Sunteți pe pagina 1din 17

Legea nr.

213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului sihologilor din !o"ania ublicat in #onitorul $ficial, artea % nr. 4&2 din 01/0'/2004 Capitolul % ( )ispozitii generale *rt. 1
rezenta lege regle"enteaza "odul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precu" si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului sihologilor din !o"ania.

*rt. 2
+1, *u dreptul sa exercite profesia de psihologa, cetatenii ro"ani. b, cetatenii statelor "e"bre ale /niunii 0uropene si ai celorlalte state din 1patiul 0cono"ic 0uropean, prin stabilire in !o"ania sau in regi" de servicii te"porare. c, cetatenii din alte tari cu care !o"ania are conventii bilaterale in do"eniu. +2, 0xercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. +1,, care au absolvit o institutie de invata"ant superior de specialitate, cu diplo"a de licenta in psihologie sau asi"ilata, obtinuta intr(o institutie de invata"ant superior acreditata, din !o"ania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.

*rt. 3
sihologul cu drept de libera practica se supune, in exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile funda"entale ale o"ului.

*rt. 4
+1, sihologul cu drept de libera practica isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asu"area deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia. 1

+2, Confidentialitatea actului psihologic este prote2ata prin lege si este o obligatie a oricarui psiholog.

*rt. 3
sihologul cu drept de libera practica desfasoara ur"atoarele tipuri de activitatia, studiul co"porta"entului u"an si al proceselor "entale. b, investigarea si reco"andarea cailor de solutionare a proble"elor psihologice. c, elaborarea si aplicarea de teste pentru "asurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici u"ane. d, testarea psihologica, prevenirea si psihoterapia tulburarilor e"otionale si de personalitate, precu" si a feno"enelor de inadaptare la "ediul social si profesional. e, interpretarea datelor obtinute si elaborarea reco"andarilor pe care le considera necesare. *rt. 4 0xercitarea profesiei de psiholog se desfasoaraa, in sectorul privat, in regi" salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor regle"entari si acte nor"ative in vigoare. b, in sectorul public, in care psihologii au, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regula"entelor sau statutelor institutiei respective.

Capitolul %% ( 0xercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica 1ectiunea 1 ( )obandirea si exercitarea dreptului de libera practica *rt. '
+1, )reptul de libera practica i"plica exercitarea activitatilor prevazute la art. 3 si asu"area deplina a raspunderii pentru calitatea actului profesional in raport cu beneficiarii serviciilor psihologice, cu respectarea regle"entarilor specifice in do"eniu. +2, )reptul de libera practica se exercita olograf, cu "entionarea in clar a nu"elui, prenu"elui si a codului personal din !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania, conco"itent cu aplicarea parafei proprii.

*rt. 5
+1, ersoanele prevazute la art. 2 alin. +1, dobandesc atestatul de libera practica in conditiile prezentei legi. )obandirea atestatului atrage inscrierea in !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania. +2, ersoanele prevazute la art. 2 alin. +1, lit. b,, atestate ca psihologi de autoritatile co"petente din statele "e"bre ale /niunii 0uropene si ale celorlalte state din 1patiul 0cono"ic 0uropean, dobandesc dreptul de libera practica in ur"a recunoasterii profesionale, in confor"itate cu dispozitiile legii speciale si ale nor"elor europene in do"eniu. +3, ersoanele prevazute la art. 2 alin. +1, lit. b,, care presteaza servicii te"porare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul sihologilor din !o"ania, acestea fiind exceptate de la procedura atestarii, precu" si de la obligativitatea inscrierii in !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania sau de la plata unei taxe ad"inistrative. %n acest caz se aplica o procedura si"plificata, stabilita prin nor"ele "etodologice de aplicare a prezentei legi.

*rt. &
*testatul de libera practica se elibereaza pe baza nor"elor "etodologice de aplicare a prezentei legi si a starii de sanatate certificate.

*rt. 10
%n functie de co"petenta si experienta profesionala ale solicitantului, se poate acorda una dintre ur"atoarele for"e de atestarea, atestatul de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru psihologii fara experienta in do"eniul respectiv. b, atestatul de libera practica in regi" de asociere, pentru psihologii care lucreaza in colective profesionale. c, atestatul de libera practica autono"a, pentru psihologii care intrunesc criteriile de co"petenta si experienta profesionala stabilite prin nor"ele "etodologice de aplicare a prezentei legi.

*rt. 11
*testatele prevazute la art. 10 lit. a, si b, pot fi revizuite, la cerere, dupa "ini"u" un an.

*rt. 12
Controlul si supravegherea "odului de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica se fac in confor"itate cu prevederile prezentei legi.

1ectiunea 2 ( 6or"e de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica *rt. 13


+1, entru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot infiinta, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau isi pot desfasura activitatea in te"eiul unor contracte de "unca, potrivit legii. +2, %ndiferent de for"a de exercitare a profesiei, psihologii cu drept de libera practica pot anga2a salariati, in conditiile legii.

*rt. 14
+1, Cabinetele individuale de psihologie, constituite potrivit legii, se declara la Colegiul sihologilor din !o"ania. !aporturile contractuale se stabilesc intre psihologul cu drept de libera practica si beneficiarul serviciilor oferite de acesta. +2, Cabinetele individuale se pot asocia prin contract si se declara la Colegiul sihologilor din !o"ania. +3, 6or"ele si "odalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul sihologilor din !o"ania, sunt inregistrate in "od obligatoriu in !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania.

*rt. 13
+1, 1ocietatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, prin contract de societate civila incheiat intre 2 sau "ai "ulti psihologi cu drept de libera practica, si sunt declarate la Colegiul sihologilor din !o"ania. +2, !aporturile contractuale se nasc intre beneficiar si societatea civila profesionala, indiferent care dintre psihologii cu drept de libera practica asociati indeplineste serviciul profesional. +3, %n cadrul societatilor civile profesionale patri"oniul este co"un si apartine asociatiilor in cotele(parti stabilite prin contractul de societate civila.

1ectiunea 3 ( )repturile si obligatiile psihologilor cu drept de libera practica *rt. 14


sihologul cu drept de libera practica are ur"atoarele drepturia, sa desfasoare activitatile prevazute la art. 3, in confor"itate cu tipul de atestat detinut. b, sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in "od liber cu beneficiarul.

*rt. 1'
sihologul cu drept de libera practica are ur"atoarele obligatiia, sa cunoasca si sa respecte regle"entarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica. b, sa se confor"eze si sa respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica. c, sa exercite dreptul de libera practica in li"itele stabilite prin tipul de atestat detinut. d, sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale. e, sa isi asu"e intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar, "anifestand constiinciozitate si probitate profesionala. f, sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

1ectiunea 4 ( 1uspendarea si incetarea dreptului de libera practica. !adierea din !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania *rt. 15
)reptul de libera practica se suspendaa, te"porar, la cererea persoanei inscrise. b, dupa 4 luni de neplata, fara 2ustificare, a cotizatiei anuale catre Colegiul sihologilor din !o"ania, pana la achitarea ei integrala. c, cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii. d, pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare 2udecatoreasca definitiva.

*rt. 1&
+1, )reptul de libera practica inceteazaa, prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de libera practica. b, daca persoana inscrisa a fost conda"nata pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura cu exercitarea dreptului de libera practica, sau daca i s(a aplicat pedeapsa co"ple"entara a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr(o hotarare 2udecatoreasca definitiva. +2, %ncetarea dreptului de libera practica atrage radierea din !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania.

1ectiunea 3 ( %nterdictii si inco"patibilitati in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica *rt. 20
7u poate exercita profesia de psiholog cu drept de libera practicaa, psihologul care a fost conda"nat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra u"anitatii sau vietii in i"pre2urari legate de exercitarea profesiei de psiholog si pentru care nu a intervenit reabilitarea. b, psihologul caruia i s(a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare 2udecatoreasca. c, psihologul caruia i s(a suspendat te"porar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.

*rt. 21
0xercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica este inco"patibila cua, desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere de"nitatii profesionale sau bunelor "oravuri. b, starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Co"isia de expertiza "edicala si recuperare a capacitatii de "unca, potrivit legii. c, folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau "etodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.

*rt. 22
ersoanele prevazute la art. 2 alin. +1, lit. b, si c, trebuie sa faca dovada ca nu se afla intr( o situatie definita la art. 20 si 21, prin docu"ente provenite de la autoritatile co"petente din tarile respective.

Capitolul %%% ( Colegiul sihologilor din !o"ania 1ectiunea 1 ( $rganizare si atributii *rt. 23
+1, Colegiul sihologilor din !o"ania, denu"it in continuare Colegiu, este o organizatie profesionala, cu personalitate 2uridica, de drept privat, apolitica, autono"a si independenta, de interes public, cu patri"oniu si buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de psiholog cu drept de libera practica. +2, Colegiul are sediul central in "unicipiul 8ucuresti. +3, Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania. +4, sihologii cu drept de libera practica au dreptul, fara nici o ingradire, sa adere la alte for"e de asociere profesionala. +3, Colegiul are obligatia de a publica anual !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania.

*rt. 24
*tributiile Colegiului sunt ur"atoarelea, asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi. b, instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice. c, instituie un cadru de pro"ovare si de dezvoltare a co"petentei profesionale. d, instituie si pro"oveaza nor"e deontologice in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica. e, reprezinta interesele "e"brilor sai in fata autoritatilor publice si ad"inistrative, precu" si in organis"ele profesionale internationale.

'

f, atesta dreptul de libera practica al psihologilor si gestioneaza !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania.

1ectiunea 2 ( 6orurile de conducere *rt. 23


+1, 6orurile de conducere ale Colegiului sunta, Conventia nationala. b, Consiliul Colegiului. c, Co"itetul director. d, presedintele Colegiului. +2, *legerea forurilor de conducere ale Colegiului se face nu"ai prin vot secret. +3, ersoanele alese in forurile de conducere exercita un "andat de 4 ani si nu "ai "ult de doua ori consecutiv. +4, 6orurile de conducere colectiva iau hotarari prin vot deschis, daca nu hotarasc altfel.

*rt. 24
+1, Conventia nationala este constituita din reprezentantii "e"brilor Consiliului, pe baza unei nor"e de reprezentare, proportional cu nu"arul "e"brilor din fiecare filiala. +2, Conventia se intruneste, de regula, o data la 4 ani. 0a se poate intruni in sesiune extraordinara la solicitarea "a2oritatii si"ple a "e"brilor Consiliului Colegiului. +3, Convocarea Conventiei nationale se face prin "ass("edia, cu cel putin 3 luni inainte de data fixata. +4, Conventia nationala este precedata de conventii teritoriale, care aproba reprezentantii in confor"itate cu nor"a de reprezentare. +3, Conventia nationala este legal constituita in prezenta a doua trei"i din nu"arul reprezentantilor delegati. )aca la pri"a convocare conditia de cvoru" nu este indeplinita, Co"itetul director stabileste o noua data, nu "ai devre"e de 13 zile calendaristice. %n aceasta situatie, Conventia nationala este legal constituita in prezenta "a2oritatii "e"brilor delegati si adopta hotarari cu "a2oritatea "e"brilor prezenti.

*rt. 2'
Conventia nationala are ur"atoarele atributiia, aproba !egula"entul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, 7or"ele de avizare a "etodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precu" si "odificarile la acestea. b, alege si revoca presedintele Colegiului si "e"brii Co"itetului director. c, aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte docu"ente.

*rt. 25
Consiliul Colegiului este constituit din presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, "e"brii Co"itetului director si presedintii filialelor teritoriale.

*rt. 2&
+1, Consiliul Colegiului se intruneste anual, la convocarea presedintelui Colegiului. +2, Consiliul Colegiului se poate intruni si in "od exceptional, la solicitarea "a2oritatii si"ple a "e"brilor sai.

*rt. 30
*tributiile Consiliului Colegiului sunt ur"atoarelea, stabileste liniile directoare in legatura cu proble"ele funda"entale ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica si ale activitatii Colegiului. b, analizeaza si aproba raportul de activitate al Co"itetului director. c, aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate. d, aproba structurile ad"inistrative ale Co"itetului director, infiintarea de noi co"isii sau restructurarea celor existente. e, aproba raportul de audit financiar, efectuat de o fir"a independenta. f, aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Co"itetul director de gestiunea fondurilor.

&

*rt. 31
Co"itetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Co"itetului director, presedintii co"isiilor prevazute la art. 33 si "e"brii acestora.

*rt. 32
%nlocuitorul de drept al presedintelui Co"itetului director, in caz de indisponibilitate, este presedintele Co"isiei de deontologie si disciplina sau alt presedinte de co"isie, dese"nat de Co"itetul director.

*rt. 33
Co"itetul director are ur"atoarele atributiia, elibereaza atestatul de psiholog cu drept de libera practica. b, elibereaza avizul pentru "etodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica, precu" si "odul de utilizare a acestora. c, propune institutiilor abilitate cursuri si alte for"e de educatie per"anenta in do"eniul psihologiei, in confor"itate cu prevederile legale. d, elaboreaza !egula"entul de organizare si functionare interna. e, elaboreaza Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica. f, elaboreaza, i"preuna cu #inisterul 0ducatiei si Cercetarii, nor"ele "etodologice de aplicare a prezentei legi. g, elaboreaza Codul de procedura disciplinara si ur"areste aplicarea acestuia. h, elaboreaza 7or"ele de avizare a "etodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica. i, intoc"este, reactualizeaza si face public !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania. 2, "ediaza litigiile dintre psihologi cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor psihologice, precu" si dintre psihologi si anga2atorii acestora, in proble"e legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica. 9, sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de psiholog cu drept de libera practica. l, propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precu" si al cotizatiei anuale.

10

*rt. 34
Co"itetul director functioneaza prin sedinte in plen si pe co"isii, ale caror co"petente si periodicitate sunt stabilite prin !egula"entul de organizare si functionare interna.

*rt. 33
+1, %n cadrul Co"itetului director functioneaza ur"atoarele co"isiia, co"isii aplicative- Co"isia de psihologie clinica si psihoterapie. Co"isia de psihologia "uncii, transporturilor si serviciilor. Co"isia de psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala. Co"isia de psihologie pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala. b, Co"isia "etodologica. c, Co"isia de deontologie si disciplina. +2, Co"isiile prevazute la alin. +1, sunt structuri organizatorice de specialitate ale caror atributii sunt stabilite prin !egula"entul de organizare si functionare interna. +3, %n functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura co"isiile existente.

*rt. 34
Co"isiile au ur"atoarele atributiia, co"isiile aplicative desfasoara procedurile prevazute in nor"ele "etodologice de aplicare a prezentei legi si propun Co"itetului director eliberarea atestatului in do"eniile de specializare corespunzatoare. b, Co"isia "etodologica avizeaza "etodele si tehnicile de asistenta psihologica in confor"itate cu 7or"ele de avizare a "etodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica. c, Co"isia de deontologie si disciplina ur"areste respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, 2udeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, confor" prezentei legi.

*rt. 3'
6iecare co"isie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.

11

*rt. 35
Co"isiile elaboreaza nor"e si proceduri de control si supervizare profesionala in do"eniile proprii, aprobate de catre Consiliul Colegiului, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.

*rt. 3&
#e"brii Co"itetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la inde"nizatii de sedinta stabilite prin !egula"entul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.

*rt. 40
resedintele Colegiului si presedintii co"isiilor prevazute la art. 33 asigura conducerea operativa a Colegiului.

*rt. 41
resedintele Colegiului are ur"atoarele atributiia, reprezinta Colegiul in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate. b, incheie conventii si contracte in nu"ele Colegiului, cu aprobarea Co"itetului director. c, convoaca si conduce sedintele Co"itetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale. d, ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Co"itetului director.

1ectiunea 3 ( 6ilialele teritoriale ale Colegiului *rt. 42


+1, Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de 2udet si in "unicipiul 8ucuresti. +2, )aca intr(un 2udet exista "ai putin de 30 de psihologi cu drept de libera practica, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea psihologilor din 2udete li"itrofe.

*rt. 43
6orurile de conducere ale filialelor teritoriale sunta, conventia filialei. b, co"itetul filialei. c, presedintele filialei.

12

*rt. 44
Conventia filialei reprezinta forul de dezbatere al "e"brilor Colegiului, cu do"iciliul in zona respectiva, si are ur"atoarele atributiia, dezbate proble"ele specifice ale practicii profesionale curente. b, aproba raportul anual de activitate al co"itetului filialei. c, alege si revoca presedintele si "e"brii co"itetului filialei. d, alege reprezentantii pentru Conventia nationala. e, propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de "e"bru al Co"itetului director.

*rt. 43
Conventia filialei se intruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea "a2oritatii "e"brilor filialei.

*rt. 44
+1, Co"itetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Co"itetului director. +2, Co"itetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr(un nu"ar i"par de "e"bri. +3, *tributiile co"itetului filialeia, elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de conventia filialei, il inainteaza Co"itetului director. b, infor"eaza "e"brii cu privire la hotararile Colegiului. c, poate face propuneri de reprezentare la Conventia nationala. d, poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si "e"brii Co"itetului director. e, controleaza activitatea profesionala a "e"brilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza "andatului dat de Co"itetul director, si avizeaza dosarele psihologilor cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control. f, pri"este dosarele de atestare, verifica confor"itatea lor si le trans"ite Co"itetului director.

13

*rt. 4'
%nlocuitorul de drept al presedintelui filialei este "e"brul din co"itetul filialei cu vechi"ea profesionala cea "ai "are.

1ectiunea 4 ( !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania *rt. 45
+1, !egistrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania cuprinde lista psihologilor cu drept de libera practica, in confor"itate cu prevederile prezentei legi. +2, !egistrul este un docu"ent public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor psihologice, cu scopul de a certifica dreptul de libera practica si do"eniile de co"petenta ale "e"brilor Colegiului. +3, Co"itetul director are obligatia sa asigure publicitatea !egistrului unic al psihologilor cu drept de libera practica din !o"ania, prin "i2loace electronice si prin editarea anuala a acestuia.

Capitolul %: ( 6inantarea activitatii Colegiului *rt. 4&


1ursele de finantare ale Colegiului sunt ur"atoarelea, cotizatii. b, taxe. c, donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si 2uridice. d, alte surse, confor" legilor in vigoare.

*rt. 30
!epartizarea bugetului pentru Co"itetul director si co"itetele filialelor se aproba de catre Consiliul Colegiului.

*rt. 31
6ondurile banesti se utilizeaza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli "ateriale, investitii si dotari, precu" si pentru alte scopuri apartinand do"eniului specific de activitate.

14

*rt. 32
*ctivitatea financiara se supune controlului organelor in drept.

Capitolul : ( !aspunderea disciplinara *rt. 33


Co"itetul director al Colegiului 2udeca litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale psihologilor, in confor"itate cu Codul de procedura disciplinara.

*rt. 34
+1, sihologii cu drept de libera practica care incalca prevederile prezentei legi si regula"entele specifice privind exercitarea profesiei de psiholog sau nu respecta Codul deontologic raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii, putand fi sanctionati cua, "ustrare. b, avertis"ent. c, suspendarea te"porara, pe un interval de 4(12 luni, a avizului de exercitare a profesiei. d, retragerea definitiva a atestatului. +2, 1anctiunile prevazute la alin. +1, se co"unica in ter"en de 10 zile inspectoratului teritorial de "unca, precu" si institutiei sau unitatii cu care psihologul sanctionat a incheiat contractul de "unca.

*rt. 33
1anctiunile prevazute la art. 34 alin. +1, lit. a, si b, se aplica de catre Co"isia de deontologie si disciplina, la propunerea co"isiilor de specialitate ale Co"itetului director, iar cele "entionate la art. 34 alin. +1, lit. c, si d,, de catre Co"itetul director, la propunerea Co"isiei de deontologie si disciplina.

*rt. 34
1anctiunile prevazute la art. 34 alin. +1, lit. a, si b, pot fi contestate la Co"itetul director, iar cele "entionate la art. 34 alin. +1, lit. c, si d,, la Consiliul Colegiului.

*rt. 3'
!aspunderea disciplinara a psihologilor cu drept de libera practica atestati potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau "ateriala, confor" prevederilor legale.

13

*rt. 35
racticarea profesiei de psiholog, in conditii de libera practica, de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste confor" Codului penal.

Capitolul :% ( )ispozitii tranzitorii si finale *rt. 3&


*sociatia sihologilor din !o"ania dese"neaza un co"itet de initiativa care convoaca *dunarea de constituire a Colegiului, in ter"en de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

*rt. 40
*dunarea de constituire a Colegiului alege Co"itetul director provizoriu, presedintele interi"ar si dese"neaza co"itete de initiativa teritoriale.

*rt. 41
Co"itetul director ales de *dunarea de constituire a Colegiului elaboreaza in ter"en de 4 luni docu"entele prevazute la art. 33 lit. d,, e,, g, si h, si, in acelasi ter"en, convoaca Conventia nationala a Colegiului.

*rt. 42
Cu 3 luni inaintea Conventiei nationale, co"itetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizeaza conventiile filialelor, care aleg "e"brii co"itetelor, dese"neaza reprezentantii la Conventia nationala si aproba propunerile pentru functiile la nivelul Colegiului.

*rt. 43
Conventia nationala aproba docu"entele de organizare si functionare prevazute de prezenta lege, alege presedintele si "e"brii Co"itetului director, pentru un "andat de 4 ani.

*rt. 44
%"punerea de catre Colegiu a unor restrictii privind a"plasarea si nu"arul cabinetelor psihologice de libera practica este strict interzisa.

14

*rt. 43
7or"ele "etodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a ;uvernului in ter"en de 40 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.

*rt. 44
rezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in #onitorul $ficial al !o"aniei, artea %.

1'

S-ar putea să vă placă și