaz@ permanent cu proiectan?ii Dn procesul de elaborare a documenta?iilor te4nico 18

economice > -olaboreaz@ cu organele abilitate s@ verifice calitatea lucr@rilor, cEt Bi opera?iunile de finan?are Bi decontare a lucr@rilor * GntocmeBte caietele de sarcini pentru concesion@ri Bi contracte de -282*A. > Asigur@ contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe Bi r@spunsuri la numeroasele sesiz@ri privind starea re?elelor edilitare Bi a sistemelor rutiere > 8onitorizeaz@ re?eaua stradal@ a sectorului Bi asigur@ permanent corectitudinea informa?iilor Bi actualizarea lor Dn bazele de date aferente > 'erific@ documenta?iile te4nico economice Dn comisia te4nic@ a Prim@riei Sectorului 1 > Asigur@ documenta?ia necesar@ coordon@rii realiz@rii re?elelor edilitare cu forurile competente din Prim@ria :eneral@ a 8unicipiului 5ucureBti Bi S.-. APA )2'A 5ucureBti S.A. > Actualizeaz@ avizele aferente documenta?iilor Bi preg@teBte documenta?ia te4nic@ Dn vederea ob?inerii autoriza?iilor de construire necesare desf@Bur@rii lucr@rilor edilitare > -olaboreaz@ cu Administra?ia *omeniului Public de sector Dn vederea elabor@rii Bi realiz@rii planului de repara?ii pe anul Dn curs > -olaboreaz@ cu *irectia de Administrare a %nvatamEntului Preuniversitar Dn vederea elabor@rii Bi realiz@rii planului de repara?ii pe anul Dn curs > -olaboreaz@ cu Administratia 1ondului %mobiliar al 0nitatilor Sanitare din sectorul 1 Dn vederea elabor@rii Bi realiz@rii planului de repara?ii pe anul Dn curs > -olaboreaz@ cu *irectia pentru Administrarea 1ondului %mobiliar al unitatilor de sanatate publica Sector 1 Dn vederea elabor@rii Bi realiz@rii planului de repara?ii pe anul Dn curs > *esfasoara activitati de constituire si Dntretinere a patrimoniului social cultural #monumente, statui, obiective de agrement, gropi ecologice etc.$ > GntocmeBte documenta?iile necesare ob?inerii de credite e&terne pentru finan?area obiectivelor de investi?ii > GntocmeBte Bi verific@ documenta?iile aferente viabiliz@rilor cartierelor de locuin?e ce urmeaz@ a fi construite > GntocmeBte centralizatoarele cu datele cl@dirilor de locuit multieta7ate care necesit@ consolid@ri > GntocmeBte materiale solicitate de 5iroul de %magine Bi mass media referitoare la stadiul lucr@rilor de investi?ii > -olaboreaz@ cu serviciile Prim@riei Sectorului 1, A.*.P. Sector 1, Administra?ia Pie?elor, *irec?ia de Administra?ie pentru Gnv@?@mEntul Preuniversitar, *irec?ia pentru Protec?ia -opilului, +.A...5. etc. > -olaboreaz@ cu institutii guvernamentale abilitate, Dn vederea obtinerii de credite e&terne.

Art. 46 Atributiile Serviciului "c,izitii Publice de *ucrari sunt urmatoarele9 - face preselectia #agrearea$ societatilor comerciale care au ca obiect de activitate e&ecutia de lucrari specifice programului de investitii - organizeaza sistemul de selectie al societatilor comerciale care e&ecuta lucrari, constituind o baza de date privind evolutia preturilor pe piata materialelor, fortei de munca, transporturi etc. - colaboreaza cu societatile care elaboreaza documentatii te4nico economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrarile de investitii aprobate - organizeaza procedurile de atribuire a contractelor de ac4izitii publice de lucrari de investitii - urmareste modul de Dndeplinire al conditiilor contractuale pe durata de e&ecutie a lucrarilor, cat si Dn perioada de garantie - elaboreaza dosarele de ac4izitii publice si contractele aferente acestora - elaboreaza documentatiile, instructiunile pentru ofertanti, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de ac4izitii publice Art. 47 Atributiile Serviciului "c,izitii si &erulare Servicii sunt urmatoarele9 - Dntocmeste programul de elaborare a documentatiilor te4nico economice necesare realizarii obiectivelor de investitii aprobate de -onsiliul Local al sectorului 1 - face preselectia #agrearea$ societatilor comerciale care au ca obiect de activitate Dntocmirea documentatiilor te4nico economice de specialitate - Dntocmeste si aproba temele necesare proiectelor de investitii - asigura secretariatul -omisiei .e4nico ,conomice al Primariei Sectorului 1 - organizeaza procedurile de atribuire ale lucrarilor din categoria serviciilor #proiectare, e&pertizare, evaluare etc.$ necesare investitiilor - asigura pregatirea permanenta Dntre prestatorul de servicii si e&ecutantul de lucrari, pentru realizarea obiectivelor de investitii Dn parametrii te4nico economici programati 19

participa la receptia obiectivelor de investitii face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care sa permita o selectie mai riguroasa a acestora urmareste Dntocmirea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin *irectia de %nvestitii, aprobate la final de Ar4itectul Sef al -onsiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1, pe baza de memorii te4nice si planuri cadastrale #19500 si 192.000$, conform legii urnareste obtinerea avizelor legale necesare Dntocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin *irectia de %nvestitii

Art. 48 Atributiile Serviciului "vize, "corduri si "utorizari sunt urmatoarele9 - tine evidenta scrisa a tuturor lucrarilor ce au fost repartizate serviciului - verifica si Dntocmeste certificate de urbanism pentru lucrarile derulate prin *irectia de %nvestitii, conform legii, aprobate Dn final de Ar4itectul Sef al -onsiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1 #cu consultarea serviciilor de specialitate F -adastru si =uridic$ - verifica si Dntocmeste autorizatii de construire pentru lucrarile derulate prin *irectia de %nvestitii, conform legii, aprobate Dn final de Ar4itectul Sef al -onsiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1 - verifica si Dntocmeste autorizatii de desfiintare pentru lucrarile derulate prin *irectia de %nvestitii, conform legii, aprobate Dn final de Ar4itectul Sef al -onsiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1 - verifica pe teren lucrarile pentru care se elaboreaza certificate de urbanism, autorizatii de construire sau autorizatii de desfiintare - transmite de urgenta note de constatare Serviciului *isciplina Dn -onstructii Dn cazul lucrarilor Dncepute sau e&ecutate fara autorizatie de construire sau de desfiintare - Dntocmeste Dn termen legal corespondenta privind completarea sau restituirea documentatiilor analizate - colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Primariei 8unicipiului 5ucuresti si ale primariilor de sector pentru elaborarea si aplicarea P0:, P0;, P0* - colaboreaza cu administratorii de retele edilitare si cu directiile de specialitate din cadrul Primariei 8unicipiului 5ucuresti, pentru coordonarea activitatii acestora - monitorizeaz@ re?eaua stradal@ a sectorului Bi asigur@ permanent corectitudinea informa?iilor Bi actualizarea lor Dn bazele de date aferente - colaboreaza cu serviciile Primariei sectorului 1, Administartiei *omeniului Public Sector 1, *irectia de Administrare pentru %nvatamantul Preuniversitar si cu alte structuri ale Administratiei Publice Locale Art. 48 Atributiile Serviciului &erulare "c,izitii Publice sunt urmatoarele9 - Dntocmeste listele anuale pentru lucrarile de investitii Dn continuare, planificand fondurile necesare finalizarii acestora - face propuneri de completare sau dezvoltare ale investitiilor de lucrari edilitare #retele de apa potabila, retele de canalizare, reabilitare sistem rutier etc.$ - raspunde impreuna cu beneficiarii sau administratorii directi de intocmirea programelor de finantare a obiectivelor de investitii urbane in cadrul Sectorului 1 - urmareste modul de derulare a contractelor specifice activitatii de investitii, impreuna cu beneficiarii sau administratorii directi - urmareste Dn teren e&ecutia lucrarilor, pe parcursul desfasurarii investitiei - Dntocmeste si actualizeaza cartea te4nica a constructiei - asigura decontarea serviciilor si lucrarilor contractate, in conditiile stipulate de lege - colaboreaza permanent cu firmele de proiectare si de consultanta pe parcursul derularii contractelor de investitii - colaboreaza cu organele abilitate sa controleze calitatea lucrarilor e&ecutate, cat si finantarea si decontarea acestora Atributiile Directiei +$sp$' rie ,$"un l sunt urmatoarele9 Art. 49 Atributiile Serviciului Inspectie, .ospodarie Comunala si Probleme Edilitare sunt urmatoarele 9 - indruma, supraveg4eaza, planifica activitatea de gospodarie comunala si probleme edilitare> - creeaza banca de date Dn domeniu> 20

Dntocmeste, reactualizeaza si tine evidenta planlurilor edilitar F gospodaresti> actioneaza Dn teritoriu conform planurilor si propunerilor la nivelul directiei> tine legatura permanenta cu institutiile de profil> verifica Dn teren sesizarile si reclamatiile Dn domeniu> propune, Dntocmeste si urmareste elaborarea documentatiilor de profil> asigura transmiterea din si Dn teritoriu, catre celelalte sevicii din cadrul directiei> ac?ioneaz@ pentru ridicarea ve4iculelor f@r@ st@pEn sau abandonate pe terenuri apar?inEnd domeniului public> urm@reBte aplicarea legisla?iei Dn vigoare privind autorizarea e&ecut@rii lucr@rilor de construire pentru branBamente. prin *ispozi?ie a Primarului Sectorului 1, personalul de e&ecu?ie poate ac?iona pentru aplicarea legisla?iei Dn vigoare privind activitatea comercial@, a ordinii Bi liniBtii publice inclusiv Dn pie?e, tErguri Bi oboare. Dndeplineste atributii privind organizarea de protectie civila pe raza sectorului 1 si evidenta militara pentru salariatii primariei sectorului 1 supraveg4erea respectarii legislatiei in vigoare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia> documentare si specializare permanenta in domeniu> sc4imb de e&perienta cu institutii similare sau de profil din tara sau din afara> relatii cu societatea civila, 2): uri, fundatii si alte institutii> indeplineste si alte atributii specifice primariei.

Art. 50 Atributiile Serviciului Ecologie si Protectia +ediului sunt urmatoarele 9 - actioneaza Dn teritoriu conform planurilor si propunerilor la nivelul directiei> - tine legatura permanenta cu institutiile de profil> - verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile Dn domeniu> - propune, Dntocmeste si urmareste elaborarea documentatiilor de profil> - asigura transmiterea din si Dn teritoriu, catre celelalte sevicii din cadrul directiei> - supraveg4erea respectarii legislatiei in vigoare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia> - elaboreaza analize, studii si cercetari privind fundamentarea deciziilor in domeniul protectiei mediului si ecologie urbana> - fundamenteaza si elaboreaza strategii si reglementari locale privind protectia mediului si ecologie urbana> - implementarea sistemelor informationale si a bazelor de date privind calitatea si monitorizarea factorilor de mediu si a surselor de poluare> - optimizarea sistemului de salubrizare si promovarea reciclarii materialelor refolosibile> - gestionarea si e&tinderea ariilor o&igenate si a suprafetelor acvatice> - urmarirea respectarii modului de utilizare a terenurilor in conformitate cu legislatia de mediu> - promovarea de programe si proiecte de reconstructie ecologica> - documentare si specializare permanenta in domeniu> - sc4imb de e&perienta cu institutii similare sau de profil din tara sau din afara> - relatii cu societatea civila, 2): uri, fundatii si alte institutii> - implementarea directivelor 0niunii ,uropene in domeniul protectiei mediului la nivel de administratie locala, - indeplineste si alte atributii specifice primariei. Art. 51 Atributiile Serviciului +edicina /eterinara sunt urmatoarele 9 - intocmeste si actualizeaza situatia epizootica a teritoriului,potrivit competentei teritoriale. in cazul suspectarii aparitiei de boli epizootice ia masuri imediate pentru izolarea animalelor suspecte,instituie masuri de carantina si anunta telefonic *irectia Sanitar 'eterinara,Primaria sectorului 1si alte institutii cu atributii in domeniu. in cazul zoonozelor informeaza operativ unitatile sanitare din municipiul 5ucuresti organizeaza si efectueaza in comun actiuni de profila&ie si combatere. elibereaza documentele necesare pentru adeverirea proprietatii asupra animalelor si a starii sanitare veterinare din localitate potrivit normelor stabilite de 8inisterul Agriculturii Alimentatiei si Padurilor. 21

ia masuri pentru intretinerea si folosirea conform regulilor sanitare veterinare a pasunilor, adaposturilor de animale, terenuri de trecere a turmelor de animale, a locurilor de aglomerare a animalelor in tirguri, mori, abatoare, puncte de taiere, piete si a locurilor aflate in administrare.

Art. 52 Atributiile Serviciului %ond Imobiliar sunt urmatoarele 9 - .ine evidenta fondului locativ proprietate de stat in limitele de competenta stabilite prin legislatia si actele de autoritate ale municipalitatii #Legea 11H/1LL! si )ormele 8etodologice de aplicare a acesteia elaborate de :uvernul +omaniei > 2.:.+. nr. 1L/1LLH si )ormele 8etodologice de aplicare a acesteia > Legea 152/1LL" si /.:.L!2/2001 privind construirea de locuinte in regim de inc4irirere pentru tineri si familii de tineri, cu finantare de la bugetul de stat si credite e&terne > +egulamentul de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora , din fondul locativ de stat cf./otararii -.:.8.5. nr.H2/16.02.2006 $ > - 'erifica pe teren si in dosarele e&istente in evidenta A.1.%. , S- +28 '%AL SA si *irectia de %mpozite si .a&e Locale, situatia locuintelor, gara7elor si dependintelor disponibile cat si reglementarile solicitate de locatari > - %ntocmeste si fundamenteaza propunerile de reglementare si repartizare a locuintelor, gara7elor, dependintelor , transcrierile, includerile in contractele de inc4iriere> - Primeste si instrumenteaza dosarele persoanelor indreptatite sa contracteze locuinte proprietate #2:+ 1L/1LLH si )ormele 8etodologice de aplicare a acesteia$ > - Primeste si instrumenteaza dosarele persoanelor indreptatite sa contracteze locuinte proprietate de stat # Legea 11H/1LL! si )ormele 8etodologice de aplicare a acesteia$ > - %ntocmeste si fundamenteaza proiecte de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate > - Sc4imb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei 8unicipiului 5ucuresti > - Asigura raspuns in termenul legal la cererile, audientele si scrisorile repartizate serviciului > Art. 53 Atribu?iile Serviciului Relatii "sociatii Proprietari sunt urm@toarele9 -Dndrumarea Bi spri7inirea asocia?iilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc Bi spa?iilor cu alt@ destina?ie decEt cea de locuin?@ Dn scopul transform@rii Dn asocia?ii de proprietari, Dn condi?iile legii> -Dndrumarea Bi spri7inirea asocia?iei de proprietari pentru Dndeplinirea de c@tre acestea a obliga?iilor ce le revin pentru Dntre?inerea Bi repararea construc?iilor Bi instala?iilor din condominiu> -Dntocmirea Bi distribuirea materialelor informative de interes pentru asocia?ia de proprietari prin care s@ contribuie la buna func?ionare a acestora> -organizarea Dn colaborare cu organiza?ii neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preBedin?ii Bi administratorii de condominii> -organizarea Bi asigurarea e&ercit@rii controlului financiar contabil Bi gestionar asupra activit@?ii asocia?iilor de proprietari, Dn condi?iile legii> -avizarea adeverin?elor emise de asocia?ia de proprietari Dn cazul Dnstr@in@rii de apartamente> -Dndrumarea Bi spri7inirea asocia?iilor de proprietari pentru respectarea de c@tre acestea a prevederilor 2.:. nr. "H/2001> -participarea la Bedin?ele asocia?iilor de proprietari Dn baza solicit@rii acestora. Art. 54 Atributiile $iroului )rganizare "ctivitate Comerciala sunt urmatoarele9 instrumentarea dosarelor privind eliberarea, modificarea, completarea, anularea, presc4imbarea autoriza?iilor pentru asocia?ii familiale Bi pentru persoane fizice care desf@Boar@ activit@?i economice Dn mod independent, conform Legii nr. 50(/2002 Bi a )ormelor 8etodologice de aplicare, aprobate prin /ot@rErea :uvernului +omEniei nr. 5"/2006> instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, completarea, anularea autoriza?iilor Bi acordurilor de func?ionare pentru spa?iile comerciale situate Dn zone publice, conform 2rdonan?ei :uvernului +omEniei nr. LL/2000, aprobat@ de Legea nr. !50/2002 Bi a )ormelor 8etodologice de aplicare, aprobate prin /ot@rErea :uvernului +omEniei nr. 666/2006> instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, autoriza?iilor de comercializare Dn pie?ele situate Dn sectorul 1, conform /ot@rErii nr. 2H/1LL( a -onsiliului Local Sector 1> instrumentarea dosarelor privind eliberarea autoriza?iilor pentru comer? stradal ocazionat 22

de s@rb@torile religioase ale -r@ciunului, s@rb@torile religioase ale PaBtelui Bi zilele de 1 Bi " 8artie> solu?ionarea sesiz@rilor peten?ilor Dn limita competen?elor conferite de legisla?ia Dn vigoare> operarea Dnscrierii Bi radierii contractelor de ga7 Dn +egistrul de ga7uri al Prim@riei secorului 1> avizarea Bi propunerea -onsiliul Local Sector 1 a proiectelor de 4ot@rEri Dn domeniul activit@?ilor economice> controlul modului de desf@Burare a activit@?ilor economice Dn sectorul 1> constatatarea Bi sanc?ionarea, conform legii, a contraven?iilor Dn domeniul activit@?ilor economice. Art. 55 Atributiile Serviciului +ar0eting sunt urmatoarele 9 - Ac4izitiile trebuie sa tina cont de managementul conducerii, coordonare, organizare, programare, contractare, derulare contract, control analiza evaluare a activitatilor, realizarea ec4ilibrului intre necesitati si disponibil, livrarea la locul si termenul stabilit cu costuri minime> - Ac4izitiile se fac 9 - *irect pana la atingerea pragului legal - -ontract#pe baza de comenzi$ - Serviciul trebuie sa asigure promovarea eficientei economice, participa la elaborarea documentatiei necesare intocmirii caietului de sarcini utilizat in ac4izitia prin selectie de oferta si licitatie> - Planificarea necesarului de aprovizionat pe baza referatelor primite de la celelalte compartimente ale institutiei in concordanta cu obiectivele stabilite prin 5'-> - Studierea pietei interne#e&terne$, cunoasterea necesitatilor si comportamentul agentilor economici cu scopul de a stabili cele mai adecvate modalitati de ac4izitie pentru produse, lucrari si servicii> - -unoasterea pietei #cerere si oferta$, procurarea materialelor si ec4ipamentelor necesare prin gasirea unor parteneri cu un grad ridicat al indicatorilor de performanta> - 8onitorizarea inc4eierii si derularii contractelor de ac4izitii de bunuri si servicii, a lucrarilor, a controlului modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor consemnate prin contract> - 2ferirea solutiilor pentru problemele multiple si comple&e ce apar in cadrul activitatilor de realizare a obiectivelor de mar<eting> - 1undamentarea necesarului anual din punct de vedere te4nico economic, prin centralizarea necesarului de bunuri, servicii, lucrari solicitate de compartimente si inaintarea unor propuneri pentru elaborarea bugetului, directiei economice> - Participa la anga7area legala a c4eltuielilor prin redactarea referatelor de specialitate privind ac4izitiile, comenzi de ac4izitie, contracte de ac4izitie,studiu de piata, etc#pentru Apararea -ivila,-entru 8ilitar,Serviciul 8edicina veterinara$. - -ircuitul documentelor9 Art. 56 Atributiile Serviciului "dministrativ sunt urmatoarele 9 - tine evidenta actelor de proprietate ale imobilelor aflate in patrimoniul Primariei Sectorului 1> - organizeaza si supraveg4eaza modul de intrebuintare al bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul Primariei Sectorului1, a gestiunii materialelor si intocmeste documentatia necesara> - organizeaza, urmareste si activitatea soferilor si folosirea autoturismelor din dotarea -entrului 8ilitar si Aparare -ivila Sector 1> - intocmeste 1A; Furile pentru masinile din dotarea Primariei Sectorului 1> - vizeaza 1az urile pentru autoturismele din dotarea -entrului 8ilitar si Aparare -ivila Sector 1> - vizeaza pentru realitate cererile de materiale specifice intretinerii si functionarii autoturismelor pentru Primaria Sectorului 1, -entrul 8ilitar si Aparare -ivila Sector 1> - vizeaza pentru realitate facturile furnizorilor directi #1*,5, +:A5 etc.$> - intocmeste si fundamenteaza annual propunerile pentru reparatii capitale si curente pentru Primaria Sectorului 1> - vizeaza propunerile privind reparatiile capitale si curente pentru -entrul 8ilitar si Aparare -ivila Sector 1> - urmareste, receptioneaza si vizeaza lucrarile capitale si curente efectuate pentru Primaria Sectorului 1> - organizeaza si supraveg4eaza efectuarea si intretinerea curateniei in sediul primariei, pe 23

caile de acces si pe spatiile verzi aferente, inclusiv dezapezirea> asigura paza imobilului si respectarea reglementarilor privind accesul cetatenilor in primarie , precum si prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare> asigura intocmirea si fundamentarea proiectelor de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 in domeniul sau de activitate> urmareste asigurarea termenelor scadente a autorizatiilor privind functionarea in legalitate a ane&elor cu specific alimentar #bufet etc.$ tine evidenta planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabilitati privind modificarile de spatiu pentru anumite utilitati> se preocupa de verificarea structurala a imobilelor din patrimoniu si ia masuri de reabilitare> urmareste si receptioneaza lucrarile de remediere a instalatiilor #electrice, sanitare, termice$, operatii de zugraveli ale suprafetelor interioare si e&terioare ale imobilelor din patrimoniu> tine evidenta c4iriasilor si intocmeste cote de intretinere si consumurile de energie> asigura prin personalul anga7at, calificat si autorizat remedierea tuturor defectiunilor de mica amploare la instalatiile din cladirile din patrimoniu> asigura efectuarea curateniei in Primaria Sector 1 si sediul din Piata Amzei> asigura materialele de curatenie pentru personalul numit in acest scop.

Art. 57 Atributiile Serviciului Secretariat .eneral, Registru "gricol sunt urmatoarele 9 a$-onsiliul Local al Sectorului 19 - asigura aducerea la cunostinta cetatenilor a ordinii de zi a sedintelor -onsiliului Local al Sectorului 1, in conditiile legii, precum si a /otararilor si *ispozitiilor cu caracter normativ> - asigura convocarea consilierilor la sedintele -onsiliului Local si la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate > - organizeaza sedintele consiliului, conform ordinii de zi > - asigura pregatirea dosarelor de sedinta, multiplicarea materialelor si difuzarea catre consilierii alesi > - tine evidenta consilierilor la sedintele in plen> - intocmeste stenogramele dezbaterilor reuniunilor -onsiliului Local > - tine evidenta +egistrului 4otararilor -onsiliului Local > - transmite catre Prefectura 8unicipiului 5ucuresti 4otararile adoptate de -onsiliul Local al Sectorului 1 in termenul prevazut de lege in vederea obtinerii avizelor de legalitate > - difuzeaza 4otararile -onsiliului Local in termenul legal factorilor cu responsabilitati > - transmite catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1 a proiectelor de 4otarari, in vederea intocmirii raportului de specialitate> - asigura dactilografierea avizelor, proiectelor de 4otarari ale -onsiliului Local si a oricaror materiale initiate si redactate de -omisiile de specialitate ale -onsiliului Local al Sectorului 1 sau de oricare consilier > - intocmeste si fundamenteaza proiecte de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 in domeniul sau de activitate > - urmareste modul de aducere la indeplinire a /otararilor -onsiliului Local al Sectorului 1 solicitand informari in acest sens> - ar4iveaza materialele sedintelor de consiliu si tine evidenta acestora in dosare sigilate . b$Primaria Sectorului 19 - tine evidenta dispozitiilor Primarului Sectorului 1, a dispozitiilor Primarului :eneral si a 4otararilor -onsiliului :eneral al 8unicipiului 5ucuresti > - difuzeaza, in termenul legal , dispozitiile Primarului Sectorului 1, ale Primarului :eneral , a /otararilor -onsiliului :eneral al 8unicipiului 5ucuresti, a 2rdinelor Prefectului in legatura cu activitatea -onsiliului Local al Sectorului 1> - transmite Prefecturii 8unicipiului 5ucuresti, in termenul prevazut de lege, dispozitiile emise de Primarul Sectorului 1 in vederea obtinerii avizului de legalitate. - intocmeste si fundamenteaza proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate > - programarea audientelor la conducerea Primariei sectorului 1 si urmarirea solutionarii problemelor respective > - asigura realizarea lucrarilor secretariatului sectorului 1 si intocmeste raspunsuri la corespondenta curenta referitoare la activitatea proprie> c$Ar4iva - evidenta , gestiunea si conservarea ar4ivei din 1L!5 si pana in prezent > - identificarea si efectuarea copiilor in vederea legalizarii de catre secretarul sectorului, de pe orice act din ar4iva generala, cu e&ceptia celor cu caracter secret, asigurand ta&area 24

conform legislatiei in vigoare > d$ +egistrul Agricol , -onsultanta Agricola - inscrierea , completarea la zi si centralizarea datelor din +egistrul Agricol> - intocmeste rapoartele statistice pe baza datelor din +egistrul Agricol> - intocmeste certificatele de producator pe baza evidentelor din +egistrul Agricol si a verificarilor din teren> - atestarea datelor din evidentele +egistrului Agricol persoanelor titulare necesare la 2ficiul fortelor de munca si pentru a7utor social > - emite certificate de proprietate pentru animale pe baza evidentelor +egistrului Agricol si a verificarilor in teren> - asigura servicii de consultanta agricola prin spri7inirea fermierilor din sectorul 1 in obtinerea de seminte selectionate , animale de reproductie , material biologic si informarea acestora in teren > - asigura transmiterea de informatii referitoare la subventiile si primele din agricultura, precum si legislatia agricola in vigoare > - informatii privind ac4izitionarea ingrasamintelor > - informatii privind normele sanitar veterinare in vederea desfacerii pe piata a produselor de origine animala si a celor din productia legumicola , viticola , pomicola > - identificarea problemelor urgente ale fermierilor si grupurilor de fermieri privati din sectorul 1 prin demersuri efectuate pe teren si colaborarea cu 2ficiul 8unicipal de -onsultanta Agricola pentru solutionarea acestora > - asigura asistenta te4nica la intocmirea +egistrului Agricol pentru sectorul 1.

Art. 58 Atributiile Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul sunt urmatoarele 9 - asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere> - are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public9 a$ actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice> b$ structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente si autoritatii sau institutiei publice> c$ numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice> d$ coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv9 denumirea, sediul, numerele de telefon, fa&, adresa de e mail si adresa paginii de internet> e$ sursele financiare, bugetul si bilantul contabil> f$ programe si strategii proprii> g$ lista cuprinzand documentele de interes public> 4$ lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii> i$ modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal> asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile te4nice necesare si in format electronic> are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului> indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public> asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare> va primi, va inregistra si se va ingri7i de rezolvarea petitiilor> pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului> are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului> asigura e&pedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingri7indu se si de clasarea si ar4ivarea petitiilor> asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii> intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul institutiei publice> 25

actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public> realizeaza materiale informative specifice> coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, g4idurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei> - colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice, si prin intermediul mi7loacelor informatice #internet, intranet, etc$> asigura accesul persoanelor #studentilor$ care efectueaza studii si cercetari Dn folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autorit@?ii sau al institu?iei publice pe baza solicitarii personale, in condi?iile legii #cf. art. 11 din Legea 5HH/2001$. Art. 59 Atributiile Serviciului Contencios "dministrativ, 1uridic sunt urmatoarele 9 reprezinta Primaria si -onsiliul Local al Sectorului 1 in fata instantelor 7udecatoresti de orice grad si a altor autoritati> instrumenteaza cauzele in care Primaria si -onsiliul Local al Sectorului 1 figureaza ca parte #formularea cererilor de c4emare in 7udecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac, etc$> redacteaza proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 si de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1> raspunde la petitii si ofera consultatii 7uridice persoanelor fizice in legatura cu litigiile in care Primaria si -onsiliul Local al Sectorului 1 figureaza ca parte> lucrari te4nice de secretariat si ar4iva. Art. 60 Atributiile $iroului *egislatie, "vizare Contracte sunt urmatoarele 9 avizeaza de legalitate proiectele de dispozitii> formuleaza avize scrise la solicitarea conducerii> tine evidenta actelor normative publicate in 8onitorul 2ficial si informeaza toate serviciile administratiei publice locale ale Sectorului 1 despre aparitia si modul de aplicare al actelor normative de referinta> raspunde la petitii si ofera consultatii 7uridice serviciilor administratiei publice si petentilor in legatura cu activitatea acestuia> intocmeste si fundamenteaza proiectele de 4otarari ale -onsiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate> initiaza, la sesizarea persoanelor fizice sau 7uridice, procedura de desc4idere a succesiunilor vacante> redacteaza, in temeiul Legii nr. 2H/2000 si a /:+ nr. H00/2000, propuneri de initiativa legislativa> reprezinta -onsiliul Local al Sectorului 1 la +egistrul -omertului, in vederea infiintarii de societati comerciale> lucrari te4nice de secretariat si ar4iva. Art. 61 Atributiile $iroului Evidenta Electorala sunt urmatoarele 9 intocmeste si actualizeaza baza de date cu privire la alegatorii Sectorului 1 pe baza comunicarilor primite de la *irectia Stare -ivila, Serviciul Autoritate .utelara, Serviciul ,videnta Populatiei din cadrul %nspectoratului :eneral al Politiei, =udecatorii si 8inisterul de =ustitie> mentine evidenta comunicarilor pe categorii9 decedatii, interzisi, mutati, intr un regim special> actualizeaza permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1> colaboreaza cu *irectia :enerala Serviciul )omenclatura 0rbana pentru comunicarea rapida a sc4imbarii, modificarii denumirilor de strazi, precum si infiintarea de noi artere> propune numarul de sectii de votare corespunzator legii, precum si delimitarea acestora> efectueaza operatiuni te4nico administrative legate de desfasurarea alegerilor> stabileste necesarul de c4eltuieli legate de desfasurarea alegerilor in vederea comenzilor> colaboreaza in timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului electoral> colaboreaza cu cetatenii Sectorului 1 in vederea identificarii inscrierilor gresite sau omisiunilor din listele electorale> acorda spri7in institutelor de cercetare si sondare a opiniei publice pentru realizarea sonda7elor pe baza listelor electorale> 26

mentine legatura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul Primariilor Sectoarelor 8unicipiului 5ucuresti> indeplineste orice atributii stabilite de conducerea Primariei Sectorului 1 Art. 62 Atributiile Serviciului "utoritate 'utelara sunt urmatoarele 9 supraveg4erea minorilor aflati sub ocrotirea parinteasca sau a tutorelui> - supraveg4erea si ocrotirea persoanelor ma7ore lipsite de capacitate de e&ercitiu si a celor cu capacitatea de e&ercitiu pastrata, dar care nu si pot asigura singure ingri7irea si reprezentarea> - indrumarea si controlul modului in care sunt ingri7ite persoanele ma7ore, aflate in evidenta serviciului, precum si modul cum sunt administrate bunurile si veniturile lor> - verifica in teritoriu si intocmeste referate de anc4eta sociala, formuland puncte de vedere, la solicitarea instantelor 7udecatoresti, privind raporturile patrimoniale personale dintre parinti si minori in cazuri de divort, incredintare, reincredintare, stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimisi in 7udecata ca infractori minori, intreruperea sau amanarea e&ecutarii pedepsei pentru ma7ori,declararea 7udecatoreasca a abandonului copiilor institutionalizati sau la solicitarea organelor de politie pentru cercetarea minorilor care au savarsit infractiuni> - pregatirea emiterii dispozitiilor primarului prin care dispune in urmatoarele situatii9 neintelegerile dintre parinti asupra e&ercitarii drepturilor sau indatoririlor parintesti> litigiile dintre parinti privind stabilirea numelui minorului rezultat atat din casatorie cat si din afara acesteia> incuviintarea ca minorul care a implinit varsta de 1H ani sa si poata sc4imba felul invataturii sau pregatirii profesionale stabilita de catre parinti sau a avea o locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii sau pregatirii profesionale> incuviintarea ca parintele decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul,daca aceasta nu dauneaza cresterii, educarii si pregatirii sale profesionale> incuviintarea actelor de dispozitie in legatura cu bunurile minorului, pe care urmeaza sa le inc4eie parintii in numele minorului sau minorul, cu incuviintarea acestora> luarea 4otararii privind locul unde va fi ingri7it minorul pus sub interdictie> incuviintarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare apartinand minorului sau persoanei ma7ore pusa sub interdictie,depusi in diferite institutii bancare> instituirea curatelei> numirea curatorului in caz de neintelegere intre tutore si minori sau cand intre acestia sunt interese contrare> instituirea tutelei pentru minorii lipsiti de ocrotire parinteasca sau pentru persoanele ma7ore puse sub interdictie> stabilirea numelui copilului abandonat sau gasit, caruia nu % se pot stabili parintii> descarcarea de gestiune la incetarea tutelei sau curatelei> - verificarea anuala si ori de cate ori este nevoie a gestiunilor tutorilor si curatorilor> - isi da acordul pentru gazduirea anumitor categorii de persoane in institutii de asistenta sociala, daca acestea nu si pot da consimtamantul > - sesizarea altor autoritati privind cazurile a caror solutionare e&cede competenta Autoritatii tutelare> - formuleaza cereri in 7ustitie, prin Serviciul -ontencois Administrativ, =uridic, pentru urmatoarele situatii9 decaderea parintelui din drepturile parintesti, daca sanatatea si dezvoltarea fizica si intelectuala a minorului este prime7duita in familie> punerea sub interdictie si ridicarea acesteia> inregistrarea tardiva a nasterii copilului care nu a fost inregistrat in registrul starii civile pana la varsta de 1 an> - sesizarea *irectiei :enerala de Asistenta Sociala cand se constata ca un copil este in dificultate> - la solicitarea medicului psi4iatru, ofera informatii referitoare la e&istenta sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al unui pacient al acestuia > - comunica 5iroului de evidenta electorala datele de identificare ale persoanelor pentru care s a dispus punerea sub ibterdictie sau scoaterea de sub interdictie> - intocmeste procese verbale pentru constatarea abandonului sau gasirii copiilor in unitati spitalicesti sau in teritoriu> - inregistreaza la Serviciul de stare civila nasterea copilor abandonati sau parasiti> - asista persoanele varstnice la inc4eierea actelor 7uridice de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce i apartin, in scopul intretinerii sau ingri7irii lor si verifica ori de cate ori este nevoie, indeplinirea obligatiilor ce decurg din actul inc4eiat. Art. 63 Atributiile Directiei St re ,i&il sunt urmatoarele 9 Gnregistrarea naBterii care presupune9 atribuirea codului numeric personal conform metodologiei>completarea celor dou@ acte> completarea certificatului de naBtere> completarea buletinului statistic Bi a comunic@rii de naBtere pentru poli?ie> desf@Burarea certificatelor consumate> 27

Gnregistrarea adop?iei ca urmare a 4ot@rErii 7udec@toreBti emise Dn urma c@reia se DntocmeBte Bi se e&pediaz@ men?iune de adop?ie pentru actul ini?ial Bi comunicare de modificare pentru poli?ie Bi eliberarea certificatului> Gnregistrarea naBterilor ca urmare a 4ot@rErilor 7udec@toreBti de Dnregistrare tardiv@ a acestora Bi eliberarea certificatului> Gnregistrarea copiiilor abandona?i Dn baza procesului verbal Bi eliberarea e&trasului de naBtere> .ranscrierea actelor de naBtere Dnregistrate Dn str@in@tate Bi eliberarea certificatelor> 'erificarea filelor consulare de la ambasadele romEneBti #atribuirea codului numeric, Dnscrierea Dn opis, Dntocmirea buletinului statistic Bi comunic@rii$> -ompletarea opisului alfabetic e&emplar 1 Bi 11> Gntocmirea adreselor pentru e&pedierea buletinelor statistice Bi comunic@rilor de naBtere pentru poli?ie #lunar$> Gntocmirea adresei pentru e&pedierea certificatelor anulate din gestiune #lunar$> Gn func?ie de necesit@?ile serviciului Bi alte atribu?ii fat@ de Beful serviciului>

-28PA+.%8,).0L -NSN.2+%% - 'erificarea documentelor primare Dn vederea Dnregistr@rii c@s@toriei - Gnregistrarea actelor de c@s@torie Dn cele dou@ registre> - -ompletarea certificatului de c@s@torie> - *esf@Burarea certificatelor consumate> - -ompletarea opisului alfabetic e&emplar 1 Bi ll> - -ompletarea Bi e&pedierea men?iunilor de c@s@torie la locul de naBtere al celor doi so?i conform Legii 11L / 1LL!> - Gntocmirea adresei Bi e&pedierea buletinelor statistice #lunar$> - Otampilarea, semnarea Bi ar4ivarea registrelor consumate> - Gntocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea c@s@toriei> - Gntocmirea actelor de c@s@torie Dn urma aprob@rii transcrierilor din str@in@tate, eliberarea certificatului de c@s@torie Bi livretului de familie la transcriere> - +e?ine aten?ia viitorilor so?i la depunerea actelor, a obliga?iei legale ce le revine, Dn sensul de a prezenta la oficierea c@s@toriei, doi martori> - Asigur@ publicitatea prin afiBarea inten?iei viitorilor so?i de a se c@s@tori, la depunerea actelor la sediul Prim@riei. - Gn func?ie de necesit@?ile serviciului Bi alte atribu?ii de la Beful serviciului. -28PA+.%8,).0L G)+,:%S.+A+,A *,-,S,L2+9 - 'erificarea actelor primare Dn vederea Dnregistr@rii decesului> - Gnregistrarea decesului, care presupune9 completarea celor dou@ acte, completarea certificatului de deces Bi desf@Burarea lui> completarea adeverin?ei de Dn4umare, completarea buletinului statistic> - -ompletarea opisului alfabetic e&emplarului 1 Bi ll> - Gntocmirea comunic@rilor de men?iuni privind decesele Dnregistrate Bi e&pedierea acestora la locul de naBtere al deceda?ilor> - Gntocmirea comunic@rilor de modific@ri pentru copiii cu vErsta sub 1H ani Bi e&pedierea acestora la poli?ie #lunar$> - Gntocmirea e&traselor de deces pentru Serviciul PaBapoarte Bi *.:.,.%.P. #dup@ caz$ Bi e&pedierea acestora> - Gntocmirea adresei de e&pediere a buletinelor statistice la *irec?ia de Statistic@ #lunar$> - Gnaintarea la organele de poli?ie a buletinelor de identitate ale deceda?ilor,pe baz@ de borderou #lunar$> - ,&pedierea la centrele militare a livretelor militare ale deceda?ilor pe baz@ de borderou #lunar$> - Gntocmirea listei deceda?ilor care au avut ultimul domiciliu Dn Sectorul 1 pentru 5iroul ,lectoral> - Gntocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor pEn@ la Dmplinirea vErstei de 1" ani pentru gestionarea la *irec?ia pentru *ialog, 1amilie Bi Solidaritate Social@. - GntocmeBte lunar sesiz@rile cu privire la moBtenire pentru 5iroul de avizare din cadrul prim@riei de care apar?ine ultimul domiciliu al persoanei decedate. -28PA+%8,).0L +,:%S.+A.0+N - Gnregistreaz@ zilnic documentele primare Dn baza c@rora se Dnregistreaz@ actele curente #certificate constatatoare de naBtere, deces, declara?ii de c@s@torie$> - Gnregistrarea zilnic@ a cererilor Dn baza c@rora s au eliberat certificatele> 28

Gnregistrarea sentin?elor care se depun pentru a se opera pe acte #sentin?e de divor?, de rectificare, de stabilire a filia?iei, de Dncuviin?are de nume, de anulare a unor acte sau men?iuni, de adop?ie, declara?ii de recunoaBtere$> Gnregistrarea cererilor prin care se solicit@ transcrieri de acte Dntocmite Dn str@in@tate #naBteri, c@s@torii, decese, divor?$> Gnregistrarea diverselor adrese sosite de la alte prim@rii, sec?ii de poli?ie, .ribunal, Parc4et, etc. ce constituie coresponden?a venit@> Gnregistrarea r@spunsurilor Bi solicit@rilor noastre c@tre alte prim@rii, pentru certificate, uzuri oficiale de pe acte, men?iuni, ane&e> Gnregistrarea dosarelor pentru indemniza?iile de naBtere> Gnregistrarea dosarelor pentru sc4imbarea numelui> Gnregistrarea filelor consulare ce reprezint@ actele Dntocmite la ambasade> Primiri Bi verific@ri de acte pentru c@s@torie #confruntarea actelor originale cu copiile care se re?in pentru Dntocmirea dosarului, 5.%., certificate, sentin?e$> Gndosarierea, numerotarea, Btampilarea acestor acte necesare pentru dosarul de c@s@torie> Gntocmirea buletinelor statistice> +ela?ii cu publicul> Primiri Bi verific@ri de acte pentru dosarele de sc4imbare a numelui9 verificarea cererilor Bi a actelor pentru publicarea Dn 8onitorul 2ficial, verificarea actelor pentru Dntocmirea dosarului dup@ caz #certificate, sentin?e, dovezi$> Gndosarierea pentru sc4imbarea numelui, e&pedierea prin poBt@ la sec?iile de poli?ie, p@strarea eviden?ei Dn registrul special pentru sc4imb@ri de nume, anun?area solicitantului telefonic sau Dn scris, de aprobare a sc4imb@rii de nume, eliberarea deciziilor, trimiterea dovezii de primire a deciziei Bi c4itan?ei -.,.-. Bi ac4itarea ta&ei la *.:..%.P. *.,.P., solicitarea certificatelor noi ca urmare a acestei modific@ri f@cute Dn acte > +ela?ii cu publicul> Primirea actelor pentru transcrierea c@s@toriilor efectuate Dn str@in@tate, solicitarea Dn scris a aprob@rii de la *.:.,.%.P. *.,.P. pentru transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprob@rii, telefonic sau Dn scris, Dnregistrarea actului Dn registrul de acte curente e&emplar l Bi ll, Dntocmirea certificatului #Legea 11L / 1LL!$> Legarea actelor primare Bi ar4ivarea lor, eviden?a lor conservarea Bi clasarea documentelor> Gn func?ie de necesit@?ile serviciului Bi alte atribu?ii de la Beful serviciului.

-28PA+.%8,).0L -2+,SP2)*,)PN9 - ,liberarea certificatelor de stare civil@ solicitate de cet@?eni ca urmare a pierderii, deterior@rii, distrugere prin ardere, care presupune9 verificarea cererii cet@?eanului, verificarea Dn ar4iv@, Dntocmirea Bi desf@Burarea certificatului completat> - +ezolvarea cererilor prin care se solicit@ certificate din provincie care presupune9 verificarea cererii cet@?eanului, Dntocmirea adresei de solicitare Bi e&pedierea acesteia prin poBt@> - +ezolvarea tuturor solicit@rilor sosite de la alte prim@rii, inspectorate de poli?ie, notariate, etc.> - Gndosarierea tuturor adreselor Bi cererilor primite> - Gndosarierea actelor sosite de la ambasadele Bi consulatele romEneBti> - Primirea Bi e&pedierea documentelor necesare pentru solicitarea transcrierii> - Atribuirea de coduri numerice personale pentru cet@?enii romEni cu domiciliul Dn str@in@tate, cerute de *.:.,.%.P. F S.,.P.> - +ela?iile cu publicul> - Gn func?ie de necesit@?ile serviciului Bi alte atribu?ii de la Beful serviciului. -28PA+.%8,).0L 8,)P%0)%9 - Primirea men?iunilor de la alte prim@rii> - Primirea sentin?elor de divor?> - Primirea renun?@rilor, redobEndirilor Bi acord@rilor de cet@?enie romEn@, care necesit@ urm@toarele opera?iuni9 Dnregistrarea lor,ordonarea lor dup@ an, num@r de act, sector> verificarea Dn ar4iv@> operarea lor pe marginea actelor> Dntocmirea, Bi e&pedierea altor men?iuni dup@ caz.

29

CAPITOLUL % - &elatiile functionale intre co#parti#entele aparatului propriu al Pri#ariei !ectorului $ Art. 64 -ompartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare .

CAPITOLUL %I- Atributii co#une tuturor co#parti#entelor' Dispozitii finale' Art. 65 .oate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor. %n acest sens personalul cu functia de *%+,-.2+ ,3,-0.%'9 - organizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor si intocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul legal> - raspund de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mi7loacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii> - asigura securitatea materialelor cu continut secret si raspund de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective. .oti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luind masuri de reducere la minimum a c4eltuielilor materiale. .oti salariatii au obligatia de a indeplini si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primariei, menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei, la imbunatatirea activitatii acesteia, atit in timpul programului de lucru, cit si in afara acestuia. .oti salariatii au obligatia de a pune la dispozitia membrilor -onsiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate la cererea acestora. Art. 66 )eindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii. Art. 67 .oate compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 prezinta anual si ori de cite ori este necesar rapoarte de activitate. Art. 68 .oate compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 vor colabora in mod direct cu -omisiile de specialitate ale -onsiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor ma7ore in domeniul lor de activitate. Art. 69 Prezentul +.2.1. se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, conducatorii acestora avand obligatia sa asigure, sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine. Art. 70 Prezentul +.2.1. a fost aprobat prin /otarirea -onsiliului Local al Sectorului 1 nr.QQQQ din QQQ.QQQ.2006 si intra in vigoare la data de QQ.QQ.2006.

30