Sunteți pe pagina 1din 5

COMUNICAREA NONVERBAL

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Jurna lis si Stiintele C! unicarii Speciali"area # C! unicare si Relatii pu$lice Student # VER%ES NICULINA MA%ALINA Anul II

C! unicarea n!nver$al& este cu ulul de esa'e( care nu sunt e)pri ate prin cuvinte *i care p!t +i dec!di+icate( cre,nd -n.elesuri/ Aceste se nale p!t repeta( c!ntra"ice( -nl!cui( c! pleta sau accentua esa'ul trans is prin cuvinte/ A/ Me0ra$ian si M/ 1einer au +!st pri ii care au studiat li $a'ele never$ale si au c!nstatat c& pr!p!r.ia -n care +!l!si li $a'ul ver$al *i li $a'ele never$ale este( -n c! unicarea !ral&( ur at!area: 23 cuvinte( 453 parali $a' 6-n principal int!na.ia *i in+le)iunile v!cii7( 883 alte ele ente de li $a' never$al 6-n principal e)presia +e.ei( 9esturile *i p!stura c!rpului7/ %!ar 23 din c! unicare are l!c prin inter ediul cuvintel!r( restul +iind n!nver$al/ %e c-te !ri c! unic& ( n!i tri ite -n e)teri!r esa'e *i prin inter ediul alt!r i'l!ace/ C0iar atunci c,nd nu scrie sau v!r$i ( n!i t!tu*i c! unic& ceva( une!ri neinten.i!nat/ Evident( n!i pute utili"a i a9ini pentru a ne c! unica esa'ul( +ie pentru a -nl!cui cuvintele sau( ai i p!rtant( pentru a -nt&ri esa'ul ver$al/ %ar( v!luntar( sau inv!luntar( c,nd v!r$i ( c! unic& de ase enea prin: e)presia +e.ei: un ", $et( ! -ncruntare; 9esturi: i*carea -inil!r *i a c!rpului pentru a e)plica sau accentua esa'ul ver$al; p!"i.ia c!rpului: !dul -n care st& ( -n pici!are sau a*e"a.i; !rientarea: dac& st& cu +a.a sau cu spatele c&tre interl!cut!r; pr!)i itatea: distan.a la care st& +a.& de interl!cut!r( -n pici!are sau a*e"a.i; c!ntactul vi"ual: dac& privi interl!cut!rul sau nu( c,t *i intervalul de ti p -n care -l privi ; c!ntactul c!rp!ral: ! $&taie u*!ar& pe spate( prinderea u eril!r; i*c&ri ale c!rpului: pentru a indica apr!$area<de"apr!$area sau pentru a -ncura'a interl!cut!rul s& c!ntinue; aspectul e)teri!r: -n+&.i*area +i"ic& sau ale9erea vesti enta.iei; aspectele n!nver$ale ale v!r$irii: varia.ii ale -n&l.i ii sunetel!r( t&ria l!r *i rapiditatea v!r$irii( calitatea *i t!nul v!cii 6denu ite une!ri =parali $a'>7; aspectele n!n:ver$ale ale scrisului: scrisul de ,n&( a*e"are( !r9ani"are( acurate.e *i aspectul vi"ual 9eneral; Ansa $lul ele entel!r n!n:ver$ale ale c! unic&rii este une!ri denu it = etac! unicare> 6cuv,ntul 9recesc = eta> -nsea n& =dinc!l!> sau =-n plus>7/ =Metac! unicarea> este deci ceva n plus fa de comunicare *i tre$uie s& +i t!tdeauna c!n*tien.i de e)isten.a sa/ ?re$uie s& su$linie c& etac! unicarea( care -ns!.e*te orice esa'( este +!arte i p!rtant&/ Al.i aut!ri 6R/ Bird@0istell( A/A/ Aease( M/ %inu7 v!r$esc despre li $a'ul t&cerii( li $a'ul spa.iului *i li $a'ul c!rpului 6ulti ul in9l!$-nd a'!ritatea indicil!r a inti.i -nainte7/

Limbajul tcerii Tcerea, departe de a +i lips& de c! unicare( este -nc&rcat& cu pr!+unde se ni+ica.ii c! unicative/ C,nd sunte stin90eri.i ne*tiind r&spunsul la ! -ntre$are( n!i c! unic& i plicit ceva/ Aceast& t&cere e de!se$it& de t&cerea ! ului plictisit sau de t&cerea editativului( de t&cerea i pus& prin =reducerea la t&cere> sau de t&cerea preve"&t!are/

?&cerea se lea9& de ascultare *i de recep.i!narea c!rect& a esa'el!r/ F!l!sind:! cu pricepere( pute sti ula c! unicarea cre,nd interl!cut!rului p!si$ilittea de a:*i e)pri a ideile sau senti entele care( alt+el( ar +i r& as ascunse/ Bncura',nd r&spunsurile( t&cerea se d!vede a +i un puternic instru ent de c! unicare( prin care pute !$.ine un pr!+it intelectual *i s!cial a)i din +iecare interac.iune c! unica.i!nal&( .in,nd sea a *i de p!nderea pe care ! are t&cerea -n acest tip de interac.iuni/ Ast+el( studiile privind activit&.ile pe care le des+&*!ar& de:a lun9ul unei "ile e $rii =9ulerel!r al$e> 6 ediile intelectuale7 a ericane arat& c& *apte inute din "ece ace*tia sunt an9a'a.i -ntr:! +!r & de c! unicare 6N/ Stant!n( CDD87/ Activit&.ile cu pr!+il de c! unicare sunt distri$uite ast+el# D3 scris 4D3 trans it 4E3 v!r$it CF3 citit FC3 recep.i!nea"& G83 ascult& Acest& pr!p!r.ie p!ate +i di+erit& la alte se9 ente de p!pula.ie a c&r!r !cupa.ie i plic& -ntr:! &sur& ai ic& scrisul sau cititul/ %ar p!nderea ascult&rii se en.ine pri!ritar& *i -n aceste ca"uri( ascultarea( cel pu.in su$ aspect cantitativ( a+l,ndu:se -n +runtea ani+est&ril!r n!astre c! unica.i!nale/ Ea repre"int& ! veri9& e)tre de i p!rtant& a lan.ului c! unica.i!nal( +iind ! c!ndi.ie esen.ial& a recept&rii c!recte a esa'ului/ %ac& esa'ul nu este recep.i!nat c!rect( el nu repre"int& dec,t un si plu "9! !t de +!nd/ E)ist& peric!lul ca( +ie individul s& se 9,ndesc& la altceva -n ti pul ascult&rii( +ie s& se 9,ndeasc& la pr!priul s&u r&spuns( ne9li',nd ascultarea e+icient&/ Ascultarea nu e un pr!ces pasiv( ci presupune -n.ele9erea( interpretarea *i inte9rarea in+!r a.iei pri ite -n !dele de cun!a*tere pr!prii/

Limbajul spaiului Acesta +ace !$iectul de studiu al pr!)e icii( disciplin& n!u&( +undat& de Eduard Hall -n anii 'FE ai sec!lului n!stru/ Ea studia"& pr!priet&.ile educa.i!nale ale spa.iului( precu *i !dalit&.ile de +!l!sire !pti & a acest!r pr!priet&.i/ Ideea de la care se p!rne*te este c& !rice individ are tendin.a de a:*i revendica un spa.iu al s&u( spa.iul din 'urul trupului s&u( pe care:l arc0ea"& i a9inar( -l c!nsider& drept spa.iul s&u pers!nal( ca ! prelun9ire a pr!priului s&u trup/ Bnc&lcarea acestui spa.iu le"ea"& pr!+und individul( cre,nd disc!n+!rt( st,n'eneal& *i c0iar st&ri c!n+lictuale/ Fiecare individ tinde s& en.in& ! distan.& -ntre el *i celelalte pers!ane sau lucruri/ B*i crea"& un =spa.iu:ta p!n> de ! anu it& ari e( +!r & sau 9rad de per ea$ilitate( care are i p!rtante +unc.ii psi0!s!ciale# de pr!tec.ie( inti itate( si9uran.&( !di0n&( reverie/ Bn li $a' curent se spune# =-l .ine la distan.&> sau =prieten apr!piat>( ilustr,nd +aptul c& rela.iile interu ane se p!t e)pri a spa.ial/ Aentru pers!anele str&ine sau nea9reate p&str& un spa.iu ai are -n 'urul n!stru( pentru pers!anele apr!piate sau iu$ite reduce acest spa.iu p,n& la anulare/ Fiecare tip de rela.ie presupune ! distan.& caracteristic& -ntre indivi"i( !rice -nc&lcare 9ener,nd stress *i $l!ca'e de c! unicare/ Bn plan ai 9eneral( !dul -n care +!l!si spa.iul de c! unicare are deter ina.ii culturale *i s!ciale speci+ice/ Bn lu ea a+aceril!r( de e)e plu( spa.iul este -n rela.ie direct& cu ran9ul individului# pe &sur& ce avansea"& -n +unc.ie( cresc di ensiunile $ir!ului s&u/ Bn privin.a spa.iului +a ilial 6al casei de l!cuit7( accesul pers!anel!r str&ine este e)tre de selectiv( -n +unc.ie de tipul de rela.ii pe care acestea le au cu pr!priatarul/ Unele pers!ane sunt pri ite d!ar -n vesti$ul( altele -n $uc&t&rie( altele -n su+ra9erie sau altele -n d!r it!r/ Spa.iul pers!nal( =$ula de aer> ce:l -nc!n'!ar& pe ! ( s:a $ucurat de cea aten.ie din partea cercet&t!ril!r/ ai are

Acest spa.iu p!ate +i -np&r.it -n patru "!ne distincte( +iecare "!n& +iind - p&r.it& la r,ndul ei -n d!u& su$"!ne# un apr!piat& *i alta -ndep&rtat&/ %e!se$i ast+el# C/ Zona intim( ce se -ntinde de la supra+a.a c!rpului p,n& la ! distan.& de GF c / Este "!na cea ai i p!rtant& pentru ! *i cea ai ap&rat&/ %!ar cel!r apr!pia.i e !.i!nal 6-ndr&9!sti.i( p&rin.i( c!pii( s!.ul( s!.ia7 le este per is accesul -n ea/ H/ Zona personal e cuprins& -ntre GF c *i C(HH / %istan.a pers!nal& ne pr!te'ea"& +a.& de atin9erea cel!rlal.i *i asi9ur& c! unicarea ver$al& !pti &/ Interl!cut!rii -*i p!t str,n9e ,na( act care se +ace de re9ul& pe un =teren neutru> -nc0eietura ,inii a+l,ndu:se la li ita "!nei inti e a interl!cut!ril!r/ 4/ Zona social dese nea"& spa.iul pers!nal pe care:l en.ine atunci c-nd intr& -n rela.ii !+iciale( i pers!nale cu cineva/ %e e)e plu( -n rela.iile de serviciu( rela.ii +a.& de necun!scu.i 6+a.& de v,n"&t!r( +a.& de +act!rul p!*tal( de n!ul an9a'at7( rela.ii din care ele enrul de inti itate este -nl&turat t!tal/ %istan.a prin care evit& c!ntactul c!rp!ral este en.inut& prin a plasarea un!r $ariere( a un!r !$iecte:ta p!n -ntre interl!cut!ri( cu ar +i de e)e plu( $ir!ul( catedra( 90i*eul( scaunul a plasat la c,.iva etri distan.&/

G/ Zona public, peste 4(FE ( e distan.a c!respun"&t!are atunci c,nd ne adres& unui 9rup are de !a eni( -n care c! unicarea *i:a pierdut apr!ape -n t!talitate caracterul interpers!nal/ Este t!t!dat& distan.a care se en.ine 6-n s&lile de tri$unal7 -ntre p!liticieni *i "iari*ti la c!n+erin.ele de pres&( -ntre c! andant *i trup&/ Situa.iile de a9l! era.ie din aut!$u"( li+t( la cine a( c,nd "!nele inti e ne sunt invadate de necun!scu.i( ne crea"& iritate *i st,n'eneal&/ Oa enii ad!pt& -n ast+el de situa.ii un c! p!rta ent i pers!nal( v!r$ind sau i*c,ndu:se c,t ai pu.in cu putin.&/ Allan Aease 6CDD47 a inte*te c-teva re9uli pe care !a enii le aplic& -n ast+el de situa.ii( re9uli care prev&d# C/ H/ 4/ G/ 8/ Nu ai v!ie s& v!r$e*ti cu ni eni( nici c0iar cu cei pe care -i cun!*ti/ ?re$uie s& evi.i ca privirea ta s& se -nt,lneasc& cu privirile alt!ra/ S& p&stre"i ! e)pesie de ='uc&t!r de p!c0er>( +&r& s& a+i*e"i vre! e !.ie/ %ac& ai ! carte sau un "iar( s& cree"i i presia c& e*ti cu+undat -n citirea l!r/ Cu c,t a9l! era.ia e ai are( cu at,t -.i p!.i per ite ai pu.ine i*c&ri ale trupului/ F/ Bn li+t s& ur &re*ti ci+rele care indic& eta'ele/ M!dalitatea n!n:ver$al& a c! unic&rii este +recvent -ntre$uin.at& -n pr!cesele de insruire( -nv&.& ,nt( art& dra atic&( *i -n edicin&/ E)ist& c!rela.ii -ntre esa'ul ver$al *i cel n!n:ver$al trans is de individ/ C,nd -ntre cele d!u& esa'e e)ist& dic!rdan.&( !a enii au tendin.a s& se $i"uie pe esa'ul n!n: ver$al -ntruc,t este( de re9ul&( ai sincer( ai pu.in supus c!ntr!lului c!n*tient/ Cecet&rile e+ectuate -n d! eniul c! unic&rii au eviden.iat e)isten.a unei le9&turi directe -ntre nivelul de pre9&tire( statusul s!cial *i disp!ni$ilit&.ile de v!r$ire ale unei pers!ane si nu arul de 9esturi utili"ate de ea pentru a trans ite un esa'/ Cu c,t ! pers!an& este ai instruit& *i se a+l& ai sus pe scara ierar0iei s!ciale( cu at,t reu*e*te ai $ine s& c! unuce ai $ine prin cuvinte *i +ra"e/ Ast+el de pes!an& utili"e"& -n principal li $a'ul ver$al 6$!9at *i diversi+icat7( -n ti p ce pers!anele ai pu.in instruite se $a"ea"& -ntr:! ai are &sur& pe 9esturi *i cuvinte/