Sunteți pe pagina 1din 4

BlBLOS 9-10 - p.

54
# # # #
Constantin S!L!V!STRU, Discursul puterii, Editura Institutul
European, Ia"i, #999, 358 p., ISBN 973-6##-085-0
recenzie de Gheorghe VLASIE
Domeniul avut n vedere n lucrarea pe care o recenz!m aici cel al discursului
politic "i, implicit, al politicii n general este plin de pericole pentru cel ce vrea
s!-l invoce ca obiect de cercetare. n primul rnd, celui care se ocup! de discursul
politic i vine extrem de greu s! evite dou! p!cate capitale: pe de o parte, acela de
se men#ine la o a"a-zis! n!l#ime intelectual! de la care s! nu reu"easc! s! dea seama dect
n mod superficial adecvat de construc#iile discursive efective, concrete din spa#iul politic;
pe de alt! parte, acela de nu reu"i s! dep!"easc! stadiul unei analize quasi-jurnalistice, ad-
hoc, care, chiar dac! poate fi ntru totul adecvat! la contextul care i-a servit de pretext, va fi
ntotdeauna limitat!. n al doilea rnd, a avea ca obiect de studiu ceva ce #ine de domeniul
mizerei activit!#i politice este, pentru un savant cu morg! ("i pentru lumea academic!
c!reia ace"tia i apar#in), un demers de o frivolitate intelectual! att de mare nct fatul de
a-i acorda chiar o aten#ie secundar!, este o ntreprindere riscant!, dac! nu chiar un act
descalificant.
Nu putem ns! a ne preface c! nu vedem c! tr!im ast!zi ntr-o societate n care
referirile la acte "i fapte de natur! politic! abund!. n acest context, se cuvine a fi pus!, de
o manier! sistematic!, "i ntrebarea privitoare la c!ile prin care un demers politic devine
eficient. n contextul lucr!rii pe care o discut!m aici, ntrebarea prive"te vehicolul,
instrumentul, mecanismul n baza c!ruia un actor politic poate reu"i ori poate rata s!
cucereasc!, s! p!streze "i s! exercite puterea. R!spunsul la aceasta ntrebare este de cea
mai mare simplitate: discursul este instrumentul esen#ial cu ajutorul c!ruia se cucere"te, se
p!streaz! "i se exercit! puterea. Acesta este punctul la care se racordeaz! "i de la care
pleac! ultima contribu#ie din domeniul Retoricii "i Teoriei Argument!rii a dlui Constantin
S!l!v!stru, volumul Discursul puterii.
Autorul ncepe prin a identifica rela#ia esen#ial!, primordial! n jurul c!reia se
coaguleaz! orice act politic. Aceasta este identificat! de autorul ie"ean a fi rela"ia de
putere. O asemenea rela#ie se poate institui numai ntre o autoritate (de#in!torul puterii) "i
grupul, colectivitatea asupra c!reia se exercit! aceast! autoritate. Rela#ia de putere, la
rndul ei, determin! apari#ia unei noi probleme: cea a legitimit!"ii dobndirii #i men"inerii
puterii. n acest context putem defini normalitatea ca fiind situa#ia n care puterea este
ob#inut! "i exercitat! n mod legitim. (nc!lc!rile posibile ale acestei reguli sunt, n
practic!, n num!r de dou!: prima este situa#ia n care accesul la putere se face n mod
nedrept (spre exemplu printr-o revolu#ie), dar cei care au dobndit puterea nu ntmpin!
BlBLOS 9-10 - p.55
# # # #
nici o piedic! n exercitarea ei; a doua este cea n care accesul n fotoliile puterii se face n
mod corect, dar puterea efectiv! nu poate fi exercitat!.)
ntr-un sistem dezirabil, normal cum este cel democratic ac#iunile celor care vor s!
accead! la putere ori s! o p!streze sunt, cele mai multe, ac"iuni, procedee #i angajamente
de ordinul discursivit!"ii, deoarece discursul este calea cea mai eficient! de a intra n
leg!tur! cu cei care pot acorda legitimitatea (44). n acest context dl S!l!v!stru identific!
trei mecanisme principale prin intermediul c!rora se poate realiza legitimarea discursiv! a
puterii. Primul prive"te doctrina politic! pus! n joc de propun!torul discursului politic
(care este constituit! din totalitatea problematicii aduse la cuno"tin#a celui c!ruia i se
pretinde legitimarea); al doilea face trimitere la calitatea discursurilor de a respecta
normele ra"ionalit!"ii (adic! de a fi logic coerente); n sfr"it, conteaz! "i forma
discursului.
Finalitatea prin excelen#! practic! a discursurilor politice are drept consecin#a faptul
c! spa#iul politicului (cu tot ce #ine de el) cap!t! o seam! de particularit!#i care-l fac
totodat! fascinant "i nsp!imnt!tor, apreciat "i dispre#uit. Astfel, discursul politic se
individualizeaz! mai nti prin aceea c! este ori cel pu"in poate fi ambiguu (adesea n mod
inten#ionat, dar uneori "i f!r! de voia autorului s!u!), c! are un caracter disimulat "i c!
este, prin excelen#!, imperativ. O alt! tr!s!tur! a discursului politic este aceea c! are "ansa
prezen#ei unor libert!#i nemaintlnite la alte tipuri de discurs, dar "i dezavantajul unor
restric#ii severe. Libert!#ile privesc amplitudinea angajamentului problematic, posibilitatea
valorific!rii unor proceduri #i mecanisme dintre cele mai diferite n procesul de aducere la
cuno"tin#! a mesajului c!tre destinatar, precum "i "ansa de a putea apela din bel"ug la
mecanismele manipul!rii. Discursurile politice sunt supuse constrngerilor de a nu
tr!da doctrinele de la care se revendic! propun!torii lor, de a fi credibile "i de a
r!spunde intereselor majore ale celor c!rora le sunt destinate.
Dup! precizarea acestor chestiuni (n primele dou! capitole ale lucr!rii) prin
intermediul c!rora se contureaz! de o manier! consistent! "i conving!toare propriul
discursului politic, capitolul al treilea ne ofer! surpriza pl!cut! "i provocatoare a unei
analize ntrutotul originale a fundamentelor rela"iei de putere. Rezultatul acestui demers
este un model al rela#iei de putere care-"i are r!d!cinile n logica rela#iilor (a predicatelor
poliadice), capitolul de maxim! rigoare "i vigoare al logicii moderne.
Unui cunosc!tor superficial al logicii predicatelor, modelul produs, prin maniera de
aplicare a regulilor aferente acestui capitol de logic!, poate s! i par! ca rezultatul unei
for#!ri a regulilor jocului combinatoriu specific acestui domeniu. Insistnd, ns!, ne putem
da seama c! aceasta este doar o aparen#!. Iat!, spre justificare, cteva din realiz!rile "i
avantajele pe care pe drept clameaz! autorul c! le-a dobndit punnd modelul inventat la
lucru: identificarea existen#ei unei st!ri de normalitate a rela"iei de putere, corespunznd
unei func#ion!ri standard a acesteia "i eviden#ierea, pe bazele acestei logici a rela#iei de
putere, diverselor "i complexelor rela#ii care au ca pol (poli) puterea (rela#ia puterii cu sine
"i cu alteritatea, ordinea ierarhic! a puterii "i natura intim! a rela#iei de putere).
Dac! al treilea capitol al lucr!rii este construit ntr-o manier! mai abstract!, cele
dou! care urmeaz! (care sunt, totodat!, "i ultimele) sunt profund ancorate n concret.
Chestiunile avute n vedere aici privesc, pe de o parte, ordinea logic!, iar, pe de alt! parte,
ordinea retoric! a unui discurs. Cnd tema cercetat! este cea a ordinii logice a discursului,
accentul se pune pe materialul pe care-l utiliz!m ntr-o astfel de construc#ie (argumentele
BlBLOS 9-10 - p.56
# # # #
folosite) (223), iar atunci cnd n prim plan este ordinea retoric!, de cea mai mare
importan#! este eviden#ierea arhitecturii discursului, adic! a modului de ordonare a
argumentelor.
n penultimul capitol al lucr!rii autorul caut! s! eviden#ieze mai nti tipurile de
argumente de care se face uz n discursul politic: argumentele bazate pe fapte, argumentele
bazate pe exemple, argumentele bazate pe autoritate "i argumentele bazate pe analogie.
Afl!m apoi care sunt strategiile logice care stau la baza discursurilor politice "i, n sfr"it,
ni se aduc la cuno"tin#! categoriile de sofisme care pot fi ("i sunt) utilizate n asemenea
interven#ii discursive.
Din lecturarea paginilor dedicate ordinii retorice a discursului afl!m, printre altele,
c! sloganul este un act de limbaj disimulat (292) (exemplar! n acest context este analiza
sloganelor electorale utilizate pe parcursul numeroaselor campanii electorale ale fostului
pre"edinte francez, F. Mitterand.); c! rolul interoga"iei retorice este acela de a face pe
interlocutor s! consimt! la teza pe care o propunem (3$0) iar al figurilor retorice de a
influen#a discursul, de a-i da o anumit! expresivitate (32$). Punerea n joc a tuturor
acestor elemente are rolul ca, n final, s! determine capturarea virtualului elector n
mrejele propun!torului discursului politice.
Dac! profesorul S!l!v!stru a dovedit deja, prin lucr!rile mai vechi, c! aerul rarefiat
al abstrac#iunilor i este ntru totul la ndemn!, mai r!m!sese s! probeze c! poate fi n
largul s!u "i printre meandrele concretului. Cartea pe care v-o propunem aten#iei este
proba faptului c!, chiar dac! cu mult! pruden#! "i cu maxime precau#ii, acest lucru s-a
ntmplat. Prin lucrarea n discu#ie
autorul reu"e"te ns! mai mult dect
o realizare strict personal!: el
dovede"te c! "i construc#iile
discursive constituite n spa#iul
politic pot constitui pretexte ale unor
lucr!ri "tiin#ifice serioase, de cert!
valoare.
Valoarea "i, implicit,
importan#a lucr!rii Discursul puterii
este n primul rnd de ordinul
"tiin#ificit!#ii, dar poate fi asumat! "i
ca avnd un rol aplicativpragmatic.
Numai c! acesta este secundar "i este
f!cut cu putin#a doar de n#elegerea
ei deplin!, profund!, care este
accesibil! doar cititorului avizat, bun
cunosc!tor al Retoricii, Teoriei
Argument!rii, Logicii "i, nu n
ultimul rnd, Politologiei. A"a c!
acela care caut! s! descopere ntre
coper#ile acestei c!r#i un abil
disimulat Ghid al politicianului
versat, s! mearg! s!-l caute n alt!
BlBLOS 9-10 - p.57
# # # #
parte!