Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L.

Bucuresti
1
NECESITATEA UTILIZ RII CALCULULUI ECONOMIC N
DOMENIUL SECURIT II I S N T II N MUNC

Eficien a economic criteriu obiectiv n fundamentarea deciziei de alocare a resurselor
pentru activitatea de realizare a securit ii i s n t ii n munc

ncepnd dup cel de al doilea r zboi mondial, n cercet rile efectuate pentru mbun t irea
securit ii muncii s-au degajat progresiv dou orient ri.
Prima este de natur psihologic : lucr torii trebuie sensibiliza i la ideea c accidentul este
evitabil, c nu reprezint o fatalitate. n aceast direc ie, prevenirea accidentelor const n principal
n protejarea lucr torului i n evitarea comportamentelor poten ial periculoase.
Al doilea curent este de sorginte economic , pionierii lui fiind cercet torii americani. Se pleac
de la ideea c prevenirea accidentelor i mboln virilor profesionale, ca orice activitate
consumatoare de resurse, trebuie tratat prin prisma eficien ei sale.
La nivel macro i microeconomic, decidentul dispune, n fiecare moment dat, de un
volum limitat de resurse, pe care trebuie s le aloce tuturor domeniilor dezvolt rii. Se pune
ntrebarea ct trebuie s repartizeze activit ii de prevenire a accidentelor i bolilor profesionale?
n condi ii obi nuite, decidentul indiferent de nivel are nevoie de un criteriu de
ierarhizare a valorilor ra ional, obiectiv, care s -i permit o repartizare a eforturilor
corespunz toare optimului social sau local. Altfel cum ar putea r spunde unor situa ii de genul:
ntre realizarea unui produs care ar duce la ameliorarea s n t ii sau la asigurarea condi iilor de
via pentru mii de persoane i un dispozitiv ce realizeaz protec ia unui singur individ mpotriva
riscului de deces prin accidentare n munc , costul de produc ie al ambelor fiind identic, care s
fie ales? Sau pentru care s se aloce mai mult? ntre un singur om, considerat ca deosebit de
valoros pentru societate i o mul ime de indivizi care pot fi afecta i de producerea unui accident
de munc grav, c tre cine s fie orientate eforturile preventive, cui s i se acorde mai mult?
Mai mult, riscurile care provoac accidentele i bolile cele mai grave i cele
con tientizate ca atare, n general, de c tre popula ie sunt total diferite. O consecin direct a
acestui fapt o constituie risipirea unor sume de bani mai mult sau mai pu in inutil. O alt urmare,
mai grav , este aceea c se pierd vie i numeroase, fie prin deces, fie prin invaliditate.
Att vie ile, ct i resursele, pot fi salvate printr-o tratare mai riguroas i mai ra ional
a problemei securit ii i n s n t ii n munc . Una dintre c ile prin care se urm re te
abordarea corect a elimin rii/diminu rii riscurilor o reprezint evaluarea acestora, ceea ce
conduce la o ierarhizare corect a lor n vederea adopt rii m surilor adecvate. Dar nici o firm
nu dispune de suficient for economic pentru a trata simultan toate riscurile de acela i nivel
i, oricum, toat lumea dore te securitate cu cele mai mici costuri. Astfel nct ar fi deosebit de
util ca managerul s dispun i de argumente economice i, mai ales, financiare.
Nici la nivel de societate lucrurile nu se petrec altfel. Resursele sunt limitate i nu este
posibil alocarea lor integral pentru salvarea vie ii, orict valoare s-ar atribui acesteia.
Dorin a este deci ca fondurile limitate alocate pentru realizarea securit ii n munc s fie ct
mai eficient utilizate, n sensul unor efecte sociale i economice pozitive maxime.
n concluzie, criteriul economic este cel care permite decidentului, pe de o parte, s
stabileasc locul securit ii i s n t ii n munc printre celelalte activit i sociale, iar pe de alt
parte, n cadrul ei, n ce direc ii majore trebuie alocate mai multe fonduri.
Respectarea criteriului eficien ei economice nseamn compararea rezultatelor cu
resursele, care nu se poate realiza dect dac acestea sunt cuantificate.
Referitor la resurse, este evident c ele sunt cuantificabile, fiind de natur concret

material i financiar (cheltuielile cu securitatea i s n t tea n munc ). Probleme apar n
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
2
leg tur cu evaluarea consecin elor.
Firma

sistem unitar ale c rui componente trebuie corelate i intercondi ionate n
virtutea unui scop comun: ob inerea de profit.
Activitatea de securitate i s n tate n munc este parte integrant a activit ii de
produc ie, ca loc de desf urare a evenimentelor, de aplicare a m surilor i de manifestare a unei
p r i a efectelor, deci este supus legilor economice. Apare ntrebarea ce impact are modul ei de
realizare din punct de vedere economico-financiar.
n centrul economiei capitaliste se situeaz firma, a c rei func ionare este condi ionat de
existen a profitului. Preocuparea i obiectivul prim al oric rui patron este ob inerea, pe urma
produselor/serviciilor realizate, a unui profit de o asemenea m rime, nct s permit nu numai
reluarea aceluia i ciclu de activitate, dar i permanenta adaptare la condi iile economice dificile
actuale: varia iile rapide de pe pia , evolu ia exploziv a tehnologiilor informa ionale,
globalizarea etc.
n contextul descris, cum poate fi motivat conduc torul unei firme s aloce din resursele
acesteia pentru o activitate care aparent nu are dect finalitate social , cum este considerat
securitatea i s n t tea n munc ? Mai mult, ideea general este c m surile preventive diminueaz
productivitatea muncii, sau cel pu in grefeaz cheltuielile neproductive ale unei unit i
economice.
Pentru a r spunde la aceast ntrebare, trebuie s se in seama n primul rnd de un
fenomen obiectiv care se manifest actualmente: c ile clasice de cre tere a eficien ei economice,
bazate pe capacitatea de intensificare a profitabilit ii pe seama materiilor prime i a
tehnologiilor, nu mai sunt suficiente. Economi tii i-au ndreptat aten ia asupra intensivit ii
intelectuale, respectiv spre posibilit ile oferite de mbun t irea activit ilor de conducere i
organizare a produc iei i a muncii, ca i spre c ile de cre tere a performan ei resurselor umane.
Referitor la prima modalitate, una dintre variantele prin care se urm re te cre terea
profitabilit ii este armonizarea tuturor obiectivelor diverselor activit i din cadrul firmei. Dac
unitatea economic sau social nu este privit ca un sistem unitar, se vor produce
disfunc ionalit i, suprapuneri de sarcini, deci cheltuieli inutile, nu vor exista coeziunea i
adeziunea for ei de munc , necesare pentru ca personalul s ac ioneze n sensul intereselor firmei
etc.
Ca urmare, activitatea de realizare a securit ii i s n t ii n munc nu poate fi gndit
distinct de activitatea general a firmei i de finalitatea acesteia

ob inerea de beneficii
financiare.
ntr-adev r, o solu ie de cre tere a folosirii timpului de munc (deci a profitului) o
reprezint reducerea ntreruperilor datorate producerii accidentelor de munc , precum i a
absenteismului pe seama accidentelor i mboln virilor profesionale. Dar pentru ca acest efect
pozitiv s se produc , trebuie s se dimensioneze n a a fel consumurile de resurse umane,
materiale, financiare i de timp destinate securit ii i s n t ii n munc , nct beneficiile s fie
mai mari dect eforturile. Ceea ce nu este posibil dac nu se poate aprecia costul accident rii i
mboln virii profesionale.
Elaborarea unor metode de evaluare a costului accidentelor i bolilor profesionale

argument de convingere a patronilor pentru alocarea de resurse n vederea
realiz rii securit ii i s n t ii n munc .
De i impactul negativ, inclusiv pe planul profitabilit ii firmelor, al nerealiz rii securit ii
i s n t ii n munc pare evident, realitatea faptic arat c el este luat n considerare ntr-o
m sur insuficient .
Statisticile Uniunii Europene au relevat faptul c anual n aceste ri circa 5.977 de
accidente de munc se soldeaz cu decesul lucr torului. Inciden a bolilor profesionale nu este nici ea
minor . n fa a acestor statistici, con tientizndu-se importan a omului ca resurs care asigur
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
3
continuitatea i dezvoltarea societ ii, n ultimul timp s-a acordat o aten ie deosebit problematicii
securit ii i s n t ii n munc .
Opinia public , prin organismele sale legislative, executive, nonguvernamentale, solicit ntr-
o m sur tot mai mare protejarea lucr torilor n procesul de munc . Conflictul latent care exist ntre
interesele societ ii i cele ale ntreprinz torului individual a impus g sirea unor argumente care
s l conving pe acesta din urm c este n avantajul s u financiar s aplice m surile de securitate
i s n tate n munc .
Pentru aceasta ar trebui s se g seasc r spunsul la o serie de ntreb ri fundamentale
pentru to i partenerii sociali la circuitul economic: securitatea produce beneficii pentru firme,
reglement rile de securitate influen eaz negativ competitivitatea, cum se pot calcula costurile i cum
pot fi utilizate pentru fundamentarea deciziei politice n domeniu, cum pot fi alocate resursele i
cum pot fi economisite, reglement rile de securitate sunt prea costisitoare pentru societate, aduc
ele i beneficii?
DIMENSIUNEA ECONOMIC A FENOMENULUI ACCIDENT RII I MBOLN VIRII
PROFESIONALE
Accidentele i bolile profesionale sunt ntr-o leg tur indestructibil cu munca. Ele
ntrerup sau ngreuneaz desf urarea procesului de munc i afecteaz cel pu in una dintre
componentele sistemului de munc . Dar procesul i sistemul de munc sunt elemente
fundamentale ale oric rei microeconomii.
Rezult c accidentul sau boala deregleaz de fapt func ionarea acesteia din urm ,
producnd efecte asupra componentelor sale i asupra rela iilor dintre ele, efecte de natur strict
economic : pierdere de timp de munc , reducerea productivit ii muncii, diminuarea capitalului fix
etc. Prin natura rela iei subsistem

sistem dintre micro i macroeconomie, consecin ele
accidentelor i bolilor profesionale asupra firmei se propag pn la nivelul economiei na ionale.
Se poate afirma astfel c una dintre laturile dimensiunii economice a fenomenului
avut n vedere o reprezint efectele economice ale accidentelor i bolilor profesionale,
respectiv consecin ele acestora asupra elementelor i modului de func ionare a micro i
macroeconomiei.
Dac lu m n considerare c omul apare n cadrul procesului de munc ntr-o dubl
ipostaz

de fiin uman i de executant al unei sarcini de munc , este evident c
accidentele/bolile, impietnd asupra sa, vor avea i alte consecin e. n primul rnd cele rezultate din
afectarea individului ca entitate biopsihosocial , dar i altele: consecin e de natur fizic , psihic ,
financiar , politic etc., dintre care o parte sunt cuantificabile.
O evaluare cantitativ a tuturor consecin elor accidentelor i bolilor profesionale, sau cel
pu in a celor cuantificabile, va nsemna determinarea unui cost al acestui tip de eveniment, care
poate fi utilizat ca indicator economic.
n consecin , dimensiunea economic a fenomenului accident rii i mboln virii
profesionale nglobeaz dou componente: efectele economice ale acestor evenimente; costul
accidentelor i bolilor, ca indicator economic care reflect toate efectele cuantificabile ale
acestor evenimente.
Este oare util evaluarea acestor componente?
Am ar tat c n condi iile economiei moderne, caracterizat prin rela ii de pia extrem de
dinamice i mai ales prin fenomenul de globalizare, resursele de m rire a profitului firmelor sunt
c utate n domeniul organiz rii produc iei i a muncii, n care se ncadreaz securitatea i
s n tatea n munc .
Stabilirea m rimii i sensului (negativ sau pozitiv) efectelor economice ale accidentului
sau bolii profesionale ofer o premis important pentru aflarea unor noi resurse de m rire a
performan ei economice a firmei. La ce poate fi ns util determinarea valoric a tuturor consecin elor
cuantificabile ale accidentului de munc /bolii profesionale?
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
4

Ea r spunde dificult ilor ntmpinate n aplicarea criteriului eficien ei economice n
domeniu, deoarece permite stabilirea unui cost al securit ii, respectiv al nonsecurit ii, care s fie
comparat cu cheltuielile efectuate pentru prevenire.
Costul nonsecurit ii reprezint de fapt costul accidentelor i bolilor profesionale
produse, respectiv suma valoric a tuturor pierderilor generate de accident/boal . Cu alte
cuvinte, realizarea securit ii muncii

n accep ia de stare absolut

aduce drept beneficiu
echivalentul costurilor care ar fi fost generate de accidentele i mboln virile profesionale care
au fost eliminate, diminuat cu costul m surilor preventive.
Stabilirea costului accidentelor i bolilor nu se poate realiza dac nu se cunosc
consecin ele lor i, implicit, dac aceste consecin e nu pot fi cuantificate prin indicatori
cantitativi, respectiv financiari sau economici.
CONSECIN ELE ACCIDENTELOR DE MUNC I BOLILOR PROFESIONALE
Un prim nivel de referin pentru delimitarea consecin elor accidentelor i bolilor
profesionale l constituie elementele sistemului de munc . Datorit caracteristicilor sistemelor de
munc , orice eveniment produs n interiorul acestora va afecta att fiecare element, ct i sistemul n
ansamblu. Rezult c se vor distinge:
a. Consecin e asupra executantului
n cazul executantului victim , consecin a principal este afectarea capacit ii sale de munc :
pierderea temporar sau definitiv , nso it de cele mai multe ori de diminuarea productivit ii
individuale la reluarea activit ii, reducerea aptitudinilor profesionale, a calit ii muncii prestate.
Dac ne gndim numai la accidente i lu m n considerare executantul n sensul de
lucr tor colectiv (locurile de munc unde sarcina de munc este ndeplinit de mai mul i lucr tori),
ceilal i participan i la procesul de munc ntrerupt prin eveniment sunt i ei afecta i, sub forma
pierderii de timp de munc n perioada imediat urm toare (primul ajutor acordat victimei,
comentarea situa iei, preg tirea locului de munc n vederea relu rii activit ii, participarea ca martori
la cercetarea accidentului etc.), dar i prin reducerea productivit ii n timp ca urmare a
nencrederii n siguran a conferit de locul de munc .
b. Consecin e asupra sarcinii de munc

Consecin a direct o constituie nendeplinirea sarcinii de munc , nendeplinirea ei la
timp sau ndeplinirea necorespunz toare (la reluarea lucrului de c tre victima unui accident/boli
sau nlocuirea sa cu o persoan cu experien profesional mai redus ).
c. Consecin e asupra mijloacelor de produc ie
Ca urmare numai a accidentelor de munc se pot produce deterior ri sau distrugeri de
mijloace fixe, materii prime, materiale etc. (cazul exploziilor, incendiilor, proiectarea de corpuri
.a.). Afectarea echipamentelor de munc are un impact negativ asupra eficien ei utiliz rii
capitalului fix, modific gradul de nzestrare tehnic etc.
d. Consecin e asupra mediului de munc

Ambele categorii de mediu

fizic i social pot fi afectate de accidentele de munc i
bolile profesionale, dar n mod deosebit cel social.
Mediul fizic de munc este afectat numai indirect i numai de producerea accidentelor, ca
o consecin a deterior rii unor echipamente de munc , a recipientelor n care se p streaz la
locul de munc materiile prime i materialele utilizate etc., dac astfel se elibereaz n atmosfer
substan e nocive sau periculoase, dac se pierde controlul asupra parametrilor microclimatului
.a.
Consecin ele asupra mediului social se concretizeaz prin stressul suportat de cei afla i la
locurile de munc nvecinate celui al victimei accidentului sau bolii, nencrederea n politica de
securitate a muncii promovat n ntreprindere etc.
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
5

Al doilea nivel de referin

pentru identificarea consecin elor accidentelor i bolilor
profesionale l reprezint societatea, cu subsistemele sale interdependente

individul i
ntreprinderea. Cele trei niveluri acoper integral aria de manifestare a efectelor posibile ale
accidentelor sau bolilor.
Introducnd i principalele planuri de manifestare a vie ii umane n general (inclusiv
sociale): fizic, psihic, spiritual, economic, financiar, demografic, politic, se ob ine o imagine de
ansamblu a consecin elor posibile, orict de ndep rtate n spa iu i n timp, ale unui accident de
munc sau boal profesional .
Lista propus nu are preten ia s epuizeze subiectul, fenomenele fiind complexe i
conexiunile multiple, surprinderea lor exhaustiv necesitnd, obligatoriu, reveniri i revizuiri. De
asemenea, realitatea nu permite o delimitare static i att de riguroas a planurilor de
manifestare a diverselor efecte. Important este c din aceast clasificare rezult

c accidentele i
bolile profesionale produc i pierderi cuantificabile, de natur economic i financiar . Ele
reprezint argumentul fundamental pentru utilizarea analizei cost

beneficiu n leg tur cu
securitatea muncii.
EFECTELE ECONOMICE ALE ACCIDENTELOR DE MUNC

Consecin ele economice ale accidentelor i bolilor profesionale sunt evident
cuantificabile i constituie baza pentru determinarea costului acestor evenimente. Ne vom
restrnge prezentarea la accidentele de munc , deoarece ele sunt acelea care produc n
principal asemenea consecin e.
Efectele economice se produc la nivelul micro i macroeconomiei, respectiv al
firmelor n care are loc accidentul i al economiei na ionale.
Efecte economice la nivelul firmelor
Economia oric rei firme poate fi privit ca un sistem cibernetic de tipul:

intr ri de
resurse

consum

rezultate

Performan ele sale vor fi condi ionate de cantitatea, calitatea i modul de fructificare a
resurselor, respectiv a factorilor de produc ie.
Factorii de produc ie sunt elemente intrate n procesul de produc ie, n activit ile
economice n general, reprezentnd condi iile necesare i suficiente pentru desf urarea acelui proces
din care rezult bunuri economice.
Prima categorie de efecte economice ale accidentelor de munc se manifest n leg tur cu
intr rile i consumul de factori de produc ie, respectiv munca i capitalul, sub forma distrugerii,
modific rii structurii, calit ii, a utiliz rii lor n alte scopuri dect fusese programat etc.
- Munca
ntreruperea procesului de produc ie prin accidentul de munc provoac

dou tipuri de
consecin e asupra factorului munc

al firmei:
- imposibilitatea exercit rii ac iunii transformatoare, respectiv neutilizarea for ei de
munc sau utilizarea sa n alte scopuri dect cele programate, att n cazul victimei,
ct i al altor angaja i, ceea ce se traduce prin pierdere de timp de munc ;
- modificarea capitalului uman capacitatea oamenilor de a produce n mod eficient
bunuri i servicii.

Timpul de munc reprezint elementul comun al tuturor activit ilor sociale
desf urate n societate. Indiferent de modul de organizare a produc iei materiale, serviciilor,
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
6
sectorului public i privat, rezultatele activit ii prestate n cadrul lor pot fi exprimate ca un
consum de timp de munc .
Orice eveniment care afecteaz procesele de munc poate fi apreciat, n ultim instan ,
ca fiind pozitiv sau negativ, n func ie de cum r spunde cerin ei respectivei legi. Analiznd n
acest sens accidentele de munc se constat c ele determin ntotdeauna pierderi de timp de
munc , sub forme diferite:
- prin ntreruperea procesului de munc ;
- prin absen a victimei o anumit perioad de la locul de munc ;
- prin consacrarea unei p r i din timpul productiv al colegilor victimei pentru:
- primele ngrijiri acordate accidentatului;
- transportul victimei la unitatea sanitar ;
- anun area accidentului factorilor de conducere;
- comentarea accidentului;
- preg tirea locului de munc n vederea relu rii activit ii;
- participarea (ca martori) la investigarea accidentului;
- prin ntreruperea execut rii sarcinilor curente de c tre:
- personalul stabilit s fac parte din comisia de cercetare a accidentului;
- persoanele care comunic , respectiv in eviden a accidentelor;
- personalul care se ocup cu angajarea nlocuitorilor;
- managerii care trebuie s decid asupra ac iunilor de ntreprins n vederea
anihil rii implica iilor accidentului (dac i cum se nlocuie te accidentatul, dac
se achizi ioneaz un nou mijloc fix sau diverse materiale, dac se efectueaz
cur enia locului de munc , repara iile etc. de personalul propriu sau de firme
ter e .a.).

Capitalul uman reflect stocul de cuno tin e profesionale, deprinderi, abilit i i de
s n tate ale unei persoane.
Privind din acest punct de vedere, capitalul uman al victimei este clar diminuat prin
accidentul de munc :
- s n tatea sa este deteriorat temporar (pe perioada incapacit ii temporare de munc )
sau permanent (invaliditate);
- deprinderile i abilit ile profesionale se diminueaz sau se pierd integral, datorit
problemelor fizice (invaliditatea), a fricii induse de accidentul suportat, sau din cauza
lipsei de experien n cazul schimb rii locului de munc , profesiei;
- n cazul accidentelor mortale, capitalul uman se pierde integral, prin decesul victimei.
Distressul (durere, suferin ) i frica provocate de accident pot antrena reducerea i
modificarea n sens negativ a deprinderilor i abilit ilor colegilor victimei, afectnd deci
permanent sau temporar i capacitatea lor de munc .
Indicatorii economici prin care se exprim efectele asupra factorului munc sunt: dinamica
efectivului de personal; stabilitatea personalului; calificarea personalului; utilizarea timpului de
munc ; productivitatea muncii.
- Capitalul, numit tehnic sau real, cuprinde bunurile rezultate din produc ie i care sunt
folosite pentru producerea altor bunuri economice; este format din capitalul fix i
capitalul circulant.
Capitalul fix este acea parte a capitalului real format din bunuri durabile care particip la
mai multe cicluri de produc ie, se consum (depreciaz ) treptat i se nlocuiesc dup mai mul i ani
de utilizare: cl diri i construc ii speciale, agregate i utilaje energetice etc. El este afectat n cazul
accidentelor de munc nso ite i de deterior ri i/sau distrugeri de echipamente de munc .
Efectul este att cantitativ

se diminueaz poten ialul tehnic (atunci cnd nu se nlocuie te
utilajul distrus sau pn la nlocuirea sa), ct i calitativ (se modific structura i calitatea
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
7
poten ialului tehnic). Consecin e apar i n situa iile n care utilajul la care lucra victima este
indisponibilizat o perioad (pe durata incapacit ii temporare de munc sau pn la nlocuirea cu
alt lucr tor a accidentatului, ca i pe perioada efectu rii repara iilor la utilajele deteriorate), ceea ce
diminueaz intensitatea utiliz rii sale.
Se poate concluziona deci c deteriorarea/distrugerea capitalului fix determin :
- modificarea volumului, structurii i calit ii poten ialului tehnic;
- inutilizarea fondurilor fixe.
Capitalul circulant este partea capitalului real format din bunuri care particip la un
singur ciclu de produc ie, consumndu-se n ntregime n decursul acestuia i care trebuie
nlocuite cu fiecare nou ciclu: materii prime, materiale de baz i auxiliare, energie, combustibili,
semifabricate, produc ie neterminat , alte materiale consumabile.
Exist multe accidente care se soldeaz cu distrugerea materiilor prime aflate n lucru la
locul de munc respectiv sau depozitate n apropierea acestuia, a produselor finite care nu
fuseser nc ndep rtate, a altor materiale.
De asemenea, firma va trebui s consume n plus: materiale pentru cur area locului de
munc , pentru schi e, declara ii scrise, redactarea comunic rilor i a celorlalte acte care nso esc
cercetarea accidentului; rechizite folosite n opera ia de angajare de noi lucr tori .a.
Toate acestea se concretizeaz n modificarea stocurilor i a consumului specific de
materii prime, auxiliare i consumabile.
Datorit rela iei dintre elementele circuitului economic, accidentele de munc produc
efecte i la nivelul rezultatelor aloc rii i consumului de resurse. Afectnd volumul, structura i
modul de utilizare a factorilor de produc ie, aceasta va conduce i la efecte asupra performan elor
economice ale firmei.
Prin urmare, a doua categorie de efecte economice ale accidentului constau n modificarea
(de regul negativ ) a indicatorilor de rezultat: cifra de afaceri; valoarea ad ugat ; produc ia
fizic ; costurile de produc ie.
Toate aceste consecin e

la nivelul intr rilor, consumului i rezultatelor se pot exprima
sintetic prin modificarea rentabilit ii activit ii firmei.
Cum sensul modific rii este negativ, dat fiind rela ia de feed-back, diminuarea
rentabilit ii va afecta condi iile de reluare a circuitului economic se va diminua posibilitatea
de atragere de resurse la acela i nivel cu cel ini ial (ciclul urm tor va dispune, n general, de mai
pu ine resurse sau de resurse de calitate mai slab dect ciclul n care s-a produs accidentul).
Efecte economice la nivel macroeconomic
Economia real este ansamblul activit ilor economice de sus inere a ofertei agregate de
bunuri materiale i servicii, menite s asigure satisfacerea cererii agregate pentru astfel de bunuri.
Principalii indicatori economici ai nivelului i dinamicii economiei reale sunt: popula ia ocupat
pe structuri de ramur , niveluri de preg tire profesional ; popula ia salariat ; investi iile;
cererea intern de bunuri (pe categorii ale acestora); produc ia industrial ; produc ia agricol ;
comer ul exterior.
Analizndu-le, se constat c accidentele de munc produc efecte economice i la acest
nivel, care pot s apar sub urm toarele forme:
- modificarea structurii popula iei ocupate pe ramuri i pe niveluri de preg tire -
accidentele soldate cu incapacitate de munc i cele urmate de recalificarea profesional
i ocuparea altui loc de munc ;
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
8

- diminuarea volumului popula iei ocupate accidentele soldate cu invaliditate de gradul
II i I i cu deces;
- diminuarea produc iei industriale i agricole, pe de o parte datorit cazurilor n care
munca lucr torului accidentat nu este recuperat prin alte forme, iar pe de alta, prin
mic orarea capacit ii firmelor de a relua ciclul de produc ie la acela i nivel;
- modificarea volumului i structurii componentelor de comer exterior (import

export): se pot reduce posibilit ile de export; se import suplimentar echipamente de
munc , materii prime etc. distruse prin accident.
Indicatorul economic prin care se exprim modific rile macroeconomice este produsul
na ional brut.
EVALUAREA DIMENSIUNII ECONOMICE A ACCIDENTELOR DE MUNC

Obiectivul general al evalu rii este acela de a stabili o modalitate de exprimare
cantitativ a consecin elor cuantificabile ale accidentelor de munc .
Dar la ce se va folosi rezultatul evalu rii? Sunt posibile mai multe r spunsuri, dependent
de componenta dimensiunii economice evaluat i de consecin ele care se exprim cantitativ.
Dac se au n vedere efectele economice produse de accidente, rezultatul evalu rii poate fi
folosit n principal pentru stabilirea de m suri de rentabilizare a activit ii firmei (cele n care se
produc sau se pot produce asemenea evenimente). De asemenea, poate fi un element de
fundamentare a programelor sectoriale de dezvoltare macroeconomic .
n condi iile n care se are n vedere semnifica ia de cost al accidentelor, utiliz rile
posibile sunt multiple:
- cuantificarea efectelor economice ale accidentelor de munc la nivelul:

firmei n care s-a produs (se poate produce) accidentul (inclusiv posibilitatea
identific rii i evalu rii consecin elor asupra poten ialului generic de profit);

unui sector al macroeconomiei;

macroeconomiei;
- calcularea costului accidentului de munc pentru:

victim (efectiv sau poten ial );

firma n care s-a produs accidentul;

societatea de asigurare pentru riscul de accidentare n munc ;

un sector economic sau structural (sector bugetar, de stat, privat);

societate (cost socioeconomic);
- cuantificarea tuturor tipurilor de consecin e, astfel nct costul final calculat s
includ att costurile directe, ct i cele indirecte;
- efectuarea calculului att pe date certe, pentru evenimente efectiv produse, ct i ante
eveniment, pe baza efectelor poten iale ale unui accident posibil;
- exprimarea rezultatului evalu rii n:

unit i monetare (b ne ti);

unit i de m sur economice sau economico-financiare ;
- determinarea oric rui tip de cost pentru accidentele de munc :

urmate de incapacitate temporar de munc ;

soldate cu invaliditate, de indiferent ce grad;

mortale, indiferent c decesul este imediat sau ulterior;
- posibilitatea folosirii rezultatului evalu rii pentru:

analizele de rentabilizare a activit ii firmelor;

fundamentarea programului de prevenire;
S.C. HSEQ CONSULT INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti
9

alegerea variantei optime de investi ie n domeniul securit ii i s n t ii n
munc ;

fundamentarea prevederilor legislative na ionale de securitate a muncii.
n vederea evalu rii dimensiunii economice a accidentelor de munc , n cadrul
I.N.C.D.P.M. s-au elaborat dou metode, care r spund tuturor obiectivelor specificate: metoda
modular pentru calculul costului accidentelor de munc ; metoda analitic de cuantificare a
efectelor economice i a influen elor acestora asupra indicatorilor de performan economico-
financiar micro i macroeconomici.
Necesitnd cuno tin e aprofundate de analiz economico-financiar i fiind mult mai
laborioas , metoda analitic nu se recomand dect n analizele de rentabilizare a activit ii
firmelor, efectuate de personal de specialitate.
De i se adreseaz unor categorii diferite de utilizatori, cele dou metode se completeaz
reciproc, aplicarea lor simultan oferind imaginea global a impactului economic i financiar al
accidentelor de munc , pe toat durata producerii efectelor lor i asupra tuturor p r ilor implicate.