Sunteți pe pagina 1din 163

ECONOMIE MONETAR I BANCAR Bibliografie: M. Opriescu i colaboratorii- Moned, credit, bnci, Editura Sitech, Craiova, 2009, pg.

201-210 1. Criteriile de organizare a procesului de creditare Organizarea procesului de creditare este o activitate co ple! , "n cadrul creia obilizarea resurselor bneti necesare satis#acerii unor nevoi de #onduri ale agen ilor econo ici, crearea de noi i$loace de plat "n econo ie, diri$area acestora "n str%ns concordan cu cerinele pieei, utilizarea lor i controlul asupra tuturor acestor laturi sunt concepute dup anu ite criterii i realizate "ntr-un anu it cadru organizatoric, pe baza unor regle entri precise ale statului. &se enea regle ent ri precise, i, "n acelai ti p, severe prin i plicaiilor lor, sunt o consecin a prag atis ului, a necesitilor de stabilire a unor soluii sub i pulsul cerinelor practicii de zi cu zi, i ai puin a i ple ent rii tezelor vreunei coli sau ideologii. Oricu , e!periena reunit a ultor ri "n dezvoltarea lor a relevat c, gradul de e!pansiune a creditului, ri ea lui, pot #i ele ente care pot s tulbure echilibrul econo ic, "n condiiile "n care resursele de creditare sunt de #apt li itate, iar posibilit ile de absorbie reale au i ele sura lor. 'n organizarea procesului de creditare, "n cadrul unei econo ii libere, un rol deosebit revine bncilor care, deli it%nd intervenia lor, deter in poziii date pentru agenii econo ici cu care vin "n contact i cu care stabilesc raporturi. (ibertatea agen ilor econo ici const nu ai "n a accepta regulile $ocului, dac doresc s participe. )or ele de regle entare i control al creditului viz%nd nu ai co porta entul bncilor i instituiilor de credit, pot #i considerate "n pri ul r%nd o regle entare pro#esional, de breasl , dar apr%ndu-se interesele bncilor, se apr de #apt interesele generale ale econo iei naionale. &#late "n str%ns legtur cu e isiunea onetar, di ensiunile creditului intereseaz "n od deosebit statul. *e #apt, aici se anga$eaz i se " bin, deopotriv, interese ale statului cu cele ale b ncilor, i$locite de regul de banca de e isiune, care "n toate rile dezvoltate, este proprietate i instru ent de acionare econo ic a statului. +olul statului decurge din obligaia sa de a prote$a pe toi operatorii i agenii econo ici, de a asigura condiii "n acest sens i printro circulaie onetar stabilit i printr-un volu de credit adecvat. Sub in#luena acestor deter inante, reorganizarea siste ului de credit "n ara noastr are la baz o serie de criterii distincte, dar corelate. &se enea criterii se re#er la, natura co ple! a procesului de creditare, destinaia precis, garantarea aterial i ra bursarea la ter en a creditului. E!istena i #uncionarea acestor criterii constituie o necesitate #ireasc , date #iind i plicarea larg a agenilor econo ici, a populaiei, a bncilor c%t i rolul otor al creditului "n #uncionarea ecanis ului econo ic. 11-

N atu ra co mp lex a pro ces ulu i de cre dit are con st, n pri mu l rn d, "n #ap tul c vol u ul i stru ctu ra sa se di e nsi one az "n #un cie de evo lui a co p one ntel or de baz

ale a sei o net are i de nec esit il e real e de #on dur i, ale age n ilor eco no ic i des erv ii de uni t ile ban car e. .ri n cor elar ea ind icat oril or car e e!p ri evo lui a cre

dit ulu i i cei "ns cri i "n bug etel e de ven itur i i che ltui eli ela bor ate de div er i age ni eco no ic i se asi gur i se real ize az con cor dan a obi ecti v nec esa r , "ntr e i ca rea ban

ilor i i car ea val oril or at eria le "n pro ces ul rep rod uci ei l r gite . n al doi lea rn d, nat ura co p le! a pro ces ulu i de cre dita re se con cret ize az "n aco rda rea ace stui a "n #un cie

de o dul "n car e age nii eco no ic i "i real ize az pro gra el e de pro duc ie i des #ac ere. *e ci, si pla pre ved ere a cre dite lor "n con trac tele "nc hei ate de b nci cu clie nii lor nu ech

ival eaz cu aco rda rea aut o at a ace stor a. 'n con sec in , ne" nde pli nir ea obi ecti vel or pro gra u lui de pro duc ie tre bui e s con duc la #ol osir ea unu i vol u de cre dite ai

red us dec %t cel con trac tat. n al trei lea rn d, nat ura co p le! a pro ces ulu i de cre dita re se con cret ize az "n aco rda rea i e ni ner ea ace stui a nu ai "n con dii ile real iz rii une i

acti vit i e#ic ient e, #iin d e!c lus e de la cre dita re aci uni le i acti vit il e car e se #in aliz eaz cu rez ulta te #in anc iare ne# avo rab ile. ' n str% ns con cor dan cu car act eru l

diri $at al cre dit ulu i #un cio nea z crit eri ul des tin ai ei pre cis e , car e pre sup une ca aco rda rea de cre dite s viz eze sco pur i stri ct deli it ate "n #un cie de car e se sta bile sc i se

real ize az ind icat orii ce car act eriz eaz pro ces ul de cre dita re. .re zen a ace stui crit eri u "n cad rul pro ces ulu i de cre dita re est e, de #ap t, de nat ur obi ecti v, ea dec urg %nd din "ns ui con

cep tul de cre dit i din nec esit ate a #ol osir ii cre dit ulu i ca p%r ghi e de in#l uen are a acti vit ii eco no ic e. &st #el, pri n "ns ui con in utu l su , cre dit ul nu poa te aco per i ori ce

#el de nec esit i, ci nu ai anu it e nec esit i, stri ct deli it ate, "n #un cie de car act eru l lor. 'n ace lai ti p, p%r ghi a cre dit ulu i poa te aci ona nu ai "n situ aia "n car e se cun osc pre

cis i det alia t nev oile de #on dur i ale age nil or eco no ic i, iar e#ic ien a #ol osir ii ace stei p%r ghi i poa te #i apr eci at doa r pri n e!i ste na des tina iei pre cis e a cre dit ulu i. G ara

nta rea ma teri al a cre dit ulu i est e unu l din cel e ai i por tant e crit erii car e sta u la baz a org ani z r ii pro ces ulu i de cre dita re. E!i ste na sa recl a ca pe toat per ioa da de

#ol osir e a cre dit ulu i age nii eco no ic i s dis pun de val oril e at eria le de cre dita te, a#la te "n di# erit e sta dii ale circ ula iei lor. Ori ce o di#i car e "n vol u ul i co p one na ace stor

val ori tre bui e, "n virt ute a ace stui pri nci piu , s #ie ur at i de o di#i c r i "n vol u ul i stru ctu ra cre dite lor. )u pot con stit ui gar ani e at eria l a cre dit ulu i sto cur ile rez ulta

te din tr-o acti vita te de# ect uoa s. 'n pre zen t gar ani a cre dit ulu i est e "n "ntr egi e de nat ur at eria l . E!i ste na i #un cio nar ea crit eri ulu i gar ant rii at eria le a cre dit ulu i, ca de

alt# el i a cel orl alte crit erii , gen ere az con sec ine deo seb ite "n eco no ie . am bu rsa rea la ter me n a cre dit ulu i, ca unu l din crit erii le de baz ale org ani z r ii cre dit ulu i, se

at eria lize az "n rest itui rea su el or " pru u tate la anu it e ter e ne nu it e sca den e. Car act eris tic ace stui crit eri u est e #ap tul c pos ibil it ile de ra b urs are a cre dit ulu i se

sta bile sc cu anti cip aie i se ur res c pe toat dur ata #ol osir ii lui, ada pt% ndu -se ela stic o di#i c r ilor ce inte rvi n pe par cur s. / er e nel e de ra b urs are a cre dit ulu i sun

t sta bili te pri n lua rea "n con sid era re a ai u ltor ele e nte, cu sun t, par ticu lari ti le pro ces ulu i sau aci uni i cre dita te0 car act eru l nec esit il or de #on dur i, o dul de i ca

re a val oril or at eria le cre dita te la o e ntel e ob ine rii res urs elo r b ne ti car e "nl ocu ies c cre dit ul sau #ac pos ibil ra b urs are a lui. 'n sta bili rea sca den elo r, #iec are crit

eri u poa te #i util izat sin gur sau "n co b ina ie cu alte le.
& des eori , apa r situ aii c%n d anu it e cre dite nu pot #i ra bur sate la sca den , din ot ive obi ecti ve. 'n ace ste situ aii, ter

e nel e de ra bur sar e pot #i prel ung ite, pun %nd use "n con cor dan cu con di iile con cret e de i car e a val oril or at eria le, i car e ce nu a put ut #i real izat a a cu a #ost

ea sta bili t cu oca zia apr ob rii cre dite lor. )er esp ect are a ace stui pri nci piu este san cio nat pe lini e ban car , pri n re#l ect are a cre dite lor res pec tive , dre pt cre dite rest ant e,

pur t t oar e de dob %nz i pen aliz ato are. &p ari ia i e nin ere a ace stor cre dite de o nstr eaz c "n acti vita tea age n ilor eco no ic i res pec tivi e!i st de#i cie n e pe lini a #ol osir

ii #on dur ilor pe car e la au la dis poz iie. 'n situ aia "n car e pe ans a blul eco no ie i nai ona le e!i st un vol u "ns e nat

111

de cre dite ner a bur sat e la sca den , ace st #en o en atra ge dup sin e sch i br i "n co p one na res urs elo r de cre dita re, dec i i "n stru ctu ra a sei b ne ti, #ap t ce i plic

lua rea de suri de rec ons ide rar e a uno r cor ela ii din tre co p one ntel e de baz ale ech ilib rul ui o net ar i a o dul ui "n car e est e con cep ut s aci one ze e can is ul

cre dit ulu i. ' n con clu zie, pre zen tare a crit erii lor ce sta u la baz a org ani z r ii e can is ulu i de cre dita re, per it e rele var ea uno r tr st uri car act eris tice ale ace stor a, cu ar

#i, car act eru l lor uni tar, "ne les "n sen sul ins epa rab ilit ii aci uni i ace stor a0 car act eru l din a i c al ace stor a, con cret izat "n #ap tul c "n #iec are o e nt con in utu l lor cali tati v

se o di#i c "n rap ort cu ceri nel e real e, con cret e ale ace stui a0 con sec ine le u ltip le pe car e le pro pag "n eco no ie , "nd eos ebi asu pra asi gur rii i real iz rii ech ilib rul ui o

net ar, "n car e sen s, cre dit ul est e unu l din inst ru e ntel e de baz #ol osit e "n ace st sco p.

!. Credita rea societi lor comerci ale i ntrepri nztoril or particul ari 2.1 Fundam deciziei de c * eci zia de a aco rda sau nu un

cre dit are la baz cap acit ate a de ra b urs are, pre zen t i viit oar e, a clie nil or b ncii . .en tru cua nti# icar ea ace stei a ban ca aci one az "n dou dir eci i con cret izat e "n, - an ali za

ec on o i co #i na nc iar 0 - an ali za as pe ct el or ne #i na nc iar e. " nal iza eco no mi co # fin anc iar viz eaz at%t per #or a nel e real izat e "n anii ant eri ori c%t i pro

iec iile #in anc iare pen tru per ioa del e viit oar e i are ca sup ort doc u ent ele con tabi le de sint ez cu sun t bila nu l con tabi l, con tul de rez ulta te, rap ort ril e con tabi le per iod ice i situ

aii le #in anc iare , "nd eos ebi situ aia #lu !ur ilor de lich idit i. Cu noa te rea c%t ai e!a ct a acti vit ii des # ura t de clie ni d b ncii pos ibil itat ea s o#e re ace stor a ser vici i i pro dus e

#in anc iare ade cva te i tot oda t s ia suri le cor esp unz to are pen tru di i nua rea i pre ven irea risc uril or "n ved ere a rec upe rri i cre dite lor i "nc as rii dob %nz ilor . ' n baz a

dat elo r #ur niz ate de bila nu l con tabi l i con tul de rez ulta te b ncil e sta bile sc bon itat ea clie nil or #ol osi nd un sist e de ind icat ori gru pai "n, i ndi cat ori de stru ctu r , ci#r a de

a#a ceri , cap ital uril e pro prii , rez ulta tul e!e rci iul ui, #on dul de rul e nt, nec esa rul de #on d de rul e nt, trez ore ria net , lich idit ate a, sol vab ilit ate a, gra dul de "nd ato rar e, vite za

de rot aie 0 i ndi cat ori de per #or a n , ren tabi lita tea, risc ul #in anc iar, rata val orii ad uga te, pon der ea div ide nde lor "n rez ulta tul net al e!e rci iul ui. " nal iza asp ect elo r nef ina

nci are viz eaz cre dib ilit ate a clie nil or gen erat , "n pri u l r%n d, de cali ti le o rale i pro #esi ona le ale a nag eril or age nil or eco no ic i soli cita ni de cre dite , ale pri nci pali

lor aso cia i i col abo rat ori. 'n al doi lea r%n d, se are "n ved ere cali tate a acti vit ii des # ura t de age nii eco no ic i i, "nd eos ebi, "nd epli nir ea obl iga iilo r gen erat e de rela iil e cu

par ten erii de a#a ceri . E val uar ea per #or a nel or age nil or eco no ic i pre zint o deo seb it i por tan pen tru ban c "n ana liza i cla si#i car ea por to# oli ulu i de cre dite . *e #ap t,

pri n ace ast ope rai e se pun e "n evi den cap acit ate a age nil or eco no ic i de ai ono ra dat orii le la sca den . Sta bili rea per #or a nel or age nil or eco no ic i se #ac e di# ere nia

t de la o ban c la alta , "n #un cie de o anu it stra tegi e avu t "n ved ere. *e pil d, 2a nca Co e rcia l +o % n are "n ved ere, "n eva lua rea per #or a nel or clie nil or si, cin ci cat ego rii

not ate cu lite rele &, 2, C, *, E. .er #or a nel e se sta bile sc pe baz a unu i pun cta$ ob inu t pri n not are a crit erii lor cua nti# ica bile , in#l uen at cu rez ulta tul apr eci erii crit erii lor nec

uan ti#i cab ile. ' n par alel cu ana liza i eva lua rea per #or a nel or clie nil or, b ncil e #ac apr eci eri i asu pra ser vici ulu i dat ori ei, car e poa te #i, b un, atu nci c%n d ra b urs

are a rate lor sca den te i plat a dob %nz ilor se #ac e la sca den sau cu o "nt% rzie re de cel u lt zile 0 - s l a b , " n s it u a i a c % n d r a b u r s a

r e a s e " n t % r z i e c u p % n l a 3 0 d e z il e 0

119

nec ore spu nz to r, atu nci c%n d rate le sca den te i dob %nz ile sun t pl tite cu o "nt% rzie re ai a re de 30 de zile . ' n #in e, in% nd sea a de niv elul per #or a nel

or clie nil or i nat ura ser vici ulu i dat ori ei, b ncil e cla si#i c cre dite le "n ur toa rele cat ego rii, - st a n d ar d, ac el a ca re nu i pl ic ris cu ri "n ad in ist

ra re a da to ri ei0 n obs erv ai e, aco rda te uno r clie ni cu per #or a ne #oa rte bun e, dar car e, te por ar, "nt% p in di#i cult i "n cee a ce pri ve te ra b urs are a ace stor

a0 - su bs ta n d ar d, cr ed ite ca re pr ez in t un ris c ri di ca t "n ce ea ce pr iv e te lic hi di tat ea da to ri ei0 nd oie lni ce, car e din pun ct de ved ere al

ra b urs rii gar ani ei pre zint o star e de tota l inc erti tud ine0 p ier der e, sun t cel e ai nep er# or a nte cre dite pe car e le poa te "nr egi stra o ban c , #ap t car e pre sup une lua rea

uno r suri deo seb ite "n ved ere a lich id rii lor. 2.2 Acordar rambursare 2 nc ile co e rcia le, pri n nat ura acti vit ii lor, aco rd at%t cre dite pe ter e n scu rt, des tina te acti vit ii de e!p loat are, c%t i

cre dite pe ter e n e diu i lu% nd pen tru sus ine rea acti vit ii de inv esti ii. * e e!e p lu, pri nci pal ele cat ego rii de cre dite pe ter e n scu rt pe car e le poa te aco rda 2a nca Co e rcia

l +o % n sun t, 4 e !pr i a te "n o ned nai ona l , cre dite de trez ore rie 5ca pita l60 lini i de cre dite 0 cre dite pen tru sto cur i, che ltui eli i alte acti ve con stit uite te por ar0 cre dite pen tru

sto cur i i che ltui eli sez oni ere0 cre dite pen tru pro duc ia de e!p ort i e!p ort ul de pro dus e0 cre dite de sco nt0 cre dite pe cec uri re is e spr e "nc asa re0 cre dite de #act ori ng0 #aci lit i de con

t0 cre dite pe r#ur i v%n dut e cu plat a "n rate 0 4 e !pr i a te "n val ut , cre dite pen tru i por tul de bun uri i ser vici i0 lini i de cre dit de tip rev olv ing pen tru i por turi de at erii pri

e i at eria le0 cre dite pe doc u ent e re is e spr e "nc asa re. / oto dat , pen tru sus ine rea acti vit ii de inv esti ii poa te aco rda ur toa rele cat ego rii de cre dite , "n lei, pe ntr u, - de

zv ol ta re , "n co pl et ar ea ca pi tal ul ui pr op ri u0 - de zv ol ta re "n co #i na n ar e cu alt e so ci et i ba nc ar e0 - ac ti vi t i de le as in g0 - pr

oc ur ar ea tit lu ril or de va lo ri ob ili ar e0 7" n v a l u t , p e n t r u , od er ni za re a i de zv ol ta re a ca pa cit il or e! ist

en te0 - re te hn ol og iz ar ea pr oc es el or de #a br ic ai e0 - ac hi zi io na re a de a in i, ut ila $e, in st al ai i, te hn ol og ii di n i po rt. 8 iec are din

cat ego riil e de cre dite e ni ona te se ind ivi dua lize az pri ntro teh nic de cre dita re i o et odo log ie spe ci#i ce. C red itul de tre zor eri e se aco rd pen tru pro cur are a acti vel or

circ ula nte nec esa re acti vit ii de e!p loat are "n ved ere a ob ine rii de pro dus e, ser vici i sau luc rri car e au la baz un con su i o des #ac ere asi gur at . *i e nsi ona rea

sa se real ize az tri e stri al, pe baz a #lu !ul ui de lich idit i. *e #ap t, trez ore ria neg ativ se ide nti# ic cu nec esa rul de #in an are i con stit uie sup ort ul pen tru det er i nar ea vol

u ulu i cre dit ulu i. &c ord are a cre dit ulu i de trez ore rie se #ac e pri ntrun con t sep arat de " pru u t "n cad rul pla #on ulu i apr oba t, con co it ent cu e#e ctu are a pl ii pri n

con tul cur ent sau dir ect din con tul res pec tiv, "n #un cie de situ aia #in anc iar a age ntu lui cre dita t.
$ inii le de cre dit rep rezi nt o o dali tate spe ci#i c de cre dita re "n sen sul c

se pot e#e ctu a aco rd ri i ra bur sri pe "ntr eag a peri oad de val abil itat e a lini ei, cu con di ia ca sol dul deb itor al con tulu i pri n car e se evi den iaz " p ru ut ul s nu dep

e asc pla# onu l apr oba t. Cre ditu l se

120

poa te apr oba #ie pen tru acti vita tea cur ent de ans a blu , #ie pen tru o sub acti vita te sau un pro iect al age nil or eco no ic i car e "nd epli nes c ur toa rele con dii i, - " n

r e g i s t r e a z o s t a r e d e b o n i t a t e b u n i a u u n s e r v i c i u a

l d a t o r i e i c o r e s p u n z t o r 0 - s u n t c l i e n i s t a b i l i a i b n c i i

i e # e c t u e a z o p e r a i i d e " n c a s r i i p l i c u r e g u l a r i

t a t e 0 - d i s p u n d e u n c a p i t a l s o c i a l a c r u i d i e n s i u n e s e

o d i # i c p e r i o d i c . * e re a rcat , #ap tul c un age nt eco no ic nu poa te ben e#ic ia con co it ent de cre dite de trez ore rie i de lini i de cre

dit. C red itel e pe ntr u sto cur i i c%e ltui eli con stit uit e te por ar se aco rd "n baz a une i doc u ent a ii spe ci#i ce din car e tre bui e s rez ulte obi ect ul cre dita bil i cau zel e

eco no ic e car e lau gen erat . Se au "n ved ere apr ovi zio nr ile "n ava ns #a de ter e nel e con trac tual e, "ntr eru per ea pro duc iei din o tive $ust i#ic ate, lips a i$ loa cel or de tra nsp ort.

Se aco rd pri n con t sep arat de " pru u t, pe ter e n de a !i 110 de zile . C red itel e pe ntr u sto cur i i c%e ltui eli sez oni ere se aco rd age nil or eco no ic i ce con stit uie ast#

el de sto cur i. 'n ace ast cat ego rie se incl ud pro dus ele agr icol e, agr oali e nta re pre cu i ori ce alte sto cur i de nat ura acti vel or circ ula nte car e se con su "ntr -o per ioa d ai

a re de un tri e stru , # r a dep i un an. &p rob are a, aco rda rea i ra b urs are a lor se #ac e #ol osi nd ace lea i teh nici ca i "n caz ul cre dite lor pen tru sto cur i i che ltui eli con

stit uite te por ar. C red itel e pe ntr u pro du c i a de exp ort i exp ort ul de pro dus e se apr ob "n baz a doc u ent aie i "nai ntat e de age nii eco no ic i, cu con dii a e!i ste n

ei uno r con trac te de e!p ort sau co e nzi #er e "nc hei ate cu par ten erii e!t ern i. *in doc u ent aie tre bui e s rez ulte can tita tea i #el ul r#ii, con di iil e i gra #ic ul de livr are, o dali

tate a i ter e nel e de plat , pre ul r#ii. Cre dit ul se rul eaz pri ntrun con t sep arat de " pru u t cu res pec tare a ur toa rel or rest ric ii, b ene #ici aru l cre dit ulu i s aib

con tul cur ent i con tul val uta r des chi se la ban ca cre dit oar e0 " nca sar ea val utei a#e ren te e!p ort ulu i i tra ns# or a rea ei "n lei s se #ac pri n inte r edi ul con turi lor ban

car e0 d ura ta cicl ulu i de e!p loat are s nu dep e asc 12 lun i, cu e!c epi a pro dus elo r cu cicl u lun g de #ab rica ie. Cr ed ite le de sc on t se ac or d "n co nd iii le "n

de pli nir ii cu ul ati ve a ur t oa rel or co nd iii , - p o s e s o r u l t i t l u r i l o r d e c r e d i t s # i

e c l i e n t a l b n c i i l a c a r e s o l i c i t s c o n t a r e a 0 - t i t l u l s

# i e a c c e p t a t l e g a l l a p l a t 0 - i n t e r v a l u l d e t i p d i n o

e n t u l p r e z e n t r i i l a s c o n t i s c a d e n s n u d e p e a s c

1 2 lun i. S con tare a se #ac e "n li ita uno r pla #oa ne sta bili te lun ar de Ce ntr ala b ncii . /ot oda t , sco nta rea pro pri uzis pre sup une din par tea b ncii ur toa rele ope rai

i, c alc ulu l val orii cre dit ulu i pri n ded uce rea din val oar ea no i nal a titl ulu i a ta! ei sco ntu lui0 - r e i t e r e a t i t l u l u i , p e

c i r c u i t b a n c a r , l a b a n c a t r a s u l u i " n v e d e r e a " n c a s r i i 0

" nca sar ea titl ulu i la val oar ea no i nal i tra ns it ere a su ei la ban ca car e a ope rat sco nta rea. C red itel e pe cec uri re mis e spr e nc asa re se aco rd pe baz a cer eril

or de cre dit la car e se ane !ea z bor der oul cec uril or. *e reg ul , ace ste cre dite se aco rd pen tru cec uril e cert i#ic ate i pen tru cec uril e e i se de age nii eco no ic i car e se buc ur

de o bun rep uta ie. Cre dite le se aco rd pri ntrun con t sep arat de " pru u t, iar sca den a se sta bile te cu cel u lt zile luc r t oar e dup e!p irar ea ter e nel or leg ale de pre zen

tare la plat a cec uril or cre dita te. C red itel e de fac tor ing se aco rd soc iet il or spe cial izat e "n ace st do e niu , "n baz a une i cer eri "ns oit de un bor der ou al #act uril or. Se der ule

az pri ntrun con t sep arat de " pru u t, niv elul ace stor a #iin d sta bili t "n #un cie de val oar ea #act uril or pre zen tate . C red itel e pe ntr u fac ilit i de con t se aco rd pe per ioa de scu

rte de ti p, p%n la 19 zile cal end aris tice , age nil or eco no ic i cu o situ aie eco no ic o#in anc iar #oa rte bun , dar car e, din anu it e cau ze $ust i#ic ate eco no ic nu pot #ac e

te por ar #a pl ilo r. &c est e cre dite se aco rd

121

pri n con tul cur ent, "n li ita unu i pla #on sta bili t de ban c . +a b urs are a se e#e ctu eaz pe sur a real iz rii "nc as rilo r, di i nu% ndu -se sol dul deb itor al con tul ui cur

ent. C red itel e pe ter me n scu rt n &al ut pot #i aco rda te age nil or eco no ic i ind i#er ent de #or a de org ani zar e i cap ital ul soc ial. Co nsti tuie obi ect al ace stor cre dite acti vit il e

de apr ovi zio nar e, pro duc ie, des #ac ere, pre st ri ser vici i, i por te!p ort, aco per irea dec ala$ ulu i te por ar "ntr e che ltui elil e i res urs ele pen tru inv esti ii, dac ace ste acti vit i nu gen

ere az spe cul aii de cur s sau de dob %nd . Se aco rd pri n con turi sep arat e de " pru u t, des chi z%n duse con turi dist inct e pen tru ur toa rele acti vit i, - i p o r t u l

d e b u n u r i i s e r v i c i i 0 - l i n i a d e c r e d i t d e t i p r e v o l v i n g

p e n t r u i p o r t u l d e a t e r i i p r i e i a t e r i a l e 0 - d o c u e n t e

r e i s e s p r e " n c a s a r e . C a o par ticu lari tate car e ope rea z "n cad rul acti vit ii de cre dita re "n val ut est e ace ea c , ban ca per cep

e at%t co is ion de ges tio nar e a cre dit ulu i, c%t i co is ion de neu tili zar e. M ri ea pro cen tual a ace stor co is ioa ne se neg oci az i se "ns crie "n con trac tul de cre dit. $ a rn dul

lor, cre dit ele pe ntr u sus in ere a act i&it ii de in& esti ii se par ticu lari zea z pri n obi ect e i teh nici de aco rda re spe ci#i ce, trat ate la dis cipl ina :;n ves tiii <.

'. (erificar materiale a = ara nta

rea at eria l a cre dit ulu i est e, dup cu s-a ai e ni ona t, unu l din crit erii le ese nia le pus e la baz a org ani z r ii pro ces ulu i de cre dita re. >r rile e!i ste nei gar ani ei at eria

le a cre dit ulu i izv or sc, pe de o par te, din nec esit ate a asi gur rii une i con cor dan e dep line "ntr e sto cur ile de val ori at eria le i cre dite le aco rda te pen tru con stit uir ea lor, iar, pe

de alt par te, din nec esit ate a e#e ctu rii unu i con trol rig uro s asu pra o dul ui de #ol osir e a val oril or at eria le i a i c rii ace stor a "n eco no ia nai ona l . O bie ctiv ele gen eral e ale

ver i#ic rii gar ani ei at eria le a cre dit ulu i sun t ur toa rele , reli e#a rea vol u ulu i, stru ctu rii i cali ti i val oril or at eria le pro cur ate pe sea a res urs elo r " pru u tate 0 ur

rire a con di iil or de ps trar e a sto cur ilor i a o dul ui de ine re a evi den ei ace stor a0 ori ent are a e#o rtur ilor age nil or eco no ic i i b ncil or "n ved ere a eli i nr ii cau zel or car

e au gen erat #en o ene neg ativ e "n pro ces ul #ol osir ii #on dur ilor at eria le i b ne ti0 real izar ea une i con cor dan e per a nen te "ntr e cre dite le aco rda te i val oril e at eria le con stit

uite pe sea a lor de age nii eco no ic i0 san cio nar ea pe lini e de cre dit a age nil or eco no ic i car e "nc alc cla uze le "ns cris e "n con trac tele de " pru u t. * in pun ct de ved ere

al o dali ti lor "n car e se real ize az , ver i#ic are a gar ani ei cre dit ulu i poa te #i #ap tic , e#e ctu at pri n con stat ri la #aa loc ulu i, i scri ptic , e#e ctu at pe baz a bila nu lui

con tabi l, bal an ei de ver i#ic are i alto r dat e din evi den a eco no ic . 8ie car e din cel e dou o dali ti , "n #un cie de o e ntu l real iz rii, poa te #i pre ala bil , des # ura t

cu pril e$ul neg oci erii con trac telo r de " pru u t i aco rd rii cre dite lor i ulte rio ar , des # ura t dup aco rda rea cre dite lor, "n pro ces ul de #ol osir e a ace stor a. / r st uril e spe ci#i

ce, car e con #er &er ific ri i fap tice o ide ntit ate pro pri e sun t, se des # oar ori de c%t e ori b ncil e #in an ato are con sid er c est e nec esa r , dec i nu are o per iod icit ate

anu e sta bili t 0 #ol ose te pro ced ee spe ci#i ce leg ate de nu rar e, c%n tri re, sur are, obs erv are0 se real ize az , "n cea ai a re sur , pri n son da$ i pri ve te asp ect e leg ate de

#or a rea i con ser var ea anu it or sto cur i de val ori at eria le0 rez ulta tele sal e sun t con se n ate "n act e de con trol nu ai "n sur a "n car e sun t con stat ate de# icie ne "n gos pod rir

ea val oril or at eria le car e gar ant eaz cre dit ul0 i plic con sec ine i e diat e pe lini e de cre dite 0 nu sta bile te vol u ul real al gar ani ei at eria le, ci nu ai o dul de res pec tare

a uno r con dii i ce tre bui e s le "nd epli nea sc sto cur ile cre dita te. O bie ctiv ele spe ci#i ce ale ver i#ic rii #ap tice viz eaz , "nd eos ebi, ur toa rele asp ect e, con #ru nta rea di# erit elo r

evi den e pe lini a sto cur ilor de val ori at eria le i co p ara rea sto cur ilor e#e ctiv e cu cel e scri ptic e0 ur rire a uno r asp ect e ce in de e!i ste na sto cur ilor re# erit oar e la vec

hi e, cali tate , o d de ps trar e0 ur rire a nec esit ii i i c rii sto cur ilor pri n pris a

122

con su u lui, "nc hei erii #ab rica iei , des #ac erii 0 res pec tare a nor el or leg ate de con stit uir e, evi den , #ol osir e. ( erif ica rea scr ipti c pre ala bil viz eaz ana liza , pe baz a

bila nu lui con tabi l, a stru ctu rii pat ri oni ulu i age ntu lui eco no ic asu pra c r uia se con stit uie dre ptu l de ga$ al b ncii , pre cu i ver idic itat ea eve ntu alel or scri sori de gar ani e e i se

de b nci sau inst itu ii #in anc iare i de cre dit din ar i din str in ta te, res pec tiv a titl uril or de val oar e ga$ ate. ( erif ica rea scr ipti c ult eri oar se des # oar av% nd la baz

inst ru e nte spe ci#i ce evi den ei eco no ic e, "n spe cial a cel ei con tabi le. Se par ticu lari zea z pri n, pre sup une o anu it per iod icit ate "n des # ura re0 se real ize az ulte rior o e

ntu lui pen tru car e sun t "nt oc it e inst ru e ntel e con tabi le 5ba lan a de ver i#ic are, bila nu l con tabi l6, din car e o tiv est e nec esa r act uali zar ea dat elo r0 rez ulta tele ace stei ver

i#ic ri sun t re#l ect ate "n situ aii spe ci#i ce "nt oc it e "n ace st pril e$, ind i#er ent de sen sul ace stor a0 are "n ved ere sto cur ile de val ori at eria le i che ltui elil e de pro duc ie i circ ula ie

"n tota lita tea lor. & ciu nea de ver i#ic are scri ptic a gar ani ei cre dit ulu i se poa te real iza pri n dou et ode car e, "n #un cie de con in utu l ope rai uni lor pe car e le pre sup une , sun t cun

osc ute sub den u irea de et od bila nie r 5dir ect 6 i et od neb ilan ier 5in dir ect 6.
) eto da bil an ier de veri #ica re a gar ani ei cre dite lor este ai co pl e! , ea pre sup un% nd i o

ana liz a niv elul ui sol dur ilor con turi lor de bila n i, "n con seci n, r s pun z%n d ai bin e uno r nec esit i de in# or ar e sup li ent ar pri vin d vol u ul i stru ctur a sto curi lor de val

ori at eria le i res urs elor b n eti car e le aco per . 'n pri nci piu, util izar ea ace stei et ode i p lic par cur ger ea a trei eta pe dist inct e deli it ate "ntr e ele dup nat ura ope rai unil or pe car e le cup

rin d.

& st#e l, "ntr -o pri eta p, se sta bile sc sto cur ile de val ori at eria le i sol dur ile de che ltui eli ce se iau "n cal cul ul gar ani ei, re#l ect ate de con turi le de bila n. ' n eta pa

a dou a se sta bile sc o seri e de sc z i nte ce ur e az s se #ac din sto cur ile i che ltui elil e re#l ect ate de con turi le din bila n. &s e ene a sc z i nte se re# er la, sto cur

ile i che ltui elil e aco per ite pe sea a res urs elo r pro prii i atra se0 pos turi le rect i#ic ativ e pri vin d sto cur ile i che ltui elil e, "n ved ere a re#l ect rii ace stor a la pre uri de cre dita re0 sto

cur ile i che ltui elil e nec red itab ile, gen erat e de o acti vita te nec ore spu nz toa re a age nil or eco no ic i. ' n cea dea trei a eta p se det er i n gar ani a dis pon ibil pen tru toat

e cre dite le aco rda te, cu car e se aco per ang a$a e ntel e de cre dite re#l ect ate "n con turi le des chi se la ban c , sta bili ndu -se rez ulta tul ver i#ic rii , sub #or a plu sul ui sau i nus ulu

i de gar ani e. ) eto da neb ila n i er de veri #ica re a gar ani ei cre dite lor si pli# ic ul t aci une a de con trol ban car. Ea are la baz con seci nel e une i #ol osir i ner aio nal e a val oril or at

eria le i b n eti de ct re age nii eco no ic i, con cret izat e "n i o bili zr i de #on dur i, ur rin d ca "n #ina l s pun de aco rd vol u ul cre dite lor ner a bur sate la sca den cu vol u ul

i o bili zr ilor e!i ste nte.

> r ri nd e#e ctel e pro ces ulu i de gos pod rir e a #on dur ilor , et oda neb ilan ier se #ol ose te de o seri e de in# or a ii ob inu te, "n cea ai a re par te, pri

n alte c i dec %t cel e leg ate de bila n ul con tabi l, cu ar #i, rez ulta tele con trol ulu i #ap tic al gar ani ei cre dite lor0 rap ort ril e stat isti ce c t re di# erit e niv ele de dec izie din "ntr epr

ind ere0 evi den ele ope rati ve i con tabi le ana liti ce con dus e pe lini a sto cur ilor 0 con clu ziil e org ane lor ban car e pri vin d situ aia #in anc iar a "ntr epr ind eril or, des pri nse din ana liza cer

eril or de cre dite . /oa te ace ste in# or a ii ser ves c la act uali zar ea i obi liz ril or p%n "n o e ntu l ver i#ic rii gar ani ei. e #ap t, pri n "ns i ese na sa, et oda neb ilan ier *

i plic cua nti# icar ea i obi liz ril or act uali zat e, car e ser ves c dre pt baz de co p ara ie a i obi liz ril or re#l ect ate "n cre dite le ner a bur sat e la sca den . ; obi liz ril e act uali

zat e se sta bile sc pe baz a ur toa rel or rela ii,

I
a

= I
e

I
l

+ I
f

, u n d e ,

I
a

? i o b i l i z r i l e a c t u a l i z a t e l a d a t a v e r i # i c

r i i g a r a n i e i 0 Ie ? i obi liz ril e e!i ste nte la s#%r it ul per ioa dei pen tru car e se e#e ctu eaz ver i#ic are a gar ani

ei0 Il ? i obi liz ril e lich idat e "n per ioa da cup rins "ntr e s#%r it ul per ioa dei 5lu nii, tri e stru lui6 pe car e se e#e ctu eaz ver i#ic are a si o e ntu l

ver i#ic rii 0 123

If ? i obi liz ri le #or a te "n per ioa da e ni on at . ; o bili z r ile act uali zat e rep rezi nt sto cur i de val ori at eria le i che ltui eli car e nu "nd epli nes c con dii ile de

cre dita re. Cu pril e$ul ver i#ic rii gar an iei , ace ste a se ind ivi dua lize az pe gru pe ai i por tant e, "n #un cie de cau zel e car e leau gen erat . ' n #in al, ver i#ic are a gar ani

ei cre dite lor ur re te s reli e#e ze rez ulta tul ace stei ver i#ic ri. &c est rez ulta t se sta bile te "n o d di# ere nia t "n #un cie de et oda de ver i#ic are #ol osit . &st #el, "n caz ul et ode i bila

nie re, rez ulta tul ver i#ic rii gar ani ei se sta bile te pri n co p ara rea ang a$a e ntel or de cre dite 5&6 cu gar ani a dis pon ibil pen tru ace ste cre dite 5=6 , din co p ara ie put %nd rez ult ,

- un pl us de ga ra n ie c% nd & @ =0 - un in us de ga ra n ie c% nd & A =. '

n caz ul et ode i neb ilan ier e, rez ulta tul val ori# ic rii gar ani ei se sta bile te pri n co p ara rea i obi liz ril or re#l ect ate

"n cre dite ner a bur sat e la sca den 5 Ic

ns

6 cu i obi liz ril e act uali zat e 5I 6, a put %nd s apa r una din ur toa rele situ aii , u n p l u s d e g a r a n i e c % n d I

c n s
A I

0 u n i n u s d e g a r a n i e c % n d I

c n s
@ I

a
.

12B