Sunteți pe pagina 1din 19

GHIDUL SPONSORIZARII

v. 2.0 iulie 2007


G$id ealizat de

A%o&iatia 'Alte !edia'


tel. 0722.()0.*+, - .a/. 00( +(,.27.+01 &onta&t2alte !edia. o1 333.alte !edia. o OP ( 4 CP 70,1 5u&u e%ti
(a rugam sa pastrati aceasta caseta in orice reproducere a prezentului material. Actualizare iulie )**+

&op,left )**--)**+ Altermedia

Prezentul ghid se adreseaza in special organizatiilor neguvernamentale mici, interesate in obtinerea de finantari alternative. Ghidul defineste termenii uzuali, prezinta si expliciteaza legislatia relevanta in vigoare, prezinta un model de contract de sponsorizare detaliind prevederile acestuia. De asemenea abordeaza cateva dintre posibilele cai de initiere ale unei propuneri de sponsorizare, incheierea si derularea contractului precum si pastrarea si dezvoltarea parteneriatelor cu sponsorii dupa toate regulile relatiilor publice. Ghidul sponsorizarii este realizat de Asociatia Altermedia, organizatie non-profit care are ca scop stimularea implicarii sociale si facilitarea accesului cetatenilor la informatie. Ghidul sponsorizarii este parte din seria Fa-o singur , care mai cuprinde, pentru inceput, Ghidul infiintarii unui !"G si Ghid media pentru organizatii - amanunte la ###.altermedia.ro$faosingur.

Conditii de utiliza e
Ghidul poate fi descarcat si utilizat gratuit in conditiile urmatoarei licente libere de tip %&reative &ommons%: &itarea, reproducerea, multiplicarea si difuzarea, in intreg sau parte, a materialului sunt libere, cu conditia sa fie intotdeauna insotite de mentionarea autorilor, iar citarea sau reproducerea pe internet trebuie sa fie insotita de hiperlegatura spre ###.altermedia.ro.

I!"o tant#
&ontinutul acestui ghid este conform cu stadiul actual al cunostintelor si experientei noastre. 'egile sunt in permanenta schimbare si nu putem oferi nici o garantie ca vom tine pasul cu acestea in actualizarile ghidului, desi vom incerca intotdeauna sa o facem. Acest ghid este oferit fara ca realizatorii sai sa isi asume vreo raspundere in ce priveste rezultatul utilizarii informatiilor continute. Asteptam observatiile si intrebarile voastre si, in masura timpului nostru liber, vom incerca intotdeauna sa le raspundem.

Cu" in%
.. Ce sunt sponsorizarea si mecenatul? Generalitati si definitii ... Legislatie relevanta pentru ONG-uri

II ! Legea sponsorizarii II " Codul #iscal III Contractul de sponsorizare III ! Necesitatea incheierii contractului de sponsorizare III " Contractul de sponsorizare I$ Indrumari pentru o%tinerea unei sponsorizari I$ ! Cum sa procedati I$ " Ce aveti de facut dupa o%tinerea sponsorizarii (. &aspunsuri la cateva intre%ari frecvente

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

I. Ce %unt %"on%o iza ea %i !e&enatul6


Ce inseamna sponsorizare si ce inseamna mecenat? .n conditiile 'egii nr. -)$/001, sponsorizarea este actul 2uridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mi2loace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. Pe langa sponsorizare, o alta modalitate de atragere de fonduri pentru o activitate cu scop nelucrativ este mecenatul. .n conditiile aceleiasi legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau 2uridica, numita mecena, transfera 345 dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mi2loace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile6 cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata. Cine poate sa fie sponsor sau mecena? &onform legii, oricine poate fi sponsor sau mecena, sub conditia ca banii sau bunurile acordate sa nu provina din surse bugetare. Cine poate sa fie beneficiarul sponsorizarii sau mecenatului? 7eneficiarul sponsorizarii trebuie sa fie o persoana fizica/ sau o persoana 2uridica fara scop patrimonial). 7eneficiarul mecenatului poate sa fie doar o persoana fizica. In ce domenii de activitate se acorda sponsorizarea sau mecenatul? Daca sponsorizarea poate fi acordata pentru practic orice activitati legale cu scop nepatrimonial, mecenatul s-a impus doar in legatura cu spri2inirea unor domenii precise. Domeniile in care se poate face un act de mecenat sunt6 cultural8 artistic8 medico-sanitar8 stiintific - cercetare fundamentala si aplicata.

&onform legii, daca beneficiarul sponsorizarii este o persoana fizica, aceasteia trebuie sa i se recunoasca in prealabil activitatea anterioara in domeniul in care se face sponsorizarea. 9ecunoasterea poate veni, formal, din partea unei institutii publice sau a unei persoane 2uridice non-profit. ) ! exceptie importanta este aceea in care de pe urma sponsorizarii beneficiaza emisiuni ori programe ale posturilor radio-tv sau edituri, in cazul in care sponsorizarea este destinata precis editarii unor carti sau publicatii. Acestea sunt prevazute in 'egea nr. :**$)**1, 'egea audiovizualului.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

II. Le7i%latie elevanta "ent u ONG4u i.


II. 1. Legea sponsorizarii
Legea sponsorizarii, mai exact 'egea nr. -)$/001, este instrumentul 2uridic care reglementeaza actele de sponsorizare si mecenat. (a prezentam mai 2os varianta actuala, cu toate modificarile si completarile, versiune din pacate fara caracter oficial, deoarece nu a fost republicata in ;onitorul !ficial al 9omaniei. "erepublicarea are dezavanta2ul ca numerotarea originara a articolelor legii ramane in vigoare, ceea ce face mai dificila intelegerea si aplicarea acesteia <acesta este motivul real pentru care lipsesc art. /)-/=>. Le7ea n . 02-())81 le7e " ivind %"on%o iza ea1 !odi.i&ata %i &o!"letata " in9 O donanta Guve nului n . 0*-())+1 Le7ea n . 208-200( %i Le7ea n . 0)8-200* 'rt ! ? </> .n conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul 2uridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mi2loace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. <)> @xistenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor. <-> .n conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau 2uridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mi2loace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile6 cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific? cercetare fundamentala si aplicata. <1> @xistenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentica, in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia. <:> .n cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul 2uridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar. 'rt " - @ste considerat sponsor orice persoana fizica sau 2uridica din 9omania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii. 'rt ( ? </> Persoanele fizice sau 2uridice din 9omania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget. <)> .nstitutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital ma2oritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform 'egii nr. -**$)**1 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat. 'rt ) ? </> Poate fi beneficiar al sponsorizarii6 a> orice persoana 2uridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile6 cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific?cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii
Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice8 b> institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a>8 c> de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a>8 d> orice persoana fizica cu domiciliul in 9omania, a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a> este recunoscuta de catre o persoana 2uridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea. <)> Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in 9omania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana 2uridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un spri2in in domeniile prevazute la art. / alin. <->. 'rt * ? </> Aponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. <)> Aponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. <-> Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare. <1> Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii. <:> .n cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane. 'rt + ? Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul6 a> sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau 2uridice8 b> sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv8 c> sponsorizarii unei persoane 2uridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana 2uridica care conduce sau controleaza direct persoana 2uridica sponsorizata. 'rt ,. ? Prevederile art. = se aplica si persoanelor fizice sau 2uridice care efectueaza acte de mecenat. 'rt - ? </> Persoanele fizice sau 2uridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 1, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de6 a> /*B din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile6 cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, religios, actiuni umanitare, protectia mediului8 b> CB din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile6 educatie, drepturile omului, stiinta?cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport ? cu exceptia fotbalului8 c> :B din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile6 social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.
Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

<)> Persoanele fizice sau 2uridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de /*B din baza impozabila. <-> Dotalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. </>, cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi /*B din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz. <1> Persoanele fizice sau 2uridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in 9omania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau 2uridice romane, conform alineatelor precedente. 'rt .. ? </> Aumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit. <)> Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi. 'rt !/. ? </> "u beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului. <)> Dispozitiile alin. </> nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte 2uridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului. 'rt !!. ? &ontestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor 'egii nr. /*:$/00+ pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor ;inisterului Finantelor. 'rt !, E Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in ;onitorul !ficial al 9omaniei. 'rt !- E Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga. Facem mentiunea importanta ca prevederile art. C alin. /--, introduse in forma de mai sus prin prevederile !G nr. -=$/00C, formal aplicabile, nu au fost puse niciodata in practica, deoarece instructiunile pe care !rdonanta le pretindea de la diverse ministere nu au mai fost avizate de ;inisterul Finantelor, fapt ce a facut ca, in realitate, formularea veche din 'egea nr. -)$/001 sa ramana in vigoare , chiar si dupa ce aceasta a fost modificataF

II. 2. Codul Fiscal


Codul #iscal - adoptat prin 'egea :+/$))./).)**- si modificat ulterior printr-un lung sir de acte normative - aflat in vigoare la data actualizarii acestui ghid <iulie )**+>, este principalul act normativ reglementand cadrul legal al taxelor si impozitelor. .ata in cele ce urmeaza cateva din reglementarile relevante pentru organizatiile neguvernamentale, in ordinea logica a articolelor de lege comentate.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

a. O 7anizatiile non4" o.it %unt %&utite de la "lata i!"ozitului "e " o.it "ent u donatiile %i :anii " i!iti " in %"on%o iza i, conform cu 0itlul II <.mpozitul pe profit>, Capitolul I <Dispozitii generale> care la GAcutiri precizeaza6 'rt !*. - </> Aunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili6 <)> !rganizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit- pentru urmatoarele tipuri de venituri6 3...5 e> donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare8 3...5 :. Pent u %o&ietatile &o!e &iale1 &$eltuielile &u %"on%o iza ea %i !e&enatul %unt dedu&ti:ile li!itat din i!"ozitul "e " o.it Potrivit cu 0itlul II <.mpozitul pe profit>1 Capitolul II <&alculul profitului impozabil>1 art. )/, &odul Fiscal permite firmelor care efectueaza sponsorizari si$sau acte de mecenat sa deduca sumele respective din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii6 a. se incadreaza in limita de - la mie din cifra de afaceri si b. nu depasesc )*B din impozitul pe profit datorat. 'rt "! - 3...5 <1> Hrmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile6 p> cheltuielile de sponsorizare si$sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii8 contribuabilii care efectueaza sponsorizari si$sau acte de mecenat, potrivit prevederilor 'egii nr. -)$/001 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale 'egii bibliotecilor nr. --1$)**), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii6 /. este in limita a - la mie din cifra de afaceri8 ). nu depaseste mai mult de )*B din impozitul pe profit datorat. &. Su!ele " i!ite1 in &onditiile le7ii1 " in %"on%o iza i %i !e&enat1 nu %unt i!"oza:ile Potrivit cu 0itlul III <.mpozitul pe venit>, Capitolul I <Dispozitii generale>, &odul Fiscal prevede la (enituri neimpozabile 6 'rt )". - .n intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile6 3...5 f> sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat8

&onsideram ca aceasta prevedere este oarecum inutila, intrucat organizatiile nonprofit nu pot inregistra profitF

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

d. Dedu&ti:ilitatea din i!"ozitul "e " o.it a &$eltuielilo de %"on%o iza e %i !e&enat1 in &azul "e %oanelo .izi&e &e o:tin venitu i din a&tivitati inde"endente 1 'a 0itlul III <.mpozitul pe venit>, Capitolul II <(enituri din activitati independente>, art. 1C prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, efectuate conform legii de catre platitorul impozitului, in limita a :B din baza de calcul, in cazul venitului net calculat pe baza contabilitatii in partida simpla6 'rt )-. - </> (enitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 10 si :*. 3...5 <-> "u sunt considerate venituri brute6 3...5 d> sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. 3...5 <:> Hrmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat6 a> cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de :B din baza de calcul determinata conform alin. <=>8 3...5 <=> 7aza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale. e. Po%i:ilitatea &ont i:ua:ililo "e %oane .izi&e de a di%"une de o %u!a in li!ita a 2; din i!"ozitul "e venitul net anual i!"oza:il1 "ent u %u%tine ea entitatilo non" o.it. Prevazuta la 0itlul III <.mpozitul pe venit>, Capitolul 2 <(enitul net anual impozabil>, aceasta reglementare acorda la art. C1 contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirectiona pana la )B din impozitul pe venitul anual catre !"G-uri :. 'rt -). - 3...5 <)> &ontribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la )B din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, castigul net anual din operatiuni de vanzarecumpa rare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii. <-> !rganul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la )B din impozitul datorat pe6
1

Activitati independente sunt acele activitati desfasurate cu regularitate de o persoana fizica, altele decat cele desfasurate intr-o relatie de anga2are. Apre exemplu, veniturile comerciale, veniturile provenite din profesiile libere si din drepturile de proprietate intelectuala sunt considerate venituri din activitati independente . : Prevederea )B face obiectul unui ghid separat pe care il puteti gasi la ###.altermedia.ro$doilasuta

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

a> venitul net anual impozabil8 b> castigul net anual din transferul titlurilor de valoare8 c> castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. .. A&o da ea de :unu i de !i&a valoa e1 in !od 7 atuit1 in &ad ul a&tiunilo de %"on%o iza e1 de !e&enat nu %e &on%ide a <liv a e de :unu i= %i nu e%te %u"u%a "latii >?A. .n conditiile de la 0itlul $I <Daxa pe valoarea adaugata>, Capitolul II <!peratiuni impozabile> art. /)= </> defineste, din punct de vedere al taxei, ca Goperatiuni impozabile in 9omania operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata. .n acest context, Capitolul I$ <!peratiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei> prevede la G'ivrarea de bunuri 6 'rt !"-. - </> @ste considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. 3...5 <C> "u constituie livrare de bunuri, in sensul alin. </>6 3...5 f> acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol$reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/*

III. Cont a&tul de %"on%o iza e


III.1. Necesitatea incheierii contractului de sponsorizare sau a actului de mecenat
Aponsorizarea se face in baza unei intelegeri, denumite contract , intre cele doua parti, denumite sponsor si beneficiar . .n contract se vor mentiona, obligatoriu, conform 'egii nr. -)$/001, obiectul, valoarea si durata contractului, drepturile si obligatiile partilor. Apre deosebire contractul de sponsorizare, care prevede drepturi si obligatii de ambele parti, actul de mecenat nu contine nici o conditie sau obligatie pentru beneficiar8 asadar mecenatul este, din punct de vedere 2uridic, un act unilateral, desi, formal, el trebuie acceptat de beneficiar. De retinut ca, spre deosebire de contractul de sponsorizare care este un act incheiat prin vointa partilor <sub semnatura privata , nefiind deci necesara autentificarea>, actul de mecenat trebuie incheiat in fata notarului. Pentru sponsor sau mecena, intelegerea scrisa este utila intrucat in baza ei acesta se poate prevala de prevederile din &odul Fiscal care permit deducerea, din calculul profitului impozabil, a cheltuielilor de sponsorizare sau mecenat, in anumite limite <vezi cap. ...). din ghid>. Pentru beneficiar, contractul de sponsorizare sau actul de mecenat este o dovada scrisa ce poate fi folosita pentru interesul propriu sau in fata autoritatilor fiscale6 cu acest act face dovada ca venitul sau bunul in cauza provine din sponsorizare sau mecenat si, deci, ca nu este supus impozitarii nefiind considerat venit brut , conform aceluiasi &od Fiscal <vezi cap. ...). din ghid>

III.2. Contractul de sponsorizare


;ai 2os va prezentam un model de astfel de contract de sponsorizare in bani , cu adnotarile noastre acolo unde am considerat necesar.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

//

CON0&'C0 34 56ON5O&I7'&4
Nr 888898888888 ' 6'&0IL4 CON0&'C0'N04 .ntre6 5 C :::::::: 1 cu sediul in ......................................................................., inregistrata la 9egistrul &omertului sub nr. 44444444.., &od de .nregistrare Fiscala ..........................., avand &ont .7A" 4444444444444444.., deschis la 4444444444, reprezentata prin ......................................., in calitate de ........................................., denumita in continuare 5ponsor, si 'sociatia9#undatia , cu sediul in .............................., &od Fiscal ........................., inscrisa in 9egistrul special tinut de Iudecatoria ..................... cu nr. ....$..............., cont .7A" ............................................................., deschis la ..................................................., reprezentata prin .......................................................1 in calitate de ..........................................., denumita in continuare ;eneficiar, .n conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in 'egea nr. -)$/001 cu modificarile si completarile ulteriore, precum si cu prevederile 'egii :+/$)**- cu modificarile la zi <&odul Fiscal in vigoare la data prezenta>, se incheie urmatorul contract6 ; O;I4C0<L CON0&'C0<L<I !biectul contractului il constituie sponsorizarea 7eneficiarului de catre Aponsor cu suma de :::: &ON Auma va fi utilizata pentru 4444444444444..44.. 3O%s 6 - mentionati detaliat scopul in care vor fi utilizati banii, dar incercati sa nu fiti exagerat de precisi. &e va faceti daca aveti de construit o casa pentru persoane fara adapost si se dovedeste ca ati cerut mai multi bani decat e nevoie, doar pentru centrala termicaJ ;ai bine spuneti pentru utilarea si dotarea unei case destinate persoanelor defavorizate , decat strict pentru achizitionarea unei centrale termice . - in cazul in care obiectul contractului il constituie sponsorizarea in bunuri sau servicii, se va mentiona obligatoriu in contract valoarea acestora. (aloarea se stabileste prin aproximare cu pretul pietei, exclusiv D(A.5

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/)

C 3<&'0' CON0&'C0<L<I Prezentul contract de sponsorizare se incheie pe perioada .................................................... 3O%s 6 durata este intervalul de timp in care va intelegeti cu sponsorul sa va acorde, propriu-zis, sponsorizarea <virarea banilor, punerea la dispozitie a bunurilor sau prestarea serviciilor>. Acest capitol este necesar pentru ca nu intotdeauna sponsorul are lichiditati suficiente in cont$ bunurile nu sunt disponibile imediat etc.5 3 O;LIG'0IIL4 6'&0ILO& /. !bligatiile 7eneficiarului /./ 7eneficiarul se anga2eaza sa foloseasca suma de bani acordata in scopul mentionat la cap. 7, !biectul contractului . /.) 7eneficiarul se anga2eaza sa faca public numele Aponsorului. /.- 7eneficiarul va prezenta sponsorului un 9aport de activitate si$sau documente 2ustificative referitoare la activitatea sponsorizata, in termen de -* de zile de la utilizarea fondurilor ce fac obiectul sponsorizarii. ). !bligatiile Aponsorului )./ Aponsorul se obliga sa vireze in contul 7eneficiarului suma de ..................... 9!", cu specificatia %sponsorizare pentru.......%. 3O%s: - daca sponsorizarea o reprezinta o suma de bani in valuta, se va face mentiunea ca virarea ei se va face in lei, la cursul 7"9 din data platii <cu exceptia cazurilor in care primiti sponsorizari din fara 9omaniei, sumele acordate nu va pot fi virate decat in lei, indiferent de valuta trecuta in contract>. - atentie la sponsorizarile in bunuri. Aproape intotdeauna sponsorul va va cere sa ridicati$trasportati bunurile de la sediul sau sau de la locatia unde sunt produse aceste bunuri. @ bine sa va ganditi din timp la o solutie.5 4 #O&0' ='>O&' Forta ma2ora exonereaza der aspundere partea care o invoca, in conditiile prevazute de lege. .nvocarea %fortei ma2ore% se face in scris in termen de cinci zile de la data inceperii evenimentelor sau impre2urarilor considerate drept %forta ma2ora. 3O%s: .nvocarea fortei ma2ore este prevazuta in &odul &ivil si face referire la situatii exceptionale <de ex. cutremur, incendiu, stare de razboi>, care pun in pericol indeplinirea obligatiilor contractului, de o parte sau de cealalta.5

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/-

G LI0IGII @ventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi remise spre solutionare organelor competente din 9omania. ? 3I56O7I0II #IN'L4 /. Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul ambelor parti. !rice modificare in acest sens se va consemna intr-un act aditional care devine parte integranta a contractului. ). Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat de catre Aponsor, iar daca intarzierea depaseste /* <zece> zile lucratoare, 7eneficiarul poate rezilia unilateral acest contract. -. .n cazul in care 7eneficiarul foloseste obiectul sponsorizarii in alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, Aponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabila de /* <zece> zile. .n acest caz 7eneficiarul se obliga sa restituie integral sumele ce au facut obiectul sponsorizarii si sa plateasca daune in cuantum egal cu dobanda practicata de banca sponsorului. 1. Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat cele prevazute la alineatele ) sau - din acest capitol, acestea trebuie sa isi faca cunoscuta intentia, in scris, cu -* <treizeci> de zile inainte de termenul la care doreste incetarea relatiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele parti si in cadrul perioadei de preaviz de -* de zile. :. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale, cu valoare 2uridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

;4N4#ICI'& 'sociatia9#undatia 9eprezentant legal

56ON5O& 5 C :::::::: 9eprezentant legal

3O%s.6 prin reprezentant legal se intelege, pentru sponsor, un director cu functie executiva, a carui semnatura este uneori insotita <pentru firmele mari> de cea a directorului financiar$contabilului sef si a 2uristului8 pentru beneficiar semneaza de obicei presedintele sau directorul de programe al organizatiei.5

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/1

I?. Ind u!a i "ent u o:tine ea unei %"on%o iza i


Pentru inceput sa lamurim clar motivatiile celor doua parti implicate intr-o sponsorizare E el, sponsorul si voi, beneficiarii. 3e ce aveti nevoie de o sponsorizare? /. (a trebuie resurse, practic pentru derularea oricarui proiect pe care vi-l propuneti. ). "umele unui sponsor important inseamna un castig de imagine pentru organizatia voastra. 3e ce ar acorda sponsorul o sponsorizare? /. Din dorinta de a-si imbunatati imaginea publica. A inceput sa se manifeste si in 9omania, tot mai mult, un concept care in occident este cunoscut si aplicat de cateva zeci de ani6 responsabilitatea sociala, mai cunoscuta sub numele de responsabilitate sociala corporatista=, intrucat marile firme sunt cele care desfasoara in general strategii coerente si pe termen lung de colaborare cu societatea civila, in interesul general al societatii. ). Din dorinta sponsorului de a obtine unele avanta2e economice directe+. -. Pentru ca sponsorul rezoneaza la sau simpatizeaza cu activitatea pe care o desfasurati. De obicei, interesul ambelor parti este o combinatie din aceste motivatii. De aceea, incheierea unui contract de sponsorizare inseamna, in primul rand, un compromis si o intelegere intre cele doua parti.

IV.1. Cum sa aplicati


'sigurati-va ca proiectul este scris si este complet .nainte de a incepe aplicarea pentru o sponsorizare fiti siguri ca ati scris proiectul, ca acesta este complet, clar si are bine definit publicul-tintaC. 'lcatuiti sau actualizati o %aza de date Aveti gri2a sa va construiti din timp o baza de date, actualizata permanent, cu informatii despre firmele si persoanele fizice care acorda sponsorizari0, baza de date care sa cuprinda, pentru fiecare potential sponsor6
= +

Amanunte despre conceptul de responsabilitate sociala gasiti pe larg in resursa online ###.responsabilitatesociala.ro (ezi cap ...), punctele b, d, f din prezentul ghid. C Acrierea unui proiect va face obiectul unui alt ghid Altermedia. 0 @xista baze de date online puse la dispozitie de structuri pentru Fundatia pentru Dezvoltarea Aocietatii &ivile http6$$###.fdsc.ro, &entrul de Asistenta pentru !rganizatii "eguvernamentale &entras http6$$###.centras.ro etc.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/:

date de contact6 adresa, numere de telefon$fax, adresa email, nume de persoane din conducerea executiva si$sau insarcinate cu relatiile publice8 cateva cuvinte despre domeniul de activitate si domeniile de interes ale sponsorului8 daca exista de2a, dati si exemple de sponsorizari acordate, notati pretentiile sponsorului in ce priveste vizibilitatea sociala a proiectului$evenimentului sponsorizat, gradul de complexitate al activitatii sponsorizate etc.

5crieti aplicatia de sponsorizare Aplicatia, numita cerere de sponsorizare sau propunere de sponsorizare trebuie redactata curat si cursiv. .n ea scrieti ce sau cat cereti, ce intentionati sa faceti cu sponsorizarea <un rezumat al proiectului pentru care aveti nevoie de resurse>, mentionati date despre istoricul si scopurile organizatiei. "u uitati sa adaugati &(-ul persoanei care conduce organizatia$proiectul. Daca aveti un proiect ambitios, care necesita resurse mai importante, e putin probabil sa le puteti obtine de la un singur sponsor. De aceea, in cerere, detaliati pe cat posibil, fara sa exagerati, etapele proiectului si propuneti un deviz de cheltuieli si venituri <daca este cazul>, defalcat pe unitati de timp, in asa fel incat potentialul sponsor sa poata identifica exact acea etapa din proiect pe care ar putea-o spri2ini. Daca veti cunoaste indea2uns de bine activitatea potentialului sponsor, veti sti ce va poate oferi acesta mai usor6 bani, bunuri sau serviciiJ @ lesne de inteles ca o sponsorizare in produse alimentare are mult mai multe sanse sa fie aprobata de o fabrica de mezeluri decat de o banca, si invers, e mai putin probabil ca fabrica de mezeluri va accepta sa va sponsorizeze cu sume de bani, pe care in schimb ii puteti cere cu succes unei banci sau unei societati de investitii. 'dresati-va sponsorului9sponsorilor Daca sunteti pregatiti, contactati-i pe potentialii sponsori, cu prioritate pe cei la care credeti ca veti avea mai multe sanse de succes. Adresati-va, in scris, responsabilului cu relatiile publice, in cazul firmelor mari, sau direct directorului general, pentru firmele mai mici. Daca nu sunteti siguri ca respectiva societate are un interes deosebit in domeniul in care aplicati, sondati terenul mai intai, telefonic sau printr-un fax sau email. &ereti eventual o intrevedere pentru a va explica proiectul si cererea./* &and a2ungeti la discutia cu potentialii sponsori, accentuati avanta2ele pe care le-ar avea acestia din incheierea parteneriatului cu organizatia voastra. Prezentati clar potentialului sponsor facilitatile fiscale ce ii sunt acordate prin lege. (orbiti-i despre promovarea numelui, a marcii sau a imaginii, prin intermediul evenimentului sau programului sponsorizat etc. "u uitati imaginea6 implicarea in viata cetatii este intotdeauna o dovada
/*

"u vom insista aici pe faptul de la sine inteles ca relatia cu sponsorii trebuie tratata dupa toate cutumele relatiilor publice . .n definitiv, si aceasta este o negociere sau, daca vreti, o vanzare-cumparare - in care se tranzactioneaza imagine si incredere.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/=

de seriozitate in mediul de afaceri. @xplicati sponsorului ca ii puteti deveni in mod indirect agent de imagine in fata partenerilor si a opiniei publice. 5faturi posi%il utile /. .ncepeti din timp procedurile de aplicare pentru sponsorizari. Asigurati-va in acest fel ca aveti destul timp la dispozitie pentru pregatirea campaniei$evenimentului. ). Hnele firme mari, in special corporatiile, au propriile organizatii non-profit care analizeaza proiectele si cererile de sponsorizare. .nteresati-va intai si, daca este cazul, adresati aplicatia voastra catre conducerea acestor organizatii //. De asemenea, unele din companiile mari au politici proprii pentru aplicarea la o sponsorizare /). -. Daca un sponsor accepta sa 2oace un rol important in derularea proiectului, ii puteti acorda acestuia Gtitlul de Gsponsor principal , care sa fie evidentiat in cursul intregii campanii, pe insemnele promotionale sau in materialele audio$video, dupa caz. 1. .n momentul in care depuneti cererea de sponsorizare e bine sa aveti pregatit un proiect de contract de sponsorizare, daca vi se accepta imediat solicitarea. Firmele mari au de obicei propriile forme de contract.

IV.2. Dupa obtinerea sponsorizarii


&espectati-va o%ligatiile .n nici un caz nu utilizati banii sau bunurile pentru alte scopuri decat cele mentionate in contract. "ici un sponsor nu va fi fericit sa afle ca, in loc sa organizati o serbare pentru copii defavorizati, ati mobilat sediul asociatiei si v-ati cumparat telefoane mobile ultimul racnet. Puteti totusi sa cheltuiti o mica parte pentru onorarii de contabilitate sau comisioane bancare8 altfel insa, nu le schimbati destinatia decat cu acordul scris al sponsorului. =entineti relatiile castigate Dupa consumarea contractului de sponsorizare, nu ii intoarceti spatele generosului vostru partener, daca mai doriti sa colaborati si alta data. &hiar daca nu aveti o astfel de obligatie prevazuta prin contract, trimiteti-i <preferabil prin posta sau fax, asigurandu-va ca a2ung> un raport detaliat privind utilizarea banilor$bunurilor primite. .n raport puneti o scrisoare de multumire si atasati facturile, chitantele si orice alte acte doveditoare ale modului in care s-a consumat sponsorizarea.

//

(om reveni in urmatoarea editie a ghidului cu exemple concrete de astfel de fundatii infiintate de si aflate sub controlul unor corporatii. /) (ezi spre exemplu procedurile Kolcim 9omania, http6$$###.holcim.ro$gc$9!$uploads$/FALMro.pdf.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/+

Daca actiunea ce face obiectul contractului se deruleaza pe un interval mai lung de timp, tineti-va partenerul la curent, periodic, cu desfasurarea proiectului, cu evolutia acestuia. Daca e vorba de un proiect cu o finalitate palpabila <constructia unei case pentru persoane defavorizate, de exemplu> faceti, periodic, fotografii, inregistrari video si aveti gri2a ca acestea sa a2unga si la sponsor E fara sa il sacaiti zilnic. 'a finalul proiectului alcatuiti si difuzati un comunicat de presa in care mentionati toti sponsorii. Dineti minte ca este mult mai usor sa faceti un sponsor multumit sa-si repete gestul, decat sa gasiti unul nou. .n cazul in care ati castigat destula incredere pentru ca sponsorul sa accepte sa incheie un contract pe durata nedeterminata, este preferabil sa-i acordati acestui statutul de sponsor permanent , lucru pe care il veti mentiona in toate ocaziile publice in care veti avea sansa sa o faceti <atentie la prevederile 'egii -)$/001 care interzice la art. : reclama in favoarea sponsoruluiF>.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/C

?. Ra%"un%u i la &ateva int e:a i . e&vente


1. Reprezint o societate comerciala si am vrea sa facem o sponsorizare. Cum se inregistreaza aceasta in evidentele contabile si cum este afectat calculul impozitului pe profit? .nregistrarea in contabilitate a valorii sponsorizarii, asa cum este trecuta aceasta in contractul de sponsorizare, se face astfel6 =:C) N :/)/$:-// pentru sponsorizare in bani, sau =:C) N -xx pentru sponsorizare in bunuri. Drimestrial, la calculul impozitului pe profit, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, insa suma respectiva se deduce din impozit, in limita a - la mie din cifra de afaceri si a )*B din impozitul pe profit. 9ezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. ;arcarea deducerilor se face extracontabil, prin inscrierea acestora in registrul de evidenta fiscala. 2. Cum se trateaza din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata o sponsorizare in bunuri? 7unurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri, daca se incadreaza in limita a - la mie din cifra de afaceri. Pentru acestea nu se intocmeste factura fiscala si nu se colecteaza taxa pe valoarea adaugata. <"u se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite, sponsorizarile in bani.> Depasirea limitelor de mai sus constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii. Daxa se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care contribuabilii au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere al acestora. 3. Am o societate comerciala si doresc sa infiintez sub controlul acesteia o asociatie fundatie umanitara. !oate aceasta din urma organizatie sa beneficieze de sponsorizare din partea societatii comerciale? Da, insa in acest caz, conform art. = din 'egea sponsorizarii, societatea comerciala nu poate beneficia de facilitatile fiscale prevazute de lege. ". #e poate inc$eia o sponsorizare intre doua persoane %uridice fara scop patrimonial? Da, o asociatie$fundatie poate sponsoriza o alta. &. Care este regimul sponsorizarii reciproce si al sponsorizarii intre rude? 'egea nu interzice nici sponsorizarea reciproca <incrucisata>, nici pe cea intre rude, numai ca nici una dintre sponsorizarile efectuate astfel nu aduce deduceri la impozit, nici pentru sponsor, nici pentru beneficiar.

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti

/0

'. Cum va inregistra o sponsorizare( in contabilitate( o organizatie nonguvernamentala? ! organizatie nonguvernamentala va mentiona detaliile contabile legate de suma primita sau de echivalenta in bani a bunurilor sau serviciilor primite, in bilantul contabil care urmeaza sa fie depus in anul urmator. ). #e apropie sfarsitul anului calendaristic. Cand e mai bine sa aplic pentru o sponsorizare( acum sau la inceputul anului viitor? .n principiu, sponsorul nu poate sti exact care va fi profitul sau pe anul in curs, insa, cu cat se apropie finalul anului, sponsorul are o imagine tot mai precisa asupra valorii profitului. Daca profitul va fi prea mic, e posibil ca sponsorul sa constate ca nu poate onora toate cererile de sponsorizare. Din aceasta cauza, momentul cel mai prielnic pentru obtinerea unor sponsorizari este inceputul anului. &a sa aveti succes, e bine sa depuneti aplicatia de sponsorizare la inceputul anului calendaristic sau chiar inainte de sfarsitul anului anterior.

G$id ealizat de

A%o&iatia 'Alte !edia'


tel. 0722.()0.*+, - .a/. 00( +(,.27.+01 &onta&t2alte !edia. o1 333.alte !edia. o OP ( 4 CP 70,1 5u&u e%ti
(a rugam sa pastrati aceasta caseta in orice reproducere a prezentului material. Actualizare iulie )**+

&op,left )**--)**+ Altermedia

Ghid realizat de Asociaia "Altermedia" * tel. 0722.190.685, fax. 0 1 815.27.80 co!tact"altermedia.ro, ###.altermedia.ro, $% 1 & '% 705 ()c)re*ti