Sunteți pe pagina 1din 5

LIVIU MARIAN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

EDITURA EFI-ROM TRGU MURE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale MARIAN !I"IU Mana#e$ent%l Proiectelor T&r#% M%re'( E)it%ra EFI-ROM *+, -. ( c$. I/BN 01+-23445-*-+

Co-6ri#7t !i8i% MARIAN ,44* Consilier e)itorial( Dr.in#. A8ra$ Tri-on Te7nore)actare co$-%teri9at:( A)riana Bere'esc% !iliana ;er$ano8s<i Tra)%ceri( !i8ia Marian Corect%ra( A%tor%l Co-erta( A%tor%l Ti-ar%l e=ec%tat la E)it%ra EFI-ROM I/BN 01+-23445-*-+

!%crarea Mana#e$ent%l Proiectelor tratea9: o te$: )eosebit )e act%al: >n econo$ia $on)ial:. Orice site )e ?ob-%ri $ana#eriale cantonea9: )eta'at -e -ri$%l loc o@erta #eneroas: )e loc%ri )e $%nc: -entr% 'e@i )e -roiecte sa% $e$brii ai ec7i-elor )e l%cr% >n -roiectele $ana#eriale ca o a)a-tare -ro$-t: a $e)i%l%i socio-econo$ic la $%lti-lele 'i ra-i)ele sc7i$b:ri te7nolo#ice 'i te7nice a conc%renei acerbe 'i a #lobali9:rii accent%ate. Ino8aia re-re9int: %n @actor @%n)a$ental $otor al l%$ii -e care o tr:i$ iar $ana#e$ent%l -roiectelor creea9: -osibilitatea ca re9%ltatele %nei #&n)iri no8atoare s: @ie $ateriali9ate >n ter$enii acce-tai )e @actorii interesai( %tili9atori clieni or#anis$e -roiectani e=ec%tani s%b@%rni9ori. C%-larea celor )o%: noi%ni )e $ana#e$ent 'i -roiect e=-licitea9: conin%t%l )isci-linei 'tiini@ice( a)$inistrarea %nor -lan%ri c% caracter )e %nicitate >n care acti8it:ile -re8:9%te a @i )er%late a% %n coe@icient )e risc ri)icat ast@el >nc&t re9%ltatele obin%te s: se >nca)re9e >n -ara$etrii -restabilii >n s-ecial >n )irecia -er@or$anelor te7nice cons%$%ri )e res%rse 'i ter$ene )e e=ec%ie. /eneca @ilo9o@&n) ar:ta c: A-entr% %n 8as care n% 'tie c:tre ce -ort se >n)rea-t: nici %n 8&nt n% este @a8orabilB -re@i#%ra cele trei @%nci%ni -rinci-ale ale $ana#e$ent%l%i -roiectelor( -lani@icarea )i@eritelor acti8it:i care treb%ie s: @ie reali9ate >ntr-o -erioa): )eter$inat: $enion&n) $i?loacele $ateriale 'i %$ane care treb%ie )is-onibili9ate -entr% a reali9a -roiect%lC e=ec%ia o-eraionali9area acti8it:ilor -re8:9%te >n or)inea 'i s%ccesi%nea -restabilit:C control%l -rin co$-ararea -lani@ic:rii c% re9%ltatele obin%teC calc%l%l abaterilor 'i anali9a acestora ast@el >nc&t s: se -oat: asi#%ra reali9area -roiect%l%i. Pre9enta l%crare se a)resea9: con)%c:torilor or#ani9aiilor care iniia9: 'i #estionea9: -roiecte sociale econo$ice te7nice in)%striale -rec%$ 'i st%)enilor -re9ent&n)%-le c&te8a consi)eraii @%n)a$entale >n crearea 'i i$-le$entarea -roiectelor. /%nt abor)ate c% -rioritate( $o)elarea 'i si$%larea siste$elor risc%rile >n $ana#e$ent%l -roiectelor $eto)ele )e l%cr% s-eci@ice anali9a econo$ic: a -roiectelor ec7i-a )e l%cr% te$e c% conin%t analitic consistent 'i ra@inat.

Aceast: l%crare a @ost reali9at: c% asistena @inanciar: a G%8ern%l%i Ro$&niei -rin Fon)%l -entr% De98oltare Re#ional: al Re#i%nii )e De98oltare CENTRU >n -roiect%l CENTRU! REGIONA! DE MANAGEMENT I DED"O!TARE. O-iniile e=-ri$ate a-arin a%tor%l%i. CENTRU! REGIONA! DE MANAGEMENT I DED"O!TARE s%sin%t )e Consori%l Mana#e$ent 'i De98oltare )in T#. M%res E@or$at )in Uni8ersitatea Petr% Maior Asociaia /tart-E=-res Inc%bator%l )e A@aceri EFI-ROMF 'i co@inanat )e G%8ern%l Ro$&niei - -rin Pro#ra$%l RO 0241.4* - Politici re#ionale 'i Coe9i%ne este $enit s: s%sin: )e98oltarea %nor -roiecte )e interes -entr% Re#i%nea 1 - Centr% care c%-rin)e ?%)eele( Alba M%res ;ar#7ita Co8asna /ibi% Bra'o8. Centr%l incl%)e A#enia -entr% $ana#e$ent%l res%rselor %$ane G AMRU 'i A#enia )e )e98oltare local: G AD! 'i acionea9: -entr% cre'terea co$-etenelor 'i ca-acit:ii $ana#eriale crearea )e noi o-ort%nit:i )e loc%ri )e $%nc: c&t si -entr% asistarea -ersoanelor E@i9ice ?%ri)iceF i$-licate >n )e98oltarea econo$ic: 'i social: a 9onei( Centr%l REGIONA! DE MANAGEMENT I DED"O!TARE a @ost creat( H -entr% ca e=-eriena -o9iti8: e=istent: >n n%$eroase ec7i-e care )er%lea9: -roiecte )e )e98oltare s: @ie $ai c%nosc%t: 'i rec%nosc%t: $ai %'or )e a-licat 'i #enerali9atC H -entr% ca 8iaa -ersonal%l%i )e con)%cere i$-licat >n -roiecte )e )e98oltare local: s: @ie tot $ai b%na 'i ec7ilibrat: - 'i aceasta s: se 8a): >n e=terior -entr% ca e=e$-l%l lor s: @ie rece-tat ca -o9iti8 'i s: contrib%ie la ec7ilibrarea 'i )e98oltarea societ:iiC H -entr% ca -otenial%l local 'i 9onal s: se $ani@este c% -%tereC H -entr% ca ran)a$ent%l 'i e@iciena -ersonal: 'i )e #r%- s: creasc:C H -entr% ca i$a#inea -%blic: a or#ani9aiilor instit%iilor societ:ilor i$-licate >n )e98oltarea local: 'i 9onal: s: se sc7i$be )in interior @olosin) $eto)e e@iciente -artici-ati8e. III.ori9ont.netJCl%bRoJcr$) tel.*+5,*+J5+ @a= *5,,13 e-$ail cl%broKori9ont.net RO G L+44 T#. M%re' stra)a N. Ior#a