Sunteți pe pagina 1din 6

DECIZIE Nr. 567 din 11 iulie 2006 referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 12 alin. 1! din "e#ea nr.

$%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului E*I+EN+, C-.+E/ C0N1+I+-2I0N/"3 4-5"IC/+3 6N, *0NI+0.-" 07ICI/" N.. 61$ din 18 iulie 2006
Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Kozsokar Gabor Petre Ninosu Ion Predescu erban Viorel tnoiu Ion !iuc Gabriela "ra#o$irescu preedinte judector judector judector judector judector judector judector procuror $a#istrat-asistent e%

4e rol se afl( soluionarea excepiei de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 excepie ridicat( direct de /&ocatul 4oporului9 :n te)eiul art. 186 lit. d! din Constituie. "a apelul no)inal lipse'te autorul excepiei9 fa( de care procedura de citare este le#al :ndeplinit(. Cauza fiind :n stare de ;udecat(9 se d( cu&<ntul reprezentantului *inisterului 4u=lic9 care pune concluzii de ad)itere a excepiei de neconstituionalitate ridicat(. 6n acest sens9 arat( c( art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 restr<n#e atri=uiile 4re'edintelui .o)<niei pre&(zute de art. >0 din Constituie9 referitoare la co)petena sa exclusi&( :n )ateria referendu)ului pentru pro=le)e de interes naional. C-.+E/9 a&<nd :n &edere actele 'i lucr(rile dosarului9 constat( ur)(toarele, Cu /dresa nr. 5.$21 din 2? iunie 2006 /&ocatul 4oporului a sesizat direct Curtea Constituional( cu excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 pu=licat( :n *onitorul 0ficial al .o)<niei9 4artea I9 nr. ?8 din 28 fe=ruarie 2000. 6n )oti&area excepiei de neconstituionalitate se arat(9 :n esen(9 c(9 de'i pre&ederile "e#ii pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului au )ai fost supuse controlului de constituionalitate9 Curtea9 prin Deciziile nr. 70 din 5 )ai 1>>> 'i nr. 8>? din ? iunie 20069 s@a pronunat doar cu pri&ire la constituionalitatea unor pre&ederi cuprinse :n art. 12 alin. 1! din le#e. 6ntruc<t art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 conine 'i alte pre&ederi referitoare la referendu)ul cu pri&ire la Apro=le)ele de interes naionalA9 /&ocatul 4oporului solicit( Curii Constituionale s( constate neconstituionalitatea dispoziiilor

cuprinse :n acest articol9 a&<nd :n &edere 'i soluiile adoptate prin cele dou( decizii. 6n ar#u)entarea excepiei9 /&ocatul 4oporului susine c( atri=uiile conferite 4re'edintelui .o)<niei sunt cuprinse :n art. ?09 art. ?5 @ >0 'i art. >1 @ >8 din Constituie 'i c( anu)ite atri=uii se exercit( de 4re'edinte f(r( s( ai=( Ane&oie de concursul altor or#ane de stat9 :n ti)p ce altele presupun un ase)enea concursA. 6n acest sens )enioneaz( c( din analiza atri=uiei pre&(zute :n art. >0 din Constituie9 potri&it c(ruia A4re'edintele .o)<niei9 dup( consultarea 4arla)entului9 poate cere poporului s(@'i expri)e9 prin referendu)9 &oina cu pri&ire la pro=le)e de interes naionalA9 rezult( c( aceast( atri=uie cuprinde dou( ele)ente, consultarea 'i decizia. Consultarea 4arla)entului este o condiie preala=il( deciziei9 realizarea ei este o=li#atorie9 :n sensul c( 4re'edintele .o)<niei nu poate proceda la referendu) f(r( aceast( consultareB are &aloarea unui a&iz o=li#atoriu9 :n sensul c( tre=uie realizat(9 dar 4re'edintele .o)<niei are li=ertatea deciziei. Ca atare9 consider( c(, a! nu)ai 4re'edintele .o)<niei poate decide dac( cere sau nu poporului s(@'i expri)e &oina prin referendu)9 care sunt pro=le)ele de interes naional 'i care anu)e pro=le)( concret( &a fi supus( referendu)uluiB =! nici o autoritate pu=lic( nu poate decide lista pro=le)elor de interes naional9 :n sensul art. >0 din Constituie9 aceasta fiind o atri=uie exclusi&( a 4re'edintelui .o)<niei. /'adar9 dispoziiile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 sunt neconstituionale Adeoarece nu nu)ai c( adau#( la Constituie9 dar restr<n# o putere constituional( a 4re'edintelui .o)<nieiA 'i reprezint( Aun caz e&ident :n care 4arla)entul a acionat :n afara co)petenei sale constituionaleA9 el a&<nd A:n principiu o co)peten( neli)itat(9 adic( nu)ai :n )(sura :n care i se sta=ile'te prin Constituie.A *ai arat( c( art. 7$ alin. $! lit. d! din Constituie9 potri&it c(ruia or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului se re#le)enteaz( prin le#e or#anic(9 nu poate fi folosit ca ar#u)ent pentru respin#erea prezentei excepii9 :ntruc<t dispoziia constituional( )enionat( se refer( la Ao le#e procedural(A9 A)ai ales c( :n siste)ul nostru constituional referendu)ul poate fi or#anizat :n )ai )ulte situaii pre&(zute, de art. 2B de art. >5 alin. $! pentru de)iterea 4re'edinteluiB de art. 151 alin. $! pentru re&izuirea Constituiei.A Dreptul 4re'edintelui de a cere poporului s(@'i expri)e9 prin referendu)9 &oina cu pri&ire la pro=le)e de interes naional9 ca un drept exclusi&9 se funda)enteaz( nu nu)ai pe dispoziiile art. ?0 din Constituie9 ci 'i pe alte dispoziii constituionale9 'i anu)e, prin le#iti)area electoral( e#al( cu le#iti)area 4arla)entului @ art. ?1 alin. 1!9 precu) 'i prin ale#erea 4re'edintelui care se :ncadreaz( :n cate#oria autorit(ilor reprezentati&e prin inter)ediul c(rora poporul exercit( su&eranitatea naional( @ art. 2 alin. 1!9 ceea ce confer( 4re'edintelui .o)<niei Aun statut constituional care le#iti)eaz( exerciiul unor atri=uii f(r( a fi necesar( inter&enia altei autorit(iA9 el reprezent<nd statul ro)<n. Existena unor atri=uii exclusi&e ale 4re'edintelui

.o)<niei9 :n exercitarea c(rora 4arla)entul nu se poate i)plica9 &alorific( principiul co)plex al separaiei 'i ecCili=rului puterilor9 :n cadrul de)ocraiei constituionale9 consacrat de art. 1 alin. 8! din Constituie. 6n concluzie9 autorul excepiei reitereaz( Aideea :n sensul c(reia9 ri#uros constituional9 nu)ai 4re'edintele .o)<niei are dreptul co)petena! s( aprecieze care anu)e pro=le)e sunt de interes naional9 dac( 'i c<nd :n le#(tur( cu aceste pro=le)e poate cere poporului s(@'i expri)e9 prin referendu)9 &oina.A 6n confor)itate cu dispoziiile art. $0 alin. 1! din "e#ea nr. 87%1>>29 sesizarea a fost co)unicat( pre'edinilor celor dou( Ca)ere ale 4arla)entului 'i Du&ernului9 pentru a@'i expri)a punctele de &edere asupra excepiei de neconstituionalitate ridicate. 4re'edinii celor dou( Ca)ere ale 4arla)entului 'i Du&ernul nu au co)unicat punctele lor de &edere p<n( la data dez=aterilor. C-.+E/9 exa)in<nd sesizarea /&ocatului 4oporului9 raportul :ntoc)it de ;udec(torul@ raportor9 concluziile reprezentantului *inisterului 4u=lic 'i dispoziiile le#ale criticate9 raportate la pre&ederile Constituiei9 precu) 'i "e#ea nr. 87%1>>29 reine ur)(toarele, Curtea Constituional( constat( c( a fost le#al sesizat( 'i este co)petent(9 potri&it dispoziiilor art. 186 lit. d! din Constituie9 ale art. 1 alin. 2! 'i ale art. 29 $9 10 'i $2 din "e#ea nr. 87%1>>29 s( soluioneze excepia de neconstituionalitate. 0=iectul excepiei de neconstituionalitate :l constituie pre&ederile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 pu=licat( :n *onitorul 0ficial al .o)<niei9 4artea I9 nr. ?8 din 28 fe=ruarie 20009 care pre&(d, @ /rt. 12 alin. 1!, A1unt considerate pro=le)e de interes naional :n sensul art. 11, /. /doptarea unor )(suri pri&ind refor)a 'i strate#ia econo)ic( a (rii 5. /doptarea unor decizii politice deose=ite cu pri&ire la, a! re#i)ul #eneral al propriet(ii pu=lice 'i pri&ateB =! or#anizarea ad)inistraiei pu=lice locale9 a teritoriului9 precu) 'i re#i)ul #eneral pri&ind autono)ia local(B c! or#anizarea #eneral( a :n&(()<ntuluiB d! structura siste)ului naional de ap(rare9 or#anizarea ar)atei9 participarea forelor ar)ate la unele operaiuni internaionaleB e! :ncCeierea9 se)narea sau ratificarea unor acte internaionale pe durat( nedeter)inat( sau pe o perioad( )ai )are de 10 aniB f! inte#rarea .o)<niei :n structurile europene 'i euroatlanticeB #! re#i)ul #eneral al cultelor.A /utorul excepiei consider( c( pre&ederile de le#e criticate :ncalc( dispoziiile constituionale ale art. 1 alin. 8! referitoare la principiul separaiei 'i

ecCili=rului puterilor9 ale art. ?0 @ A.olul 4re'edinteluiA 'i ale art. >0 @ A.eferendu)ulA. Exa)in<nd excepia de neconstituionalitate ridicat(9 Curtea reine ur)(toarele, 6n cadrul controlului de constituionalitate efectuat :nainte de pro)ul#area "e#ii pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 Curtea Constituional( s@a pronunat 'i asupra unei dispoziii din cuprinsul art. 12 alin. 1!. /cest articol9 pe l<n#( cazurile concrete pri&ind pro=le)ele de interes naional enu)erate la lit. 5 a! @ #!9 :n le#(tur( cu care9 :n sensul art. 119 4re'edintele poate cere poporului s( :'i expri)e &oina9 pre&edea la lit. 5 C! 'i Aalte pro=le)e propuse 4arla)entului de c(tre 4re'edintele .o)<niei9 :n exercitarea atri=uiilor sale constituionaleA. Cu acel prile;9 prin Decizia nr. 70 din 5 )ai 1>>>9 pu=licat( :n *onitorul 0ficial al .o)<niei9 4artea I9 nr. 221 din 1> )ai 1>>>9 Curtea Constituional( a decis c( dispoziiile art. 12 alin. 1! lit. 5 C! sunt neconstituionale :n ceea ce pri&e'te expresia Apropuse 4arla)entuluiA9 :ntruc<t A4re'edintele este sin#urul :ndrept(it s( sta=ileasc( pro=le)ele de interes naional asupra c(rora poate cere poporului s( :'i expri)e &oina prin referendu)A. 6n confor)itate cu pre&ederile art. 185 din Constituia nere&izuit(9 le#ea a fost trans)is( 4arla)entului spre reexa)inare. 6n dezacord cu decizia Curii Constituionale9 acesta a eli)inat :n totalitate coninutul lit. C!9 lipsindu@l9 astfel9 pe 4re'edinte de posi=ilitatea de a propune poporului 'i alte pro=le)e de interes naional asupra c(rora acesta s(@'i expri)e &oina prin referendu). 4otri&it art. >0 din Constituie A4re'edintele .o)<niei9 dup( consultarea 4arla)entului9 poate cere poporului s(@'i expri)e9 prin referendu)9 &oina cu pri&ire la pro=le)e de interes naionalA. Din exa)inarea textului constituional9 rezult( c( acesta nu define'te9 pe de o parte9 nici Apro=le)ele de interes naionalA9 iar pe de alt( parte9 nu pre&ede nici c( aceste pro=le)e &or fi sta=ilite ulterior prin le#e. 6n lipsa unor astfel de preciz(ri dispoziiile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 adau#( la textul constituional in&ocat9 care sta=ile'te doar procedura referendu)ului iniiat de 4re'edinte cu pri&ire la Apro=le)e de interes naionalA9 ce presupune dou( faze, a! consultarea 4arla)entului9 care ur)eaz( s( adopte o Cot(r<re :n 'edina co)un( a celor dou( Ca)ere9 cu &otul )a;orit(ii deputailor 'i senatorilor asupra referendu)ului iniiat de 4re'edintele .o)<niei. 6n situaia :n care 4arla)entul nu a fost consultat 4re'edintele nu &a putea proceda la iniierea referendu)uluiB =! consultarea poporului9 care :'i expri)( &oina cu pri&ire la pro=le)ele de interes naional ce :i sunt supuse de c(tre 4re'edinte. Din cele ar(tate se deduce9 f(r( ecCi&oc9 c( art. >0 din Constituie sta=ile'te co)petena exclusi&( a 4re'edintelui :n deter)inarea pro=le)elor de interes naional ce se supun referendu)ului9 cCiar dac( consultarea 4arla)entului este o=li#atorie. Nu)ai 4re'edintele .o)<niei are dreptul de a decide care sunt

pro=le)ele de interes naional 'i9 :n cadrul acestora9 de a sta=ili9 prin decret9 pro=le)a concret( ce se supune referendu)ului 'i data desf('ur(rii acestuia. 1u= acest aspect9 Curtea constat( c( enu)erarea li)itati&( :n cuprinsul art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 a unor situaii considerate a fi Apro=le)e de interes naionalA este de natur( a :n#r(di dreptul 4re'edintelui de a consulta poporul9 'tiut fiind faptul c(9 :n ti)p9 interesul naional poate diferi9 oric<nd put<nd inter&eni situaii noi9 care s( recla)e or#anizarea unui referendu). 0rice enu)erare a situaiilor considerate ca fiind de Ainteres naionalA la )o)entul la care le#iuitorul adopt( re#le)entarea se poate transfor)a ulterior :ntr@o :n#r(dire9 :ntr@o li)itare care s( afecteze dreptul constituional al 4re'edintelui de a decide sin#ur cu pri&ire la pro=le)ele asupra c(rora &rea s( consulte poporul. /cest drept exclusi& al 4re'edintelui :'i #(se'te suportul :n dispoziiile constituionale ale art. ?0 referitor la A.olul 4re'edinteluiA9 ale art. 2 alin. 1!9 potri&it c(ruia A1u&eranitatea naional( aparine poporului ro)<n9 care o exercit( prin or#anele sale reprezentati&e9 E...F9 precu) 'i prin referendu)A9 ale art. ?1 alin. 1! referitor la le#iti)itatea electoral( e#al( a 4re'edintelui .o)<niei cu le#iti)area 4arla)entului 'i ale art. 1 alin. 8!9 care sta=ile'te c( A1tatul se or#anizeaz( potri&it principiului separaiei 'i ecCili=rului puterilor @ le#islati&(9 executi&( 'i ;udec(toreasc( @ :n cadrul de)ocraiei constituionaleA. 1ta=ilirea prin le#e a pro=le)elor de interes naional reprezint( un a)estec al 4arla)entului :n exercitarea atri=uiilor exclusi&e ce@i sunt conferite prin Constituie 4re'edintelui 'i9 ca atare9 o nesocotire a principiului separaiei 'i ecCili=rului puterilor :n cadrul de)ocraiei constituionale. 4re&ederile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 nu sunt susinute nici de dispoziiile art. 7$ alin. $! lit. d! din Constituie9 potri&it c(rora prin le#e or#anic( se re#le)enteaz( Aor#anizarea 'i desf('urarea referendu)uluiA9 :ntruc<t textul are :n &edere sta=ilirea prin le#e a unor )(suri teCnice9 procedurale9 necesare :n procesul de consultare a poporului pe calea referendu)ului. 4entru considerentele expuse9 Curtea constat( c( pre&ederile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 :n redactarea criticat( de /&ocatul 4oporului9 li)iteaz(9 :n )od ne;ustificat9 prero#ati&ele constituionale ale 4re'edintelui .o)<niei :n acest do)eniu 'i9 ca atare9 sunt neconstituionale. 7a( de cele de )ai sus9 :n te)eiul art. 186 lit. d! 'i al art. 187 alin. 8! din Constituie9 precu) 'i al art. 1 @ $9 al art. 11 alin. 1! lit. /.d!9 al art. $1 alin. 8! 'i al art. $2 'i $$ din "e#ea nr. 87%1>>29 C-.+E/ C0N1+I+-2I0N/"3 6n nu)ele le#ii DECIDE,

/d)ite excepia de neconstituionalitate ridicat( direct de /&ocatul 4oporului9 :n te)eiul art. 186 lit. d! teza a doua din Constituie9 'i constat( c( dispoziiile art. 12 alin. 1! din "e#ea nr. $%2000 pri&ind or#anizarea 'i desf('urarea referendu)ului9 pu=licat( :n *onitorul 0ficial al .o)<niei9 4artea I9 nr. ?8 din 28 fe=ruarie 20009 sunt neconstituionale. Definiti&( 'i #eneral o=li#atorie. Decizia se co)unic( pre'edinilor celor dou( Ca)ere ale 4arla)entului 'i Du&ernului 'i se pu=lic( :n *onitorul 0ficial al .o)<niei9 4artea I. 4ronunat( :n 'edina pu=lic( din data de 11 iulie 2006. 4.EGEDIN+E"E C-.2II C0N1+I+-2I0N/"E prof. uni&. dr. I0/N HID/ *a#istrat@asistent 'ef9 Da=riela Dra#o)irescu @@@@@@@@@@@@@@@