Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Transilvania din Braov Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor Program de studii Afaceri Internaionale

Analiza comparativ a instrumentelor de plat i credit utilizate n Romnia Studiu de caz: BCR Romnia

Student: Trifu Evelina Gabriela Grupa 8413, Anul III Afaceri Internaionale

Braov 201 1

CUPRINS

CAP. I ASPECTE C NCEPTUA!E PRI"IN# INSTRU$ENTE!E #E P!AT% I CRE#IT &N R $'NIA


1.1 Biletul la Ordin................................................................................................................................. 3 1.2 Cecul definiie, prile implicate n circuit, girarea, tipuri de girare.................................................7 1.2.1 Circuitul cecului n baza Legii nr. !"1!3# a$upra cecului, cu m%dificrile &i c%mpletrile ulteri%are........................................................................................................................................ ' 1.2.2 (ran$miterea unui cec.........................................................................................................1) 1.2.3 *lata unui cec...................................................................................................................... 1) 1.2.# (ipuri de cecuri.................................................................................................................... 11 1.3 C%ncluzii........................................................................................................................................ 13 Bibli%grafie........................................................................................................................................... 1#

A(ordri conceptuale privind instrumentele de plat utilizate n Romnia) cecul i (iletul la ordin
Unul din cele mai importante momente n de!f"urare !c#imburilor na ionale dar i internaionale l con!tituie nca!area contravalorii m"rfurilor e$portate !au a !erviciilor pre!tate% Am ale! acea!t" tem" deoarece cunoaterea particulait" ii de derulare a modalit" ilor de plat", cu avanta&ele !i de'avanta&ele ce le pre'int", permite evitarea a!pectelor nedorite, creterea operativit"ii n nca!area !umelor i uneori !ur!" de c( ti) valutar prin comi!ioanele bancare ce !e pot nca!a%

*.* +iletul la

rdin

*iletul la ordin e!te un in!trument prin care emitentul i i ia an)a&amentul de a pl"ti beneficiarului !au celui care e!te po!e!orul le)itim al in!trumentului o !um" determinat", la o anumita dat"1% *iletul la ordine, e!te pentru profe!orul dr% +ocent Tudor ,% -ope!cu . / un n!cri! un titlu de credit prin care o per!oan", numit" emitent, !e obli)" !" pl"tea!c" altei per!oane, numit" beneficiar, !au la ordinul ace!teia, o !um" de bani la !canden " 0 n timp ce profe!orul 1% Stoicoivi arat" c" 0e!te o promi!iune !cri!" de c"tre un debitor, numit !ub!criitor, de a pl"ti creditorului !"u, numit beneficiar, !au la ordinul !"u, o !um" determinat", la o anumit" dat"2% 3 *%T% 3olpa4ov definete biletul la ordin 0documentul care con ine obli)a ia emitentului de a pl"ti o !um" de bani indicat" n titlul per!oanei, !au la ordinul per!oanei indicate n titlu2% 4 *iletul la ordin e!te un titlu de credit care pune n le)atura n proce!ul cre"rii !ale dou" per!oane: emitentul !i beneficiarul% Titlul e!te creat de c"tre emitent, n calitate de debitor

*iblioteca +i)itala ASE 5 biblioteca6di)ital"%a!e%ro7biblioteca7pa)ina.7a!p8id9cap4 acce!at la data de :;%11%.:13 < 2 -rof% dr% +ocent Tudor ,% -ope!cu: =p% cit, la pct% 1 pa)% .84 3 1% Stoicovici: =p% cit% .:, pa)% .;> 4 *%T% 3olpa4ov: =p% cit% 1>, pa)% ?;

care !e obli)" !" pl"tea!c" o !um" de bani la un anumit termen !au la pre'entarea unui beneficiar aflat n calitate de creditor% -entru a fi valabil, biletul la ordin trebuie i con ine men iunile obli)atorii cuprin!e n @e)ea nr% ?871>34, cu modific"rile !i complet"rile ulterioare, re!pectiv ?: 1< denumirea de bilet la ordin trecut" n n!u i te$tul titlului i e$primat" n limba ntrebuin at" pentru redactarea ace!tui titluA .< promi!iunea necondiionat" de a pl"ti o !um" determinat"A 3< !cadenaA 4< locul unde trebuie efectuat" plataA ?< numele aceluia c"ruia !au la ordinul c"ruia trebuie f"cut" plataA B< data i locul emiteriiA ;< !emn"tura emitentului% Cn conformitate cu prevederile le)ale B n vi)oare, creatorul biletului la ordin 5 emitentul !au !ub!criitorul < trebuie !" introduc" n te$tul titlului denumirea de 0bilet la ordin2% Cn ceea ce prive9te denumirea de bilet la ordin, ca element obli)atoriu al ace!tui titlu, *anca DaEional" a ,om(niei !i in!tituEiile de credit vor aplica pentru biletul la ordin prevederile normelor cadru amintite% Cn ca'ul emiterii unui bilet la ordin, emitentul 5!ub!criitorul< debitor !e obli)" n mod necondiEionat !" pl"tea!c" o !um" de bani% *anca DaEional" a ,om(niei 9i in!tituEiile de credit nu vor accepta n operaEiunile lor dec(t bilete la ordin care au indicat" !cadenEa pe faEa titlului% *iletul la ordin care nu are !cadenEa menEionat" e!te !ocotit pl"tibil la vedere% Cn lip!a unei menEiuni !peciale, locul emi!iunii titlului e!te !ocotit loc de plat" 9i n acela9i timp loc al domiciliului emitentului% *iletul la ordin care nu arat" locul unde a fo!t emi! !e !ocote9te !emnat n locul ar"tat l(n)" numele emitentului%

*iblioteca +i)itala ASE 5 biblioteca6di)ital"%a!e%ro7biblioteca7pa)ina.7a!p8id9cap4 acce!at la data de :;%11%.:13 < 6 FFF *anca DaEional" a ,om(niei 6 !orma"cadru nr# $ din 0%&0'&1(( , publicat" n Gonitorul =ficial al ,om(niei, -artea I nr% 11>bi! din 147:B71>>? privind comerEul f"cut de !ociet"Eile bancare 9i celelalte !ociet"Ei de credit, cu cambii 9i bilete la ordin%

-revederile le)ale !tipulea'" c" *anca DaEional" a ,om(niei 9i in!tituEiile de credit !" nu accepte n cadrul operaEiunilor lor biletele la ordin c"rora le lip!e!c una !au mai multe din menEiunile obli)atorii !tipulate de le)e ca trebuind !" fie cuprin!e ntr6un a!tfel de titlu% Acea!t" re)lementare a activit"Eii e!te, n )eneral, valabil" cu e$cepEia urm"toarelor ca'uri;: a< n !ituaEia n care indicarea !cadenEei nu !e face n mod e$pre! pe titlu, !e va con!idera biletul la ordin ca fiind pl"tibil la vedereA b< n !ituaEia n care indicarea locului de plat" nu !e face n mod e$pre! pe titlu, !e va con!idera, ca loc de plat" al biletului la ordin, locul emiterii titlului, care e!te n acela9i timp 9i loc al domiciliului emitentuluiA c< n !ituaEia n care n biletul la ordin nu !e arat" locul unde a fo!t emi!, !e con!ider" ca loc al emiterii locul indicat l(n)" numele emitentului% +atorit" caracterului formal al biletului la ordin, dac" titlului i lip!e9te vreuna din condiEiile obli)atorii menEionate, titlul e!te nul% Apare n cadrul !c#imburilor economice interna ionale, efectul de comer av(nd o utilitate mai redu!" n comparaie cu cambia, poate fi de dou" feluri 8: 6 *ilet la ordin comercial, care !e refer" la un act de comer , la o opera iune comercial", cum ar fi de e$emplu, livrarea unor m"rfuri la e$port cu plata pe!te trei luni, care urmea'" a !e efectua printr6un a!emenea titlu% 6 *ilet la ordin financiar, prin care banca mobili'ea'" creditul pe care l acord" clientului !"u% Cn ca'ul biletului la ordin !unt implicate dou" p"r i >: 1% Sub!criitorul !au emitentul, care di!pune i efectuea'" plata i care e!te n !ituaia de cump"r"tor, importator, debitor, beneficiar al unei pre!t"ri% .% *eneficiarul, care e!te dein"torul titlului i, e!te n !itua ia de v(n'"tor, e$portator, creditor, cel care efectuea'" e pre!tare% Ulterior, ca i n ca'ul cambiei, n urma
7

FFF *anca DaEional" a ,om(niei 6 !orma"cadru nr# $ din 0%&0'&1(( , publicat" n Gonitorul =ficial al ,om(niei, -artea I nr% 11>bi! din 147:B71>>? privind comerEul f"cut de !ociet"Eile bancare 9i celelalte !ociet"Ei de credit, cu cambii 9i bilete la ordin%
8 9

,ene ,odiere: =p% cit% la pct B, pa)% 8> Gi#ai G#eor)#e Imireanu: =p% cit% la pct% >c, pa)% .43

circulaiei biletului la ordin, prin )irare, !contare !au re!contare apar, pe r(nd p(n" la

!canden", ali beneficiari cu care !ub!criitorul nu a avut nicio le)"tur"%


,i-.*.* #esenul i redactarea (iletului la ordin
5 Sur!a: *"rbule!cu 6 eitan =ana 6 -l"i i finan"ri interna ionale, Ed% Univer!it" ii Tran!ilvania, *ra ov, .:11, pa)% 1:? <

Honele !pecifice biletului la ordin1:: Hona 1 6 alocat" datelor de identificare 9i conEinutului biletului la ordin Hona 1A 6 pentru pretip"rirea referinEei biletului la ordin H=DA . 6 alocat" datelor de identificare ale emitentului biletului la ordin H=DA 3 6 alocat" codului I*AD al po!e!orului biletului la ordin H=DA 4 6 alocat" unor date !pecifice biletului la ordin pl"tibil la un anumit timp de la vedere H=DA ? 6 alocat" unor date privind biletul la ordin 9i !emn"turii emitentului H=DA B 6 alocat" datelor privind avali'area biletului la ordin H=DA ; 6 alocat" pentru date privind )irurile
10

FFF *anca DaEional" a ,om(niei Dorm" te#nic" nr% ? din ?%iun%.::8 Gonitorul =ficial, -artea I ?:: 3%iul%.::8 Intrare n vi)oare la 3%iul%.::8 privind cambia 9i biletul la ordin III%bnro%ro7apa)e%a!p$8pidJ4:4KactIdJ311881 5 acce!at la data de :3%1.%.:13 <

H=DA 8 6 repre'int" banda alb", nu vor fi f"cute niciun fel de menEiuni, cu e$cepEia celor !tabilite de *anca DaEional" a ,om(niei

*.. Cecul / de0ini1ie2 pr1ile implicate n circuit2 -irarea2 tipuri de -irare


Lecul11 repre'int", n )eneral, un ordin necondiEionat dat n !cri! de c"tre o per!oan" 5 titularul unui cont creditor de!c#i! la banca re!pectiv" < unei alte per!oane care trebuie !" fie o banc", !emnat de c"tre per!oana care a dat ordinul 9i !olicit(nd b"ncii !" pl"tea!c" la cerere o anumit" !um" de bani fie la ordinul titularului de cont, fie la ordinul unui terE, fie la ordinul purt"torului% -rincipalele caracteri!tici referitoare la cec !unt: -er!oana care tra)e cecul !e nume9te tr")"torA *anca prin care !e tra)e cecul !e nume9te banca tra!" !au banca pl"titoareA -er!oana a!upra c"reia cecul tra! e!te pl"tibil !e nume9te tra! !au beneficiarA Cn ca'ul n care tr")"torul tra)e un cec pl"tibil n favoarea !a, atunci tr")"torul 9i tra!ul

!unt una 9i aceea9i per!oan"% Cn momentul pre'ent"rii la )#ieul b"ncii a unui cec, ca!ierul trebuie !" verifice urm"toarele elemente: + +ac" data e!te corect": E!te cecul po!t6datat !au e$pirat8

-o!t6datat: n!eamn" c" cecul a fo!t pre'entat la banc" naintea datei !pecificate pe cec% E$pirat: n!eamn" c" cecul a fo!t pre'entat la banc" dup" a!e luni de la data n!cri!" pe el% Cn ambele !ituaii cecul nu !e poate nca!a% + Tra!ul 5beneficiarul<:

Cn ca'ul n care cecul e!te barat !au barat pentru un anumit cont, atunci a!tfel de in!truc iuni trebuie implementate% + Loninutul in!trumentului:

Cn ca'ul n care e$i!t" diferene ntre !uma n!cri!" n cuvinte i !uma n!cri!" n cifre, !uma pl"tibil" e!te cea menionat" n cuvinte% =ricum, banca e!te mputernicit" !" returne'e cecul
11

3iriEe!cu Lo!tin, ,elaEii valutar6financiare internaEionale, *ucure9ti, Editura MtiinEific" 9i Enciclopedic", 1>;8

neonorat pe care !e n!crie /cuvintele i cifrele diferite2% *anca pl"titoare are dreptul !" !olicite clientului !"u !"6i complete'e cecul cu termeni clari i corec i% + Semn"tura tr")"torului:

Semn"tura trebuie i ea verificat" pentru ca banca !" fie !i)ur" c" !emn"tura de pe cec core!punde cu cea din !pecimenul de !emn"turi p"!trat cu )ri&" de banc"% Semn"tura e!te una )enuin"% + Girarea:

Girarea in!trumentului repre'int" opera iunea prin care !e tran!mit, o dat" cu remiterea i toate drepturile re'ultate din cec% Girarea repre'int" o men iune f"cut" pe ver!o6ul cecului n favoarea oricui, inclu!iv n favoarea tr")"torului% Doul beneficiar poate, la r(ndul !"u, !" )ire'e cecul% Cn literatura de !pecialitate en)le'ea!c"1., !unt cuno!cute dou" tipuri de )irare: 1% Girarea n alb: n ca'ul n care nu e!te indicat" nici o per!oan" la )irare% = a!tfel de )irare n alb poate tran!forma ordinul cecului ntr6un cec la purt"tor .% Girarea !pecial": e!te ca'ul n care cel care )irea'" cecul !pecific" i per!oana n favoarea c"reia e!te )irat cecul%

*...* Circuitul cecului n (aza !e-ii nr. 345*467 asupra cecului2 cu modi0icrile i completrile ulterioare
Lecul repre'int" un in!trument de plat" utili'at de titularul contului bancar cu di!ponibil core!pun'"tor n contul re!pectiv% Nondurile di!ponibile au re'ultat dintr6un depo'it bancar, din operaiuni de nca!ari !au din acordarea unui credit% Lecul e!te un in!trument de plat" care pune n le)"tur", n proce!ul cre"rii !ale trei per!oane: O Tr")"torul e!te per!oana care creea'" in!trumentul 5emite cecul<, el fiind titularul contului bancar%
12

-alfreman +avid, *an4in): T#e @e)al Environment, @ondon, -itman -ubli!#in), 1>>4

O Tra!ul e!te ntotdeauna banca la care tr")"torul are un cont bancar de!c#i!% Tra!ul va pl"ti cecul pre'entat numai dac" tr")"torul are di!ponibil !uficient n contul !"u% O *eneficiarul 6 e!te per!oana care va primi banii% Acea!t" per!oan" poate !" fie o ter " per!oan" !au n!ui tr")"torul% In!trumentul e!te creat de tr")"tor care, n ba'a unui depo'it con!tituit la banc", d" un ordin necondiEionat ace!teia 5tra!ul< !" pl"tea!c" o !um" determinat" unei ter e p"r i 5!au n!ui tr")"torului<, aflate n po'iia de beneficiar% La urmare, n circuitul cecului, cele trei per!oane pu!e n le)"tur" prin cec efectuea'" toate operaiunile le)ate de ace!t in!trument n nume propriu: tr")"torul emite cecul, proprietarul le)itim l nca!ea'", iar tra!ul l pl"te te% -entru ca tr")"torul !" poate emite cecuri, banca trebuie !"6i elibere'e clientului !"u un carnet de cec care conine formulare de cecuri n alb% -roprietarul carnetului de cecuri completea'" formularul, l !emnea'" i pred" beneficiarului care l va pre'enta, la r(ndul !"u, b"ncii !ale pentru nca!are% -entru a fi valabil, cecul trebuie !" conin" urm"toarele me iuni obli)atorii 13: + denumirea /LEL2 n!cri!" c#iar n te$tul in!trumentuluiA + ordinul necondiionat de a pl"ti o anumit" !um" de baniA + numele tra!ului, re!pectiv numele b"ncii la care tr")"torul are un cont de!c#i!A + locul pl"ii, re!pectiv localitatea i adre!a b"ncii la care plata urmea'" a fi efectuat"A + data i locul emiterii in!trumentului, re!pectiv 'iua, luna, anul, precum i numele + !emn"tura tr")"torului

localit"iiA

13

@e)ea nr%?>71>34 a!upra cecului, cu modific"rile ulterioare

*.... Transmiterea unui cec


-o!ibilit"ile de circulaie14 ale unui cec !unt: a< Simpla remitere e!te ca'ul cecului la purt"tor care n momentul emiterii, nu indic" e$pre! beneficiarul !au poart" meniunea la 0purt"tor2% Ace!t cec, urmea'" a fi pl"tit fie per!oanei de!emnate ca beneficiar, fie dein"torului in!trumentului% b< Le!iunea de crean" ordinar" 6 n ca'ul n care un cec e!te emi! pe numele unei anumite per!oane i conine meniunea 0nu la ordin2% Cn ace!t ca', numai per!oana nominali'at" poate !"6l nca!e'e% c< Girarea 6 operaiunea prin care !e tran!mit, o dat" cu remiterea i toate drepturile re'ultate din cec% Girarea repre'int" o meniune f"cut" pe ver!o6ul cecului n favoarea oricui, inclu!iv n favoarea tr")"torului

*...6 Plata unui cec


Lecul e!te pl"tibil numai la vedere, adic" la pre'entarea ace!tuia la banc"% Cn ,om(nia, termenele de pre'entare la plat"a cecurilor emi!e i pl"tibile !unt: 6 8 'ile, pentru cecurile pl"tibile c#iar n localitatea n care a fo!t emi!A 6 1? 'ile, n celelalte ca'uri% Ace!te termene !unt calculate ncep(nd cu 'iua urm"toare datei emiterii cecului% -re'entarea cecului dup"e$pirarea termenului le)al are ca efect pierderea dreptului le)al de aciune mpotriva )iranilor anteriori n ca'ul n care cecul nu ar fi pl"tit% @e)ea cecului !tipulea'"c", toate per!oanele care n orice calitate !6au obli)at prin cec 5tr")"tor, )irani<, !unt re!pon!abile !olidar n ceea ce prive te plata cecului re!pectiv, cu toate c"obli)aiile au fo!t a!umate n momente diferite%

14

*anca Daional" a ,om(niei In!trumente de plat", octombrie 1>>4

10

*...7 Tipuri de cecuri


Lele mai importante tipuri de cecuri utili'ate n ,om(nia !unt: a< cecul la purt"tor% Ace!ta repre'int" in!trumentul care con ine n te$tul !"u o meniune !pecial" /la purt"tor2 !au /pl"tibil la purt"tor2 !au nu con ine nici o men iune% b< cecul barat% Ace!ta repre'int" in!trumentul pe care tr")"torul !au po!e!orul cecului poate face o barare prin n!crierea a dou" linii paralele, ori'ontale !au oblice pe fa a ceculuiA acea!ta n!eamn" c" beneficiarul va trebui !" recur)" la !erviciile unei b"nci pentru nca!area !umei n!cri!e pe cec% *ararea poate fi: P )eneral" 6 atunci c(nd nu !e !pecific" nici o men iune ntre cele dou" liniiA P !pecial" 6 atunci c(nd ntre cele dou" linii !e !pecific" denumirea unei b"nci% *ararea )eneral" poate fi tran!format" n barare !pecial"% c< cecul certificat prin ace!t in!trument, banca 5tra!ul< confirm" pe cec e$i!ten a di!ponibilului nece!ar efectu"rii pl" ii, iar per!oana care a emi! cecul 5tr")"torul< nu mai poate retra)e fonduri din contul !"u p(n" la e$pirarea perioadei de pre'entare% d< cecul de c"l"torie e!te in!trumentul prin care tr")"torul poate condi iona plata acetuia de identitatea dintre !emn"tura per!oanei care a primit cecul 5po!e!orul< i !emn"tura per!oanei care nca!ea'" cecul re!pectiv la pre'entare% +e fapt, po!e!orul cecului depune o prim" !emn"tur" pe cec n momentul n care l cump"r", iar a doua !emn"tur" o face n momentul nca!"rii acetuia, n pre'en a func ionarului bancar de la )#i eul b"ncii !au n momentul efectu"rii unei pl"i, n pre'en a beneficiarului% Ace!t in!trument de plat" e!te un in!trument !i)ur%

11

,i-. ..* #esenul i redactarea cecului


5 Sur!a: *"rbule!cu 6 eitan =ana 6 -l"i i finan "ri interna ionale, Ed% Univer!it" ii Tran!ilvania, *ra ov, .:11, pa)% 1:? <

Honele !pecifice cecului1?: 8 NA * 6 alocat" pentru elementele de identificare a in!titu iei de credit tra!e 8 NA *A 6 e!te alocat" pentru pretiparirea referintei cecului, cu caractere tip =L, 8 NA *+ 6 e!te alocat" bararii cecului 8 NA . 6 alocat" pentru date privind continutul propriu6'i! al cecului 8 NA 6 6 alocat" pentru )iruri 8 NA 7 6 alocat" pentru aplicarea tampilei QLE,TINILATQ pe cec !au pentru avali'area cecului 8 NA 3 6 alocat" pentru !emnatura tra)atorului 8 NA 9 6 alte meniuni 8 NA : 6 alocat" pentru elementele de identificare a contului ultimului po!e!or al cecului

15

FFF *anca DaEional" a ,om(niei Dorm" te#nic" nr% ? din ?%iun%.::8 Gonitorul =ficial, -artea I ?:: 3%iul%.::8 Intrare n vi)oare la 3%iul%.::8 privind cambia 9i biletul la ordin III%bnro%ro7apa)e%a!p$8pidJ4:4KactIdJ311881 5 acce!at la data de :3%1.%.:13 <

12

*.6 Concluzii
Godalit"ile de plat" n comer !unt mecani!me prin care !e tran!mite contravaloarea m"rfurilor livrate, a lucr"rilor effectuate !au a !erviciilor pre!tate% Cn ca'ul pl"ilor interne, mecani!mul e!te relative !implu, contravaloarea m"rfurilor7!erviciilor fiind virat" din contul debitorului n contul creditorului, n ca'ul pl"ilor e$terne, !unt mai comple$e: una din p"r i e!te !tr"in", plata e!te n valut" iar re)ulile !i u'anele !unt diferite%

13

+i(lio-ra0ie
1% 3iriEe!cu Lo!tin, ,elaEii valutar6financiare internaEionale, *ucure9ti, Editura MtiinEific" 9i Enciclopedic", 1>;8 .% Gi#ai G#eor)#e, A% Imireanu, In!trumente i Godalit" i de -lat" n !c#imburile economice internaionale, Lraiova, Editura Scri!ul ,om(ne!c, 1>8. 3% =ana *"rbule!cu eitan, -l"i i Ninan"ri Interna ionale, *ra ov, Editura Univer!it" ii Tran!ilvania, .:11 4% -alfreman +avid, *an4in): T#e @e)al Environment, @ondon, -itman -ubli!#in), 1>>4 ?% III%biblioteca6di)ital"%a!e%ro 5 acce!at la data de :;%11%.:13 < B% III%bnro%ro 5 acce!at la data de :3%1.%.:13 <

14