Sunteți pe pagina 1din 27

COMPUI ORGANICI AI AZOTULUI

AMINE NITRODERIVAI NITROZODERIVAI COMPUI DIAZOICI COMPUI AZOICI RNH2 RNO2 RNO ArN=NOH ArN=NAr

AMINE
Definiie Aminele sunt deri !"i !i !m#ni!$ului %n $!re unul s!u m!i mul"i !t#mi de &idr#'en sunt %nl#$ui"i $u r!di$!li #r'!ni$i( Clasificare I( )n *un$"ie de 'r!dul de su+stituire !l !t#mului de !,#t. /rim!re- RNH2 . se$und!re- R2NH . ter"i!re- R0N II( )n *un$"ie de n!tur! r!di$!lil#r le'!"i de !,#t. Ali*!ti$e 1!l$&il.2 $i$l#!l$&il!mine3 . Ar#m!ti$e 1!ril!mine3 . Mi4te III( )n *un$"ie de num5rul 'ru/el#r !min# NH2. m#n#!mine . /#li!mine 1di!mine2 tri!mine3 Nomenclatur Numele !minel#r se *#rme!,5 !d5u'6nd su*i4ul !min5 l! numele r!di$!lului &idr#$!r+#n!t $#res/un,5t#r( Pentru denumire! !minel#r $u stru$tur5 m!i $#m/li$!t5 se !d!u'5 /re*i4ul !min# l! numele &idr#$!r+urii de +!,5( E4- !min#et!n2 2.!min#+ut!n2 2.dimetil!min#+ut!n( Denumirea aminelor primare 7e /#!te *!$e %n d#u5 m#duri Denumire! $#n*#rm IUPAC- se !d!u'5 $u 6ntul amin l! numele hidrocarburii de l! $!re /r# ine( Ex- met!n!min52 et!n!min5( Denumire! #+i8nuit5- se !d!u'5 $u 6ntul !min5 l! numele r!di$!lului de &idr#$!r+ur5 le'!t de !t#mul de !,#t2 N( P#,i"i! 'ru/ei !min# %n $!ten5 se /re$i,e!,5 /rintr.# $i*r5( Ex: metil!min52 etil!min5(
9

Denumirea aminelor secundare 7e /#!te *!$e %n d#u5 m#duri Denumire! $#n*#rm IUPAC- se /!r$ur' urm5t#!rele et!/e. se identi*i$5 $e! m!i lun'5 $!ten5 le'!t5 de !t#mul de N: . se /re$i,e!,5 /rintr.# $i*r5 /#,i"i! !t#mului de C de $!re este le'!t N 8i se !d!u'5 /re*i4ul !min#: . se /re$i,e!,5 numele $eluil!lt r!di$!l le'!t de N 8i se tre$e numele lui du/5 liter! N( De$i numele unei !mine se$und!re se $#nstruie8te2 $#n*#rm re'ulil#r IUPAC2 !st*el- se s$rie liter! N2 se !d!u'5 numele r!di$!lului $el m!i mi$2 urm!t de /re*i4ul !min# 8i2 l! s*6r8it2 de numele &idr#$!r+urii $!re $#res/unde $!tenei $elei m!i lun'i( Denumire! #+i8nuit5- se /re$i,e!,5 1%n #rdine !l*!+eti$53 numele $el#r d#i r!di$!li de &idr#$!r+ur5 le'!"i de N2 l! $!re se !d!u'5 $u 6ntul !min5( Denumirea aminelor teriare Denumire! $#n*#rm IUPAC- se /!r$ur' urm5t#!rele et!/e. se identi*i$5 $e! m!i lun'5 $!ten5 le'!t5 de !t#mul de N: . se /re$i,e!,5 /rintr.# $i*r5 !t#mul de $!r+#n din $!ten5 de $!re este le'!t N 8i se !d!u'5 /re*i4ul !min#: . se /re$i,e!,5 numele $el#rl!l"i r!di$!li le'!"i de !t#mul de N: d!$5 sunt r!di$!li identi$i2 se s$riu- di2 tri 8i liter! N de d#u5 s!u de trei #ri( Ex- N2N.dimetil.0. !min#/ent!n( Denumire! #+i8nuit5- se /re$i,e!,5 1%n #rdine !l*!+eti$53 numele $el#r trei r!di$!li de &idr#$!r+ur5 le'!"i de !,#t2 l! $!re se !d!u'5 $u 6ntul !min5: Ex- dimetil.0. /entil!min5( Denumirea poliaminelor Denumire! /#li!minel#r se /#!te *!$e %n m#duri di*erite2 m!i *#l#site *iind. se /re$i,e!,5 /rin cifre arabe /#,i"i! 'ru/el#r !min# %n m#le$ul52 l! $!re se !d!u'5 numele hidrocarburii de +!,5: . prefixul pentru numrul grupelor amino 1di2 tri3 8i $u 6ntul amin: . se /re$i,e!,5 /rin $i*re !r!+e /#,i"i! r!di$!lil#r %n $!ten52 se !d!u'5 numele r!di$!lului2 /re*i4ul /entru num5rul 'ru/el#r !min# 8i $u 6ntul !min5( Exemple- 922. et!ndi!min52 92;.+en,endi!min5( Denumirea aminelor mixte

)n $!,ul !minel#r mi4te2 l! $!re !t#mul de !,#t este le'!t dire$t de un nu$leu !r#m!ti$2 denumire! se *!$e 8i /#rnind de l! numele $elei m!i sim/le !mine !r#m!ti$e2 !nilin!2 /re$i,6ndu.se numele 8i num5rul 1di2 tri3 de r!di$!li !li*!ti$i le'!"i de !t#mul de !,#t2 N 1!l $5rui sim+#l se s$rie /entru *ie$!re r!di$!l3: Exemplu2

NH CH0

H0C N CH0

N.metil!nilin5

N2N.dimetil!nilin5

Denumire Metil!min5 1met!n!min53 Dimetil!min5 Trimetil!min5 Etil!min5 1et!n!min53 n.Pr#/il!min5 19.!min#/r#/!n3 2.Pr#/il!min5: i,#/r#/il!min5 12.!min#/r#/!n3 Etilmetil!min5 Etilmetil/r#/il!min5 =enil!min5 1!nilin53 =enilmetil!min5 1N.metil!nilin53 =enildimetil!min5 1N2N.dimetil!nilin53 /.Nitr#!nilin5

!ruc!ur CH0NH2 1CH032NH 1CH030N CH0CH2NH2 CH0 CH2CH2NH2


CH0 CH CH0 NH2

C2H<NHCH0
CH0 N CH2 CH2CH0 CH2 CH0

C>H<NH2 C>H<NHCH0
C>H< NH2 N CH0 CH0

NO2

2.Metil!nilin5 1#.T#luidin53

NH2 CH0

22>.Dimetil!nilin5 122>.?ilidin53
H0C

NH2 CH0 CH2 NH2

922.Di!min#et!n: 922.etilendi!min5: 922.et!ndi!min5 922.di!min#+en,en: #.=enilendi!min5: 922.+en,endi!min5

CH2 NH2 NH2

NH2

Etilenimin5

H2C N H

CH2

Tetr!metilenimin5 1/ir#lidin53

H2C H2C N H

CH2 CH2 H2 C

Pent!metilenimin5 1/i/eridin53
H2C H2C

CH2 CH2 N H O

M#r*#lin5
H2C H2C

CH2 CH2 N H

75rurile !minel#r sunt s5ruri de !m#niu su+stituite $u r!di$!li #r'!ni$i: 75rurile tetr!su+stituite se numes$ s5ruri $u!tern!re de !m#niu( Pentru s5rurile !minel#r $u &idr!$i,i se m!i utili,e!,5 denumirile e$&i de $l#r&idr!"i2 +r#m&idr!"i2 i#d&idr!"i(
CH0 C>H< NH0@Cl N1CH030@Ar $l#rur! de metil!m#niu 1$l#r&idr!tul metil!minei3 +r#mur! de trimetil*enil!m#niu i#dur! de tetr!+util!m#niu

1n.C;HB3;N@I

Structur )n !mine2 $! 8i %n !m#ni!$2 !t#mul de !,#t utili,e!,5 #r+it!li &i+ridi,!"i s/ 0 /entru *#rm!re! ! trei le'5turi C( Al /!trule! #r+it!l !l !,#tului2 &i+ridi,!t t#t s/ 02 $#n"ine # /ere$&e de ele$tr#ni p ne/!rti$i/!n"i( Aminele !u stru$tur! unei /ir!mide turtite2 $u +!,! triun'&iul!r52 %n 6r*ul $5rei! se !*l5 !t#mul de !,#t( Bazicitatea aminelor D!t#rit5 ele$tr#nil#r ne/!rti$i/!n"i !i !,#tului2 !minele !u $!r!$ter +!,i$2 $! 8i !m#ni!$ul( At#mul de !,#t din stru$tur! 'ru/ei *un$"i#n!le !min# NH 2 /#sed5 # /ere$&e de ele$tr#ni ne/!rti$i/!n"i 8i 'ru/! !min# este /#l!ri,!t5 !st*el %n$6t !minele /#t !$$e/t! i#ni de &idr#'en HD( )n s#lu"ie !/#!s5 !re l#$ # re!$"ie de e$&ili+ru ele$tr#liti$;

R NH2 D H2O

R NH0 D HO

E4/resi! $#nst!ntei de +!,i$it!te esteE+ = H0C H0C H0C FR NH0@ FHO @ R NH2 N D HOH H0C H0C H0C NH D HO

trimetil!min!

trimetil!m#niu &idr#4id

1CH030N D H2O

1CH030NHD D HO.

7#lu"i! !/#!s5 de !min5 este +!,i$52 1!re /HGH32 de#!re$e e! $#n"ine # $#n$entr!"ie de i#ni &idr#4id2 HO.2 m!i m!re de$6t $e! /r# enit5 num!i din i#ni,!re! !/ei 1%n !/5- FH 0OD@ = FHO.@ = 9I.H 8i /H = H3( Cu $6t !l#!re! E+ este m!i m!re $u !t6t +!,! este m!i t!re( A!,i$it!te! !minel#r !li*!ti$e !ri!,5 %n #rdine!- NH0 J RNH2 J R0N J R2NH( A$e!st5 !ri!"ie se d!t#re!,5 e*e$tului res/in'5t#r de ele$tr#ni 1DI3 !l 'ru/el#r !l$&il2 $!re $re8te densit!te! de ele$tr#ni de l! !,#t2 $res$6nd !st*el $!/!$it!te! de ! !$$e/t! /r#t#ni s!u de ! $ed! ele$tr#ni( Aminele ter"i!re sunt m!i sl!+ +!,i$e de$6t $ele se$und!re d!t#rit5 un#r e*e$te steri$e !/5rute d!t#rit5 tensiunii e4er$it!te de 'ru/! !l$&il2 de inter*eren"ele l#r steri$e(
H N R RK H R N R

Aminele !r#m!ti$e sunt +!,e m!i sl!+e de$6t $ele !li*!ti$e d!t#rit5 e*e$tului de $#nLu'!re /M dintre ele$tr#nii / !i !,#tului 8i ele$tr#nii M !i nu$leului !r#m!ti$(
NH2 NH2 NH2 NH2

A!,i$it!te! !minel#r !r#m!ti$e este in*luen"!t5 de n!tur! su+stituen"il#r de /e nu$leul +en,eni$( 7u+stituen"ii res/in'5t#ri de ele$tr#ni2 1e*e$t DI32 m5res$ +!,i$it!te! 1t#luidinele sunt m!i +!,i$e de$6t !nilin!3:
<

7u+stituen"ii !tr5'5t#ri2 1e*e$t I32 s$!d +!,i$it!te! 1C=0: NO23(


NH2 G NH2 G NO2 NH2

NO2

Di*eren"! dintre met! 8i /!r! /r# ine din *!/tul $5 l! met!.nitr#!nilin5 nu inter ine e*e$tul E !l 'ru/ei NO2( N! /!r!.nitr#!nilin5 !t#mul de #4i'en du+lu le'!t /ermite del#$!li,!re! ele$tr#nil#r $i$lului $5tre !t#mul de !,#t( Metode de obinere 1. Alchilarea ofmann a amoniacului

!3 $u $#m/u8i m#n#&!l#'en!"i !li*!ti$i se *#rme!,5 monoamine"


NH0 DR ? . H? R NH2 !min! /rim!r! !l$&il!min! DR ? . H? R2NH DR ? . H? R0N DR ? R;N@? s!re $u!tern!r! de !m#niu &!l#'enur5 de tetr!!l$&il!m#niu

!min! se$und!r! di!l$&il!min!

!min! terti!r! tri!l$&il!min!

+3 $u $#m/u8i di&!l#'en!"i se *#rme!,5 diamine"


CH2 ? CH2 D 2 NH0 ? . 2 H? CH2 NH2 CH2 NH2

$3 $u $#m/u8i &!l#'en!"i !r#m!ti$i re!$"i! nu !re l#$ de$6t %n /re,en"! unui $!t!li,!t#r de Ni *in di i,!t 1&!l#'enul este nere!$ti 3(
C>H< NH C>H< D C>H< I Ni 1C>H<30N D HI

!. "eacii de reducere !3 redu$ere! nitr#deri !"il#r se *#rme!,5 amine #rimare"


R NO2 =e2 Zn: H2 O Ni2 Pt2 Pd 1HCl: H27O;: CH0COOH3 $!t( Ar NH2 R NH2

Ar

NO2

>

)n mediul de re!$"ie !/!r. ele$tr#ni2 %n urm! re!$"iei red#4 dintre =e 8i HCl: . /r#t#ni2 /rin i#ni,!re! !$idului $l#r&idri$( Are l#$ re!$"i! $u s$&im+ de ele$tr#niC>H< NO2 D >H D >e =e2 HCl C>H< NH2 D 2H2O nitr#+en,ene !min#+en,en 1!nilin53

7.! $#nst!t!t $5 d#!r 9O;I din $!ntit!te! de !$id $l#r&idri$ intr#dus5 %n re!$"ie se $#nsum52 restul de HCl !$"i#n6nd dre/t $!t!li,!t#r( +3 redu$ere! nitrilil#r se *#rme!,5 amine #rimare"
R CN NiAlH;: H2 O Ni2 Pd R CH2 NH2

$3 redu$ere! !midel#r
O R C NH2 O R C NH RK NiAlH; O eter PHO 2 NiAlH; O eter PHO 2 R CH2 NH2 !min! /rim!r!

R CH2

NH R

!min! se$und!r!

d3 redu$ere! #4imel#r se *#rme!,5 amine #rimare"


R CH=O D H2N OH !lde&id! R R $et#n! &idr#4il!min! &idr#4il!min! R CH=N OH !ld#4im! R C O D H2N OH PHO 2 C=N R $et#4im! OH NiAlH;: H2 O Ni2 Pt2 Pd R R CH NH2 NiAlH;: H2 O Ni2 Pt2 Pd R CH2 NH2

P H2O

e3 redu$ere! iminel#r se *#rme!,5 amine #rimare"


R CH=O D NH0 !lde&id! R R $et#n! P HO 2 R CH=NH !ldimin! R C O D NH0 PHO 2 R $etimin! H D H2 O Ni R R CH NH2 D H2 O Ni R CH2 NH2

C NH

#. De$radarea

ofmann a amidelor % se formeaz amine primare.

RCONH2 D N!ArO Q RNH2 D N!Ar D CO2 &roprieti fizice 7t!re de !'re'!re Aminele in*eri#!re sunt '!,e $u mir#s de !m#ni!$( Aminele miLl#$ii sunt li$&ide $u mir#s ne/l5$ut de /e8te( Aminele su/eri#!re sunt s#lide( 7#lu+ilit!te Aminele in*eri#!re sunt s#lu+ile %n !/5: s#lu+ilit!te! s$!de $u $re8tere! m!sei m#le$ul!re( 7#lu+ilit!te! se d!t#re!,5 *!/tului $5 !minele /rim!re 8i se$und!re *#rme!,5 le'5turi de &idr#'en m!i sl!+e de$6t %n !l$##li- N(((((((HN(((( Aminele !r#m!ti$e sunt /u"in s#lu+ile %n !/5( T#!te !minele se di,#l 5 %n s#lu"ii !/#!se de !$i,i t!ri( &roprieti chimice 1. "eacia cu acizi minerali. 'ormarea srurilor. D!t#rit5 $!r!$terului +!,i$ !minele re!$"i#ne!,5 $u s#lu"ii !/#!se de !$i,i 1HCl2 H27O;2 CH0COOH3 8i din re!$"ie re,ult5 s5ruri. !minele !li*!ti$e *#rme!,5 s5ruri de !l$&il!m#niu: . !minele !r#m!ti$e *#rme!,5 s5ruri de !ril!m#niu(
R NH2 D H? R2NH D H? R0N D H? C>H< NH2 D HCl R NH0@ ? R2NH2@ ? R0NH@ ? C>H< NH0@ Cl s!u C>H< NH2 HCl

*enil!min5 C>H< NH2 D H27O;

$l#r&idr!t de !nilin! 1$l#rur5 de *enil!m#niu3 C>H< NH0@ H7O; s!u C>H< NH2 H27O;

sul*!t de !nilin!

!. "eacia de alchilare cu deri(ai halo$enai % conduce la obinerea aminelor secundare )i teriare. Aminele ter"i!re /!rti$i/5 l! re!$"i! de !l$&il!re /rin /ere$&e! de ele$tr#ni ne/!rti$i/!n"i !i !t#mului de !,#t: se *#rme!,5 sruri de tetraalchilamoniu2 numite 8i sruri de amoniu cuaternar"
R

R NH2 D ? R !l$&il!min5 1!min5 /rim!r53 R R NH D ? R

NH D H? R di!l$&il!min5 1!min5 se$und!r53 R N R D H? R tri!l$&il!min5 1!min5 ter"i!r53 R R N R? R &!l#'enur5 de tetr!!l$&il!m#niu 1s!re $u!tern!r5 de !m#niu3

di!l$&il!min5 1!min5 se$und!r53 R R N R D ? R

tri!l$&il!min5 1!min5 ter"i!r53

*xemplu$
CH0CH2NH2 D CH0Cl etil!min5 $l#r#met!n CH0CH2NHCH0 D HCl etilmetil!min5 CH0CH2N1CH032 D HCl etildimetil!min5 FCH0CH2N1CH032@ Cl $l#rur5 de etildimetil!m#niu NH CH0 D CH0Cl !min#+en,en 1*enil!min52 !nilin53 NH CH0 D CH0Cl

CH0CH2NHCH0 D CH0Cl etilmetil!min5 $l#r#met!n

CH0CH2N1CH032 D CH0Cl etildimetil!min5 NH2 $l#r#met!n

. HCl N.metil.!min#+en,en 1*enilmetil!min5: metil!nilin53 H0C N CH0

. HCl N2N.dimetil!min#+en,en 1*enildimetil!min52 dimetil!nilin53

N.metil!min#+en,en 1*enilmetil!min52 metil!nilin53

CH0 H0C N CH0 D CH0Cl H0C N CH0@ Cl

. HCl $l#rur5 de *eniltrimetil!m#niu

N2N.dimetil!min#+en,en 1*enildimetil!min52 dimetil!nilin53

#. Alchilarea amoniacului )i a anilinei cu oxid de eten % se obin etanolamine +hidroxietilamine,. )n urm! re!$"iil#r #4idului de eten5 $u !m#ni!$ul 8i $u !minele se #+"in $#m/u8i #r'!ni$i di*un$"i#n!li $!re $#n"in %n m#le$ule 'ru/ele *un$"%#n!le &idr#4il 1.OH3 8i !min# 1. NH23( )n t#"i $#m/u8ii !st*el #+"inu"i e4ist5 unul s!u m!i mul"i redi$!li &idr#4ietil2 *CH 2 CH2OH le'!"i din !t#mul de !,#t2 N2 din 'ru/! !min#(
H0N D H2C CH2 H2N CH2 CH2 OH

O !m#ni!$ #4id de eten5 H0N D 2 H2C O CH2

et!n#l!min! HN CH2 CH2 OH 2 diet!n#l!min5

H0N D 0 H2C O

CH2

HN CH2

CH2

OH 0

triet!n#l!min5

Et!n#l!minele sunt *#l#site %n industri! medi$!mentel#r 8i ! $#smeti$el#r( Srurile trietanolaminei cu acizii $ra)i sunt s5/unuri neutre2 $!re !u $#nsisten"! unei /!ste( Ele sunt utili,!te $! emul'!t#ri /entru uleiuri 8i $eruri2 %n industri! te4til52 ! l!$uril#r2 ! /iel5riei2 /re$um 8i %n $#smeti$5(
NH2 D H2C O !min#+en,en 1!nilin53 N.12.&idr#4ietil3!min#+en,en 1N.2.&idr#4ietil!nilin53 CH2 NH CH2CH2OH

9I

NH2 D 2 H2C CH2 O !min#+en,en 1!nilin53

NH CH2CH2OH

N2N.di12.&idr#4ietil3.di!min#+en,en 1N2N.di&idr#4ietil3.!nilin5

Reactivitatea aminelor n reacia de alchilare $re8te tre/t!t de l! !min! /rim!r5 l! !min! ter"i!r5( Ordinea reactivitii halogenurilor de alchil %n re!$"iile de !l$&il!re ! !minel#r estei#dur5 G +r#mur5 G $l#rur5 C! !'en"i de !l$&il!re ! !minel#r se /#t *#l#si 8i sul*!tul de metil s!u sul*!tul de etil( #. "eacia de acilare +prote-eaz $rupele amino .n reaciile de oxidare/ nitrare/ halo$enare,. !3 $u !$i,i $!r+#4ili$i RNH2 D RSCOOH Q RNHCORS D H2O R2NH D RSCOOH Q R2NCORS D H2O +3 $u $l#ruri !$ide RNH2 D RSCOCl Q RNHCORS D HCl R2NH D RSCOCl Q R2NCORS D HCl
R0N
D

RK COCl

R0NCORK@Cl H H

$l#rur! de !$il!m#niu

$3 $u !n&idride !$ide
R NH2 D 1RK CO32O R2NH D 1RK CO32O R NHCORK D RK COOH

R2NCORK D R COOH

d3 $u esteri
R NH2 D RK COORT R NHCORK D RT OH

0. "eacia cu acidul azotos + N1%, A( !minele /rim!re !3 !li*!ti$e se *#rme!,5 alcooli"


R NH2 D HONO I . < IC R OH D N2 D H2O

+3 !r#m!ti$e se *#rme!,5 &ruri de dia'oniu"


99

Ar

NH2 D HONO D HCl

. 2 H2O

Ar

N N@Cl

D H2O

Ar

OH D N2 D HCl

(( !minele se$und!re !li*!ti$e 8i !r#m!ti$e se *#rme!,5 ni!ro'amine 1li$&ide ulei#!se de $ul#!re '!l+en52 ins#lu+ile %n !/52 e4trem de t#4i$e3( R2NH D HONO Q R2NNO D H2O 1CH032NH D HONO Q 1CH032NNO D H2O
dimetilnitr#,!min5

C( !minele ter"i!re !3 !li*!ti$e l! e$&ili+ru2 re,ult5 un !meste$ de !mine ter"i!re2 s5rurile l#r 8i un $#m/us nitr#,!m#niu $!re se des$#m/une l! %n$5l,ire $u un !$id dilu!t( +3 !r#m!ti$e se *#rme!,5 ni!ro'amine aroma!ice(
N1CH032 D HONO P HO
2

N1CH032 /.nitr#,#dimetil!nilin!

NO

2. "eacii de condensare cu compu)i carbonilici % se formeaz baze Schiff.


R CH O D H2N RK P H2O R CH N RK

3. "eacii pe nucleul aromatic. Uru/! NH2 este su+stituent de #rdinul I 8i #riente!,5 su+stitu"i! ele$tr#*il5 %n /#,i"iile #rt# 8i /!r!( !3 Re!$"i! de &!l#'en!re
NH2 D 0 Ar2 Ar . 0HAr Ar NH2 Ar 22;2>.tri+r#m#!nilin!

+3 Re!$"i! de sul*#n!re se *#rme!,5 !$id /.!min#+en,ensul*#ni$ 1!$id sul*!nili$3(


NH2 D H27O; P HO
2

NH2

7O0H

$3 Re!$"i! de nitr!re( Nu !re l#$ dire$t de#!re$e este %ns#"it5 de #4id!re(


92

NH2 D CH0COCl . HCl

NHCOCH0 D 2 HNO0 . 2 H2O

NHCOCH0 NO2 D

NHCOCH0

D H2O P CH COOH
0

NO2 D H2O P CH0COOH NH2

NH2 NO2

NO2

"eprezentani Me!ilamina) C*+,N*%2 este un '!, $u mir#s de !m#ni!$( 7e '5se8te %n $!ntit5"i mi$i %n unele /l!nte( Este *#l#sit5 $! s#l ent %n sinte,! #r'!ni$52 l! sinte,! medi$!mentului !dren!lin52 $#l#r!n"il#r 8i inse$ti$idel#r( E!ilamina) C*+,C*%,N*%2 se utili,e!,5 $! s#l ent %n industri! /etr#lului 8i %n sinte,! #r'!ni$5( Dime!ilamina) -C*+.%N*2 se '5se8te %m/reun5 $u trimetil!min! %n de8eurile de /e8te 8i i!u n!8tere2 %n 'ener!l2 /rin des$#m/unere! /r#teinel#r( Dimetil!min! este *#l#sit5 l! #+"inere! !$$eler!t#ril#r de ul$!ni,!re 8i ! un#r medi$!mente( Die!ilamina) -C%*/.%N* este *#l#sit5 l! sinte,! un#r medi$!mente 1n# #$!in52 !ntim!l!ri$e3( Anilina) 0enilamina) C1*/,N*%2 # *#st /us5 %n e iden"5 /entru /rim! d!t5 %n 9R2>2 l! distil!re! us$!t5 ! indi'#ului 1%n /#rtu'&e,5 numit anil3 8i !/#i %n 'udr#!nele re,ult!te l! distil!re! us$!t5 ! $5r+unil#r 19R0;3( Este mis$i+il5 $u !$et#n!2 et!n#lul2 +en,enul2 eterul etili$( Este ins#lu+il5 %n mul"i s#l en"i #r'!ni$i( Anilin! este un li$&id in$#l#r 1t(*( = 9R;IC3 $!re se $#l#re!,5 %n '!l+en %n $#nt!$t $u !erul 8i !/#i %n +run2 d!t#rit5 #4id5rii( Cu &i/#$l#rit de $!l$iu se $#l#re!,5 %n i#let 1re!$"ie de identi*i$!re3( Cu EMnO; O H27O; se $#l#re!,5 %n erde2 !/#i %n !l+!stru.ne'ru2 *#rm6nd un $#l#r!nt numit ne2ru de anilin" Cu HCl 8i H27O; *#rme!,5 s5ruri $!re $#l#re!,5 lemnul %n '!l+en( Cu !lde&idele !r#m!ti$e *#rme!,5 +!,e 7$&i**( Deri !"ii !$et!nilidei2 /.et#4i!$et!nilid! 1*en!$etin!3 8i /.&idr#4i!$et!nilid! 1/!r!$et!m#l3 sunt su+st!n"e !$ti e $!re intr5 %n *#rmul! un#r medi$!mente $u !$"iune !n!l'e,i$5 8i !nti/ireti$5(

90

C2H<O

NHCOCH0 /.et#4i!$et!nilid! 1*en!$etin!3

HO

NHCOCH0 /.&idr#4i!$et!nilid! 1/!r!$et!m#l3

In&!l!t5 este t#4i$5V Anilin! este *#l#sit5 l! sinte,! intermedi!ril#r2 ! $#l#r!n"il#r2 ! !$$eler!t#ril#r de ul$!ni,!re2 ! un#r m!se /l!sti$e 8i ! un#r medi$!mente( Deri !tul s5u !$etil!t2 !$et!nilid!2 numit5 !nti*e+rin52 !re /r#/riet5"i !nti/ireti$e( #. 8i /.T#luidinele2 CH0C>H;NH22 sunt *#l#site l! *!+ri$!re! $#l#r!n"il#r( Amfetamina +Benzedrina,/ !4amino414fenilpropan
CH2 CH NH2 CH0

Metamfetamina +Metedrina,/ !4metilamino414fenilpropan


CH2 CH NH CH0 CH0

7unt !mine sinteti$e2 stimul!nte !le 7NC( Redu$ #+#se!l! 8i *#!me! /rin $re8tere! ni elului de 'lu$#,5 din s6n'e( De !$ee! sunt *#l#site %n $#m+!tere! de/resiil#r u8#!re 8i l! redu$ere! &i/er!$ti it5"ii l! $#/ii( Pu!re&ceina) *%N,-C*%.3,N*%) -!e!rame!ilendiamina.) este un $#m/us $rist!lin2 re,ult!t l! des$#m/unere! /r#teinel#r( Cada4erina) *%N,-C*%./,N*%) -#en!ame!ilendiamina.) este un $#m/us li$&id2 /r#dus l! des$#m/unere! +!$teri!n5 ! lisinei: este t#4i$5( Toluendiaminele sunt t#4i$e( %)35Toluendiamina este $!n$eri'en5 /entru !nim!lele de l!+#r!t#r(

ARIL*IDRAZINE
7unt $#m/u8i de su+stitu"ie !i &idr!,inei $u r!di$!li !ril( !3 Monoarilhidra'ine- ArNHNH2 b. Diarilhidra'ine Nesimetri$e- Ar2NNH2 7imetri$e- ArNHNHAr $3 Te!raarilhidra'ine- 1Ar32NN1Ar32

9;

"eprezentani 6enilhidra'ina) C1*/,N*,N*%( Este un li$&id in$#l#r2 $!re se des$#m/une l! tem/er!tur! de *ier+ere( Pr#!s/5t distil!t5 l! id este sl!+ '!l+en5: /rin e4/unere l! !er se $#l#re!,5 r!/id %n r#8u.+run( Este *#!rte t#4i$5V )n *un$"ie de n!tur! re!$t!n"il#r $u $!re ine %n $#nt!$t /#!te ! e! $!r!$ter !$id2 +!,i$2 redu$5t#r s!u #4id!nt( Cu !lde&idele 8i $et#nele2 /rin %n$5l,ire2 *#rme!,5 *enil&idr!,#ne *rum#s $rist!li,!te( Cu &idr!"ii de $!r+#n *#rme!,5 #s!,#ne( 7u+ *#rm5 de 22;.dinitr#*enil&idr!,in52 $#m/us $rist!lin de $ul#!re r#8ie2 este *#l#sit5 l! identi*i$!re! 8i d#,!re! $#m/u8il#r $!r+#nili$i( Te!ra0enilhidra'ina) -C1*/.%N,N-C1*/.2 este un $#m/us $rist!lin2 in$#l#r2 $!re /rin di,#l !re %n t#luen 8i %n$5l,ire de ine erde.+run(

O7IME
7unt $#nsider!te deri !"i *un$"i#n!li !i !lde&idel#r 8i $et#nel#r2 re,ult!"i /rin $#ndens!re! !$est#r! $u &idr#4il!min5( RCH=NOH !ld#4im5

R R

C N OH $et#4im!

Metode de obinere 1."eacia compu)ilor carbonilici cu hidroxilamina Re!$"i! $#m/u8il#r $!r+#nili$i $u s5ruri !le &idr#4il!minei 1$l#r&idr!t2 sul*!t3 %n /re,en"5 de !$et!t2 $!r+#n!t s!u &idr#4id de s#diu2 %n s#lu"ie !/#!s52 $#ndu$e l! #4ime(
CH0 CH=O D H2N OH P H2O HD CH0 CH=N OH

!$et!lde&id#4im5 H0C H0C HD H0C H0C !$et#n#4im5

C O D H2N OH P H2O

C N OH

&roprieti fizice O4imele sunt $#m/u8i li$&i,i s!u s#li,i

9<

&roprieti chimice 1. Caracter acid Pre,en"! 'ru/ei &idr#4il $#n*er5 #4imel#r $!r!$ter sl!+ !$id 8i !st*el se di,#l 5 %n mediu !l$!lin( !. Caracter bazic At#mul de !,#t din m#le$ul5 $#n*er5 #4imel#r $!r!$ter +!,i$ 8i !st*el2 $u !$id $l#r&idri$2 *#rme!,5 $l#r&idr!"i inst!+ili $!re2 %n /re,en"! !/ei2 re*!$ #4im!( #. "eacia cu halo$enuri de alchil % conduce la deri(ai alchilai la azot. RCH=NOH D CH0I Q RCH=O D CH0NHOH D HI 0. 5ranspoziia Bec6mann a cetoximelor % se formeaz amide substituite la azot. Are l#$ %n /re,en"! !$idului $l#r&idri$2 !$idului sul*uri$2 $l#rurii de ti#nil2 $l#rurii de !luminiu2 /ent!#4idului de *#s*#r(
C>H< C N OH C>H< +en,#*en#n#4im! HD PH O 2 C>H< C NH O N.*enil.+en,!mid! 1+en,#il!nilin!3 C>H<

COMPUI DIAZOICI - 8RURI DE ARENDIAZONIU. Ar,N9N,O* -Cl5) NO+5) * O+5.


Nomenclatur C#m/u8ii di!,#i$i sunt denumi"i $! &idr#$!r+uri $! &idr#4i,i s!u s5ruri !le unui $!ti#n numit diazoniu( Numele &idr#$!r+urii $#res/un,5t#!re r!di$!lului aren 1Ar3 este /re$ed!t de numele !ni#nului 8i urm!t de su*i4ul di!,#niu( C>H<N=NOH C>H<N=NCl C>H<N=NO7O0H Structur C#m/u8ii di!,#i$i !r#m!ti$i $#n"in %n m#le$ul5 d#i !t#mi de !,#t uni"i /rintr.# le'5tur5 du+l5 s!u tri/l5: unul din !t#mii de !,#t este le'!t de un r!di$!l !r#m!ti$2 i!r $el!l!lt de un !t#m s!u 'ru/5 de !t#mi $u $!r!$ter de !ni#n 1.CN2 .?.2 NO0.2 H7O0.3( Pentru re/re,ent!re! $#m/u8il#r di!,#i$i se *#l#ses$ d#u5 *#rmule=#rmul5 $u le'5turi /#l!re 1i#ni$53 Ar N N@ ? =#rmul5 $u le'5turi ne/#l!re 1$# !lent53 Ar N = N ?
9>

&idr#4id de +en,endi!,#niu $l#rur5 de +en,endi!,#niu sul*!t de +en,endi!,#niu

Metode de obinere Di!,#t!re! !minel#r !r#m!ti$e Prin tr!t!re! !minel#r /rim!re !r#m!ti$e $u s#lu"ie de !$id !,#t#s2 HNO 22 l! re$e 1I.<IC3 %n /re,en"! unui !$id t!re 1HCl2 H27O;3 se *#rme!,5 s5ruri de di!,#niu( Pr#$esul /rin $!re se #+"ine # s!re de di!,#niu dintr.# !min5 /rim!r5 !r#m!ti$52 ArNH 22 se nume8te reac:ie de dia'o!are( Prin di!,#t!re! !nilinei $u !$id !,#t#s %n /re,en"5 de !$id $l#r&idri$ se *#rme!,5 s!re! de !nilin5- $l#rur5 de +en,endi!,#niu(
Ar NH2 D HONO D HCl I.<IC Ar N N@ ? D 2 H2O

C>H< !nilin5

NH2 D N!NO2 D HCl

I.<IC

C>H<

N N@ Cl D N!OH D H2O

$l#rur5 de +en,endi!,#niu

A$idul !,#t#s nu este st!+il( Pentru ! e it! des$#m/unere! lui %n s#lu"ie nu se lu$re!,5 $u HNO22 $i el se #+"ine $&i!r %n mediul de re!$"ie din !,#tit de s#diu 8i !$idul t!re !*l!t %n e4$es( )n urm! re!$"iei dintre !nilin5 8i HCl2 l! I.< IC2 %n mediul de re!$"ie e4ist5 $l#rur5 de *enil!m#niu 8i !nilin5( A$e!st! re!$"i#ne!,5 $u !$idul !,#t#s *#rm!t %n s#lu"ie 8i se #+"ine $l#rur! de +en,endi!,#niu( &roprieti fizice C#m/u8ii di!,#i$i sunt s#li,i2 in$#l#ri2 s#lu+ili %n !/52 m!i /u"in s#lu+ili %n s#l en"i #r'!ni$i( )n st!re !n&idr5 sunt *#!rte inst!+ili 8i e4/l#de!,5 l! 8#$2 $u e4$e/"i! +#r#*lu#ruril#r de di!,#niu( )n s#lu"ie !/#!s5 se des$#m/un l! tem/er!tur! $!merei( &roprieti chimice I" Reac:ii cu con&er4area 2ru#ei dia'o 1. "eacia de cuplare !3 $u *en#li se *#rme!,5 azoderi(ai. 75rurile de di!,#niu re!$"i#ne!,5 $u *en#lii 1s!u $u deri !"ii l#r3 %n mediu +!,i$ *#rm6ndu.se !,#deri !"i(
N N@ ? D OH
. D IIC: C>H<O N!

. H?

N N

OH

/.&idr#4i!,#+en,en 1$ul#!re #r!nL3 1/.1*enil!,#3.*en#l3 9H

HO HO N N

HO D HCl

N N@ Cl

$l#rur5 de +en,endi!,#niu

W.n!*t#l

*enil!,#.W.n!*til 1$ul#!re r#8ie3

+3 $u !mine ter"i!re !r#m!ti$e se *#rme!,5 aminoazoderi(ai


N N@ ? D /!r! N1CH032 CH0COO N! : I C . H?
. D I

N N

N1CH032

/.dimetil!min#!,#+en,en 1$ul#!re '!l+en!3

1/.1*enil!,#3.N2N.dimetil!nilin53

II" Reac:ii de &ub&!i!u:ie a 2ru#ei dia'o 1. "eacia de hidroliz % se formeaz fenoli.


Ar N N@ ? D H2O O H Ar OH D N2 D H?

!. "eacia cu cianur cuproas % se formeaz nitrili aromatici.


Ar N N@ ? D CuCN Ar CN D N2 D Cu?

#. "eacia de halo$enare % se formeaz deri(ai halo$enai aromatici.


CuCl Ar N N@ ? D CuAr EI tIC: TH= Ar Ar Ar Cl D N2 D Cu? Ar D N2 D Cu? I D N2 D E?

Ar

N N@ A=;

Ar

D N2 D A=0

*lu#r#+#r!tul de di!,#niu

*lu#rur5 de !ril

0. "eacia cu xanto$enat de etil +sarea de potasiu, % se formeaz intermediar esteri ai acidului xanto$enic care/ prin hidroliz/ dau tiofenoli.
Ar N2Cl D E7 C7 OC2H< Ar 7 C7 OC2H< D N2 D ECl 4!nt#'en!t de etil ester !l !$idului 4!nt#'eni$ H2O Ar7H D CO7 D C2H<OH C7 OC2H<

Ar

2."eacia cu acid hipofosforos % se formeaz arene ArN2DCl. D H0PO2 D H2O Q ArH D N2 D H0PO0 D HCl
9R

COMPUI AZOICI
A" AROMATICI ArN=NAr
Ar N N Ar O

!,#deri !"i
!,#4ideri !ti

ArNH NHAr &idr!,#deri !"i E4(


N N CH0 +en,en.!,#./.t#luen

N N

N1CH032

+en,en.!,#./.dimetil!min#+en,en

C>H< C>H<

C>H<

!,#+en,en !,#4i+en,en

N N C>H< O

C>H<

NH

NH

C>H< &idr!,#+en,en

Metode de obinere 1. "educerea nitroderi(ailor aromatici .n mediu alcalin


2 C>H< NO2 FH@ O Zn D N!OH . 2 H2O C>H< O2 NH NH C>H< P H2O &idr!,#+en,en C>H< N N C>H<

!,#+en,en

!. Condensarea nitrozoderi(ailor aromatici cu arilamine primare


N O D H2N CH0COOH PH O 2 P CO2 N N $#m/us !,#i$ !simetri$ CH0

#. Cuplarea compu)ilor diazoici cu fenoli

9B

N N@?

OH

IIC O C>H<O.N!D P C H OH > < P N!?

N N /.&idr#4i!,#+en,en 1$ul#!re #r!nL3

OH

0. Cuplarea compu)ilor diazoici cu amine aromatice


N N@? D NH2 . H? N N /.!min#!,#+en,en 1$ul#!re r#sie3 NH2

*x7 1binerea metiloran-ului . et!/! 9- di!,#t!re! !$idului sul*!nili$


HO07 NH2 D N!NO 2 D HCl HO 07 N N@ Cl D 2N!Cl D 2H2O

!$id sul*!nili$

. et!/! 2- $u/l!re! s5rii de di!,#niu #+"inute


HO07 N N@ Cl D N1CH032 HO . HCl HO 07 N N N1CH032

7!re! de di!,#niu ! !$idului sul*!nili$

N2N.dimetil!nilin!

metil#r!nL 1&eli!ntin52 #r!nL III3

Metil#r!nLul %8i m#di*i$5 stru$tur! %n *un$"ie de $!r!$terul !$id#.+!,i$ !l s#lu"iei. %n mediu sl!+ !$id 1/HX;2<32 neutru s!u +!,i$2 metil#r!nLul se '5se8te su+ *#rm5 de !,#deri !t de $ul#!re '!l+en5 1%n $!re 'ru/! sul*#ni$52 su+ *#rm5 !$id52 7O 0H s!u de s!re2 7O0N!2 este dis#$i!t52 7O0.3: . %n mediu !$id2 su+ !$"iune! /r#t#nil#r2 %n m#le$ul! metil#r!nLului se /r#du$e # re!r!nL!re ! !t#mil#r de &idr#'en 8i ! du+lel#r le'5turil#r: s#lu"i! de metil#r!nL de ine r#8ie d!t#rit5 !/!ri"iei un#r duble legturi conjugate %n m#le$ul5O 07 N N N1CH032 DH D HO HO07 N N H N1CH032

1mediu +!,i$ s!u neutru3

r#8u 1mediu !$id3

Metil#r!nLul !re /r#/riet!te! de !.8i m#di*i$! $ul#!re! %n s#lutie !/#!s5 %n *un$"ie de !ri!"i! /H.ului !$estei!- l! /H Y 029 este r#8u2 l! /H X ;2< este '!l+en./#rt#$!liu2 i!r %n mediu +!,i$ este '!l+en( Pe !$e!st5 /r#/riet!te se +!,e!,5 utili,!re! metil#r!nLului $! indica!or acido5ba'ic s!u indica!or de #*(
2I

&roprieti fizice A,#deri !"ii !r#m!ti$i sunt $#m/u8i s#li,i2 $#l#r!"i2 /u"in s#lu+ili %n !/5( &roprieti chimice 1. idro$enarea % se formeaz compu)i hidrazoici +incolori,
C>H< N=N C>H< D H2 Zn D N!OH: NiAlH; C>H< NH NH C>H<

!,#+en,en 1r#8u3

&idr!,#+en,en 1in$#l#r3

!. 1xidarea !3 $u #4id!n"i sl!+i


C>H< N N C>H< D H2O 2: CrO 0 C>H< N O N C>H< !,#4i+en,en

+3 $u #4id!n"i /uterni$i
C>H< N N C>H< EMnO; 2 C>H< NH2

(" ALI6ATICI A'oderi4a:i" *idra'oderi4a:i" Nu se /#t #+"ine /rin redu$ere! nitr#deri !"il#r !li*!ti$i %n mediu +!,i$ 7e /#t #+"ine /rin #4id!re! &idr!,inei2 urm!t5 de !l$&il!re(
H2N NH2 D 2 HCOOH NH CH=O NH CH=O D 2 CH0I . 2HI CH0 CH0 N N CH=O CH=O

NH CH0

NH CH0

CH0 CH0

NITRODERI;A<I
Nitr#deri !"ii $#n"in %n m#le$ul! l#r un! s!u m!i multe 'ru/e nitr# NO 22 !t#mul de !,#t *iind le'!t de un !t#m de $!r+#n( Clasificare Du/5 n!tur! r!di$!lului &idr#$!r+#n!t2 %n29

Ali*!ti$i /rim!ri- RCH2NO2 se$und!ri R2CHNO2 ter"i!ri R0CNO2 Ar#m!ti$i- ArNO2 Nomenclatur Denumire! unui nitr#deri !t se #+tine /rin !d5u'!re! /re*i4ului nitr# l! numele &idr#$!r+urii de l! $!re deri 5( E4( CH0NO2 nitr#met!n
NO2 nitr#$i$l#&e4!n

Structur
O R N O R N O O R N O .9O2 .9O2 O

Prin di*r!$"i! r!,el#r ? s.! !r5t!t $5 %n 'ru/! nitr# nu e4ist5 le'5turi du+le 8i sim/le2 ele$tr#nii *iind l#$!li,!"i %ntre $ei 0 !t#mi( E4ist5 # $#nLu'!re i,# !lent5 $!re *!$e $! le'5turile s5 *ie e'!le 8i e$&i !lente %ntre ele( Uru/! NO2 este /#l!r5( Uru/! NO2 !re e*e$t !$idi*i!nt !su/r! !t#mil#r de &idr#'en din /#,i"i! Z(
O R CH2 N O O R CH2 N O

Metode de obinere A$enii de nitrare sunt7 93 C!ti#nul nitr#niu2 NO2 D2 %n $!,ul nitr5rii %n *!,5 li$&id52 l! tem/er!tur5 L#!s5( 23 M#le$ul! de di#4id de !,#t2 %n $!,ul nitr5rii %n *!,5 li$&id52 l! tem/er!tur5 %n!lt52 s!u *!,5 '!,#!s5 A'entul de nitr!re ele$tr#*il re,ult5 dintr.un !meste$ de !$id !,#ti$ 8i !$id sul*uri$(
HNO0 D 2 H27O; NO2 D H0O D 2 H7O;

1.Nitrarea alcanilor
22

R H D HONO2

;IIIC

R NO2 D H2O

Al$!nii in*eri#ri se nitre!,5 %n *!,5 '!,#!s52 $u !$id !,#ti$ $#n$entr!t2 l! tem/er!turi ridi$!te de ;II<IIIC( Al$!nii su/eri#ri se nitre!,5 %n *!,5 li$&id52 $u !$id !,#ti$ dilu!t de 9I <I[2 l! tem/er!turi !/r#/i!te de 9IIIC( Uru/! nitr# nu intr5 d#!r %n !numite /#,i"ii2 $! %n $!,ul nitr5rii nu$leului !r#m!ti$2 $i se /#!te !t!8! l! #ri$!re din !t#mii de $!r+#n !i $!tenei2CH0CH2CH0 D 2HONO2 tIC CH0CH2CH2NO2 D CH0CHCH0 D 2H2O NO2 9.nitr#/r#/!n 2.nitr#/r#/!n

)n $#ndi"iile ener'i$e !le re!$"iei # /!rte din m#le$ulele de !l$!n se ru/2 !st*el $5 se #+"in 8i nitr#deri !"i !i #m#l#'il#r in*eri#ri !i !$estui!( 1N! nitr!re! /r#/!nului re,ult5 de$i 8i nitr#met!n2 CH0NO2 8i nitr#et!n3(3
Ar CH0 D HONO2 ;IIIC Ar CH2 NO2 D H2O

!. "eacia halo$enurilor de alchil cu azotit de sodiu sau ar$int 4 se formeaz un amestec de nitroderi(ai )i esteri nitro)i. 2CH01CH23>CH2I D 2A'NO2 Q CH01CH23>CH2NO2 D CH01CH23>CH2ONO D 2A'I R0[ 99[ #. 1xidarea alchilaminelor primare cu perman$anat de potasiu % se formeaz nitroderi(ai teriari. R0CNH2 D 0FO@ Q R0CNO2 D H2O 0. Nitrarea hidrocarburilor aromatice % se efectueaz cu amestec nitrant +acid azotic conc. )i acid sulfuric conc.,/ la 28%388C. Re/re,int5 un! din re!$"iile $ele m!i im/#rt!nte !le $&imiei $#m/u8il#r #r'!ni$i !r#m!ti$i de#!re$e nitr#deri !"ii $#nstituie m!teri!l de +!,5 /entru sinte,e de !l"i $#m/u8i !r#m!ti$i $u !,#t( Prin intermediul !minel#r 8i s5ruril#r de di!,#niu se intr#du$ di*erite 'ru/e *un$"i#n!le /e inelul !r#m!ti$(
Ar H D HONO2 H27O; Ar NO2 D H2O

Uru/! NO2 este un su+stituent de #rdinul II $!re de,!$ti e!,5 nu$leul !r#m!ti$ 8i #riente!,5 $eil!l"i su+stituen"i %n /#,i"i! met!(

20

NO 2 D HNO 0 nitr#+en,en NO2 2 D 2 HNO0 H27O ; P HO 2

NO 2

NO 2 m.dinitr#+en,en NO2 D 2 H27O; . 2 H2O NO2 D NO2 NO2

Pre,en"! unui su+stituent de #rdinul I /e nu$leul !r#m!ti$ 1e4( T#luen3 *! #ri,e!,5 re!$"i! de nitr!re( )n e4$es de !meste$ nitr!nt se #+"in 22;.dinitr#. 8i 22;2>.trinitr#t#luen 1tr#til3(
CH0 2 D 2 HNO0 D 2 H27O; . 2 H2O CH0 NO2 D NO2 CH0 HNO0 O 2N CH0 NO2

NO2 T(N(T(

&roprieti fizice Nitr#deri !"ii !li*!ti$i sunt li$&ide in$#l#re $u /(*( ridi$!te( Nitr#deri !"ii !r#m!ti$i !u mir#s s/e$i*i$ de mi'd!le !m!re2 sunt $#l#r!"i sl!+ %n '!l+en( Tem/er!turile de *ier+ere 8i de t#/ire $res$ $u $re8tere! num5rului de 'ru/e nitr# %n m#le$ul5( 7unt ins#lu+ili %n !/52 u8#r s#lu+ili %n !l$##l2 eter2 +en,en( 7unt su+st!n"e t#4i$e: l! %n$5l,ire l! tem/er!turi %n!lte 1m!i !les /#linitr#deri !"ii3 se des$#m/un i#lent2 e4/l#,i ( &roprieti chimice 1. "eacia de reducere 4 $e! m!i im/#rt!nt5 re!$"ie ! nitr#deri !"il#r( P#!te *i re!li,!t5 $!t!liti$2 $u $!t!li,!t#r met!li$ 1Ni32 s!u $u met!le 1r#l de d#n#r de ele$tr#ni3 8i !$i,i 1r#l de d#n#r de /r#t#ni32 de e4 =e 8i HCl(

2;

R NO2

D FH@2 =e2 Zn O HCl: H2 O $!t( P HO 2

R NH2

!min! /rim!r!

Ar

NO2 D 2=e D >HCl D Ar

Ar NH2

NH2 D 2 =eCl0 D 2 H2O

Ar

NO2

Ar

NO

Ar

N N Ar

Ar NH

NH Ar

nitr#deri !t

nitr#,#deri !t =e2 Zn O HO

!,#deri !t

&idr!,#deri !t

Ar

NO2

Ar

N N Ar O

!,#4ideri !t

Ar

NO2

=e2 Zn O HO

Ar

NH2

!. 5automeria nitro 9 aci4nitro Nitr#deri !"ii /rim!ri 8i se$und!ri /#t e4ist! %n d#u5 *#rme t!ut#mere- nitr# 8i !$i. nitr#( =#rm! nitr# este m!i st!+il5 term#din!mi$ *!"5 de *#rm! !$i.nitr# 1/r#/#r"ie *#!rte mi$53( "eprezentani Nitr#deri !"ii nu se '5ses$ %n n!tur52 de$6t $u *#!rte /u"ine e4$e/"ii( 7unt %n 'ener!l su+st!n"e t#4i$e2 $!n$eri'ene( Ni!rome!anul) C*+,NO%2 este un li$&id in$#l#r2 $u utili,5ri reduse( 7e *#l#se8te $! s#l ent /entru unele r58ini sinteti$e( Ni!roben'enul) C1*/,NO%2 este un li$&id '5l+ui2 $u mir#s de mi'd!le !m!re2 t#4i$2 m!i !les %n st!re de !/#ri( Nitr#+en,enul este ins#lu+il %n !/5 8i neutru( 7e *#l#se8te $! m!terie /rim5 /entru #+"inere! !nilinei 8i +en,idinei2 i!r $! su+st!n"5 #d#r!nt52 su+ numele de esen"5 de mir+!n2 l! #+"inere! /!r*umuril#r( m5Dini!roben'enul) C1*3-NO%.%2 este *#l#sit l! #+"inere! m.*enilendi!minei 8i ! m. nitr#!nilinei( %)3)15Trini!ro!oluenul -Tro!ilul.) C1*%-NO%.+C*+ este un $#m/us $rist!lin '5l+ui( Este *#!rte st!+il2 se /5stre!,5 indi*erent de $#ndi"iile de tem/er!tur5 8i umidit!te2 *5r5 ! se de'r!d!( Este e4/l#,i 2 d!r num!i du/5 !m#rs!re( 7e *#l#se8te %n /r#ie$tilele de !rtilerie s!u +#m+ele de ! i#n( %)3)/5Trini!ro0enolul -Acid #icric.) C1*%-NO%.+O* este un s#lid de $ul#!re '!l+en52 e4/l#,i ( 7e *#l#se8te l! identi*i$!re! &idr#$!r+uril#r !r#m!ti$e $u $!re *#rme!,5 $#m/le$8i $u tr!ns*er de s!r$in52 numi"i #icra:i(

NITROZODERI;A<I
C#n"in %n m#le$ul5 'ru/! *un$"i#n!l5 nitr#,# NO(
2<

7unt i,#l!+ili d#!r nitr#,#deri !"ii !li*!ti$i ter"i!ri 1R0CNO3 8i $ei !r#m!ti$i ter"i!ri( Nitr#,#deri !"ii /rim!ri 8i se$und!ri sunt inst!+ili 8i tre$ %n *#rmele t!ut#mere m!i st!+ile2 i,#nitr#deri !"i( Metode de obinere 1. Nitrozarea fotochimic a hidrocarburilor alifatice cu clorur de nitrozil RH D NOCl Q RNO D HCl !. Nitrozarea direct a aminelor 4 aminele teriare aromatice: $rupa nitrozo ocup exclusi( poziia para
N1CH032 D HNO2 N O erde N O N1CH032 N1CH032 DH N1CH032

N OH '!l+en./#rt#$!liu

. aminele secundare mixte $#ndu$ l! *#rm!re! nitr#,#!minel#r $!re2 /rin tr!ns/#,i"ie =is&er.He// %n mediu !$id2 se tr!ns*#rm5 %n /!r!nitr#,#!l$&il*enil!mine se$und!re
R NH N!NO2 D HCl R N N=O HCl R NH

N=O

#. Nitrozarea fenolilor % se formeaz p4nitrozofenoli alturi de cantiti mici de o4 nitrozofenol +raport 1271,
OH HNO2 . H2O N=O OH

0. "educerea nitrobenzenului
C>H<NO2 Zn D NH;Cl C>H< N=O

&roprieti fizice Nitr#,#deri !"i !li*!ti$i sunt $#l#r!"i %n !l+!stru intens(


2>

Nitr#,#deri !"ii !r#m!ti$i sunt $#l#r!"i %n erde( Nitr#+en,enul %n t#/itur52 s#lu"ie s!u !/#ri este un m#n#mer $#l#r!t %n erde( )n 'ener!l2 nitr#,#deri !"ii se dimeri,e!,52 /r#$es %ns#"it de dis/!ri"i! $ul#rii d!t#rit5 dis/!ri"iei $r#m#*#rului N=O( &roprieti chimice Nitr#,#deri !"ii sunt m!i re!$ti i de$6t nitr#deri !"ii 8i de !$ee! nu se /#t $#nser ! tim/ %ndelun'!t( 1. 1xidarea cu a$eni oxidani + N1#/ RNO D FO@ Q RNO2 !. "educerea cu hidro$en .n stare nsc<nd % se formeaz amine.
R NO D ;FH@ Me D HCl R NH2 D H2O
!

1!/ ;Mn10, % se formeaz nitroderi(ai.

#. "eacia de condensare !3 $u !nilin5 se *#rme!,5 a'oben'en"


C>H< N O D H2N C>H< P H2O C>H< N N C>H<

+3 $u *enil&id#4il!min5 se *#rme!,5 a'o=iben'en"


C>H< N O D HN C>H< OH P H2O C>H< N N C>H< O

"eprezentani Nitrozobenzenul %n st!re de !/#ri 8i %n s#lu"ie !re $ul#!re erde 1m#n#mer32 i!r %n st!re s#lid5 1dimer3 este in$#l#r( p4Nitrozofenolul este *#l#sit l! identi*i$!re! *en#lil#r( )n /re,en"! !$idului sul*uri$ *#rme!,5 ind#*en#li $#l#r!"i %n r#8u2 i!r %n mediu !l$!lin $#l#r!"i %n !l+!stru(

2H