Sunteți pe pagina 1din 51

STUDIU DE REEENGINEERING MANAGERIAL AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

1. Diagnosticarea viabilitii manageriale, economico-financiare i sociale a domeniului investigat


1.1. Documentarea preliminar 1.1.1. Caracteristici tipologice ale Primariei Municipiului Bucuresti denumirea instituiei: Primaria Municipiului Bucuresti act normativ de nfiinare obiect de activitate legislaie n domeniu particulariti ale proceselor de munc particulariti ale relaiilor cu organisme internaionale i internaionale etc.

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al unicipiului !ucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. "rimarul General# $iceprimarii# %ecretarul General al municipiului !ucuresti# impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta# denumita "rimaria unicipiului !ucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al unicipiului !ucuresti si dispozitiile "rimarului General# solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. "rimarul General este seful administratiei publice locale a municipiului !ucuresti si al aparatului propriu de specialitate# pe care il conduce si controleaza# conform art. &&'1( din Legea 215/2001 tructura organi!atorica a "rimariei unicipiului !ucuresti cuprinde urmatoarele compartimente: Cabinet "rimar General )irectia buget )irectia integrare europeana si relatii internationale )irectia managementul creditelor e*terne

)irectia resurse umane )irectia inspectie si control general )irectia de audit public intern !iroul asigurarea calitatii serviciilor )irectia financiar# contabilitate# urmarire creante )irectia sisteme informatice )irectia urbanism si amena+area teritoriului )irectia patrimoniu evidenta proprietati# cadastru )irectia invatamant# cultura )irectia de investitii si achizitii publice )irectia utilitati publice )irectia transporturi# drumuri si siguranta circulatiei )irectia coordonare reglementare infrastructura )irectia relatii publice si informare )irectia administrativ transport )irectia protectia mediului si educatie eco,civica %erviciul asistenta tehnica a C.G. .!. )irectia administratie publica )irectia +uridic# contencios si legislatie Compartimentul evidenta si analiza documente

Directia buget este un compartiment de specialitate# condus de un director e*ecutiv. -n e*ercitarea atributiilor sale# )irectia buget colaborea!a cu inisterul .inantelor "ublice si inisterul /dministratiei si -nternelor# cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a "rimariei unicipiului !ucuresti# compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale %ectoarelor municipiului !ucuresti# cu unitatile din subordinea Consiliului General al unicipiului !ucuresti sau finantate din bugetul acestuia# cu alte autoritati si institutii. )in punct de vedere al structurii organizatorice# )irectia !uget este impartita in mai multe compartimente# enumerate mai +os impreuna cu principalele lor atributii" 1. Serviciul elaborare si executie buget: 0rganizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti. /nalizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al municipiului !ucuresti pe bugete componente. -ntocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului Consiliului General al
2

unicipiului !ucuresti# modificarea sau rectificarea acestuia. /nalizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al unicipiului !ucuresti. 1fectueaza 'propune( operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat. /nalizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti. .ace propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile institutiilor publice# regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti in limita surselor cu aceasta destinatie posibil de asigurat2 intocmeste listele de investitii ane*e la proiectul bugetului. /nalizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate. /nalizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii si alte categorii de cheltuieli. Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare# pe surse# a fondurilor pentru investitiile aprobate. -ntocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora. /sigura e*ercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in legatura cu alocarea creditelor bugetare aprobate. /nalizeaza necesarul de surse# pe categorii# pentru bugetul local pe ansamblu si pe bugete componente. -ntocmeste documentatiile pentru alocarea fondurilor aprobate pentru bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti de la bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 1laboreaza lucrarile aferente pentru intocmirea raportarilor periodice# bilantului si contului de incheiere a e*ercitiului. -ntocmeste alte lucrari dispuse de conducerea "rimariei unicipiului !ucuresti sau conducerea directiei. 2. Serviciul venituri, impozite si taxe .undamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente , bugetul C.G. .!. si bugetele consiliilor sectoarelor , a surselor reprezentand veniturile proprii ale municipiului !ucuresti. .undamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente , bugetul C.G. .!. si bugetele consiliilor sectoarelor , a sumelor/alocatiilor de la bugetul de stat si/sau din alte fonduri publice. /nalizeaza evaluarile transmise de organele de specialitate pentru veniturile proprii ale bugetului local si face propuneri in legatura cu nivelul acestora .
3

1laboreaza sau# dupa caz# analizeaza si avizeaza propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor e*istente. $erifica si urmareste incasarea veniturilor bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti ce se realizeaza prin compartimentele de specialitate organizate la sectoare si prin unitatile din subordinea Consiliului General al unicipiului !ucuresti si compartimentele de specialitate din aparatul propriu. .undamenteaza si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si ta*elor locale. .ace propuneri si/sau dupa caz avizeaza propuneri pentru impozite si ta*e locale# inclusiv ta*e speciale. /nalizeaza si face propuneri# impreuna cu compartimentele de specialitate# cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locala are competenta de avizare/aprobare. /nalizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor# obiectiunilor# reclamatiilor si cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si ta*elor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt in competenta de solutionare a altor compartimente. -ntocmeste alte lucrari in sarcina directiei dispuse de conducerea "rimariei unicipiului !ucuresti si/sau de conducerea directiei. 3. Biroul raportare executie buget 0rganizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti. -ntocmeste documentele de raportare corespunzatoare. "rimeste# verifica si centralizeaza raportarile operative cu privire la e*ecutia cheltuielilor bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti si a bugetului local pe ansamblu. $erifica darile de seama contabile de la unitatile finantate de la bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti ce depun bilant si/sau cont de e*ecutie. -ntocmeste darea de seama centralizata a bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti si contul de incheiere a e*ercitiului. -ntocmeste alte lucrari in sarcina directiei dispuse de conducerea "rimariei unicipiului !ucuresti si/sau de conducerea directiei. odalitatile de reprezentare a structurii organizatorice sunt 40.,ul# organigrama si fisele de post. Modalitati de perfectionare a sistemului organi!atoric" )elimitarea si dimensionarea corespunzatoare# functie de volumul# comple*itatea si dificultatea obiectivelor# a componentelor procesuale implicate nemi+locit in realizarea acestora 'sarcini# atributii# activitati# functiuni( )eterminarea necesarului de posturi si functii 'si# in acest conte*t#
5

infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi( -nfiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale )eterminarea necesarului de personal# per total si structura socio,profesionala# functie de natura si caracteristicile posturilor de management si e*ecutie 1chilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic /platizarea structurii organizatorice prin reducerea# pe cat posibil# a numarului de niveluri ierarhice )irectia buget are ca obiect de activitate coordonarea# in conditiile legii# a activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a e*ecutiei bugetare# precum si indeplinirea# in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare# a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura cu intocmirea si e*ecutia bugetului local# constituirea si utilizarea fondurilor publice. )irectia buget e*ercita urmatoarele atributii specifice: Colaboreaza cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul sectoarelor in legatura cu elaborarea si e*ecutia bugetului local pe ansamblul municipiului !ucuresti. "articipa la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale municipiului !ucuresti: face propuneri# impreuna cu directiile de specialitate# privind constituirea de noi resurse2 instituirea de impozite si ta*e locale# precum si ta*e speciale# in conditiile legii2 contractarea de imprumuturi. -ntocmeste lucrarile de fundamentare a propunerilor pentru bugetul anului urmator in etapele prevazute de lege. .ace propuneri si fundamenteaza# in colaborare cu compartimentele de specialitate# cererile de alocatii pentru municipiul !ucuresti de la bugetul de stat si/sau alte bugete. .undamenteaza si face propuneri pentru repartizarea surselor 'veniturilor( si cheltuielilor pe bugetele ce compun bugetul local al municipiului !ucuresti 'bugetul CG ! si bugetele sectoarelor(. -ntocmeste proiectul bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti si propunerile de rectificare sau modificare a acestuia. 6rmareste primirea alocatiilor de la bugetul de stat si de la alte bugete si incasarea veniturilor proprii aprobate pentru bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti. -ntocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora. 1fectueaza 'propune( operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in conformitate cu prevederile bugetului aprobat. 0rganizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti. -ntocmeste documentele de raportare corespunzatoare.
5

-ntocmeste lucrarile de raportare periodica 'luna# trimestru# an( cu privire la e*ecutia bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti. -ntocmeste darile de seama contabile 'bilant si contul de e*ecutie( precum si contul de incheiere a e*ercitiului bugetar anual pentru bugetul Consiliului General al unicipiului !ucuresti. /nalizeaza si face propuneri# impreuna cu compartimentele de specialitate# in legatura cu proiectele bugetelor regiilor subordonate Consiliului General al unicipiului !ucuresti. /nalizeaza si face propuneri# impreuna cu compartimentele de specialitate# privind stabilirea/modificarea tarifelor pentru serviciile pentru care autoritatile locale au competenta de aprobare/avizare. /nalizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor# obiectiunilor# reclamatiilor contribuabililor cu privire la ta*ele# impozitele si alte venituri ce se constituie ca surse ale bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti si/ale sectoarelor care nu sunt in competenta altor compartimente. /sigura e*ercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in atributiile ordonatorului principal de credite privind e*ecutia bugetului Consiliului General al unicipiului !ucuresti ce se supun controlului. -ntocmeste alte lucrari dispuse de "rimarul general si/sau rezultate urmare unor 7otarari ale Consiliului General al unicipiului !ucuresti sau alte acte normative specifice. 1.1.#. ituaia economico-financiar perioada investigat i analizat principalii indicatori economico-financiari specifici domeniului investigat: dinamica principalilor indicatori odalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr.215/2001'Legea administratiei publice locale(. "otrivit acesteia# finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. /utoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii# suficiente# proportional cu competentele ce le revin potrivit legii# de care pot dispune in mod liber. Consiliul General al unicipiului !ucuresti asigura veniturile municipiului !ucuresti prin stabilirea de impozite si ta*e locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. "rin regulamentul aprobat de Consiliul General al unicipiului !ucuresti sunt determinate conditiile in care se pot percepe ta*ele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati# precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. -nvestitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile# prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare"

&

rezervele de trezorerie ale unei autoritati# respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent./ceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana# autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net. subventiile de investitii# astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite. imprumutul# prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit. -n ma+oritatea tarilor# autoritatile locale sunt libere sa,si aleaga propriile surse de creditare. 1*ista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: ,pentru a limita cresterea cheltuielilor publice ,pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale 8otusi# in mod formal# autoritatile locale au posibilitatea# daca ele o doresc# sa imprumute de la orice institutie. )e asemenea# au dreptul de a emite in mod direct titluri de imprumut# ele recurg rareori la aceste metode datorita competentelor e*trem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea e*ercitiu. 9n cadrul organiza:iilor sau institu:iilor publice ; servicii descentralizate# indicatorii economico,financiari specifici <i derula:i numai prin bugetul de venituri <i cheltuieli )erularea <i eviden:ierea acestor indicatori este reflectat= <i urm=rit= >n cadrul situa:iilor financiare anuale ce se >ntocmesc de institu:iile publice ca servicii deconcentrate c=tre ordonatorul superior de credite# cuprinz?nd: prevederile aprobate pentru perioada raportat=2 pl=:ile efectuate2 cheltuielile efective. 1lementele prezentate >n aceast= situa:ie financiar= reprezint= pentru perioada raportat= modul <i legalitatea cheltuielilor efectuate de institu:ie. /ce<ti indicatori economico,financiari sunt stabili:i av?nd >n vedere indicatorii transmi<i de -nstitutul @a:ional de %tatistic=# realiz?ndu,se o dinamic= pozitiv= >n func:ie de evolu:ia acestora.

@ivelul si structura veniturilor si cheltuielilor institutiei conform bugetelor anilor 2002 si 2003 sunt prezentate in tabelul urmator:
$ndicatori '()$*+,$ -. 'enituri proprii 1. $enituri curente /. $enituri fiscale !. $enituri nefiscale --. 'enituri din capital ---. 'enituri cu destinatie speciala -$. Prelevari din bugetul de stat $-. ubventii C-(.*+$(.$ Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale si servicii %ubventii 8ransferuri Cheltuieli de capital Cheltuieli pentru servicii publice generale Cheltuieli social,culturale -nvatamant %anatate Cultura# religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret /sistenta sociala# alocatii# pensii# a+utoare si indemnizatii %ervicii si dezvoltare publica# locuinte# mediu si ape /ctiuni economice #%%# #%%& A#501.55 B#550.C2 1#115.25 B&0.00 155.02 A05.CB 35.3& 21C.BB 5#CCC.2& 3B&.C5 A#&BA.51 5#B&C.21 20B.0& 1#&A1.5& 3#C5C.01 30.5B 1#A5A.01 B3.0& 3AC.35 33.&2 1A.5C 31A.&B 10.55 3#B&1.50 3#02A.A5 CB1.11 A0&.51 &1.5C &55.C2 5B.30 22&.30 102.92 A#3&A.35 122.80 202.5& B#550.C2 5#5AC.AB 2BC.25 1#2&1.11 3#BB0.52 5B.C0 2#&1B.CB 2B5.C5 344.27 5C1.A5 3A.52 1B.00 55&.A5 140.63 2A.00 255.92 3#C53.3C 102.12 3#0&C.52 101.38 2.12 1.38 155.92 40.63 129.63 111.30 102.92 244.27 29.63 11.30 2.92 52.32 111.23 93.36 139.02 75.45 98.02 159.91 149.91 22.80 -47.68 11.23 -6.64 39.02 -24.55 -1.98 59.91 49.91 2.92 Indicele de variatie 113.99 87.97 82.15 39.99 91.35 136.60 Variatia procentuala 13.99 -12.03 -17.85 -60.01 -8.65 36.60

1.1.&. ituaia managerial sistemul de management i particularitile acestuia /v?nd >n vedere specificul institu:iei analizate# sistemul de management utilizat este managementul prin obiective# datorit= faptului c= se concretizeaz= prin ordine# disciplin= <i rigurozitate >n domeniul condus# premis= a eficien:ei <i eficacit=:ii acestuia. anagementul prin obiective poate fi definit ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroas= a obiectivelor p?n= la nivelul e*ecutan:ilor# care particip= nemi+locit la stabilirea lor <i pe corelarea str?ns= a recompenselor <i/sau san:iunilor cu nivelul realiz=rii obiectivelor prestabilite. 1ste cel mai frecvent sistem de conducere folosit. La baza conceperii "0 se afl= premisa c= eficacitatea unei firme depinde de >ntrep=trunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor# ceea ce implic= o leg=tur= str?ns= >ntre obiective ; rezultate ; recompense/sanc:iuni. "0 cuprinde# de regul=# ansamblul activit=:ilor firmei# de aceea are o structur= comple*=# alc=tuit= din <ase componente# prezentate schematizat >n figur=: a(.%istemul de obiective al firmei cuprinde obiectivele fundamentale# derivate# specifice <i individuale. b(."rogramele de ac:iune se stabilesc pentru fiecare sudiviziune organizatoric= a firmei# constituit= pe centre de cheltuieli <i venituri <i pentru ansamblul >ntreprinderii. %e cuprind >n programe: resursele umane# materiale# financiare necesare <i ac:iunile. c(.Calendarele de termene se elaboreaz= pornind de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale# utiliz?ndu,se principiul num=r=rii inverse 'pentru asigurarea sincroniz=rii temporale(. d(.!ugetele '!$C,bugete de venituri <i cheltuieli(# elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatoric=# permit determinarea precis= a resurselor cheltuite <i a rezultatelor ob:inute# <i de aici# diferen:ierea corect= a recompenselor <i/sau sanc:iunilor. -n institutia analizata se procedeaza astfel: , se urm=re<te e*ercitarea unui management previzional# sus:inut de fundamentarea <i elaborarea de obiective la toate nivelurile organizatorice2 , managementul institu:iei a ini:iat ac:iuni de reproiectare managerial=# precum <i modernizarea instrumentarului managerial# reprezent?nd prima faz= a reproiect=rii propriu,zise a sistemului de management2 , pentru succesul managerial se realizeaz= descentralizarea managerial= <i economic= >n interiorul institu:iei2 , se urm=re<te responsabilizarea managerilor direc:iilor <i activit=:ilor subordonate2

, se urm=re<te profesionalizarea managementului p?n= la nivelurile inferioare ale acestuia2 , se e*ercit= procesele de management <i func:iile acestora# de la previziune la control,evaluare2 , se acord= recompense/sanc:iuni materiale# dorindu,se o amplificare a dimensiunii motiva:ionale a managementului2 instrumentarul managerial utilizat (sisteme, metode i tehnici de management) -n vederea evidentierii particularitatilor stilului de conducere trebuie cunoscute trasaturile muncii celor care ocupa posturi de conducere# anume acestia : , se manifesta in dubla ipostaza# de conducator si specialist intr,un anumit domeniu# in ambele solicitandu,i se competenta ridicata , trebuie sa se manifeste creativ in cea mai mare parte a cazurilor pe care urmeaza a le rezolva# deoarece peste A0D din acestea sunt probleme inedite puse de subordonati# de functionarea institutiei ori de mediul conte*tual , trebuie sa fie un e*emplu pentru subordonati in tot ceea ce face# sa fie capabil# Esa,i puna pe altii sa faca treabaF , ocupa un post care dispune de sarcini# autoritate si responsabilitati net superioare oricarui post de e*ecutie din subordinea sa. 1*ercitarea in conditii de eficienta a acestora solicita competenta din partea celor ce ocupa posturi de conducere in cadrul institutiei %tilul de management 'de conducere( constituie maniera de operationalizare a cunostintelor# calitatilor si aptitudinilor ocupantilor posturilor de conducere in relatiile cu subordonatii# colegii si cei ce ocupa posturi de conducere# aflati pe niveluri ierarhice superioare. %tilul de conducere poate fi stabilit astfel : -n functie de abordarea bidimensionala 'care tine cont de preocuparea pentru oameni# respectiv preocuparea pentru obiective(, stilul de conducere specific " ! si# implicit )irectiei !uget este cel participativ-reformist, caracterizat prin urmatoarele: , )irectorul considera ca poate fi realizata restructurarea din mers cu asigurarea unui parteneriat al salariatilor# acestia fiind convinsi ca ce se intreprinde este in interesul lor , spirit inovator,creator , cura+ in asumarea riscurilor , capacitate ridicata de antrenare , disponibilitate pentru comunicare , fle*ibilitate in situatii de criza sau conflict de munca , strategii clare , masuri preventive de evitare a crizelor -n functie de abordarea tridimensionala, care ia in considerare trei caracteristici ale valorii unui manager: preocuparea pentru sarcini# preocuparea

10

pentru contacte umane si preocuparea pentru randament# stilul de management regasit in cadrul " ! este cel realizator. -n functie de ponderea factorului determinant in e/ercitarea managementului 0 autoritarismul # stilul de management regasit este cel participativ, care are urmatoarele trasaturi: , accentul pe relatiile organizatorice de cooperare , competenta manageriala ridicata , abordarea in comun a unor probleme ma+ore ale domeniului ale domeniului condus , folosirea pe scara larga a delegarii , asigurarea unui climat de munca destins# favorabil dezvoltarii subordonatilor caracteristici constructive i funcionale ale sistemului decizional decizii adoptate ncadrarea tipologic a acestora ncadrarea pe funciuni ale organizaiei (cercetare-dezvoltare, comercial, producie, resurse umane, financiar-contabil mecanisme de fundamentare i adoptare a deciziilor (acte i procese decizionale) calitatea deciziilor adoptate (fundamentarea tiinific, mputernicirea!, oportunitatea, ncadrarea n ansamblul deciziilor microeconomice, formularea corespunztoare) metode i tehnici decizionale folosite caracteristici ale decidenilor

Sistemul decizional cuprinde ansamblul deciziilor adoptate <i aplicate >n cadrul institu:iei# acord?ndu,se o importan:= ma+or= acestei componente manageriale. )ecizia de management influen:eaz= comportamentul decizional <i opera:ional la toate nivelurile. )ecizia este momentul esen:ial# finalitatea oric=rui proces de conducere. 1a se define<te# >n esen:=# prin hot=r?rea de a alege o anumit= variant= de ac:iune din mai multe posibile. )in aceast= defini:ie rezult= faptul c= decizia implic=: e*isten:a mai multor alternative pentru a putea face posibil= alegerea2 este rezultatul unui act deliberat# con<tient2 urm=re<te un anumit scop2 alegerea are efect asupra ac:iunii. "entru ca o decizie s= fie eficient= trebuie s= >ndeplineasc= urm=toarele condi:ii: a. s= fie fundamentat= <tiin:ific2 b. s= fie luat= de organul sau persoana autorizat= 'care este investit= cu acest drept(2 c. s= fie luat= la timp2 s= asigure operativitate <i unitate de ac:iune2 d. s= fie simpl= <i clar=2 e. s= nu fie contradictorie.
11

Tipologia deciziilor Clasificarea deciziilor se poate face prin prisma mai multor criterii >ns= tipologizarea este relativ= deoarece una <i aceia<i decizie poate fi >ncadrat=# din perspectiva fiec=rui criteriu# >n alt= categorie. 'a( )up= gradul de cunoa<tere a problemei <i solu:iilor alternative: decizii rutiniere2 decizii adaptive2 decizii inovative. "eciziile rutiniere ; apar ca r=spuns la problemele bine definite <i cunoscute 'sau structurate(. 9n condi:iile contemporane ma+oritatea problemelor structurate sunt rezolvate cu a+utorul calculatoarelor sau robo:ilor. "eciziile adaptive se aplic=# mai ales la problemele semistructurate. %e bazeaz= pe compararea situa:iei actuale cu altele asem=n=toare# manifestate >n trecut. 9n aceast= situa:ie# varianta aleas= va fi ori identic= cu una din deciziile trecute# ori adaptat= la condi:iile modificate ale noii situa:ii. %unt de obicei decizii >n condi:ii de risc. "eciziile inovative ; implic= managerii >n probleme ambigue <i nedefinite care reprezint= o ruptur= cu trecutul 'sunt decizii luate >n condi:ii de incertitudine(. 'b( )up= natura condi:iilor >n care se elaboreaz=# deciziile se grupeaz= >n: decizii >n condi:ii de certitudine2 e*. realizarea cheltuielilor conform planului de buget2 decizii >n condi:ii de risc2 e*. decizii ce se aplica urmare a unor verific=ri dispuse2 decizii >n condi:ii de incertitudine. e*. decizii privind realizarea unor obiective de investi:ii 'dot=ri(# urmare >ncas=rii veniturilor e*trabugetare2 'c( )up= orizontul >n timp la care se refer=# deciziile pot fi: strategice ; care vizeaz= un orizont larg de timp# se refer= la probleme ma+ore <i influen:eaz= ansamblul activit=:ii organiza:iei sau principalele ei componente2 e*. decizii privind organizarea unit=:ilor subordonate administrativ2 tactice ; sunt acelea care acoper= o perioad= de timp de p?n= la un an# au ca obiect unele domenii importante ale organiza:iei <i influen:eaz= doar o parte a acestuia. 1le concretizeaz= deciziile strategice. e*. decizii privind organizarea activit=:ii p?n= la unit=:ile
12

subordonate2 curente ; sunt foarte frecvente# vizeaz= un interval scurt de timp <i privesc un domeniu restr?ns al organiza:iei. e*. decizii privind m=suri luate pentru realizarea unor obiective cu termene2 'd( )up= num=rul participan:ilor la elaborarea deciziilor deosebim: decizii unipersonale ; fundamentate <i elaborate de o singur= persoana e*.decizii de >ncadrare sau promovare2 decizii de grup ; sunt rodul conlucr=rii mai multor persoane e*. decizii privind programul de lucru2 'e( )up= num=rul criteriilor decizionale# deciziile pot fi clasificate >n: unicriteriale ; presupun compararea alternativelor pe baza unui singur criteriu 'de pild= costul# profitul etc.( e*. sanc:iune pentru lips= nemotivat=2 multicriteriale ; alternativele se compar= prin raportarea la dou= sau mai multe criterii e*. promovarea >n func:ie 'are la baz= criterii stabilite prin act normativ >n func:ie de mai multe criterii(2 decizii avizate ; e*. numirea >ntr,o comisie la o alt= institu:ie de acela<i nivel2 decizii neavizate 'independente( ; e*. numirea unei comisii cu activitate integral= >n cadrul institu:iei2 decizii de nivel superior ; e*. decizii prin ordin al ministrului privind organizarea <i func:ionarea2 decizii de nivel mediu ; e*. decizii la nivel de serviciu deconcentrat2 decizii de nivel inferior ; e*. dispozi:ii date de <efii unit=:ilor subordonate 9n mecanismul decizional sunt implicate urm=toarele elemente: 1. decidentul 'singular sau de grup( #. obiectivul 'scopurile( urm=rit a se realiza prin adoptarea unui anumit curs de ac:iune &. variantele 'strategiile# alternativele( 1. mul:imea criteriilor de apreciere a variantelor Criteriile de apreciere pot fi: , tehnice 'consum de materii prime# durata ciclului de produc:ie etc.( , economice 'profitul# pre:ul# durata de recuperare a investi:iilor etc.(

13

, sociale 'for:a de munc=# importan:a produselor >n cadrul pie:ei etc.( 2. mul:imea consecin:elor criteriilor de apreciere a diverselor variante.

omentul esen:ial al procesului de management >l reprezint= decizia managerial=# moment ce se reg=se<te >n toate func:iile managementului.
4biectivele organi!aiei ediul e*tern C;) " C .;C "ers

.unc:iunile organiza:iei

Procesul de management .6@CG-"reviziunea 0rganizarea Coordonarea /ntrenarea Control

1*ercit?ndu,<i func:iile sale# managementul pune >n mi<care o serie de activit=:i specifice# grupate dup= omogenitatea lor >n func:iunile organiza:iei 'cercetare,dezvoltare# produc:ie# comercial=# financiar,contabil=# personal(. )e re:inut c= toate func:iile managementului se reg=sesc >n fiecare din func:iunile organiza:iei 'de pild=# func:iunea de cercetare,dezvoltare implic= previziune# organizare a departamentului de cercetare,dezvoltare# antrenare,coordonare a personalului care lucreaz= aici <i control al activit=:ii lor(. 3. Previ!iunea este func:ia care vizeaz= adoptarea deciziilor referitoare la definirea obiectivelor viitoare ale organiza:iei <i la mi+loacele pentru atingerea acestora. %e stabile<te cu ce resurse <i cu ce activit=:i se pot >ndeplini obiectivele organiza:iei# c?t de aproape sau de departe se situeaz= ea# la un moment dat# de obiectivele propuse# ce ac:iuni corective se impun >n cazul abaterilor de la :elurile propuse. 4ezultatele previziunii# dup= orizontul de timp# gradul de detaliere <i obligativitatea >ndeplinirii sunt: prognozele# planurile <i programele. #rognoza reprezint= evaluarea efectuat= pe baz= <tiin:ific= a evolu:iei viitoare a componentelor cantitative <i calitative ale unui domeniu de activitate# pentru o perioad= delimitat= de orizontul de timp ales.
15

"rognoza eviden:iaz= tendin:ele dezvolt=rii <i prezint= variante posibile de evolu:ie# motiv pentru care este# >n primul r?nd# un instrument de investigare <i cunoa<tere# de prefigurare a viitorului. $aliditatea unei prognoze se verific= prin m=sura >n care aceasta se transform= >n prevederi de plan <i se confirm= pe m=sura realiz=rii planului. #lanificarea reprezint= stabilirea <i fundamentarea# pe baza studiilor >ntocmite <i a analizelor efectuate# a obiectivelor <i sarcinilor de realizarea a acestora# precum <i a resurselor necesare pe o perioad= determinat=# corespunz=toare caracterului planului stabilit 'lunar# trimestrial# anual(# >n vederea atingerii obiectivelor fi*ate. 1tapele planific=rii sunt prezentate >n cele ce urmeaz=: a( Con<tientizarea oportunit=:ilor >n ce prive<te : pia:a# competi:ia# dorin:ele clien:ilor# atuurile <i sl=biciunile proprii2 b( stabilirea obiectivelor ' niveluri# ac:iuni# termene(2 c( evaluarea premiselor: determinarea mediului intern <i e*tern >n cadrul c=ruia vor fi aplicate planurile2 d( compararea alternativelor >n leg=tur= cu scopurile urm=rite 'alternativa care ofer= cea mai bun= <ans= de atingere a scopurilor# cu efort minim <i efecte ma*ime(2 e( alegerea unei alternative2 f( formularea planurilor de spri+in 'de pild=# achizi:ionarea de echipamente# aprovizionarea cu materii prime <i materiale# asigurarea for:ei de munc= necesare etc.(2 g( HnumerizareaF planului prin stabilirea bugetelor 'de e*emplu# privind volumul# costul <i pre:ul v?nz=rilor# cheltuielile de operare necesare elabor=rii planului# cheltuieli pentru achizi:ionarea de echipamente etc.( h( "erioada de planificare difer= >n func:ie de mai mul:i factori: dimensiunea organiza:iei# domeniul de referin:=# scopurile urm=rite. 6n sistem de planificare eficient trebuie s= r=spund= c?torva cerin:e: a( planificarea trebuie s= porneasc= de la v?rf2 b( planificarea trebuie organizat= 'responsabilit=:i# termene etc.(2 c( demersul de planificare trebuie clar definit <i riguros respectat2 d( obiectivele# premisele# strategiile <i politicile trebuie comunicate clar# f=r= ambiguit=:i2 e( managerii trebuie s= participe la ac:iunile de planificare2 f( planificarea presupune con<tientizarea <i acceptarea schimb=rilor. #rogramarea reprezint= defalcarea obiectivelor actualizate ale organiza:iei >n timp 'pe perioade calendaristice operative ; luni# decade# s=pt=m?ni( <i >n spa:iu 'sec:ii# ateliere# echipe de lucru(# precum <i coordonarea activit=:ilor ce concur= la e*ecutarea programelor stabilite. "rogramarea produc:iei se face >n trei etape: a( elaborarea planului operativ al unit=:ii# prin care se desf=<oar= >n timp obiectivele unit=:ii economice# defalc?ndu,se pe luni sarcinile trimestriale <i stabilindu,se ; >n func:ie de tipul produc:iei# de ritmul impus al livr=rilor <i de caracterul acestora ; succesiunea de lans=ri >n fabrica:ie a comenzilor2
15

b( desf=<urarea planului operativ pe subunit=:i de produc:ie 'sec:ii# ateliere( sub forma unor programe operative de produc:ie2 c( programarea detaliat= >n cadrul unit=:ilor ; pe grupe de ma<ini <i locuri de munc=# >n func:ie de modul de organizare a procesului de produc:ie# a lucr=rilor <i sarcinilor pe perioade scurte ; decade# s=pt=m?ni# zile2 obiectivele stabilite se concretizeaz= >n grafice de produc:ie cu termene de livrare interne. 0biectul program=rii >l poate constitui nu numai activitatea de produc:ie <i# mai precis# cea de fabrica:ie# ci orice alt= activitate a organiza:iei care presupune realizarea unor sarcini >ntr,o ordine logic=. etode <i tehnici previzionale 8ehnicile previzionale se >mpart >n patru categorii: , metode fundamentale , metode instrumentale , metode elementare , metode intuitive B. 5uncia de organi!are reprezint= procesul de identificare <i structurare a resurselor umane# materiale <i financiare >n a<a fel >nc?t s= asigure realizarea obiectivelor organiza:iei. "ractic# se grupeaz= procesele de munc= pe posturi# forma:ii de munc=# departamente etc. <i se atribuie personalului dup= anumite criterii. "rin urmare# func:ia de organizare r=spunde la >ntreb=rile: cine <i cum contribuie la realizarea obiectivelor firmeiI 4=spunsul >l constituie combinarea nemi+locit= a resurselor umane <i# indirect# a celor materiale# informa:ionale# financiare la nivelul locurilor de munc=# compartimentelor <i firmei >n ansamblul s=u. 4ezultatul procesului de organizare este structura organizatoric=# specific= pentru fiecare unitate economico,social=# <i cuprinde ansamblul persoanelor <i subdiviziunilor organizatorice astfel constituite >nc?t s= permit= realizarea obiectivelor previzionate. %tructura organizatoric= '%0(# cuprinde: 1. 0rganigrama 2. 4egulamentul de ordine <i func:ionare '40.( care la unele firme este >nlocuit de statut 3. .i<a postului sau descrierile de posturi /supra structurii organizatorice ac:ioneaz= o multitudine de factori de natur= e*tern= sau intern= care determin= modific=ri <i adapt=ri continue. "osibilitatea de a avea o structur= c?t mai fle*ibil=# adaptabil= 'de tip organic(# este un atu al firmelor >ntr,un mediu concuren:ial. Cele trei elemente ale structurii organizatorice apar:in structurii formale# oficiale. %tructurile care nu sunt cuprinse >n aceste trei elemente apar:in structurii neformale# neoficiale <i ne referim aici la grupuri neformale# rela:ii# leg=turi neformale <i la liderul neformal. %tructura neformal= 'informal=( poate favoriza sau
1&

obstruc:iona configura:ia <i func:ionalitatea structurii oficiale. C. Coordonarea reprezint= ansamblul proceselor prin care se armonizeaz= deciziile <i ac:iunile firmei <i ale subsistemelor sale# >n cadrul previziunilor <i sistemului organizatoric stabilite anterior. Coordonarea este o Horganizare >n dinamic=F# a c=rei necesitate rezult=# >n principal# din: dinamismul organiza:iei <i al mediului s=u ambiant# imposibil de reflectat >n totalitate >n previziuni <i sistemul organizatoric2 comple*itatea# diversitatea <i chiar ineditul reac:iilor personalului '<i subsistemelor firmei(# ce reclam= un feed,bacJ operativ# permanent# de natur= s= asigure corelarea adecvat= a deciziilor <i a ac:iunilor acestora. 0 coordonare eficace implic= e*isten:a unei comunic=ri adecvate la toate nivelele manageriale# prin comunicare >n:eleg?nd transmiterea de informa:ii <i perceperea integral= a mesa+elor con:inute. Coordonarea este func:ia managerial= mai pu:in formalizat=# ce depinde >n mod decisiv de latura uman= a poten:ialului managerilor <i ale c=rei efecte sunt dificil de evaluat. 0 coordonare adecvat= imprim= >ns= activit=:ilor firmei o pronun:at= suple:e# fle*ibilitate# adaptabilitate <i creativitate# calit=:i esen:iale pentru supravie:uirea >ntr,o economie de pia:= concuren:ial=. D. 3ntrenarea cuprinde ansamblul proceselor prin care personalul firmei este determinat s= contribuie la stabilirea <i realizarea obiectivelor previzionate# lu?nd >n considerare factorii care >i motiveaz= . /ntrenarea r=spunde >ntreb=rii: Hde ce particip= anga+a:ii la realizarea obiectivelor organiza:ieiIF .undamentul antren=rii >l reprezint= motivarea# ce rezid= >n corelarea satisfacerii necesit=:ilor <i intereselor personalului cu realizarea obiectivelor <i sarcinilor. 9n ansamblul func:iilor manageriale antrenarea condi:ioneaz= concretizarea eficient= a func:iilor situate >n amonte: previziunea# organizarea <i coordonarea# precum <i eficacitatea evalu=rii care urmeaz= antren=rii. %e impune adecvarea motiva:iilor la caracteristicile fiec=rui salariat# elimin?nd abordarea nivelatorie# standardizat= a motiv=rii# ce conduce de regul= la HneimplicareF# efort minim# ineficien:=. %uportul antren=rii este reprezentat de motivare. (. (valuarea si controlul este functia prin care se confirma sau se infirma realizarea celorlalte functii. /ceasta functie e fit,bacJ,ul managementului. Controlul nu trebuie sa perturbe activitatea# trebuie sa o coordoneze# sa o stimuleze# trebuie sa aiba un pronuntat caracter prospectiv# preventiv si corectiv. Controlul implic= ac:iuni prin care se stabilesc standardele de performan:= ale membrilor organiza:iei# se compar= performan:a curent= cu standardele <i se adopt= ac:iuni corective >n cazul

1A

abaterilor fa:= de standarde Controlul este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea activitatii administratiei cu prevederile legale si programul de activitate# cu respectarea cerintelor sociale si indeplinirea interesului general. Legea recunoaste necesitatea e*ercitarii unui control administrativ si financiar din partea statului# dar care trebuie sa se e*ercite in limitele si conditiile prevazute de lege. "rincipiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit este consacrat e*pres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. 215/2001 si este completat de dispozitiile articolului 53# alin. 2# care detaliaza in mod concret problemele care sunt discutate intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum. 7otararile privind bugetul local# precum si cele ce stabilesc impozitele si ta*ele locale se adopta cu votul ma+oritatii consilierilor in functie din ma+oritatea membrilor prezenti ai Consiliului Local. %copul controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si,au indeplinit sarcinile# si,au realizat competentele in concordanta cu obiectivele generale ale administratiei publice. Controlul urmareste verificarea daca si cum se e*ecuta deciziile /dministratiei# iar prin propunerile pe care le face organul de control sa fie corectate actele administratiei# sa fie respectata legea# actiunile administratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in dinamica evolutiei acestora. 1. Modalitati de control. 0biectul controlului il constituie verificarea actiunilor si inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora# modul in care si,au realizat atributiile incredintate# daca s,a respectat principiul legalitatii. 0rice element al activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a controlului. Controlul poate fi analitic si priveste activitatea functionarilor si sintetic cand priveste organizarea si functionarea diferitelor compartimente administrative. "rintre modalitatile de control retinem: a( controlul de materialitate care priveste verificarea elementelor concrete# pentru care aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili. b( controlul de regularitate ce consta in raportarea# confruntarea elementelor supuse controlului cu o norma +uridica. Cum normele +uridice sunt interpretabile inseamna ca organul de control va cere e*plicatii celui controlat asupra considerentelor ce au stat la baza emiterii actelor sau realizarii faptelor administrative ori a operatiunilor financiare. c( controlul de rentabilitate si eficienta utilizeaza cu precadere metode contabile si urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si materiale folosite# deci o comparatie intre investitie si rezultat. %e are in vedere verificarea modului de folosire a tuturor resurselor umane# financiare# materiale ale administratiei# daca au fost realizate atributiile administratiei si cerintele sociale# daca in general activitatea autoritatilor administratiei este eficienta. /dministratia urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii nationale sau locale# eficienta
1B

activitatii sale se masoara nu numai prin raportare la costuri# ci in primul rand la rezultate# la realizarea cerintelor sociale. Costurile sunt importante dar aceasta nu inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita costului ridicat. #. 5orme de control. Controlul este o activitate comple*a care poate fi e*ercitata incepand cu seful ierarhic al celui controlat pana la un control e*ercitat de "arlament# de organele de +ustitie# folosindu,se diferite criterii. -n raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi: Control prealabil sau preventiv2 Control concomitent2 Control posterior sau ulterior. )upa natura autoritatii care il realizeaza# pot fi retinute patru tipuri de control: Controlul e*ercitat de "arlament2 Controlul e*ercitat de autoritati ale administratiei publice2 Controlul e*ercitat de autoritatile +udecatoresti2 Controlul social prin presa etc. Controlul e/ercitat de autoritatile administratiei publice 1ste denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau e*tern. )e asemenea# e*ista si o forma de +urisdictie administrativa# realizata de organe specializate prevazute de lege. -. Controlul administrativ intern se realizeaza de catre persoane sau de catre compartimente din interiorul organului administrativ. Controlul administrativ intern este un control ierarhic care se realizeaza de catre seful ierarhic superior asupra compartimentelor din subordine# de seful compartimentului asupra functionarilor din compartiment sau de compartimente specializate# precum cel financiar# denumit Hcontrolul financiar internF# de compartimentul +uridic asupra actelor cu caracter +uridic emise de alte compartimente. /vanta+ele controlului intern consta in operativitate si costuri reduse , )irectia /udit. --. Controlul administrativ e/tern este un control ierarhic specializat# de supraveghere generala sau tutela administrativa. Controlul ierarhic se e*ercita de autoritatile ierarhic superioare celei controlate# este un control tipic administrativ si are la baza regula ca autoritatea administrativa ierarhic superioara are responsabilitate si pentru actele autoritatii ierarhic subordonate. /cest control este necesar pentru a mentine unitatea sistemului organelor administratiei publice. Controlul de supraveghere generala se realizeaza de catre Guvern cu a+utorul corpului sau de control sau a prefectilor# care sunt reprezentanti ai Guvernului in teritoriu ; Curtea de Conturi si Corpul de Control sl "rimului inistru. ---. Controlul administrativ speciali!at poate fi realizat de structuri administrative special constituite# cu un grad sporit de specializare# cu

1C

activitate permanenta sau temporara. -n aceasta categorie de structuri administrative putem enumera urmatoarele: Controlul e/ercitat de organe special constituite cum ar fi Curtea de Conturi sau Garda .inanciara2 este un control foarte comple*. Controlul e/ercitat de $nspectiile de tat din cadrul ministerelor# ale altor organe centrale ale administratiei publice sau ale autoritatilor administrative autonome locale. Controlul e/ercitat de organe administrative cu caracter 6urisdictional, cu prile+ul e*ercitarii cailor administrative de atac formulate de catre cei administrati. -$. Controlul 6urisdictional asupra administratiei este un control necesar care se realizeaza prin intermediul autoritatilor administrative cu competenta in domeniu# iar controlul +udiciar prin contenciosul administrativ presupune e*clusivitatea autoritatii +udecatoresti la actul de control# chiar daca in multe situatii s,a desfasurat anterior procedura administrativ +urisdictionala. 1ste necesar= fundamentarea <tiin:ific= a deciziei# asigurat= prin valorificarea unui material informa:ional relevant <i transmis operativ# prin apelarea unui instrumentar decizional adecvat celor trei situa:ii 'certitudine# incertitudine sau risc(# c?t <i prin competen:a managerilor. )ecizia este adoptat= de c=tre persoana sau unitatea subordonat= c=reia >i sunt circumscrise competen:ele# urm?nd a fi aplicat= >ntr,un interval optim# ceea ce reprezint= oportunitatea deciziei. particulariti constructive i funcionale ale sistemului informaional informaii vehiculate calitatea informaiilor (realism, dinamism, multilateralitate etc.) principalele situaii informaionale utilizate (denumire, coninut informaional, frecvena completrii, maniera de tratare .a.) flu$urile i circuitele informaionale specifice documentelor (situaiilor) informaionale e$istente) procedurile informaionale gradul de informatizare a domeniului investigat deficienele sistemului informaional (filtra%ul, distorsiunea, redundana, suprancrcarea circuitelor informaionale)

anagementul# din punct de vedere informa:ional reprezint= date# informa:ii# flu*uri <i circuite informa:ionale# mi+loace de tratare a informa:iilor ce contribuie la fundamentarea# adoptarea <i aplicarea deciziilor. -nforma:iile primite sunt orale# scrise sau audiovizuale# dup= gradul de prelucrare acestea clasific?ndu,se astfel: primare ; e*. valori privind >ncas=rile la bugetul de stat2

20

intermediare ; e*. valorile sunt prelucrate pe surse de venit2 finale ; e*. datele sunt valorificate p?n= la stadiul de debit <i dob?nzi. )in punct de vedere al provenien:ei# informa:iile tratate de institu:ie pot fi e*ogene 'primite de la Guvern( <i endogene 'generate >n cadrul " !(. )up= destina:ie sunt: interne ; e*. cu privire la personalul institu:iei2 e$terne ; e*. date informative privind activitatea unor agen:i economici. )up= modul de organizare a trat=rii# reg=sim informa:ii: tehnico-operative ; e*. informa:ii primare de identificare a obiectivelor2 de eviden contabil ; e*. eviden:a primar=2 statistice ; e*. balan:a <i bilan:ul. .iltra+ul ; e*. >n urma verific=rilor# cercet=rilor s,a constatat utilizarea de documente false. )istorsiunea ; e*. utilizarea necorespunz=toare a unor informa:ii primite pe suport magnetic. 4edundan:a ; e*. verific=ri/investiga:ii paralele# cu rezultate diferite caracteristici dimensionale i funcionale ale sistemului organizatoric documente organizatorice (&'(, organigrama, descrierile de funcii i descrierile sau fiele de post) principalele componente procesuale i particularitile acestora (funciuni, activiti, atribuii, sarcini) principalele componente structurale (posturi, funcii, compartimente, ponderi ierarhice, relaii organizatorice) ncadrarea cu personal a structurii organizatorice principalele obiective ce revin organizaiei (domeniului) i activitile necesare realizrii lor alte aspecte

41G6L/ 1@86L )1 04G/@-K/41 %- .6@C8-0@/41 PMB C3P$*4.+. $ - Dispo!itii 7enerale " ! functioneaza in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala# in organizarea acesteia urmarindu,se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta. "rimarul conduce serviciile publice locale in conditiile prevazute de art. &B

21

alin. '1( din Legea nr. 215/2001 republicata. -n e*ercitarea atributiilor sale# primarul emite dispozitii care devin e*ecutorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. "rimarul deleaga $iceprimarilor e*ercitarea unora dintre atributiile ce,i revin# cu respectarea prevederilor art. A0 din Legea nr. 215/2001# cu modificarile si completarile ulterioare. @oua structura organizatorica a aparatului propriu cuprinde & )-41C8-- si structura condusa de /47-81C86L %1.# in a caror subordine functioneaza servicii si birouri. )-41C8-/ va fi coordonata de un )-41C804 1L1C68-$ si nu va putea avea mai putin de 15 posturi de e*ecutie in subordine. )irectorii 1*ecutivi se subordoneaza primarului si celor doi viceprimari# potrivit liniilor ierarhice stabilite in organigrama. /cestia vor transforma programele si strategiile stabilite de autoritatile administratiei publice in sarcini de lucru si vor asigura ca acestea sa fie indeplinite intr,o maniera care sa permita atingerea obiectivelor stabilite# prin colaborarea la nivel de servicii si birouri. C3P$*4.+. $$ - 3tributiile personalului cu functia de Director (/ecutiv si 3r8itect ef "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef din aparatul " ! coordoneaza intreaga structura organizatorica si functionala a )irectiei# defineste functiile# colaborarile# intrarile si iesirile specifice sub conducerea primarului# conform prezentului 4egulament. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef are obligatia sa intocmeasca rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalitatii si oportunitatii proiectelor de hotariri ale Consiliului Local si sa duca la indeplinire hotaririle adoptate de acestea in limitele de competenta. "roiectele de hotariri ale Consiliului Local al %ecrorului 1 initiate# vor fi prezentate %1C418/46L6- pentru formularea avizului de legalitate# insotit de documentatia aferenta. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef va asigura intocmirea proiectelor dispozitiilor "rimarului si fundamentarea acestora prin note administrative# referate sau rapoarte# solicitind avizul de legalitate al !iroului Legislatie# /vizare# 1videnta 1lectorala . "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef aproba metodele# tehnicile# programele si actiunile serviciilor si birourilor din subordine stabilind totodata atributii si sarcini# scadente# subobiective raportate la timpul si resursele de care se dispune. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef are atributia de a organiza datele si informatiile# ca si circulatia acestora in cadrul structurilor conduse si in afara lor. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef face propuneri si participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.
22

"ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef are obligatia de a stabili# sau# dupa caz# a actualiza# in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului 4.0...# atributii e*prese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine# potrivit functiei si pregatirii profesionale. /ctualizarea fiselor de post precum si intocmirea lor in cazul persoanelor nou anga+ate este deasemenea obligatorie ori de cite ori este nevoie. "ersonalul din subordine va fi permanent evaluat in scopul perfectionarii activitatii profesionale# luind masuri operative sau facind propuneri conducerii# conform competentelor. %e va asigura cunoasterea si aplicarea actelor normative de referinta in administratia publica locala. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef fundamenteaza# ca specialisti in domeniul respectiv# cererile de oferte si ofertele primite de " ! pentru achizitii de bunuri si servicii# in vederea efectuarii selectarii de oferta de catre comisia stabilita in acest scop. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef vizeaza# ca specialisti pe domeniul respectiv# contractele de aprovizionare. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef intocmeste necesarul de cheltuieli specific directiei pentru includerea acestora in bugetul de cheltuieli al anului respectiv si il transmite )irectiei anagement 1conomic. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef solicita prezenta reprezentantilor )irectiei anagement 1conomic pentru intocmirea documentelor necesare transferurilor de mi+loace fi*e si obiecte de inventar catre/de la alte directii. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef vizeaza pentru realitate si oportunitate toate documentele emise de fiecare directie# solicitari care implica anga+area de cheltuieli. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef are obligatia sa solutioneze in termenul legal si in limita competentelor ce le revin prin prezentul 4egulament de 0rganizare si .unctionare alte sarcini# potrivit dispozitiilor conducerii institutiei. "ersonalul cu functia de )irector 1*ecutiv si /rhitect %ef raspunde legal# penal si administrativ# de la caz la caz# pentru neaducerea la indeplinire a prerogativelor functiei# pentru orice abateri de la etica si deontologia profesionala. %efii compartimentelor vor asigura descarcarea lucrarilor in termenul legal in 4egistrul unic de evidenta al " !. C3P$*4.+. $$$ - tructura organi!atorica a PMB "4- /46L va coordoneaza direct sau prin intermediul viceprimarilor# potrivit delegarii de competente# urmatoarea structura organizatorica : %14$-C-6L 41%64%1 6 /@1 %14$-C-6L -@.04 /8-C/ %14$-C-6L C/!-@18 "4- /4 %14$-C-6L - /G-@1# C6L864/# "41%/
23

%14$-C-6L -@81G4/41 1640"1/@/ %14$-C-6L )1 "41L6/41 4/"-)/ / %1%-K/4-L04 )1 "4- / 64G1@8/ /47-81C8 %1. ,%erviciul /utorizatii de Construire si 4eglementari 6rbanistice ,!iroul !ransamente ,%erviciul "ublicitate si /utorizari ,%erviciul .ond .unciar si Cadastru ,!iroul /viz 6nic )-41C8-/ -@%"1C8-1 ,%erviciul )isciplina in Constructii ,!iroul 4eceptii si 4egularizari 8a*e ,%erviciul -nspectie Comerciala# 0rdine si Liniste "ublica )-41C8-/ /@/G1 1@8 1C0@0 -C ,%erviciul "rotectia si edicina uncii# ".%.-. ,)irector e*ecutiv ad+unct ,%erviciul !uget# 1*ecutie !ugetara ,%erviciul Contabilitate ,%erviciul .inanciar )-41C8-/ /6)-8 "6!L-C -@814@ ,%erviciul /udit /parat "ropriu ,)irector e*ecutiv ad+unct ,%erviciul /udit 1conomic -nstitutii %ubordonate ,%rviciul /udit 8ehnic -nstitutii %ubordonate )-41C8-/ -@$1%8-8-,%erviciul /chizitii "ublice de Lucrari ,%erviciul /chizitii si )erulare %ervicii ,%erviciul /vize# /corduri si /utorizatii ,%erviciul )erulare /chizitii "ublice )-41C8-/ G0%"0)/4-1 C0 6@/L/ ,%erviciul -nspectie# Gospodarie Comunala si "robleme 1dilitare ,%erviciul 1cologie si "rotectia ediului ,%erviciul edicina $eterinara ,%erviciul .ond -mobiliar ,%erviciul 4elatii /sociatii de "roprietari ,!iroul 0rganizare /ctivitate Comerciala ,%erviciul arJeting ,%erviciul /dministrativ $-C1"4- /4-- coordoneaza# indruma si controleaza# structurile aparatului propriu conform delegarii de competenta. %1C418/46L coordoneaza# indruma si controleaza# in conformitate cu prevederile art. B5 din Legea 215/2001# urmatoarea structura : ,%erviciul %ecretariat General# 4egistrul /gricol ,%erviciul 4egistratura# 4elatii cu "ublicul ,%erviciul Contencios# /dministrativ# Muridic
25

,!iroul Legislatie# /vizare Contracte ,!iroul 1videnta 1lectorala ,%erviciul /utoritate 8utelara ,)irectia %tare Civila Conform prevederilor legale# "4- /46L coordoneaza# supravegheaza si controleaza activitatea tuturor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local C3P$*4.+. $' - 3tributiile compartimentelor al PMB Compartimente din structura organi!atorica care sunt speciali!ate in domeniul activitatilor de personal )irectia personal este subordonata "rimarului General# structura organizatorica a directiei fiind urmatoarea: %erviciul organizare# salarizare2 %erviciul resurse umane# coordonare institutii publice2 %erviciul organizare institutii de cultura# regii autonome# societati comerciale. "rincipalele atributii ale directiei sunt: 1laboreaza in colaborare cu celelalte compartimente 4egulamentul de organizare si functionare2 1laboreaza regulamentul de ordine interioara# dispozitii de anga+are# de organizare si constituire de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a activitatii " !2 1laboreaza structuri organizatorice# organigrama aparatului " ! si supune spre aprobare CG !# in functie de cerintele permanente2 1laboreaza statul de functii si supune spre aprobare# asigura respectarea legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului2 0pereaza in conformitate cu legea# transformarile de posturi solicitate pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor si necesitatile din etapa respectiva2 /nalizeaza si evalueaza posturile prevazute si stabileste fisele posturilor pentru fiecare activitate# pe baza propunerilor compartimentelor2 1laboreaza normative de structuri organizatorice# norme de munca si de personal2 -ntocmeste schema de incadrare a personalului anga+at2 -ntocmeste formele de transfer# anga+are# pensionare2 8ine evidenta concediilor de odihna2 8ine evidenta sarcinilor# intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile2

25

.ace formele preliminare de desfacere a contractelor de munca pentru personalul care absenteaza nemotivat sau are abateri grave de la disciplina muncii2 /nunta scoaterea la concurs a posturilor vacante si intocmeste formele de e*amane sau concurs2 -ntocmeste formele de detasare pentru personalul detasat la alte unitati sau alte unitati centrale2 -ntocmeste formele de anga+are# verifica actele originale# autentifica copii dupa acte originale# solicitari de recomandari2 1videnta personalului in structura pe nivelul studiilor# grupe de functii# etc.2 -ntocmeste# completeaza si tine la zi carnetele de munca ale personalului2 -ntocmeste dosarele de pensionare %tabileste si reactualizeaza sporul de vechime cuvenit2 -ntocmeste formele de trecere in gradatii superioare a personalului in conformitate cu legislatia in vigoare2 6rmareste fluctuatia fortei de munca si duce o politica de eficientizare a acesteia2 4ecruteaza personalul specializat in functie de modificarile in structura2 1laboreaza programul de perfectionare al personalului din aparatul propriu in functie de necesitati2 /nalizeaza utilizarea fortei de munca# propune masuri pentru asigurarea necesarului de personal corespunzator volumului de lucrari si cerintelor locurilor de munca2 -ntocmeste proiecte de hotarari pentru CG ! si dispozitii "rimarului general# specifice activitatii "une in aplicare prevederile din hotarari CG ! si din dispozitiile "rimarului general2 "ropune modificari de legislatie specifica. /tributiile serviciilor in cadrul )irectiei "ersonalului sunt: 3tributiile erviciului organi!are, salari!are "regateste documentele necesare organizarii si salarizarii personalului din aparatul propriu2 "regateste documentatia necesara elaborarii 40.# 40- si a altor instructiuni necesare bunei functionari a aparatului propriu al " !# precum si a structurilor organizatorice'organigrama(2 1laboreaza fisele postului impreuna cu celelalte compartimente din aparatul " ! si le actualizeaza in funtie de modificarile care apar2

2&

-ntocmeste dispozitiile privind inde*area salariilor# promovarii# salariul de merit# etc.2 -ntocmeste dispozitiile privind inde*area acordarea de ore suplimentare personalului din aparatul propriu al " ! "articipa la analize si controale dispuse de conducerea directiei2 Constituirea de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a activitatii " !2 /lte atributiuni.

3tributiile erviciului resurse umane, coordonare institutii publice -ntocmeste schema de incadrare a personalului din aparatul propriu si reactualizarea ei2 /naliza utilizarii fortei de munca# propunerea de masuri pentru asigurarea necesarului de personal# corespunzator volumului de lucrari si cerintelor locurilor de munca2 -ntocmirea de dispozitii de anga+are si incetare contracte de munca2 -ntocmirea formelor de transfer# anga+are# pensionare2 1videnta concediilor de odihna# sanctiunilor# intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile2 0rganizarea eficienta a legislatiei in vigoare# a concursurilor de anga+are2 1laborarea programului de perfectionarea a personalului din aparatul propriu2 -ntocmirea de adeverinte# note# referate# etc.2 Coordonarea in probleme de organizare# salarizare a institutiilor publice /vizarea pe baza propunerilor institutilor publice a organigramelor acestora si prezentarea spre aprobare2 /vizeaza sau intocmeste documentatia de concurs a institutiilor publice2 $erificarea propunerilor institutiilor publice pentru state de functii si propunerea spre aprobare2 /naliza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice# in functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre aprobare2 /vizarea pe baza propunerilor institutiilor publice a proiectelor de 40. si prezentarea spre aprobare2

2A

-ntocmeste lucrari privind acordarea de ore suplimentare# sporururi pentru conditii grele# stabilirea indemnizatiei de conducere# a gradatiilor pentru institutiile publice2 intocmirea de proiecte de hotarari CG !2 0rganizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functia de director pentru institutiile publice din subordine si le supune spre aprobare CG !2 "articipa la analize# controale dispuse de conducerea )irectiei 2 /lte atributii 3tributiile erviciului organi!are institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale 4aspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei privind organizarea personalului din institutiile de cultura2 $erificarea propunerilor institutiilor publice de cultura subordonate pentru state de functii si propunerea spre aprobare2 /naliza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice de cultura subordonate# in functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre aprobare2 -ntocmeste lucrari privind orele suplimentare# acordarea sporului pentru conditii periculoase# stabilirea indemnizatiei de conducere# gradatii# salarii de merit2 "ropune proiecte de acte normative# hotarari2 "ropuneri de modificare a legislatiei in vigoare# specifica activitatii2 0rganizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functia de conducere 'director( de la institutiile de cultura si le supune spre aprobare CG !2 "articipa la analize si controale dispuse de conducerea directiei2 /nalizeaza sau intocmeste documentatia necesara organizarii concursurilor de la institutiile de cultura2 -ntocmeste documentatia necesara urmaririi#controlarii# analizarii CG ! a activitatii institutiilor de cultura2 -ntocmeste documentatia necesara# prevazuta de lege# privind infiintarea de agenti economici de interes local2 0rganizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea din functie a managerilor la regiile autonome de sub autoritatea CG !2 "articipa la intocmirea contractelor de management si actelor aditionale la regiile autonome de sub autoritatea CG !2

2B

Coordoneaza si intocmeste documentatia privind numirea membrilor in consiliile de administratie la regiile autonome de sub autoritatea CG !2 /lte atributii. 3tribuiile erviciului $nformatic sunt urm=toarele: , Concepe si elaboreaza proiectul care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat# in cadrul " !2 , 1laboreaza strategia de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament e*istent# prin efectuarea permanenta a unui studiu si a unei analize asupra sistemului informational# pentru a putea propune solutii de informatizare adecvate2 , /sigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute2 , Concepe# realizeaza si actualizeaza pagina de prezentare a " !2 ,/sigura o interfata prietenoasa intre " ! si cetatenii acestui sector prin intermediul punctelor electronice de informare2 ,/dministreaza reteaua -nternet si -ntranet e*istenta in " !# realizand totodata proiectul de e*tindere a acesteia# in functie de necesar2 ,Gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul " ! la reteaua -nternet2 ,6rmareste traficul de utilizare a retelei -nternet2 ,/sigura asistenta tehnica celorlalte compartimente din " ! in vederea e*ploatarii rationale a echipamentului informatic# cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informatice implementate2 ,Concepe programe si aplicatii softNare specifice activitatii desfasurate de fiecare departament2 ,/sigura buna functionare din punct de vedere logic a aplicatiilor implementate2 ,1ste singurul utilizator autorizat 'prin reprezentantul imputernicit de conducere( al sistemului electronic de organizare a licitatiilor electronice e,licitatie si al sistemului electronic de colectare a datelor statistice e,statistica2 ,%tabileste necesarul de tehnica de calcul# precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe parcursul unui an calendaristic2 ,%e documenteaza continuu privind noutatile aparute in domeniul 8ehnologiei -nformatiei# precum si modificarile legislative care reglementeaza activitatea serviciului2 ,Colaboreaza cu unitatile subordonate Consiliului Local pentru realizarea unei strategii comune de informatizare. 3tributiile erviciului Cabinet Primar sunt urmatoarele " ,urm=re<te eficientizarea raporturilor dintre "rim=ria <i administra:ia public= central=# dintre "rim=ria <i alte autorit=:i publice locale# +ude:ene# municipale# or=<ene<ti <i comunale2 ,asigur= consultan:= de specialitate pentru solu:ionarea problemelor deosebite2

2C

,Colaboreaz= cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu2 ,asigur= eviden:a <i dactilografierea coresponden:ei primarului2 ,urm=re<te realizarea r=spunsurilor la coresponden:a sosit= pe numele "rimarului2 ,urm=re<te modul >n care s,au >ndeplinit prevederile 7ot=r?rilor Consiliului Local <i ale dispozi:iilor primarului2 ,se documenteaz=# >n vederea inform=rii "rimarului >n leg=tur= cu modul >n care personalul cu func:ie de conducere '<ef direc:ie# serviciu# birou( realizeaz= perfec:ionarea preg=tirii profesionale a subordona:ilor# cum se preocup= pentru p=strarea patrimoniului institu:iei# a dot=rilor acesteia <i pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale# precum <i pentru asigurarea securit=:ii materialelor cu con:inut secret <i contracararea scurgerii informa:iilor viz?nd aceste materiale2 3tributiile erviciului $ntegrare (uropeana sunt urmatoarele " ,9ntocme<te programul vizitelor sau >nt?lnirilor cu delega:ii din :ar= <i str=in=tate# >n concordan:= cu >n:elegerile avute <i le prezint= spre aprobare Consiliului Local2 ,/sigur= desf=<urarea >n bune condi:ii a convorbirilor cu delega:iile oficiale str=ine# asigur?nd traducerea obiectiv=# corect= a convorbirilor <i asigur= confiden:ialitatea acestora2 ,9ntocme<te <i preg=te<te documenta:iile necesare particip=rii la ac:iuni interna:ionale a reprezentan:ilor consiliului local2 ,%pri+in= ac:iunile de >nfr=:ire cu alte localit=:i <i :ine eviden:a localit=:ilor >nfr=:ite2 ,"reg=te<te <i redacteaz= documenta:ia# >n vederea cooper=rii sau asocierii cu alte autorit=:i ale administra:iei publice locale din str=in=tate# precum <i aderarea la asocia:ii interna:ionale a autorit=:ilor administra:iei publice locale# >n vederea promov=rii unor interese comune2 ,8ransmite spre avizare inisterului /facerilor 1*terne proiectele de acorduri sau conven:ii de cooperare pe care consiliul local inten:ioneaz= s= le >ncheie cu alte autorit=:i din alte :=ri# >nainte de supunerea lor spre adoptare2 3tributiile erviciului de Preluare ,apida a esi!arilor de Prima +rgenta sunt urmatoarele" - compartimentul este constituit ca serviciu specializat al prim=riei# cu func:ionare 25 de ore din 25# prin care cet=:enii se adreseaz= autorit=:ilor publice locale# >n vederea solu:ion=rii de probleme sociale# administrative# locative# materiale# financiare <i de alt= natur=., personalul din cadrul serviciului# reprezint= prim=ria >n rela:iile cu cet=:enii care adreseaz=# telefonic# peti:ii >n nume propriu. , compartimentul este abilitat s= transmit=# nemi+locit# peti:iile cet=:enilor c=tre serviciile de profil din prim=rie <i societ=:ile prestatoare de servicii publice# >n vederea solu:ion=rii >n termenul legal a acestora. - transmite cet=:enilor ce au adresat peti:ii modul cum acestea au fost rezolvate# pe baza comunic=rilor scrise f=cute de societ=:ile furnizoare de servicii publice - seful serviciului informeaz= nemi+locit primarul <i viceprimarii %ectorului# >n situa:ii de urgen:= ce reclam= o ma*im= reac:ie a autorit=:ilor publice locale# >ntr,un
30

timp foarte scurt. - personalul din serviciul de preluare a sesiz=rilor conlucreaz= nemi+locit cu personalul din celelalte servicii ale prim=riei# pun?ndu,le la dispozi:ie >n timp util# informa:iile furnizate de cet=:eni# >n vederea rezolv=rii problemelor ridicate de ace<tia. - monitorizeaz= permanent programele principalelor posturi de televiziune na:ional= <i private# urm=rind problemele <i nevoile comunit=:ii# modul concret >n care se reflect= activitatea autorit=:ii administra:iei publice >n con<tiin:a civic=# eficien:a actului decizional administrativ la nivelul capitalei , >ntocmeste documente necesare actului de conducere din prim=rie: inform=ri zilnice privind sesiz=rile f=cute telefonic de cet=:eni <i problemele specifice administra:iei publice preluate din programele 8$2 analize <i sinteze periodice. ->ntocme<te graficul cu planificarea lunar= a personalului cu func:ii de conducere din cadrul "rim=riei# pentru e*ecutarea Hserviciului de permanen:= la domiciliu >n afara orelor de programF <i comunic= acestora datele la care urmeaz= s= e*ecute serviciul. , furnizeaz= date <i informa:ii personalului numit >n serviciul de permanen:= <i asigur= preluarea apelurilor telefonice primite pe centrala telefonic= a prim=riei# >ntre orele 1&.30,0B.00. - in afara orelor de program al prim=riei# tura de serviciu >ndepline<te <i atribu:iile ofi:erului de serviciu 3tributiile Directiei $nspectie sunt urmatoarele: ,efectueaza conform abilitarilor primite# controale pe teritoriul sectorului 1# pentru verificarea respectarii# de catre persoanele fizice si +uridice# a normelor in domeniul constructiilor si activitatilor economice# ordine si liniste publica2 ,constata si sanctioneaza# conform legii# contraventiile in domeniul constructiilor si activitatilor economice# a ordinii si linistii publice2sustinerea celorlalte compartimente din primarie in desfasurarea activitatii de control specifice# prin formarea echipelor comune de control si constatare ,urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse in procesele verbale de constatare a contraventiilor incheiate de -nspectia de %tat in Constructii a unicipiului !ucuresti 2 ,intocmeste procese verbale si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale 2 in acest scop# tine legatura cu ).-.8.L si prin intermediul %erviciului Contencios /dministrativ Muridic# cu instantele de +udecata si organele de politie 2 ,efectueaza verificari pe teren si in arhiva serviciilor din cadrul " !# /dministratiei )omeniului "ublic# /dministratia "ietelor# urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si +uridice# aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite# in termen legal# raspunsurile catre petenti 2 ,participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei 2 ,controleaza activitatea inspectorilor din cadrul %erviciului -nspectie Konala si /plicarea Legislatiei pe )omeniul "ublic si "rivat ,informeaza# periodic sau la cerere# conducerea "rimariei asupra situatiei constatate
31

cu ocazia controalelor 2 ,in vederea rezolvarii sesizarilor primite# analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale2 ,urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii e*ecutarii lucrarilor in constructii 2 ,membrii anume desemnati de catre primarul de sector analizeaza si face propuneri pentru legalitatea licitatiilor efectuate de catre directiile din subordinea " !. ,)irectia -nspectie are in subordine: , %erviciul )isciplina in Constructii care are in subordine !iroul 4egularizare 8a*e# 6rmarire 4ealizare Constructii2 , %erviciul -nspectie Comerciala# 0rdine si Liniste "ublica. 3tributiile Directiei Management (conomic sunt urmatoarele: ,organizeaza# coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget# pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local2 ,intocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare# urmarind incadrarea in totalul creditelor aprobate prin buget2 ,analizeaza periodic# conform legii# e*ecutia bugetului pe titluri de cheltuieli2 ,fundamenteaza# propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite intre articole bugetare2 ,organizeaza verificarea periodica in conformitate cu prevederile legale# situatiile financiare si urmareste respectarea legislatiei in vigoare2 ,organizeaza si e*ercita controlul financiar preventiv propriu in conformitate cu prevederile legale2 ,asigura intocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori in baza contractelor economice incheiate sau a comenzilor emise# precum si virarea in termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat2 ,asigura intocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor in strainatate si intocmirea decontului de cheltuieli in acest sens2 ,organizeaza inregistrarea in evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale si intocmirea balantei de verificare sintetica si analitica2 ,organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale2 ,organizeaza si urmareste# impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului2 ,schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul "rimariei Generale a unicipiului !ucuresti si cu administratia .inanciara. ,)irectia anagement 1conomic are in subordine : %erviciul "rotectia si edicina uncii# ".%.-. , %erviciul !uget# 1*ecutie !ugetara %erviciul Contabilitate , %erviciul .inanciar /tributiile )irectiei /udit "ublic -ntern sunt urmatoarele : ,)irectia de /udit "ublic -ntern are atributii de coordonare# evaluare# sinteza in
32

domeniul activitatii de audit public intern ,)irectia coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea de audit intern desfasurata in unitatile subordonate " ! # in vederea definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern 2 ,Colaboreaza permanent cu forurile ierarhic superioare# C/"- si 6C//"- din cadrul inisterului .inantelor "ublice 2 ,1laboreaza norme metodologice de audit public intern specifice /dministratiei locale pe care le supune spre avizare 6C//"- 2 ,1laboreaza proiectul planului anual de audit public intern in urma consultatii cu conducatorul institutiei publice '"rimarul( 2 ,1*ercita auditarea asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul "rimariei# inclusiv entitatile subordonate si cele finantate din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local 2 ,$a transmite in termen de 10 zile de la inchiderea trimestrului catre organul ierarhic superior ; 6C//"- ; sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate sau a structurilor auditate si consecintele neindeplinirii acestora# insotite de documentatia relevanta 2 ,La cererea 6C//"-# )irectia de audit public intern din cadrul "rimariei va transmite rapoarte periodice cu privire la constatarile# concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit desfasurate 2 ,)irectorul )irectiei de audit public intern va acorda avizul favorabil sau nefavorabil in vederea numirii auditorilor interni din cadrul )irectiei cit si a sefilor de servicii/birouri din entitatile subordonate# dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidatii pentru ocuparea functiei de auditori interni 2 ,-n cazul revocarii auditorilor interni de catre conducatorul institutiei publice# seful compartimentului sau dupa caz directorul directiei de audit trebuie sa analizeze motivele# sa efectueze investigatii sa poarte discutii directe cu auditorii in cauza in termen de 10 zile# in vederea prezentarii avizului favorabil sau nefavorabil al revocarii 2 ,)irectorul )irectiei de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de audit public intern /tributiile %erviciului /udit /parat "ropriu sunt urmatoarele : ,e*ercita auditul public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul "rimariei# cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice# precum si la administrarea patrimoniului public 2 ,auditeaza# cel putin o data la 3 ani fara a se limita la acestea# activitatile compartimentelor aparatului propriu /tributiile %erviciului /udit 1conomic -nstitutii %ubordonate sunt urmatoarele : 1., /sigurarea obiectiva si consilierea# in vederea imbunatatirii sistemelor si activitatilor entitatii publice 2 2., 1valuarea performantei de management 2
33

3., /naliza eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului si a proceselor administrarii 2 5. , 1fectueaza activitatii de de audit pentru a evalua daca sistemele de management ale entitatii publice sint transparente si sint conforme cu normele de legalitate# regularitate# economicitate# eficienta si eficacitate 2 5., 1*amineaza daca criteriile stabilitate pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor pentru entitatii publice sint corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sint conforme cu obiectivele &., 1valuarea sistemelor de conducere si control intern# cu scopul daca acestea functioneaza economic# eficace si eficient# pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora 2 A. , 1valuarea calitatii si eficentei cu care conducatorul institutiei publice'si pe scara ierarhica # conducatorii structurilor subordonate( organizeaza# conduce si finalizeaza operatiunile# activitatile si actiunile specifice institutiei publice 2 B., /naliza procedurilor# metodologiilor# metodelor si a tehnicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu privire la indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim# prin determinarea abaterii dintre obiectivul planificat si cel efectiv. C., 6rmarirea si imbunatatirea flu*ului informational intern si e*tern 2 10, /naliza si evaluarea calitatii muncii si a randamentului personalului anga+at 2 11, $erificarea si analiza depistarii deficientelor in conpartimentele de 4esurse 6mane# in concordanta cu legislatia in vigoare 2 12 ; 1laborarea de norme metodologice proprii# specifice sectorului 2 13 ; 4aporteaza periodic asupra constatarilor# concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile desfasurate 2 15 , -n cazul identificarii de pre+udicii# raporteaza imediat sefului/director 2 15 , /uditeaza si analizeaza : ,activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatiile publice din momentul constituirii anga+amentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali# inclusiv a fondurilor provenite din asistenta e*terna 2 ,constituirea veniturilor publice# respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creante# precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora 2 ,administrarea patrimoniului public# precum si vinzarea# ga+area # concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitatilor administrativ,teritoriele2 sistemul contabil si fiabilitatea acestuia 2 ,concordanta sistemului informatic cu cel economic 2 ,1fectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca ,sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate# regularitate # economicitate# eficienta si eficacitate.

35

3tributiile Directiei $nvestitii sunt urmatoarele: ,1laboreaz= strategia de dezvoltare tehnico,edilitar=2 9ntocmeste certificatele de urbanism pentru lucrarile edilitare derulate prin )irectia de -nvestitii# conform legii 2 ,0btine avizele legale necesare >ntocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin )irectia de -nvestitii 2 ,9ntocmeste autorizatiile de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin )irectia de -nvestitii# aprobate la final de /rhitectul %ef al Consiliului Local ,Colaboreaz= cu direc:iile <i serviciile de specialitate din cadrul "rim=riei Generale a unicipiului !ucure<ti <i ale prim=riilor de sector >n elaborarea <i aplicarea "6G# "6) <i "6K# c?t <i a altor programe de dezvoltare urban= 2 , 9ntocme<te listele cu propunerile obiectivelor de investi:ii 2 ,"romoveaz= propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investi:ii >n Consiliul local 2 ,Colaboreaz= cu proprietarii re:elelor edilitare subterane# pentru coordonarea activit=:ii investi:iionale a acestora 2 ,0rganizeaz= procedurile de selec:ie <i contractare pentru e*ecu:ia serviciilor <i lucr=rilor obiectivelor de investi:ii 2 ,6rm=re<te <i verific= modul de derulare a contractelor specifice activit=:ii de investi:ii 2 ,/sigur= decontarea serviciilor <i lucr=rilor contractate# >n condi:iile stipulate de lege 2 ,Colaboreaz= permanent cu proiectan:ii >n procesul de elaborare a documenta:iilor tehnico,economice 2 ,Colaboreaz= cu organele abilitate s= verifice calitatea lucr=rilor# c?t <i opera:iunile de finan:are <i decontare a lucr=rilor 2 ,9ntocme<te caietele de sarcini pentru concesion=ri ,/sigur= contactul permanent cu locuitorii# prin convorbiri directe <i r=spunsuri la numeroasele sesiz=ri privind starea re:elelor edilitare <i a sistemelor rutiere 2 ,/sigur= documenta:ia necesar= coordon=rii realiz=rii re:elelor edilitare cu forurile competente din "rim=ria General= a unicipiului !ucure<ti <i %.C. /"/ @0$/ !ucure<ti %./. 2 ,/ctualizeaz= avizele aferente documenta:iilor <i preg=te<te documenta:ia tehnic= >n vederea ob:inerii autoriza:iilor de construire necesare desf=<ur=rii lucr=rilor edilitare 2 Colaboreaz= cu /dministra:ia )omeniului "ublic de sector >n vederea elabor=rii <i realiz=rii planului de repara:ii pe anul >n curs 2 ,Colaboreaz= cu )irectia de /dministrare a -nvatam?ntului "reuniversitar >n vederea elabor=rii <i realiz=rii planului de repara:ii pe anul >n curs 2 ,Colaboreaz= cu /dministratia .ondului -mobiliar al 6nitatilor %anitare >n vederea elabor=rii <i realiz=rii planului de repara:ii pe anul >n curs 2 ,Colaboreaz= cu )irectia pentru /dministrarea .ondului -mobiliar al unitatilor de sanatate publica >n vederea elabor=rii <i realiz=rii planului de repara:ii pe anul >n curs 2 ,)esfasoara activitati de constituire si >ntretinere a patrimoniului social cultural
35

'monumente# statui# obiective de agrement# gropi ecologice etc.( 2 ,9ntocme<te documenta:iile necesare ob:inerii de credite e*terne pentru finan:area obiectivelor de investi:ii 2 ,9ntocme<te <i verific= documenta:iile aferente viabiliz=rilor cartierelor de locuin:e ce urmeaz= a fi construite 2 ,9ntocme<te centralizatoarele cu datele cl=dirilor de locuit multieta+ate care necesit= consolid=ri 2 ,9ntocme<te materiale solicitate de !iroul de -magine <i mass,media referitoare la stadiul lucr=rilor de investi:ii 2 ,Colaboreaz= cu institutii guvernamentale abilitate# >n vederea obtinerii de credite e*terne. /tributiile %erviciului arJeting sunt urmatoarele : /chizitiile trebuie sa tina cont de managementul conducerii# coordonare# organizare# programare# contractare# derulare contract# control,analiza,evaluare a activitatilor# realizarea echilibrului intre necesitati si disponibil# livrarea la locul si termenul stabilit cu costuri minime2 /chizitiile se fac : )irect pana la atingerea pragului legal Contract'pe baza de comenzi( %erviciul trebuie sa asigure promovarea eficientei economice# participa la elaborarea documentatiei necesare intocmirii caietului de sarcini utilizat in achizitia prin selectie de oferta si licitatie2 "lanificarea necesarului de aprovizionat pe baza referatelor primite de la celelalte compartimente ale institutiei in concordanta cu obiectivele stabilite prin !$C2 %tudierea pietei interne'e*terne(# cunoasterea necesitatilor si comportamentul agentilor economici cu scopul de a stabili cele mai adecvate modalitati de achizitie pentru produse# lucrari si servicii2 Cunoasterea pietei 'cerere si oferta(# procurarea materialelor si echipamentelor necesare prin gasirea unor parteneri cu un grad ridicat al indicatorilor de performanta2 onitorizarea incheierii si derularii contractelor de achizitii de bunuri si servicii# a lucrarilor# a controlului modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor consemnate prin contract2 0ferirea solutiilor pentru problemele multiple si comple*e ce apar in cadrul activitatilor de realizare a obiectivelor de marJeting2 .undamentarea necesarului anual din punct de vedere tehnico,economic# prin centralizarea necesarului de bunuri# servicii# lucrari solicitate de compartimente si inaintarea unor propuneri pentru elaborarea bugetului# directiei economice2 "articipa la anga+area legala a cheltuielilor prin redactarea referatelor de specialitate privind achizitiile# comenzi de achizitie# contracte de achizitie#studiu de piata# etc'pentru /pararea Civila#Centru ilitar#%erviciul edicina veterinara(. Circuitul documentelor:

3&

,elatiile functionale intre compartimentele PMB Compartimentele aparatului propriu al " ! sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare. 3tributii comune tuturor compartimentelor. Dispo!itii finale. 8oate compartimentele vor studia# analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor# simplificarea evidentei# sporirea vitezei de circulatie a documentelor# urmarind fundamentarea legala a lucrarilor. -n acest sens personalul cu functia de )-41C804 1L1C68-$: organizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor si intocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul legal2 raspund de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mi+loacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii2 asigura securitatea materialelor cu continut secret si raspund de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective. 8oti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor# luind masuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 8oti salariatii au obligatia de a indeplini si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte# care decurg din actele normative in vigoare# nou aparute# precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea "rimariei# menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei# la imbunatatirea activitatii acesteia# atit in timpul programului de lucru# cit si in afara acestuia. "rezentul 4.0... se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al " !# conducatorii acestora avand obligatia sa asigure# sub semnatura# luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine. tructura organi!atorica si principalele tipuri de relatii functionale in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti %tructura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti pentru anul 2003 este in conformitate cu hotararile Consiliului General al unicipiului !ucuresti privind aprobarea organigramei ". .!. si a numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. "rincipale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel: 3. ,elatii de autoritate ierar8ice" a( subordonarea $iceprimarilor fata de "rimarul General2 b( subordonarea directorilor generali# directorilor e*ecutivi si sefilor serviciilor
3A

independente fata de "rimarul General si dupa caz# fata de $iceprimari sau fata de %ecretarul General al municipiului !ucuresti# in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare# a dispozitiilor "rimarului General si a structurii organizatorice2 c( subordonarea directorilor generali ad+uncti# directorilor e*ecutivi ad+uncti# sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali# directori sau directori e*ecutivi ; dupa caz2 d( subordonarea personalului de e*ecutie fata de directorul general# directorul general ad+unct# directorul# directorul e*ecutiv# directorul e*ecutiv ad+unct# seful de serviciu sau seful de birou# dupa caz2 B. ,elatii de autoritate functionale %e stabilesc de catre compartimentele din structura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti cu serviciile publice si institutiile publice din subordinea C.G. .!.# precum si cu regiile autonome si societatile comerciale din subordinea C.G. .!. sau la care C.G. .!. este actionar# in conformitate cu obiectul de activitate# atributiile specifice fiecarui compartiment sau competentele acordate prin dispozitia "rimarului General si in limitele prevederilor legale2 C. ,elatii de cooperare a( %e stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate C.G. .!. sau la care acesta este actionar2 b( %e stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale# 0.@.G., uri etc. din tara sau din stainatate. /ceste relatii de cooperare e*terioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului sau a competentelor acordate prin dispozitia "rimarului General sau hotararea C.G. .!.2 D. ,elatii de repre!entare -n limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de "rimarul General 'prin dispozitie(# %ecreatrul General# $iceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta "rimaria unicipiului !ucuresti in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale# organisme# 0.@.G.,uri# etc.# din tara sau strainatate2 (. ,elatii de inspectie si control %e stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control ')irectia inspectie si control general# )irectia de audit public intern# )irectia buget(# compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia "rimarului General si unitatile subordonate C.G. .!. sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului# conform competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr.215/2001 sau prin alte prevederi legale in vigoare. Comunicarea si transparenta decizionala "articularitati ale procesului de comunicare interna "rincipiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt :
3B

principiul suprematiei obiectivelor principiul unitatii de decizie si actiune principiul apropierii managementului de e*ecutie 'reducerea nr de niveluri ierarhice( principiul permanentei managementului 'pentru fiecare post de management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau( principiul interdependentei minime, definirea obiectivelor# competentelor# responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum dependenta dintre el.Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai mare# cu atat sarcinile# competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate# conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata principiul economiei de comunicatii ;volumul prea mare de informatii care parcurg circuitele informationale principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului principiul instituirii unor echipe intercopartimentale principiul determinarii variantei optime 'structura organizatori, catrebuie elaborata in mai multe variante( principiul reprezentarii structurii 'prin organigrama( Particularitati ale relatiilor publice-e/tern )irectia relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea legaturii intre "rimarul General# $iceprimari# %ecretarul general al municipiului !ucuresti# compartimentele din structura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti si institutiile administratiei publice centrale# administratiei publice locale# alte unitati# cetateni etc. pentru informarea si solutionarea problemelor ce sunt de competenta "rimariei unicipiului !ucuresti. -ndeplineste atributiile ce decurg din aplicarea 0rdonantei 2A/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor# aplicarea Legii nr.555/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si raspunde de relatia cu societatea civila# conform Legii nr. 52/2003 privind transpareanta decizionala in administratia publica. -n vederea indeplinirii obiectului de activitate )irectia relatii publice si informare stabileste relatii de cooperare 'colaboreaza( cu toate compartimentele din structura organizatorica a "rimariei unicipiului !ucuresti# precum si cu institutii ale administratiei centrale# locale# agenti economici# Guvernul 4omaniei# -nstitutia avocatul poporului# "resedintie# serviciile mass, media etc. $. Centrul de $nformare si Documentare pentru ,elatii cu Cetatenii 1ste organizat ca serviciu si are urmatoarele compartimente: 1. ,egistratura 7enerala "rimeste petitiile cetatenilor 'cereri# reclamatii# sugestii# etc.( si le inregistreaza
3C

pe tipuri de probleme2 Clasifica documentele pe tipuri de probleme2 $erifica documentatia cetatenilor conform bazei de date e*istenta in Centrul de -nformare si )ocumentare pentru 4elatii cu Cetatenii si daca aceasta este completa# o inregistreaza. )aca documentatia este incompleta# aceasta este returnata petentului in vederea completarii2 1libereaza un bon care contine: numar de inregistrare# data# numele petentului# adresa si telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completari si nelmauriri in legatura cu cele solicitate2 -nformeaza referitor la stadiul unei lucrari si solicita lamuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul "rimariei unicipiului !ucuresti2 -nformeaza cetatenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea "rimariei unicipiului !ucuresti si a altor institutii publice aflate in subordinea C.G. .!.2 8ransmite catre compartimentele de specialitate din cadrul "rimariei unicipiului !ucuresti lucrarile centralizate# printr,un curier2 "rimeste si elibereaza raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul "rimariei unicipiului !ucuresti2 /duce la cunostinta conducerii propunerile si sesizarile cetatenilor in vederea unei bune functionari a "rimariei unicipiului !ucuresti2 6rmareste solutionarea si redactarea# in termenul legal# a raspunsurilor elaborate de directiile de specialitate ale "rimariei unicipiului !ucuresti# catre petenti. -ntocmeste lunar un raport privind situatia lucrarilor scadente la nivelul "rimariei Capitalei pe care il inainteaza "rimarului General. 4aspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate2 -ndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a "rimariei unicipiului !ucuresti. #. Compartimentul pentru aplicarea .egii 211 Compartimentul pentru aplicarea Legii 555 are doua componente: Ghiseul de informatii si "unct de informare,documentare. "rintre activitatile acestuia se numara: .urnizarea# verbala de informatii de interes public legate de activitatea "rimariei unicipiului !ucuresti si a altor institutii publice aflate in subordinea C.G. .!.'prin Ghiseul de -nformatii( cetatenilor2 "une la dispozitia cetatenilor# in vederea consultarii# documente ce contin informatii de interes public# prin "unctul de -nformare,)ocumentare'e*.: 7otarari ale C.G. .!.# )ispozitii ale "rimarului General(2 %olicita de la compartimentele de specialitate din "rimaria unicipiului !ucuresti# prin telefon# lamuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetateni# prin Ghiseul de -nformatii2 0fera cetatenilor care telefoneaza la Centrul de -nformare si )ocumentare pentru 4elatii cu Cetatenii# informatii de interes public# in masura in care acestea sunt de competenta "rimariei unicipiului !ucuresti si pot fi furnizate telefonic2
50

-n cazul in care informatia de interes public solicitata se acorda la cerere# indruma cetatenii catre 4egistratura Generala a "rimariei unicipiului !ucuresti. 4aspunde solicitarilor de informatii de interes public venite pe site,ul "rimariei. 4aspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. -ndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a "rimariei unicipiului !ucuresti. $$. erviciul pentru ,elatia cu Mass-Media si 3udiente 1. Compartimentul 3udiente 0rganizeaza inscrierea in audiente la "rimarul General# $iceprimari si %ecretarul general al municipiului !ucuresti2 "regateste materialele pentru audiente in functie de cererile depuse si inregistrate2 "articipa la audiente si intocmeste procesul verbal2 Comunica raspunsurile catre cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare2 6rmareste solutionarea solicitarilor adresate de catre petenti in timpul audientei si intocmeste un raport privind rezolvarea acestora2 "rimeste solicitarile cetatenilor venite prin posta pe adresa ". .!.# le analizeaza si# daca sunt de competenta )irectiei 4elatii "ublice si -nformare# elaboreaza si trimite raspunsul petentului in termenul prevazut de lege# iar daca solicitarea este de competenta altei directii# transmite petitia la compartimentul de specialitate2 4aspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate2 -ndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a "rimariei unicipiului !ucuresti. #. Compartimentul pentru ,elatia cu Mass-Media Colaboreaza cu toate directiile din aparatul propriu al C.G. .!.# toate institutiile publice si regiile autonome aflate sub autoritatea C.G. .!.# reprezentantii mass,media acreditati la "rimaria unicipiului !ucuresti2 4edacteaza comunicate de presa2 /nalizeaza si evalueaza modul in care se reflecta actiunile intreprinse de "rimaria unicipiului !ucuresti in presa2 .urnizeaza ziaristilor# prompt si complet# orice informatie de interes public care priveste activitatea "rimariei unicipiului !ucuresti2 /corda fara discriminare# in termen de cel mult doua zile de la inregistrare# acreditarea ziaristilor la "rimaria unicipiului !ucuresti2 -ntocmeste lucrari de specialitate 'analize si sinteze(2 0rganizeaza conferinte de presa2 -nformeaza in timp util si asigura accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes pubhlic organizate de "rimaria unicipiului !ucuresti2
51

"rote+area imaginii primariei# scop in care colaboreaza cu toate structurile din "rimaria unicipiului !ucuresti2 /nalizeaza# evalueaza si planifica comunicarea in probleme de interes pentru "rimaria unicipiului !ucuresti2 Consilierea si acordarea de asistenta de relatii publice si imagologica "rimarului general si membrilor staff,ului acestuia2 0rganizarea si intretinerea relatiilor cu mass,media# cu opinia publica in general2 -ntretinerea relatiilor cu organismele guvernamentale# comisiile parlamentare# partidele politice si organizatiile apolitice in vederea informarii corecte a acestora despre activitatea si problemele "rimariei unicipiului !ucuresti si realizarea unei atitudini favorabile fata de indeplinirea functiunilor acesteia2 -ntretinerea de relatii profesionale amiabile cu structurile corespunzatoare din alte organizatii similare ; romanesti si straine2 -nformeaza# ori de cate ori este necesar# pe "rimarul General al Capitalei asupra aspectelor referitoare la imaginea "rimariei unicipiului !ucuresti si dinamica acesteia si se ocupa de gestionarea mediatica a crizelor ce pot afecta imaginea institutiei si/sau a "rimarului General2 0rganizeaza culegerea# prelucrarea# analiza# stocarea 'sau difuzarea( informatiilor ce apar in mass,media interna si internationala privind problemele si activitatile "rimariei unicipiului !ucuresti# realizand banci de date# in colaborare cu mass,media si )irectia relatii internationale2 )ifuzeaza ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale "rimariei unicipiului !ucuresti2 /nalizeaza evolutia imaginii "rimariei unicipiului !ucuresti pe plan intern si e*tern# utilizand si sonda+e sociologice contractate cu institutii specializate. 4aspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. -ndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a "rimariei unicipiului !ucuresti. $$$. Compartimentul Dispecerat 0 Comunicare 8ine evidenta amplasarii si functionarii echipamentelor de radiocomunicatii2 8ine evidenta configurarii retelei de radiocomunicatii a "rimariei unicipiului !ucuresti2 "rin intermediul sistemului radio asigura legaturile intre ". .!.# primariile de sector si regiile subordonate C.G. .!.2 "rimeste si inregistreaza sesizarile si reclamatiile telefonice de la cetateni2 8ransmite sesizarile telefonice ale cetatenilor la unitatile implicate si urmareste rezolvarea operativa a acestora2 8ine evidenta masurilor de rezolvare a sesizarilor2 %emnaleaza disfunctionalitatile aparute in functionarea retelei de radiocomunicatii si urmareste rezolvarea acestora2 entine in stare de functionare statiile de emisie,receptie fi*e# mobile si portabile distribuite corespondentilor municipalitatii# primariilor de sectoare# altor
52

unitati aflate in subordinea C.G. .!. si coordonate de catre "rimaria unicipiului !ucuresti2 6rmareste derularea contractului de service# a operatiunilor de depanare, intretinere a echipamentelor de radiocomunicatii2 4aspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate2 -ndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a "rimariei unicipiului !ucuresti. 1.#. 3nali!a viabilitii manageriale i economico-financiare 1.#.1. 3nali!a viabilitii manageriale analiza instrumentarului managerial analiza metodologiilor de concepere, funcionare i reproiectare managerial analiza sistemului decizional analiza tipologic a deciziilor adoptate analiza apartenenei deciziilor adoptate pe funcii ale managementului analiza deciziilor pe funciuni ale organizaiei analiza calitii deciziilor adoptate analiza mecanismelor de fundamentare i adoptare a deciziilor analiza instrumentarului decizional utilizat analiza sistemului informaional analiza tipologic a informaiilor vehiculate n actualul sistem informaional analiza calitii informaiilor analiza documentelor informaionale analiza flu$urilor i circuitelor informaionale analiza procedurilor informaionale analiza cauzal a deficienelor informaionale analiza prin prisma unor principii de concepere i funcionarea sistemului informaional analiza sistemului organizatoric analiza corelativ obiective-activiti analiza prin prisma unor principii de concepere i funcionalre a sistemului organizatoric analiza ncadrrii cu personal, pe total i structur analiza componentelor procesuale i structural-organizatorice analiza documentelor organizatorice analiza sistemului organizatoric analiza corelativ obiective-activiti analiza prin prisma unor principii de concepere i funcionare a sistemului

53

organizatoric analiza ncadrrii cu personal, pe total i structur analiza componentelor procesuale i structural-organizatorice analiza documentelor organizatorice simptome pozitive i negative ale conceperii i funcionrii managementului organizaiei (domeniului ........) 1.#.#. 3nali!a viabilitii economico-financiare i sociale

analiza, n dinamic, a principalilor indicatori economico-financiari i sociali simptome pozitive i negative )iagnosticarea consta in investigarea institutiei si a componentelor sale cu a+utorul unui instrumentar specific# in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte forte si# pe aceasta baza# formularea de recomandari a*ate pe cauzele generatoare de puncte slabe si forte. )iagnosticarea globala trebuie sa cuprinda informatii referitoare la " /specte de identificare a locului si rolului institutiei 'caracteristici tipologice# istoricul firmei etc.( %ituatia veniturilor si a cheltuielilor '2,3 ani( %istemul de management si componentele sale /naliza viabilitatii managerile "uncte forte si cauze ce le genereaza "uncte slabe si cauze ce le genereaza Cunoa<terea pozi:iei pe care o ocup= firma >n raport cu principalii concuren:i pe principalele domenii de activitate poate fi determinat= folosind abordarea #uncte forte, #uncte slabe, 'portuniti, )meninri. /ceast= evaluare se face prin compararea nivelului e*istent >n diferite domenii func:ionale cu standardele de e*celen:= stabilite. 0 aten:ie deosebit= trebuie acordat= >n evaluarea punctelor tari <i punctelor slabe acelor domenii de activitate care prezint= importan:= pentru >ntreprindere. )e e*emplu# o >ntreprindere care ><i propune ca obiectiv strategic lansarea pe pia:= a unor noi produse sau modernizate o importan:= deosebit= o reprezint= compararea situa:iei e*istente cu standardele de performan:= >n domeniul produc:iei. -dentificarea punctelor tari <i a punctelor slabe <i compararea acestora cu standardele de e*celen:= interne <i cu nivelul atins >n diferitele domenii de firmele concurente trebuie s= aib= un caracter dinamic# :in?nd seama de faptul c= >n condi:iile >n care >n cadrul >ntreprinderii are loc o ridicare a nivelului unui anumit domeniu de activitate este posibil ca aceast= >mbun=t=:ire a nivelului s= aib= loc <i la >ntreprinderile concurente. %tandardele de e*celen:= >n domeniul financiar trebuie s= permit= aprecieri adecvate cu privire la m=sura >n care# de e*emplu# mi+loacele circulante e*istente pot permite cre<terea activit=:ii# >n ce m=sur= e*ist= rela:ii bune cu ac:ionarii <i institu:iile

55

de finan:are# dac= sunt armonizate sursele de fonduri cu nivelul cerin:elor# la ce nivel se situeaz= activitatea de control financiar# de elaborare a bugetelor de venituri <i cheltuieli# de folosire a tehnicilor de alocare a resurselor financiare# etc. /ceste standarde de e*celen:= trebuie revizuite >n mod periodic >n raport cu noile condi:ii de desf=<urare a activit=:ii <i de priorit=:ile impuse de cerin:ele unei evalu=ri +udicioase at?t pe plan intern c?t <i >n raport cu situa:ia firmelor concurente.

1.&. (videnierea cau!al a principalelor puncte forte definire termen de comparaie cauze implicaii (efecte) structura organizatorica piramidala ce permite mai buna coordonare a departamentelor 2 adoptarea unor decizii in cadrul " ! in vederea realizarii obiectivelor ce urmaresc in principal cat mai buna satisfacere a cetatenilor2 utilizarea# in cadrul sistemului informational a unor mi+loace moderne de prelucrare a informatiilor . 1.1. (videnierea cau!al a principalelor puncte slabe definire termen de comparaie cauze implicaii (efecte)

55

)ificultatea adaptarii in timp util la nevoile cetatenilor# tot mai variate. /paritia unor deficiente in procesul de prelucrare a informatiilor. Lipsa de solutii sau de tergiversarea gasirii acestora de catre administratia publica locala pentru rezolvarea problemelor cetatenilor cu o situatie sociala dificila 1.5. )eterminarea poten:ialului de viabilitate managerial= <i economico,social= 1.&. 4ecomand=ri de amplificare a poten:ialului de viabilitate definire cauze avute n vedere efecte 9n cadrul unei analize <i evalu=ri globale a factorilor care influen:eaz= activitatea <i performan:ele unei >ntreprinderi o aten:ie deosebit= trebuie acordat= factorilor e*ogeni <i factorilor conte*tuali. .iecare din ace<ti factori endogeni poate e*ercita o influen:= pozitiv= sau negativ= asupra activit=:ii firmei. "roprietarul firmei# poate fi# dup= caz# o persoan= sau un grup de persoane 'asocia:i sau ac:ionari( +oac= un rol important >n stabilirea op:iunilor strategice# adoptarea <i punerea >n aplicare a unei strategii adecvate. )e:in?nd puterea economic= >n cadrul firmei prin capitalul acesteia# proprietarul# de regul= urm=re<te adoptarea unor obiective performante <i urm=re<te realizarea acestora pun?nd >n folosul >ntreprinderii preg=tirea sa managerial= <i >ntregul s=u poten:ial de >ntreprinz=tor. anagementul firmei reprezint= un alt factor endogen determinant >n ob:inerea unor performan:e superioare <i asigurarea perenit=:ii >ntreprinderii. realizarea unui management la nivel superior presupune e*isten:a unei echipe de conducere <i a unui corp de manageri pe toate verigile organizatorice <i nivelurile ierarhice# cu o >nalt= preg=tire tehnic= <i economic=# care# prin calit=:ile# cuno<tin:ele# aptitudinile <i deprinderile lor# s= asigure realizarea unui proces de management strategic eficient <i adoptarea pe aceast= baz= a unor strategii adecvate performante sau care s= permit= asigurarea viabilit=:ii economice. Consiliul de administra:ie <i biroul e*ecutiv# organele de conducere direct= ale >ntreprinderii# pot e*ercita un impact ma+or prin deciziile adoptate asupra realiz=rii unei activit=:i la nivel superior <i ob:inerea performan:elor economice dorite. )imensiunea >ntreprinderii# ca factor endogen# influen:eaz= asupra obiectivelor fi*ate# a felului strategiei <i amploarea acesteia. 0 firm= de mari dimensiuni comparativ cu una de mici dimensiuni are o anvergur= mai mare a activit=:ilor# av?nd la dispozi:ie un volum de resurse mai ridicat <i posibilit=:i de a contracta credite mult mai mari# ca urmare a garan:iilor pe care le ofer=# ea av?nd >ns= o iner:ie mai mare
5&

fa:= de schimbare. Comple*itatea organiza:iei# de asemenea factor endogen# concretizat= >n num=rul de subunit=:i e*istente# num=rul produselor sau al serviciilor e*ecutate este <i un factor de stabilitate sub raport concuren:ial <i ofer= posibilitatea realiz=rii unui volum important de beneficii# ca rezultat al efectelor economice favorabile de scar=# de e*perien:=# de anvergur=. La o organiza:ie comple*= strategia adoptat= cuprinde op:iuni ample# capabile s= genereze efecte economice <i tehnice superioare. "e de alt= parte# >n cazul unei comple*it=:i prea mari se poate ivi pericolul apari:iei cheltuielilor suplimentare de comple*itate# cu efecte negative# greut=:i >n coordonarea activit=:ilor# e*ist?nd pericolul amplific=rii manifest=rilor de birocratism. 9nzestrarea tehnic= <i tehnologiile folosite influen:eaz= prin starea <i nivelul lor asupra performan:elor >ntreprinderii. Cu c?t >ntreprinderea dispune de o mai bun= >nzestrare tehnic= <i de tehnologii mai performante cu at?t gradul ei de competitivitate pe diferitele pie:e este mai mare <i rezultatele ob:inute mai bune. )ispersia teritorial= a subdiviziunilor organizatorice e*ercit= o puternic= influen:= asupra strategiei# >n mod deosebit la >ntreprinderile mari care dispun de subunit=:i de produc:ie# filiale sau sucursale cu amplasamente teritoriale diferite# >n :ar= sau >n str=in=tate. -n aceste condi:ii se impun adoptarea unor strategii speciale# cum sunt strategiile de anvergur= geografic= sau de mondializare# care# bine puse la punct <i corect opera:ionalizate# pot asigura avanta+e economice. Gradul de dispersare teritorial= pune problema unei +udicioase repartiz=ri a resurselor# luarea >n considera:ie a particularit=:ilor pie:elor de c=tre unit=:ile dispersate <i o bun= conducere <i organizare de la centru a acestor subdiviziuni organizatorice. 6n factor endogen de o deosebit= importan:= sub raport strategic >l constituie poten:ialul uman de care dispune >ntreprinderea# cuprinz?nd at?t personalul care lucreaz= >n cadrul acesteia c?t <i colaboratorii s=i# care particip= la activitatea >ntreprinderii. @um=rul <i calitatea personalului sub aspectul profesiunii# al calit=:ii cuno<tin:elor# al capacit=:ii de munc= <i al gradului de motivare influen:eaz= asupra bunei realiz=ri a procesului de conducere strategic=. 9n condi:iile unui mediu puternic concuren:ial# poten:ialul informa:ional al >ntreprinderii <i cre<terea acestuia cap=t= o importan:= strategic= tot mai mare. 6n bun poten:ial informa:ional trebuie s= asigure conducerii >ntreprinderii felul <i volumul informa:iilor necesare de natur= tehnic=# economic=# +uridic=# etc. pentru o bun= fi*are a obiectivelor <i a strategiei <i pentru bune cunoa<tere a mediului concuren:ial <i valorificarea oportunit=:ilor care se prezint=. %tarea economic= a organizatiei <i cunoa<terea >n orice moment a acesteia sub raportul modului de folosire a resurselor <i a rezultatelor ob:inute reprezint= punctul de plecare >n evaluarea alternativelor strategice pentru viitor <i adoptarea <i punerea >n aplicare a celei mai bune alternative strategice. -n func:ie de starea economic= se adopt=# dup= caz# strategii de cre<tere# de stabilizare sau de redresare# op:iunile <i obiectivele strategice care se impun. 8rebuie men:ionat c= o stare economic= bun= a >ntreprinderii creeaz= o imagine bun= a >ntreprinderii at?t pentru institutele <i persoanele din afar=# interesate >n activitatea >ntreprinderii 'investitori# furnizori#
5A

clien:i# institu:ii de credit# autorit=:i locale( c?t <i pentru persoanele din interiorul >ntreprinderii interesate direct de prosperitatea firmei. %chematic# factorii endogeni care influen:eaz= activitatea <i performan:ele unei >ntreprinderi sunt:

/stfel# un factor determinant asupra strategiilor economice >l reprezint= cultura organiza:ional=. /doptarea obiectivelor strategiilor# a politicilor de realizare a acestora <i a modului operativ de punere >n aplicare a op:iunilor strategice trebuie s= se :in= seama <i s= valorifice la ma*imum componentele culturii organiza:ionale. %uccesul unei strategii depinde >n mare m=sur= de valorile comune ale culturii organiza:ionale# privind de pild= atitudinea fa:= de reducerea costurilor# privind disciplina >n munc=# gri+a manifestat= fa:= de clien:i# etc. c?t <i normele de comportament ale grupurilor de persoane din >ntreprindere# cum ar fi# de e*emplu# r=spunsul prompt al salaria:ilor la cererile clien:ilor# atragerea e*ecutan:ilor >n discutarea <i adoptarea deciziilor# promptitudinea conducerii de a recompensa personalul cu rezultate deosebite <i de a sanc:iona pe cei ce nu se >ncadreaz= >n spiritul culturii organiza:ionale. /specte privind strategia organiza:iei 'institu:iei( misiune obiective strategice modaliti de realizare resurse termene configuraia de ansamblu a strategiei globale strategii partiale
5B

Particularitati ale strategiei in institutia publica anali!ata %trategia are in vedere : "lanificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite anga+ate de institutie 6rmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort 6rmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate "revizionarea multipla# anuala a veniturilor si cheltuielilor# avandu,se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei /naliza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor# tinand cont de prioritatilede investitii# dotari si achizitii -dentificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de e*ecutie din institutia analizata " !# ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului# cat si al activitatii propriu,zise# sa fie permanent corelata cu factorul social# cu evolutia societatii la nivel local si general. %e au in vedere permanent ca factori de influenta: situatia economica pe plan local situatia socio,profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile e*istente aparitia de noi domenii# situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice -n functie de factorii mentionati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor# in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati# institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate: se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei eficientizarea activitatii compartimentelor e*istente "rezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate

5C

1. 2. 3. 5. 5. &.

Ca obiective mentionam: 1ficientizarea activitatilor institutiei Cat mai buna gestionare aresurselor financiare .inalizarea programelor si proiectelor initiate de " ! "erfectionarea sistemului de relationare cu cetatenii -nitierea de noi proiecte si actiuni pe plan social# de programe de mediu -ntensificarea actiunilor ce tin de imaginea Capitalei odalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate -dentificarea scopurilor si a obiectivelor de atins %tabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest sens# a factorilor responsabili %tabilirea metodelor# cu discutarea# analiza si adoptarea celor mai eficiente metode %tabilirea etapelor# urmarirea realizarii acestora %tabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate /naliza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse .inalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute %urse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice -nvestitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile# pri intermediul urmatoarelor 3 surse: rezervele de trezorerie ale unei autoritati# respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent./ceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana# autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net subventiile de investitii# astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite imprumutul# prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit

-n ma+oritatea tarilor# autoritatile locale sunt libere sa,si aleaga propriile surse de creditare. 1*ista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: , pentru a limita cresterea cheltuielilor publice , pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale 8otusi# in mod formal#autoritatile locale au posibilitatea# daca ele o doresc# sa imprumute de la orice institutie. )e asemenea# au dreptul de a emite in mod direct titluri de imprumut# totusi# ele recurg rareori la aceste metode# datorita competentelor e*trem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea e*ercitiu.

50

(/emple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si9sau in curs de derulare in institutia anali!ata "rograme in domeniul protectiei sociale initiate de " ! in colaborare cu diverse institutii# cu organizatii nonguvernamentale de profil etc. "rograme privind protectia mediului incon+urator "rograme in domeniul infrastructurii# in domeniul construirii si imbunatatirii infrastructurii "rograme in privinta atragerii de resurse necesare finalizarii de obiective pe plan local /tragerea de parteneri pentru derularea diverselor proiecte %trategie privind intocmirea de baze de date# studii si prognoze in vederea analizarii sistemului de cheltuieli publice "roiecte privind construirea de locuinte "rograme de reabilitare a drumurilor si strazilor urbane "roiecte de construire a unor pasa+e si parJinguri %trategii privind corelarea veniturilor cu cheltuielile ,eproiectarea propriu-!is a managementului organi!aiei :instituiei; 3.1. "romovarea <i utilizarea de sisteme# metode <i tehnici de management evoluate 3.2. 4eproiectarea subsistemului decizional 3.3. 4eproiectarea sussistemului informa:ional 3.5. 4emodelarea procesual= <i structural,organizatoric= a organiza:iei 'insititu:iei( /specte privind implementarea <i eficien:a managementului reproiectat

51