Sunteți pe pagina 1din 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI FACULTATEA DE MANAGEMENT MASTER: Administrarea afaceri !r " Or#ani$at %rin &De%artament' de F!

rmare (ermanent)" Anul universitar: 2004-2005

PROIECT
la disciplina

Gestiunea Resurselor Umane

Coordonator: Prof. univ. dr. Alexandrina Deaconu

Echipa de studeni: ........................

GALAI - ar!ie "##$-

CUPRINS

%. Anali&a a ' anun(uri de an)a*are pu+lica!e ,n pres-..........." %.%. /crisoare de 0o!ivare...................%1 %.". /crisoare de reco0andare................%' ". 2i3a pos!ului : pre&en!are 3i anali&a a unui pos! de 4 5rand 0ana)er 6.%7 1. Cea 0ai in!eresan!- experin(- de for0are prin care a0 !recu!....%8 $. Procedura de evaluare de la or)ani&a(ia din care face0 par!e 3i influen(ele pe care le exerci!- asupra perfor0an(elor noas!re........."# '. /!ra!e)ia de carier- pornind de la o anali&- /9OT........."" 7. :n!re+-ri pen!ru an)a*area unui ;5rand 0ana)er6........."1

"

1. Analiza a 5 anunuri de anga are pu!licate "n pres#


%. a. 2ir0a de Rela!ii Pu+lice - pos!ul de Asis!en! de Proiec!

Iden!ific-0 ,n cadrul anun(ului< infor0a(ii cu privire la ur0-!oarele aspec!e: O*iect' de acti+itate ,i dimensi'nea !r#ani$a-iei - 2ir0a de rela(ii pu+lice - 2ir0a face par!e din!r-o re(ea in!erna(ional (r!fi ' %!st' 'i - Es!e +ine repre&en!a! prin cerin(ele 3i responsa+ili!-(ile c=eie - Es!e un pos! co0plex care ,0+in- cuno3!in(e de 0ana)e0en!ul proiec!elor cu cele de co0er! in!erna!ional< si or)ani&area lici!a!iilor 1

- /olici!area de cuno3!in(e de li0+- en)le&-< si experien!a in cadrul unei co0panii in!e!ionale< fap! care eli0in- o par!e din posi+ilii candida(i Ni+e ' de %re#)tire - Es!e un pos! care solici!- pre)-!ire 3i experien(- ,n !rei 0ari do0enii :managementul proiectelor, limba englez , licitatii internationale ->ivelul de pre)-!ire solici!a! a!ra)e nu0ai persoane pre)-!i!e< care solici!- un salariu a!rac!iv E+! '-ia carierei - >u sun! 0en(iona!e ,n anun( ele0en!e ce (in de evolu(ia ul!erioar- ,n or)ani&a(ie C!ndi-ii sa aria e ->u sun! pre&en!a!e infor0a(ii cu privire la salariu C!ndi-ii s%ecia e -/un! cele cu privire la experien!a in do0eniu -Candida!ul !re+uie sa fie licen!ia! in econo0ie Termen' de trimitere a C./ ' 'i ->u es!e prev-&u! un !er0en< dar se 0en(ionea&- o adresa de e-0ail -/un! necesare reco0and-ri de la an)a*a!orii an!eriori ('ncte s a*e a e an'n-' 'i /Lips- !o!al- de condi(ii salariale -Pos! s!ufos cu foar!e 0ul!e cerin(e< f-r- a preci&a a!rac!ivi!a!ea salariului ->u se 0en(ionea&- da!a p?n- la care se po! !ri0i!e C@-uri 3i scrisori de in!en(ie ('ncte tari a e an'n-' 'i -Responsa+ili!-(i precis con!ura!e -Cerin(e sin!e!ice enun(a!e -2ir0- de renu0e in!erna(ional $

%.+. 2ir0a Araf! Ro0ania - pos!ul de Asis!en! 5rand

ana)er

Iden!ific-0 ,n cadrul anun(ului< infor0a(ii cu privire la ur0-!oarele aspec!e: O*iect' de acti+itate ,i dimensi'nea !r#ani$a-iei - >u se preci&ea&- ,n anun( (r!fi ' %!st' 'i Es!e +ine repre&en!a! prin cerin(ele 3i responsa+ili!-(ile c=eie Es!e un pos! co0plex care ,0+in- cuno3!in(e de 0arBe!in)< s!ra!e)ii de 0arBe!in)< pro0ovarea 0-rcilor< ca0panii de pu+lici!a!e< cuno3!in(e de operare pe co0pu!er '

/olici!area de cuno3!in(e la nivel superior a li0+ii en)le&e< fap! care eli0in- o par!e din posi+ilii candida(i Candida!ul !re+uie sa fie ones!< crea!iv< o fire dina0ica

Ni+e ' de %re#)tire - Es!e un pos! care solici!- o diplo0a in econo0ie< si even!ual un 0as!er in 0arBe!in) ->ivelul de pre)-!ire solici!a! a!ra)e nu0ai persoane pre)-!i!e< care solici!- un salariu a!rac!iv E+! '-ia carierei - Pos!ul ofer- opor!uni!a!ea unei cariere de succes C!ndi-ii sa aria e -Pac=e!ul salarial es!e foar!e +un< 3i include salariu lunar< 0a3in- 3i co!- din profi! C!ndi-ii s%ecia e -/un! cele cu privire la cuno3!in(ele de 0arBe!in)< diplo0a in econo0ie cuno3!in(ele de li0+i s!r-ine 3i IT -@?rs!a solici!an!ului !re+uie s- fie in *ur de 1' de ani Termen' de trimitere a C./ ' 'i ->u es!e prev-&u! un !er0en de !ri0i!ere a C@-ului< dar se 0en(ionea&- adresa sediului< !elefon< fax< adres- e-0ail< adresa de in!erne!. ('ncte s a*e a e an'n-' 'i ->u se 0en(ionea&- da!a li0i!- de !ri0i!ere a C@-urilor. ('ncte tari a e an'n-' 'i -Cerin(e clar enun(a!e -Responsa+ili!-(i precis con!ura!e -2ir0- de renu0e in!erna(ional -Pac=e! salarial a!rac!iv

%. c. 2ir0a An!al In!erna!ional >e!CorB- pos!ul de Direc!or econo0ic D a!eriale de cons!ruc(ii- indus!rie- 5ucure3!i E

Iden!ific-0 ,n cadrul anun(ului< infor0a(ii cu privire la ur0-!oarele aspec!e: O*iect' de acti+itate ,i dimensi'nea !r#ani$a-iei - 2ir0a es!e lider ,n indus!ria 0a!erialelor de cons!ruc(ii D Cu0p-rareF De&vol!are de capaci!-(i de produc(ie E - 2ir0a face par!e din )rupul GP/P /iBlossHI Par!ner ana)e0en! Consul!in) L!d. J

(r!fi ' %!st' 'i - Es!e +ine repre&en!a! prin cerin(ele 3i responsa+ili!-(ile c=eie - Es!e un pos! co0plex care ,0+in- cuno3!in(e !e=nice< econo0ice< even!ual cons!ruc(ii sau cons!ruc(ii 0a3ini - /olici!area de cuno3!in(e de li0+- en)le&- sau )er0an- 3i even!ual 0a)=iar-< fap! care eli0in- o par!e din posi+ilii candida(i - Cuno3!in(e ,n!oc0ire s!udii de fe&a+ili!a!e< de pia(-< calcul de inves!i(ii< con!rollin) pen!ru proiec!e Ni+e ' de %re#)tire - Es!e un pos! care solici!- pre)-!ire 3i experien(- ,n do0enii precu0 : !omeniul te"nic, economic, eventual construc#ii sau construc#ii ma$ini, limbi str ine ->ivelul de pre)-!ire solici!a! a!ra)e nu0ai persoane pre)-!i!e< care solici!- un salariu a!rac!iv E+! '-ia carierei - /un! 0en(iona!e ,n anun( ele0en!e ce (in de perspec!ivele ,n cadrul fir0ei< referi!oare la ac!ivi!-(i de conducere dup- 1-' ani C!ndi-ii sa aria e ->u sun! pre&en!a!e infor0a(ii cu privire la salariu C!ndi-ii s%ecia e -/un! cele cu privire la cuno3!in(ele !e=nic < econo0ice< cons!ruc(ii sau cons!ruc(ii 0a3ini< cuno3!in(ele de li0+i s!r-ine - /upli0en!ar se solici!- o personali!a!e solid- 3i 0o+il-< orien!a!c-!re succes 3i randa0en! cu +une cali!-(i de co0unicare 3i or)ani&are - /olici!an!ului !re+uie s- fie !?n-r - C@-ul !re+uie sa fie ,n dou- li0+i < s- fie ,nso(i! de po&-< 3i !re+uiesc !ri0ise copii dup- cer!ifica!e su+ indica!ivul C- "18$# Termen' de trimitere a C./ ' 'i - >u es!e prev-&u! un !er0en de !ri0i!ere a C@-ului<dar se 0en(ionea&- supli0en!ar adresa sediului< !elefon< fax< adres- e-0ail. 8

('ncte s a*e a e an'n-' 'i /Lips- !o!al- de condi(ii salariale -Pos! s!ufos cu foar!e 0ul!e cerin(e< f-r- apreci&a a!rac!ivi!a!ea salariului ('ncte tari a e an'n-' 'i -2ir0- de renu0e in!erna(ional -Cerin(e clar enun(a!e -Responsa+ili!-(i precis con!ura!e

%. d. Co0pania 2ar0exper! L pos!ul de Direc!or de

arBe!in)

Iden!ific-0 ,n cadrul anun(ului< infor0a(ii cu privire la ur0-!oarele aspec!e: O*iect' de acti+itate ,i dimensi'nea !r#ani$a-iei

- 2ir0a es!e i0por!a!or 3i dis!ri+ui!or na(ional de 0edica0en!e 3i produse parafar0aceu!ice (r!fi ' %!st' 'i Es!e +ine repre&en!a! prin cerin(ele 3i responsa+ili!-(ile c=eie Presupune s!a+ilirea poli!icii di s!ra!e)iei de 0arBe!in) a unei co0panii 0ari /olici!- cuno3!in(e avansa!e de operare PC< li0+- en)le&- si experien(- ,n do0eniu

Ni+e ' de %re#)tire - Es!e un pos! care solici!- experien(- relevan!- ,n coordonarea unui depar!a0en! de 0arBe!in) - >ivelul de pre)-!ire solici!a! a!ra)e persoane pre)-!i!e< care solici!- un salariu a!rac!iv E+! '-ia carierei - >u sun! 0en(iona!e ,n anun( ele0en!e ce (in de evolu(ia ul!erioar- ,n or)ani&a(ie C!ndi-ii sa aria e - /e ofer- un pac=e! salarial 0o!ivan!< si opor!uni!a!ea ac!iv-rii ,n cadrul unei ec=ipe de profesioni3!i< pe o pia(- ,n per0anen!co0pe!i(ie. C!ndi-ii s%ecia e - /un! cele cu privire la profilul candida!ului< 3i anu0e< capaci!a!e de co0unicare< coordinare< spiri! de ec=ip- /upli0en!ar se solici!- experien(- ,n do0eniu - Cuno3!in(e avansa!e de operare PC si li0+- en)le& Termen' de trimitere a C./ ' 'i -Ter0enul es!e da!a de "#.#"."##$< si se preci&ea&- o adres- de e0ail 3i un nu0-r de fax ('ncte s a*e a e an'n-' 'i ->u pre&in!- punc!e sla+e. %#

%. e. 2ir0a Euro!a+ros Co0-pos!ul de Repre&en!a! @?n&-ri D1 locuriE

Iden!ific-0 ,n cadrul anun(ului< infor0a(ii cu privire la ur0-!oarele aspec!e: O*iect' de acti+itate ,i dimensi'nea !r#ani$a-iei - >u se preci&ea&- ,n cadrul anun(ului (r!fi ' %!st' 'i %%

- Es!e +ine repre&en!a! prin cerin(ele 3i responsa+ili!-(ile c=eie - Es!e un pos! care ,0+in- cuno3!in(e !e=nice< econo0iceD co0ercialeE - /olici!area de cuno3!in(e de li0+- en)le&- < s!udii superioare< experien(- ,n do0eniu< carne! de conducere

Ni+e ' de %re#)tire - Es!e un pos! care solici!- pre)-!ire 3i experien(- ,n do0enii precu0 : !omeniul te"nic, economic,limbi str ine - /e cer s!udii superioare E+! '-ia carierei - >u sun! 0en(iona!e ,n anun( ele0en!e ce (in de perspec!ivele ,n cadrul fir0ei C!ndi-ii sa aria e ->u sun! pre&en!a!e infor0a(ii cu privire la salariu C!ndi-ii s%ecia e -/un! cele cu privire la cuno3!in(ele !e=nice < econo0ice< cuno3!in(ele de li0+i s!r-ine -/upli0en!ar se solici!- carne! de conducere< do0iciliu in 5ucures!i -/e solici!- experien(- ,n do0eniu Termen' de trimitere a C./ ' 'i - >u es!e prev-&u! un !er0en de !ri0i!ere a C@-ului<dar se 0en(ionea&- supli0en!ar un nu0-r de fax 3i adresa e-0ail. ('ncte s a*e a e an'n-' 'i /Lips- !o!al- de condi(ii salariale ->u se 0en(ionea&a da!a li0i!- de !ri0i!ere a C@-ului ('ncte tari a e an'n-' 'i -Cerin(e clar enun(a!e

%"

%.%. /crisoare de 0o!ivare


...................... %M.#"."##$

I> ATE>I A DEPARTA E>TNLNI DE RE/NR/E N A>E

- nu0esc ...........................< sun! a+solven!- a Acade0iei de /!udii Econo0ice< 2acul!a!ea de Co0er!< pro0o(ia %MMK< 3i sun! in!eresa!- de anun(ul du0neavoas!r-< pu+lica! ,n s-p!-0?nalul Capi!al din "# 0ar!ie "##$. i-a0 ,ncepu! cariera la o fir0a de co0erciali&are a produselor cos0e!ice 3i a0 prac!ica! profesia de asis!en! 0arBe!in) !i0p de " ani. Dup- aceas!- perioad- a0 prac!ica! profesia de 0ana)er al depar!a0en!ului de 0arBe!in) din cadrul fir0ei respec!ive.:n pre&en! a0 3i un 0as!er in s!ra!e)ii de 0arBe!in). - consider un candida! po!rivi! pen!ru pos!ul oferi! de du0neavoas!ra< da!ori!experien(ei pe care o a0 in do0eniu< si a s!udiilor ur0a!e. Pos!ul 0a a!ra)e prin posi+ili!a!ea de a-0i cons!rui o carier- ,n cadrul unei fir0e de succes. Pen!ru da!e supli0en!are despre cariera 3i cuno3!in(ele 0ele a3!ep! s- 0con!ac!a(i pen!ru un in!erviu< la !el. #K"1.7K1M"%

@- 0ul(u0esc< ...........................

%1

CURRICULUM .ITAE
NUME: (RENUME: DATA NATERII: LOCUL NATERII: STARE CI.IL0: DOMICILIUL: STUDII: ........... .................... "'.#'.%MK' Gala(i C-s-!ori!/!r. Por!ului< nr. K< Gala(i Liceul Econo0ic Gala(i< pro0o(ia %MM1 Acade0ia de /!udii Econo0ice 5ucure3!i< 2acul!a!ea de Econo0ia Indus!riei< pro0o(ia %MMK LIMBI STR0INE: CUNOTIN1E O(ERARE (C: E.OLU1IA (ROFESIONAL0: Ger0ana: scris 3i vor+i! En)le&a: scris 3i vor+i! 9I>DO9/ OP< O22ICE OP %MMK-%MMM Asis!en! %MMM - pre&en! arBe!in)< 5ea Cos0e!ics< Gala(i arBe!in)< 5ea Cos0e!ics< Gala(i

ana)er

LUCR0RI DE S(ECIALITATE SEMNIFICATI.E

-/!ra!e)ia de 0arBe!in)< ca0pania pro0o(ional- 3i lansarea pe pia(- a )a0ei de produse 4Cris!al6< ,n "### -/!udii de pia(-< pen!ru evaluarea cap0paniilor pu+lici!are 3i a i0pac!ului pe pia(- a unor linii de produse precu0 4Cris!al6< 4Everlas!6< 4Deea6.

ATESTATE (ROFESIONALE

as!erand 4/!ra!e)ii de

arBe!in)6< I>DE 5ucure3!i

icrosof! Office Professional

- Exper! evalua!or A>E@AR 2OBB3: Pli0+-rile ,n aer li+er

Da!a<

/e0n-!ura<

%$

%.". /crisoare de reco0andare


S4C4 BEA COSMETICS S4A4 Str4 F !ri !r5 nr4 6 Te 47fa8: 9:;</=>>>6>

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Referit!r a: ac!ivi!a!ea d-nei ........................ < ,n cali!a!e de

arBe!in)

ana)er

:n cali!a!e de direc!or )eneral la /.C. BEA COSMETICS /.A. a0 avu! pl-cerea scola+ore& cu d-na 4444444444444444444444 de-a lun)ul celor K ani pe!recu(i de du0neaei in cadrul co0paniei noas!re. Es!e o persoan- dina0ic-< consecven!-< cu o o for0a(ie profesional- iar ac!ivi!a!ea dus- in cadrul depar!a0en!ului de 0arBe!in) a a*u!a! in!r-un 0od esen(ial fir0a noas!ra sdevin- lider pe se)0en!ul de pia!- c-ruia i se adresea&- produsele noas!re. Aprecie& cuno3!in(ele de 0arBe!in) ale d-nei Larisa i=ai 3i o reco0and pen!ru ocuparea unui pos! de 5rand ana)er in cadrul co0paniei dvs.

Da!a< %'.#"."##$

/e0n-!ura< Direc!or )eneral< ec. Apos!ol Geor)e

%'

$. %i&a postului de '(rand )anager' la S.C. C*NSU+, E-PRES S.A..alai

2IPA DE PO/T
DENUMIRE (OST: 5RA>D A>AGER DE(ARTAMENT: arBe!in) DENUMIREA SU(ERIORULUI DIRECT:

arBe!in)

ana)er

OBIECTI.ELE5 SARCINILE I RES(ONSABILIT01ILE AFERENTE (OSTULUI O*iecti+e: crearea< de&vol!area 3i pre&en!area 0-rcii pen!ru a face fa(concuren(ei pe pia(-. M!da it)-i de e+a 'are a ?nde% inirii !*iecti+e !r : 0ana)erul depar!a0en!ului de 0arBe!in) va 0en(iona proiec!ele care !re+uie reali&a!e< perioada de reali&are precu0 3i !i0pul efec!iv de lucru< va 0en(iona si!ua(iile ,n care nu s-au lua! anu0i!e deci&ii da!ori!- lipsei infor0a(iilor 3i si!ua(iile ,n care rapoar!ele 0en(iona!e au a*u!a! conducerea fir0ei ,n procesul deci&ional. /e vor efec!ua s!udii de pia(- pen!ru 0oni!ori&area i0ple0en!-rii s!ra!e)iilor de 0arBe!in) 3i ca0paniilor pu+lici!are. Sarcini : folosirea cuno3!in(elor lua!e din cercet)ri e de %ia-) pen!ru ,0+un-!-(irea i0a)inii 0-rciiQ planificarea 3i i0ple0en!area strate#iei de mar@etin# pen!ru 0-rcile co0panieiQ asi)urarea s'cces' 'i m)rcii< 3i o+(inerea unei i0a)ini favora+ile< s!a+ile pe pia(-Q coordonarea 3i instr'irea personaluluiQ iden!ificarea de noi !%!rt'nita-i 3i !endin(e pe pia(-Q +un- cunoa3!ere a %ie-ei 3i a evolu(iei v?n&-rilorQ pro0ovarea 0-rcilor< de&vol!area cam%anii !r %'* icitareQ m!nit!ri$area re&ul!a!elor ca0paniilorQ s!a+ilirea !*iecti+e !r ce !re+uie a!inse L pe !er0en scur!< 0ediu 3i lun) 0oni!ori&area ac!ivi!-(ii c!m%etit!ri !r de pe pia(Res%!nsa*i it)-i : r-spunde de s!a+ilirea 3i i0ple0en!area s!ra!e)iilor de 0arBe!in) r-spunde de s!a+ilirea 3i i0ple0en!area ca0paniilor de pu+lici!a!eQ %7

r-spunde de succesul pe pia(- al 0-rcilor co0paniei. Re a-ii : de cola+orare cu celelal!e depar!a0en!e

D e p a rta m e n t d e V a n z a ri

D e p a r ta m e n t d e C e r c e ta r e d e P ia ta

D e p a r ta m e n tu l C o m e r c ia l

D e p a r ta m e n tu l d e P r o d u c tie

INTERAC1IUNEA CU FACTORI EATERNI:

A g e n tii d e P u b lic ita te C o m p a n ii d e C e rc e ta re d e P ia ta A g e n tii M e d ia A g e n tii d e D e s ig n A g e n tii d e P R

%K

S(ECIFICA1IILE (OSTULUI St'dii : s!udii superioare econo0ice E8%erien-) : experien(- ,n 0arBe!in)< sau persoana se va for0a ,n cadrul fir0eiQ (r!fi : persoan- in!eli)en!-< anali!ic-< dina0ic-< crea!iv-< capa+il- de a re&olva rapid pro+le0e co0plexe le)a!e de specificul fir0ei Q ener)ia 3i =o!-r?rea necesare pen!ru a ,0+un-!-(i re&ul!a!ele afacerii focusare pe dorin(ele 3i preferin(ele clien(ilor a+ili!a!ea de a lucra in ec=ip cali!-(i de lider: 0o!ivarea< influien(area< for0area personalului flexi+ili!a!e: adap!area la diferi!e si!ua(ii in!e)ri!a!e SALARIBARE : '## L %'## Euro< 0a3in-< !elefon< ,n unele ca&uri asi)urare 0edical-.

Data

Semn)t'ra

%8

/. Cea 0ai interesant# e1perien# de 2or0are prin care a0 trecut


A4 444444444444444444444444444 :n opinia 0ea cea 0ai in!eresan!- experien(- profesional- prin care a0 !recu! ,n do0eniul an)a*-rii a fos! a!unci c?nd a0 decis s- an)a*e& pe pos!ul de Rasis!en! 0ana)er*uniorR un cola+ora!or. A0 da! un anun( si0plu la &iar< la 0ica pu+lici!a!e< Ran)a*e& econo0is! f-rexperien(-R - rela(ii supli0en!are la !elefon .... 3i dou- s-p!-0?ni nu f-cea0 dec?! sr-spund la !elefon. A0 fos! eviden! o )re3eal-. Dar din )re3eli ,nve(i 3i dup- o lun- a0 da! un nou anun( ,n care specifica0 cerin(ele pos!ului< responsa+ili!-(ile< nivelul salarial ne)ocia+il 3i o adres- de e-0ail 3i o c-su(- po3!al- unde se pu!eau !ri0i!e C@-uri. A0 ales ' persoane care ,n opinia 0ea pu!eau sa!isface exi)en(ele pos!ului< a0 pro)ra0a! un in!erviu 3i ,n!r-o s-p!-0?n- a0 an)a*a! pen!ru pro+- o persoan- care a ,ndeplini! cerin(ele i0puse de 0ine. A0 c?3!i)a! !i0p< experien(- 3i 0i-a0 ex!ins ac!ivi!-(ile financiare 3i la al!e socie!-(i. Da!a: "%.#1."##$ B4 44444444444444444444444444444 Cea 0ai in!eresan!- experien(- profesional- prin care a0 !recu! a fos! pri0a an)a*are ,n ur0a repar!i(iei )uverna0en!ale. A0 fos! repar!i&a! la Co0+ina!ul /iderur)ic Gala(i< la /erviciul Planificare. Ceea ce 0-a surprins ,n pri0ul 0o0en! a fos! c- nu exis!au diferen(e se0nifica!ive ,n!re lucr-rile reali&a!e de personalul cu s!udii superioare 3i personalul cu s!udii 0edii. :n al doilea r?nd a0 fos! surprins c- ni0eni nu dorea s--0i ara!e ce face. :n al !reilea r?nd< a0 re0arca! c- nu avea i0por!an(- ce lucra0< dac- avea0 ini(ia!ive sau nu. Con!a ora venirii 3i plec-rii de la serviciu 3i vec=i0ea ,n 0unc-. Res!ul era 0ai pu(in i0por!an! ,n s!a+ilirea salariului. A0 con3!ien!i&a! ,n acea perioad- c- nu exis!- perfor0an(- f-r- responsa+ili!a!e 3i cali!a!e f-r- sa!isfac(ii 0orale 3i 0a!eriale. Dup- %M8M a0 avu! oca&ia s- desf-3or ac!ivi!a!e ca func(ionar de s!a!. Po! afir0a c- sis!e0ul de perfec(ionare se +a&ea&- ,n con!inuare pe s!udii 3i vec=i0e< c- nu exis!s!i0ulare se0nifica!iv-< indifiren! ce faci<3i sis!e0ul rela(ional a r-0as funda0en!al pen!ru ocuparea unui pos!. %M

3. Procedura de e4aluare de la organizaia din care 2ace0 parte &i in2luenele pe care le e1ercit# asupra per2or0anelor noastre

(ROIECT
F'nc-ii ,i tarife a S4C4 CONSULT EA(RES S4A4
Nr4 F'nc-ie crt4 >4 Ad0inistrator ". 5irector Cerin-e Tarif !rar / ei Min4 Ma84 "'#.### $##.###

1.

)anager 1

$.

)anager $

'.

Super4izor Senior 1

7.

K.

Senior $

8.

Instructor 1

Repre&en!an! le)al al fir0ei ini0 %" ani de experien(- ,n consul!an(-< lic=id-ri de ,n!reprinderi< evalua!ori< or)ani&a!or de pro)ra0e de pre)-!ire. Audi!or fiscal< exper! con!a+il capa+il s- supervi&e&e !oa!e "##.### 1##.### ac!ivi!-(ile fir0ei. Are calificarea profesional- necesar- pen!ru a pu!ea ad0inis!ra lic=id-ri< evalu-ri 3i reor)ani&-ri de ,n!reprinderi ,n nu0e propriu Pes!e K ani de experien(- ,n do0eniile consul!an(-< lic=id-ri< evalua!ori< or)ani&a!or pro)ra0e de pre)-!ire. R-spunde ,n fa(a ad0inis!ra!orului sau direc!orului dar ,n res! es!e responsa+il pen!ru %##.### "##.### !oa!e aspec!ele ad0inis!r-rii. Experien(- ,n !oa!e ac!ivi!-(ile fir0ei 3i considera! foar!e co0pe!en!. 7-K ani de experien(-< exper! con!a+il< lic=ida!or sau audi!or fiscal cu ap!i!udini 0ana)eriale 3i co0erciale +ine de&vol!a!e. Tre+uie sfie ,n per0anen(- a!en! la opor!uni!-(i 3i la nevoile clien!ului de a 8#.### %1#.### ,0+un-!-(i eficien(a afacerii prin aducerea de noi veni!uri sau prin di0inuarea cos!urilor. '-7 ani de experien(-. A reali&a! proceduri de lic=idare< evaluare< '#.### %##.### reor)ani&are 3i a concepu! 0ai 0ul!e pro)ra0e de pre)-!ire profesional-. A condus ec=ipe de %-1 oa0eni. "-$ ani de experien(-. Asis!- la planificarea unor ac!ivi!-(i de dificul!a!e 0edie 3i 0ic-. /e ocup- de sec(iuni 0ai dificile ,n cadrul 1#.### $#.### unor pro)ra0e de di0ensiune 0are< care an!renea&- cos!uri 0ai 0ari de %#.### N/D. Propune spre apro+are< la supervi&or< pro)ra0e de ac!ivi!a!e sau 0-suri de reducere a cos!urilor. %-" ani de experien(-. Reali&ea&- ac!ivi!-(i ,n !eren pen!ru pro)ra0e de p?n- la %.### N/D 3i asis!- pe !eren pen!ru pro)ra0e cu valoare ,n!re %.### N/D 3i %#.### N/D. Lunar sau !ri0es!rial es!e au!orul "1.### 1#.### unor rapoar!e de ac!ivi!-(i< finali&a!e cu propuneri de a!ra)ere de noi finan(-ri sau la reducere a c=el!uielilor. %8.### "'.### #-" ani experien(-. A+solven! de ,nv-(-0?n! universi!ar de lun)"#

Nr4 crt4

F'nc-ie

Cerin-e

Tarif !rar / ei Min4 Ma84

M.

Instructor $

%#.

Secretar#

%%.

*perator calculator %". %uncionar

dura!-< f-r- experien(- ,n 0unc- sau cu experien(- redus-. Lucrea&su+ suprave)=erea personalului 0ai experi0en!a!. Propune 3i sus(ine planuri de lec(ii. Es!e au!or de !es!e de verificare 3i supor!uri de curs pen!ru diverse pro)ra0e de pre)-!ire. Ini(ia&- planuri de 0arBe!in) pen!ru de&vol!area afacerii. A sus(inu! "# de serii de pre)-!ire din pro)ra0ul ECDL 3i a fos! evalua! de cursan(i 3i supervi&or cu califica!ivul Rfoar!e +ineR. #-% ani de experien(-. Es!e ins!ruc!or ECDL acredi!a!. A sus(inu! 1 serii de pre)-!ire din pro)ra0ul ECDL 3i a fos! evalua! de cursan(i %'.### "#.### 3i supervi&or cu califica!ivul R+ineR< Rfoar!e +ineR sau Rexcelen!R. Es!e responsa+il de ac!ivi!a!e 3i propune 0-suri de de&vol!are a afacerii c-!re supervi&or. Are cer!ifica! ECDL. Es!e a0a+il- 3i ,n(ele)-!oare cu clien(ii 3i personalul din fir0-. Respec!- s!ric! pro)ra0ul de lucru< r-spunde fru0os la !elefon 3i no!ea&- fiecare fap! se0nifica!iv pen!ru a-l %'.### "#.### infor0a de conduc-!orul fir0ei. :nre)is!rea&- docu0en!ele de in!rare-ie3ire din fir0-. Te=noredac!ea&- 0a!eriale pen!ru personalul din fir0- nu0ai cu acordul conduc-!orului de fir0-. Cer!ifica! ECDL.
%#.### %'.###

%1.

6unior 1

%$.

6unior $

Cer!ifica! ECDL. ine eviden(a pri0ar- a veni!urilor 3i c=el!uielilor. /u+ ,ndru0area unui func(ionar cu 0ai 0ul!%".### %'.### experien(-. Reali&ea&- planuri de afaceri< s!udii de evaluare< eviden(- con!a+il- pri0ar- 3i anali!ic- Dinclusiv +alan(e de verificare 3i +ilan(E< rapoar!e de audi! financiar. Cer!ifica! ECDL< s!uden!. Pre)-!e3!e cursuri pen!ru pro)ra0ul ECDL. Asis!- la reali&area oric-rei lucr-ri din fir0-< verific%".### %'.### cali!a!ea !e=noredac!-rilor< r-spunde de anu0i!e ac!ivi!-(i sau proceduri pe care le-a pri0i! ca responsa+il. Lucrea&- 0axi0 $ ore pe &i. Con!ri+uie la populari&area ac!ivi!-(ilor din fir0-. /!uden!. Pre)-!e3!e cursuri pen!ru pro)ra0ul ECDL. @erificcali!a!ea !e=noredac!-rilor. Con!ri+uie la populari&area ac!ivi!-(ilor %#.### %".### din fir0-.

"%

5. Strategia de carier# pornind de la o analiz# S7*,


Aceas!- s!ra!e)ie sau 0ai +ine &is !e=nic- a0 aplica!-o 3i ,n anali&a celor cinci anun(uri de an)a*are. Pen!ru fir0a Dor)ani&a(iaE pe care o repre&in! aprecie& c- se poa!e reali&a o anali&/9OT sin!e!ic-< a3a cu0 re&ul!- din cele pre&en!a!e ,n con!inuare. ('ncte tari ('ncte s a*e - experien(- ,n do0eniu - lucrul de unul sin)ur f-rcola+ora!ori - cunos!in!e PC< li0+a en)le&- 0as!er in s!ra!e)ii de 0arBe!in)

O%!rt'nit)-i Risc'ri - de&vol!area carierei - ne,ncadrarea ,n !i0p - cola+orarea cu o co0panie in - li!i)ii profesionale expansiune

2i). %. Anali&a /9OT la fir0a CO>/NLT EOPRE/ /.A. pen!ru pos!ul de ; arBe!in) ana)er6

""

8. 9ntre!#ri pentru anga area unui !rand 0anager


:n!re+-rile pe care le propune0 pen!ru an)a*area unui +rand 0ana)er sun! ur0-!oarele: o Ce sarcini de ser+ici' cre$i c) are 'n *rand mana#erC Pri0a ,n!re+are ur0-re3!e s- clarifice an)a*a!orul dac- solici!an!ul es!e in!eresa! de pos!< dac- are in!en(ii serioase cu privire la ocuparea pos!ului 3i even!ual ce l-a de!er0ina! s- se pre&in!e la in!erviu. o Care s'nt medii e inf!rmatice %e care e %'te-i 'ti i$a ,i ce ti% de 'cr)ri se %retea$) %entr' aceste medii C Aceas!- ,n!re+are ur0-re3!e s- s!a+ileasc- dac- an)a*a!ul a)reea&- lucrul cu calcula!orul< dac- poa!e u!ili&a eficien! un calcula!or 3i dac- are nevoie de a+solvirea unui curs cu !e0a!ic- specific-. o A-i 'at %arte a de$+! tarea 'nei strate#ii de mar@etin# sa' a 'nei cam%anii %'* icitareC A !reia ,n!re+are ur0-re3!e s- eviden(ie&e profun&i0ea cuno3!in(elor de 0arBe!in)< si a experien(ei an!erioare. o Unde a-i mai 'crat ,i ?n ce c!nsta' sarcini e %e care e/a-i a+'t de re$! +atC :n!re+area ur0-re3!e s- s!a+ileasc- dac- candida!ul a avu! o experien(a se0nifica!iv- ,n do0eniu. Prin aceas!- ,n!re+are se ur0-re3!e a se s!a+ili dac- la locurile an!erioare de 0unc- s-a i0plica! 3i dac- da< c?! de 0ul! a fos! in!eresa! s- unoasclucr-rile specifice pos!ului. o De ce +re-i s) 'cra-i a n!iC /copul ,nre+-rii es!e s- afle ce 3!ie candida!ul despre or)ani&a(ie< ce ,i place 3i c?! !i0p ar fi dispus s- r-0,n-. /- verifice daca educa(ia 3i experien(a sa re&onea&- cu cerin(ele 3i cul!ura or)ani&a(iei. /- alfle dac- e cu adev-ra! in!eresa! s- con!ri+uie la prosperi!a!ea fir0ei sau dac- e a!ras doar de salariu< sau al!e +eneficii. o ('te-i 'cra ?n c!ndi-ii de stres sa' c' termene f!arte strDnseC

"1

/copul es!e s- afle reac(ia candida!ului la s!res 3i cu0 ,i afec!ea&- capaci!a!ea de 0unc-.

"$

"'