Sunteți pe pagina 1din 10

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3)

SUBIECTUL I(Prezentarea demersului didactic desfasurat la clasa pentru formarea/dezvoltarea competentelor specifice secventei ce face parte din programa scolara pentru clasa a X-a -Istorie).
Competente specfice
1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric. 2.1 Recunoasterea si acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor si proceselor istorice. .! Plasarea evenimentelor si proceselor istorice intrun conte"t istoric mai larg#romanesc#european sau universal.

Continuturi RELATIILE INTERNATIONALE *Marile conflicte ale secolului XX *Relatiile internationale postbelice

Nota:Utilizarea limbajului de specialitate + Corectitudinea informatiei istorice utilizate in e emplificare Conditia principala pentru realizarea unui demers didactic eficient este anticiparea de catre profesor a acti!itatilor ce urmeaza a fi desfasurate la clasa" Prin citirea personalizata a programei scolare ,sunt identificate competentele specifice fiecarei unitati e in!atare ,ce trebuiesc proiectate inca e la inceputul anului scolar" $e stabilesc apoi continuturile stiintifice in scopul organizarii acestora intr#o structura logica"Etapa interme iara a realizarii emersului i actic o reprezinta stabilirea activitatilor de invatare, eoarece acestea trebuie sa tina cont e competentele specifice i entificate anterior si e aspectele legate e e!aluare" $ltima etapa este stabilirea metodelor si instrumentelor de evaluare in scopul eterminarii cat mai e%acte a masurii in care s#au realizat obiecti!ele propuse e catre profesor" &e!enta i actica e fata acopera o perioa a !asta a secolului XX ,cu e!enimente istorice eosebit e importante"'e aceea,profesorul are atoria e stabili obiecti!e cat mai i!ersificate, e a folosi meto e e pre are#(n!)*are a istoriei a aptate la competentele specifice si e a consulta resurse materiale multiple , isponibile in numar mare atorita apropierii e prezent a e!enimentelor istorice stu iate"

#etodele de predare$%n!&'are a istoriei


%etodele de predare-&nv'(are reprezinta caile de realizare a obiectelor propuse de catre profesor .Invatamantul modern presupune situarea elevului in centrul procesului instructiveducativ#de aceea se impun metode participativ-active#mai concret realizarea obiectivelor lectiei de istorie cu participarea si anga)area masiva a elevilor. * orientare moderna a metodelor si strategiilor didactice presupune o mai buna formare la elevi a competentelor si deprinderilor practice #ii a)uta pe acestia sa isi e"prime cu usurinta opiniile personale si sa realizeze un sc+imb de idei cu ceilalti si#cel mai important#contribuie la masurarea si aprecierea competentelor. Pentru formarea compententei +", -Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric.) se impune o ,,meto a e grup ce stimuleaza creati!itatea"Pentru atragerea si moti!area ele!ilor,orice lectie e istorie poate incepe prin brainstorming"Stilul de relationare fata de elevi al profesorului,prin practicarea acestei metode este unul incitativ (activeaza clasa ,solicita opiniile elevilor si stimuleaza interventiile oportune.) prin a resarea e intrebari menite sa a uca solutionarea unor probleme".a e%emplificare,la lectia espre /olocaust ,profesorul poate a resa urmatoarele intrebari 01.e stiti2cunoasteti espre /olocaust1-la inceputul lectiei34intrebari e genul (rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3) 5.um ar fi fost aca /itler nu a6ungea la putere in 7ermania in anul +8991 sau intrebari prin care profesorul incearca sa afle ce anume ele!ii !or sa cunoasca referitor la acest subiect"Toate aceste intrebari au rolul e a facilita irectionarea pre arii intr#un punct anume ,fi%at e catre profesor" Meto a cubului #a6uta la realizarea competentei ,"+ - Recunoasterea si acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor si proceselor istorice.) eoarece presupune e%plorarea unui subiect in mai multe perspecti!e ,permitan abor area comple%a si integratoare a temei puse in iscutie"'e e%emplu la lectia Razboiul Rece se formeaza : grupe care sa abor eze urmatoarele sarcini0 1.,escrie situatia -uropei dupa al doilea razboi mondial. 2..ompara cele doua blocuri politico-militare /0locul -stic si 1estic) !.2sociaza diferentele de ordin ideologic dintre $.3.2 si 3.R.$.$. si cauzele care au dus la izbucnirea Razboiuluin Rece. 4.2nalizeaza desfasurarea Razboiului Rece din perspectiva principalelor evenimente care au marcat aceasta perioada. .2plica cunostintele dobandite anterior despre regimurile totalitare si descrie situatia statelor aflate in blocul comunist. 5.2rgumenteaza importan(a politicii de destindere din $.3.2 si 3.R.$.$. #inceputa in anii 678 pentru evolutia ulterioara a -uropei. Rolul profesorului prin aplicarea acestei meto e este e facilitator al in!atarii, eci presupune stilurile de relationare cu elevii asociativ (faciliteaz instruirea de grup ,profesorul este resursa) sau permisiv ( intervine mai putin,aducand completari si lamuriri). .ompetenta ;"9 -Plasarea evenimentelor si proceselor istorice intr-un conte"t istoric mai larg#romanesc#european sau universal.) inseamna o abor are multiperspecti!a prin care se realizeaza un ec<ilibru intre perspecti!ele locale,nationale,regionale,europene si uni!ersale cu pri!ire la un anumite e!enimente si fapte istorice"Aceasta abor are multiperspecti!a este foarte necesara ,a!an in !e ere sec!enta e fata,care acopera e!enimente e o imensiune globala ,europeana si nationala in istoria secolului XX" Pentru realizarea acestei competente ,este recoman ata folosirea metodei JIGS ! ("ozaicul), eoarece permite impartirea unei teme in = sau ; subteme,asiguran stu ierea cu succes a unui !olum mai mare e continut"- e aceea poate fi folosita la lectiile e recapitulare3"E%emplificare0Profesorul stabileste tema e stu iu 5Participarea Romaniei la a al oilea razboi mon ial1 si propune urmatoarele subteme 0 9rupa 1 :Pactul Ribbetrop -%olotov si consecintele protocolului aditional secret pentru Romania 9rupa 2 :Pierderile teritoriale din vara anului 1;48 9rupa ! :.ampania din -st pentru eliberarea 0asarabiei#0ucovinei si <inutului =erta/22 iunie 1;41-2! august 1;44) 9rupa 4: 2ctul de la 2! august si consecintele acestuia pentru Romania si pentru desfasurarea ulterioara a razboiului 9rupa .ampania din 1est a Romaniei /sep 1;44-12 mai 1;4 ) si sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. #e mentionat ca profesorul mai tre$uie sa puna la dispozitie elevilor materialele de pe care acestia vor studia,stilul de relationare cu elevii fiind cel asociativ. In acest fel ,se realizeaza corelatii intre participarea Romaniei la al oilea razboi mon ial si esfasurarea conflictului mon ial,lucru necesar pentru formarea competentei ;"9" Meto a asigura o in!atare prin cooperare ,prin trasmiterea prin rotatie a cunostintelor specifice fiecarei subteme intre cele ; grupe e in!atare"E!aluarea se face prin prezentarea rezultatelor si concluziilor intregii clase"

(rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3)

+esursele materiale
Resursele materiale /mi)loacele de invatamant) reprezinta materialele si instrumentele au"iliare folosite in predare-invatarea istoriei#cu scopul de a facilita dobandirea cunostintelor#formarea deprinderilor si realizarea valorilor si atitudinilor si de a evalua cat mai obiectiv si cat mai e"act. Funtiile acestora sunt urmatoarele: 1.Functia informativa 2.Funtia formativa !.Funtii psi+opedagogice /cognitiv-formativa>legarea procesului de invatamant cu realitatea socioprofesionala>educatie estetica si moral- civica>dezvoltarea multidimensionala si integrala a personalitatii). In predarea -invatarea istoriei resursele materiale au rolul de forma la elevi gandirea logica#oferind posibilitatea de de a descoperi cauzele si consecintele#cone"iunile dintre date si procesul istoric studiat.2ducand un plus de informatie care sustinte performanta#resursele materiale contribuie in mod +otarator la consolidarea competentelor. %."anualul de istorie reprezinta ocumentul oficial e politica a e ucatiei care asigura concretizarea programei scolare prin prezentarea si structurarea cunostintelor pe unitati i catice,la un ni!el cat mai accesibil ele!ului"Principala functie a manualului mo ern este aceea e formare e competente"La formarea competentei +", ,manualul contribuie prin multitu inea e e%ercitii e la finalul unei lectii, care promo!eaza un mo e in!atare ce cuprin e operatiile gan irii ,intelegerea ,e%plicatia,rezol!area e situatii#problema" &.'esursele audio(video se refera mai ales la ocumentarele istorice , isponibile in numar mare pentru aceasta perioa a istorica"-E%"Al oilea razboi mon ial in culori,T<e >irst ?orl ?ar ,etc"3Acestea a6uta ele!ii sa obtina informatii suplimentare fata e cunostintele oban ite la clasa,iar emonstratia cu a6utorul imaginilor le capteaza atentia mult mai mult ecat resursele materiale clasice,facilitan realizarea obiecti!elor e ucationale si consoli area competentelor" ).*latformele educationale de tip e(learning( promo!area instruirii asistate e calculator"-AEL #A !ance eLearning3"Lectiile in format electronic e pe aceasta platforma ofera suport pentru pre are si in!atare,e!aluare si a ministrarea continutului".ontinutul acestor lectii este foarte bine structurat ,a6utan profesorul sa e!i entieze legatura irecta intre ce se invata si de ce se invata".ompetentele ,"+ si ;"+ pot fi consoli ate cu usurinta e lectiile AEL eoarece mo ul e proiectare a acestora si or onarea acti!itatilor e in!atare asigura o abor are multiperspecti!a a faptelor si proceselor istorice"

+olul !alorilor si atitudinilor


1alorile si atitudinile deriva din competentele generale si specifice ale unei discipline si asigura concretizarea acestora in probleme legate de viata reala.1alorile si atitudinile promovate de disciplina istoriei reprezinta finalitatile unui ciclu educational /in acest caz invatamantul liceal) ce au un rolul de formare a personalitatii elevilor din perspectiva disciplinelor socio-umane. In opinia mea,gandirea critica si fle"ibila este o !aloare care se oban este prin stu iul istoriei si care are o importanta ma6ora in realizarea celorlalte !alori si atitu ini cuprinse in programa scolara e istorie">ara o gan ire critica si fle%ibila nu putem !orbi e o atitu ine e asumare a tolerantei etnice,religioase si culturale, e e%emplu" 9andirea prospectiva este antrenata si culti!ata e catre profesor prin folosirea unor meto e e pre are #in!atare mo erne"Prospecti! inseamna stu ierea e!olutiei !iitoare a societatii prin analiza unor factori si ten inte actuale,stu iu la care istoria are o contributie in iscutabila"In cazul e fata,profesorul trebuie sa e!i entieze rolul consecintelor sfarsitului Razboiului Rece si prabusirii (rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3) regimurilor comuniste in Europa e Est pentru e!olutia ulterioara a lumii si pentru sta iul actual al societatii"'e aici,formarea unei imagini espre !iitor se realizeaza mult mai usor" 2sumarea tolerantei etnice#religioase si culturale este promo!ata e stu iul istoriei europene si uni!ersale prin constientizarea i!ersitatii etnice,religioase si culturale a lumii"

S+,I-C.+/ II (-valuarea competentelor din urmatoarea secventa ce face parte din programa scolara de istorie pentru clasa a IX-a). .ompetente specfice
1.1 Folosirea limba)ului adecvat in cadrul unei prezentari orale sau scrise 2.2. -"tragerea informatiei esentiale dintr-un mesa) !.1 Recunoasterea asemanarilor si diferentelor dintre sine si celalalt #dintre persoane#dintre grupuri. .! 3tilizarea adecvata a coordonatelor temporale si spatiale referitoare la un subiect istoric . .onstruirea de sinteze tematice.

.ontinturi
0 "-1II,S0CI-. .SI /+"- I#-I/0'
2"ostenirea culturala a ntic3itatii 2 Civilizatia medievala 2 +manismul.'enasterea artistica

Intr-un invatamant modern se vrea trecerea de la o evaluare estimativa #bazata pe cantitate#predominant sumativa la o evaluare apreciativa#bazata pe calitate #cu puternice accente formative.2ceata tendinta presupune reconsiderarea evaluarii ca pozitionare in cadrul procesului instructiv-educativ #din moment final al invatarii in parte integranta a acesteia. Proiectarea unei probe e !aluare se face in functie e acti!itatile e in!atare stabilite anterior si e mo ul in care profesorul si#a esfasurat acti!itatea la clasa -mo ul transmiterii informatiei,obiecti!ele propuse si in eplinite,rezultatele e!aluarilor anterioare3"Etapele proiectarii unei probe e e!aluare sunt urmatoarele0 +"&tabilirea scopului probei - iagnostic sau prognostic3 &.'ealizarea matricei de specifica4ii 9"Precizarea competen*elor e e!aluat =".onstruirea itemilor ;"Elaborarea baremului e e!aluare :"Re!izuirea testelor @i a sc<emei e notare, ac) este cazul,(n urma pilot)rii itemilor Matricea e specificatii este instrumentul care e%prima fi elitatea unui test e e!aluare si reprezinta punctul e plecare in proiectarea unei e!aluari e calitate "Aceasta or oneaza compe# tentele in functie e ni!elele ta%onomice generale ale pe agogiei0ac<izitia,intelegerea,aplicarea ,analiza,sinteza si e!aluarea" .omponentele unei matrici e specificatii sunt urmatoarele 0competentele specifice e e!aluat,continuturile !izate ,celulele matricei in care se !or completa e catre profesorul e!aluator numarul e itemi corespunzatori si pon era acestora"In cazul e fata a!em a!em ; competente e e!aluat -.+,.,,.9,.=,.; 3 si 9 teme -T+,T,,T93"Profesorul stabile@te pon erile fiecarei competente si teme in ca rul probei e e!aluare"'e mentionat ca matricea e specificatii este una generala, atorita continuturilor largi e e!aluat"

(rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3)

.ompetente .+ -+"+3 Teme Mostenirea = culturala a Antic<itatii .i!ilizatia me ie!ala +A

., -,",3 =

.9 -9"+3 9

.= -;"93 :

.; -;";3 9

Pon ere ,A,AAB

+A :

C,; =,;

+; 8

C,; =,;

;A,AAB 9A,AAB

$manismul" : Renasterea artistica Pon ere ,A,AAB

,A,AAB

+;,AAB

9A,AAB

+;,AAB

Total0+AAB

Pentru a se realiza istributia itemilor upa rezultatele obtinute,este ne!oie ca numarul total al acestora sa fie e minim +A"'e aceea , matricea e specificatii este un instrument orientati!,reusin sa re ea - in punct e !e ere matematic3 mo elul upa care se !a realiza structura testului e e!aluare"&e obtine o a oua matrice e specificatii ,anume aceea in care este trecut oar numarul e itemi repartizati pentru fiecare competenta si tema"Mai 6os este matricea e specificatii in cazul unui test cu ,A e itemi0 .ompetente .+ -+"+3 Teme Mostenirea + culturala a Antic<itatii .i!ilizatia me ie!ala , ., -,",3 + .9 -9"+3 * .= -;"93 + .; -;";3 *

, +

, +

9 +

, +

$manismul" + Renasterea artistica

Tipurile de itemi Itemul?componenta a unei probe de evaluare.2lcatuit din :intrebare#formatul acestei si raspunsul asteptat. Itemi o$iectivi Itemi semio$iectivi Itemi su$iectivi
*.u alegere multipla -alegerea !ariantei corecte3 *.u alegere uala -a e!arat sau fals3 *Itemi e tip perec<e - e asociere3 * e asezare in or ine cronologica *.u raspuns scurt -intrebarea,e%ercitiul,c<estionarul cu raspunsuri esc<ise scurte,te%tul in us3 *Itemi e completare -te%tul lacunar3 *Intrebarea structurata *Itemul cu raspuns scurt *Rezol!area e situatii#problema *Itemul e tip eseu -structurat sau nestructurat3

(rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3)

)!antajele si limitele utilizarii anumitor tipuri de itemi Itemii de tip perec,e 2vanta)e:usor de proiectat>nu necesita sc+eme de notare complicate @imite:masoara doar deprinderile si capacitatile de baza/recunoastere si reproducere)#sanse mari de a g+ici raspunsul corect Itemii cu ale-ere multipla 2vanta)e:analizarea rapida a raspunsurilor date#permit un feedbacA rapid @imite:proiectarea acestora este un pic dificila /mai ales raspunsurile distractorii)>folositi e"cesiv genereaza rezultate negative asupra invatarii Itemii de completare: 2vanta)e:usurinta si obiectivitate in notare#testeaza o varietate mai mare copetente @imite:pot in+iba dezvoltarea abilitatilor mai comple"e Itemii de tip intrebare structurata: 2vanta)e :testeaza o varietate larga de cunostinte #ofera posibilitatea de a folosi materiale au"iliare:te"te#+arti#grafice#diagrame. @imite:necesita mult timp pentru elaborare . Itemii de tip eseu structurat: 2vanta)e:masoara abilitati si competente de o comple"itate ridicata/creativitate#originalitate# capacitatea de organizare#analiza si sinteza#capacitatea de interpretare a ideilor si datelor#e"primarea in scris#solicita opinii personale)>stimuleaza gandirea critica si fle"ibila. @imite:presupun un grad inalt de subiectivitate in notare/impun realizarea unei sc+eme de notare cat mai detaliate si complete).

(rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3)

Elaborarea itemilor in concordanta cu competentele de e!aluat Subiectul . :)le-eti !arianta corecta: (Competenta :/"0*0".1 ."."2legeti monumentul care nu apartine ar+itecturii romane: a..olumna lui <raian b.2rcul de triumf din 0eneventum c.Part+enonul d..olosseumul ."2 Inceputul -vului %ediu este considerat de catre istorici ca fiind anul: a.18 4 b.475 c.14 ! d.14;2 ."0 2legeti monumentul romanesc care apartine stilului gotic: a..atedrala romano-catolica din 2lba Iulia b.0iserica Beagra din 0rasov c. %anastirea Beamt d.%anastirea .urtea de 2rges Subiectul II :Stabiliti corespondente corecte: (Competenta /"0*0".1 ) a"$tilul gotic b"3manismul c"$tilul romanic d"$ecolul lui 2ugustus e"$ecolul lui Pericle B 1.$ec.X1-X1I 2.$ec.1. i.=r. !.$ec.XII-X1 4.$ec. XI-XII .$ec.I d.=r.

Subiectul III:Completati spatiile libere: (Competente :/"0*.".*0".1 3manismul a reprezentat o conceptie culturala aparuta in secolul ........#in ...........#ce punea ......... in centrul preocuparilor .$-a bazat pe ..................culturii...........................a 2ntic+itatii.In spatiul romanesc #ideile umaniste au patruns in secolul .............#prin intermediul acestora fiind cunoscute ............ si....................din *ccidentul -uropei. @ista de termeni:-reco$romana*34*34I*Italia*arta*omul *rein!iere*literatura" Subiectul I4:Cititi cu atentie te tul urmator: (Competente :.".*2"21 Societatea medie!ala -vul mediu a fost caracterizat printr-o societate ierar+izata rigid #ceea ce era )ustificat de faptul ca #precum crengile unui arbore #fiecare nivel social era ordonat dupa importanta.0iserica actiona ca un gardian al culturii#in special in propriile manastiri de calugari si de maici.2ceasta a pastrat invataturile 2ntic+itatii #adesea datorita medierii savantilor musulmani.In secolul XII s-au dezvoltat primele universitati #din scoli manastiresti si bisericesti.*pusii clerului erau marii seniori (rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3) si nobilimea#ei dezvoltandu-si propria cultura #concentrata in )urul ideii de cavalerism. %arii seniori incercau sa isi mareasca domeniile si sa limiteze influenta nobilimii si a bisericii.In sistemul economic feudal #puterea lor era totusi dependenta de supusi.3n mare senior incredinta un domeniu unui vasal#ceea ce crea o legatura sociala prin faptul ca primul asigura protectie#iar cel de-al doilea datora supunere.Regele delega domeniile ereditare nobililor care le administrau din castele bine fortificate#ceea ce ii separa de cei pe care ii conduceau..ea mai mare parte a populatiei era formata din agricultori obligati sa presteze diferite servicii seniorilor lor. 1.<rascrieti din te"t fragmentele referitoare la: a)ierar+ia feudala b)influenta 0isericii c)invatamantul in -vul %ediu d)raportul de vasalitate 2.,escrieti pe baza te"tului#structura sociala a -vului %ediu Subiectul 4 Elaborati un eseu*de ma im o pa-ina*cu titlul 5Cultura medie!ala romaneasca 6*urmarind aspectele: ."Influentele bizantine*romanice *-otice si renascentiste in ar,itectura romaneasca 2"Umanismul in tarile romane:reprezentanti*literatura reli-ioasa*literatura istorica*primele scrieri in limba romana" (Competente:/"/*/"0*.".*0".1 B)+E# 7E C8+ECT)+E SI N8T)+E $ubiectul I:1.1-c) 1.2-b)#1.!-b) !C8# ?1# puncte $ubiectul II a)-! b)-1 c)-4 d)e)-2 C8# puncte?2# puncte $ubiectul III Plasarea corecta a celor D termeni in te"t se puncteaza cu cate 8#2 puncte pentru fiecare termen: DC8#2 puncte ?2 puncte $ubiectul I1 1.-"tragerea fragmentelor din te"t referitoare la cele 4 aspecte cerute se puncteaza cu cate 8#2 puncte :4C8#2 ?1 punct. a)-vul mediu a fost caracterizat printr-o societate ierar+izata rigid #ceea ce era )ustificat de faptul ca #precum crengile unui arbore #fiecare nivel social era ordonat dupa importanta. b) 0iserica actiona ca un gardian al culturii#in special in propriile manastiri de calugari si de maici.2ceasta a pastrat invataturile 2ntic+itatii #adesea datorita medierii savantilor musulmani c)In secolul XII s-au dezvoltat primele universitati #din scoli manastiresti si bisericesti. (rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3) d) 3n mare senior incredinta un domeniu unui vasal#ceea ce crea o legatura sociala prin faptul ca primul asigura protectie#iar cel de-al doilea datora supunere. 2.Formularea corecta a raspunsului asteptat #folosind limba)ul de specialitate se puncteaza cu un punct. <otal :2 puncte 1.-laborarea eseului#pe baza #aspectelor cerute #folosind limba)ul de specialitate si respectand corectitudinea informatiei istorice /utilizarea adecvata a coordonatelor spatiale si temporale)#se puncteaza cu un un punct. 1 P3B.< *FI.I3

E!aluarea complementara
Meto ele complementare e e!aluare 6ustifica caracterul formati! al in!atamantului mo ern,a!an rolul e a epasi limitele meto elor tra itionale e e!aluare"Pe langa rolul formati! ,acestea au si rol e stimulare a creati!itatii,incura6an ele!ii aiba rezultate iesite in comun"Meto ele complementare folosite la isciplina istorie sunt0 +"Autoe!alurea prin c<estionar ,"In!estigatia istorica 9"Proiectul ="Portofoliul Doi alege sa escriu espre meto a portofoliului, eoarece este o meto a e e!aluare cu caracter integrator,comple% si fle%ibil,a!an rolul e cuantifica e!olutia ele!ilor ,cat si performantele principale si optiunile lor"$n portofoliu are urmatoarele componente0 &.OP$L#ime iat si e perspecti!a0!izeaza mo ul in care au fost realizate competentele specifice unui capitol si atitu inile asumate e catre ele! .ONTEXT$L #particularitatile e !arsta ale ele!ului 4interesele si abilitarile ele!ului .ONTIN$T$L#selectat e catre profesor sau ele! intre cele mai performante sau reprezentati!e contributii ale acestuia" #realizat pe baza rezultatelor probelor tra itionale,temele pentru acasa, in!estigatii,proiecte,sarcini e in!atare,obser!area sistematica realizata e catrre profesor ,autoe!aluarea,c<estionarul pri!in interesul ele!ului pentru istorie" E%emplu0 .ONEIN$T$L PORTO>OLI$L$I0# e%isten*a sumarului protofoliului4# i!ersitatea pieselor pe care le con*ine0# un eseu structurat4# un ic*ionar e persona6e istorice4# fotografii4# un ic*ionar e termeni istorici4# fi@e e lucru4# , lucr)ri corectate e profesor pe parcursul anului @colar4# o fi@) e autoe!aluare " -tapele realizarii metodei portofoliului5 #stabilirea competentelor ce urmeaza a fi e!aluate -in cazul e fata0+"+4,",49"+4;"94,;";3 prin elaborarea portofoliului #anuntarea e catre profesor a materialelor cuprinse in portofoliu #anuntarea criteriilor e e!aluare a portofoliului #stabilirea perioa ei e elaborare a portofoliului (rof"Costea )drian*Specializarea Istorie

Rezolvarea subiectelor examenului de titularizare din anul 2012 la disciplina Istorie ( Varianta 3) .riterii e e!aluare0 #respectarea continutului #calitatea materialelor folosite #estetica #originalitatea,creati!itatea" A!anta6ele folosirii portofoliului #preia functiile celorlalte instrumente e e!aluare complementara #e!alueaza un numar mare e compentente specifice ale isciplinei,mai ales cele care sunt mai greu e e!aluat printr#o proba scrisa realizata intr#un timp scurt"-E%emplu competenta ;"; #construirea e sinteze tematice"3 E%emplificare 0In cazul e fata ,o tema pentru portofoliu ar fi 01$manismul ,o noua conceptie asupra lumii1 cu urmatoarele materiale0 +" atele obtinute la probele tra itionale anterioare ," ate pri!in acti!itatea ele!ului in clasa-caiet e notite,obser!area comportamentului ele!ului3 9"in!estigatii pe temele01Monomuntele cu influente renascentiste in timpul .onstantin Franco!eanu#stilul branco!enesc1 5Literatura istorica #reprezentanti ai umanismului in tarile romane1 ="eseu structurat pe tema0 5Omul nou creat e umanism1 #e%plicarea sintagmei 01Omul este masura tuturor lucrurilor1 #scopul in!atamantului in perioa a Renasterii #cercetarea stiintifica #consecintele umanismului ;" ate pri!in acti!itatea ele!ului in afara clasei0 #teme pentru acasa0 rezol!area e probleme0 a3Prin ce crezi ca se eosebesc operele artistilor Renasterii e cele in Antic<itateG b3&tu iati o opera e arta renascentisa -la alegere 3 si mentionati0elemente e inspiratie antica,permanentele feu ale si insusirile epocii" :"Referate pe temele0 a3Raspan irea i eilor umaniste in Europa b3Fiblioteca si tiparul 0surse e propagare a umanismului C">otografii ale unor monumente,portrete istorice, esene,<arti H".<estionar e autoe!aluare

(rof"Costea )drian*Specializarea Istorie