Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA ROMNO AMERICAN FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN I INTERNAIONAL

VALORIFICAREA POTENIALULUI TURISTIC N JUDEUL TIMI

COORDONATOR TIINIFIC Lect. Univ. D !. A"SOLVENT

"#c# e$ti %&&'

C#( in)
Int *!#ce e++++++++++++++++++++++++++++++++., C-(it*.#. /.P e0ent- e- 1#!et#.#i Ti2i$+++...++++++++++++++...+...3 1.1 Caracteristici ale cadrului natural......5 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Relief...5 Clima.......6 Hidrografia......8 Fauna i vegeta ie....! "ie e...13 %&cauri de cult.....13 'onumente i cl&diri istorice ...15

1.2 "otentialul antro#ic..1$

C-(it*.#. %. An-.i0- ec4i(-2ente.* t# i)tice e5i)tente .....................++.+++++.../6 2.1 Forme de turism #racticate (n )udetul *imi...1+ 2.2 ,nali-a infrastructurii #entru turism...1! 2.3 Circula ia turistic&...24 2.4 .urata medie a se)urului......2+ 2.5 .ensitatea turistic&......28 C-(it*.#. ,.In!ic-t* ii ec*n*2ici e5i)tenti in 1#!et#. Ti2i).....+++++++...++...%' 3.1 "rinci#alii indicatori economici........... . ....2! 3.2 ,nali-a /01* a economiei munici#iului *imioara.34 C-(it*.#. 7.P *(#ne i !e !e0v*.t- e - -ctivit89i.* $i in: -)t #ct# ii (ent # t# i)2........7& 4.1/tarea actual& a turismului (n )ude ul *imi.....................................................4$ 4.2 Caracteri-area st&rii actuale a turismului....41 4.3 /trategia de de-voltare economico2social& a )ude ului *imi.................................42 4.4 "ro#uneri #entru de-voltarea turistica a )ude ului *imi53 C*nc.#0ii ++.+++.++++.+.++++++++++++++++++++.... .36 "i;.i*< -:ie+++++++++++++++++++++++++++++++...3' Ane5e........................................................................................................................................=&

Int *!#ce e
3Un cltor fr cunoatere este ca o pasre fr aripi41. *urismul este cunoscut ca fiind cea mai larg& industrie. 5eniturile sale au o #ro#or ie semnificativ& (n economia multor &ri i este una din cele mai mari #roduc&toare de locuri de munc&. Contri6u ia sa la "778 anga)area i de-voltarea regional& sunt 6ine documentate8 s#re deose6ire de alte sectoare8 este #rev&-ut s& creasc& (n im#ortan & (n urm&toarele decenii ca urmare a creterii tim#ului li6er. 9n turism informa ia are un rol8 foarte im#ortant8 de fa#t informa ia a fost descris& ca fiind 3s:ngele4 unei industrii8 f&r& care un sector nu #oate func iona2. *uritii au nevoie de informa ie (nainte de a #leca (n c&l&torie #entru a2i a)uta s& #lanifice i s& aleag& (ntre o# iuni8 i de asemenea se o6serv& creterea nevoii de informa ie (n tim#ul c&l&toriei ca o tendin & s#re creterea c&l&toriilor inde#endente. ,ceasta cere de asemenea informa ii reflect:nd surse su6tile; vacan a anual& i c<iar =ee>2end2ul sunt mai mult asociate cu enormul risc financiar i emo ional. 9n 5est (n s#ecial8 tim#ul a devenit o marf& rar&8 mai ales #entru cu#luri tim#ul #etrecut (m#reun& este mai mult fugitiv. .e aceea8 #entru mul i consumatori8 vacan a lor anual& re#re-int& o investi ie emo ional& mare care nu #oate fi uor (nlocuit& dac& ceva nu merge 6ine3. .e aceea8 de c:nd c&l&torii nu #ot #retesta #rodusul sau s&2i #rimeasc& 6anii uor (na#oi dac& e?cursia nu se ridic& la ate#t&rile lor8 acces e?act8 demn de (ncredere8 #unctual i informa iile relevante sunt esen iale s& a)ute s& ia o <ot&r:re #otrivit&. .u#& Buhalis D. @1!!+A8 3cu ct gradul de risc este mare n contextul pre-cumprrii, cu att tendina consumatorului de a cuta informaii despre produs este mai mare.4 ,ceast& nevoie de informa ii este s#orit& de caracteristicile #rodusului turistic. 9n #rinci#al8 #rintre acestea este intangi6ilitatea8 s#re deose6ire de m&rfuri8 #rodusul turistic nu #oate fi cercetat (nainte de

Botler8 ".8 Marketing Management !nal"sis, #lanning and $ontrol8 1!84.

2 3

/<eldon8 ".8 Destination information s"stems8 1!!3. "olloc>8 ,.8 %he &mpact of &nformation %echnolog" on destination Marketing8 1!!5. 3

cum#&rare i de aceea este a#roa#e com#let de#endent de caracteristici #entru a2i a)uta #e consumatori s& ia o deci-ie de cum#&rare4. ,ceast& lucrare cu#rinde o anali-& turistic& a )ude ului *imi8 fiind structurat& #e #atru ca#itole. Cel dint:i cu#rinde o #re-entare a )ude ului din #unct de vedere al locali-&rii8 climei i reliefului i una socio2cultural&. Cel de2al doilea ca#itol con ine o anali-& detaliat& a circula iei turistice8 a duratei media se)urului i a densit& ii turistice. 9n ca#itolul al2treilea am f&cut referire la #rinci#alii indicatori economici i am reali-at o anali-& s=ot a )ude ului. 9n finalul lucr&rii8 mai e?act la ca#itolul #atru am vor6it des#re strategii8 #lanuri i o6iective de de-voltare at:t economico2social&8 c:t i turistic& a )ude ului *imi.

Co8 F. and "ine8 R.8 'lo(ali)ation *trateg" in the +otel &ndustr"8 7e= Dor>8 1!!5. 4

CAPITOLUL I PRE>ENTAREA JUDEULUI TIMI


"oten ialul turistic este definit ca; ansam6lul elementelor naturale8 antro#ice i cultural2istorice8 care #re-int& anumite #osi6ilit& i de valoare turistic& i care totodat& dau o anumit& func ionalitate #entru turism5. Com#onenta #atrimoniului turistic8 resursele naturale re#re-int& totalitatea valorilor originale ale unui teritoriu8 -estrea sa natural& constituit& din; relief8 clim&8 <idrografie8 faun&8 flor&8 curio-it& i ale naturii care #ot fi valorificate direct ca factori constitutive ai unui #rodus turistic. Resursele naturale sunt com#letate de resursele antro#ice8 care singure nu #ot alc&tui un #rodus turistic8 dar #rin e?isten a lor turitii iau deci-ii cu #rivire la anumite destina ii i ca atare8 devin factori de stimulare a #romov&rii activit& ii turistice. Resursele antro#ice sunt re#re-entate de vestigii ar<eologice i ruine de cet& iE monumente istorice8 de ar<itectur& i art& cu valoare de unicatE mu-ee i case memoriale8 sate turistice. 9n a#recierea #oten ialului turistic se ia (n calcul nu numai #re-en a #ro#riu2-is&8 dar i caracteristicile8 calitatea i varietatea lor8 toate acestea influen :nd (n mod nemi)locit am#loarea c&l&toriei. 1ferta turistic& dat& de resursele naturale8 atrac iile cultural2istorice i social2 economice8 constituie material #rima #entru turism8 care se materiali-ea-& (n diferite #roduse turistice.

/./ C- -cte i)tici -.e c-! #.#i n-t# -. /././ Re.ie: ,e-area geografic& a )ude ului *imi @ane?a 1A (i confer& acestuia o am#lasare #rivilegiat&8
5

fiind cel mai vestic )ude al Rom:niei. /e (nvecinea-& la 5est cu )ude ul

Firoiu .. 2 ,conomia turismului i amena-area turistic a teritoriului8 Fditura /Glvi8 Hucureti8 2$$38 #.!3

Csongrad I Jngaria i la /ud25est cu #rovincia 5oievodina I /er6ia8 leg&tura (ntre cele dou& )ude e fiind asigurat& de #unctele de trecere a frontierei de la Cenad8 res#ectiv cele de la /tamora 'oravi a i Kim6olia. Kude ele rom:ne vecine cu )ude ul *imi sunt ,rad la 7ord8 Hunedoara la Fst i Cara I /everin /ud2Fst. *imiul8 cel mai mare )ude al &rii @86!+ >m #&tra iA8 6eneficia-& de un relief deose6it de variat; c:m#ie (n #artea vestic& i central&8 -on& deluroas& continuat& cu relief montan8 (n #artea estic&. *eritoriul )ude ului este traversat de r:urile *imi i Hega8 iar clima este #lacut&8 tem#erat2continental& cu influen e mediteraneene. Reedin a )ude ului8 munici#iul *imioara8 su#ranumit i 3oraul ro-elor48 este i cel mai im#ortant ora al Regiunii 5est a Rom:niei. ,cesta este ae-at #e cursul r:ului Hega i este un ora cosmo#olit locuit de #este 35$.$$$ de rom:ni8 mag<iari8 s:r6i8 slovaci8 6ulgari i alte etnii. /im6ol al democra iei8 solidarit& ii8 toleran ei i s#iritului de ini iativ&8 *imioara este un ora vestic nu numai #rin ae-are8 ci i #rin mentalitatea de voca ie occidental& a locuitorilor s&i8 care se m:ndresc cu tradi ia cultural& i #erforman ele economice. %ugo)ul8 cel de2al doilea munici#iu al )ude ului8 este ae-at #e cursul r:ului *imi8 la intersec ia a dou& im#ortante drumuri comerciale8 fiind cel de2al doilea centru ur6an @cca 45.$$$ locuitoriA i #unct de im#ortan & economic& a )ude ului *imi. ,lte cinci orae de mai mic& m&rime8 /:nnicolu 'are i Kim6olia la vestul )ude ului8 oraul sta iune turistic& Hu-ia situat& la numai 3$ >m de *imioara8 .eta i Faget la sud i est8 com#letea-& ec<ili6rat structura ur6an& a )ude ului. ,l&turi de acestea diferen a de #:na la cca +$$.$$$ de locuitori ai )ude ului tr&iesc (n mediu rural (n cele +5 de comune i 381 de sate care com#letea-& structura administrativ teritorial& a acestuia. "o#ula ia )ude ului este de 68+.3++ locuitori8 *imiul fiind considerat8 #e 6un& dre#tate8 un )ude multietnic8 (n care convie uiesc (n armonie rom:ni8 mag<iari8 germani8 s:r6i8 i alte minorit& i. .istri6u ia #o#ula iei #e mediile rural i ur6an este de circa 4$$.$$$ de locuitori (n mediul ur6an8 restul de 3$$.$$$ fiind locali-a i (n mediul rural.

/./.% C.i2*imioara se (ncadrea-& (n climatul tem#erat continental moderat8 caracteristic #&r ii de sud2est a .e#resiunii "anonice8 cu unele influen e su6mediteraneene @varianta adriatic&A.

*r&s&turile sale generale sunt marcate de diversitatea i neregularitatea #roceselor atmosferice. 'asele de aer dominante8 (n tim#ul #rim&verii i verii8 sunt cele tem#erate8 de #rovenien & oceanic&8 care aduc #reci#ita ii semnificative. 9n mod frecvent8 c<iar (n tim#ul iernii8 sosesc dins#re ,tlantic mase de aer umed8 aduc:nd #loi i -&#e-i (nsemnate8 mai rar valuri de frig. .in se#tem6rie #:n& (n fe6ruarie se manifest& frecvente #&trunderi ale maselor de aer #olar continental8 venind dins#re est. Cu toate acestea8 (n Hanat se resimte #uternic i influen a ciclonilor i maselor de aer cald dins#re 'area ,driatic& i 'area 'editeran&8 care iarna generea-& de-g<e com#let8 iar vara im#un #erioade de c&ldur& (n&6uitoare. *em#eratura medie anual& este de 1$86LC8 luna cea mai cald& fiind iulie @2181LCA8 re-ult:nd o am#litudine termic& medie de 228+LC8 su6 cea a C:m#iei Rom:ne8 ceea ce atest& influen a 6enefic& a maselor de aer oceanic. .in #unct de vedere #ractic8 num&rul -ilelor cu tem#eraturi favora6ile de-volt&rii o#time a culturilor8 adic& cele care au medii de #este 15LC8 este de143Man8 cu#rinse (ntre + mai i 26 se#tem6rie. *em#eratura activ&8 (nsum:nd 2+61LC8 asigur& condi ii foarte 6une #entru maturi-area #lantelor de cultur&8 inclusiv a unora de #rovenien & mediteranean&. ,fl:ndu2se #redominant su6 influen a maselor de aer maritim dins#re nord2vest8 *imioara #rimete o cantitate de #reci#ita ii mai mare dec:t oraele din C:m#ia Rom:n&. 'edia anual&8 de 5!2 mm8 a#ro#iat& de media &rii8 este reali-at& (ndeose6i ca urmare a #reci#ita iilor 6ogate din lunile mai8 iunie8 iulie @3484N din totalul anualA i a celor din lunile noiem6rie i decem6rie8 c:nd se (nregistre-& un ma?im secundar8 refle? al influen elor climatice su6mediteraneene. 9n #erioada #ro#ice culturilor agricole8 cad a#roa#e 8$N din #reci#ita ii8 ceea ce constituie o condi ie favora6il& de-volt&rii #lantelor de cultur& auto<tone. Regimul #reci#ita iilor are (ns& un caracter neregulat8 cu ani mult mai ume-i dec:t media i ani cu #reci#ita ii foarte #u ine. Jrmare a #o-i iei sale (n c:m# desc<is8 dar situat la distan e nu #rea mari de masivele car#atice i de #rinci#alele culoare de vale care le se#ar& (n aceast& #arte de ar& @culoarul *imi2Cerna8 valea 'ureului etc.A8 *imioara su#ort&8 din direc ia nord2vest i vest8 o micare a maselor de aer #u in diferit& de circula ia general& a aerului deasu#ra #&r ii de vest a Rom:niei. Canali-&rile locale ale circula iei aerului i ec<ili6rele insta6ile dintre centrii 6arici im#un o mare varia6ilitate a frecven ei v:nturilor #e #rinci#alele direc ii.

Cele mai frecvente sunt v:nturile de nord2vest @13NA i cele de vest @!88NA8 refle? al activit& ii anticiclonului ,-orelor8 cu e?tensiune ma?im& (n lunile de var&. 9n a#rilie2mai8 o frecven & mare o au i v:nturile de sud @884N din totalA. Celelalte direc i (nregistrea-& frecven e reduse. Ca intensitate8 v:nturile ating uneori gradul 1$ @scara HeaufortA8 furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dins#re vest8 sud2vest @1!2!8 1!428 1!6$8 1!6!8 1!!4A. .istri6u ia v:nturilor dominante afectea-&8 (ntr2o anumit& m&sur&8 calitatea aerului oraului *imioara8 ca urmare a fa#tului c& sunt antrena i #oluan ii emana i de unit& ile industriale de #e #latformele din vestul i sudul localit& ii8 stagnarea acestora deasu#ra fiind facilitat& at:t de morfologia de ansam6lu a vetrei8 cu as#ect de cuvet&8 c:t i de #onderea mare a calmului atmosferic @458!NA.

/./., ?i! *< -:ie *eritoriul -onei *imioara dis#une de o 6ogat& re ea <idrografic&8 format& din r:uri8 lacuri i mlatini. Cu e?ce# ia r:urilor Hega i *imi8 celelalte r:uri seac& adesea (n tim#ul verii. "rinci#alul curs de a#& este cel mai sudic afluent al *isei. O-vor:nd din 'un ii "oiana Rusc&8 Hega este canali-at&8 iar de la *imioara #:n& la v&rsare a fost amena)at& #entru naviga ie @115 >mA. Canalul Hega a fost construit (ntre anii 1+28 i 1+6$8 dar amena)area lui definitiv& s2a facut mai t:r-iu. "entru regulari-area de6itului (n limite care s&2i #ermit& satisfacerea func iilor #entru care a fost conce#ut& lucrarea8 la Costei a fost construit un nod <idrote<nic8 a c&rui #rinci#ala func ie este cea de regulari-are a de6itului8 res#ectiv asigurarea transferului cantit& ii de a#&8 din *imi (n Hega8 (n func ie de necesit& i i de volumul de #reci#ita ii #reluat de cele dou& r:uri (n amonte. Canalul Hega a fost conce#ut #entru accesul le#urilor de 6$$2+$$ tone i o ca#acitate anual& de trans#ort de 3.$$$.$$$ vagoane. "entru a (nl&tura #ericolul inunda iilor8 at:t de frecvente alt&dat&8 lucrarea a fost com#letat& ulterior cu sistemul <idrote<nic de la *o#olovatul 'ic8 #rin care8 (n #erioadele de a#e mari8 sur#lusul de de6it (nregistrat de Hega este diri)at s#re r:ul *imi. .in mul imea de 6ra e care e?istau (naintea canali-&rii Heg&i8 (n interiorul oraului se mai #&strea-& doar Hega 'oart& @(n cartierul Fa6ricA i Hega 5ec<e @s#re vest8 curg:nd #rin /acala-A. "e teritoriul oraului se g&sesc i numeroase lacuri8 fie naturale8 formate (n locul vec<ilor meandre sau (n arealele detaate @cum sunt cele de l:ng& colonia Bunt-8 de l:ng& Ciroc8 %acul

Per#ilor din "&durea 5erde8 etc.A8 fie de origine antro#ic& @s#re Fratelia8 Freidorf8 'osnita8 'e<ala8 Ptrandul *ineretului8 etc.A8 nota6ile #rin situarea lor #e linia de contact cu localit&t ile #eriur6ane. .in #unct de vedere al a#elor su6terane8 se #oate constata c& #:n-a freatic& a *imioarei se g&seste la o ad:ncime ce varia-& (ntre $85 2 4 m. ":n-ele de ad:ncime cresc numeric8 de la nord la sud8 de la 4 la ! m 2 #:n& la 8$ m ad:ncime 2 i con in a#& #ota6il&8 asigur:nd astfel o #arte din cerin ele necesare consumului ur6an. ,#ar8 de asemenea8 a#e de mare ad:ncime8 ca#tate (n "ia a Jnirii @<i#otermaleA8 a#oi la sud de Cetate i (n Cartierul Fa6ric @me-otermaleA8 cu valoare tera#eutic&8 utili-ate (n sco# 6alnear.

/./.7 F-#n- $i ve<et-9iFauna #&durilor cu#rinde #u ine mamifere8 re#re-entate doar #rin c:teva insectivore i ro-&toare. "&s&rile sunt8 (n sc<im68 numeroase8 unele av:nd im#ortan & cinegetic& @fa-anulA. Fauna de silvoste#a i ste#a8 dei mai #u in variat& fa & de cea de #&dure8 #re-int& un mai mare num&r de s#ecii de interes cinegetic @ie#urele8 c&#rioara8 #re#eli a8 #ot:rnic<ea8 fa-anul8 etcA 9n cadrul faunei #iscicole8 dominant& este s#ecia cra#ului8 al&turi de care tr&iesc #l&tica8 o6letul8 6a6uca8 se6ita8 stiuc&8 su#ort natural #entru #escuitul s#ortiv. "resiunea uman& cresc:nd& (n s#a iul #eriur6an timiorean se resimte negativ asu#ra fondului faunistic8 distrugerea 6ioto#urilor s#ontane i (nlocuirea lor cu culturi afectea-&8 inevita6il8 6ioceno-ele. /#a iul timiorean se (ncadrea-&8 din #unct de vedere geo6otanic8 (n -ona #&durilor de ste)ar8 distruse (n trecut de oameni8 #entru o6 inerea lemnului necesar construirii cet& ii i caselor8 c:t i #entru c:tigarea de terenuri cultiva6ile. 9n #re-ent8 cu e?ce# ia c:torva areale (m#&durite cu cer i garnita @"&durea 5erde8 "&durea Histra8 "&durea Ciroc8 /agA8 teritoriul se (ncadrea-& (n silvoste#& antro#ogen& ce caracteri-ea-& (ntreaga C:m#ie "anonic&. "eisa)ul este diversificat i de a#ari ia vegeta iei de lunc&8 de2a lungul #rinci#alelor r:uri8 (n cadrul c&reia #redomin& ar6orii de esen & moale. .e remarcat este #re-en a #arcului dendrologic de la Ha-osul 7ou8 re-erva ie

forestier& cu o su#rafa & de cca 6$84 <a8 situat& la cca 15 >m /2F de oraul *imioara8 #e teritoriul constituit din re-erva ia #ro#riu2-is& @1+88 <aA i -ona tam#on din )urul re-erva iei. /.% P*ten9i-.#. -nt *(ic 'unici#iul *imioara8 atestat documentar de #este +3$ de ani8 actuala reedin & a )ude ului *imi8 este situat& (n C:m#ia *imiului8 c:m#ie str&6&tut& de r:urile Hega i *imi8 a c&ror #re-en & a influen at (n tim# de-voltarea localit& ii de la Cetatea fortificat& cu -iduri8 6astioane8 an uri cu a#& i valuri de #&m:nt. 1 dat& cu aten ia s#orit& acordat& de Curtea de la 5iena8 *imioara8 ca centru economic i #olitic al Hanatului8 cunoate du#& 1+18 2 1+34 o du6l& de-voltare a lucr&rilor de fortificare a Cet& ii @du#& noul #lan din 1+23A i se (nce#e secarea mlatinilor. /e construiesc #oduri i construc ii #u6lice8 astfel (nc:t (n )urul anului 1+65 se (nc<eie fortificarea cet& ii8 iar (n 1++48 a#eductul din Fa6ric #entru alimentarea cu a#& i re eaua de canale su6terane din #rea)ma QCa-&rmii ardeleneQ i de #e am#lasamentul "ie ii /f:ntul C<eorg<e. Cu toate acestea8 situa ia an urilor de a#& i a mlatinilor din Cetate nu este re-olvat& (n (ntregime8 iar canalul Hega @(nce#ut (n anul 1+28A8 devenit naviga6il8 #reia (n mare #arte rolul de colector insalu6ru al -onei de Cetate. 9ntre anii 1+81 @du#& ridicarea Cet& ii *imoara la #rivilegiul de 1ra li6er regescA i 1848 2 (n cetate se reali-ea-& edificii de cult i sociale i se e?tind construc iile de locuin e. .irec iunea de Fortfica ii asigur& activitatea de #roiectare i e?ecu ie a construc iilor militare8 (n s#ecial #entru uriaul sistem de fortifica ii @(ntre inere8 moderni-areA. Q/ervicul Cameral de Construc iiQ #roiectea-& i su#raveg<ea-& e?ecu ia construc iilor civile i de interes o6tesc i res#ectarea normelor de construc ii (n ora8 reali-ate de meterii constructori. "e 3"lanul interiorului Cet& ii 2 18124 2 (ntocmit de *ut- @'.C.!+A8 3"lanul indic:nd #arcelele din Cetate 2 18284 (ntocmit de %ouant @'.C. 155A8 3"lanul interiorului Cet& ii 2 18314 2 C<avanne i a lui Fic<en>ren 2 1836 @*.OO.28A i #e alte <&r i8 #lane i stam#e din ,r<ivele /tatului *imioara8 #recum i (n Q'onografia *imioarei4 (ntocmit& de #rimarul "reGer @184! 2 1853A sunt redate inventarele com#lete ale caselor8 #ro#rietarilor8 re eaua de canale i conducte de evacuare a a#ei8 f:nt:nile8 lucr&rile de su#raeta)are i alte construc ii noi8 care com#letea-& ansam6lurile e?istente8 #recum i un inventar 2 descriere a distrugerilor

1$

#rovocate

de

6om6ardamentul

armatelor

mag<iare

(n

iulie

184!.

9n #rimii ani ai guvern&rii militare @184! 2 186$A i ai 5oievodinei cu ca#itala la *imioara8 #e locul unor cl&diri civile avariate8 se construiesc edificii noi8 utili-:ndu2se 6ol ile la su6sol i #arter i #lanee de lemn la eta)e i mansarde. 5oca6ularul #lastic al Harocului este (nlocuit cu elementele stilurilor Fm#ire i 7eoclasic dar se resimte i influen a curentelor romantice i eclectice. .u#& anul 1865 construc iile erau #ermise numai dincolo de 56! m de -idurile cet& ii8 s#re cartierele m&rginae. .u#& 18!2 interdic ia men ionat& dis#are8 efectu:ndu2se nivelarea an urilor i valurilor din )urul Cet& ii. "rimul "lan Jr6anistic este (ntocmit la 18!5 de ar<itectul D6l8 #rin care Cetatea devine centrul oraului8 legat #rin 6ulevarde largi 2 actualele Hd. *inere ii i Revolu iei din 1!8! 2 de cartierele Oosefin i Fa6ric i #rintr2un inel de circula ie (n )urul Cet& ii. .eci8 #ornind de la re eaua dens& de str&-i rectangulare din Cetate8 se #refigurea-& structura radial 2 inelar& a tramei stradale8 care este s#ecific& *imioarei. 9n 1!13 /erviciul te<nic al oraului ela6orea-& un nou "lan Jr6anistic #e #rinci#iile date de ar<itectul D6l. %a acea dat& #o#ula ia *imioarei era de 6!.$$$ de locuitori i se #revedea e?tinderea oraului #e o su#rafa & de 18$$ <a. "lanul ur6anistic nu era conce#ut #e #rinci#iul -onelor func ionale8 ci era trasat&8 (n s#ecial8 trama stradal& (ntre Cetate i cartierele m&rginae Oosefin8 Fa6ric i 'e<ala. *erenul dintre str&-i a fost #arcelat i v:ndut8 sau dat (n folosin & noilor #ro#rietari. ,ceast& #arcelare s2a men inut #:n& (n #re-ent8 fiind desfiin at& #este tot unde s2au construit locuin e colective @6locuriA. "rimele ridic&ri to#ografice #rin metode matematice moderne au fost reali-ate (ntre anii 1!$1 2 1!$3 #entru cartierele Cetate i Oosefin8 (n anul 1!11 #entru 'e<ala i au fost reasam6late am&nun it (ntre anii 1!42 2 1!46 #entru toate cartierele @#lan cadastral8 f&r& cur6e de nivel8 autor ing. O. /armeA. 9n 1!55 se reiau studiile de sistemati-are (ntr2un Q/tudiu #reliminar de sistemati-areQ 2 autor ar<. '. /ilianu8 care #rogno-ea-& creterea #o#ula iei de la 14$.$$$ de locuitori (n anul 1!55 la 18$.$$$ de locuitori (n anul 1!+58 cu #osi6ilt& i de cretere c<iar #:n& la 2$$.$$$ locuitori8 (n func ie de dinamica factorilor economici. 9n 1!5! se trece la ela6orarea 3/c<i ei de /istemati-are a oraului *imioara4 #e #rinci#iile recomandate de C/C,/. 1raul avea 148.6$$ de locuitori i o su#rafa & de 41$$ <a. F&r& elemente clare de #rogno-& a de-volt&rii func iunilor oraului8 se #reconi-a #entru anul 1!8$ o #o#ula ie de 25$.$$$ de locuitori8 care8

11

du#& unii s#ecialiti8 era considerat& #rea mare. 9n anul 1!8$ erau (nregistra i (n *imioara 28+.543 de locuitori8 iar (n 1!!$ 2 354.345 de locuitori. *imioara este un ora multicultural8 influen at de diversele comunit& i etnice8 (n s#ecial de cea german&8 mag<iar& i s:r6&8 dar i de cele 6ulgar&8 italian&8 #alestinian& i greac&. 'otenirea cultural& i diversitatea ofertei culturale sunt #unctele forte ale oraului. Cu cele #este 12 institu ii culturale #rofesioniste8 *imioara este8 du#& Hucureti8 al doilea #ol cultural din ar& din #unct de vedere al m&rimii i diversit& ii ofertei culturale. 1 mare tradi ie o are teatrul timiorean8 care #rin cele trei teatre de stat8 @(n #remier& (n Furo#aA; *eatrul 7a ional8 *eatrul Cerman i *eatrul 'ag<iar8 ofer& s#ectacole (n lim6ile rom:n&8 german& i mag<iar&. Cele trei institu ii (m#art aceiai cl&dire2sim6ol cu 1#era Rom:n&. Filarmonica Hanatul (ntregete #aleta de ofert& cultural& de cea mai (nalt& calitate8 #&str:nd astfel o tradi ia oraului care a v&-ut inter#ret:nd #e scenele lui nume mari #recum Fran- %is-t8 /trauss fiul8 Hra<ms8 Fnescu sau #remiera *raviatei lui 5erdi la ! fe6ruarie 1855. "atrimoniul cultural timiorean i 6&n& ean este (ntregit de 'u-eul Hanatului8 (nfiin at (n 18+2. ,cesta ad&#ostete cea mai mare colec ie de o6iecte ar<eologice din Hanat. Onstitu ia are diferite ramuri8 #rintre care un 'u-eu de ,rt&8 de Ftnografie8 'u-eul /atului H&n& ean8 un 'u-eul al 5iorilor sau cel al *e<nologiei8 Onforma iei i Comunica iilor. 'u-eul mai de ine i cea mai mare colec ie de #&s&ri i fluturi din Fstul Furo#ei. 1ferta cultural& este (ntregit& de *eatrul de "&#ui @(nfiin at (n 1!4!A8 ,nsam6lul Hanatul8 Hi6lioteca Kude ean& @1!$4A8 Pcoala "o#ular& de ,rt&8 Casa de Cultur&8 dar i numeroase galerii de art&8 edituri8 funda ii i asocia ii culturale. 9nv& &m:ntul colar se desf&oar& (n 64 de gr&dini e8 cu 4!8 de educatoare i +$!5 de co#iiE (nv& &m:ntul #rimar i gimna-ial este organi-at (n 4+ de unit& i8 cu 24$1 cadre didactice i 35.186 elevi8 (nv& &m:ntul liceal8 (n 34 de unit& i8 cu 135! cadre didactice i 1+.4+2 elevi8 cel #ost2liceal (n 11 unit& i8 cu !58 cursan i8 cel de maitri (n 6 unit& i cu 26+ cursan i. Re eaua colar& mai cu#rinde dou& coli s#eciale #entru elevii cu deficien e8 o coal& s#ecial& #entru am6lio#i8 un centru de educa ie s#ecial& i un centru #entru (nv& &m:nt alternativ8 #rin Pcoala 0aldorf8 (nfiin at& (n anul 1!!3. /#ecificul (nv& &m:ntului #reuniversitar timiorean este diversitatea lim6ilor de #redare. Hogata tradi ie multietnic& a oraului s2a men inut i (n mare #arte datorit& colilor cu #redare (n lim6a german&8 mag<iar& i s:r6&8 care8 (m#reun& cu lim6a

12

rom:n& au o tradi ie i o continuitate de a#roa#e 3 secole. 9n #re-ent acestor lim6i li s2au ad&ugat (n unele unit& i de (nv& &m:nt slovac& i ucrainean&. 1.2.1. Piee #iaa Unirii este cea mai vec<e #ia & din *imioara8 (n stil 6aroc. Oni ial se numea #iaa .osonc)" du#& numele comitelul /tefan %osonc-G8 ucis de turci la 1552 c:nd cetatea a fost cucerit& de turci. Fste cunoscut& i cu numele de Q"ia a .omuluiQ. 7umele de #ia & a Jnirii i2a fost dat (n 1!1! #entru c& aici s2au o#rit tru#ele rom:ne care au intrat (n *imioara. "ia a g&-duiete im#ortante o6iective turistice #recum .omul Romano2Catolic8 "alatul 6aroc8 Catedrala e#isco#al& ortodo?& s:r6&8 %iceul teoretic 7i>olaus %enau8 'onumentul sfintei *reimi8 f:nt:na cu a#& mineal&8 etc. #iaa /ictoriei fost& #iaa 0perei este #ia a central& a oraului *imioara. Fste locul unde s2au adunat revolu ionari timioreni i unde *imioara a fost #roclamat& (n2$ decem6rie 1!8! #rimul ora li6er din Rom:nia. %a #olii o#ui ai #ie ei se g&sesc la nord 1#era8 iar la sud Catedrala 'itro#olitan&. .ins#re 1#er& s#re Catedral& #romenada de #e drea#ta se numete QCorsoQ8 iar cea de #e st:nga Q/urogatQ. ,m6ele au ansam6luri ar<itecturale de im#ortan & istoric&. 9n )urul #ie ei se g&sesc im#ortante institu ii cum ar fi;1#era Rom:n&8 *eatrul 7a ional8 *eatrul 'ag<iar de /tat8 *eatrul german de /tat8 Catedrala 1rtodo?&8 Cinamatografele *imi8 Ca#itol i /tudio8'u-eul Hanatului8 Caleriile de art& #recum i multe maga-ine. #iaa Maria este locul de unde a #ornit Revolu ia rom:n& din 1!8!. #iaa %raian @centru al cartierului istoric Fa6ricA este centrul cartierului istoric Fa6ric. 9n trecut s2a numit 1ossuth t2r i +auptplat). , fost #roiectat& de inginerii militari (n1+4$8 (n centrul Fa6ricului 5ec<i i este o re#lica mai mic& a "ie ii Jnirii. Fa g&-duia #ia a -ilnic& i t:rgurile s&#t&m:nale. 1.2.2. Lcauri de cult $atedrala 0rtodox din *imioara @sau Catedrala 'itro#olitan&A este cel mai mare edificiu religios din *imioara8 catedral& a'itro#oliei Hanatului cu <ramul Q*rei Oerar<iQ. , fost construit& (ntre1!36 i1!4$ i este un verita6il sim6ol al oraului. Ostoria edificiului este

13

str:ns legat& de anul1!1! c:nd8 #e data de28 iulie Hanatul se unete cu Rom:nia. 7oua administra ie rom:neasc& reia firul ortodo?iei ru#t (n1+1+ i ia o serie de m&suri #entru (ncura)area ortodo?iei8 defavori-at& de administra ia austriac&8 favora6il& religiei catolice. ,stfel se re(nfiin ea-& vec<ea #aro<ie dinCetate (n 1!268 a#oi F#isco#ia de *imioara (n1!3!8 ridicat& la rangul de ar<ie#isco#ie8 iar (n1!4+ se creea-& 'itro#ilia Hanatului. "e acest fond se simte tot mai acut& nevoia unui l&ca central #entru credincioii din #aro<ia Cetate8 ce frecventau mai ales 6iserica /f. Olie din cartierul Fa6ric i ulterior #entru o catedral& re#re-entativ&8 #e m&sura consisten ei comunit& i ortodo?e din *imioara i din Hanatul rom:nesc. "aro<ia din Cetate instituie un fond de -idire a 6iserici i lansea-& un a#el c&tre #u6licul rom:nesc #entru dona ii. 9n 1!36 e?istau de)a toate #remisele construirii monumentului. Fondul de -idire era de)a consistent8 dei suma total& necesar& era imens& #entru acea vreme. *erenul necesar8 situat la (ncruciarea celor mai im#ortante artere ale oraului a fost donat de c&tre "rim&rie iar #roiectul 6isericii era (ncredin at (nc& din 1!34 lui Oon *raianescu. "roiectul #revedea un edificu cu o ca#acitate de 5.$$$ de #ersoane. Construc ia #ro#riu2-is& a (nce#ut #e 16 martie 1!36 iar (n 2$ decem6rie s2a #us #rintr2o ceremonie #iatra fundamental& a viitoarei Catedrale.%ucr&rile de construc ie s2au terminat (n 1!4$. Clo#otele i crucile 6isericii au fost sfiin ite (n 23 august 1!38. *oate finisa)ele8 #icturile interioare i e?terioare s2au terminat (ns& a6ia (n1!56 datorit& celui de2al doilea r&-6oi mondial. $atedrala *fntul 'heorghe din *imioara sau .omul Romano2Catolic este catedrala F#isco#iei Romano2Catolice de *imioara. Fdificiul are <ramul /f:ntul C<eorg<e i a fost construit (ntre anii 1+36 i 1++4. Construc ia a durat #este 2 decenii8 (n 2 eta#e; 1+3621+512 1+51 i 1+5521++4. 'onumentul este reali-at (n stil 6aroc din c&r&mid& a#arent& i are decora ii din #iatr& i stuc. *urlele au o (n&l ime redus&8 determinat& de a#ro#ierea -idului cet& ii. Onteriorul este 6ogat i som#tuos8 remarc:ndu2se cele ! altare decorate (n stil 6aroc i rococo8 scul#tate de viene-ul Ko<an 'Rller8 (m#odo6ite cu icoane vec<i8 orga (n stil %udovic al S5O2lea8 co#ie a cele6rei orgi din 6iserica /f. /u#lice din "aris8 dar si uile de ste)ar ornamentate cu grila)e din nic<el #ur. .omul Romano2Catolic @Catedrala Romano2Catolic&A este considerat a fi cea mai unitar& i re#re-entativ& construc ie 6aroc& a *imioarei i una dintre cele mai valoroase e?istente (n Hanat.

14

"roiectul ini ial8 #osi6il a fi reali-at de Ko<. Kaco6 /c<el6lauer @consilier al oraului 5ienaA8 a fost materiali-at (ntre anii 1+36 i 1++48 iar e?ecu ia tr&dea-&8 (n ciuda celor #atru constructori @Bas#ar .issel8 Ko<ann %ec<ner8 Carl ,le?ander /teinlein8 Ko<ann *<eodor Bost>aA8 ce s2au succedat la conducerea lucr&rilor8 o st&#:nire #erfect& a te<nicilor 6arocului. %a decora ia interioar& au #artici#at artiti renumi i ca 'ic<ael ,ngelo Jnter6erger @#ictor i director al ,cademiei artelor frumoase din 5ienaA8 la #ictarea altarului #rinci#al @1+54A8 scul#torul viene- Ko<ann Kose#< Rossler8 #rin statuile /f:ntului Carol Horomeus @(n st:nga altaruluiA8 a /fintei *<eresia @(n drea#ta altaruluiA i a #erec<ii de <eruvimi care domin& ornamenta ia din #artea central& a altarului8 #recum i Ko<ann /c<o#f @1++2A8 la decorarea altarelor laterale. *inagoga din $etate este o sinagog& din *imioara construit& (ntre 186321865 (n cartierul central Cetate8 de unde (i vine i numele. Construc ia a fost #roiectat& de ar<itectul viene- Ognat- /c<u<mann8 (n stil eclectic8 cu tr&s&turi ale stilului maur8 stil care evoc& vec<ea comunitate a evreilor s#anioli din *imioara. ,re o ca#acitate de circa 3.$$$ de #ersoane. /inagoga a fost sfin it& #e 1! se#tem6rie 1865 i a deservit #entru a#roa#e 1$$ de ani comunitatea evreiasc& de rit mo-aic. 9n #erioada inter6elic& e?istau la *imioara a#roa#e 13.$$$ de evrei8 (n #re-ent circa +$$. /inagoga a dec&-ut (n #erioada comunist&8 concomitent cu emigrarea ma)orit& ii evreilor r&mai (n ora du#& al doilea r&-6oi mondial. 9n #re-ent sinagoga a#ar ine Federa iei Cominit& ilor Fvreieti din Rom:nia i este (n curs de restaurare. , fost redesc<is& #entru #rima dat& du#& 2$ de ani8 (n se#tem6rie 2$$58 c:nd a g&-duit un concert organi-at de /ocietatea Filarmonic& din *imioara. 1.2.3. Monumente i cldiri istorice $astelul +uniade sau Castelul Hunia-ilor este un monument istoric i cea mai vec<e cl&dire din *imioara8 construit (ntre anii 14432144+ de c&tre Oancu de Hunedoara8 #e ruinele unui vec<i castel din secolul SO5 @construit (n tim#ul domniei regelui Carol Ro6ert de ,n)ouA. ,st&-i ad&#ostete 'u-eul Hanatului. 9n ciuda numeroaselor modific&ri8 castelul i2a #&strat organi-area (n )urul unei cur i #atrulatere8 #o-i ia turnului2don)on i Q/ala CavalerilorQ8 detalii care care se reg&sesc i la Castelul Corvinetilor de la Hunedoara. Fa ada #rinci#al& a fost ref&cut& (ntr2un stil romantic. Ferestrele8 terminate (n arc (n #lin centru dar cu decora ie neogotic& deasu#ra8 au luat locul orificiilor #entru #iesele de artilerie iar fa ada a fost reali-at&

15

(n c&r&mid& a#arent&. "rimul eta)8 construit #e (n&l imea a dou& caturi normale con ine dou& s&li 6oltite (n stil neogotic8 una cu trei nave iar cealalt& cu dou& ce sunt construite din c&r&mid& i sus inute de un ir de coloane masive. Cl&direa se termin& (n #lan vertical #rintr2 un eta) mansard& iar din #unct de vedere al #lasticii e?terioare8 (n #artea su#erioar& a fa adei se afl& un coronament crenelat. *urnul castelului este de form& rectangular&8 de mic& (n&l ime8 cu ferestre mici i decorat cu creneluri la e?tremitatea su#erioar& astfel (nc:t aco#eriul nu este vi-i6il. Ontrarea #rinci#al& a fost modificat& i este flancat& de doi #ilatrii masivi ce au (n #artea su#erioar& c:te o colec ie de arme s#ecifice Fvului 'ediu care contri6uie la as#ectul gotic al castelului. Cele dou& ca#ete ale fa adei #rinci#ale sunt #rev&-ute cu re-alituri8 ale c&ror col uri sunt accentuate #rintr2o imita ie (n tencuial& a sistemului constructiv din #iatr&. #alatul Dicasterial cl&direa ce ast&-i ad&#ostete sediul Kudec&toriei *imioara8 *ri6unalului *imi i al Cur ii de ,#el *imioara8 a fost construit& (ntre anii 18552186$8 fiind #roiectat& ini ial ca reedin & a guvernatorului Hanatului. Construc ie monumental&8 ridicat& #e o su#rafa & ce se (ntinde de2a lungul a trei str&-i8 edificiul a fost mult tim# cea mai mare construc ie din *imioara. "alatul8 construit #e trei nivele8 avea la (nce#ut 2+3 de 6irouri8 34 de camere #entru servitori8 34 de 6uc&t&rii8 65 celarii8 2+ de maga-ii8 acestea fiind gru#ate (n )urul a trei cur i interioare. , fost ridicat& (n stilul renaterii italiene8 imit:nd "alatul 'edici din Floren a. Fa adele sunt structurate (n registre ori-ontale8 ritmate doar #rin irul ferestrelor. 1rnamentele de la ferestre se reduc la colonetele ce flanc<ea-& ferestrele de la #rimul eta). Omo6ilul intervine (n #eisa)ul ur6an #rintr2o modificare de #ro#or ii a am6ientului. Om#un:ndu2se #rin dimensiuni8 singularitate i semnifica ie8 #alatul e?#rim& #ronun at func ia de re#re-entare care i2a fost atri6uit&. 5olumul masiv i su#radimensionat scoate din scar& vecin&t& ile din care se asigur& doar o #erce#ere #ar ial& a monumentalului. #alatul .lo"d este o cl&dire istoric& din "ia a 5ictoriei din *imioara. , fost construit& (ntre 1!1$21!12 du#& #lanurile ar<itectului %eo#old Haum<orn. ,r<itectura este ecclectic& cu influen e seccesion. ,ici a func ionat Hursa ,gricol&. 9n #re-ent ad&#ostete sediul Rectoratului Jniversit& ii "olite<nica din *imioara. %a #arter func ionea-& i a-i restaurantul %loGd.

16

CAPITOLUL II ANALI>A EC?IPAMENTELOR E@ISTENTE I A OFERTEI DE SERVICII

%. /. F* 2e !e t# i)2 ( -ctic-te An 1#!e9#. Ti2i$ 9n )ude ul *imi se g&sesc trei re-erva ii naturale8 care ad&#ostesc un num&r destul de mare de s#ecii de #lante i animale rare8 ocrotite de lege. %:ng& /atc<ine-8 la 25 >m nord2est de *imioara8 se g&sete cea mai im#ortant& re-erva ie ornitologic&. %a R&dmaneti se afl& o re-erva ie #aleontologic&8 iar la Ha-o se afl& un #arc dendrologic8 care con ine o varietate mare de s#ecii ar6oricole. .e asemenea8 se mai g&sesc urm&toarele o6iective valoroase ; #etera Rom:neti2*ometi8 #etera "ietroasa8 vulcanul noroios de ti# T grifon U de la Forocici8 #e valea 'ag<erus8 vulcanul stins .ealul Rou8 conul vulcanic /umig i "arcul Hotanic din *imioara. "rinci#alele forme de turism #racticate sunt ; %urism ur(an i de afaceri8 acestea se desf&oar& (n munici#iul *imioara i oraele %ugo)8 /:nnicolau 'are8 Kim6olia8 Faget8 .eta E %urism de 3eekend, turism speciali)at i de agreement, care include totalitatea #osi6ilit& ilor i dot&rilor menite s& asigure cele mai variate gusturi (n materie de distrac ie ale turitilor8 constituie4sarea i #i#erul4 activit& ii dintr2o -on& sau #unct turistic. C:nd vor6im des#re s#ort avem tendin a sa ne g:ndim iar la fot6al8 tennis sau gimnastic&8 ca s& enumer&m doar c:teva dintre disci#linele s#ortive (n care rom:nii e?celea-&. *otui8 mai e?ist& i alte forme de a atrage turitii8 (n afara organi-&rii marilor com#eti ii de #e stadioane sau din s&lile de s#ort. "&durile i lacurile din )ude ul *imi ofer& un cadru natural deose6it de atractiv #entru (m#&timi ii de v:n&toare i #escuit. 16iective turistice ;

1+

2 2 2

#o#asuri turistice ; *imioara8 Hu-ia8 *ometi @5alea lui %imanA8 7adrag @Ca#riorulA8 Calacea8 ,l6ina8 /ag8 Remetea 'are E tranduri termale ; *imioara8 %ovrin8 Hiled E #&duri de agrement cu un 6ogat fond cinegetic ; Hrestea8 Ciroc8 %ig<ed8 C<everesu 'are8 "isc<ia8 Remetea 'ica8 "eciu 7ou8 Hitias8 /ilagiu8 .um6rava8 Hanloc8 /alonta8 Hogda E

lacuri de acumulare cu amena)&ri #entru #escuit s#ortiv ; /urduc8 Oanova8 %ugo)8 Hacova8 .um6ravita8 "isc<ia E %urism montanB (n su6-ona turistic& 'un ii "oiana Rusc&8 acetia sunt o gru#&

montan& e?tins& a#ar in:nd Car#a ilor 1ccidentali f&c:nd tran-i ia (ntre gru#a ma)or& nordic&8 'un ii ,#useni i gru#a ma)or& sudic&8 'un ii Hanatului. Cel mai (nalt v:rf al 'un ilor "oiana Rusc&8 av:nd 1.382 m8 este v:rful "ade8 din estul )ude uluiE %urism (alnear i de tratament, re#re-int& o form& s#ecific& turismului de odi<n& i se #ractic& (n sta iunile 6alneo2medicale i climaterice cu 6ogate resurse naturale de cur&; a#e minerale8 termale8 n&moluri8 cu efecte tera#eutice6. ,cestor resurse li se adaug& de o6icei8 6a-a material& i infrastructur& te<nic& s#ecific& #entru #unerea lor (n valoare (ntr2o m&sur& c:t mai mare. .incolo de evolu ia circula iei turistice din ultimii ani determinat& de factori con)ucturali8 neconcluden i #entru tendin ele #e termen lung ale turismului 6alnear8 cercet&rile i studiile efectuate asu#ra cererii turistice relev& e?isten a unei im#ortante cereri #oten iale a #o#ula iei rom:neti #entru turismul de s&n&tate.Ca o6iective turistice avem8 sta iunile 6alneare Hu-ia8 Calacea8 *eremia 'are. !groturism 2 2 2 -ona de nord i nord2est a )ude ului ; Hogda8 Hrestovat8 /ecas8 Hara8 1<a6a %unga8 'argina -ona de est ; Curtea8 "ietroasa8 *omesti8 F:rdea8 H:rna8 .um6rava E -ona de sud i sud2est a )ude ului ; 7adrag8 Criciova. %urism cultural, este forma de turism care #oate asigura valorificarea integral& a resurselor turistice antro#ice i (n #rimul r:nd a #atriomoniului cultural. "atrimoniul cultural

/nac> 1.8 Haron ".8 7eacu 7i.8 ,conimia %urismului8 Fditura F?#ert8 Hucureti8 2$$18 #.38

18

istoric care (nglo6ea-& 6unuri mo6ile i imo6ile cu valoare deose6it&8 este o m&rturie a #oten ialului creator al oamenilor de #e aceste locuri 6inecuv:ntate de .umne-eu.

%.%. An-.i0- in: -)t #ct# ii (ent # t# i)2 Onfrastructura turismului este re#re-entat& de totalitatea mi)loacelor fi?e @construc ii8 instala ii8 mi)loace de trans#ort8 etcA i circulante @materi #rime8 energie8 com6usti6ili8 etcA destinate satisfacerii nevoilor cotidiene i s#ecifice ale turitilor i mi)loace materiale de care se folosete turismul #entru reali-area func iilor sale economice i sociale+. 9n cadrul infrastructurii turismului e?ist& at:t elemente s#ecifice activit& ii turistice8 care urm&resc satisfacerea nevoilor turitilor dintre acestea f&c:nd #arte ; re eaua unit& ilor de ca-are turistic&8 re eaua unit& ilor de alimenta ie8 mi)loace de trans#ort8 instala iile de agreement. *oate acestea sunt com#letare de infrastructur& general&8 care servete (n egal& m&sur& turitilor i #o#ula iei re-idente ; c&ile i mi)loacele de trans#ort8 c&ile i mi)loacele de comunica ie8 unit& ile #restatoare de servicii8 re eaua de a#rovi-ionare cu a#&8 energiei electric& i termic&. "rin num&rul s&u im#ortant de locuri i #rin structura acestora8 aflat& (ntr2o #ermanent& ada#tare la evolu ia cererii turistice8 ca-area turistic& re#re-int& un adevarat su#ort #entru activitatea turistic& desf&urat& (n )ude ul *imi. .in #unct de vedere to#ologic8 unit& ile de ca-are ale )ude ului *imi se com#un din unit& i de ti# ; <oteluri8 moteluri8 ca6ane8 cam#inguri8 vile turistice8 ta6ere de elevi i #recolari8 #ensiuni turistice8 agroturistice i ur6ane. $apacitatea de ca)are turistic Jnitatea de ca-are turistic& furni-ea-& turitilor (n mod #ermanent sau oca-ional #resta ia de ca-are. 9n unit& ile de ca-are turistic& sunt cu#rinse unit& ile e?istente la sf:ritul anului res#ectiv8 e?clusiv cele care i2au (ntreru#t activitatea #entru o #erioad& de tim#. /e face distinc ie (ntre ;

Firoiu ..8 .odu ..8 .ridea C.8 C<eorg<e C.8 &ndustria %urismului i a $ltoriilor8 Fditura "ro Jniversitar&8 Hucureti8 2$$68 #.11$

1!

Ca#acitatea de ca-are e?istent& @instalat&A8 re#re-int& num&rul de locuri de ca-are de folosin a turistic& (nscrise (n ultimul act de rece# ie8 omologare8 clasificare a unita ii de ca-are turistic&. T-;e. %./ C-(-cit-te- !e c-0- e t# i)tic8 e5i)tent8 An (e i*-!%&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$
Indicatori de dinamic Anul 2007 06/05 07/06 4057 113,1 104,7 60 71,9 40,2 40 50 200 : 107 260 103,1 100 253 75,9 97,6 Ritm de cretere 06/05 07/06 13,1 4,7 -28 -59,7 -50 100 7 -100 3,1 -24 -2,3

Tipuri de structuri de primire turistic Hoteluri Moteluri Hanuri Cabane turistice Campin uri Tabere de ele!i i precolari

Ani Anul 2005 3424 207 40 57 252 341 Anul 2006 3873 149 20 61 260 259

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

9n ta6elul 2.1 este #re-entat& ca#acitatea structurilor de #rimire turistic& e?istent& (n #erioada 2$$5 I 2$$+ (n )ude ul *imi (n <oteluri8 moteluri8 <anuri8 ca6ane turistice8 cam#inguri si ta6ere. .in totalul ca#acita ii de ca-are turistic& e?istente a )ude ului *imi <otelurile de in cea mai mare #ondere8 de 8$N8 fiind urmate de moteluri cu 5N8 <anurile 2N8 ca6anele turistice 1N8 cam#ingurile 5N i ta6erele cu +N. T-;e. %.% C-(-cit-te- !e c-0- e t# i)tic8 e5i)tent8 An (e i*-!%&&3C%&&6 An R*2DniTipuri de structuri de primire turistic Hoteluri Moteluri Hanuri Cabane turistice "un alouri Campin uri Tabere de ele!i i precolari Indicatori de dinamic 06/05 07/06 102,5 100,6 92,5 98 95,2 66,9 94,3 95 94,6 94,9 139,1 92,7 80,3 87,4 Ritm de cretere 06/05 07/06 2,5 0,6 -7,4 -1,9 -4,8 -33,1 -5,6 -4,9 -6,3 -5 39,1 -7,2 -19,6 -12,5

Ani Anul 2005 163451 6186 292 5961 4963 26568 28916 Anul 2006 167633 5725 278 5803 4698 26962 23227 Anul 2007 168736 5614 186 5517 4461 25006 20320

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

2$

,nali-:nd ta6elele de mai sus8 cu ca#acitatea de ca-are e?istent&8 at:t (n )ude ul *imi c:t i totalul #e ar&8 re-ult& c& (n #erioada 2$$5 2 2$$+8 )ude ul *imi a de inut o #ondere de 2N @Fig. 2.1A din totalul structurilor turistice e?istente.

2%

98%

Fig. 2.1. "onderea structurii de #rimire turistic& (n )ude ul *imi din totalul Rom:niei

6A Ca#acitatea de ca-are (n func iune @dis#oni6il&A8 re#re-int& num&rul de locuri de ca-are de care #ot 6eneficia turitii8 in:nd cont de num&rul de -ile c:t sunt desc<ise unit& ile (ntr2o anumit& #erioad&. T-;e. %., C-(-cit-te- !e c-0- e t# i)tic8 An :#nc9i#ne An (e i*-!%&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$
Tipuri de structuri de primire turistic Anul 2005 Hoteluri 1155660 Moteluri 49110 Hanuri 8560 Campin uri 91980 Tabere de ele!i i 51432 precolari
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Ani Anul 2006 1292101 48180 4900 93452 39494 Anul 2007 1378373 21170 1220 94900 25111

Indicatori de Ritm de dinamic cretere 06/05 07/06 06/05 07/06 111,8 106,6 11,8 6,6 98,1 43,9 -1,9 -56,1 57,2 24,8 -42,8 -75,2 101,6 101,5 1,6 1,5 76,7 63,5 -23,3 -36,4

9n ta6elul 2.3 este #re-entat& ca#acitatea structurilor de ca-are turistic& (n func iune (n #erioada 2$$5 I 2$$+ #e num&r de locuri2-ile (n )ude ul *imi8 (n <oteluri8 moteluri8 <anuri8

21

cam#inguri i ta6ere. .in totalul structurilor de ca-are turistic& a )ude ului *imi <otelurile de in cea mai mare #ondere8 de 84N8 fiind urmate de cam#inguri cu +N8 ta6erele de elevi i #recolari cu 5N8 motelurile 3N8 iar #e ultimul loc <anurile cu 1N. 9n ta6elul urm&tor este #re-entat& ca#acitatea de ca-are turistic& e?istent& la nivelul (ntregii &ri8 #entru cele mai im#ortante ti#uri de structuri de #rimire turistic& (n func ie de num&rul locuri2-ile (n #erioada 2$$5 I 2$$+.

T-;e. %.7 C-(-cit-te- !e c-0- e t# i)tic8 An :#nc9i#ne An (e i*-!%&&3C%&&6 An R*2DniTipuri de structuri de primire turistic Hoteluri Moteluri Hanuri "un alouri Campin uri Tabere de ele!i i precolari Indicatori de Ritm de dinamic cretere 06/05 07/06 06/05 07/06 101,9 101,8 1,9 1,8 102,5 104,3 2,5 4,3 81,9 88,5 -18,1 -11,5 97,2 93,1 -2,8 -6,9 81,6 76 -18,4 -24 83,1 76,2 -16,9 -23,8

Ani Anul 2005 37007009 1652117 50242 307950 1782153 3591947 Anul 2006 37728464 1693595 41198 299600 1456009 2988243 Anul 2007 38432650 1767001 36468 278940 1107911 2277054

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

.in cele dou& ta6ele de mai sus se o6serv& c& )ude ul *imi nu dis#une de unul din ti#ul de structur& turistic&8 acela de 6ungalou8 acesta re#re-ent:nd un #rocent im#ortant din structurile de #rimire turistic&. Jn alt detaliu o6 inut din anali-a celor dou& ta6ele8 este #onderea #e care o de ine )ude ul *imi8 din totalul #e ar&8 a ca#acita ii de ca-are turistic& (n func iune #e ti#uri de structuri de #rimire turistic& (n #erioada 2$$5 I 2$$+8 aceasta fiind de 3N @Fig. 2.2A.

22

3%

97%

Fig. 2.2 "onderea structurilor de #rimire (n func iune (n )ude ul *imi din totalul Rom:niei

T-;e. %.3 In!ice.e !e #ti.i0- e - c-(-cit-9ii !e c-0- e t# i)tic8 An :#nc9i#ne An (e i*-!- %&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$
Anul 2005 #rocente 41,1 39,7 32,8 36,2 45,1 41,1 22,1 25,8 20,4 22,7 13,1 : 8,9 18,3 9,5 8,2 10,4 5,2 3,3 6,7 13,7 14,8 Anul 2006 #rocente 41 36,9 33,5 36,9 45,4 41,1 22,4 25 21,4 22 19,6 : 10,2 20 10,2 8,2 15,4 28,2 25,4 11,1 17 17 Anul 2007 #rocente 43,2 38,2 38 39,8 46,4 46,2 25,3 27,1 23,8 27,7 24 : 12,3 24,9 11,2 9,7 20,3 8,9 17,4 18,9 22 19,2

Tipuri de structuri de primire turistic Hoteluri $ $ $ $ $ Moteluri $ $ $ Hanuri $ Cabane turistice $ $ $ Campin uri $ $ $ $ Tabere de ele!i i precolari
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Cate orie Total 5 stele % stele & stele 2 stele ' stea Total & stele 2 stele ' stea Total ' stea Total & stele 2 stele ' stea Total % stele & stele 2 stele ' stea Total

.in ta6elul 2.5 unde s2au anali-at datele statistice legate de indicele de utili-are a ca#acit& ii de ca-are turistic& (n func iune #e ti#uri de structuri i categorii de confort (n

23

#erioada 2$$522$$+ re-ult&8 c& cea mai mare #ondere o de in structurile de confort de 3 stele cu 2+N8 fiind urmate de cele de 1 stea cu 26N8 structurile de 2 stele cu 24N8 cele de 4 stele cu un #rocent de 12N i cele de 5 stele cu 11N.

11% 26% 12% 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea 24% 27%

Fig. 2.3 Ondicele de utili-are a ca#acit& ii de ca-are turistic& (n func iune #e ti#uri de structuri (n )ude ul *imi

%., Ci c#.-9i- t# i)tic8 '&surarea statistic& a circula iei turistice are dre#t sco# de a determina dimensiunile acesteia i de a oferi informa ii utile #entru de-voltarea (n #ers#ective a industriei serviciilor. Ondicatorii statistici utili-a i (n comensurarea i caracteri-area flu?urilor turistice sunt; num&rul total de turiti8 num&rul total de -ile2turist8 num&rul mediu -ilnic de turiti8 durata medie a se)urului8 densitatea circula iei turistice8 #referin a relativ& a turitilor. aA 7um&rul total de turiti este un indicator a6solut ce re#re-int& num&rul #ersoanelor care cal&toresc (n afara localita ilor (n care ii au domiciliul sta6il8 #entru o #erioad& mai mic& de 12 luni i stau cel #u in o noa#te (ntr2o unitate de ca-are turistic&. 'otivul #rinci#al al c&l&toriei este altul dec:t acela de a desf&ura o activitate remunerat& (n locurile vi-itate. 9n ta6elul urm&tor se g&sesc statistici legate de turitii ca-a i (n ti#uri de structuri de #rimire turistic& #e ti#uri de structuri i ti#uri de turiti.

24

T-;e. %.= N#28 #. !e t# i$ti c-0-9i An )t #ct# i.e !e ( i2i e t# i)tic8 An (e i*-!- %&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$
Ani Anul 2006 (umr persoane 202507 128012 4435 4253 382 355 6932 5267 1394

Tipuri de structuri de primire turistic Hoteluri $ Moteluri $ Hanuri $ Campin uri $ Tabere de ele!i i precolari
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Tipuri de turiti Total Rom)ni Total Rom)ni Total Rom)ni Total Rom)ni Total

Anul 2005 (umr persoane 163370 97309 4755 4445 390 347 5618 3442 1708

Anul 2007 (umr persoane 233954 144529 2653 2413 118 118 7769 4964 1270

,nul trecut au ieit din ar& 68! milioane de rom:ni i au intrat 686 milioane de str&ini. Ra#oartele H.7.R. arat& c& rom:nii au c<eltuit mai mult cu 28 de milioane de euro8 (ns& re#re-entan ii 'inisterului *urismului sus in c& 6alan a se (nclin& (n favoarea sumelor c<eltuite de str&ini (n ara noastr&. .in cele 686 milioane de str&ini care au trecut grani ele noastre (n 2$$68 doar 283 milioane de #ersoane sunt turiti adev&ra i8 du#& cum reiese din datele Onstitutului 7a ional de Cercetare i .e-voltare (n *urism. *uritii str&ini8 al c&ror num&r a crescut cu 3$N fa & de anul 2$$58 au adus (ncas&ri de a#roa#e 8$$ de milioane de dolari8 #otrivit declara iei directoarei de direc iei de #romovare din 'inisterul *urismului8 Carmen 'oraru8 care #reci-ea-&8 de asemenea8 c& din estim&rile reali-ate de Consiliul 'ondial al *urismului i C&l&toriilor8 (ncas&rile s2ar #utea a#ro#ia de un miliard de dolari. 9n figura 2.4 este #re-entat& situa ia turitilor str&ini (n ti#uri de structuri de #rimire turistic& (n )ude ul *imi8 aceasta fiind de 35N restul de 65N fiind re#re-entat& de turitii rom:ni.

25

35%

65%

Fig. 2.4 "rocenta)ul turitilor str&ini (n )ude ul *imi

6A 9nno#tarea turistic& este considerat& a fi8 fiecare noa#te #etrecut& de un turist sau #entru care un turist este (nregistrat @#re-en a sa fi-ic& nefiind necesar&A (ntr2o structur& de ca-are turistic& #rivat& sau colectiv&E (nno#t&rile #etrecute la 6ordul navelor sau (ntr2un tren care se de#lasea-& dintr2o ar& (n alta sunt incluse la (nno#t&rile (n str&in&tate8 dar care nu se (nregistrea-& la o ar& anume. /e recomand& includerea lor la 3V&ri nes#ecificate4. T-;e. %.6 nn*(t8 i.e An )t #ct# i.e !e ( i2i e t# i)tic8 (e ti(# i !e )t #ct# i An (e i*-!- %&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$
Ani Tipuri de structuri de primire turistic Tipuri de turiti Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 (umr (umr (umr Hoteluri Total 423068 508848 532729 $ Rom)ni 279590 351705 358730 Moteluri Total 8199 7339 3191 $ Rom)ni 7383 6653 2870 Hanuri Total 390 382 118 $ Rom)ni 347 355 118 Campin uri Total 10359 11754 14754 $ Rom)ni 5434 8530 9051 Tabere de ele!i i precolari
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Total

9412

5304

3988

9nno#t&rile (nregistrate (n structurile de #rimire turistic& (n anul 2$$6 au (nsumat 53362+ mii8 (n cretere cu 886 N fa & de 2$$5. 9nno#t&rile turitilor rom:ni (n structurile de

26

#rimire turistic& cu func iuni de ca-are au re#re-entat (n anul 2$$68 5! N din num&rul total de (nno#t&ri8 (n tim# ce turitii str&ini au re#re-entat 41N @Fig. 2.5A.

41%

59%

Fig. 2.5 Procentajul nnoptrilor n judeul Timi din totalul Romniei

5alorile indicilor de utili-are a ca#acit& ii de ca-are (n func iune8 determina i #e categoriile de confort ale structurilor de #rimire turistic& rural& ne indic& o eficien & foarte redus&. ,ceast& eficien & sc&-ut& a utilli-&rii ca#acit& ii de ca-are (n func iune se manifest& at:t (n 2$$18 c:t i (n 2$$28 #e fiecare ti# de categorie de confort8 dar i la nivelul tuturor unit& ilor turistice rurale. Fa re#re-int& re-ultatul folosirii destul de reduse a ca#acit& ii de ca-are (n func iune8 num&rul (nno#t&rilor (nregistrate fiind mult #rea mic (n com#ara ie cu oferta unit& ilor de ca-are turistic& rural&. %.7 D# -t- 2e!ie - )e1# #.#i .urata medie a se)urului re#re-int& num&rul mediu de -ile de se)ur a turitilor (ntr2o anumit& -on&./e determin& (m#&r ind num&rul de -ile I turist la num&rul de turiti ca-a i (n structurile de #rimire turistic&.

T-;e. %.E D# -t- 2e!ie - )e1# #.#i An (e i*-!- %&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$

2+

2005

2006 2%6675 60*272 2+%6

2007 2*&%'2 6&*%52 2+25

N#28 #. !e t# i$ti c-0-9i An )t #ct# i.e !e ( i2i e t# i)tic8 nn*(t8 i.e An )t #ct# i.e !e ( i2i e t# i)tic8 D# -t- 2e!ie - )e1# #.#i
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

200&76 5'*2'% 2+5*

%.3 Den)it-te- t# i)tic8 /e calculea-& at:t (n ra#ort de #o#ula ia re-ident& a -onei vi-itate c:t i (n ra#ort cu su#rafa a acesteia du#& cum urmea-&; num&rul sosirilor de turiti (ntr2o -on& (m#&r it la #o#ula ia re-ident& a -onei res#ective8. T-;e. %.' Den)it-te- t# i)tic8 An (e i*-!- %&&3C%&&6 An 1#!e9#. Ti2i$

2005

2006 '*57*6 65,2,, &+5%

2007 2'756% 665,56 &+06

N#28 #. !e )*)i i t# i$ti An )t #ct# i.e !e ( i2i e t# i)tic8 P*(#.-ti- e0i!entDen)it-te- t# i)tic*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

200000 65**&7 &+2,

,cest indicator aduce informa ii cu #rivire la frecventarea -onelor i ce m&suri tre6uie luate #entru satisfacerea turitilor f&r& a fi (nt:lnit& su#rasolicitarea -onei.

CAPITOLUL III An-.i0- in!ic-t* i.* ec*n*2ici -i 1#!e9#.#i Ti2i$

Firoiu ..8 .odu ..8 .ridea C.8 C<eorg<e C.8 &ndustria %urismului i a $ltoriilor8 Fditura "ro Jniversitar&8 Hucureti8 2$$68 #.11$

28

,./ P inci(-.ii in!ic-t* i ec*n*2ici 4umrul mediu de salariai cores#unde num&rului mediu de #ersoane anga)ate (n (ntre#rindere (n cursul anului8 determinat #e 6a-& lunar&. 7um&rul mediu de salaria i re#re-int& media aritmetic& sim#l& re-ultat& din suma efectivelor -ilnice de salaria i din luna res#ectiv& I inclusiv -ilele de re#aus s&#t&m:nal i s&r6&torile legale I (m#&r it& la num&rul total de -ile calendaristice. "entru fiecare -i de re#aus s&#t&m:nal sau s&r6&toare legal& se vor lua (n calcul efectivele de salaria i din -iua lucr&toare #recedent&8 cu e?ce# ia #ersoanelor al c&ror contract individual de munc& a (ncetat (n acea -i. 9n ta6elul de mai )os este re#re-entat num&rul mediu al salaria ilor )ude ului *imi (n #erioada 1!!$ I 2$$5. T-;e. ,./ N#28 #. 2e!i# -. )-.- i-9i.* An (e i*-!- /''& %&&3 An 1#!e9#. Ti2i$
mii #ersoane Anii ',,0 ',,5 2000 200' 2002 200& 200% 2005
*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Total salaria-i
282,4 210,5 168,6 167,4 179,2 181,0 181,2 189,9

din care . muncitori


219,2 144,7 103,9 103,8 101,8 100,5 100,0 102,9

.in ta6elul 3.1 reiese c& num&rul muncitorilor a sc&-ut cu 5$ N (n anul 2$$5 fa & de anul 1!!$8 dar (n r:ndul salaria ilor sc&derea a fost de doar 3$ N8 (n aceeai #erioad&. $tigul salarial nominal net s2a calculat8 #:n& (n 2$$$8 sc&-:nd din c:tigul salarial nominal 6rut im#o-itul aferent. 9nce#:nd cu 2$$$8 c:tigul salarial nominal net se calculea-& sc&-:nd din c:tigul salarial nominal 6rut urm&toarele elemente ; 2 2 2 im#o-itul aferent contri6u ia salaria ilor la 6ugetul asigur&rilor #entru oma) contri6u ia individual& de asigur&ri sociale de stat

2!

contri6u ia salaria ilor #entru asigur&rile sociale de s&n&tate. T-;e. ,.% CD$ti<#. )-.- i-. n*2in-. 2e!i# net .#n- B -. 1#!e9#.#i Ti2i$ An (e i*-!- %&&/C%&&3
lei M salariat

Timi 2002 Total economie Hoteluri i Restaurante


trans

Anii 2003 479 264 2004 609 361 2005 750 398 2006 858 519

357 183

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

64%

36%

Fig. 2.6 Procentajul sectorului turistic din totalul economiei judeului Timi

.in ta6elul 3.2 reiese c& (n #erioada 2$$222$$6 c:tigul salarial nominal mediu net lunar8 (n sectorul <oteluri i restaurante8 a de inut 36N din totalul economiei )ude ului *imi8 aceast& #ondere fiind eviden iat& (n figura 2.6 i aceasta cu toate c& veniturile totale ale economiei )ude ului au crescut (n 2$$6 fa & de 2$$2 a#ro?imativ de 3 ori. $ifra de afaceri cu#rinde suma total& a veniturilor din o#era iunile comerciale efectuate de firmW8 res#ectiv v:n-area de m&rfuri i #roduse (ntr2o #erioad& de tim# determinat&. 9n cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare i veniturile e?ce# ionale.

3$

9n termeni corec i8 cifra de afaceri re#re-int& suma veniturilor aferente 6unurilor livrate8 lucr&rilor e?ecutate8 serviciilor #restate8 #recum i a altor venituri din e?#loatare8 mai #u in ra6aturile8 remi-ele i alte reduceri acordate clien ilor. 7o iunea de cifr& de afaceri #oate fi a6ordat& #e mai multe categorii ;cifra de afaceri total&8 cifra de afaceri medie8 cifra de afaceri marginal& i cifra de afaceri critic&8 fiecare dintre acestea eviden iind c:te un as#ect referitor la activitatea firmei

T-;e. ,., Ci: - !e -:-ce i An 1#!e9#. Ti2i$ An -nii %&&7C%&&3


milioane lei@R17A Anii Hotelurii Restaura nte 166 225 232 Total Indicatori de dinamic 05/0% 135,5 06/05 103,1 Ritm de cretere

200% 2005 2006

17327 19962 20350

05/0% 35,5

06/05 3,1

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

Cifra de afaceri (n sectorul <oteluri i restaurante (n anul 2$$48 a re#re-entat circa ! N din totalul cifrei de afaceri a )ude ului *imi. 9n 2$$5 a (nregistrat o cretere de 2N8 cifra de afaceri de in:nd 11N din totalul cifrei de afaceri a )ude ului8 acest #rocent men in:ndu2se i (n 2$$6.

T-;e. ,.7 Ci: - !e -:-ce i .- nive.#. R*2Dniei An (e i*-!- %&&7C%&&3


milioane lei@R17A Hoteluri si Restaur ante 3163 Indicatori de dinamica 05/0% 06/05

Anii

Total

Ritm de crestere

200%

258457

05/0%

06/05

31

2005 2006

3821 4471

293048 327548

120,8

117

20,8

17

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

.in ta6elele 3.3 i 3.4 re-ult& c& cifra de afaceri a )ude ul *imi (n #erioada 2$$4 I 2$$6 a de inut a#ro?imativ 4N @fig.2.+A din totalul cifrei de afaceri a Rom:niei8 av:nd un ritm de cretere de 188!N.

4%

96%

Fig. 2.7 Procentajul ci rei de a aceri a judeului Timi din totalul Romniei

T-;e. ,.3 Pe )*n-.#. #nit89i.* .*c-.e -ctive An 1#!e9#. Ti2i$ An (e i*-!- %&&7C%&&3
numar #ersoane

32

Anii

Hoteluri i Resta urante 4605 5633 6633

Total

Indicatori de dinamic 05/0% 122,3 06/05 117,7

Ritm de cretere

200% 2005 2006

176616 193608 210508

05/0% 22,3

06/05 17,7

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

9n ta6elul 3.5 este #re-entat& situa ia #ersonalului unit& ilor locale active din )ude ul *imi8 din care reiese ca sectorul <oteluri i restaurante (n anul 2$$4 de inea 286N din totalul )ude ului8 (n anul 2$$5 a de inut 28!N din totalul )ude ului8 iar (n 2$$6 a a)uns sa de in& 381N.

&n8estiii (rute (n 6unuri cor#orale re#re-int& valoarea investi iilor efectuate (n cursul #erioadei de referin & (n toate 6unurile cor#orale8 adic& cele cum#&rate de la ter i sau #roduse #e cont #ro#riu @#roduc ia de imo6ili-&ri de 6unuri cor#oraleA i a c&ror durat& de utili-are este mai mare de 1 an. Onvesti iile nete re#re-int& c<eltuielile efectuate #entru lucr&ri de construc ii8 de instala ii i de monta)8 #entru ac<i-i ionarea de utila)e8 mi)loace de trans#ort8 alte c<eltuieli destinate cre&rii de noi mi)loace fi?e8 #entru de-voltarea8 moderni-area8 reconstructia celor e?istente8 #recum i valoarea serviciilor legate de transferul de #ro#rietate al mi)loacelor fi?e e?istente i al terenurilor @ta?e notariale8 comisioane8 c<eltuieli de trans#ort8 de (ncarcare2 descarcareA.

T-;e. ,.= Inve)ti9ii.e ; #te -.e #nit89i.* .*c-.e -ctive An 1#!e9#. Ti2i$ An (e i*-!- %&&7C%&&3
milioane lei@R17A

33

Anii

Hoteluri i R e s t a u r a n t e 62 114 278

Total

Indicatori de dinamic

Ritm de cretere

200% 2005 2006

2908 3774 4574

05/0% 183,8

06/05 243,8

05/0% 83,8

06/05 143,8

*ursa &nstitutul 4ational de *tatistica, 5667

9n ta6elul 3.6 este #re-entat& situa ia investi iilor (n sectorul <oteluri i restaurante8 acestea re#re-ent:nd (n anul 2$$48 281N din totalul )ude ului8 (n anul 2$$5 a)ung:nd s& de in& 3N din total8 iar la finele anului 2$$6 (nregistr:nd o cretere su6stan ial&8 investi iile din acest sector a)ung:nd sa de in& a#ro?imativ 6N din totalul investi iilor 6rute ale unit& ilor locale din )ude ul *imi. ,.%. An-.i0- SFOT - ec*n*2iei 2#nici(i#.#i Ti2i$*- Jn #as im#ortant (n anali-a munici#iului *imioara este sta6ilirea calit& ilor8 defectelor8 o#ortunit& ilor de #ia & i amenin &rile e?istente8 #rintr2o anali-& /01*. ,cesta este un #roces foarte sim#lu care #oate oferi (ntelegere foarte #rofund& a #ro6lemelor #oten iale i critice care #ot afecta un munici#iu. ,nali-a /01* (nce#e #rin efectuarea unui inventar a calit& ilor i sl&6iciunilor interne (n organi-a ia dvs. ,#oi ve i nota o#ortunit& ile i amenin &rile e?terne care #ot afecta organi-a ia dvs.8 6a-:ndu2v& #e #ia a dvs i #e mediul (ncon)urator. "rinci#alul sco# al anali-ei /01* este de a identifica i de a atri6ui fiecare factor8 #o-itiv sau negativ8 uneia din cele #atru categorii. punctele forte descriu atri(utele po)iti8e, tangi(ile i intangi(ile, interne, ale municipiului 9

34

punctele sla(e sunt factori care sunt su( controlul municipiului i care mpiedic o(inerea unei caliti competiti8e 9

"J7C*F F1R*F

grad de #oluare relativ mic e?isten a unor -one ver-i amena)ate i luncii de a#a care #ot (m6og& i microclimatulE #osi6ilit& i de e?tindere a acestoraE F?isten a "&durii 5er-i i a -onei de agrement ur6an de-voltat& #e malurile Canalului Hega e?isten a -onelor de agrement su6ur6ane @Oanova8 *imi 8 /anandrei8 etc.AE resurse de a#e termo2minerale locali-area (n a#ro#ierea grani elor cu Ougoslavia i Jngaria8 (n -ona de contact cu JF8 la o distan & su6 +$$ >m de 13 ca#itale euro#eneE im#ortant nod de circula ie rutier&8 feroviar&8 aerian& i #osi6ilitate de reluare a circula iei navaleE locali-are #e Coridorul nr.4 de circula ie #an2euro#ean&8 #osi6ilitate de acces la coridorul nr.+ @#rin canalul HegaAE condi ii geografice @climatice8 <idro2geologice8 #edologiceA foarte favora6ileE *imioara8 centru cultural im#ortant al Rom:niei8 cu tradi ie cultural&E #atrimoniu cultural diversE ofert& cultural& diversificat& @o#era8 filarmonica8 teatre (n lim6a rom:n&8 german&8 mag<iar&8 de #&#ui8 coli de art&8 6i6lioteci8 ansam6luri artistice8 mu-ee8 galerii de art&AE

'ass media de-voltat& @#resa scris&21+ cotidiene8 s&#t&m:nale8 lunare8 trimestriale8 anuale locale8 (n lim6ile rom:n&8 german&8 mag<iar& i s:r6&8 cu sistem de difu-are #rivat de-voltatE

4 #osturi de radio cu aco#erire regional&E 2 #osturi *5 locale i 1 studio teritorial al *5R8 2 re ele *5 #rin ca6luAE fond e?cedentar de cl&diri i s#a ii industriale dis#oni6ile (n #latformele industriale cu dotare te<nico2edilitar& 6un&E re-erve de terenuri care #ot fi reconvertite #entru func iuni diverseE #osi6ilit& i de de-voltare (n viitor @terenuri neconstruite 24835NA 2 intravilanul re#re-int& a#ro?imativ 5$N din teritoriul orauluiE 35

re-erve de terenuri de 6un& calitate #entru #racticarea agriculturii8 cu lucr&ri de (m6un&t& iri funciareE #ia a li6er& sta6il& de terenuri i cl&diri (n intravilan i e?travilan8 e?isten a unui #atrimoniu ar<itectural valorosE consecven a (n tim# (n #lanificarea ur6anistic& a oraului 2 structura ur6an& fle?i6il&8 radial concentric&E re ea de circula ie i trans#ort8 de #ersoane i m&rfuri8 de-voltat& i diversificat& @rutier8 feroviar8 aerian i #osi6il navalAE -ona cu cea mai mare densitate de c&i ferate din ar& @!$85 >m CFM1$$ >m# teritoriuAE aero#ortul interna ional8 alternativ #entru 1to#eni 2 cel mai mare num&r de -ile cu vi-i6ilitate 6un&E dotare te<nic& moderni-at& @acces #entru orice ti# de aeronaveAE curse aeriene regulate interne i interna ionaleE Canalul Hega I naviga6il (n trecut #e o lungime de 44 >m #e teritoriul rom:nesc 2 e?ist& #osi6ilitatea de reluare a naviga ieiE aco#erire teritorial& 6un& cu re ea de trans#ort (n comun interna ional8 inter)ude ean8 )ude ean8 ur6anE trans#ortul (n comun electric este #rioritar @#re accesi6ilAE trans#ortul feroviar al #ersoanelor asigurat (n toate direc iile de de#lasareE

"J7C*F /%,HF

indice sc&-ut de -ona verdeMlocuitorE #osi6ilit& i reduse de agrement (n interiorul -onei sau (n imediata a#ro#iereE li#sa #erdelelor de #rotec ie insuficient& e?#loatare a a#elor termo2mineraleE ine?isten a unei gestiuni ecologice integrate a deseurilorE li#sa accesului direct (n &rile Comunit& ii Furo#ene 2 ine?isten a (n )ude ul *imi a unui #unct de frontier& cu JngariaE sla6e resurse de su6solE alternan a de ani secetoi i ume-iE insuficien & integrare in circuitul cultural na ional i interna ionalE

36

insuficien & im#licare a societ& ii civile (n via a cultural&E li#sa 6a-ei materiale mass media insuficient consolidat& #e #lan localE num&r de licen e de transmisie su6 nivelul cereriiE li#sa unei strategii culturale coerenteE nu a fost definitivat& delimitarea #atrimoniului ca domeniu #u6lic al /tatului8 al Consiliului Kude ean i al Comunit& ii localeE e?isten a (n intravilan a terenurilor cu destina ie s#ecial& @militar&8 #enitenciar8 antene radioAE cost ridicat al terenurilor ec<i#ate cu lucr&ri te<nico2edilitareE neconcordan a (ntre valoarea reala a locuin elor i #re ul acestora #e #ia a imo6iliar& li6er&E #roces accelerat de degradare a #atrimoniului istoric din centrul orauluiE m&rirea traficului (n -ona centrului istoric #roduce degrad&ri de structur&E ine?isten a unui #lan de amena)are #eriur6an 2 necorelare (ntre re eaua rutier& ur6an& i cea #eriur6an&E li#sa centurii ocolitoare a orauluiE starea te<nic& #recar& a drumurilor8 str&-ilor i a c&ilor ferateE #uncte de g:tuire a circula iei I #roduc (nt:r-ieri i vite-e de de#lasare reduseE discontinuitatea circula iei rutiere #e ruta *imioara I Cenad @cca. 1$ >m li#sa #:n& la frontier&AE li#sa dot&rilor de conducere s#re ateri-are (n condi ii s#eciale de -6orE servicii deficitare #entru c&l&toriE nee?ecutarea 6ara)ului #e canalul HegaE 6a-in de (ntoarcere a 6ar)elor nefunc iona6ilE degradarea accentuat& a #ragului 6ara)ului de la Costei #oate #roduce (ntreru#erea aliment&rii cu a#& i #ericol de inunda iiE dotare te<nic& cu mi)loace de trans#ort (n comun (nvec<it& @durat& de folosin & e?#irat&; tramvaie21$$N8 trolei6use28$N8 auto6use215854NAE ine?isten a su6ven iilor #entru trans#ortul (n comun (n -onele #eriur6aneE stare de u-ur& (naintat& a mi)loacelor de trans#ort feroviarE

3+

Ten!in9e <ene Dn! *(* t#nit89i )-# (*ten9i-.e i)c# i (ent # 0*n- Ti2i$*- oportunittile e8aluea) factorii atracti8i externi care repre)int moti8ul existenei i prosperitii municipiului 9 ameninrile includ factori n afara controlului autoritilor municipale care ar putea s pun strategia de de)8oltare i municipiului ntr-o po)iie de risc 9 1"1R*J7O*XVO

desc<iderea #unctului de frontier& cu Jngaria de la CenadE amena)area Coridorului nr.4 de circula ie #aneuro#ean&8 cu #rioritate #or iunea cu#rins& (ntre /-eged i *imioaraE Construirea #odului de la 5idinE reamena)area Canalului Hega #entru trans#ortul naval de m&rfuriE *imioara a fost recunoscut& ca #ol sinergic de de-voltare a rela iilor comerciale dintre &rile semnatare ale acordului CFF*, @declara ie final&3"arteneriat CFF*, Y!8AE de-voltarea la *imioara a unui Centru de #romovare a rela iilor economice dintre &rile mem6re CFF*,E e?isten a acordurilor financiare semnate cu F'O8 Hanca 'ondial& i JFE sim#lificarea formalit& ilor vamale i a regimului vi-elorE a#licarea strategiei na ionale #e termen mediuE sta6ili-area economiei na ionaleE de-voltarea i (m6un&t& irea legisla iei (n domeniul munciiE restructurarea finan elor #u6liceE sim#lificarea #rocedurilor )uridice i administrative #entru (ncura)area investitorilor interni i str&iniE accelerarea #rocesului de #rivati-areE reglementarea i a#licarea legisla iei #rivind #ro#rietateaE e?isten a ,gen iei de .e-voltare 5est (n *imioaraE (nfiin area ,gen iei de .e-voltare a Zonei *imioaraE

38

rela ii tradi ionale de cola6orare (n toate domeniile cu alte orae din Furoregiunea .un&re2Cri2'ure2*isaE acorduri de (nfr& ire cu 6 orae euro#ene @Barlsru<e8 'ul<ouse8 Faen-a8 Cera8 Rueil2 'almaison8 /-egedAE (m6un&t& irea rela iilor Rom:niei cu OugoslaviaE semnarea tratatului de #readerare a Rom:niei la JFE (m6un&t& irea mediului legal i institu ional (n Rom:niaE e?tinderea descentrali-&rii (n toate sectoarele de activitateE sta6ilitate #olitica intern&E (nfiin area agen iilor de de-voltare regionaleE

RO/CJRO

li#sa fondurilor necesare #entru de-voltarea infrastructurii ma)ore de circula ieE conflicte de interese (ntre diferitele nivele deci-ionale @local8 )ude ean8 na ionalAE (n&s#rirea #rocedurilor vamale retragerea s#ri)inului financiar din #artea organismelor interna ionaleE creterea delictelor economice8 de-voltarea economiei su6teraneE sc&derea ritmului #rocesului de #rivati-areE acordarea de facilit& i #rioritare altor centre economice din regiune i FuroregiuneE insta6ilitate #olitic& interna ional&E accentuarea iMsau e?tinderea conflictelor (n HalcaniE a#ari ia conflictelor (n cadrul -onei *imioara8 al )ude ului *imi @e?. (ntre institu iile administrativeAE conflicte de interese (ntre centrele economice din Regiunea 5estE reorientarea #oliticii interne a Rom:niei s#re un model economic de ti# (nc<isE reorientarea #oliticii interne a Rom:niei s#re un sistem administrativ centrali-atE mono#oli-area economieiE

3!

CAPITOLUL IV PROPUNERI DE DE>VOLTARE A ACTIVITILOR I INFRASTRUCTURII PENTRU TURISM


Ondustria euro#ean& a turismului va face fa & unei concuren e (n cretere at:t din interiorul c:t i din afara regiunii. 1 serie (ntreag& de factori concur& la aceast& situa ie @concuren a economic& i financiar&8 factorii #olitici8 sc<im6&rile sociale i demografice8 inova iile te<nologice etc.A inclusiv activit& ile #romo ionale ale regiunilor concurente. 9n acelai tim#8 o serie de 6unuri i servicii vin (n concuren & cu turismul #entru a ocu#a tim#ul li6er al #oten ialilor turiti ceea ce creea-& o alt& form& de #resiune com#etitiv&. F?tinderea ofertelor de #etrecere a tim#ului li6er (n -onele re-iden iale @de e?em#lu #arcurile tematice sau de distrac ie8 clu6urile de s&n&tate8 evenimentele culturale i s#ortiveA va duce la scurtarea vacan elor i la vacan e #etrecute mai a#roa#e de cas&. /e atea#t& ca aceast& tendin & s& fie marcat& (n tim# de o cretere economic& mai moderat&. .e asemenea e?ist& i al i factori care vor marca turismul (n Furo#a #entru urm&toarele decade. Ontroducerea euro ca moned& comun& #entru multe &ri euro#ene va duce la creterea num&rului de c&l&torii (n interiorul Furo#ei. .ereglementarea (n trans#ortul aerian a determinat un aflu? de noi linii aeriene i care au costuri reduse8 iar aceasta a dus la sc&derea tarifelor #e cursele #an2euro#ene i la creterea num&rului de c&l&torii #entru odi<n&8 (n s#ecial #entru aa numitele [scurtele ieiri4.Ondustria turismului a su#ortat un nivel de consolidare (n ultimii ani8 care va continua cel #u in i (n #erioada urm&toare. ,ceast& activitate se a#lic& (n #rinci#al unui num&r mare de turo#eratori germani i 6ritanici8 &ri care sunt #rinci#alele &ri emi &toare de turiti. *otui com#eti ia de #re #e #ie ele euro#ene #are a fi #rinci#alul motiv care duce la aceast& consolidare. 7./ St- e- -ct#-.8 - t# i)2#.#i An 1#!e9#. Ti2i$ Kude ul *imi este (n-estrat cu un #oten ial turistic deose6it de variat8 diversificat i concentrat8 caracteri-at #rin; \ e?isten a unor forme de relief accesi6ile i armonios (m6inate #e (ntreg teritoriuE

4$

\ o clim& favora6il& #ractic&rii turismului (n tot cursul anuluiE \ #oten ial faunistic i floristic 6ogatE \ #atrimoniul cultural2istoric i ar<itectural a#reciat #e #lan interna ional *imi a fost o destina ie c&utat& de turitii e?terni i a avut un turism intern de-voltat care s2a derulat #e 6a-a unui cadru legal (nc& din #erioada inter6elic&. 9n #rima )um&tate a anilor ]+$ a cunoscut o de-voltare semnificativ& a ca#acit& ilor de ca-are turistic&. %a (nce#utul anilor ]8$ era de)a cunoscut #e #ia a #rinci#alelor )ude e generatoare de turiti8 (n s#ecial din Cermania8 ,ustria i Helgia. 9nce#:nd cu anii ]!$ a cunoscut un declin #uternic al sosirilor de turiti str&ini8 tendin & care s2a men inut8 cau-a #rinci#al& o constituie li#sa de fonduri #entru investi ii destinate de-volt&rii8 moderni-&rii i rea6ilit&rii infrastructurilor s#ecifice ca urmare a #rocesului lent i com#licat al #rivati-&rii8 a#lic&rii unei fiscalit& i neadecvate8 ine?isten ei unor facilit& i (n domeniul creditelor 6ancare etc.

7.% C- -cte i0- e- )t8 ii -ct#-.e - t# i)2#.#i 9n #re-ent sectorul turistic se caracteri-ea-&8 la nivel national8 #rin urm&torii indicatori; \ 16$ de mii de vi-itatori str&iniE \ 18$ mil. R17 (ncas&ri din turismul interna ionalE \ 5$$$ locuri de munc& oferite de sectorul turisticE \ $84 N din totalul locurilor de munc&E \ Onvesti iile din ramura 3+oteluri :i restaurante;, (n totalul investi iilor din economie8 de la 62 mil. (n 2$$4 la 114 mil. (n 2$$5E 9n ra#ort cu #oten ialul e?istent (n ara noastr&8 i com#arativ cu celelalte )udete din Rom:nia se #re-int& modest (n ceea ce #rivesc #erforman ele economice ale industriei turismului.

41

Conclu-ii #rivind as#ectele economice ale turismului. a. 9n ceea ce #rivete ca#acitatea de ca-are; \ Creterea (n #re-ent cu 138+N a ca#acitatii de ca-areE 6. 9n ceea ce #rivete num&rul de vi-itatori i num&rul turitilor (nregistra i ; \ 9n anul 2$$4 num&rul de turiti rom:ni (nregistra i (n structurile de #rimire a atins cifra de 1$$.$$$ turiti (nsum:nd 315.$$$ (nno#t&riE \ Creterea cu 4288 N a num&rului total de turiti (nregistra i (n unit& ile de ca-are fa & de anul 2$$48 din care cu 3!85 N a turitilor rom:ni i cu 383 N a turitilor str&iniE \ Creterea num&rului de (nno#t&ri la total turiti cu +$ N fa & de 2$$4E \ Reducerea se)urului mediu de la 386 -ile (n 2$$4 @388 -ile la turitii rom:ni i 285 -ile la turitii str&iniA la 383 -ile (n anul 2$$6 @385 -ile #entru turitii rom:ni i 285 -ile #entru turiti str&iniAE 7., St -te<i- !e !e0v*.t- e ec*n*2ic* )*ci-.- - 1#!e9#.#i Ti2i$ [*trategia de De)8oltare ,conomico-*ocial a -udeului %imi se constituie ca instrument #rogramatic fundamental #rin care )ude ul *imi (i #ro#une s& recu#ere-e c:t mai ra#id dis#arit& ile de de-voltare socio2economic& fa & de media de-volt&rii regiunilor Jniunii Furo#ene. 16iectivele avute (n vedere (n cadrul #rogramului strategic al )ude ului *imi sunt com#ati6ile cu domeniile de interven ie din cadrul #lanului de de-voltare regional& a regiunii vest i8 (n acest mod8 cu cele ale #rogramelor euro#ene de finan &ri neram6ursa6ile. /trategia de .e-voltare Fconomico2/ocial& a )ude ului *imi are (n vedere i se corelea-& cu strategiile #rinci#alelor #rograme de finan are a de-volt&rii euro#ene; "rogramul 1#era ional Regional @"1RA8 "rogramele 1#era ionale /ectoriale @"1/A8 "rogramele 1#era ionale de Coo#erare *eritorial& @"1CA i "rogramul 7a ional de .e-voltare Rural& @"7.RA8 a c&ror finan are este asigurat& #rin Fondurile structurale i de coe-iune i Fondul Furo#ean ,gricol #entru .e-voltare Rurala @FF,.RA ale Jniunii Furo#ene.

42

Conce#te de reali-are; \ .e-voltarea economic& dura6il& a mediului ur6an i rural8 #rin #oten area #olilor economici ur6ani e?isten i i valorificarea efectelor #eriferice ale acestora #entru de-voltarea mediului ruralE \ .iminuarea dis#arit& ilor de de-voltare economic& (ntre diferitele -one ale )ude ului #rin valorificarea #oten ialelor locale e?istente. \ .e-voltarea economic& #rin valorificarea #oten ialelor de coo#erare socio 2 economic& transfrontalier&E \ 5alorificarea #oten ialului de coo#erare regional #rin integrarea #olilor regionali de de-voltare economica *imioara si ,rad (ntr2un #rogram comun de de-voltare a -onei de influen & a acestora @,?a *imioara 2,radA \ .e-voltarea i #ermanenti-area8 la nivelul administra iei #u6lice locale a )ude ului *imi8 a #lanific&rii strategice a de-volt&rii economico2sociale a localit& ilor i a )ude ului8 #e #rinci#iul #artici#ativ al comunit& ilorE \ "romovarea #arteneriatelor strategice institu ionaleE \ "romovarea #rinci#iului de-volt&rii endogene8 res#ectiv a valorific&rii #oten ialelor de de-voltare locale. "roiectul de de-voltare va acorda #rioritate -onelor r&mase (n urm& i -onelor care sufer& cel mai mult de serioase deficite infrastructurale i care au nevoie de s#ri)in #u6lic s#ecial #entru a face fa & consecin elor negative ale tendin elor de de-voltare. /co#ul este de a mo6ili-a resursele i de a activa #oten ialele locale8 care vor e?ercita influen a <ot&r:toare i direct& asu#ra de-volt&rilor locale i regionale. *otodat&8 av:nd (n vedere #o-i ia geografic& favora6il& i vecin&t& ile de frontier& ale )ude ului *imi8 se va acorda #rioritate at:t de-volt&rii localit& ilor situate (n #rima -on& de influen & a frontierelor de (nvecinare a *imiului cu Jngaria i cu /er6ia8 dar i de-volt&rii de ansam6lu a )ude ului #rin valorificarea tuturor #oten ialelor transfrontaliere de care dis#une.

43

1HOFC*O5F /"FCOFOCF \ <m(untirea accesi(ilitii -udeului pe plan regional, naional i transfrontalier9 \ $reterea atracti8itii -udeului, ca urmare a m(untirii infrastructurii pu(lice ur(ane, rurale i sociale9 \ $reterea rolului economic i social al centrelor ur(ane n de)8oltarea regional= local> \ $reterea competiti8itii -udeului, ca locaie pentru afaceri9 \ $reterea contri(uiei turismului la de)8oltarea economico-social a -udeului %imi> \ $reterea standardelor de 8ia ale populaiei i a standardelor de mediu, 8i)nd, n principal, respectarea ac?uis-ului comunitar de mediu> ,v:nd (n vedere o6iectivul general de de-voltare i consider:nd anali-a cu#rin-&toare a situa iei socio2economice8 /trategia de de-voltare economico2social& a )ude ului *imi cu#rinde cinci a?e de de-voltare. Caracteristica s#ecific& a a?elor de de-voltare ado#tate8 este fa#tul c& acestea sunt (n concordan & at:t cu nevoile locale c:t i cu #oliticile comunitare #rivind coe-iunea economic& i de-voltarea #e #lan turistic a )ude ului *imi8 #rin a?ele sale de de-voltare8 va contri6ui nu numai la atingerea o6iectivului general al "lanului de .e-voltare Regional& a Regiunii 5F/*8 dar i la reali-area o6iectivului glo6al al "lanului 7a ional de .e-voltare i al Cadrului 7a ional /trategic de Referin &8 amintind8 (n #rinci#al8 #olitica de coe-iune i diminuarea dis#arit& ilor de de-voltare dintre Rom:nia i /tatele 'em6re ale JF. *otodat&8 din #unct de vedere tactic8 se consider& c& aceast& a6ordare va #ermite accesarea i valorificarea su#erioar& a ofertei #rogramelor JF de asisten & financiar&.

44

P e0ent- e- -5e.* )t -te<ice !e !e0v*.t- e A@A /G TRANSPORT 16iectivul de de-voltare al ,?ei; "romovarea la nivelul )ude ului *imi a unui sistem de trans#ort care s& asigure de#lasarea ra#id& i (n condi ii de siguran & a #ersoanelor i a m&rfurilor8 (n conte?tul sistemului na ional i euro#ean de trans#ort. Construirea8 rea6ilitarea i moderni-area infrastructurii rutiereE Rea6ilitarea i moderni-area infrastructurii rutiereE 'oderni-area i ec<i#area g&rilorE Refacerea i moderni-area tronsoanelor de cale ferat&E Rea6ilitarea i moderni-area infrastructurii #ortuareE .e-voltarea infrastructurii aero#ortuare de la /7 3,ero#ortul Onterna ional *imioara4 /.,. E Rea6ilitarea8 moderni-area i e?tinderea infrastructurii aero#ortuareE

A@A %G MEDIU 16iectivul de de-voltare al ,?ei; ,sigurarea #rotec iei i (m6un&t& irea calit& ii mediului i a standardelor de via & din )ude ul *imi8 (n conformitate cu ac^uis2ul comunitar de mediu. ,.C,",CO*,*F, ,.'O7O/*R,*O5X 97 .1'F7OJ% 'F.OJ%JO; Om#lementarea normelor JF (n domeniul #rotec iei mediuluiE "erfec ionarea #rofesional& a #ersonalului din institu iile de mediuE Om#lementarea sistemelor de monitori-are a calit& ii mediuluiE Coo#erare inter2institu ional& #e #ro6leme de #rotec ia mediuluiE Fla6orarea <&r ilor de risc la cutremure i alunec&ri de terenE

45

.otarea cores#un-&toare a serviciilor s#eciali-ate de #rotec ie a comunit& ilor (n ca- de de-astre naturale @cutremure8 diferite fenomene determinate de sc<im6&rile climatice8 alunec&ri de teren8 coli-iuni .a.A E

.otarea cores#un-&toare a serviciilor s#eciali-ate de #rotec ie a comunit& ilor (n ca- de de-astre #rovocate de activit& i umane @incendii8 accidente8 e?#lo-ii8 etc.A

H.,ROO 7,*JR,%F "R1*FK,*F "romovarea conserv&rii diversit& ii 6iologice i a <a6itatelor s#eciilor #rote)ate (n siturile 7atura 2$$$8 (n ariile #rote)ate8 #recum i (n alte -one naturale ne#rote)ate /us inerea activit& ilor agricole #rietenoase cu mediul i #rotec ia resurselor naturale @6iotice i a6ioticeA (n siturile 7atura 2$$$ #recum i (n ariile naturale #rote)ate 9nfiin area structurilor administrative ale ariilor naturale #rote)ate i (nt&rirea ca#acit& ii lor Om#lementarea unui sistem de management s#ecific ariilor naturale #rote)ate Reali-area studiilor s#ecifice8 inventariere8 cartare (n siturile 7atura 2$$$ i (n ariile naturale #rote)ate Reali-area 6a-elor de date s#ecifice #entru re eaua 7atura 2$$$ i ariile naturale #rote)ate ,cordarea #l& ilor com#ensatorii #entru cultivatorii i #ro#rietarii de terenuri din -onele #rote)ate C.F%1R, PO F,J7, /X%H,*OCX 'onitori-area su#rafe ei i calit& ii <a6itatelor #entru s#eciile de flor& i faun& #e cale de dis#ari ie Cestionarea dura6il& a fondului cinegetic OdentificareaM crearea de coridoareM trasee ecologice ce asigur& satisfacerea cerin elor de de#lasare8 re#roducere i refugiu #entru s#eciile s&l6atice terestre i acvatice Fficienti-area sistemului de verificare a (ncadr&rii (n legile #rivind v:n&toarea i comer ul cu s#ecii din fauna i flora s&l6atic&

46

..5,%1RO .F ",*RO'17OJ C17/*RJO* "revederea (n documenta iile "JC de reglement&ri s#ecifice #entru #rotec ia i valorificarea #atrimoniului construit din localit& ile cu -one istorice i ansam6luri de valoare ur6anistic& sau ar<itectural& Cercetarea -onelor valoroase din cadrul fondului construit al localit& ilor (n vederea identific&rii unor noi o6iective ale #atrimoniului de interes local. Reali-area de #roiecte i #lanuri de ur6anism #entru -one i o6iective cu valoare de #atrimoniu local .e-voltarea de re ele de o6iective culturale8 con in:nd monumente i ansam6luri de ar<itectur&8 (n sco#ul gestion&rii i valorific&rii lor (n comun Formarea #ersonalului de administrare a re elelor de o6iective culturale din )ude Rea6ilitarea #atrimoniului construit Reconversia func ional& a unor monumente #entru introducerea acestora (n circuitul economicE F.CJ%*JR, 5,%1RO%1R .F ",*RO'17OJ Cam#anii de contienti-are i educare a #o#ula iei #rivind valorile de #atrimoniu natural i cultural /us inerea activit& ilor de consultan &8 s#ri)in te<nic8 consiliere (n domeniul #rotec iei #atrimoniului natural i cultural /timularea cercet&rii tiin ifice a#licative (n domeniul #rotec iei mediului i a valorilor de #atrimoniu

A@A ,G TURISM 16iectivul de de-voltare al ,?ei; Crearea unei oferte turistice atractive i com#etitive care s& #un& (n valoare #oten ialul -onei i s& contri6uie la creterea economic& la nivelul )ude ului. ,.*JRO/'J% H,%7F,R PO /", 4+

Rea6ilitarea8 e?tinderea i moderni-area sta iunilor 6alneare /timularea investi iilor8 care valorific& resursele naturale cu valoare .e-voltarea facilit& ilor s#ecifice #entru tratamentul de #reven ie .e-voltarea facilit& ilor de entertainment "romovare i informare turistic& cu #rivire la #oten ialul 6alnear al )ude ului *imi

H.*JRO/'J% CJ%*JR,% O/*1ROC "romovarea turismului religios "romovarea #rogramelor turistice tematice #entru valorificarea artei "romovarea circuitelor cultural I turistice Odentificarea de noi trasee turistice

C.*JRO/'J% .F ,F,CFRO 9ncura)area investi iilor (n centre <oteliere de categorie Husiness /timularea de-volt&rii -onelor i centrelor de entertainment /timularea de-volt&rii infrastructurii #entru manifest&ri e?#o-i ionale 9ncura)area manifest&rilor e?#o-i ionale8 a t:rgurilor de afaceri

..FC1*JRO/' PO ,CR1*JRO/' ,mena)area de infrastructuri destinate unor activit& i turistice s#eciale @e?. "uncte de o6servare faun&8 #oteci8 alei8 #uncte de #o#as E /timularea ela6or&rii #lanurilor de amena)are i de management a !onelor cu potenial turistic" .e-voltarea #arteneriatelor dintre autorit& ile #u6lice i touro#eratori @du#& ca- i cu administra iile ariilor #rote)ateA (n sco#ul utili-&rii ec<ili6rate a resurselor turistice locale .e-voltarea structurilor de ca-are i de agrement s#ecifice turismului Odentificarea de localit& i rurale din )ude ul *imi care (nde#linesc criteriile de definire a 3satului turistic4 Odentificarea8 amena)area i #romovarea unor itinerarii rurale 48

"romovarea 6randurilor s#ecifice 3eco4 "romovarea #roduselor s#ecifice satului; folclorice8 gastronomice8 stil rural de via &

F..O5FR/F *O"JRO .F *JRO/' "romovarea turismului de s#orturi e?treme i de aventur& "romovarea turismului de ec<ita ie "romovarea turismului de v:n&toare i #escuit 5alorificarea i amena)area turistic& i de agrement a unor -one ur6ane i #eriur6ane cu #oten ial turistic ,mena)area de structuri turistice de #rimire i ec<i#are te<nic& (n #uncte c<eie de2a lungul traseelor turistice i a arterelor rutiere de tran-it

A@A 7G CULTURA ,.O7/*O*JVOO O'"%OC,*F 97 F.JC,VO, CJ%*JR,%X , CF*XVF7O%1R Oni ierea unor #roiecte educa ionale #entru tineret i co#ii (n domeniul artelor8 s#ectacolului8 educa iei #lastice i #edagogiei Om#lementarea unor #roiecte #entru sensi6ili-area cet& enilor #rivind im#ortan a #&str&rii #atrimoniului cultural. 1rgani-area de de-6ateri #u6lice8 conferin e8 mese rotunde i cursuri vi-:nd educa ia cultural&. 1rgani-area unor circuite turistice #entru vi-itarea mu-eelor i #unctelor mu-eale din )ude de c&tre co#ii i tineret. F?tinderea structurii curriculare din oferta educa ional& a #ni$ersitii Populare Corelarea #rogramelor curriculare cu cerin ele de-volt&rii sferei culturale. Cola6orarea interinstitu ional& (n #reg&tirea #rofesional& a ele$ilor i studenilor Reali-area unor #rograme culturale comune cu institu iile culturale Oni ierea co#iilor (n artele meteug&reti tradi ionale la 'u-eul %atului ca &entru de 'ducaie &ultural Tradiional 4!

Oni ierea de c&tre institu ii a unor #rograme de #romovare a tinerilor creatori i inter#re i 1rgani-area de concursuri #entru afirmarea tinerelor talente Cofinan area de #roiecte i #rograme culturale #entru s#ri)inirea #artici#&rii tinerilor artiti la evenimentele culturale sau la concursuri na ionale i interna ionale /#ri)inirea #romov&rii tinerilor olim#ici la concursuri #e #lan local8 na ional i interna ional E

H.5O,V, PO ,C*O5O*XVO%F CJ%*JR,%F "F 97*RFC *FRO*1ROJ% KJ.FVJ%JO *O'OP .iversificarea ofertan ilor culturali din mediul rural .iseminarea ofertei culturale #rin de#las&ri (n )ude Reali-area unor #roiecte culturale ale amatorilor din )ude pro esionale /c<im6uri culturale intercomunale (n )ude Odentificarea i organi-area de mu-ee i #uncte mu-eale (n localit& ile din )ude cu instituiile

A@A 3G COOPERARE TERITORIAL ,.C11"FR,RF *R,7/FR17*,%OFRX .e-voltarea infrastructurii de trans#ort (n -onele transfrontaliere 9m6un&t& irea serviciilor de trans#ort #u6lic transfrontalier 9m6un&t& irea sistemelor de comunica ie transfrontaliere; re ele 6road6and Onternet8 sisteme O*8 re ele radio i *5 Reali-area sistemelor de canali-are integrate (n -onele transfrontaliere 9m6un&t& irea managementului a#elor (n -onele transfrontaliere Om#lementarea sistemelor integrate de gestiune a deeurilor Om#lementarea sistemelor integrate de management al ariilor #rote)ate Om#lementarea sistemelor integrate de furni-are a serviciilor de #rim a)utor si sanatate 5$

.e-voltarea (n comun a unor #lanuri i sisteme integrate de interven ie in ca-ul situatiilor de urgenta .e-voltarea infrastructurii de afaceri cu caracter transfrontalier .e-voltarea clusterelor i a #arteneriatelor transfrontaliere (ntre firme .e-voltarea turismului transfrontalier .e-voltarea infrastructurii turistice transfrontaliere de mici dimensiuni .e-voltarea infrastructurii de cercetare8 de-voltare _ inovare cu caracter transfrontalier E /timularea cola6or&rii transfrontaliere i a #arteneriatelor (ntre institute de cercetare8 institu ii de educa ie i formare i (ntre#rinderi (n vederea stimul&rii activit& ilor inovative i a de-volt&rii economice E

H.C11"FR,RF O7*FRRFCO17,%X Coo#erare interregional& (n domeniul cercet&rii i de-volt&rii te<nologice #rin transfer si sc<im6 de e?#erien &8 #recum i #rin im#lementarea unor metodologii i sisteme conce#tuale comune "romovarea ini iativelor antre#renoriale i sus inerea noilor afaceri .e-voltarea (ntre#rinderilor8 (n s#ecial a O''2urilor #rin transfer te<nologic i de servicii s#ecifice /us inerea clusterelor #rin sc<im6urile interregionale de e?#erien & Coo#erarea (n sco#ul restructur&rii -onelor industriale a6andonate i reintegr&rii lor (n circuitul economic sau social ,ctivit& i de coo#erare destinate diversific&rii economice (n -onele rurale .e-voltarea i im#lementarea sistemelor de informa ie i comunicare Coo#erare strategic& (n vederea introducerii i utili-&rii te<nologiilor #rietenoase fa & de mediu Odentificarea i de-voltarea metodelor de a stimula interac iunea (ntre sectorul de cercetare I firme I sectorul #rivat /c<im6ul de e?#erien e i de 6une #ractici (n cadrul #oliticilor de anga)are Fla6orarea i im#lementarea strategiilor regionale vi-:nd ca#italul uman 51

"erfec ionarea ca#acit& ilor manageriale i antre#renoriale 9m6un&t& irea #oliticilor de de-voltare de a6ilit& i8 training i educa ie Fla6orarea strategiilor de #reven ie (m#otriva riscurilor naturale i te<nologice8 #recum i (m6un&t& irea ca#acit& ii de r&s#uns la situa ii de risc Coo#erare (n domeniul managementului a#ei .e-voltarea #oliticilor i metodelor de management al deeurilor Om#lementarea #lanurilor de management al ariilor 7atura 2$$$ i al -onelor #rote)ate i asigurarea m&surilor eficiente de #rotec ie a mediului i s#eciilor .e-voltarea i sc<im6ul de strategii comune vi-:nd #rotec ia i valorificarea ra ional& a motenirii culturale i naturale Coo#erarea (n domeniul asigur&rii eficien ei energetice 1rgani-area cam#aniilor de informare i contienti-are #rivind reducerea consumului energetic adresate consumatorilor industriali8 furni-orilor de servicii i #o#ula iei

C.C11"FR,RF *R,7/7,VO17,%X .e-voltarea re elelor i te<nologilor inovative (n diferite domenii /timularea unui mediu favora6il #entru ini iative antre#renoriale inovative /timularea interesului #u6lic #entru inovare Coordonarea #lanific&rii i o#era ionali-&rii re elelor de trans#ort Om#lementarea unor strategii menite s& (nl&ture 6ariere din domeniul utili-&rii te<nologiilor digitale ,sigurarea cadrului legal #entru constituirea #latformelor de trans#ort multimodal .e-voltarea sustena6il& a -onelor metro#olitane Coo#erare i sc<im6 de e?#erien & (n domeniul #rotec iei mediului

52

7.7 P *(#ne i (ent # !e0v*.t- e- t# i)tic8 - 1#!e9#.#i Ti2i$ "re-ent:nd succint #atrimoniul turistic al oraului i (m#re)urimilor8 deducem c& e?ist& condi ii suficiente #entru de-voltarea turismului (n aceast& #arte a )ude ului *imi.%eg&turile (ntre regiunile #rimitoare i cele emi &toare de turiti8 volumul8 structura i m&rimea ariei de #rovenien & a turitilor oglindesc gradul de de-voltare a regiunii #rimitoare. Cunosc:nd #oten ialul turistic al oraului i (m#re)urimilor i com#ar:ndu2l cu situa ia altor localit& i8 intrate mai demult (n e?#loatarea turistic&8 se a)unge la conclu-ia c& *imioara i (m#re)urimile #ot constitui (n viitor o destina ie turistic& mult mai renumit&. 'otiva ia de ordin social se refer& la aceea c& *imiul i (m#re)urimile #ot fi alei dre#t destina ie #entru cei ce doresc s&2i #etreac& un interval de tim# mai mare sau mai mic (ntr2un cadru total diferit de cel (n care8 cotidian8 (i #etrec via a8 mai ales #entru cei din -onele de es. .ac& ad&ug&m i motiva iile de ordin su6iectiv2#ersonal care se refer& la actualele #osi6ilit& i de odi<n&8 recreere activ& i cunoatere8 drume ie8 v:n&toare8 #escuit8 dar mai ales la cele viitoare i #osi6ile de amena)at8 atest& c& )udetul *imi #oate deveni un centru im#ortant (n acest domeniu. "oten ialul turistic e?istent cu #ro#unerile #e care (ncerc s& le sc<i e- (n #re-enta lucrare ar #utea contri6ui la reali-area unui viitor turistic de am#loare mult mai mare. 9n urma anali-ei matricei /01* a #oten ialului turistic al oraului *imioara8 #ro#un o strategie ofensiv&8 de #unere (n valoare a #unctelor tari i de valorificare a multi#lelor o#ortunit& i de care 6eneficia-& oraul8 ca destina ie turistic& @turism cultural2istoric2religios8 turism de agrementA i centru de de-voltare a mediului de afaceri8 medical8 turism de afaceri8 turism s#ortiv8 #recum i ca #unct de #lecare s#re alte o6iective i trasee turistice @turism de tran-it8 agroturism i turism ecologic8 turism e?trem .a.A. 1 strategie ini ial& de mar>eting ar tre6ui s& includ& un #rogram agresiv de #u6licitate8 #rin intermediul unei #agini =e68 #rin crearea unei 6a-e de date con in:nd agen ii de turism din Rom:nia i #rin furni-area continu& de informa ii 2 calendar al evenimentelor8 actuali-area

53

#roduselor i alte activit& i similare8 #lasarea reclamelor (n #u6lica iile de turism na ionale i regionale i #artici#area la t:rgurile de turism din Rom:nia.

<nfiinarea unui oficiu de turism 7ecesitatea (nfiin &rii unui oficiu de turism este )ustificat& #e de o #arte de a#licarea unor #olitici ra ionale de de-voltare i moderni-are dura6il& #e #lan local (n vederea eficienti-&rii actului de administrare a resurselor turistice8 iar #e de alt& #arte de o6iectivele #e care un astfel de serviciu i le #ro#une; \ #romovarea sus inut& a de-volt&rii turistice (n sco#ul creterii 6eneficiilor o6 inute de #e urma valorific&rii resurselor turistice #entru comunitatea local&E \ #romovarea imaginii reale a oraului *imioara (n s#ecial i a )ude ului *imi (n general8 at:t #e #lan na ional8 c:t i #e #lan interna ionalE \ reali-area unor #rograme (n #arteneriat cu oficiile de turism de #e l:ng& #rim&riile oraelor (nfr& ite cu oraul *imioaraE \ a6ordarea sistematic& a #ie ei i infrastructurii e?istente8 care s& gru#e-e (ntr2un cadru coerent8 #e o 6a-& local& i -onal&8 strategiile de de-voltare ale tuturor actorilor #u6lici i #riva i im#lica i (n turismE \ identificarea resurselor turistice antro#ice i naturale al c&ror grad de e?#loatare este sc&-ut i (naintarea de #ro#uneri (n vederea introducerii c:t mai ra#ide a acestora (n circula ia turistic&E \ anali-area #ro#unerilor venite din #artea agen ilor #u6lici i economici de asociere cu #rim&ria oraului *imioara (n vederea creterii gradului de e?#loatare a resurselor turistice locale i -onaleE \ ini ierea unor investi ii #u6lice directe #entru restaurarea M ameliorarea atrac iilor turistice cu grad ridicat de im#ortan &. .omeniul de activitate; \ servicii oferite #u6licului 2 informare turistic&8 consiliere )uridic&8 statistic&8 etc. cu #rivire la sectorul turistic8 (n sco#ul (m6un&t& irii calit& ii mi?ului de mar>eting al agen ilor economici din domeniuE

54

\ activit& i de management intern 2 #relevarea i #relucrarea informa iilor care #re-int& im#ortan & #entru sectorul turistic; 2 valorificarea resurselor turistice 2 valorificare2de-voltare8 strategieE 2 #roiecte8 amena)&riE 2 #rote)area resurselor turisticeE 2 fond documentar 2 edi ieE 2 mar>eting i anali-& economic&8 #rogno-e8 studii de evaluare i fe-a6ilitate8 informati-are8 6a-e de dateE Ha-a materiala care cu#rinde 6a-a de ca-are8 alimenta ia #u6lica i agrementul este (nc& destul de sla6&. Flementul central (l constituie 6a-a de ca-are care va duce la reali-area adecvat& i a celorlalte. "ro#unerile #entru viitor sunt cele de mai )os; 7R. Crt. 1 2 3 4 5 6 + F1R', .F C,Z,RF Cam#ing cu c&su e Hotel Cam#ing cu corturi 5ile #entru ta6ere Ca6ane %a case #articulare *1*,% 7R. .F %1CJRO 1$$ 4$$ 1$$ 1$$ 1$$ 2$$ 1$$$

9n formularea o6iectivelor de ca-are am (n vedere at:t e?#erien a altor -one8 c:t i situa ia actual& concret& din -on&. "ornind de la #rinci#iile geografice i cele de sistemati-are8 solu ia o#tim& ar fi reali-area8 la (nce#ut8 a unor o6iective de ca-are mai #u in #reten ioase. 9ntre acestea8 am (n vedere urm&toarele; un <otel cu 3$$24$$ locuri (n centrul oraului care s& deserveasc& i necesit& ile de ca-are ale oraului8 o ca6an& cu 8$21$$ locuri (n localitatea Hu-ia8 cam#ing cu c&su e (n num&r de 5$ locuri i un cam#ing cu 5$ locuri8 #e cursul r:ului Hega8un alt cam#ing cu c&su e #e malul lacului Forocici lac cu a#& de #este 2$ de grade8 un cam#ing cu corturi de 5$ locuri #e malul lacului R&dm&neti.

55

Jn o6iectiv de ca-are atrage i im#une nea#&rat reali-area unor unit& i de alimenta ie #u6lic&8 armoni-ate cu forma de ca-are i cu nivelul unei cereri medii. /olu ia cea mai 6un& #are a fi aceea ca unit& ile de alimenta ie #u6lic& s& fac& cor# comun cu cele de ca-are8 regimul de func ionare urm:nd a fi corelat cu cel de e?#loatare al ca-&rii. "rinci#alele unit& i #ro#use sunt (n ta6elul de mai )os; 7R. CR*. 1 2 3 4 FF%J% J7O*XVOO Restaurant Hufet Hufet Cantin& ,'"%,/,'F7*J% 9n interiorul <otelului Ca6ana de la Hu-ia %a cam#ingul de la Hega %a cam#ingul de la Forocici 7R. .F %1CJRO 1$$ 1$$ 5$ 6$

,grementul 2 factor de #rim& m&rime (n definirea turistic& a unei -one 2 determin& a-i8 mai mult ca oric:nd8 c<iar cuantumul cererii i reali-&rilor economice. "ractica a dovedit c& un #eisa) oric:t de valoros8 #oate fi cotat dre#t mediocru sau #oate fi solicitat (ntr2o foarte mic& m&sur& datorit& li#sei dot&rilor de agrement. .ot&rile #e linie de agrement tre6uie astfel conce#ute i am#lasate (nc:t s& su#lineasc& li#sa o6iectivelor turistice create de om sau de natur&. 9n de#lin& corelare cu 6a-a de ca-are8 de alimenta ie #u6lic&8 #recum i cu c&ile de circula ie8 #ro#unerile #entru agrementarea turitilor ar fi urm&toarele; 2 un trand cu a#& rece in munici#iul %ugo)E 2 iar al&turi o 6a-& s#ortiv& alc&tuit& din teren de volei8 tenis8 <and6al8 #o#ic&rieE 2 o alt& 6a-& s#ortiv& #e malul 'ureului cu teren de volei8 <and6al i o mic& 6a-& nautic& cu 6&rci de r:uE 2 un #arc de distrac ii8 amena)at l:ng& actualul stadion de s#ortE 2 organi-area i amena)area unui #atinoar tot in munici#iul %ugo)E 2 organi-area unei e?#o-i ii #ermanente cu evolu ia ol&ritului din satul Ku#:netiE 2 amena)area unor e?#o-i ii #ermanente cu #ortul #o#ular din -on&8 (n cadrul #unctului mu-eisticE

56

Fa & de aceste #ro#uneri minime #e m&sura de-volt&rii turismului (n ora sunt sigur c& se vor g&si at:t #ro#uneri mai numeroase c:t i solu ii mai o#time.

C*nc.#0ii
/ectorul turistic al )ude ului *imi este (ntr2o continu& de-voltare. 9n ultimul an8 s2au organi-at foarte multe reuniuni8 seminarii i traininguri8 at:t de sectorul #u6lic8 de cel #rivat i c<iar de asocia ii. Foarte multe firme8 mici i mi)locii8 au (nteles im#ortan a unor asemenea ac iuni i mai ales avanta)ele directe #e care le reali-ea-& i (nce# s& organi-e-e din ce (n ce mai multe (nt:lniri8 mai ales team26uildinguri. 9n #ractic&8 se reali-ea-& un mi? (ntre team26uilding8 seminar i reuniune8 sco#ul fiind anali-a re-ultatelor8 #re-entarea unor #roduse sau servicii noi. 9n viitorul a#ro#iat8 a6ordarea turismului de afaceri tre6uie facut& #rin toate mi)loacele8 at:t cele tradi ionale8 c:t i cele moderne @internet8 re-erv&ri online8 etc.A. 9n )ude ul *imi nu e?ist& un material de #re-entare a firmelor ce ac ionea-& (n domeniul turistic (n lim6a engle-&. ,cest material tre6uie s& fie diferit fa & de cel #reg&tit #entru #ia a rom:n& I tre6uie s& r&s#und&8 (n #rinci#iu8 (ntre6&rii [.e ce *imioara`4 *urismul de afaceri este cea mai nou& tendin & de de-voltare #e #ia a timiorean&. *urismul de afaceri este cea mai im#ortant& ni& #rin care *imioara #oate intra (n circuitul turistic interna ional. Fste necesar ca at:t *imi8 ,utoritatea 7a ional& #entru *urism8 c:t i agen iile #rivate din )ude 8 s& #artici#e la *:rgurile Onterna ionale de /#ecialitate. Onfrastructura #entru turismul de afaceri @Centre de Conferin &8 <oteluriA8 este la nivel (nalt8 aici #ut:nd s& se organi-e-e reuniuni la nivel Furo#ean. .u#& reali-area acestei cercet&ri asu#ra ca#acit& ii de ca-are e?istent& i a num&rului de turiti sosi i (n )ude ul *imi este necesar& reali-area unei strategii de de-voltare i #romovare a turismului la nivel euro#ean #rin intermediul t:rgurilor de turism. Fste evident c& eforturile autorit& ilor nu #ot fi a#reciate dec:t de cei #e care (i re#re-int& i (n interesul c&rora ac ionea-& #entru valorificarea #oten ialului turistic al )ude ului i gestionarea cores#un-&toare a tre6urilor #u6lice. 9n anul 2$$8 este necesar s& (i

5+

concentre-e eforturile #entru finali-area #roiectelor aflate (n derulare i crearea #remi-elor #entru de-voltarea (n #ers#ectiv&8 #recum i #entru administrarea cu rigoare i #ragmatism a resurselor astfel8 (nc:t8 statutul #rivilegiat al )ude ului cl&dit #e realit& i istorice8 geografice i economice s& fie #us (n valoare s#re 6inele locuitorilor )ude ului *imi. ,ctivitatea desf&urat& de institu iile i serviciile #u6lice aflate su6 autoritatea consiliului )ude ean vor face o6iectul unor ra#oarte i anali-e se#arate (n cadrul comisiilor de s#ecialitate8 #otrivit domeniului de activitate a acestora. Cu toate dificult& ile (nt:m#inate8 re-ultatele o6 inute (n anul 2$$+ arat& c& s2a manifestat #reocu#are i res#onsa6ilitate #entru (nde#linirea o6iectivelor sta6ilite. F?ist& o serie de as#ecte ale activit& ii care au devenit certitudini 8 du#& cum8 unele aflate (n fa-a de #roiecte tre6uie continuate i multi#licate. .e altfel8 (n anul 2$$8 tre6uie s& se investeasc& foarte mult8 at:t din resurse #ro#rii c:t i din accesarea finan &rilor #use la dis#o-i ie de Jniunea Furo#ean&.

58

"i;.i*< -:i-

1. "*te0-t# C.B Mi48.ce)c# C.B I-c*; I. C Sisteme informatice cu baze de date n turism, E!it# - Unive )it- 8B "#c# e$tiB %&&=. 2. D*!# P. Te nici o!eraionale n a"eniile de turismB E!it# - P * Unive )it- i-B "#c# e$tiB %&&6. 3. Fi *i# D.B D*!# P.B D i!e- C.B H4e* <4e C. #ndustria turismului i a cltoriilor, $ditura Pro %ni&ersitariaB "#c# e$tiB %&&=. 4. Fi *i# D. Studii de caz n industria turismului i a cltoriilor, E!it# - P * Unive )it- i-B "#c# e$tiB %&&=. 5. Fi *i# D.B H4e* <4e C. Turismul n !ers!ecti&a "lobalizarii, E!i9i- - IIC-B E!it# - P * Unive )it- i-B "#c# e$tiB %&&6. 6. Fi *i# D. 'esursele %mane n Turism, E!i9i- - IVC-B E!. P *#nive )it- i-B "#c# e$tiB %&&6.
+. 8. !.

H*B F. -n! PineB R. C(lobalization Strate") in t e *otel #ndustr)B NeI J* KB /''3. L*t.e B P.C Mar+etin" Mana"ement, -nal)sis, Plannin" and .ontrolB /'E7. L#(# N. *otelul, $conomie i Mana"ement, E!. A.. "ecKB "#c# e$tiB %&&%.

1$. P*..*cKB A.CT e #m!act of #nformation Tec nolo") on destination Mar+etin"B /''3. 11. R. Minci# $conomia turismului, E!. U -n#)B "#c# e$tiB %&&&. 12. S4e.!*nB P. C /estination information s)stemsB /'',. 13. Sn-cK O.B "- *n P.B Ne-c$# Ni.C $conimia TurismuluiB E!it# - E5(e tB "#c# e$tiB %&&/. 14. St8ne)c# D. -limentaie 0 caterin", E!. O)c- P intB "#c# e$tiB /'''. 15. St8ne)c# D. Te nolo"ia n ser&iciile de alimentaie, E!. O)c- P intB "#c# e$tiB %&&=. 16. >-4- i- M.B D*!# P. Te nolo"ie otelier n*te !e c# ). /6. III.in))e. * /E. III.ti2i).in))e. * 5!

/'. III.c1ti2i). * %&. III.ti2i)*- -.*n.ine. *

6$