Sunteți pe pagina 1din 2

Str. Memorandumului nr. 28, cod 400020 Cluj-Napoca, Romania Tel : 0264-401200 !

a" 0264-401280 #$%&RT&M$NT'( #$ S%$C)&()T&T$ C' %R*!)( %S)+*%$#&,*,)C CONTRACT DE COLARIZARE Nr..... din 12 octom-rie 201. Capitolul 1. PRILE IMPLICATE 1.1.UNIVERSITATEA TEHNIC din Cluj-Na !"a , cu /ediul 0n Rom1nia, jude2ul Cluj, localitatea ClujNapoca, /tr Str. Memorandumului nr. 28, repre3entat4 de pro5. dr. in6. &urel 7(&)C' 0n calitate de Rector, $c. in6. &driana *C+)8 0n calitate de Conta-il 9e5, &N& :&R:' 0n calitate de ;uri/t, a<1nd ):&N: R*..TR$=216>04601?00@222 de/cAi/ la :anca Na2ional4, Tre3oreria Municipiului Cluj-Napoca, 0n calitate de )n/titu2ie de 0n<424m1nt /uperior 1.1. #lB#na CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CN% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, 0n calitate de cur/ant al %ro6ramului de pre64tire p/iAopeda6o6ic4 prin /tudii po/tuni<er/itare, or6ani3at de #epartamentul de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic din cadrul 'ni<er/it42ii TeAnice din Cluj-Napoca. Capitolul 2. O#IECTUL CONTRACTULUI 2.1. #e/549urarea unui %ro6ram de pre64tire p/iAopeda6o6ic4 prin /tudii po/tuni<er/itare, or6ani3at de #epartamentul de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic din cadrul 'ni<er/it42ii TeAnice din Cluj-Napoca. Dn urma a-/ol<irii cur/an2ii o-2in C$RT)!)C&T #$ &:S*(7)R$ & #$%&RT&M$NT'(') #$ S%$C)&()T&T$ C' %R*!)( %S)+*%$#&,*,)C, N)7$( ). Capitolul .. DURATA COLARIZRII ..1 #urata cur/ului <a 5i de 4 luni. Capitolul 4. O#LI$AIILE PRILOR %.1. Uni&'()i*a*'a T'+ni", din Cluj-Na !"a )' !-li.,/ S4 a/i6ure -a3a material4, per/onalul didactic, celelalte cate6orii de per/onal, /uportul de cur/, precum 9i toate condi2iile nece/are de/549ur4rii unui proce/ de in/truire 0n con5ormitate cu planul de 0n<424m1nt apro-at de Mini/terul $duca2iei, Cercet4rii, Tineretului /i Sportului, cu Standardele Con/iliului Na2ional de $<aluare &cademic4 9i &creditare 9i cu re6lement4rile 0n <i6oare care pri<e/c 0n<424m1ntul /uperior de /tat. %.0. Cu()an*ul )' !-li.,/ Ca cel t1r3iu 0n prima /4pt4m1n4 de la 0nceperea cur/urilor /4 /e pre3inte la /ecretariatul #epartamentului de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic pentru a /e 0nmatricula 9i a /emna Contractul de 9colari3are. Nere/pectarea ace/tei o-li6a2ii conduce la /coaterea cur/antului din e<iden24, ceea ce atra6e dup4 /ine /u/pendarea dreptului de participare la acti<it42ile didactice, la pro-ele de <eri5icare 9i la e"amene p1n4 la 0nmatricularea 9i /emnarea Contractului. S4 re/pecte pre<ederile para6ra5ului 4... al pre3entului contract. S4 acAite ta"ele de 9colari3are 0n con5ormitate cu pre<ederile ace/tui contract. %.1. D(' *u(il' 2i 3nda*!(i(il' "u()an*ului/ /unt con5orme cu ERe6ulamentul pri<ind or6ani3area 9i 5unc2ionarea #epartamentului de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6icF, apro-at prin *rdinul Mini/trului Dn<424m1ntului nr. 4.46B11.0@.1GG6 9i completat cu *rdinul Mini/trului $duca2iei Na2ionale nr. ..4>B2>.02.1GGG cu pri<ire la re5orma 5orm4rii ini2iale, de pre64tire a /peciali9tilor pentru cariera didactic4, precum 9i cu *rdinul Mini/trului $duca2iei, Cercet4rii 9i Tineretului nr. 4.16B0..06.2008.

Capitolul >. TA4A DE COLARIZARE >.1. Ta"a de 9colari3are pentru %ro6ramul de pre64tire p/iAopeda6o6ic4 e/te de HHHH.. R*NBcur/ant, >.2. %lata /e <a 5ace inte6ral p1n4 cel t1r3iu la data de 1> noiem-rie 201.. >... %lata /e <a putea 5ace prin <irament -ancar 0n contul 'ni<er/it42ii TeAnice din Cluj-Napoca, contul ):&N: R*..TR$=216>04601?00@222 de/cAi/ la :anca Na2ional4, Tre3oreria Municipiului Cluj-Napoca I "u ('"i5a('a/ CURS PSIHOPEDA$O$IE 2i nu6'l' "u()an*ului J, C)! ICodul de identi5icare 5i/cal4J: 4288.06. Capitolul 6. PREVEDERI PRIVIND #UNA DES7URARE A ACTIVITILOR PRO7ESIONALE 6.1. %entru /u/2inerea e"amenelor 9i a <eri5ic4rilor la data plani5icat4, de comun acord de c4tre cur/an2i 9i pro5e/ori, nu /e percep ta"e. Su/2inerea e"amenului 0n cadrul /e/iunii de ree"aminare e/te condi2ionat4 de plata ta"ei de 100 R*NBe"amen. 6.2. Dn ca3ul retra6erii cur/antului /au a 0ntreruperii temporare a /tudiilor, ta"a de 9colari3are nu /e re/tituie. 6... *rice o-/er<a2ie din partea cur/an2ilor pri<ind modul de de/549urare a %ro6ramului de pre64tire p/iAopeda6o6ic4 tre-uie men2ionat4 0n /cri/ c4tre conducerea #epartamentului de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic 0n ma"imum dou4 /4pt4m1ni de la de/549urarea e<enimentului care con/tituie o-iectul o-/er<a2iei. &cti<itatea 0n cadrul departamentului /e 0n/crie 0n re6lement4rile Cartei 'ni<er/it42ii TeAnice din Cluj-Napoca, la /peci5icul de Eacti<itate cu plat4F. Capitolul @. PREVEDERI 7INALE @.1. &ce/t contract /e 0ntocme9te 0n dou4 e"emplare, c1te unul pentru 5iecare dintre p4r2ile implicate. @.2. NeacAitarea ta"ei pre<43ut4 0n Capitolul > atra6e dup4 /ine pierderea dreptului de participare la acti<it42ile didactice, <eri5ic4ri, e"amene p1n4 la recuperarea re/tan2ei. @... Dn ca3ul e"matricul4rii cur/antului, /umele acAitate 0n contul ta"ei de 9colari3are nu /e re/tituie. @.4. Dn /itua2ii de e"cep2ie, cur/antul /e poate adre/a 0n /cri/ pentru a /olicita dero6are de la pre<ederile Capitolului >, conducerii #epartamentului de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic. @.>. Re3ilierea contractului /e 5ace de drept, 0n ca3ul 0n care cur/antul /olicit4 retra6erea de la /tudii, tran/5erul, e/te e"matriculat /au nu re/pect4 condi2iile pre3entului contract. %re3entul contract /-a 0ncAeiat a/t43i 10 noiem-rie 201., la 'ni<er/itatea TeAnic4 din Cluj-Napoca, #epartamentul de Specialitate cu %ro5il %/iAopeda6o6ic, 0n dou4 e"emplare, c1te unul pentru 5iecare parte contractant4. &ne"4m contractului actele enumerate la punctul 4.. din pre3entul contract. Rector, %ro5.dr.in6 &urel 7(&)C' :ene5iciar, Inume, prenume B /emnatur4J --------------------------------------------------#S%%, %ro5. dr. in6. Carmen :&( Conta-il 8e5, $c. in6. &driana *C+)8 *5iciul ;uridic, ;uri/t &na :&R:'