Sunteți pe pagina 1din 2

Str. Constantin Daicoviciu nr.15, cod 400020 Cluj-Napoca, Romania Tel 02!4-401"4#$ %a& 02!

4-4012#0 DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC CONTRACT DE COLARIZARE Nr............. din ........'e(ruarie 2014 Capitolul 1. PRILE IMPLICATE 1.1.UNIVERSITATEA TEHNIC din Cluj N!"#$! , cu sediul )n Rom*nia, jude+ul Cluj, localitatea ClujNapoca, str Str. ,emorandumului nr. 2#, repre-entat. de pro'. dr. in/. 01R23 4305C1 )n calitate de Rector, 2c. in/. 0driana 6C758 )n calitate de Conta(il 9e', 0na :0R:1 )n calitate de ;urist, av*nd 5:0N R6""TR2<21!504!01=00>222 desc?is la :anca Na+ional., Tre-oreria ,unicipiului Cluj-Napoca, )n calitate de 5nstitu+ie de )nv.+.m*nt superior 1.1. Dl@Dna AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CNB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, )n calitate de cursant al Bro/ramului de pre/.tire psi?opeda/o/ic. prin studii postuniversitare, or/ani-at de Departamentul de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic din cadrul 1niversit.+ii Te?nice din Cluj-Napoca. Capitolul 2. O%IECTUL CONTRACTULUI 2.1. Des'.9urarea unui Bro/ram de pre/.tire psi?opeda/o/ic. prin studii postuniversitare, or/ani-at de Departamentul de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic din cadrul 1niversit.+ii Te?nice din Cluj-Napoca. Cn urma a(solvirii cursan+ii o(+in C2RT5%5C0T D2 0:S6345R2 0 D2B0RT0,2NT1315 D2 SB2C5035T0T2 C1 BR6%53 BS576B2D0D6D5C, N5423 55. Capitolul ". DURATA COLARIZRII ".1 Durata cursului va 'i de 4 luni. Capitolul 4. O%LIGAIILE PRILOR &.1. Uni'()*i+!+(! T(,ni$- din Cluj N!"#$! *( #.li/-0 S. asi/ure (a-a material., personalul didactic, celelalte cate/orii de personal, suportul de curs, precum 9i toate condi+iile necesare des'.9ur.rii unui proces de instruire )n con'ormitate cu planul de )nv.+.m*nt apro(at de ,inisterul 2duca+iei, Cercet.rii, Tineretului si Sportului, cu Standardele Consiliului Na+ional de 2valuare 0cademic. 9i 0creditare 9i cu re/lement.rile )n vi/oare care privesc )nv.+.m*ntul superior de stat. &.1. Cu)*!n+ul *( #.li/-0 Ca cel t*r-iu )n prima s.pt.m*n. de la )nceperea cursurilor s. se pre-inte la secretariatul Departamentului de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic pentru a se )nmatricula 9i a semna Contractul de 9colari-are. Nerespectarea acestei o(li/a+ii conduce la scoaterea cursantului din eviden+., ceea ce atra/e dup. sine suspendarea dreptului de participare la activit.+ile didactice, la pro(ele de veri'icare 9i la e&amene p*n. la )nmatricularea 9i semnarea Contractului. S. respecte prevederile para/ra'ului 4.". al pre-entului contract. S. ac?ite ta&ele de 9colari-are )n con'ormitate cu prevederile acestui contract. &.2. D)("+u)il( 3i 4nd!+#)i)il( $u)*!n+ului0 sunt con'orme cu ERe/ulamentul privind or/ani-area 9i 'unc+ionarea Departamentului de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/icF, apro(at prin 6rdinul ,inistrului Cnv.+.m*ntului nr. 4"4!@11.0>.1GG! 9i completat cu 6rdinul ,inistrului 2duca+iei Na+ionale nr. ""45@25.02.1GGG cu privire la re'orma 'orm.rii ini+iale, de pre/.tire a speciali9tilor pentru cariera didactic., precum 9i cu 6rdinul ,inistrului 2duca+iei, Cercet.rii 9i Tineretului nr. 4"1!@0".0!.200#.

Capitolul 5. TA5A DE COLARIZARE 5.1. Ta&a de 9colari-are pentru Bro/ramul de pre/.tire psi?opeda/o/ic. este de ............... R6N@cursant. 5.2. Blata se va 'ace inte/ral p*n. cel t*r-iu la data de 15 mai 2014. 5.". Blata se va putea 'ace prin virament (ancar )n contul 1niversit.+ii Te?nice din Cluj-Napoca, contul 5:0N R6""TR2<21!504!01=00>222 desc?is la :anca Na+ional., Tre-oreria ,unicipiului Cluj-Napoca H$u ")($i6!)(!0 CURS PSIHOPEDAGOGIE *i nu7(l( $u)*!n+ului I, C5% HCodul de identi'icare 'iscal.I 42##"0!. Capitolul !. PREVEDERI PRIVIND %UNA DESFURARE A ACTIVITILOR PROFESIONALE !.1. Bentru sus+inerea e&amenelor 9i a veri'ic.rilor la data plani'icat., de comun acord de c.tre cursan+i 9i pro'esori, nu se percep ta&e. Sus+inerea e&amenului )n cadrul sesiunii de ree&aminare este condi+ionat. de plata ta&ei de 100 R6N@e&amen. !.2. Cn ca-ul retra/erii cursantului sau a )ntreruperii temporare a studiilor, ta&a de 9colari-are nu se restituie. !.". 6rice o(serva+ie din partea cursan+ilor privind modul de des'.9urare a Bro/ramului de pre/.tire psi?opeda/o/ic. tre(uie men+ionat. )n scris c.tre conducerea Departamentului de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic )n ma&imum dou. s.pt.m*ni de la des'.9urarea evenimentului care constituie o(iectul o(serva+iei. 0ctivitatea )n cadrul departamentului se )nscrie )n re/lement.rile Cartei 1niversit.+ii Te?nice din Cluj-Napoca, la speci'icul de Eactivitate cu plat.F. Capitolul >. PREVEDERI FINALE >.1. 0cest contract se )ntocme9te )n dou. e&emplare, c*te unul pentru 'iecare dintre p.r+ile implicate. >.2. Neac?itarea ta&ei prev.-ut. )n Capitolul 5 atra/e dup. sine pierderea dreptului de participare la activit.+ile didactice, veri'ic.ri, e&amene p*n. la recuperarea restan+ei. >.". Cn ca-ul e&matricul.rii cursantului, sumele ac?itate )n contul ta&ei de 9colari-are nu se restituie. >.4. Cn situa+ii de e&cep+ie, cursantul se poate adresa )n scris pentru a solicita dero/are de la prevederile Capitolului 5, conducerii Departamentului de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic. >.5. Re-ilierea contractului se 'ace de drept, )n ca-ul )n care cursantul solicit. retra/erea de la studii, trans'erul, este e&matriculat sau nu respect. condi+iile pre-entului contract. Bre-entul contract s-a )nc?eiat ast.-i ......................., la 1niversitatea Te?nic. din Cluj-Napoca, Departamentul de Specialitate cu Bro'il Bsi?opeda/o/ic, )n dou. e&emplare, c*te unul pentru 'iecare parte contractant.. 0ne&.m contractului actele enumerate la punctul 4." din pre-entul contract. Rector, Bro'.dr.in/ 0urel 4305C1 :ene'iciar, Hnume, prenume @ semnatur.I --------------------------------------------------DSBD, Bro'. dr. in/. Carmen :03 Conta(il 8e', 2c.in/. 0driana 6C758 6'iciul ;uridic, ;urist 0na :0R:1