Sunteți pe pagina 1din 19

Fondul forestier public al Romaniei Suprafata fondului forestier din tara noastra este de cca.

6,4 milioane ha, acesta reprezentamd aproximativ 27 % din intre teritoriul tarii. !resterile anuale de masa lemnoasa, respectiv cat ar trebui sa fie si taierile anuale, sunt diferite pe specii, fiind de 4," m#$an%ha la rasinoase, #,6 m#$an%ha la fa si 2,& m#$an%ha la ste'ar, dar de 2()2* m#$an%ha la specii repede crescatoare precum plopii ne rii hibrizi. !a specii lemnoase fa ul este specia preponderenta, ocupand din total suprafata impadurita cca. #( %, urmata de molid si alte rasinoase cu cca. 2* %, ste'ar cu +& %, diverse foioase moi ca arin tei, plop, salcie cu +4 % si diverse foioase tari ca paltini, frasin, carpen, ulmi cu cca. 6 %. 4 PRODUSELE INDUSTRIEI CHERESTELEI ,rodusele industriei cherestelei se ob-in prin fer.struirea, /n lun ul fibrelor 0lon itudinal1, lemnului rotund, rezult2nd piese cu dou. sau mai multe fe-e plane 3i cu anumite dimensiuni 0 rosimi, l.-imi, lun imi1 standardizate sau nestandardizate. 4cestea servesc /n construc-ii 0edificii diverse, locuin-e, binale, parchete, avia-ie, va oane, nave, caroserii auto, c.i ferate etc.1 3i la fabricarea produselor din lemn 0mobil., butoaie, instrumente muzicale, ambarca-iuni, articole sportive etc.1. ,rincipalele domenii de utilizare la nivel mondial sunt5 construc-iile diverse 0*()6(%1, industria mobilei 0+2)+4%1, industria ambala'elor 0+2)+*%1, diverse alte utiliz.ri 0+*)+"%1 din volumul produc-iei. 6ndustria cherestelei evolueaz. prin5 modernizarea 3i perfec-ionarea utila'elor 0de debitat, de prelucrat1, a p2nzelor, a sistemelor de transport intern, a tehnolo iei propriu)zise, a metodelor de estionare, a sistemelor de tratare termic. etc. ,erfec-ionarea tehnolo iei urm.re3te reducerea pierderilor de material lemnos 0/n rume u3 3i r.m.3i-e1, cre3terea productivit.-ii muncii, mecanizarea 3i automatizarea fluxurilor tehnolo ice. !a produse de baz. se consider.5 cheresteaua propriu)zis. 0sau mai simplu, cherestea1, semifabricatele 3i prefabricatele, traversele, doa ele, r.m.3i-ele. 4cestea se produc, obi3nuit, la dimensiuni standardizate. Standardele precizeaz i condiiile de admisibilitate pentru defecte (naturale i de prelucrare), supradimensiunile pentru contragere, alte proprieti i terminologia. Utilizarea lor nu este absolut obligatorie, produsele se pot sorta dimensional i calitativ conform uzanelor comerciale ale rilor (pieelor) de destinaie sau unor convenii stabilite anticipat (prin contracte).

4.1 Terminologie Termenii tehnici referitori la elementele geometrice ale unei piese de cherestea sunt prezentai n figura !.!, noiunile e"plicative ale acestora sunt prezentate sumar tabelul !.# i principalele forme geometrice n figura !.#.

Term 89R:97 eni tehnic i 7r. crt. + ,ies. de cherestea 2 Fa-. 0fi . +.+. +,21 # 4 * 6 7 " & +( Fa-. exterioar. 0fi . +.+. +1 Fa-. interioar. 0fi . +.+. 21 !ant 0fi . +.+. #,4,*1 8e3itur. 0fi . +.+. 41 :uchie 0fi . +.+. 71 !ap.t 0fi . +.+. 61 Crosime DmmE 0fi . +.+. g1 ?.-imea DcmE,DmmE 0fi . +.+. l1

7;<6=79 9>,?6!486@A

++

?un ime DmE 0fi . +.+. L1 Fimensiunea nominal. 0fi . +.+. gn, ln, Ln1 Supradimensiune pentru contra ere

+2 +#

Bucat. de cherestea considerat. separat. Suprafa-. lat., lon itudinal. a unei piese de cherestea5 la piesele cu sec-iunea p.trat. toate suprafe-ele lon itudinale sunt considerate fe-e. Fa-a cea mai dep.rtat. de axul lon itudinal al bu3teanului din care provine piesa de cherestea. Fa-a cea mai apropiat. de axul lon itudinal al bu3teanului din care provine piesa de cherestea. Suprafa-a /n ust., lon itudinal. a unei piese de cherestea. Rest din suprafa-a bu3teanului care apare pe piesele de cherestea. ?inia de intersec-ie a dou. suprafe-e /nvecinate ale unei piese de cherestea. Sec-iunea transversal. de la extremitatea unei piese de cherestea. Fistan-a dintre fe-ele unei piese de cherestea m.surat. perpendicular pe fe-e, /ntr)un loc specificat. Fistan-a dintre canturile unei piese de cherestea 0semisuma l.-imilor celor dou. fe-e m.surate la mi'locul lun imii, /n cazul pieselor de cherestea cu canturile netivite 3i semitivite1. Obs. DcmE ) cm ntregi. Fistan-a cea mai scurt. dintre capetele unei piese de cherestea, con)ven-ional socotite perpendiculare pe axa lon itudinal. a piesei. Obs. DmE ) m cu dou zecimale. Fimensiunea /nscris. /n specifica-ii independent de imperfec-iunea t.ierii, varia-ia umidit.-ii pieselor. :.rimea care trebuie ad.u at. la dimensiunile nominale ale unei piese de cherestea, astfel ca prin uscare, acestea s. aib. la umiditatea de

4.2 Clasificri Cheresteaua Reprezint. cel mai important produs semifinit alc.tuit din mai multe sortimente, clasificate dup. criteriul dimension l, dup. cum urmeaz.5 ! scndurile sunt piese cu cel pu-in dou. suprafe-e plane 3i paralele, prelucrate complet prin debitare, cu rosimi de maxim 24 mm la r.3inoase 3i de maxim 4( mm la foioase 0inclusiv1 cu l.-imile minime superioare 3ipcilor, iar cele maxime de #( cm la r.3inoase 3i nelimitate la foioaseG ! dulapii sunt piese care se deosebesc de sc2nduri numai prin rosimea lor mai mare, cuprins. /ntre 2" 3i 7* mm la r.3inoase, *( 3i &( mm la foioaseG l.-imile minime sunt superioare celor ale ri lelorG ! ipcile sunt piese cu fe-ele 3i canturile complet prelucrate, ob-inute prin spintecarea 0la l.-ime1 sc2ndurilor, av2nd la r.3inoase rosimea de 24 mm, iar la foioase rosimi de 2* 3i 4( mm, /n diferite combina-ii 0exemplu5 24$#" 3i $4" mm la r.3inoaseG 2*$2*, $4( 3i 4($4( mm la foioase1G - riglele sunt piese asem.n.toare 3ipcilor dar cu sec-iunea mai plin., ob-inute prin spintecarea 0la l.-ime1 dulapilor, av2nd la r.3inoase rosimea de #", 4" 3i *" mm, iar la foioase rosimi de *(, 6(, 7(, "( 3i &( mm, /n diferite combina-ii 0exemplu5 #"$*", 4"$4", $&6 3i *"$*" mm la r.3inoaseG *($*(, $6(, $7(, 6($6(, $7(, 7($7(, "($"(, $&(, 3i &($&( mm la foioase1G - grinzile 0vezi 8ab. +.2, lin. +41G ! marginile i lturoaiele 0vezi 8ab. +.2, lin. +6, +71 !heresteaua se mai poate clasifica dup. lte criterii ca5 . s"eci #gru" de s"ecii$ bu3tenilor din care provine5 % cherestea de rinoase, rezultat. din debitarea 3i prelucrarea bu3tenilor de molid, brad, pin, larice etc. =neori poate fi denumit. 3i direct5 cherestea de molid, cherestea de pin etc. cherestea de foioase, rezult din debitarea i prelucrarea butenilor de foioase. Uzual se clasific n$ cherestea de fag, cherestea de stejar (provenit din debitarea butenilor de ste%ar, gorun, cer, g&rni etc.), cherestea de diverse foioase tari (frasin, ulm, carpen, paltin, %ugastru etc.) sau diverse foioase moi (plop, tei, anin etc.). &. gr dul de "relucr re a fe-elor 3i canturilor. Fe re ul., piesele de cherestea se produc cu toate fe-ele 3i canturile prelucrate. :ai rar la r.3inoase 3i de obicei la foioase, canturile pot r.m2ne 3i neprelucrate, acest criteriu clasific2nd cheresteaua dup. cum urmeaz. 0fi . +.#15

cherestea tivit 0fi . +.#, a1, fe-ele, capetele 3i canturile sunt prelucrate 0uzual cheresteaua de r.3inoase 3i uneori fa , ste'ari1G cherestea semitivit 0fi . +.#, b1, doar unul din canturile pieselor este prelucrat 0cheresteaua de fa 1G cherestea netivit 0fi . +.#, c1, canturile r.m2n neprelucrate p.str2nd conturul lateral al bu3teanului 0obi3nuit cheresteaua de diverse foioase 3i uneori fa , ste'ar1G c. umidit te 0con-inutul de ap.15 cherestea verde, cu umiditatea peste #(%G cherestea zvntat, cu umiditatea de 2*)#(%G cherestea semiuscat, cu umiditatea de +")24%G cherestea uscat, cu umiditatea de maxim +7%. d. destin 'i 0domeniul de utilizare15 cherestea de uz general 0pentru construc-ii, mobil., binale, ambala'e etc.1G cherestea cu destinate special 0pentru avia-ie, instrumente muzicale, ambarca-iuni de concurs sau de a rement etc.1. e. dimensiunile 0 rosimea, l.-imea 3i lun imea pieselor1, sunt re lementate prin standarde 0S84S &42)"6 pentru cheresteaua de r.3inoase, S84S "6"&)"6 pentru cea de fa , ste'ar 3i diverse foioase1. ,iesele de cherestea de diverse foioase 0tari sau moi1 se produc numai /n sortimentul sc2nduri 3i dulapi netivi-i la rosimile specifice foioaselor. ?a solicitarea beneficiarilor, produc.torul poate fabrica 3i cherestea de alte dimensiuni 0/n condi-ii de pre- ma'orate1. Fin punct de vedere dimensional se pot defini termenii5 H lungime - cherestea lung, sc2nduri 3i dulapi care au lun imea de minimum #,(( m la r.3inoase 3i +,"( m la foioaseG - cherestea scurt, sc2nduri 3i dulapi cu lun imi cuprinse /ntre +,(( m 3i 2,7* m la r.3inoase 3i +,(( 3i+,7( m la foioaseG - cherestea subscurt, sc2nduri 3i dulapi cu lun imi cuprinse /ntre (,4* m 3i (,&* m numai la foioase. H l('ime - cherestea lat de rinoase cu l.-imi cuprinse /ntre +6cm 3i #( cm inclusivG - cherestea ngust de rinoase cu l.-imi cuprinse /ntre 6cm 3i +* cm inclusiv. Intruc2t la debitare bu3tenii au umiditate mare 0= J *()"(%1, piesele de cherestea au dimensiunile reale mai mari ca dimensiunile nominale cu supradimensiunile 0supram.surile1 necesare compens.rii contra erii prin uscare,

adic. tocmai cu m.rimea ce trebuie ad.u at. dimensiunilor nominale ale piesei de cherestea, astfel ca prin uscare aceasta s. aib. la umiditatea de referin-. 02(% la r.3inoase 3i +*% la foioase1 dimensiunea cerut.. Su"r dimensiunile acordate pieselor de cherestea cu utilizare frecvent., debitate din bu3teni /n stare verde 0= J *(%1 se prezint. /n S84S 64**)7+ 0r.3inoasele1 3i S84S 6*4")7# 0fa ul 3i ste'arul1. ). "o*i'i "l nului de t(iere ) '( de inelele nu le pe sec-iunea transversal. a bu3tenilor 0fi . +.415 cherestea radial, /n sec-iunea transversal., tan enta la inelele anuale formeaz. cu fa-a exterioar. a piesei un hiuri cuprinse /ntre 6( 3i &(K 0+1G cherestea semiradial, la care un hiurile respective sunt cuprinse /ntre 4* 3i 6(K 021G cherestea tangenial, la care unghiurile respective sunt mai mici de '() (*). g. poziia piesei n seciunea transversal a buteanului depinde de modelul de tiere utilizat (modul de aezare al p&nzelor tietoare n lama gaterului .a.). +iesele de cherestea obinute sunt (fig. !.(.)$ axiale (de inim), ce cuprind m.duva 0inima1 bu3teanului 0fi . +.*.+1G centrale (cu inima spintecat), cu m.duva sec-ionat. pe fe-ele interioare 0fi . +.*.21G laterale, care se ob-in dup. piesa axial. sau cele centrale 0fi . +.*.#1G margini 0fi . +.*.41 3i ltunoaie 0fi . +.*.*1 definite anterior. h. c lit te vizeaz. aspecte ca5 structura lemnului, prezen-a defectelor anatomice pe fe-ele 3i canturile pieselor, acurate-ea 3i debit.rii 3i prelucr.rii 3i este re lementat. la noi prin standarde 0+&4&)"6, +&6+)"(, "4*4$#)77, +&2&)&(, "4*4$2) "(, #*7*)"6, ##6#)"6, 67(&)"6, "4*4$6)"21. 9stimarea vizual. a calit.-ii 0clasarea de LaspectM1 se face /n func-ie de defectele pe care piesa le are /n /ntre ime, ori pe unitatea de lun ime 0frecvent +,(( m1. Incadrarea /ntr)o clas. de calitate se face dup. fa-a 3i cantul cel mai slab, dac. diferen-a dintre ele nu este mai mare de o clas.. In caz contrar, /ncadrarea se face /n clasa imediat superioar. celei din care fac parte fa-a 3i cantul cel mai slab. !lasarea de Lrezisten-.M 0pe baza unor /ncerc.ri mecanice, cu Nma3inaM1 se impune pentru piesele supuse la solicit.ri mecanice

Semi) &ric tele +i "re) &ric tele

Fabricarea acestora este 'ustificat. de necesitatea aprovizion.rii produc.torilor de case, mobil., binale etc., produse industriale din lemn /n eneral, cu cherestea de dimensiuni convenabile utiliz.rii lor de c.tre beneficiari, pentru reducerea pierderilor de prelucrare 0consumurilor tehnolo ice1. . Semi) &ric tele de chereste sunt piese ob-inute prin opera-ii de prelucrare a cherestelei 3i au forme, dimensiuni 3i condi-ii de calitate corespunz.toare unor elemente brute de produse finite. Fimensiunile reale de execu-ie ale semifabricatelor includ valoarea dimensiunii finale a reperului de produs finit, plus supradimensiunea acordat. pentru contra ere 0la piesele /n stare verde1 3i adaosul de prelucrare 04()6( mm la lun ime, 4)6 mm la rosime 3i l.-ime1 pentru viitoarele opera-ii 0retez.ri, rindeluiri etc.1. Semifabricatele se produc pentru a fi utilizate la folosirea mobilei corp, u3ilor, ferestrelor 3i scaunelor t2mpl.re3ti. Fimensiunile 3i condi-iile calitative sunt normalizate prin standarde sau prin /n-ele eri prealabile /ntre produc.tori 3i beneficiari 3i se verific. pe loturi de maxim +((( buc din acela3i reper. Semifabricatele cele mai cunoscute sunt frizele pentru parchete 0S84S 22"$+) "71, care pot fi executate din toate speciile din care se produc 3i piesele de cherestea 0dar /n principal din fa , ste'ar 3i r.3inoase1. Se produc pentru una din urm.toarele destina-ii5 rize pentru piese de parchet, denumite frizeG rize de perete pentru frizuri de perete 3i plinteG ipci de perete, pentru pervazuri de perete. Fimensiunile nominale ale frizelor, pe destina-ii, sunt stabilite prin S84S "4*4$+)"6. &. Pre) &ric tele de chereste sunt piese realizate din semifabricate sau direct din cherestea, cu umiditate, dimensiuni 3i forme finale corespunz.toare produsului finit. ,rin uscare artificial., rindeluire, profilare, .urire etc., cheresteaua sau semifabricatele de cherestea sunt transformate /n prefabricate. Tr ,ersele Sunt produse finite realizate prin debitare, cu forme, dimensiuni 3i condi-ii de cali)tate 0rezisten-e mecanice1 ce le fac apte pentru a fi suport la 3inele de cale ferat. de suprafa-. 3i din subteran. Se produc din buteni de fag i uneori din buteni de cvercinee fasonai din arbori dobor2-i /n perioada repausului ve etativ 0+ octombrie O #+ martie1. Se clasific. dup.5 . )orm sec'iunii tr ns,ers le. In func-ie de radul de prelucrare al fe-elor traverselor 0S84S ##($+)721 dup. cele trei elemente 0talp., /n.l-ime 3i fa-.1, se produc5

- traverse de tip ! 0/n varianta 4+ 3i 421 - traverse de tip " - traverse de tip #$ 8raversele de tip ! au toate fe-ele prelucrate, cu muchii ascu-ite 0la tipul 4 +1 sau te3ite 0la tipul 421. 8raversele de tip " au doar trei fe-e complet prelucrate, cea de a patra fiind par-ial te3it., iar cele de tip # au numai dou. fe-e prelucrate 0talpa 3i fa-a1. &. du"( destin 'ie 0locul de utilizare al traverselor /n cadrul c.ilor ferate1 pot fi5 traverse normale 0S84S ##($2)"(1, utilizate la sus-inerea 3inelor pe c.ile ferate cu ecartament normal !F7 0+.4#* mm1 se produc /n dou. clase de calitate, iar dup. uti)lizare /n dou. cate orii5 cate oria 6 )a, pentru liniile principale 0cu trafic intens1 3i cate oria a 6l )a, pentru liniile secundare 0cu trafic redus1G traverse nguste 0S84S ##($#)"(1, utilizate la sus-inerea c.ilor ferate cu ecartament redus !FF 0*((, 6((, 76( sau +.((( mm1 se produc /ntr)o sin ur. clas. de calitate, cu sec-iunea transversal. de tip 42, B 3i !G O traverse pentru poduri 0S84S ##($4)"(1, utilizate pentru sus-inerea 3inelor /n zona podurilor de pe c.ile ferate 0!F7 sau !FF1 se produc /ntr)o sin ur. clas. de calitate 3i cu sec-iunea transversal. numai de tipul 4 +. 4u dimensiunile de execu-ie diferen-iate dup. cum podurile la care se utilizeaz. sunt construite pe c.ile ferate normale sau cu ecartament redusG O traverse speciale 0S84S ##($*)"(1, utilizate la sus-inerea 3inelor /n zona schimb.toarelor de cale 0macazuri1, /n zona intersec-iilor sau /n zona travers.rilor etc., se produc /ntr)o sin ur. clas. de calitate, iar dup. utilizare /n dou. cate orii5 cate oria 6, pentru c.ile ferate cu ecartament normal, 3i cate oria a 6l )a, pentru c.ile ferate cu ecartament redus. Do gele Sunt produse obinute prin debitarea radial (cel mult semiradial) a butenilor i lobdelor de ste%ar sau de fag (uneori i de dud, salc&m etc.). Sunt utilizate la fabricarea diverselor tipuri de butoaie (pentru vin, bere, buturi distilate etc.). +entru butoaiele din fag utilizate ca ambala%e (pentru bitum, fructe de pdure etc.) se pot folosi i doage debitate tangenial. Fimensiunile doa elor sunt standardizate 0S84S &(*$"& 3i 2+*&$"&1, exist2nd o corela-ie /ntre rosime 3i lun ime, pentru a asi ura rezisten-a 3i capacitatea butoaielor. Crosimile sunt identice cu ale sc2ndurilor 3i dulapilor de foioase. !lasificarea doa elor se face dup.5 . -ntre&uin' re lor sau locul ocupat la formarea unui butoi 3i pot fi5

doage de manta 0simbol M1, utilizate la partea lateral. 0curb.1 a butoiuluiG % doage de und 0simbol F1, utilizate pentru capacele butoiului. &. destin 'i sau utilizarea dat. butoaielor. =zual se aplic. celor de ste'ar5 doage pentru butoaie de vin i buturi distilate 0simbol @1, S84S &(*$"&G doage pentru vase speciale 0simbol S1. Do gele de ste. r se produc numai din arbori dobor2-i /n perioada repausului ve etativ 0+ octombrie O #+ martie1, planul de t.iere fiind orientat radial sau cel mult semiradial, astfel /nc2t razele medulare s. nu treac. de pe o fa-. pe alta a piesei pentru a se asi ura etan3eitatea butoaielor. 7u se admite prezen-a unor defecte ca5 noduri putrede, curbur., alerii de insecte etc. 4lte defecte se admit limitat. Do gele de ) g 0S84S 2+(*)&(1 se produc prin debitarea lemnului rotund sau a lobdelor de fa care provin din arbori dobor2-i /n tot cursul anului. ,lanul de t.iere este orientat radial, semiradial sau tan en-ial, iar doa ele se separ. pe cele dou. perioade de dobor2re5 perioada de ve eta-ie 0+ aprilie O #( septembrie1 3i perioada de repaus ve etativ 0+ octombrie O #+ martie1. Se fabric. numai ne &urite 3i nu se admite prezen-a urm.toarelor defecte5 noduri vicioase 3i$sau concrescute, alerii de insecte, muce ai, /ncindere, inim. stelat., putre ai, m.duv.. 4lte defecte sunt admise limitat. Foa ele de ste'ar 3i cele de fa se produc complet finite, cu capetele retezate perfect perpendicular pe fe-e 3i pe canturi. !alitatea doa elor se refer. at2t la execu-ia lor 0defectele de prelucrare1, c2t 3i la defectele materialului din care au fost fabricate. Se sorteaz., de re ul., /ntr)o sin ur. clas.. ?ivrarea doa elor se face /n pachete 0S84S &#+&$2)"61 realizate pe tipuri 3i dimensiuni 3i numai dac. umiditatea lor este de maxim #(% 0= P #(%1. 8ransportul se realizeaz. cu vehicule acoperite, curate 3i uscate. R(m(+i'ele Sunt subproduse ale industriei cherestelei rezultate /n urma opera-iilor de debitare 3i prelucrare 0sin. Lr.m.3i-e de prelucrareM, Lproduse secundareM1. !lasificarea lor are la baz. criteriul comercial 3i -ine cont de specia din care provin 3i eventual, destina-ia industrial.. 4stfel /nt2lnim5 . R(m(+i'e de r(+ino se "entru celulo*( 0S84S 2(*&)"41 ce provin de la fabricarea cherestelei de molid 3i brad. Se exclud5 putre aiul, incluziunile de corpuri str.ine 0metale, p.m2nt, nisip etc.1 urme de arsuri, pete de ulei 3i de c.rbune. Se admit cu restric-ie5 coa'a, liberul, pun ile de r.3in., nodurile vicioase, aleriile de insecte etc. Se livreaz. sub form. de snopi sau de a3chii tehnolo ice.

%nopii au diametrul total de 2*)#( cm, reutatea de circa 2( da7 3i cuprind piese cu lun imea de +((Q*cm 0cu o anumit. sec-iune minim.1, str2ns le ate la mi'loc cu s2rm. moale sau cu sfoar. rezistent. la umiditate. !chiile tehnologice sunt admise la fabricarea celulozelor de calitate inferioar. 3i au dimensiunile orientative de 2 2( mm rosimea, 6#* mm lun imea 3i l.-imea. &. R(m(+i'ele de ste. r "entru e/tr cte t n nte 0S84S 42#")7&1 se sorteaz. de la fabricarea cherestelei din ste'ar 3i orun. !on-in minim "(% duramen 3i nu se admite putre aiul 3i corpurile str.ine. Se livreaz. /n snopi 0le a-i cu s2rm. moale la mi'loc1 sau /n vrac. ,iesele au ca dimensiuni5 lun imea de +((Q* cm, sec-iunea maxim. de 6R+( cm. c. R(m(+i'ele de ) g 0S84S 7+4&)"61 provin de la prelucrarea cherestelei de fa 3i sunt destinate, /n primul r2nd, fabric.rii pl.cilor din a3chii 0,4?1 3i pl.cilor din fibre 0,F?1. Se livreaz. fie ca piese din lemn masiv 0/n vrac sau le ate /n snopi1, fie ca achii tehnologice. +entru fabricarea +,- i +.- se pot utiliza i rmie de cherestea de rinoase, de ste%ar sau de diverse alte specii de foioase (ST,S /!'0123).

0 123RICI DE CHERESTE2 2lc(tuire 6ndustria cherestelei cuprinde un ansamblu de unit.-i de produc-ie #) &rici1 /n care asupra lemnului rotund se execut. un proces de t.iere mecanic., prin fer.struire /n sens lon itudinal 3i transversal, urm.rindu)se ob-inerea de piese fasonate, diverse ca sortimente 3i dimensiuni. Fabricile de cherestea se pot clasifica dup.5 specia prelucrat. 0de r.3inoase, de foioase 3i mixte1G m.rimea capacit.-ii de produc-ie 0mici, mi'locii 3i mari1G modul de amplasare /n teritoriu 0independente, asociate etc.1. 4ctivitatea de produc-ie a unei fabrici de cherestea se desf.3oar. /n urm.toarele sec-ii 0fi . +.615 depozitul de bu3teniG hala de fabrica-ieG sec-ia de tratare termic. 3i chimic. 0poate lipsi1G depozitul de cherestea. De"o*itul de &u+teni. 4ici se pre .te3te lemnul rotund pentru fabricarea cherestelei, unele opera-ii fiind diferen-iate /n func-ie de utila'ul de baz. folosit la debitare. In flux tehnolo ic se execut. opera-iile5 Odesc.rcarea trunchiurilor lun i sau bu3tenilor de ater din mi'loacele de transportG

O recep-ia cantitativ. 3i calitativ. a acestoraG O retezarea)sec-ionarea 3i toaletarea bu3tenilorG O detectarea 3i eliminarea eventualelor incluziuni 0metalice, minerale1G O co'irea bu3tenilor 3i colectarea co'iiG O sortarea tehnolo ic. 3i marcarea bu3tenilor 0se practic. /n cazul debit.rii cu aterul vertical, /n cazul unor comenzi speciale, chiar la debitarea cu fer.str.ul pan lic.1G O distribuirea bu3tenilor sorta-i pe la .re sau platforme de depozitareG O depozitarea 3i conservarea bu3tenilor sorta-i 3i a celor ce se p.streaz. nesorta-iG O sp.larea bu3tenilor neco'i-iG O alimentarea cu bu3teni a halei de fabrica-ie. H l de ) &ric 'ie este sec-ia conduc.toare din fabrica de cherestea. 4ici se desf.3oar. procesul tehnolo ic de transformare a bu3tenilor /n produse ale industriei cherestelei prin opera-ii ca5 O debitarea, t.iere lon itudinal. pentru realizarea fe-elor, implicit a rosimii pieselor bruteG O prelucrarea, eliminarea defectelor neadmise 3i asi urarea celorlalte dimensiuni 0lun ime 3i l.-ime1 prin tivire)spintecare 3i retezare)sec-ionare 0inclusiv prelucrarea capetelor, mar inilor1. 4otarea tehnic a halei cuprinde$ pentru debitare gatere verticale, ferstraie panglic sau ferstraie circulare de construcie special, iar pentru prelucrare ferstraie circulare de diferite tipuri, ferstraie panglic de spintecat etc. ,mplasarea acestor maini se face ntr1un flu" tehnologic organizat pe specii, cu leg&nd operaiile prin sisteme de transport mecanic. De"o*itul de &u+teni % c r cteristici4 tehnologii +i util .e 2m"l s re de"o*itului :odalitatea de amena'are 3i or anizare a depozitelor de bu3teni din fabricile de cherestea influen-eaz. valoarea indicelui de utilizare a materiei prime prin pre .tirea bu3tenilor pentru debitare 0diferit. dup. forma /n care intr. ) lemn rotund lun , bu3teni etc.1, prin specia 3i utila'ele de baz. din hala de fabrica-ie, prin conservare etc. 2legere terenului pentru depozitele de bu3teni se face /n zone cu portan-. 3i drena' bune, f.r. denivel.ri, eventual cu o mic. /nclinare natural. 0+)2S1 care s. asi ure scur erea apelor pluviale. Stratul de sol se /nl.tur. pentru a nu permite cre3terea ve eta-iei care men-ine umezeala, afect2nd aerisirea stivelor de lemn rotund 3i favoriz2nd dezvoltarea d.un.torilor 0insectelor, ciupercilor1.

!a form. eneral., se prefer. cea dreptun hiular., cu raportul laturilor +5+ sau 25+, pentru o desf.3urare normal., economic., a opera-iilor. Suprafaa total ocupat este proporional cu capacitatea de debitare a fabricii i direct influenat de gradul de mecanizare al activitilor din depozit (instalaiile utilizate la descrcarea, manipularea i stivuirea butenilor), precum i de utila%ul de baz din hal, care determin gradul de sortare al butenilor (dimensional i calitativ). 5ste preferat stivuirea pe nlime c&t mai mare (intensiv), celei pe suprafa 1 lungime i lime (e"tensiv). Rece"'i &u+tenilor. 9ste o opera-ie important. ce trebuie efectuat. de personal competent, care cunoa3te standardele 3i instruc-iunile pentru m.surarea 3i marcarea bu3tenilor. Recep-ia condi-ioneaz. randamentul produc-iei 0consumul specific1, costurile pe m# de cherestea etc. Se execut. pe rampe dup. desc.rcarea materialului lemnos. ?a comenzi speciale 0ex. lemnul de rezonan-., bu3teni ro3i 3i foarte ro3i pentru debitare radial. etc.1, recep-ia se realizeaz. la furnizor, de c.tre dele atul beneficiarului, /nainte de /nc.rcare. Se verific. datele 0num.rul de bu3teni, diametrele, lun imile, volumul pe bucat. 3i pe total, calitatea etc.,1 /nscrise /n avizul de expedi-ie. ?a diferen-e 0calitative 3i cantitative1 inacceptabile, /ntre avizare 3i recep-ie, /nc.rc.tura se pune la dispozi-ia furnizorului, r.m2n2nd depozitat. separat pe rampa de desc.rcare. Se /ncheie /n maxim +( zile un proces verbal de constatare, cu un dele at al furnizorului. ,e baza acestui proces verbal se poate realiza decontarea la un pre- rene ociat c.tre furnizor. ?a recep-ie este obli atorie examinarea fiec.rei piese, pentru a i se determina5 O dimensiunile 0lun ime, diametrul1 3i volumul 0recep-ia cantitativ.1G O modul de fasonare 3i calitatea 0recep-ia calitativ.1. Sistemele automate de recepie au aprut ca aplicaii practice ale informaticii, diminu2nd radical consumul de for-. de munc. 3i de timp pentru cubarea bu3tenilor 3i ma'or2nd /n aceea3i m.sur. precizia de m.surare. Fe o mare diversitate constructiv)func-ional. 0mecanice, electro)mecanice, electro)optice etc.1, au evoluat continuu. Fispozitivele automate de m.surare, dotate cu laser 3i conectate la un calculator, permit num.rarea 3i cubarea bu3tenilor, stabilirea lun imii 3i diametrului mediu pentru un lot de bu3teni sau pentru intr.rile dintr)o perioad. dat., comand. separarea bu3tenilor la telesortator, eviden-a estiunii depozitului de bu3teni pe sortimente, pe rupe de diametre, pe

comenzi etc., enerarea de rapoarte statistice pentru personalul de decizie, optimizarea sec-ion.rii lemnului rotund lun la lun ime etc. ,mplasarea lor depinde de rolul ndeplinit, mont&ndu1se de regul pe transportoare, i pot funciona independent sau n reea i favoriz&nd creterea vitezelor de lucru i a randamentului, a productivitii, optimizarea consumului de buteni pe comenzi (raionalizarea stocurilor i a fondurilor bneti imobilizate) etc. Util .e +i tehnologii Util .e "entru desc(rc re +i m ni"ul re &u+tenilor . Fesc.rcarea lemnului rotund din mi'loacele de transport trebuie s. se realizeze /ntr)un timp c2t mai scurt, cu un efort fizic c2t mai redus 3i f.r. pericole de accidentare a personalului de deservire. Se prefer. execu-ia mecanizat. a desc.rc.rii, prin utilizarea a diferite tipuri constructive de instala-ii, adaptate 3i dimensionate corespunz.tor, pe baza unor normative 3i de c.tre /ntreprinderi special autorizate. Se precizeaz. c. utila'ele pentru desc.rcarea lemnului rotund din depozitele de bu3teni nu sunt /ntrebuin-ate exclusiv la desc.rcarea mi'loacelor de transport, ele se mai pot utiliza la5 presortarea 3i stivuirea bu3tenilor, alimentarea transportoarelor 3i rampelor, alte opera-ii de manipulare. ,entru desc.rcarea materialului lemnos din mi'loacele de transport se pot utiliza5 O n fabricile mici: trolii, monoraTluri, autodesc.rc.toare, automacarale etc.G n fabricile de mrime medie5 macarale portal cu deschideri mici 0p2n. la +" m1, poduri rulante mici 0deschidere maxim. de +4 m1 etc.G n fabricile mari: poduri rulante cu deschiderea de 2",* m, macarale portal cu deschiderea peste +" m, macarale turn etc. !u titlu de ilustrare men-ion.m5 Autodescrctoarele au o larg utilizare n fabricile de cherestea, av&nd o mobilitate mare, deplasare rapid, permit acoperirea unor fronturi lungi de lucru, fr a fi legate de ci de deplasare fi"e. Utilizarea lor este condiionat de e"istena unor platforme betonate pentru circulaie i pot lucra ntr1o perfect colaborare cu alte utila%e din dotarea depozitului. Sunt deservite de un singur operator. ,e l2n . desc.rcarea bu3tenilor se pot utiliza 3i la alte opera-ii5 stivuire cherestea, /nc.rcare 3i deplasare de rume u3 3i lemn tocat etc., distribuirea 3i stivuirea bu3tenilor pe la .rele de sortare 3i la alimentarea halei de debitare. 9xist. mai multe tipuri constructive de autodesc.rc.toare, principalele lor caracteristici tehnice fiind prezentate /n fi3ele tehnice ale produc.torilor.

9xemplific.m cu dou. modele 06FR;7 2(4F 3i 6F*((1 ale produc.torului autoh)ton, 6.R.=.:. S.4. Re hin principalele lor caracteristici tehnice fiind prezentate /n plan)3ele # 3i 4. 6FR;7 2(4F este construit pe blocul tractorului =6*(,prin adaptarea 3asiului 3i a instala-iei hidraulice pentru sistemul de ridicare. 6F*(( face parte din clasa medie a /nc.rc.toarelor articulate 0un hi de fr2n ere de 4( de rade1, este echipat cu motor ,erUins de +#( !, 3i cutie de viteze hidraulic., pu)t2nd ac-iona /n spa-ii /n uste. 5 c r lele "ort l sunt construc-ii metalice formate din patru picioare 3i o rind. transversal. 0cu z.brele sau plin.1 sus-inut. de ace3ti st2lpi, la o /n.l-ime de 6)+2 m. ,e rind. se poate deplasa un c.rucior dotat cu electropalan echipat cu c2rli port)sarcin.. Sunt foarte utilizate 0cheltuieli de investi-ii reduse 3i varietate dimensional.1 /n depozitele de bu3teni ale fabricilor de cherestea dotate cu atere care necesit. sortarea tehnolo ic. prealabil. a bu3tenilor, utiliz2ndu)se la desc.rcare, presortare 3i distribuirea lor pe la .re, stivuirea pentru conservare 3i alimentarea halei de fabrica-ie. 4u +)# operatori 0func-ie de sistemul de prindere a bu3tenilor1 3i capacitate medie de desc.rcare 3i manipulare de 2()2* m#$h 0la un ciclu de lucru de 4)6 minute1. :acaralele capr., cu dou. console, construite de 6.R.=.:. S.4. Re hin au capacit.-i de ridicare de * tf 3i respectiv +( tf. ,rezint. avanta'ul c. sub cele dou. console se pot amplasa liniile de cale ferat. sau drumurile auto pentru accesul mi'loacelor de transport sosite la desc.rcat, cresc2nd astfel spa-iul de depozitare de sub acestea. Schema constructiv. a macaralelor portal 3i principalele caracteristici constructive sunt prezentate /n plan3a *. Podurile rul nte 0fi . +.&1 sunt instala-ii de desc.rcat de mare capacitate /ntrebuin-ate la fabricile mari de cherestea. Se compun dintr)o cale de rulare 03ine metalice1 fixat. la /n.l-ime, pe dou. 3iruri de st2lpi de beton armat precomprimat 3i din podul propriu)zis format din rinzi cu z.brele sau pline, ri idizate /ntre ele, pe care sunt fixate 3inele c.ruciorului port)sarcin. dotat cu electropalan. St2lpii au funda-ii speciale 0tip pahar1 ce le aranteaz. stabilitatea 3i dac. sub pod sunt bazine pentru conservarea prin imersie /n ap. a bu3tenilor. Fistan-a dintre ace3tia, pe direc-ia c.ii de rulare, este de ")+6 m, iar pe direc-ie transversal. depinde de deschiderea podului. ?iniile de ara' !F7 precum 3i drumurile de acces auto se pot amplasa fie paralel, fie perpendicular, pe calea de rulare a podului. 6ele mai utilizate poduri rulante n depozitele de buteni ale fabricilor de cherestea au deschiderea de #2,( m, capacitatea de ridicare de ( tone i

sunt deservite de doi operatori. -a un ciclu de lucru de circa 3 minute asigur o capacitate medie de descrcare de *71*( m *8h. Preg(tire "entru de&it re &u+tenilor Util .e "entru rete* re +i sec'ion re Rete* re este opera-ia de t.iere transversal. a bu3tenilor cu scopul /ndrept.rii capetelor. Sec'ion re este opera-ia de t.iere transversal. a bu3tenilor cu scopul reducerii lun imilor 3i pentru /ndep.rtarea unor eventuale defecte 0conicitate exa erat., curburi, putre ai etc.1. Fepozitele de bu3teni ale fabricilor de cherestea primesc lemnul rotund sub form. de bu3teni de ater sau sub form. de trunchiuri 3i catar e. ?emnul rotund, primit ca Lbu3teni de aterM, nu impune retezarea sau sec-ionarea, dec2t dac. prezint. unele defecte neadmise 0putre ai, l.b.r-.ri etc.1. Se consider. o fasonare incorect. dac. se impune resortarea, /n scopul elimin.rii unor defecte, /n procent de +(2(% din volumul total al lemnului aprovizionat ?emnul rotund cu lun imi peste 6,(( m, dup. recep-ie, este transformat prin opera-iile de retezare 3i sec-ionare, /n acord cu specia 3i comenzile de cherestea. H ?a lemnul rotund de r(+ino se, /nsemnarea se face dinspre cap.tul ros, astfel /nc2t capetele sub lun imile de utilizare la cherestea s. aib. diametrul c2t mai mic 0volum minim1. ?un imea este dimensiune de baz. la piesele de cherestea de r.3inoase, deci /nsemnarea locului de t.iere 3i executarea sec-ion.rii trebuie f.cute cu o deosebit. aten-ie 3i precizie. !heresteaua de r.3inoase cea mai solicitat. ca lun ime este cea de 4,(( m, la sec-ionare urm.rindu)se ob-inerea unui procent maxim 07()7*%1 de bu3teni de ater cu aceast. lun ime 3i cu lemn de bun. calitate. H ,entru lemnul rotund de ) g4 se recomand. urm.rirea defectelor care se transmit pieselor de cherestea 3i care se elimin. din start 0/ncinderea, eventualele defecte ascunse etc.1, deci locul din care se porne3te cu /nsemnarea pentru sec-ionare 3i sensul /n care se avanseaz. se ale e dinspre lemnul s.n.tos spre zona cu defecte 0la cap.tul ros, la cap.tul sub-ire sau undeva pe la mi'locul lun imii1. Se recomand.5 O sec-ionarea cu /nsemnarea lun imilor dinspre cap.tul ros, pentru lemnul s.n.tos 3i cu defecte mici pe lun ime ori dac. defectele ce trebuie eliminate apar la acestaG O sec-ionarea pornind de la un defect maxim al lemnului rotund, situat pe lun imea sa, se execut. mai 'os sau mai sus de acesta pentru a facilita examinarea

/n sec-iune 3i eliminarea defectului, dup. care sec-ionarea decur e normal spre capete. H Lemnul de ste. r, /n eneral, se livreaz. fabricilor de cherestea sub form. de bu3teni de ater, necesit2nd doar eventuale corect.ri de fasonare pentru /ndreptarea capetelor. ,entru lemnul lun , sec-ionarea se porne3te de la cap.tul ros spre cel sub-ire. H Lemnul di,erselor )oio se t ri +i moi se livreaz. sub form. de bu3teni de ater. In depozit se /ndreapt. capetele 3i se /ndep.rteaz. eventuale defecte pronun-ate 0putre ai, curburi mari etc.1 datorate unei fason.ri incomplete la furnizor. ?a toate speciile, sec-ionarea urm.re3te 3i ob-inerea de piese cu conicitate normal. 0maxim +%1, bu3tenii de ater cu lun imi mari 0*,()6,( m1 ale 2ndu)se din trunchiuri cu conicitate redus.. ?a final bu3tenii de cherestea vor avea lun imea e al. cu lun imea nominal. 0standardizat.1 plus supradimensionarea pentru contra ere 0+ cm$m, dar nu mai mult de 4 cm pe pies.1, /n limitele abaterilor admise. In cazul debit.rii la atere, se execut. ulterior opera-ia de marcare 0cu cret. forestier., pe unul din capete1 din necesitatea repartiz.rii separate a bu3tenilor pe la .rele de depozitare pe rupe de diametre 0sortare tehnolo ic.1. Fac. se utilizeaz. fer.straie pan lic. pentru debitat, marcarea nu mai este necesar., bu3tenii depozit2ndu)se laolalt.. ;pera-ia de retezare)sec-ionare se execut. perfect perpendicular pe axul lon itudinal al bu3tenilor, mecanizat, prin folosirea unor fer.straie. 4cestea pot fi5 mecanice, electrice, fixe ori mobile. . Inst l 'iile )i/e #de sec'ion re l "unct )i/$ se compun din fer.str.ul propriu)zis, sistemele de transport pentru alimentare 3i evacuarea bu3tenilor 3i eventual, dispozitive de fixare a bu3tenilor /n timpul sec-ion.rii, pentru determinarea lun imilor de sec-ionare, desc.rc.toare de bu3teni de pe transportor, transportoare pentru evacuarea mecanizat. a rume u3ului 3i capetelor rezultate de la retezare etc. 1er(str(ul circul r sau Ltip cobz.M se utilizeaz., pentru retezarea lemnului rotund cu diametrul sub 6( cm, cu o productivitate medie de +2)2( m#$h. 1er(str(ul cu l m( din' t( sau Lcoad. de vulpeM se utilizeaz. la retezarea lemnului rotund cu diametrul peste 6( cm, realiz2nd o capacitate medie de +()+* m#$h. 1er(str(ul )i/ cu l n' se utilizeaz. la retezarea lemnului rotund cu diametre sub +*( cm, fiind instala-ia cea mai r.sp2ndit. /n depozitele de bu3teni ale fabricilor de cherestea de r.3inoase. !apacitatea medie de t.iere poate a'un e la +*)2( m#$h.

b. Ferstraiele portabile cu lan au ca principale caracteristici mobilitatea i versatilitatea. 6apacitatea lor de tiere depinde de puterea motorului de antrenare, de lungimea lamei, de viteza lanului etc., fiind de cca. 21!7 m*8h. 6 H l de ) &ric 'ie ! c r cteristici4 util .e +i tehnologii Considerente gener le In hala de fabrica-ie se execut.5 debitarea, prelucrarea 0retezarea)sec-ionarea, tivirea 3i spintecarea materialului rezultat la debitare1. De&it re se realizeaz. cu a'utorul aterelor, fer.straielor pan lic. de cap.t 3i fer.straielor circulare speciale 0considerate utilaje de baz1, iar "relucr re are loc cu a'utorul fer.straielor circulare de retezat, de tivit sau de spintecat 3i a fer.straielor pan lic. de spintecat, de mar ini 0considerate utilaje au iliare1. Fotarea cu utila'e se realizeaz. lu2nd /n considerare5 provenien-a 3i costul, capacitatea, radul de mecanizare, cheltuielile de exploatare 3i /ntre-inere, precizia etc. 7um.rul se stabile3te prin calcul, /n func-ie de capacitatea fabricilor de cherestea. =tilizarea aterului sau fer.str.ului pan lic. datorit. avanta'elor 3i dezavanta'elor pe care le prezint. fiecare, constituie o problem. disputat.. Fe exemplu, debitarea bu3tenilor cu diametre sub 4* cm se realizeaz. mai avanta'os cu aterul, iar pentru bu3tenii mai ro3i cu fer.str.ul pan lic.. Fabricilor de cherestea 0de foioase 3i nu numai1 de mare capacitate li se recomand. introducerea unei linii dotate cu fer.straie pan lic.. H l de ) &ric 'ie 0de debitare, de atere1 este construit. pe dou. nivele 0parter V eta' sau parter V subsol1 dup. construc-ia utila'elor de baz.. ?a nivelul superior are loc debitarea propriu)zis. a bu3tenilor /n cherestea, aici fiind partea activ. a utila'elor de baz., fer.straie circulare de prelucrat, precum 3i transportoare pentru deplasarea pieselor /ntre ma3ini. ?a nivelul inferior sunt amplasate funda-iile 3i rupul de ac-ionare al utila'elor de baz., utila'e 3i transportoare care asi ur. colectarea 3i prelucrarea produselor secundare 0r.m.3i-e, rume u3, capete etc.1, rezultate /n urma debit.rii bu3tenilor, /n piese de cherestea. Fluxul tehnolo ic al halei de fabrica-ie cuprinde opera-iile5 O alimentarea cu bu3teniG O recep-ia cantitativ. a bu3tenilor la intrarea /n hal.G O debitarea bu3tenilor /n piese de cherestea brut.G O LdesenareaM pieselor 0sc2nduri 3i dulapi1 /n cazul fa uluiG

O prelucrarea pieselor la fer.straiele circulare de retezat, tivit 3i spintecatG O spintecarea dulapilor la fer.str.ul pan lic. 0numai /n cazul r.3inoaselor1G O colectarea 3i evacuarea pieselor de cherestea din hal.G 9 colectarea, prelucrarea i evacuarea produselor secundare ce rezult n procesul de fabricaie (rmie, capete, rumegu etc.).

Procedee de de&it re &u+tenilor 7ener lit('i Febitarea bu3tenilor se realizeaz. dup. anumite scheme numite modele de t.iere. In practic. se utilizeaz. dou. tipuri de modele de t.iere5 % modele de t(iere m /im le care conduc, /n primul r2nd, la ob-inerea unor randamente cantitative maxime 3i a unor randamente calitative c2t mai mari posibile 0caracteristice debit.rii r.3inoaselor1G % modele de t(iere c lit ti,e care urm.resc ob-inerea unor randamente calitative maxime, 0caracteristice debit.rii bu3tenilor de foioase1. ?a aterele verticale 0cu t.iere /nchis. sau oarb.1 aceste modele se stabilesc anticipat 3i se p.streaz. nemodificate pe parcursul debit.rii bu3tenilor, de re ul. timp de 4 ore, pe c2nd la fer.straiele pan lic. 0cu t.iere deschis. sau pies. cu pies. O individual.1 ele se pot modifica dup. necesitate sau dup. defectele interioare ale lemnului de c2te ori se consider. necesar 3i la debitarea aceluia3i bu3tean. De&it re &u+tenilor cu g terul ,ertic l Ti"uri de modele utili* te +i not re lor . :odelele 0schemele1 de debitare cu aterul determin. a3ezarea p2nzelor /n ram., /n vederea ob-inerii unor piese de cherestea cu caracteristici dimensionale rosimi 3i calitative impuse. 4ceast. a3ezare se face /n func-ie de5 O specia, calitatea 3i diametrul bu3tenilorG O calitatea 3i rosimile pieselor debitate. Se impune sortarea tehnolo ic. ri uroas. a bu3tenilor /naintea debit.rii lor 3i corelarea acesteia cu recomand.rile tehnolo ice privind stabilirea modelelor de t.iere. :odelele de t.iere se pot clasifica /n func-ie de dou. criterii5 O num.rul de treceri prin ater, al aceluia3i bu3teanG O pozi-ia p2nzelor din model fa-. de axul lon itudinal al bu3teanului. . Num(rul de treceri "rin g ter /mparte modelele de t.iere /n5 O modele de t.iere cu o sin ur. trecere sau t.iere pe plinG 9 modele de tiere cu dou treceri sau tiere pe prism.

De&it re "e "lin realizeaz. t.ierea inte ral. printr)o sin ur. trecere a bu3teanului prin ater, rezult2nd piese de cherestea cu canturile neprelucrate 0netivite1. H De&it re "e "rism( realizeaz. t.ierea inte ral. prin dou. treceri succesive ale bu3teanului prin ater5 la prima 0t.ierea /nainte sau pe rotund1 se ob-in din flancuri piese de cherestea netivite iar din zona central. o rind. cu dou. fe-e plane 0prisma1 din care, la cea de a doua 0t.ierea /napoi1 rezult. piese de cherestea tivite 0din zona central.1 3i netivite 0din flancuri1. ?a noi, debitarea pe prism. se aplic. bu3tenilor de r.3inoase /n propor-ie de &()&*%, celor de fa calitativ superiori 0clasa 61 /n propor-ie de #()4(% 3i celor de ste'ar 0clasa 61 /n propor-ie de *)+(%. bu3tenii celorlalte specii 3i cate orii calitative se debiteaz. numai pe plin, cu excep-ia unor comenzi speciale. !omparativ cu sistemul de debitare pe prism., debitarea pe plin asi ur. o capacitate de t.iere mai mare 0/n compensa-ie, liniile cu debitare pe prism. O cazul r.3inoaselor O fiind dotate cu dou. atere1 dar impune un volum sporit de opera-ii 0manoper.1 la fer.straiele circulare, pentru prelucrarea cherestelei pe linia tehnolo ic. 0tivire, semitivire etc.1. &. Po*i'i "8n*elor din model fa-. de axul lon itudinal al bu3teanului le /mparte /n5 O modele de t.iere simetrice 0cu so- sau f.r. so-1G O modele de t.iere asimetrice. H !ele mai utilizate sunt modelele de t.iere simetrice )(r( so' ce au inima bu3teanului /ntr)o sin ur. pies. 0axial.1 de cherestea 0rezult. un num.r impar de piese1. H 5odelele simetrice cu so' se utilizeaz. /n situa-ii motivate, inima bu3teanului spintec2ndu)se /n dou. piese 0centrale1 de cherestea 0num.rul pieselor de cherestea rezultate este par1. H 5odelele simetrice se utilizeaz., la prima trecere, la debitarea bu3tenilor de fa /n traverse, dac. rezult. o sin ur. travers. din fiecare bu3tean, sau la comenzi speciale. c. Not re modelelor de debitare /ntocmite se practic. /n mai multe variante 0extins., pe 'um.tate etc.1 pentru a fi comunicate celor care urmeaz. s. execute a3ezarea p2nzelor /n rama aterului. 6onst din niruirea numerelor ce reprezint grosimea nominal a pieselor de cherestea, n mm, n ordinea dispunerii, de la st&nga la dreapta, a p&nzelor n ram.