Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANE CATEDRA BNCI I ACTIVITATE BANCAR

A l i o n a AF A N A S E

DINAMICA CONSTITUIENTULUI M0 N R. MOLDOVA N PERIOADA SEMESTRULUI I AL a. 2010 TENDINE! FACTORI! PERSPECTIVE.

STUDIU DE CA" La #i$%i&lina 'ni()*$i+a*, MONED I CREDIT

A'+o* Aliona AFANASE Coo*#ona+o* +iini.i% & * o . . ' n i ( . # * . O l ) / S+ * a + 'l a + -

C0iin,' 2010

C U P R I N S INTRODUCERE111111111111111111111111112 1. DEFI N I I A D E MAS MON ETA R I C ON STI TU I EN T MO. DINAMICA A3RE3ATULUI.......................................................... 4 2. DINAMICA CONSTITUIENTULUI MO N R. MOLDOVA N SEMESTRUL I AL a. 20101111111111111111111.1..5 CONCLU"IE 111111111111111111111111111.6 BIBLIO3RAFIE1111111111111111111111.11110

INTRODUCERE
Descrierea temei. Analiza dinamicii constituientului Mo n R. Moldova n perioada semestrului I al a. 2010 prin determinarea tendinelor de cre tere absolut i relativ a acesteia, a factorilor de influien, necesari pentru observarea obiectivelor si perspectivelor politicii monetare adoptate pentru acest interval de timp. A c t u a l i t a t e a t e me i s e ma n i f e s t p r i n i mp o r t a n a a n a l i z r i i instrumentelor de plat ce e ist la momentul dat n economia R. Moldova, iar determinarea dinamicii a!re!atului Mo permite raportarea s t r i c t l a n e c e s i t i l e p i e e i d e b u n u r i i s e r v i c i i . " l a b o r a r e a i s t u d i e r e a a c e s t u i i n d i c a t o r e b e n e f i c n s c o p u l d e t e r m i n r i i e f i c a c i t i i , c o n t r o l a r e a i e v i d e n a s t a t i s t i c a m i # l o a c e l o r b n e t i n n u m e r a r . $copul cercetrii. %rin intermediul acestui studiu de caz mi&am pus drept obiectiv s determin modificrile a!re!atului monetar Mo, n calitate de constituient al masei monetare din R. Moldova n perioada semestrului I al a. 2010, factorii ce au determinat aceste modificri, tendinele esen iale i consecin ele sc'imbrilor. (n sarcinile acestui studiu de caz am inclus efectuarea calculelor p e n t r u d e t e r m i n a r e a p r o c e n t u l u i mi c o r r i i c o n s t i t u i e n t u l u i M o , a n a l i z a publicaiilor )ncii *a ionale a Moldovei, identificarea factorilor care au p a r t i c i p a t i m p l i c i t l a a c e s t e m o d i f i c r i i c o n s e c i n e l e p r o d u s e n perioada imediat urmatoare. +biectul investi!at reprezint a!re!atul monetar Mo , mi#loacele bneti n numerar, analizat din perspectiva dinamicii pe parcursul semestrului I al a. 2010. $ubiectul cercetrii. A!re!atul monetar Mo,indicator de caracterizare a m r i m i i i s t r u c t u r i i m a s e i m o n e t a r e , i n c l u d e m i # l o a c e l e b n e t i n n u m e r a r , m a i e a c t b a n c n o t e l e , m o n e t e l e , i m i # l o a c e l e b n e t i n c o n t u r i l e d e d e c o n t a r e , t o a t e a v n d a c e l a i n i v e l d e l i c ' i d i t a t e . A c e s t a intra n componena urmtoarelor a!re!ate monetare, formnd masa -

m o n e t a r , a d i c t o t a l i t a t e a i n s t r u m e n t e l o r c e p o t f u n c i o n a n c a l i t a t e d e mi#loc de circulaie i de plat. (n scopul optimizrii masei monetare este important e isten a unui mecanism practic prin intermediul cruia se poate analiza volumul i structura masei monetare, pentru c aceasta se mo d if i c n p er man en . A s tf el, p u te m men io n a cu cer titu d in e c o d ata cu cercetarea masei monetare se faciliteaz realizarea politicii monetare i valutare a statului. M e t o d o l o ! i a c e r c e t r i i . ( n c a d r u l i n v e s t i ! a i i l o r a m a n a l i z a t noiunea de agregat monetar Mo, pornind de la determinarea structurii masei monetare, definit n diverse studii mono!rafice. Am studiat r a p o a r t e l e s t a t i s t i c e p r i v i n d p o l i t i c a m o n e t a r a ) n c i i * a i o n a l e a Moldovei pentru a determina dinamica acestui constituient, n baza datelor concrete pentru semestrul I al a. 2010. )aza informaional pentru realizarea studiului de caz include n primul capitol, ce dezbate subiectul din punct de vedere teoretic, material informativ din literatur din domeniu, mono!rafii, iar calculele fiind b a z a t e p e R a p o a r t e l e d e p o l i t i c m o n e t a r i s t a t i s t i c i l e p r i v i n d a ! r e ! a t e l e monetare n perioada cercetat publicate pe site&ul ....bnm.md. $tructura studiului de caz. $ubiectul este dezavluit n dou c a p i t o l e . % r i m u l d e z b a t e t e m a d i n p u n c t d e v e d e r e t e o r e t i c , o f e r n o i u n i de iniializare n studiu privind masa si a!re!atele monetare,e pune esena procedeelor folosite n cercetare. Al doilea capitol se bazeaz pe v er if icr i i an aliz e p r actice, co n in e calcu le le ef ectu ate, p u n e n e v i d e n d i n a m i c a c o n s t i t u i e n t u l u i M o i o f e r s o l u i i p e n t r u m o d i f i c r i l e ulterioare.

1. DEFINIIA DE MAS MONETAR I CONSTITUIENT Mo.


/onceptul de mas monetar poate fi privit ca un indicator amplu, ce caracterizeaz mi#loacele de plat e istente. Definit, ns teoretic, masa monetar se reprezint 0ca o mrime etero!en constnd din t o t a l i t a t e a a c t i v e l o r c a r e p o t f i u t i l i z a t e p e n t r u p r o c u r a r e a b u n u r i l o r i 1 serviciilor1 pe de o parte, sau ca fiind un indicator care 0desemneaz t o t a l i t a t e a m i # l o a c e l o r b n e t i e i s t e n t e n e c o n o m i a u n e i r i l a u n 2 moment dat, sau ca medie pe o anumit perioad1 i c'iar drept

$toica, 2ictor. Deaconu, %etre. )ani i credit3 banii,teoriile monetare,administrarea banilor i politica monetar. , )ucureti, "ditura "conomic,200-. , pa!.2-4. 2 Dardac, *icolae. 5eodora,2ascu. Moneda i credit. , )ucureti, "ditura A$", 2002 , pa!. -6.
1

0 a n s a m b l u l m i # l o a c e l o r d e p l a t r e s p e c t i v d e l i c ' i d i t i , e i s t e n t e l a u n moment dat n cadrul unei economii1. M as a mo n e t a r e s t e c a l c u l a t d e b a n c a c e n t r a l i m r i m e a a c e s t e i a d e p i n d e d e d e c i z i a d e a p u n e c a n t i t a t e a p e n t r u c i r c u l a i a n o r m a l a economiei. Din punct de vedere statistic, pentru msurarea masei monetare se recur!e la structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea a!re!atelor monetare. %rin 0a!re!at monetar1 se subnele!e un indicator ce 4 caracterizeaz mrimea i structura masei monetare. % r i n e f e c t u a r e a a n a l i z e i m o n e t a r e s e e v i d e n i a z s e l e c t a r e a a!re!atelor monetare, care urmeaz s defineasc cu e actitate caracterul i obiectivele politicii monetare adoptate. (n R. Moldova se folosesc patru a!re!ate monetare3 M0 & mi#loacele bneti n numerar, M1 , include a!re!atul M0 i depunerile la vedere n bncile comerciale, M2 , include a!re!atul M 1 i depunerile la ter men n bncile comerciale, M- , include a!re!atul M2 i alte titluri, adic masa monetar n circulaie. Indiferent de numrul a!re!atelor utilizate, componenta M0 a masei monetare este cea mai activ, din perspectiva c presupune cel mai mare numr de acte de vnzare&cumprare din economie. A n a l i z a d a t e l o r p r i v i n d m a s a m o n e t a r n c i r c u l a i e i s t r u c t u r a a c e s t e i a , p e b a z a d a t e l o r p u b l i c a t e d e s t a t i s t i c a f i n a n c i a r & i n t e r n a i o n a l , conduce la concluzia, c n rile n curs de dezvoltare precum Moldova, m i # l o a c e l e b n e t i , s u b f o r m d e l i c ' i d i t i d e i n a p r o i m a t i v 7 0 8 . $istemul bancar din R. Moldova a aprut n noiembrie 199-, odat c u p u n e r e a n c i r c u l a i e a u n i t i i m o n e t a r e n a i o n a l e . / a d r u l instituional al acestui sistem a aprut n 1991, odat cu aprobarea de c t r e % a r l a m e n t a l e ! i l o r : / u p r i v i r e l a ) a n c a * a i o n a l d e $ t a t a Republicii Moldova1 i : / u p r i v i r e l a b n c i i a c t i v i t a t e b a n c a r 1 . ) a n c a * a i o n a l a r e n a t r i b u i i l e d e b a z s t a b i l i r e a i i m p l e m e n t a r e a ; politicii monetare i valutare n stat. /a urmare a declinului economic nre!istrat n 2009, actualmente n i v e l u l a c t i v i t i i e s t e m u l t i n f e r i o r p o t e n i a l u l u i s u . % e p a r c u r s u l semstrului I, 2010 )anca *a ional a Moldovei a utilizat instrumen tele de politic monetar pentru asi!urarea realizrii obiectivelor stipulate n
Manolescu,<'eor!'e. Moned i credit. , )ucureti3 "ditura =undia Rom>nia de M>ine, 200-.& pa!.2?. <orobe, Ilinca. Moned i credit. , /'iinu, 2002. & pa!. 27. ; @e!ea cu privire la )anca *aAional a Moldovei nr. ;4?&BIII din 21.06.9; CC Monitorul +ficial al R. Moldova. &199;. & *r.;
4

$ t r a t e ! i a p o l i t i c i i m o n e t a r e p e t e r m e n m e d i u n v e d r e a m e n i n e r i i stabilitii preurilor. Respectiv, calculnd a!re!atul M+ pentru perioada dat, vom d e t e r m i n a c u e a c t i t a t e c a n t i t a t e a b a n i l o r n c i r c u l a i e i a d e p o z i t e l o r l a vedere. Acest a!re!at este unul dinamic, modificndu&se periodic prin p r o c e s u l d e c r e a r e i d i s t r u ! e r e a m o n e d e i . % e n t r u a d i m e n s i o n a m a s a i a!re!atele monetare se utilizeaz indicatorii monetari, care se clasific n3 & indicatori de nivel , reprezint mrimea masei monetare pe fiecare a!re!at monetar, & de structur , redau ponderea fiecrui component n totalul ei, & de dinamic , remarc modificarea parametrilor cantitativi de la o p e r i o a d l a a l t a . I n d i c a t o r i i d e d i n a m i c p r i n c i p a l i s u n t c r e t e r e a absolut D AM i cretere relativ IAM a masei monetare i se calculeaz conform formulei3 IAM = AMi1 AMi0 IAM = (AMi1 / AMi0 1) * 100%, unde3 AMi 1 , a!re!atul monetar de !enul i, AMi 0 , a!re!atul monetar de !enul i la data de baz. 71.18

2. DINAMICA CONSTITUIENTULUI Mo N R. MOLDOVA N SEMESTRUL I AL a. 2010


(n R. Moldova, n perioada semestrului I, 2010 dinamica i n d i c a t o r i l o r mo n e t a r i a c o n s e mn a t o u o a r r e d r e s a r e , c a e f e c t a l i b e r a l i z r i i t r e p t a t e a p o l i t i c i i m o n e t a r e n a n u l 2 0 0 9 . 5 o t o d a t , e v o l u i a a ! r e ! a t e l o r m o n e t a r e a f o s t i n f l u i e n a t d e a b s e n a u n e i a m e l i o r r i vizibile a situaiei economice. %entru vizualizarea succint a valorilor constituientului Mo n 2 perio da cercetat este necesar s analizm raportul Agregate monetare, publicat de ctre )*M, 5abelul 2.1.
Ta9)l'l 2.1 A3RE3ATUL MONETAR Mo N REPUBLICA MOLDOVA n $):)$+*'l I al a. 2010

An'l 2010

L'na Ianuarie =ebruarie

Mo 7:il. l)i8 ?461,1 ?--0,; 7

Martie Aprilie Mai Iunie


S'*$a Rapoaretele anuale ale Bncii

?;02,7 ?;26,; ?4?4,1 ??12,6


a i onal e a Mol !o"ei / / # ## $%nm$m!

+bservm c constituientul Mo a fost supus unor modificri de la o lun la alta, mai pu in evidente, ceea ce a reprezentat unul din obiectivel e politic ii mone tare i valutare pentru anul 2010. %utem m e n i o n a c n i v e l u l a ! r e ! a t u l u i m o n e t a r M o l a d a t a d e r e f e r i n n ianuarie a fost de ?461,1 mln lei, iar n iunie 2010 numra ??12,6 mln lei. (n baza formulelor E1.1F, am efectuat urmtoarele calcule3 DIAM G ??12,6 , ?461,1 G -41,7 mln lei adic, a!re!atul monetar Mo a crescut cu -41,7 mln. lei, sau cu IAM G E??12,6C ?461,1 , 1F H 1008 G 4,0- 8 , n decursul primelor 7 luni ale anului 2010. /onform, raportului publicat pe site&ul oficial al )*M privind a!re!atele monetare, constitueintul Mo ctre finele semestrului I, 2010 a nre!istrat o cretere de -,7 la sut, comparativ cu perioadele precedente, deci cererea de bani rmne nesemnificativ. Acest fapt este determinat d e f a c t o r i p r e c u m r e t r a ! e r e a b a n i l o r d i n c i r c u l a i e , c a r e z u l t a t a l v n z r i i nete a valutei strine de ctre )*M, consemnnd totodat o reducere mai moderat n comparaie cu scderea de 2;,6 la sut n semestrul I, 2009, date consemnate n <raficul 2.1.
3*a.i%'l 2.1

Dinamica constituientului Mo in semestrul I, mln. lei


10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 ianurie februarie martie aprilie mai iunie

2009 2010

S'*$a

Raportul pri"in! Agregatele monetare // ###$%nm$m!

"voluia banilor n circula ie denot faptul c n aceast perioad, este determinat de cre terea cererii de bani din partea economiei naionale care se redreseaz cu ritmuri mai nalte dect cele anticipate. (n a c e s t e c o n d i i i s p o r i r e a r i t m u l u i d e c r e t e r e a b a n i l o r n c i r c u l a i e , s u p e r i o a r r i t m u l u i d e c r e t e r e a i n f l a i e i , v a c r e a c o n d i i i f a v o r a b i l e p e n t r u c r e t e r e a e c o n o m i c , d a r t o t o d a t v a ! e n e r a p r e s i u n i i n a f l a i o n i s t e 7 suplimentare E!raficul 2.2F.
3*a.i%'l 2.2

Dinamica banilor n circula ie i a infla iei


160 140 120 100 80 60 40 20 0 ianuarie februarie martie Luna aprilie mai iunie

Valoarea(%)

Mo Inflatia

S'*$a

Raportul !e politic monetar nr$&,augu't (010// ###$%nm$m!

%entru a face o analiza mai e act determinm dinamica c o n s t i t u e n t u l u i M o n s e m e s t r u l I , a l a . 2 0 1 0 , p r i n c a l c u l a r e a c r e t e r i i medii i a creterii totale, rezultatele calculelor sunt reflectate n 5abelul 2.2.
Ta9)l 2.2 DINAMICA CONSTITUENTULUI Mo N SEMESTRUL I AL a. 2010

L'na Mo Ianuarie =ebruarie Martie Aprilie Mai Iunie /retere medie /retere total
S'*$a

7:ln. L)i8 ?461,1 ?--0,; ?;02,7 ?;26,; ?4?4,1 ??12,6

; AM 7:ln.l)i8 &140,7 162,1 24,9 &4-,4 -2?,7 ;7,9-41,7

; IAM 7<8 &1,778 2,078 0,298 &0,;0?8 -,?68 0,768 4,0;28

)atele 'tati'tice ale Bncii a ionale a Mol!o"ei // ###$%nm$m!

Raport de politic monetar, nr. -, au!ust 2010, pa!. 2; CC ....bnm.md

+ b s e r v m c o n f o r m 5 a b e l u l u i 2 . 2 c a a ! r e ! a t u l m o n e t a r M o c r e t e n m e d i e c u 0 , 7 6 8 p e l u n a , a d i c c u ; 7 , 9 - m l n . l e i . / e l e m a i m i c i c r e t e r i ale a!re!atului au fost nre!istrate n luna aprilie, iar cele mai mari c r e t e r i s & a u n r e ! i s t r a t n m a r t i e c u 2 , 0 7 8 , r e s p e c t i v 1 6 2 , 1 m l n . l e i , i n i u n i e c u - , ? 6 8 , r e s p e c t i v - 2 ? , 7 m l n . l e i . c a u r m a r e a c r e t e r i i c e r e r i i d e bani. "s te de men iona t c s&au nre!is trat i s cderi ale cons tituentulu i M o n l u n a f e b r u a r i e c u 1 4 0 , 7 m l n . l e i E 1 , 7 7 8 F i n l u n a m a i c u 4 - , 4 mln.lei E0,;0?8F. In alt factor care a determinat aceste modificri a fost decelerarea continu a procesului de atra!ere a depozitelor n valut strin n aceast perioad, ce a determinat ma#or reducerea ratelor dobnzilor aferente a c e s t o r d e p o z i t e , i c r e t e r i i c a n t i t i i b a n i l o r n c i r c u l a i e . " s t e d e m e n i o n a t , c a c e s t f a p t r e p r e z i n t u n s e m n a l p o z i t i v p e n t r u m b u n t i r e a mecanismului de transmisie monetar a politicii monetare. An alizn d to tal me n te r it mu r i le d e cr e ter e ale a! r e! atu lu i M o , p u t e m p r e s u p u n e c e v o l u i e p o z i t i v a b a n i l o r n c i r c u l a i e v a d u c e l a o cretere a acestui indicator n urmtorul semestru. Masa monetar va c o n t i n u a s c r e a s c , n s c u t o a t e a c e s t e a i n f l a i a , c o n f o r m s t r a t e ! i e i )*M, este pro!nozat la nivelul de ;8.(n opinia !uvernatorului )*MJ scumpirile vor fi mai temperate n a doua #umtate a anului. 5otodat ) a n c a * a i o n a l n u e c l u d e c p r e u r i l e a r p u t e a c r e t e i m a i m u l t d e c t 6 cu 10 la sut.

C O N C L U "I E
(n cadrul studiului de caz pe care l&am efectuat am analizat n baza d a t e l o r s t a t i s t i c e o f e r i t e d e c t r e ) a n c a * a i o n a l a M o l d o v e i , d i n a m i c a constituentului Mo n Republica Moldova, n perioada semestrului I, al a. 2010, elabornd urmtoarele concluzii3 & constituentul Mo este un indicator dinamic, ce se modific n permanen. & pe parcursul primelor 7 luni ale a. 2010 putem constata c s&a observat o cretere medie nesemnificativ a acestui indicator cu 0,76 8, iar creterea total cu 4,0;28 & cele mai mici creteri ale a!re!atului au fost nre!istrate n luna aprilie, iar cele mai mari cre teri s&au nre!istrat n martie cu
6

....protv.mdCC 11&mai, 2010

2,078,respectiv 162,1 mln.lei, i n iunie cu -,?68, respectiv -2?,7 mln.lei. & s&au nre!istrat scderi ale constituentului Mo n luna februarie cu 1 4 0 , 7 ml n . l e i E 1 , 7 7 8 F i n l u n a ma i c u 4 - , 4 ml n . l e i E0,;0?8F. & o d a t c u c r e t e r e a c a n t i t i i m i # l o a c e l o r b n e t i n n u m e r a r , c a r e e s t e s u p e r i o a r r i t m u l u i d e c r e t e r e a i n f l a i e i , v a c r e a c o n d i i i favorabile pentru creterea economic, dar totodat va !enera presiuni inaflaioniste suplimentare. "ste important s cunoa tem c acest fapt este determinat de f a c t o r i p r e c u m r e t r a ! e r e a b a n i l o r d i n c i r c u l a i e , c a r e z u l t a t a l v n z r i i n ete a v alu tei s tr in e d e ctr e )* M i p r es u p u n e ca ef ect as u p r ir ea politicii antiinflaioniste. "conomia moldoveneasc n semestrul I al a. 2010 a revenit pe l i n i a d e c r e t e r e d e p i n l a c r i z , c u u n a v a n s 7 , ; 8 . " s t e o c r e t e r e & s u r p r i z , d a t o r a t n m a r e p a r t e i m o d i f i c a r i i c a n t i t a i i b a n i l o r p u i n ? cir cu la ie, i c' eltu iel ilo r p e p ia a f in an ciar . @a etapa actual , R. Moldova dep e te asiduu perioada de c r i z , n c e r c n d s s t a b i l i z e z e e v o l u i a e c o n o mi c . / a n t i t a t e a b a n i l o r n c i r c u l a i e r a p o r t a t l a n e c e s i t i l e d e c o n s u m i l a p r e u r i l e d e pia,impune o politic strns n vederea restabilirii puterii leului moldovenesc. )ncii *aionale a Moldovei i revine un rol important n procesul de tr a n z i ie la e c o n o mia d e p ia a r ii, c a r e p r o mo v n d o p o liti c b in e d e f i n i t v a r e u i s a a d u c a r a n o a s t r l a l i m i t e l e s t a b i l i t i i i inte!ritii.

....eco.md CC "conomia revine pe ritmurile de cretere de pn la criz.

10

BIBLIO3RAFIE
1. @e!ea cu privire la )anca *aAional a Moldovei nr. ;4?&BIII din 21.06.9; CC Monitorul +ficial al R. Moldova. &199;. & *r.; 2. $toica, 2ictor. Deaconu, %etre. )ani i credit3 banii, teoriile monetare, administrarea banilor i politica monetar. , )ucureti, "ditura "conomic, 200-. -. Dardac, *icolae. 5eodora,2ascu. Moneda i credit. , )ucureti, "ditura A$"

4. Manolescu, <'eor!'e. Moned i credit. , )ucureti3 "ditura =undaia Rom>nia de M>ine, 200-. ;. 7. 6. ?. <orobe, Ilinca. Moned i credit. , /'iinu, 2002. Raport de politic monetar, nr. -, au!ust 2010
....protv.md

....eco.md

11