Sunteți pe pagina 1din 1

Documente control ITM -registrul unic de control -ultimul proces verbal de control de la ITM -actele constitutive ale societatii(contract

de societate, statut, act aditional , autorizatie libera practicapersoana fizica sau SNC, regulament intern, etc.) -autorizate de funct. dpdv al securitatii si sanatatii in munca - cod unic de in gregistrare, anexe la certificatul de ingr., certificat constatator emis de registrul comertului, a utorizatii explozivi. -imputernicire in cazul delegarii unei persoane care sa reprezinte firma cu drep t de semntura si stampila -contractul colectiv de munca -regulamentul de ordine interioara -fisele posturilor -lista interna de acordare a echipamentului individual de protectie si pt. semna lizarea de securitate -normativul intern de acordarea alimentatiei de protectie -fisele de identificare a factorilor de risc de accidentare si de evaluare a ris curilor -fisele individuale de instructaj de protectia muncii ale angajatilor si ultimel e teste de verificare -instructiunile interne de lucru, securitate si sanatatea muncii -tematica de instruire dpdv al protectiei muncii -instructiuni interne privind periodicitatea instructajelor de protectie a munci i -registrele de evidenta a evenimentelor, accidentelor usoare de munca, imbolnavi rilor profesionale -contracte de colaborare cu medic de medicina muncii si act aditional in termen de valabilitate -fisele de exprimare profesionala pentru intreg personalul si ultimele fise de a ptitudini vizate de medic de medicina muncii -autorizatiile categoriilor de personal ce necesita avize, autorizatii,competent e -procesul verbal de verificare ISCIR ale echipamentelor de lucru in regim ISCIRaviz tehnic -evidenta zonelor cu risc ridicat si specific, masurile stabilite, instruire si interdictii acces lucratori neinstruiti. -evidenta locurilor de munca periculoase cu conditii grele, vatamatoare, deosebi te. -buletine de determinare de noxe la locurile de munca -decizie de numire a lucratorului desemnat cu atributii de prevenire si protecti e(certificat curs de pregatire profesionala) si/sau serviciu extern abilitat. -buletin de verificare a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant -registrul de procese verbale a comitetului de securitate si sanatate in munca -evaluarea riscurilor si planul de prevenire si protectie -certificate de concedii medicale pe ultimele 3 luni -conventie de lucrari sau protocol pe linie de securitate si sanatate in munca p t activitati executate de lucratori din exterior sau subantreprenori -planul de securitate si sanatate si/sau planul propriu de securitate, respectiv decizie de numire a coordonatorului in materie de securitate si sanatate in cazul investitorului, cf.HG 300/2006