Sunteți pe pagina 1din 8

Guprins

I. Sinteza funcliilor logice folosind diagrame Veitch-Karnaugh ...,.............. propuse Probleme sprerezolvare ............ ................ 7

II. Multiplexoare, Demultiplexoare, Decodoare......9 propuse Probleme sprerezolv&re...........;.............. 15 Ill.Sumatoare.......... . . . . . . . . . . .1 . .9 . propuse Probleme sprerezolvare............ 25 .............. IV. Sisteme logicesecvenfiale ............ i..... .r............... 27 Mdrimi caracteristiceale unui sistem secvenfial ............-..33 Prob-leme rezolvate... .........35 propuse Probleme sprerezolvare ......................,. I 60 V. Probleme diverse propuse spre rezolvare.......187 Vl.Bibliogiafie .......-. ...........203

Gapitolul I Sintezafuncliilor logice folosind diagrameVeitch - Karnaugh capitolintroductivvom abordasintezafuncliilor logice utilizdnd in prezentul diagrameleVeitch-Karnaugh.Pentru aceastavom consideraurmdtoarele orobletne:
Problema 1 in Fig. 1, a, b reprezinti 2 bili a unui numdr binar N, iar x, y, z teptezintd 3 bili de intrare in circuit. Nurndrul binar N este egal cu nurndrul bifilor de zero de la intrare. Sd se implementeze sistemul in cele doud forme (FNC, FND) folosind porli logice elementare.

Fig.1 Rezolvare: de adevdr: Tabela


xvz ab

0 00 0 01 010 011 100 101 110 111

l1 l0 10 0l 10 01 0l 00

funcjiilor de ieqirea, b in forma notmal disjunctivd(FND)' a) Determinarea Alcdtuim tabela Veitch-Karnaughin care fiecare doud cdsufe alaturatesunt adicdau acelaginumf,rde bili qi diferd printr-un singurbit in aceeaqi adiacente, a pozifie. Tabelele Veitch-Kamaughreprezintdo nond formd de reprezentare mai uqor. (simplificarea) se face acestora funcfiilor logice in careminimizarea Pentm cazul luat in discu{ie, tabela Veitch-Karnaugheste prezentatdin sintezasub formd Fig.l.l. Aga dupd cum se vede in Fig.l.l, dac[ se doreqte "l" logic ale func{iei. Se de valorile in tabela respectivd aqeazd se disjunctivd, astfelincdt: cautdgrupdrilede "1" logic adiacente o . minim de termeni' Sd fie cuprinsetoatevalorile de "1", in nr.rmdnrl Grupdrilede "1" trebuiesd fie cele rnai mari posibile,asigttrAndn-se astfel numdrulminim de variabileintr-un termen.

l>------rr
00 01
11

t
1

---Tt

4 I

10

-) 11
Fig.1.1

o= *t +iy +r; =;; +itx +zl (1.1)


Ecua{iaobtinutdpentru funciia a se nume$tefoma minirnalda ftrncfieia. in trnele cazuri se doreqte realizareanumai cu un annmit tip de por{i logice, in porli rutmai cr"r situa{ianoastrdcel mai simplu estesi incercdmo implementare NAND. teoremelor ori relaJia1.1 qi prin aplicarea negdmde dor.rd aceasta, Pentrr.r h.riDe Morgan rezultdecuafia1.2:

xz .xy .yz 2

(1.2)

Analog se procedeazdpentru func{ia b , frgura 1.2.


X
yz

4 I

00 01 11 10

tf
t-fl
rft

O
Fig.1.2

b = xlz + xyz + xyz + xlz : x(yz + yz) + x(yz + yz) = x(y @z) + x(y @z) : x @(y @z)

(1.3)

b :b:

xyz.xyz-xyz-xyz

(1.4)

Temi: Sd se implementeze cu porfi logiceecualiileI.l,1.2, 1.3, 1.4.

b) Deterrninareafuncfiilor de ieqire a, b in forma normal conjunctivd (FNC). Dacd se doregte sinteza sub forma nonnal conjunctivd, se aqeazdin tabela respectivd valorile de "0" logic ale funcfiei. Se cautd grupdrile de "0" logic adiacenteastfel incdt: r Sd fie cuprinse toate valorile de "0", in numdrul minim de termeni. Grupdrile de "0" trebuie sd fie cele mai mari posibile, asigurdndu-se astfel numdrul minim de variabile intr-un termen.

Din figura 1.3 rezultdecualia 1.5,pentru variabila a, respectiv Fig.l.4, ecuafia 1.7oentruvariabilab:

Fig.1.3

o = (y + r)f** rlti * Yl (15)


qi in cazul numai cu circuite NOR atunci' ca Dac[ implementdmecualia 1'5 qi sd aplicdm rela{ia ori doud ta negal.de sintezei cu circuite NANil it"u"rl l '6' ecualia i"or"-"t, lui De Morgan, rezultdnd

frtltul'El pentru Analogseprocedeazd

l'1

F------r00 01
tl

te
0

f-o_l

10

L.-J
Fig'1'4 (1'7)

-. -' +y + z) +y +z)@ +z)@ 6 =(x+ y+ z)@+y

(1 8)

TemS: Sd se irnplementeze cu por{i logice ecuafiile 1.5, I .6, I .7, 1.8. Problema 2 Sd se proiecteze un circuit de alarmare in caz de incendiu care culege informajii de la patru senzori: doi senzori de temperahrd, A gi B, care sunt pe doi perefi opugi ai camerei,un senzorde flacdrd C gi un senzorde agezali iirrn D. Atunci c6nd sunt activi, senzorli furnizezd un nivel de tensiune echivalentcu "1" logic. Alarma se declangeazd ori de cAteori doi senzorisunt activali. Rezolvare: Definim funcfia de iegire alamd ca fiind f. Tabelul de adevdr este sintetizat in Fis'2.I.a

AB CD 000 0

t
0 0 0
I

000r
0010 00ll 0100 0101 0ll0
0lll

0
I I I

000 001 010


0ll

0
t I

I
I I I I

00 0l 10 tl Fig.2.1.a

r sinteza func{iei de iegire f in forma normal disjunctivS (FND) folosind circuite de tip NAND, ecua{ia2-I, circuite de tip NOR, ewatia2'2'

-\AB

00

01

11 1

10

00 01
11

n
l1
lll

nFig.2.1

10

(2.1) f =AB+CD+BC+AC+AD+BD f : f : AB'CDBC'AC'AD BD (2'2)

o Sinteza funcliei de iegire f in forma normal conjunctivd (FNC) folosind circuite de tip AND qi SAU, ecualia 2.3, circuite de tip NoR, ecuatia2.4.

iama: Sd se irnplernenteze cu por{i logiceecuafiile 2.1,2.2,2.3,2.4.

propuse Probleme spre rezolvare:


Pn, Fie a,b,c,d patru bifi de intrare intr-un circuit logic combinalional CLC), iar z iegireaCLC-ului. Ieqireaz este egal6 cu "1" logic daci intrarea ,.b,c,d are trei sau rnai rnr"rllide "l" logic. Sd se scrie gi sd se reprezintecu rorli logice ecuatia pentru variabila de ieqire z, in cele doud forme (FND,

. \c).
P..

in figura de mai jos, a,b rcprezinld, un numdr binar N1, c,d reprezintd un -:mdrbinar N2. Iegireanotatd cu f este "1" logic dacd prodr"rsul N1*N2 este .'.airnic sau egal cu 2. Sd se scrie qi sd se reprezintecu porli logice ecua{ia . :ntru variabila de iegire f, in cele doud fonne (FND,FNC).

N1(a \b
N2 (c

\d
Fig.P1.2

P..

' --;rrdr binar N2. legirile sunt notate ctr x,y,z. .sirile reprezintdunndtoareaecualie logicd: xyz:ab+cd. Sd se scrieqi sd se ':frezinte cu porfi logice ecuafiile pentru variabilele de iegirex,y,z in cele ,id lorme (FND, FNC).

:^ ln trgurade maijos a,b reprezintd un numdrbinar N1,c,d reprezintd un

N 1[ o
\h

N" , rc
\d
F i g .P 1 . 3

v
z