Sunteți pe pagina 1din 6

Ctre,

[conductorul autoritii administraiei publice emitente*)]

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE

Subsemnatul(1) C.N.P. | cu domiciliul )!sediul "n #udeul satul cod po$tal strada tele%on!%a& "n calitate de!repre(entant al nr. e'mail C)* bl. | | | | | | | | | | | | | municipiul ! ora$ul ! comuna sectorul sc. et. ap.

"n con%ormitate cu pre+ederile ,e-ii nr. ./!1001 pri+ind autori(area e&ecutrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modi%icrile $i completrile ulterioare, solicit emiterea autori(aiei de construire!des%iinare pentru imobilul ' teren $i ! sau construcii ' situat "n #udeul ora$ul ! comuna satul cod po$tal strada nr. 1) Cartea %unciar 2 3i$a bunului imobil 2 sau nr. cadastral 2 "n +ederea e&ecutrii lucrrilor de4) 2 municipiul ! bl. sectorul sc. et. ap. ,

"n +aloare de.) 2 5ocumentaia te6nic ' 5.7. pentru autori(area e&ecutrii lucrrilor de construire (5.7.8.C. 9 5.7.:.;.), respecti+ des%iinarea construciilor (5.7.8.5.) nr.<) din a %ost elaborat de cu sediul "n #udeul municipiul! ora$ul!comuna sectorul!satul cod po$tal strada nr. bl. sc. et. ap. respecti+ de - ar6itect ! conductor ar6itect cu drept de semnatura, inscris in 7abloul National al 8r6itectilor cu nr. , in con%ormitate cu pre+ederile ,e-ii nr. 1=4! //1 pri+ind or-ani(area si e&ercitarea pro%esiei de ar6itect, republicat, a%lat "n e+idena 3ilialei teritoriale a :rdinului 8r6itecilor din >om?nia..
----------*) Se completeaz, dup caz: - preedintele consiliului judeean; - primarul general al municipiului Bucureti; - primarul sectorului ...... al municipiului Bucureti; - primarul municipiului ............; - primarul oraului ............... ; - primarul comunei ................. .

@eri%icarea 5ocumentaiei te6nice ' 5.7., "n con%ormitate cu pre+ederile ,e-ii nr. 1/!100., a %ost e%ectuat deA)2 1. Cerina 8 4. Cerina 5 . Cerina B 1. Cerina C A. Cerina 8% 5urata estimat a e&ecutrii lucrrilor solicitat este de luni!(ile, "n ba(a pre+ederilor 5ocumentaiei te6nice ' 5.7. pentru autori(area e&ecutrii lucrrilor de construire (5.7.8.C. 9 5.7.:.;.), respecti+ des%iinarea construciilor (5.7.8.5.), ane&at pre(entei, con%orm -ra%icului de e&ecuie, semnat $i para%at de proiectant, ane&at pre(entei. Anexez la prezenta cerere: a) Certi%icatul de urbanism nr. emis de (copie)C b) do+ada titlului asupra imobilului ' teren $i!sau construcii '!e&trasul de plan cadastral actuali(at la (i $i e&trasul de carte %unciar de in%ormare actuali(at la (i (copie le-ali(at)C c) 5ocumentaia te6nic ' 5.7.8.C.!5.7.:.;.!5.7.8.5., dup ca(, compus din2 ( e&emplare ori-inale) ,a elaborarea 5ocumentaiei te6nice ' 5.7. au %ost respectate toate procedurile de noti%icare a autoritii publice pentru protecia mediului pre+(ute de ,e-e, care %ac obiectul procedurii de e+aluare a impactului asupra mediuluiC d) a+i(e!acorduri, studii de specialitate stabilite prin certi%icatul de urbanism (copie)2 d.1) a+i(e $i acorduri pri+ind utilitile urbane $i in%rastructura2 d. ) a+i(e $i acorduri pri+ind securitatea la incendiu, protecia ci+il, sntatea populaiei2 d.1) a+i(e!acorduri speci%ice ale administraiei publice centrale $i!sau ale ser+iciilor deconcentrate ale acestora2 d.4) studii de specialitate (c?te 1 e&emplar copie)2 d..) raport de e&perti( te6nic pentru lucrri de inter+enie la construcii e&istente ' consolidare, modi%icare, e&tindere, reabilitare, sc6imbare de destinaie ', dup ca( (1 e&emplar copie)C d.<) raport de audit ener-etic pentru lucrri de inter+enie la cldiri e&istente "n +ederea cre$terii per%ormanei ener-etice (1 e&emplar copie)C d.A) re%eratele de +eri%icare a documentaiei pri+ind asi-urarea cerinelor eseniale de calitate "n construcii, corespun(tor cate-oriei de importan a construciei (c?te 1 e&emplar copie) e) punctul de +edere!actul administrati+ al autoritii competente pentru protecia mediului2 (copie)C %) do+ada "nre-istrrii documentaiei la :rdinul 8r6itecilor din >om?nia (1 e&emplar copie). -) documentele de plat a ta&elor le-ale "n +ederea autori(rii (copie)C 6) ane&a la DCererea pentru emiterea autori(aiei de construire!des%iinareD, completat cu toate elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autori(aia ( e&emplare ori-inale) 5eclar pe propria rspundere c datele menionate "n pre(enta cerere sunt e&acte $i m an-a#e( s respect, in cunostinta pre+ederilor Codului penal pri+ind in%raciunea de %als "n declaraii, autori(aia de construire $i documentaia a%erent, +i(at spre nesc6imbare. 5ata Semntura, .. Cerina ; <. Cerina 3

ANE ! la Cererea pentr" e#$terea a"t%r$za&$e$ 'e c%n(tr"$re/'e()$$n&are Cap$t%l"l * - T$p"r$ 'e l"cr+r$
En con%ormitate cu pre+ederile art. 1 din ,e-ea nr. ./!1001 *1) [] a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modi%icare, e&tindere, reabilitare, sc6imbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice %el, precum $i a instalaiilor a%erente acestora, cu e&cepia celor pre+(ute la art. 11 din ,e-ea nr. ./!1001 C [] b) lucrri de construire, reconstruire, e&tindere, reparare, consolidare, prote#are, restaurare, conser+are, precum $i orice alte lucrri, indi%erent de +aloarea lor, care urmea( s %ie e%ectuate la construcii repre(ent?nd monumente istorice, stabilite potri+it le-iiC [] c) lucrri de construire, reconstruire, modi%icare, e&tindere, reparare, moderni(are $i reabilitare pri+ind cile de comunicaie de orice %el, drumurile %orestiere, lucrrile de art, reelele $i dotrile te6nicoedilitare, lucrrile 6idrote6nice, amena#rile de albii, lucrrile de "mbuntiri %unciare, lucrrile de instalaii de in%rastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a ener-iei electrice $i!sau termice, precum $i de reabilitare $i rete6nolo-i(are a celor e&istenteC [] d) "mpre#muiri $i mobilier urban, amena#ri de spaii +er(i, parcuri, piee $i alte lucrri de amena#are a spaiilor publiceC [] e) lucrri de %ora#e $i e&ca+ri necesare pentru e%ectuarea studiilor -eote6nice $i a prospeciunilor -eolo-ice, proiectarea $i desc6iderea e&ploatrilor de cariere $i balastiere, a sondelor de -a(e $i petrol, precum $i a altor e&ploatri de supra%a sau subteraneC [] %) lucrri, amena#ri $i construcii cu caracter pro+i(oriu, necesare "n +ederea or-ani(rii e&ecutrii lucrrilor, "n condiiile pre+(ute la art. A alin. (1F1) din ,e-ea nr. ./!1001 C [] -) or-ani(area de tabere de corturi, csue sau ruloteC [] 6) lucrri de construcii cu caracter pro+i(oriu, c6io$curi, tonete, cabine, spaii de e&punere situate pe cile $i spaiile publice, corpuri $i panouri de a%i$a#, %irme $i reclame, precum $i ane&ele -ospodre$ti ale e&ploataiilor a-ricole situate "n e&tra+ilanC [] i) cimitire ' noi $i e&tinderi. [] #) lucrri de des%iinare a construciilor de la lit. a)'6). Capitolul ' Cate-orii de construcii*1)2 [] construcii 6idrote6nice [] construcii pentru "mbuntiri [] construcii te6nico'edilitare [] construcii pentru pompieri [] construcii cu caracter special [] construcii cu %unciuni comasate [] reele edilitare2 [] ap [] canali(are [] ener-ie electric [] termice [] -a(e [] telecomunicaii [] amena#ri e&terioare2 [] amena#area $i consolidarea terenului [] str(i, alei, plat%orme, parca#e, -ara#e [] spaii libere $i mobilier e&terior [] spaii +er(i, "mpre#muiri [] construcii cu caracter pro+i(oriu.

[] construcii de locuine [] construcii pentru instituii publice $i ser+icii2%unciare [] pentru sntate [] pentru asisten social [] pentru "n+m?nt [] pentru cultur [] pentru turism [] pentru culte [] pentru administraie $i %inane [] pentru comer [] pentru ser+icii [] pentru sport [] pentru recreere [] construcii a-ricole $i (oote6nice [] construcii industriale [] construcii pentru depo(itare [] construcii pentru transporturi [] construcii pentru telecomunicaii [] construcii ener-etice
GGGGGGGGGGGG *1) Se introduce DHD "n caset

Capitolul 1 ' 5ate caracteristice pri+ind amplasamentele $i construciile a) Supra%aa terenului b) Situarea terenului %a de str(ile adiacente c) Procentul de ocupare a terenului ' P:7* )2 e&istent I propus d) Coe%icientul de utili(are a terenului ' C)72 e&istent propus e) 8linierea construciilor2 J Corpul de cldire cel mai a+ansat %a de limita proprietii la strad se a%l la J 5istanele minime ale construciilor %a de +ecinti sunt2 de m %a de limita de proprietate din C de m %a de limita de proprietate din C de m %a de limita de proprietate din . %) Numrul de corpuri de cldiri , din care2 e&istente des%iinate meninute propuse re(ultate . -) Supra%ee*1)2
Construcii Supra%a construit Supra%a des%$urat Supra%a util

I m.

(mp)
Supra%a locuibil ! nr. cam

K e&istente, din care2 ' des%iinate ' meninute K propuse 7:78,* * 7otalul re(ult prin "nsumarea supra%eelor "nscrise la rubricile DmeninuteD $i DpropuseD 6)' Enlimea construciilor propuse ("n m) C:>PLLL Enlimea la corni$ sau strea$in Enlimea ma&im a construciilor i)' Numrul de ni+eluri C:>PLLL ;&istente Propuse #)' Caracteristici constructi+e $i aspect e&terior C:>PLLL C:>PLLL Sistem constructi+ C:>PLLL C:>PLLL C:>PLLL

C:>PLLL

C:>PLLLLL

C:>PLL

C:>PLLL

C:>PLLL

3undaii 8coperi$ ($arpant!teras) Sistem de "ncl(ire En+elitoare (material!culoare) 3inisa# e&terior (material!culoare) 7?mplrie e&terior (material!culoare) M)' Capaciti %uncionale ale construciilor proiectate2 K Construcii de locuine1) principale (permanente) se(oniere (de +acan) pentru "nc6iriere de ser+iciu de necesitate de inter+enie Numr de apartamente propuse din care cu2 ' 1 cam ' cam. ' 1 cam

sociale de protocol ' 4 cam.

' . cam.

GGGGGGGGG *1) Se introduce DHD "n caset * ) Con%orm ,e-ii nr. 1./! //1 cu modi%icrile $i completrile ulterioare $i Notr?rea Ou+ernului nr. . .!100< , republicat

*1) 5ocumentul naional de re%erin este S78S 40/='=.

J Construcii pentru instituii publice*1) sntate nr. de paturi nr. de consultaii nr. de proceduri "n+m?nt nr.de sli de clas nr. de locuri nr. de -rupe cultur nr. de locuri 6oteliere nr. de camere nr. de locuri culte nr. de locuri administrati+e $i %inanciare nr. de personal J Construcii pentru comer, alimentaie public $i ser+icii* 1) comer nr. de personal alimentaie public nr. de locuri nr. de personal ser+icii nr. de personal J Construcii pentru sport, recreere*1) sport nr. de locuri recreere nr. de locuri J Construcii pentru acti+iti producti+e*1) producie nr. de personal depo(itare nr. de personal J 8lte caracteristici ale capacitilor %uncionale pentru construcii propuse, necuprinse "n cate-oriile de mai sus2

l) 8si-urarea utilitilor urbane*1) ap canali(are -a(e naturale tele%onie 8lte utiliti2 m) Oara#e $i parca#e*1) -ara#e nr. de locuri parca#e nr. de locuri Supra%aa construit des%$urat Supra%aa construit des%$urat mpC supra%a pietonal mp mp mp ener-ie electric salubritate ener-ie termic transport urban

n) 5rumuri, alei, plat%orme2 supra%a carosabil o) Spaii +er(i*1) arbori tiai numr arbori plantai numr p) Podul de e+acuare a de$eurilor

arbori meninui numr spaii +er(i supra%a

mp

r) Psuri de securitate la incendiu $i protecie ci+il s) Psuri de protecie a mediului t) 8lte caracteristici speci%ice

5ata

Entocmit*4)

GGGGGGGGGGG *1) Se introduce DHD "n caset *4) 8ne&a se "ntocme$te de ctre proiectantul documentaiei (persoan %i(ic sau #uridic), se preci(ea( datele de identi%icare, dup ca(2 ' numele $i prenumele "ntocmitorului $i se aplic para%a ' dup ca(C ' numele %irmei, numele $i prenumele repre(entantului $i se aplic $tampila.

P>;C*QR>* pri+ind completarea %ormularului DCerere pentru emiterea autori(aiei de construire!des%iinareD

1) Numele $i prenumele solicitantului2 ' persoan %i(icC sau ' repre(entant al %irmei (persoan #uridic), cu preci(area denumirii acesteia, precum $i a calitii solicitantului "n cadrul %irmei. ) Pentru persoan %i(ic, se completea( cu date pri+ind domiciliul acesteiaC Pentru persoan #uridic, se completea( cu date pri+ind sediul social al %irmei. 1) Se completea( cu date e&trase din Cartea %unciar sau din 3i$a bunului imobil, dup ca(. 4) Se "nscrie2 denumirea lucrrii, capacitatea $i cate-oria lucrrilor, precum $i oricare alte elemente principale care de%inesc toate lucrrile pre+(ute a %i autori(ate. .) @aloarea lucrrilor se declar de ctre solicitant $i se stabile$te, dup ca(, "n %uncie de2 ' supra%aa construit des%$urat a construciilorC ori ' +aloarea lucrrilor de construcii $i instalaii a%erente, din de+i(ul -eneral al in+estiiei. <) Se completea( cu denumirea, numrul proiectului, data elaborrii, precum $i cu datele de identi%icare ale $e%ului de proiect, proiectantului!proiectanilor in con%ormitate cu pre+ederile art. 0 din ,e-e. A) Se completea( cu numele, prenumele +eri%icatorului, precum $i cu numrul certi%icatului de +eri%icator, pentru %iecare cerin!domeniu de +eri%icare. N:7R2 ' Ba(a de calcul pentru determinarea +alorii lucrrilor de construcii $i instalaii a%erente acestora este cea e+ideniat la cap. 4 ' C6eltuieli pentru in+estiia de ba(, subcap. 4.1. ' Construcii $i instalaii, "n con%ormitate cu Structura de+i(ului -eneral, aprobat prin Notr?rea Ou+ernului nr. =! //= pentru aprobarea coninutului'cadru al documentaiei te6nico'economice a%erente in+estiiilor publice, precum $i a structurii $i metodolo-iei de elaborare a de+i(ului -eneral pentru obiecti+e de in+estiii $i lucrri de inter+enii, coroborat cu pre+ederile pct. 11= alin. (1) din Normele metodolo-ice de aplicare a ,e-ii nr. .A1! //1 pri+ind Codul %iscal, cu modi%icrile $i completrile ulterioare, aprobate prin Notr?rea Ou+ernului nr. 44! //4 , cu modi%icrile $i completrile ulterioare. ' @aloarea autori(at a lucrrilor de or-ani(are de $antier +a a+ea ca ba( de calcul cap.. ' 8lte c6eltuieli, subcap. ..1 ' :r-ani(are de $antier, pct. ..1.1. ,ucrri de construcii $i instalaii a%erente or-ani(rii de $antier, "n con%ormitate cu Structura de+i(ului -eneral, aprobat prin Notr?rea Ou+ernului nr. =! //= . ' 7a&ele pentru emiterea autori(aiei de construire!des%iinare se stabilesc de ctre personalul de specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe ba(a re-lementrilor le-ale "n +i-oare, $i se comunic solicitantului la pre(entarea acestuia "n +ederea depunerii cererii de autori(are. Solicitantul are obli-aia de a ane&a la cererea pentru emiterea autori(aiei documentele de plat a ta&elor, comunicate anterior de emitent. ' 5o+ada ac6itrii ta&elor se %ace prin pre(entarea, "n copie, a documentelor de plat ' care se "nre-istrea( $i "n %ormular la po(iia nr. A.