Sunteți pe pagina 1din 34

Autentificarea transferurilor de proprietate asupra bunurilor imobile vandute in temeiul Legii nr.

85/2006
6 December 2010 - Ana Valentina CLAICI 2674 citiri

1. Corelarea procedurii insolventei cu alte proceduri, cum este procedura notariala a autenti icarii actelor prin care se trans era dreptul de proprietate, este un subiect care, !n practica, impune lamuriri !ntre practicienii !n insolventa si notarii publici cu privire la anumite aspecte de aplicare" #ncercam prin pre$enta opinie sa contribuim la prevenirea ine icacitatii actelor %uridice prin care se trans era dreptul de proprietate cu privire la bunurile imobile vandute de lic&idatorul %udiciar !n ba$a Le'ii nr" ()*2006 +1," 2. -unctul de plecare al discutiei !l repre$inta dispo$itiile art" 120 alin" .1/ si .2/ din Le'ea nr" ()*2006 +2,, care instituie, ara ec&ivoc, obli'ativitatea !nc&eierii contractelor !n orma autentica la notarul public, acolo unde le'ea impune aceasta orma" -entru si'uranta circuitului civil, le'iuitorul roman a re'lementat !n mod e0pres necesitatea ormei autentice pentru valabilitatea actelor prin care se trans era proprietatea asupra imobilelor .constructii si terenuri/" 1orma autentica are si avanta%ul unei orte probatorii depline si, totodata, deplina putere e0ecutorie" 3. 2eamintim ca pana la intrarea !n vi'oare a 3"4"5" nr" 210*200( +6,, care a modi icat Le'ea nr" 114*1776 +4,, numai van$area-cumpararea terenurilor se reali$a prin contract de van$are-cumpare !n orma autenti ica, situatie care, !n pre$ent, este re'lementata prin Le'ea nr" 247*200) +),, respectiv in 8itlul 9, art" 2: (1) Terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de ntinderea lor, pot fi nstrainate si dobandite prin acte juridice ntre vii, ncheiate n forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. (). 3data cu intrarea !n vi'oare a ordonantei de ur'enta mentionate, se instituie, sub sanctiunea nulitatii absolute, obli'ativitatea ormei autentice notariale si pentru locuintele si unitatile individuale" Ast el, art" 101 din Le'ea nr" 114*1776, ast el cum a ost modi icat prin aceasta ordonanta de ur'enta, prevede: ; ocuintele si unitatile individuale pot fi nstrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, ncheiate n forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. !reptul de proprietate comuna, fortata si perpetua asupra partilor comune ale unui imobil se valorifica numai mpreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta. !ovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unitati de locuit se face numai pe ba"a actelor de proprietate si a extrasului de carte funciara pentru informare.; 4. Din te0tul mentionat re$ulta ca, in ca$ul !n care o locuinta sau unitatea individuala ace obiectul unei !nstrainari sau dobandiri, atunci !nstrainarea sau dobandirea trebuie sa ie

cuprinsa !n cadrul unui act %uridic notarial in orma autentica sub sanctiunea nulitatii absolute" Ast el se instituie competenta e0clusiva !n avoarea notarului public cu privire la autenti icarea actelor prin care se trans era dreptul de proprietate asupra unui imobil cu destinatia de locuinta sau unitate individuala, aceasta competenta iind instituita si prin art" 120 alin" .2/ din Le'ea nr" ()*2006: () contractele vor fi perfectate de notarul public pe ba"a procesului#verbal de licitatie.; 8rebuie decelat daca imobilul, constand !n cladire*constructie, obiect al !nstrainarii, este sau nu locuinta sau unitate individuala !n acceptiunea Le'ii nr" 114*1776" Art" 2 din aceasta le'e e0plica termenii utili$ati, adica s era de aplicabilitate, dupa destinatia bunurilor: $rt. % & Termenii utili"ati n cuprinsul pre"entei le'i au urmatorul nteles( a) ocuinta )onstructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. b) ocuinta convenabila ocuinta care, prin 'radul de satisfacere a raportului dintre cerinta utili"atorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si i'iena, asi'urand exi'entele minimale pre"entate n anexa nr. 1 la pre"enta le'e. () i) )ondominiu *mobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se ntocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata n proprietate exclusiva, care poate fi repre"entata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa ca". )onstituie condominiu( # un corp de cladire multietajat sau, n conditiile n care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia+ # un ansamblu re"idential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate i"olat, nsiruit sau cuplat, n care proprietatile individuale sunt interdependente printr#o proprietate comuna fortata si perpetua. j) ,nitate individuala ,nitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit si-sau spatii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata n scopul de a fi folosita, de re'ula, de o sin'ura 'ospodarie. .n ca"ul n care accesul la unitatea functionala sau la condominiu nu se face direct dintr#un drum public, acesta trebuie sa fie asi'urat printr#o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obli'atoriu n actele juridice si nscrise n cartea funciara.

8otodata, art" 4 din aceeasi le'e a instituit pentru persoanele %uridice acultatea de a reali$a, cu respectarea prevederilor le'ale, constructii de locuinte pentru olosinta proprie sau !n scopul valori icarii acestora" 5. Avand !n vedere caracterul e0ceptional al acestor norme, re$ulta ca numai pentru locuinte sau unitati individuale, asa cum sunt e0plicate !n le'e, este necesara, ad validitatem, orma autentica notariala" -entru restul constructiilor care nu se !ncadrea$a !n ipote$a aratata de Le'ea locuintei, se pot diseca di erite ipote$e" Cu toate acestea, ata de aceste prevederi speciale care impun !nc&eierea actelor de !nstrainare a dreptului de proprietate !n orma autentica, consideram oportun, ca si !n ca$ul activelor constand !n constructii ce nu se !ncadrea$a !n prevederile Le'ii nr" 114*1776, cladiri ara teren a erent, dobandite prin licitatie, !n procedura insolventei sau lic&idare, actele privind trans erul dreptului de proprietate sa ie !nc&eiate !n orma autentica la notarul public" 6. Autenti icarea actelor care vi$ea$a trans erul dreptului real sau al de$membramintelor presupune respectarea de catre notarul public a unor re'uli comple0e, documentele necesare iind stabilite de notarul public !n unctie de particularitatile actului de trans er, re'uli ce sunt preva$ute de Le'ea nr" 66*177) +6," Ast el, !n ca$ul actelor prin care se constituie, transmite sau modi ica drepturi reale sau de$membraminte ale proprietatii este obli'atorie obtinerea de catre notarul public, con orm Le'ii nr" 7*1776 +7, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, e0trasul de carte unciara pentru autenti icare sau, !n situatii e0ceptionale, a certi icatului de sarcini" Con orm art" )6 din Le'ea nr" 7*1776 ;/otarul public care a ntocmit actul privitor la un drept tabular este obli'at sa ceara din oficiu nscrierea n cartea funciara la biroul teritorial n a carei ra"a de activitate se afla imobilul. !espre exercitarea acestei obli'atii se va face mentiune expresa n cuprinsul actului sau, dupa ca", al certificatului de mostenitor. 0entiunea se va face n ca"ul n care pentru bunurile din masa succesorala s#a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. a autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stin'e un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa ca", certificat de sarcini. 1e perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, re'istratorul nu va efectua nici un fel de nscriere n cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul" Din punct de vedere al comple0itatii si particularitatii trans erului dreptului de proprietate !n orma autentica, mentionam aptul ca notarul public, la data autenti icarii unui act de van$are-cumparare, este obli'at sa veri ice situatia de carte unciara, cea care asi'ura opo$abilitatea ata de terti, solicitand !n acest sens un e0tras de carte unciara de autenti icare, iar !n ba$a actelor de proprietate si a procesului verbal de licitatie, !ntocmit !n conditiile le'ii de lic&idator < practician !n insolventa, se trans era dreptul de proprietate pe calea procedurii notariale de autenti icare" Actele notariale prin care se trans era dreptul de proprietate sunt supuse din o iciu publicitatii imobiliare, asi'uranduse !n acest el opo$abilitatea ata de terti"

. Con orm dispo$itiilor art" 2)4, alin .7/ C" iscal si ale art" 112 si art" 116 C" pr" iscala, !n ca$ul !nstrainarilor imobiliare pe cale conventionala este obli'atorie obtinerea certi icatului de atestare iscala din care sa re$ulte ca toate impo$itele si ta0ele locale sunt ac&itate la $i" La pct" 61, alin" 4 din =ormele metodolo'ice de aplicare a Codului iscal +(, se instituie obli'atia notarului public de a re u$a autenti icarea unui act de trans er de proprietate !n situatia !n care prin certi icatul iscal eliberat de compartimentul de specialitate se atesta e0istenta unei sarcini iscale, pana la pre$entarea documentului ori'inal privind stin'erea obli'atiilor respective, actele de !nstrainare !nc&eiate cu !ncalcarea acestor prevederi iind nule de drept" >0ceptia de la aceasta re'ula, stabilita de le'iuitor, se re era doar la procedura de e0ecutare silita, procedura de lic&idare si procedura de insolventa .art" 116, alin .)1/ C" pr" iscala" ;1revederile alin. (2), precum si ale art. %23 alin. (4), art. %25 alin. (61) si art. %63 alin. (2) din e'ea nr. 241-%778, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile n ca"ul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare ().. Dupa cum se poate observa din economia te0telor pre$entate, !n ca$ul procedurii de lic&idare, la van$area activelor supuse procedurii notariale de autenti icare, nu este necesar certi icatul de atestare iscala" Asadar, putem conclu$iona, sub acest aspect" ca notarul public, !n cadrul procedurilor de autenti icare ce au ca obiect active imobiliare, nu va solicita certi icat de atestare iscala, !n acest ca$ iind incidente dispo$itiile art" 116, alin .)1/ C" pr" iscala mai sus mentionate" 8. #n ca$ul procedurii insolventei, respectiv lic&idarii, activele constand !n bunuri imobile ce se !ncadrea$a !n prevederile Le'ii nr" 114*1776 si ale Le'ii nr" 247*200) pot i !nstrainate !n mod valabil de catre lic&idator, practician !n insolventa, doar prin act notarial autentic, !n ba$a procesului verbal de licitatie, !n ca$ contrar actul iind lovit de nulitate absoluta" 8rebuie mentionat ca, potrivit art" )6 din Le'ea nr" ()*2006 9unurile nstrainate de administratorul judiciar sau lichidator, n exercitiul atributiilor sale preva"ute de pre"enta le'e, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, 'arantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asi'uratorii, inclusiv masurile asi'uratorii instituite n cursul procesului penal.? prin urmare, dobanditorului i se transmite prin actul autentic de !nstrainare, !n ba$a procesului-verbal de licitatie, dreptul de proprietate liber de orice sarcini, ipoteci, 'arantii reale mobiliare sau drepturi de retentie de orice el ori masuri asi'uratorii" #n cadrul procedurii notariale de autenti icare a actului de trans er de proprietate, !n ba$a procesului verbal de licitatie, repre$entarea le'ala a van$atorului a lat !n procedura insolventei-lic&idare, con orm art 120 din Le'ea nr" ()*2006, este asi'urata de lic&idator, practician !n insolventa" !. #n conclu$ie, este de necontestat ca van$area activelor !n cadrul procedurii insolventei sau a lic&idarii, active constand !n constructii cu destinatia de locuinta sau unitate individuala, !n acceptiunea Le'ii nr" 114*1776, si terenuri cu sau ara constructii, !n intravilan sau nu, indi erent de !ntindere, asa cum sunt preva$ute !n 8itlul 9, art" 2 alin" .1/ din Le'ea nr" 247*200), trebuie reali$ata cu respectarea conditiilor cerute de le'e

pentru validitatea lor, adica orma autentica la notarul public, !ntrucat nesocotirea cerintelor de ond si de orma privea$a actul %uridic de e icacitate" +1, Le'ea nr" ()*2006 privind procedura insolventei, publicata !n @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I nr" 6)7 din 21 aprilie 2006" +2, Art" 120 alin" .1/ si .2/ din Le'ea nr" ()*2006: ;(1) ichidatorul va ncheia contracte de van"are#cumparare+ sumele reali"ate din van"ari vor fi depuse n contul preva"ut la art. 3 alin. (%) si recipisele vor fi predate judecatorului#sindic. (%) !aca van"area activelor se va face prin licitatie publica, procesul#verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. )and le'ea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele vor fi perfectate de notarul public pe ba"a procesului#verbal de licitatie"; +6, 345 nr" 210*200( pentru completarea Le'ii locuintei nr" 114*1776, publicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" (6) din 11 decembrie 200(, modi icata si completata prin Le'ea nr" 610*2007 privind aprobarea 3rdonantei de ur'enta a 5uvernului nr" 210*200( pentru completarea Le'ii locuintei nr" 114*1776, publicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" 6(0 din 7 octombrie 2007" +4, L'ea locuintei nr" 114*1776, republicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" 676 din 61 decembrie 1777" +), Le'ea nr" 247*200) privind re orma !n domeniile proprietatii si %ustitiei, precum si unele masuri adiacente, republicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" 6)6 din 22 iulie 200)" +6, Le'ea nr" 66*177) privind notarii publici si activitatea notariala, publicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" 72 din 16 mai 177)" +7, Le'ea nr" 7*1776 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, publicata in @onitorul 3 icial al 2omaniei, partea I, nr" 761 din 7 noiembrie 2007" +(, =ormele metodolo'ice de aplicare a Codului iscal, aprobate prin Aotararea 5uvernului nr" 44*2004, cu modi icarile si completarile ulterioare"

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 21 aprilie 2006 Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informati , poate sa nu fie actuali!ata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, "reptOnline.ro neasumandu#si nicio raspundere pentru e entualele pre$udicii aduse de utili!area ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inad ertenta identificata, a ru%am sa ne contactati la office&dreptonline.ro Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele pre ederi' ( O)* nr. +6,2006 ( O)* nr. 1-3,200+ ( O* 1,2010 ( .e%ea nr. 25,2010

Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 /10 Procedura %enerala pre a!uta de pre!enta le%e se aplica urmatoarelor cate%orii de debitori aflati in stare de insol enta sau de insol enta iminenta, cu e1ceptia celor pre a!uti la alin./20 lit.c0 si d0' 1. societatile comerciale2 2. societatile cooperati e2 3. or%ani!atiile cooperatiste2 3. societatile a%ricole2 5. %rupurile de interes economic2 6. orice alta persoana $uridica de drept pri at care desfasoara si acti itati economice. /20 Procedura simplificata pre a!uta de pre!enta le%e se aplica debitorilor aflati in stare de insol enta, care se incadrea!a in una din urmatoarele cate%orii' a0 comercianti, persoane fi!ice, actionand indi idual2 b0 asociatii familiale2 c0 comercianti care fac parte din cate%oriile pre a!ute la alin./10 si indeplinesc una din urmatoarele conditii' 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor2 2. actele constituti e sau documentele contabile nu pot fi %asite2 3. administratorul nu poate fi %asit2 3. sediul nu mai e1ista sau nu corespunde adresei din re%istrul comertului. d0 debitori care fac parte din cate%oriile pre a!ute la alin./10, care nu au pre!entat documentele pre a!ute la art.2+ alin. /10 lit.b0, c0, e0 si 40, in termenul pre a!ut de le%e2 e0 societati comerciale di!ol ate anterior formularii cererii introducti e2 f0 debitori care si#au declarat prin cererea introducti a intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficie!e de procedura de reor%ani!are $udiciara pre a!uta de pre!enta le%e. Art. 2 5copul pre!entei le%i este instituirea unei proceduri colecti e pentru acoperirea pasi ului debitorului aflat in insol enta. Art. 3 In intelesul pre!entei le%i, termenii si e1presiile de mai $os au urmatoarele semnificatii' 1. insol enta este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracteri!ea!a prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor e1i%ibile' a0 insol enta este pre!umata ca fiind adita, atunci cand debitorul, dupa 30 de !ile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori2 b0 insol enta este iminenta atunci cand se do edeste ca debitorul nu a putea plati, la scadenta, datoriile e1i%ibile an%a$ate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei2 2. a erea debitorului repre!inta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale # inclusi cele dobandite in cursul procedurii insol entei # care pot face obiectul e1ecutarii silite, in conditiile re%lementate de 6odul de procedura ci ila2 3. procedura colecti a este procedura in care creditorii recunoscuti participa impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile pre a!ute de pre!enta le%e2 3. data desc4iderii procedurii repre!inta' a0 in ca!ul cererii debitorului de desc4idere a procedurii, data pronuntarii inc4eierii pre a!ute la art.32 alin./102 b0 in ca!ul cererii creditorului de desc4idere a procedurii, data pronuntarii sentintei $udecatorului#sindic, pre a!uta la art.33 alin./30 sau /602 5. debitorul este persoana fi!ica sau persoana $uridica de drept pri at, care face parte dintr#una din cate%oriile pre a!ute la art.1, al carei patrimoniu este in stare de insol enta2

6. prin creditor indreptatit sa solicite desc4iderea procedurii insol entei se intele%e creditorul a carui creanta impotri a patrimoniului debitorului este certa, lic4ida si e1i%ibila de mai mult de 30 de !ile2 -. prin creditor se intele%e persoana fi!ica sau $uridica care detine un drept de creanta asupra a erii debitorului si care a solicitat, in mod e1pres, instantei sa ii fie inre%istrata creanta in tabelul definiti de creante sau in tabelul definiti consolidat de creante si care poate face do ada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile pre!entei le%i. 7u calitatea de creditor, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului2 +. creditorul indreptatit sa participe la procedura insol entei este acel creditor care a formulat si i#a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inre%istrare a creantei sale pe tabelul definiti al creantelor contra debitorului si care are dreptul de a participa si ota in adunarea creditorilor, inclusi asupra unui plan de reor%ani!are $udiciara admis de $udecatorul# sindic, de a fi desemnati in calitate de membri ai comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri re!ultate din reor%ani!area $udiciara a debitorului sau din lic4idarea a erii debitorului, de a fi informat sau notificat cu pri ire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura re%lementata de pre!enta le%e2 9. creantele %arantate sunt creantele persoanelor care beneficia!a de o %arantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert %arant fata de persoanele beneficiare ale %arantiilor reale2 10. creantele salariale sunt creantele ce i! orasc din raporturi de munca intre debitor si an%a$atii acestuia. 7ceste creante sunt inre%istrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul $udiciar,lic4idator2 11. creantele bu%etare repre!inta creantele constand in impo!ite, ta1e, contributii, amen!i si alte enituri bu%etare, precum si accesoriile acestora2 12. aloare pra% repre!inta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului. 7cesta este de 10.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie2 13. creditorii c4iro%rafari sunt creditorii debitorului care nu au constituite %arantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au pri ile%ii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data desc4iderii procedurii, precum si creante noi, aferente acti itatilor curente in perioada de obser atie2 13. acti itatile curente repre!inta acele fapte de comert si operatiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de obser atie, in cursul normal al comertului sau, cum ar fi' a0 continuarea acti itatilor contractate, conform obiectului de acti itate2 b0 efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora2 c0 asi%urarea finantarii capitalului de lucru in limite curente2 15. perioada de obser atie este perioada cuprinsa intre data desc4iderii procedurii si data confirmarii planului sau, dupa ca!, a intrarii in faliment2 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data desc4iderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in liti%iu, acceptate de catre administratorul $udiciar in urma erificarii acestora. In tabel a fi mentionata atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si ran%ul de preferinta. In ca!ul procedurii simplificate, in acest tabel se or inre%istra si creantele nascute dupa desc4iderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment2 1-. prin tabel definiti de creante se intele%e tabelul care cuprinde toate creantele asupra a erii debitorului la data desc4iderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotri a carora nu s#au formulat contestatii in conformitate cu pre ederile art.-3, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si ran%ul de prioritate a creantei2 1+. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data desc4iderii procedurii %enerale si pana la data inceperii procedurii falimentului, acceptate de catre lic4idator in urma erificarii acestora. In tabel a fi mentionata atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si ran%ul de preferinta2 19. tabelul definiti consolidat a cuprinde totalitatea creantelor ce fi%urea!a ca admise in tabelul definiti de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele re!ultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. In situatia in care s#a dispus intrarea in faliment dupa confirmarea unui plan de reor%ani!are, urmea!a a se intocmi o arianta actuali!ata a tabelului definiti consolidat, in concordanta cu pro%ramul de plata a creantelor, cuprins in planul de reor%ani!are si cu deducerea sumelor ac4itate pe parcursul desfasurarii acestuia2 20. reor%ani!area $udiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana $uridica, in ederea ac4itarii datoriilor acestuia, conform pro%ramului de plata a creantelor. Procedura de reor%ani!are presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reor%ani!are, care poate sa pre ada, impreuna sau separat' a0 restructurarea operationala si,sau financiara a debitorului2 b0 restructurarea corporati a prin modificarea structurii de capital social2 c0 restran%erea acti itatii prin lic4idarea unor bunuri din a erea debitorului2 21. cate%oria de creante defa ori!ate este pre!umata a fi cate%oria de creante pentru care planul de reor%ani!are pre ede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele cate%oriei respecti e' a0 o reducere a cuantumului creantei2 b0 o reducere a %arantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defa oarea creditorului2 c0 aloarea actuali!ata cu dobanda de referinta a 8ancii 9ationale a :omaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul pri ind creanta respecti a sau prin le%i speciale, este mai mica decat aloarea la care a fost inscrisa in tabelul definiti de creante2 22. prin pro%ram de plata a creantelor se intele%e tabelul de creante mentionat in planul de reor%ani!are care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obli%a sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definiti de creante si la flu1urile de numerar aferente planului de reor%ani!are, si care cuprinde' a0 cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definiti de creante pe care debitorul se obli%a sa le plateasca acestora2 b0 termenele la care debitorul urmea!a sa plateasca aceste sume2 23. prin procedura falimentului se intele%e procedura de insol enta concursuala colecti a si e%alitara care se aplica debitorului in ederea lic4idarii a erii acestuia pentru acoperirea pasi ului, fiind urmata de radierea debitorului din re%istrul in care este inmatriculat2 23. procedura %enerala repre!inta procedura pre a!uta de pre!enta le%e prin care un debitor care indeplineste conditiile pre a!ute la art.1 alin./10, fara a le indeplini simultan si pe cele de la art.1 alin./20, intra, dupa perioada de obser atie, succesi , in procedura de reor%ani!are $udiciara si in procedura de faliment, sau separat, numai in reor%ani!are $udiciara sau doar in procedura de faliment2 25. procedura simplificata repre!inta procedura pre a!uta de pre!enta le%e prin care debitorul care indeplineste conditiile pre a!ute la art.1 alin./20 intra direct in procedura de faliment, fie o data cu desc4iderea procedurii insol entei, fie dupa o

perioada de obser atie de ma1imum 60 de !ile, perioada in care or fi anali!ate elementele aratate la art.1 alin./20 lit.c0 si d02 26. administratorul special este repre!entantul desemnat de adunarea %enerala a actionarilor,asociatilor debitorului, persoana $uridica, sa efectue!e in numele si pe seama acestuia, actele de administrare necesare in perioadele de procedura cand debitorului i se permite sa#si administre!e acti itatea si sa le repre!inte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s#a ridicat dreptul de administrare. 7dunarea %enerala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei $uridice a fi con ocata de administratorul $udiciar sau de lic4idator, pentru desemnarea administratorului special, in termen de ma1imum 20 de !ile de la desc4iderea procedurii sau, dupa ca!, de la ridicarea dreptului debitorului de a#si administra a erea. 7dunarea %enerala a fi pre!idata de administratorul $udiciar sau de lic4idator, dupa ca!. 2-. administratorul $udiciar este persoana fi!ica sau $uridica, practician in insol enta, autori!at in conditiile le%ii, desemnat sa e1ercite atributiile pre a!ute la art.20 in perioada de obser atie si pe durata procedurii de reor%ani!are2 2+. lic4idatorul este persoana fi!ica sau $uridica, practician in insol enta, autori!at in conditiile le%ii, desemnata sa conduca acti itatea debitorului si sa e1ercite atributiile pre a!ute la art.25 in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura %enerala, cat si in cea simplificata2 29. buletinul procedurilor de insol enta repre!inta publicatia editata de Oficiul 9ational al :e%istrului 6omertului care are drept scop publicarea citatiilor, con ocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de instantele $udecatoresti, administratorul $udiciar,lic4idator dupa desc4iderea procedurii pre a!ute de pre!enta le%e2 30. ridicarea dreptului de administrare atra%e suspendarea mandatului administratorului special sau al consiliului de administratie al debitorului. In ca!ul ridicarii dreptului de administrare al debitorului, conducerea acestuia este preluata de administratorul $udiciar sau de lic4idator, dupa ca!2 31. prin contract financiar calificat se intele%e orice contract a and ca obiect operatiuni cu instrumente financiare deri ate reali!ate pe pietele re%lementate, pietele asimilate sau pietele la buna intele%ere, astfel cum sunt acestea re%lementate2 32. prin consumator capti se intele%e consumatorul care, din considerente te4nice, economice sau de re%lementare, nu poate ale%e furni!orul2 33. operatiunea de compensare bilaterala /nettin%0 presupune reali!area, in le%atura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele' a0 incetarea unui contract financiar calificat si,sau accelerarea oricarei plati sau indepliniri a unei obli%atii ori reali!ari a unui drept in ba!a unuia sau a mai multor contracte financiare calificate a and ca temei un acord de compensare bilaterala / nettin%02 b0 calcularea sau estimarea unei alori de compensare, alori de piata, alori de lic4idare ori alori de inlocuire a oricareia dintre obli%atiile sau drepturile la care se refera lit.a02 c0 con ersia intr#o sin%ura moneda a oricarei alori, calculata potri it lit. b02 d0 compensarea, pana la obtinerea unei sume nete /off#set0, a oricaror alori calculate potri it lit. b0 si con ertite potri it pre ederilor lit. c02 33. prin acord de compensare bilaterala /acord de nettin%0 se intele%e' a0 orice intele%ere sau clau!a in cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti prin care se pre ede un nettin% al unor plati ori o indeplinire a unor obli%atii sau o reali!are a unor drepturi pre!ente ori iitoare re!ultand din, sau a and le%atura cu, unul ori mai multe contracte financiare calificate /;acord master de nettin%<02 b0 orice acord master de nettin% intre doua parti prin care se pre ede nettin%#ul intre doua sau mai multe acorduri master de nettin% /=acord master#master de nettin%=02 c0 orice intele%ere de %arantare subsec enta ori in le%atura cu unul sau mai multe acorduri master de nettin%2 35. prin intele%ere de %arantare se intele%e orice contract,instrument de %arantare a unui acord de nettin% sau a unor contracte financiare calificate, inclu!and fara limitare' %a$uri, scrisori de %arantie, %arantii personale si altele asemenea. Art. 4 /10 >oate c4eltuielile aferente procedurii instituite prin pre!enta le%e, inclusi cele pri ind notificarea, con ocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul $udiciar si,sau lic4idator or fi suportate din a erea debitorului. /20 Platile se or face dintr#un cont desc4is la o unitate a unei banci, pe ba!a de dispo!itii emise de debitor sau, dupa ca!, de administratorul $udiciar, iar in cursul falimentului # de lic4idator. /30 "isponibilitatile banesti or putea fi pastrate intr#un cont special de depo!it bancar. /30 In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se a utili!a fondul de lic4idare, platile efectuandu#se pe ba!a unui bu%et pre i!ionat pe o perioada de cel putin 3 luni, aprobat de $udecatorul#sindic. /50 ?udecatorul#sindic a putea autori!a, pe ba!a documentelor $ustificati e atasate la raportul lunar al administratorului $udiciar,lic4idatorului elaborat potri it art.21 alin./10, plata, din fondul de lic4idare a c4eltuielilor ce au depasit bu%etul pre i!ionat. /60 @ondul pre a!ut la alin. /30 a fi constituit prin' a0 ma$orarea cu 20A a ta1elor percepute de oficiile re%istrului comertului de pe lan%a tribunale pentru operatiunile de inre%istrare2 b0 ma$orarea cu 20A a ta1elor percepute pentru operatiunile de inre%istrare in re%istrul societatilor a%ricole si, in ca!ul asociatiilor si fundatiilor ce desfasoara acti itati economice, in re%istrul asociatiilor si fundatiilor. c0 preluarea a 1.5A din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insol enta, inclusi din fondurile obtinute din an!area bunurilor din a erea debitorului, suma care a fi inclusa in cate%oria c4eltuielilor aferente procedurii in sensul alin. /10. /-0 5umele pre a!ute la alin. /60 lit. a0 or fi irate de oficiile :e%istrului 6omertului, prin Oficiul 9ational al :e%istrului 6omertului, in contul )niunii 9ationale a Practicienilor in Insol enta din :omania, denumita in continuare U.N.P.I.R., sumele pre a!ute la alin. /60 lit. b0 or fi ac4itate la orice unitate bancara in contul mentionat, iar sumele pre a!ute la alin. /60 lit. c0 or fi irate in contul ).9.P.I.:. de catre administratorul $udiciar sau, dupa ca!, de lic4idator /+0 ).9.P.I.:. a comunica la Oficiul 9ational al :e%istrului 6omertului si la instantele $udecatoresti pe lan%a care functionea!a re%istrul societatilor a%ricole, respecti re%istrul asociatiilor si fundatiilor, numarul contului si unitatea la care acesta este desc4is si orice modificari ulterioare ale acestuia. /90 5umele mentionate la alin. /10 or fi considerate c4eltuieli de lic4idare in conformitate cu art. 121 si 123 pct. /10 si or fi inscrise in planul de distribuire pre a!ut de art. 122 alin. /10.

Capitolul II - Participantii la procedura insolventei Art. /10 Or%anele care aplica procedura sunt' instantele $udecatoresti, $udecatorul#sindic, administratorul $udiciar si lic4idatorul. /20 Or%anele pre a!ute la alin./10 trebuie sa asi%ure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor pre a!ute de pre!enta le%e, precum si reali!area in conditiile le%ii a drepturilor si obli%atiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni. !ectiunea 1 - Instantele "udecatoresti Art. # >oate procedurile pre a!ute de pre!enta le%e, cu e1ceptia recursului pre a!ut la art.+, sunt de competenta tribunalului in a carui ra!a teritoriala isi are sediul debitorul, astfel cum fi%urea!a acesta in re%istrul comertului, respecti in re%istrul societatilor a%ricole sau in re%istrul asociatiilor si fundatiilor, si sunt e1ercitate de un $udecator#sindic.B ############## B6onform O* 1,2010' =Sectiile de insolventa prevazute la art. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al o!aniei, "artea #, nr. $5% din 2& aprilie 2006, cu !odificarile si co!pletarile ulterioare, se vor infiinta in ter!en de un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante. = Art. $ /10 6itarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura, a con ocarilor si notificarilor se efectuea!a prin 8uletinul procedurilor de insol enta. 6omunicarea citatiilor, a con ocarilor si notificarilor fata de participantii la proces al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate este supusa dispo!itiilor 6odului de procedura ci ila, cu modificarile si completarile ulterioare. 8uletinul procedurilor de insol enta a fi reali!at si in forma electronica. /20 In procedurile contencioase re%lementate de pre!enta le%e, or fi citate in calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare $udecatorului#sindic, in conditii de contradictorialitate. In toate celelalte ca!uri se aplica dispo!itiile din 6odul de procedura ci ila referitoare la procedura necontencioasa, in masura in care nu contra in unor dispo!itii e1prese pre a!ute de pre!enta le%e. /30 Prin e1ceptie de la pre ederile alin./10 se a reali!a, conform 6odului de procedura ci ila, comunicarea actelor de procedura anterioare desc4iderii procedurii si notificarea desc4iderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista pre a!uta la art.2+ alin./10 lit.c0, procedura notificarii pre a!ute la art.61 a fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin 8uletinul procedurilor de insol enta. /3C10 Prin e1ceptie de la pre ederile alin. /10, prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotri a carora se introduce o actiune, in temeiul dispo!itiilor pre!entei le%i, ulterior desc4iderii procedurii insol entei se a reali!a conform 6odului de procedura ci ila /30 In ca!ul in care debitorul este o societate tran!actionata pe o piata re%lementata, $udecatorul#sindic a comunica 6omisiei 9ationale a Valorilor Mobiliare 4otararea de desc4idere a procedurii. /50 @ormatul si continutul#cadru ale actelor care se publica in 8uletinul procedurilor de insol enta si ale do e!ii pri ind indeplinirea procedurii de citare, con ocare, notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului $ustitiei si sunt utili!ate, in mod obli%atoriu, de toti participantii la procedura. /60 9otificarile, cu e1ceptia ca!ului in care sarcina notificarii apartine altor or%ane care aplica procedura, si con ocarile pre a!ute de pre!enta le%e cad in sarcina administratorului $udiciar sau a lic4idatorului, dupa ca!. /-0 6reditorii care au inre%istrat cereri de admitere a creantelor sunt pre!umati ca au in cunostinta termenele pre a!ute la art.62 sau la art.10-, 10+ sau 109, dupa ca!, si nu or mai fi citati. /+0 In ederea publicarii citatiilor, con ocarilor si notificarilor actelor de procedura efectuate de instantele $udecatoresti, dupa desc4iderea procedurii pre a!ute de pre!enta le%e, se editea!a 8uletinul procedurilor de insol enta, publicatie editata de catre Oficiul 9ational al :e%istrului 6omertului. /90 Publicarea actelor de procedura sau, dupa ca!, a 4otararilor $udecatoresti in 8uletinul procedurilor de insol enta inlocuieste, de la data publicarii acestuia, citarea, con ocarea si notificarea actelor de procedura efectuate indi idual fata de participantii la proces, acestea fiind pre!umate a fi indeplinite la data publicarii. Art. % /10 6urtea de apel a fi instanta de recurs pentru 4otararile pronuntate de $udecatorul#sindic in temeiul art.11. /20 >ermenul de recurs este de 10 !ile de la comunicarea 4otararii, daca le%ea nu pre ede altfel. /30 :ecursul a fi $udecat de completuri speciali!ate, in termen de 30 de !ile de la inre%istrarea dosarului la curtea de apel. 6itarea partilor in recurs se face potri it dispo!itiilor 6odului de procedura ci ila. In ederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel, in copie certificata de %refierul#sef al tribunalului, numai actele care interesea!a solutionarea caii de atac, selectate de $udecatorul#sindic. In ca!ul in care instanta de recurs considera necesare si alte acte din dosarul de fond, a pune in edere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. /30 Prin dero%are de la pre ederile art.300 alin./20 si /30 din 6odul de procedura ci ila, cu modificarile si completarile ulterioare, 4otararile $udecatorului#sindic nu or putea fi suspendate de instanta de recurs. /50 Pre ederile alin./30 nu se aplica in ca!ul $udecarii recursului impotri a urmatoarelor 4otarari ale $udecatorului#sindic' a0 sentinta de respin%ere a contestatiei debitorului, introdusa in temeiul art.33 alin./302 b0 sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata2 c0 sentinta prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art.10-2 d0 sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lic4idare si din incasarea de creante, introdusa in temeiul art.122 alin./30. /60 Pentru toate cererile de recurs formulate impotri a 4otararilor pronuntate de $udecatorul#sindic in cadrul procedurii se constituie un sin%ur dosar. /-0 Prin dero%are de la art. 29 alin. /50 de la .e%ea 3-,1992 pri ind or%ani!area si functionarea 6urtii 6onstitutionale,

republicata, $udecatorul sindic a putea sa nu dispuna suspendarea cau!ei, in situatia in care dispo!itiile a caror neconstitutionalitate se in oca au facut obiectul cel putin al unei deci!ii pronuntate de 6urtea 6onstitutionala. !ectiunea 2 - &udecatorul-sindic Art. ' :eparti!area cau!elor a and ca obiect procedura pre a!uta de pre!enta le%e $udecatorilor desemnati ca $udecatori#sindici se reali!ea!a potri it art.53 din .e%ea nr.303,2003 pri ind or%ani!area $udiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informati!at. Art. 1( .a propunerea administratorului $udiciar sau lic4idatorului, $udecatorul sindic a putea desemna, prin inc4eiere, persoane de specialitate, stabilindu#le si remuneratia. Plata remuneratiei se a face din a erea debitorului sau, in lipsa disponibilitatilor banesti in contul acestuia, din fondul pre a!ut la art. 3 alin. /30. Art. 11 /10 Principalele atributii ale $udecatorului#sindic, in cadrul pre!entei le%i, sunt' a0 pronuntarea moti ata a 4otararii de desc4idere a procedurii si, dupa ca!, de intrare in faliment atat prin procedura %enerala, cat si prin procedura simplificata2 b0 $udecarea contestatiei debitorului impotri a cererii introducti e a creditorilor pentru inceperea procedurii2 $udecarea opo!itiei creditorilor la desc4iderea procedurii2 c0 desemnarea moti ata, prin sentinta de desc4idere a procedurii, dintre practicienii in insol enta care au depus oferta de ser icii in acest sens la dosarul cau!ei, a administratorului $udiciar pro i!oriu sau, dupa ca!, a lic4idatorului care a administra procedura pana la confirmarea ori, dupa ca!, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50A din aloarea creantelor, fi1area remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de le%ea de or%ani!are a acti itatii practicienilor in insol enta, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In ederea desemnarii administratorului $udiciar pro i!oriu sau a lic4idatorului pro i!oriu, $udecatorul a a ea in edere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat desc4iderea procedurii sau de debitor, daca cererea introducti a ii apartine. In situatia in care cel care a introdus cererea de desc4idere a procedurii nu solicita numirea unui administrator $udiciar sau lic4idator, numirea se a face de catre $udecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cau!ei2 d0 confirmarea, prin inc4eiere, a administratorului $udiciar sau a lic4idatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 50A din aloarea creantelor, confirmarea onorariului ne%ociat. "aca nu e1ista contestatii impotri a 4otararii adunarii creditorilor sau a deci!iei creditorului care detine cel putin 50A din aloarea creantelor, confirmarea se a face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului# erbal al adunarii creditorilor2=. e0 inlocuirea, pentru moti e temeinice, prin inc4eiere, a administratorului $udiciar sau a lic4idatorului2 f0 $udecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a#si mai conduce acti itatea2 %0 $udecarea cererilor de atra%ere a raspunderii membrilor or%anelor de conducere care au contribuit la a$un%erea debitorului in insol enta, potri it art.13+, sesi!area or%anelor de cercetare penala in le%atura cu sa arsirea infractiunilor pre a!ute la art.133#13-2 40 $udecarea actiunilor introduse de administratorul $udiciar sau de lic4idator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial, anterioare desc4iderii procedurii2 i0 $udecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotri a masurilor luate de administratorul $udiciar sau de lic4idator2 $0 admiterea si confirmarea planului de reor%ani!are sau, dupa ca!, de lic4idare, dupa otarea lui de catre creditori2 D0 solutionarea cererii administratorului $udiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reor%ani!are $udiciara si de intrare in faliment2 l0 solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului $udiciar sau ale lic4idatorului2 m0 $udecarea actiunii in anularea 4otararii adunarii creditorilor2 n0 pronuntarea 4otararii de inc4idere a procedurii. /20 7tributiile $udecatorului#sindic sunt limitate la controlul $udecatoresc al acti itatii administratorului $udiciar si,sau al lic4idatorului si la procesele si cererile de natura $udiciara aferente procedurii insol entei. 7tributiile mana%eriale apartin administratorului $udiciar sau lic4idatorului sau, in mod e1ceptional, debitorului, daca acestuia nu i s#a ridicat dreptul de a#si administra a erea. "eci!iile mana%eriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, prin or%anele acestora. Art. 12 /10 Eotararile $udecatorului#sindic sunt definiti e si e1ecutorii. Fle pot fi atacate separat cu recurs. /20 "ispo!itiile art.20 alin./10 din 6odul de procedura ci ila pri ind incompatibilitatea nu sunt aplicabile $udecatorului# sindic care pronunta succesi 4otarari in acelasi dosar, cu e1ceptia situatiei re$udecarii, dupa casarea 4otararii in recurs. !ectiunea 3 - Adunarea creditorilor. Co)itetul creditorilor Art. 13 /10 7dunarea creditorilor a fi con ocata si pre!idata de catre administratorul $udiciar sau, dupa ca!, de catre lic4idator, daca le%ea sau $udecatorul#sindic nu dispune altfel2 secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sarcina administratorului $udiciar sau, dupa ca!, a lic4idatorului. /20 6reditorii cunoscuti or fi con ocati de administratorul $udiciar sau de lic4idator in ca!urile pre a!ute e1pres de le%e si ori de cate ori este necesar. /30 7dunarea creditorilor a putea fi con ocata si de catre comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in aloare de cel putin 30A din aloarea totala a acestora.

Art. 14 /10 6on ocarea creditorilor a trebui sa cuprinda ordinea de !i a sedintei. /20 Orice deliberare asupra unei c4estiuni necuprinse in con ocare este nula, cu e1ceptia ca!ului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. /30 6reditorii pot fi repre!entati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in ca!ul creditorilor bu%etari si al celorlalte persoane $uridice, cu dele%atie semnata de conducatorul unitatii. /30 "aca le%ea nu inter!ice in mod e1pres, creditorii or putea ota si prin corespondenta. 5crisoarea prin care isi e1prima otul, semnata de creditor, semnatura fiind le%ali!ata de notarul public ori certificata si atestata de catre un a ocat, sau inscris in format electronic, caruia i s#a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica e1tinsa, ba!ata pe un certificat alabil, poate fi comunicata prin orice mi$loace, pana in !iua fi1ata pentru e1primarea otului, administratorului $udiciar sau lic4idatorului. /50 .a sedintele adunarilor creditorilor, salariatii debitorului or putea fi repre!entati de un dele%at din randul acestora, care a ota pentru intrea%a aloare a creantelor repre!entand salariile si alte drepturi banesti. /60 "eliberarile si 4otararile adunarii creditorilor or fi cuprinse intr#un proces# erbal, care a fi semnat de presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul $udiciar sau de lic4idator, dupa ca!. Procesul# erbal a fi depus, prin %ri$a administratorului $udiciar,lic4idatorului, la dosarul cau!ei, in termen de 2 !ile lucratoare de la data adunarii creditorilor. /-0 Eotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de $udecatorul#sindic pentru nele%alitate, la cererea creditorilor care au otat impotri a luarii 4otararii respecti e si au facut sa se consemne!e aceasta in procesul# erbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insol entei, care au lipsit moti at de la sedinta adunarii creditorilor. /+0 6ererea pre a!uta la alin. /-0 a fi depusa la dosarul cau!ei in termen de 5 !ile de la data adunarii creditorilor si a fi solutionata in camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului $udiciar sau, dupa ca!, a lic4idatorului si a creditorilor. In ca!ul in care a fost constituit comitetul creditorilor, a fi citat si presedintele acestuia. Art. 1 /10 6u e1ceptia ca!urilor in care le%ea cere o ma$oritate speciala, sedintele adunarii creditorilor or a ea loc in pre!enta titularilor de creante insumand cel putin 30A din aloarea totala a creantelor impotri a a erii debitorului si un numar de membri ai comitetului creditorilor care repre!inta ma$oritatea simpla a acestora, iar deci!iile adunarii creditorilor se adopta cu otul titularilor unei ma$oritati, prin aloare, a creantelor pre!ente. /20 6alculul alorii totale a creantelor pre a!ute la alin./10 impotri a a erii debitorului se a determina prin raportare la urmatoarele criterii' a0 ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului definiti , aloarea creantelor erificate si acceptate de administratorul $udiciar, asa cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar2 b0 ulterior afisarii tabelului definiti si pana la confirmarea unui plan de reor%ani!are, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definiti 2 c0 ulterior confirmarii planului de reor%ani!are si pana la afisarea tabelului definiti consolidat, astfel cum reiese din planul de reor%ani!are confirmat2 d0 ulterior afisarii tabelului definiti consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. /30 Planul de reor%ani!are a fi supus otului adunarii creditorilor, in conditiile pre a!ute la art.101. Art. 1# /10 ?udecatorul#sindic poate desemna, in raport cu numarul creditorilor, un comitet format din 3G5 creditori dintre cei cu creante %arantate, bu%etare si c4iro%rafare cele mai mari, prin aloare. "aca din cau!a numarului mic de creditori $udecatorul#sindic nu considera necesara constituirea unui comitet al creditorilor, atributiile comitetului pre a!ute la art. 1- alin. /10 lit. b0 si f0 or fi e1ercitate de adunarea creditorilor. /20 "esemnarea se a face, prin inc4eiere, dupa intocmirea tabelului preliminar de creante. /30 Pentru necesitatile procedurii, $udecatorul#sindic a desemna, pe ba!a propunerii creditorilor, un presedinte al comitetului creditorilor. 6omitetul creditorilor a fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat, iar in lipsa, prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor. /30 In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor, acestia or putea ale%e un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante %arantate si cei c4iro%rafari, dintre primii 20 de creditori in ordinea alorii, care se ofera oluntar2 comitetul astfel desemnat a inlocui comitetul desemnat anterior de $udecatorul#sindic. /50 "aca nu se a obtine ma$oritatea necesara, se a mentine comitetul desemnat anterior de $udecatorul#sindic. .a propunerea administratorului $udiciar sau a celorlalti membri ai comitetului, $udecatorul#sindic a consemna, prin inc4eiere, modificarea componentei acestuia, astfel incat criteriile pre a!ute la alin./30 sa fie respectate in toate fa!ele procedurii. /60 In cursul derularii procedurii, $udecatorul#sindic a putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a unui dele%at al acestuia. Art. 1$ /10 6omitetul creditorilor are urmatoarele atributii' a0 sa anali!e!e situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditorilor cu pri ire la continuarea acti itatii debitorului si la planurile de reor%ani!are propuse2 b0 sa ne%ocie!e cu administratorul $udiciar sau cu lic4idatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri2 c0 sa ia la cunostinta rapoartele intocmite de administratorul $udiciar sau de lic4idator, sa le anali!e!e si, daca este ca!ul, sa faca contestatii la acestea2 d0 sa intocmeasca rapoarte, pe care sa le pre!inte adunarii creditorilor, pri ind masurile luate de administratorul $udiciar sau de lic4idator si efectele acestora si sa propuna, moti at, si alte masuri2 e0 sa solicite, in temeiul art.3- alin./50, ridicarea dreptului de administrare al debitorului2 f0 sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, facute de debitor in dauna creditorilor, atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de administratorul $udiciar sau de lic4idator. /20 6omitetul creditorilor se intruneste lunar si, la cererea administratorului $udiciar sau a lic4idatorului, dupa ca!, ori a cel putin doi dintre membrii sai, ori de cate ori este necesar. /30 "eliberarile comitetului creditorilor or a ea loc in pre!enta administratorului $udiciar,lic4idatorului si or fi

consemnate intr#un proces# erbal, care a retine pe scurt continutul deliberarilor, precum si 4otararile luate. /30 "eci!iile comitetului creditorilor se iau cu ma$oritatea simpla din totalul numarului de membri ai acestuia. /50 "aca un membru al comitetului creditorilor se afla, datorita interesului propriu, in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanti la procedura, se a abtine de la ot. /60 Impotri a actiunilor, masurilor si deci!iilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor, in termen de 5 !ile de la luarea acestora. !ectiunea 4 - Ad)inistratorul special Art. 1% /10 "upa desc4iderea procedurii, adunarea %enerala a actionarilor,asociatilor debitorului, persoana $uridica, a desemna, pe c4eltuiala acestora, un repre!entant, persoana fi!ica sau $uridica, administrator special, care sa repre!inte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. "upa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este repre!entat de administratorul $udiciar,lic4idator care ii conduce si acti itatea comerciala, iar mandatul administratorului special a fi redus la a repre!enta interesele actionarilor,asociatilor. /20 7dministratorul special are urmatoarele atributii' a0 e1prima intentia debitorului de a propune un plan, potri it art.2+ alin./10 lit.40, coroborat cu art.33 alin./202 b0 participa, in calitate de repre!entant al debitorului, la $udecarea actiunilor pre a!ute la art.-9 si +02 c0 formulea!a contestatii in cadrul procedurii re%lementate de pre!enta le%e2 d0 propune un plan de reor%ani!are2 e0 administrea!a acti itatea debitorului, sub supra e%4erea administratorului $udiciar, dupa confirmarea planului2 f0 dupa intrarea in faliment, participa la in entar, semnand actul, primeste raportul final si bilantul de inc4idere si participa la sedinta con ocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului2 %0 primeste notificarea inc4iderii procedurii. !ectiunea - Ad)inistratorul "udiciar

Art. 1' /10 Practicienii in insol enta interesati or depune la dosar o oferta de preluare a po!itiei de administrator $udiciar in dosarul respecti , la care or ane1a do ada calitatii de practician in insol enta si o copie dupa polita de asi%urare profesionala. In oferta, practicianul in insol enta interesat a putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane precum si e1perienta %enerala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a ca!ului. In ca!ul in care nu e1ista nici o astfel de oferta, $udecatorul#sindic a desemna pro i!oriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insol enta ales in mod aleatoriu din >abloul ).9.P.I.:. /20 .a recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50A din aloarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator $udiciar,lic4idator, stabilindu#i si remuneratia. In ca!ul in care remuneratia se a ac4ita din fondul constituit conform pre ederilor art. 3, aceasta a fi stabilita de catre $udecatorul#sindic, pe ba!a criteriilor stabilite prin le%ea pri ind profesia de practician in insol enta . 6reditorii pot decide sa confirme administratorul $udiciar sau lic4idatorul desemnat pro i!oriu de catre $udecatorul#sindic. /2C10 6reditorul care detine cel putin 50A din aloarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator $udiciar sau lic4idator in locul administratorului $udiciar sau lic4idatorului pro i!oriu ori sa confirme administratorul $udiciar pro i!oriu sau, dupa ca!, lic4idatorul pro i!oriu si sa ii stabileasca remuneratia /30 6reditorii pot contesta la $udecatorul#sindic, pentru moti e de nele%alitate, deci!ia pre a!uta la alin. /20 si /210, in termen de 3 !ile de la data publicarii acesteia in 8uletinul procedurilor de insol enta. ?udecatorul a solutiona, de ur%enta si deodata, toate contestatiile printr#o inc4eiere prin care a numi administratorul $udiciar,lic4idatorul desemnat sau, dupa ca!, a solicita adunarii creditorilor,creditorului desemnarea unui alt administrator $udiciar,lic4idator. /30 "aca in termenul stabilit la alin. /30 deci!ia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50A din aloarea creantelor nu este contestata, $udecatorul#sindic, prin inc4eiere, a numi administratorul $udiciar propus de creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50A din aloarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului $udiciar pro i!oriu pe care l#a desemnat prin sentinta de desc4idere a procedurii.< /50 7dministratorul $udiciar, persoana fi!ica sau persoana $uridica, inclusi repre!entantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in insol enta, potri it le%ii. /60 abro%at, O)* nr. +6,2006 /-0 abro%at, O)* nr. +6,2006 /+0 Inainte de desemnarea sa, administratorul $udiciar trebuie sa faca do ada ca este asi%urat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asi%urare alabile, care sa acopere e entualele pre$udicii cau!ate in indeplinirea atributiilor sale. :iscul asi%urat trebuie sa repre!inte consecinta acti itatii administratorului $udiciar pe perioada e1ercitarii calitatii sale. /90 Fste inter!is administratorului $udiciar, sub sanctiunea re ocarii din functie si a repararii e entualelor pre$udicii cau!ate, sa diminue!e, in mod direct sau indirect, aloarea sumei asi%urate prin contractul de asi%urare. Art. 2( /10 Principalele atributii ale administratorului $udiciar, in cadrul pre!entei le%i, sunt' a0 e1aminarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conform pre ederilor art.2+ si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de obser atie in cadrul procedurii %enerale si supunerea acelui raport $udecatorului#sindic, intr#un termen stabilit de acesta, dar care nu a putea depasi 30 de !ile de la desemnarea administratorului $udiciar2 b0 e1aminarea acti itatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asupra cau!elor si impre$urarilor care au dus la aparitia starii de insol enta, cu mentionarea persoanelor carora le#ar fi imputabila, si asupra e1istentei premiselor an%a$arii raspunderii acestora, in conditiile art.13+, precum si asupra posibilitatii reale de reor%ani!are efecti a a acti itatii debitorului ori a moti elor care nu permit reor%ani!area si supunerea acelui raport $udecatorului#sindic, intr#un

termen stabilit de acesta, dar care nu a putea depasi 60 de !ile de la desemnarea administratorului $udiciar2 c0 intocmirea actelor pre a!ute la art.2+ alin./10, in ca!ul in care debitorul nu si#a indeplinit obli%atia respecti a inauntrul termenelor le%ale, precum si erificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respecti e, cand acestea au fost pre!entate de debitor2 d0 elaborarea planului de reor%ani!are a acti itatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului pre a!ut la lit.a0 si in conditiile si termenele pre a!ute la art.932 e0 supra e%4erea operatiunilor de %estionare a patrimoniului debitorului2 f0 conducerea inte%rala, respecti in parte, a acti itatii debitorului, in acest ultim ca! cu respectarea preci!arilor e1prese ale $udecatorului#sindic cu pri ire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul a erii debitorului2 %0 con ocarea, pre!idarea si asi%urarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana $uridica2 40 introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase inc4eiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale inc4eiate de debitor si a constituirii unor %arantii acordate de acesta, susceptibile a pre$udicia drepturile creditorilor2 i0 sesi!area de ur%enta a $udecatorului#sindic in ca!ul in care constata ca nu e1ista bunuri in a erea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi c4eltuielile administrati e2 $0 mentinerea sau denuntarea unor contracte inc4eiate de debitor2 D0 erificarea creantelor si, atunci cand este ca!ul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor2 l0 incasarea creantelor2 urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din a erea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de desc4iderea procedurii2 formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand an%a$a a ocati2 m0 cu conditia confirmarii de catre $udecatorul#sindic, inc4eierea de tran!actii, descarcarea de datorii, descarcarea fide$usorilor, renuntarea la %arantii reale2 n0 sesi!area $udecatorului#sindic in le%atura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. /20 ?udecatorul#sindic poate stabili administratorului $udiciar, prin inc4eiere, orice alte atributii in afara celor stabilite la alin./10, cu e1ceptia celor pre a!ute de le%e in competenta e1clusi a a acestuia. Art. 21 /10 .a fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul $udiciar a pre!enta $udecatorului#sindic un raport cuprin!and descrierea modului in care si#a indeplinit atributiile, precum si o $ustificare a c4eltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor c4eltuieli efectuate din fondurile e1istente in a erea debitorului. 8a!a de raportare este luna intrea%a, raportul putand cuprinde mai multe luni. /1C10 In raportul pre a!ut la alin. /10 se a mentiona si remuneratia administratorului $udiciar sau a lic4idatorului, cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. /20 "ebitorul persoana fi!ica, administratorul special al debitorului persoana $uridica, oricare dintre creditori, precum si orice alta persoana interesata pot face contestatie impotri a masurilor luate de administratorul $udiciar. /30 6ontestatia trebuie sa fie inre%istrata in termen de 5 !ile de la depunerea raportului pre a!ut la alin./10. /30 ?udecatorul#sindic a solutiona contestatia, in termen de 10 !ile de la inre%istrarea ei, in camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a administratorului $udiciar si a comitetului creditorilor, putand, la cererea contestatorului, sa suspende e1ecutarea masurii contestate. Art. 22 /10 In ca!ul in care un practician in insol enta desemnat refu!a numirea, acesta are obli%atia de a notifica instanta, in termen de 5 !ile de la comunicarea sentintei de numire. ?udecatorul#sindic a sanctiona cu amenda $udiciara de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea in termen a refu!ului, fara moti e temeinice. In acest ca!, sunt aplicabile dispo!itiile art. 19. Pre ederile pre!entului articol sunt aplicabile si in situatia pre a!uta de art. 33. /20 In orice stadiu al procedurii, $udecatorul#sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe administratorul $udiciar, prin inc4eiere moti ata, pentru moti e temeinice. Inc4eierea de inlocuire se pronunta in camera de consiliu, de ur%enta, cu citarea administratorului $udiciar si a comitetului creditorilor. /30 ?udecatorul#sindic a sanctiona administratorul $udiciar cu amenda $udiciara de la 1.000 lei la 5.000 lei in ca!ul in care acesta, din culpa sau cu rea#credinta, nu isi indeplineste sau indeplineste cu intar!iere atributiile pre a!ute de le%e sau stabilite de $udecatorul#sindic. /30 "aca prin fapta pre a!uta la alin./30 administratorul $udiciar a cau!at un pre$udiciu, $udecatorul#sindic a putea, la cererea oricarei parti interesate, sa#l obli%e pe administratorul $udiciar la acoperirea pre$udiciului produs. /50 In ca!ul amen!ilor si al despa%ubirii pre a!ute la alin./10, /30 si, respecti la alin./30, urmea!a a se aplica in mod corespun!ator dispo!itiile art.10+3 si 10+5 din 6odul de procedura ci ila. Art. 23 In ederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul $udiciar a putea desemna persoane de specialitate. 9umirea si ni elul remuneratiilor acestor persoane or fi supuse aprobarii comitetului creditorilor, cu e1ceptia ca!urilor in care a fi stabilit ca acestea or fi ac4itate din fondul constituit conform art.3 din pre!enta le%e. !ectiunea # - *ic+idatorul Art. 24 /10 In ca!ul in care dispune trecerea la faliment, $udecatorul#sindic a desemna un lic4idator, aplicandu#se, in mod corespun!ator, dispo!itiile art.19, 21, 22, 23 si ale art.102 alin./50. /20 7tributiile administratorului $udiciar incetea!a la momentul stabilirii atributiilor lic4idatorului de catre $udecatorul# sindic. /30 Poate fi desemnat lic4idator si administratorul $udiciar desemnat anterior. Art. 2 Principalele atributii ale lic4idatorului, in cadrul pre!entei le%i, sunt'

a0 e1aminarea acti itatii debitorului asupra caruia se initia!a procedura simplificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cau!elor si impre$urarilor care au dus la insol enta, cu mentionarea persoanelor carora le#ar fi imputabila si a e1istentei premiselor an%a$arii raspunderii acestora in conditiile art.13+, si supunerea acelui raport $udecatorului#sindic intr#un termen stabilit de acesta, dar care nu a putea depasi 60 de !ile de la desemnarea lic4idatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administratorul $udiciar2 b0 conducerea acti itatii debitorului2 c0 introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase inc4eiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale inc4eiate de debitor si a constituirii unor %arantii acordate de acesta, susceptibile a pre$udicia drepturile creditorilor2 d0 aplicarea si%iliilor, in entarierea bunurilor si luarea masurilor corespun!atoare pentru conser area lor2 e0 mentinerea sau denuntarea unor contracte inc4eiate de debitor2 f0 erificarea creantelor si, atunci cand este ca!ul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor2 %0 urmarirea incasarii creantelor din a erea debitorului, re!ultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea desc4iderii procedurii, incasarea creantelor2 formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putand an%a$a a ocati2 40 primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul a erii debitorului2 i0 an!area bunurilor din a erea debitorului, in conformitate cu pre ederile pre!entei le%i2 $0 inc4eierea de tran!actii, descarcarea de datorii, descarcarea fide$usorilor, renuntarea la %arantii reale sub conditia confirmarii de catre $udecatorul#sindic2 D0 sesi!area $udecatorului#sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta2 l0 orice alte atributii stabilite prin inc4eiere de catre $udecatorul#sindic.

Capitolul III - Procedura

!ectiunea 1 - Cererile introductive Art. 2# /10 Procedura a incepe pe ba!a unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori, precum si de orice alte persoane sau institutii pre a!ute e1pres de le%e. /20 6omisia 9ationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotri a entitatilor re%lementate si supra e%4eate de aceasta care, potri it datelor de care dispune, indeplinesc criteriile pre a!ute de dispo!itiile le%ale speciale pentru initierea procedurii pre a!ute de pre!enta le%e. ,.1. Cererea de-itorului Art. 2$ /10 "ebitorul aflat in stare de insol enta este obli%at sa adrese!e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispo!itiilor pre!entei le%i, in termen de ma1imum 30 de !ile de la aparitia starii de insol enta. /20 Va putea sa adrese!e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispo!itiilor pre!entei le%i si debitorul in ca!ul caruia aparitia starii de insol enta este iminenta. /30 6ererile persoanelor $uridice or fi semnate de persoanele care, potri it actelor constituti e sau statutelor, au calitatea de a le repre!enta. /30 Introducerea prematura, cu rea#credinta, de catre debitor a unei cereri de desc4idere a procedurii atra%e raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fi!ica sau $uridica, pentru pre$udiciile pricinuite. Art. 2% /10 6ererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte' a0 bilantul certificat de catre administrator si cen!or,auditor, balanta de erificare pentru luna precedenta datei inre%istrarii cererii de desc4idere a procedurii2 b0 o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, inclu!and toate conturile si bancile prin care debitorul isi rulea!a fondurile2 pentru bunurile %re ate se or mentiona datele din re%istrele de publicitate2 c0 o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora' certe sau sub conditie, lic4ide sau nelic4ide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, aratandu#se suma, cau!a si drepturile de preferinta2 d0 o lista cuprin!and platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de !ile anterioare inre%istrarii cererii introducti e2 e0 o lista a acti itatilor curente pe care intentionea!a sa le desfasoare in perioada de obser atie2 f0 contul de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii2 %0 o lista a membrilor %rupului de interes economic sau, dupa ca!, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colecti si cele in comandita2 40 o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reor%ani!are, conform unui plan, prin restructurarea acti itatii sau prin lic4idarea, in tot sau in parte, a a erii, in ederea stin%erii datoriilor sale2 daca aceasta declaratie nu a fi depusa pana la e1pirarea termenului stabilit la alin./20, se pre!uma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate2 i0 o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in edere pentru reor%ani!area acti itatii2 $0 o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar sau certificata de un a ocat, sau un certificat de la re%istrul societatilor a%ricole ori, dupa ca!, oficiul re%istrului comertului in a carui ra!a teritoriala se afla domiciliul profesional,sediul social, din care sa re!ulte daca a mai fost supus procedurii pre a!ute de pre!enta le%e intr#un inter al de 5 ani anterior formularii cererii introducti e2 D0 o declaratie pe proprie raspundere autentificata de notar sau certificata de a ocat, din care sa re!ulte ca nu a fost condamnat definiti pentru fals sau pentru infractiuni pre a!ute in .e%ea concurentei nr.21,1996 si ca administratorii, directorii si,sau asociatii nu au fost condamnati definiti pentru bancruta frauduloasa, %estiune frauduloasa, abu! de

incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni pre a!ute in .e%ea concurentei nr.21,1996, in ultimii 5 ani anteriori desc4iderii procedurii2 l0 un certificat de admitere la tran!actionare pe o piata re%lementata a alorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. /20 "aca debitorul nu dispune, la momentul inre%istrarii cererii, de reuna dintre informatiile pre a!ute la alin./10 lit.a0#f0 si 40, a putea inre%istra acea informatie la tribunal, in termen de 10 !ile2 daca nu o a face, cererea sa a fi considerata o recunoastere a starii de insol enta a patrimoniului sau, ca! in care $udecatorul#sindic a pronunta o sentinta de intrare in procedura simplificata, conform art.1 alin./20 lit.c0 sau d0. Art. 2' /10 In ca!ul unei cereri introduse de o societate in nume colecti sau in comandita, acea cerere nu a fi considerata ca fiind facuta si de asociatii cu raspundere nelimitata sau, in conditiile art.31# 33, si impotri a lor. /20 O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata sau impotri a acestuia pentru datoriile sale a fi fara efecte $uridice cu pri ire la societatea in nume colecti sau in comandita din care face parte. /30 Pre ederile alin./10 si /20 se aplica, in mod corespun!ator, in pri inta cererilor introduse de %rupurile de interes economic sau de membrii acestora. Art. 3( 9u pot formula o cerere de reor%ani!are $udiciara debitorii, persoane $uridice, care in ultimii 5 ani, precedenti 4otararii de desc4idere a procedurii, au mai fost supusi unei astfel de proceduri. ,.2. Cererile creditorilor Art. 31 /10 Orice creditor indreptatit sa solicite desc4iderea procedurii pre a!ute de pre!enta le%e impotri a unui debitor pre!umat in insol enta poate introduce o cerere introducti a, in care a preci!a' a0 cuantumul si temeiul creantei2 b0 e1istenta unei %arantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potri it le%ii2 c0 e1istenta unor masuri asi%uratorii asupra bunurilor debitorului2 d0 declaratia pri ind e entuala intentie de a participa la reor%ani!area debitorului, ca! in care a trebui sa preci!e!e, cel putin la ni el de principiu, modalitatea in care intele%e sa participe la reor%ani!are. /20 6reditorul a ane1a documentele $ustificati e ale creantei si ale actelor de constituire de %arantii. /30 "aca intre momentul inre%istrarii cererii de catre un creditor si cel al $udecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotri a aceluiasi debitor, tribunalul a erifica, din oficiu, la data inre%istrarii, e1istenta dosarului pe rol, a dispune cone1area acestora si a stabili indeplinirea conditiilor pre a!ute la alin./10 referitoare la cuantumul minim al creantelor, in raport cu aloarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri si cu respectarea alorii pra% pre a!uta de pre!enta le%e. /30 "aca e1ista o cerere de desc4idere a procedurii insol entei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesolutionate inca, toate cererile de desc4idere a procedurii se cone1ea!a la cererea formulata de debitor. /50 "aca s#a desc4is o procedura intr#un dosar, celelalte e entuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, or fi cone1ate la acelasi dosar. !ectiunea 2 - Desc+iderea procedurii si e.ectele desc+iderii procedurii Art. 32 /10 "aca cererea debitorului corespunde conditiilor pre a!ute la art.2-, $udecatorul#sindic a pronunta o inc4eiere de desc4idere a procedurii %enerale, iar, daca prin declaratia facuta conform art. 2+ alin. /10 lit. 40 debitorul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune documentele pre a!ute la art.2+ alin./10 lit.a0#f0 si 40 la termenele pre a!ute la art.2+ alin./20 sau se incadrea!a intr#una dintre cate%oriile pre a!ute la art.1 alin./20, $udecatorul a pronunta o inc4eiere de desc4idere a procedurii simplificate. /20 Prin inc4eierea de desc4idere a procedurii $udecatorul a dispune administratorului $udiciar sau, dupa ca!, lic4idatorului sa efectue!e notificarile pre a!ute la art. 61. In ca!ul in care, in termen de 15 !ile de la notificare, creditorii se opun desc4iderii procedurii, $udecatorul#sindic a tine, in termen de 10 !ile, o sedinta la care or fi citati administratorul $udiciar, debitorul si creditorii care se opun desc4iderii procedurii, in urma careia a solutiona, deodata, printr#o sentinta, toate opo!itiile. 7dmitand opo!itia, $udecatorul#sindic a putea pastra desc4isa procedura insol entei, cu consecinta calificarii cererii debitorului de desc4idere a procedurii ca fiind prematura, sau a putea re oca inc4eierea de desc4idere a procedurii. "esc4iderea ulterioara a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu a putea modifica data aparitiei starii de insol enta. :eaua#credinta a debitorului trebuie do edita de creditorul care se opune la desc4iderea procedurii insol entei. Art. 33 /10 In termen de 3+ de ore de la inre%istrarea cererii creditorului indreptatit sa solicite desc4iderea procedurii insol entei, $udecatorul#sindic a comunica cererea, in copie, debitorului. /20 In termen de 10 !ile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie sa conteste, fie sa recunoasca e1istenta starii de insol enta. "aca debitorul contesta starea de insol enta iar contestatia sa este ulterior respinsa, el nu a mai a ea dreptul sa solicite reor%ani!area $udiciara. /30 .a cererea debitorului, $udecatorul#sindic ii poate obli%a pe creditorii care au introdus cererea sa consemne!e, in termen de 15 !ile, la o banca, o cautiune de cel mult 10A din aloarea creantelor. 6autiunea a fi restituita creditorilor, daca cererea lor a fi admisa. "aca cererea a fi respinsa, cautiunea a fi folosita pentru a acoperi pa%ubele suferite de debitori. "aca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introducti a a fi respinsa. /30 "aca $udecatorul#sindic stabileste ca debitorul este in stare de insol enta, ii a respin%e contestatia si a desc4ide, printr#o sentinta, procedura %enerala, situatie in care un plan de reor%ani!are poate fi formulat numai de catre administratorul $udiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat minimum 20A din aloarea masei credale

si numai daca acestia isi e1prima intentia de a depune un plan in termenul pre a!ut la art.59 alin./10, respecti art.60 alin./20. /50 "aca $udecatorul#sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol enta, respin%e cererea creditorilor, care a fi considerata ca lipsita de orice efect c4iar de la inre%istrarea ei. /60 "aca debitorul nu contesta, in termenul pre a!ut la alin./20, ca ar fi in stare de insol enta si isi e1prima intentia de a# si reor%ani!a acti itatea, $udecatorul#sindic a da o sentinta de desc4idere a procedurii %enerale. In ca!ul in care, din declaratia debitorului, facuta pana la data pronuntarii sentintei, re!ulta ca acesta se incadrea!a intr#una dintre cate%oriile pre a!ute la art.1 alin./20 sau a mai beneficiat de reor%ani!are in ultimii 5 ani anteriori desc4iderii procedurii, $udecatorul#sindic a pronunta o sentinta de desc4idere a procedurii simplificate. /-0 Prin sentinta de desc4idere a procedurii, $udecatorul#sindic a dispune administratorului $udiciar sau lic4idatorului, dupa ca!, sa efectue!e notificarile pre a!ute la art.61. Art. 34 Prin sentinta de desc4idere a procedurii %enerale, $udecatorul#sindic a desemna un administrator $udiciar, iar in ca!ul desc4iderii procedurii simplificate a desemna un lic4idator pro i!oriu. "esemnarea se a face in conformitate cu pre ederile art.11 alin./10 lit.c0, coroborat cu cele ale art.19 alin./10. Art. 3 In termen de 10 !ile de la desc4iderea procedurii, potri it pre ederilor art.33 alin./30 sau /60, debitorul este obli%at sa depuna la dosarul cau!ei actele si informatiile pre a!ute la art.2+ alin./10. Art. 3# "e la data desc4iderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile $udiciare sau e1tra$udiciare pentru reali!area creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Art. 3$ In ederea aplicarii pre ederilor art.36, prin sentinta de desc4idere a procedurii $udecatorul#sindic a dispune comunicarea acesteia catre instantele $udecatoresti in a caror $urisdictie se afla sediul debitorului declarat la :e%istrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are desc4ise conturi. Art. 3% Orice furni!or de ser icii # electricitate, %a!e naturale, apa, ser icii telefonice sau altele asemenea # nu are dreptul, in perioada de obser atie si in perioada de reor%ani!are, sa sc4imbe, sa refu!e ori sa intrerupa temporar un astfel de ser iciu catre debitor sau catre a erea debitorului, in ca!ul in care acesta are calitatea de consumator capti , potri it le%ii. Art. 3' /10 6reditorul titular al unei creante %arantate cu ipoteca, %a$ sau alta %arantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel, poate solicita $udecatorului#sindic ridicarea suspendarii pre a!ute la art.36 cu pri ire la creanta sa si alorificarea imediata, in cadrul procedurii, cu aplicarea corespun!atoare a dispo!itiilor art.116#11+ si cu conditia ac4itarii din pret a c4eltuielilor pre a!ute la art.121 alin./10 pct.1, a bunului asupra caruia poarta %arantia sau dreptul de retentie, in una dintre urmatoarele situatii' 7. atunci cand aloarea obiectului %arantiei, determinata de un e aluator conform standardelor internationale de e aluare, este pe deplin acoperita de aloarea totala a creantelor si partilor de creante %arantate cu acel obiect' a0 obiectul %arantiei nu pre!inta o importanta determinanta pentru reusita planului de reor%ani!are propus2 b0 obiectul %arantiei face parte dintr#un ansamblu functional, iar prin desprinderea si an!area lui separata, aloarea bunurilor ramase nu se diminuea!a. 8. atunci cand nu e1ista o protectie corespun!atoare a creantei %arantate in raport cu obiectul %arantiei, din cau!a' a0 diminuarii alorii obiectului %arantiei sau e1istentei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila2 b0 diminuarii alorii partii %arantate dintr#o creanta cu ran% inferior, ca urmare a acumularii doban!ilor, ma$orarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta %arantata cu ran% superior2 c0 lipsei unei asi%urari a obiectului %arantiei impotri a riscului pieirii sau deteriorarii. /20 In ca!urile pre a!ute la alin./10 lit.8, $udecatorul#sindic a putea respin%e cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor, daca administratorul $udiciar,debitorul propune in sc4imb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite a oferi o protectie corespun!atoare creantei %arantate a creditorului, precum' a0 efectuarea de plati periodice in fa oarea creditorului pentru acoperirea diminuarii alorii obiectului %arantiei ori a alorii partii %arantate dintr#o creanta cu ran% inferior2 b0 efectuarea de plati periodice in fa oarea creditorului pentru satisfacerea doban!ilor, ma$orarilor si penalitatilor de orice fel si, respecti , pentru reducerea capitalului creantei sub cota de diminuare a alorii obiectului %arantiei ori a alorii partii %arantate dintr#o creanta cu ran% inferior2 c0 no atia obli%atiei de %arantie prin constituirea unei %arantii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului %arantiei cu un alt obiect. /30 :eclamantul, intr#o cerere de ridicare a suspendarii, trebuie sa faca do ada faptului pre a!ut la alin./10 lit.7.b0, ramanand debitorului,administratorului sau altei parti interesate sarcina producerii do e!ii contrare si, respecti , a celorlalte elemente. Art. 4( "esc4iderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor pre a!ute la art.36. Art. 41 /10 9ici o dobanda, ma$orare sau penalitate de orice fel ori c4eltuiala, numite %eneric accesorii, nu or putea fi adau%ate creantelor nascute anterior datei desc4iderii procedurii. /20 Prin e1ceptie de la alin. /10, creantele %arantate se inscriu in tabelul definiti si,sau in tabelul definiti consolidat, dupa ca!, la aloarea %arantiilor, e aluata in conformitate cu art. 39 alin. /10 lit. 7, dar nu mai mult decat aloarea totala

a creantei %arantate de acea %arantie. .a distributia pretului %arantiei, creditorul %arantat a fi indreptatit sa calcule!e accesoriile la creanta %arantata pana cel mult la data an!arii bunului, cu conditia ca pretul bunului sa fie corespun!ator mai mare decat aloarea initial e aluata. In ca!ul in care pretul a fi inferior alorii e aluate, la distributie se a a$usta corespun!ator raportul dintre partea %arantata si cea ne%arantata a creantei. /30 In ca!ul in care se confirma un plan de reor%ani!are, doban!ile, ma$orarile sau penalitatile de orice fel ori c4eltuielile accesorii la obli%atiile nascute ulterior datei desc4iderii procedurii %enerale se ac4ita in conformitate cu actele din care re!ulta si cu pre ederile pro%ramului de plati. In ca!ul in care planul esuea!a, pre ederile alin./10 si /20 se aplica corespun!ator pentru calculul accesoriilor cuprinse in pro%ramul de plati, la data intrarii in faliment. /30 9ici o dobanda, ma$orare sau penalitate de orice fel ori c4eltuiala, numite %eneric accesorii, nu or putea fi adau%ate creantelor nascute ulterior datei desc4iderii procedurii simplificate cat si celei %enerale, in ca!ul in care nici un plan de reor%ani!are nu este confirmat. Art. 42 /10 "upa ce s#a dispus desc4iderea procedurii potri it art.33, este inter!is administratorilor debitorilor, persoane $uridice, sub sanctiunea nulitatii, sa instraine!e, fara acordul $udecatorului#sindic, actiunile ori partile lor sociale sau de interes detinute de debitorul care face obiectul acestei proceduri. /20 ?udecatorul#sindic a dispune indisponibili!area actiunilor ori a partilor sociale sau de interes, potri it alin./10, in re%istrele speciale de e identa sau in conturile inre%istrate electronic. Art. 43 /10 6a urmare a desc4iderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reor%ani!are, actiunile societatilor emitente, in sensul .e%ii nr.29-,2003 pri ind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda de la tran!actionare cu incepere de la data primirii comunicarii de catre 6omisia 9ationala a Valorilor Mobiliare. /20 .a data primirii de catre 6omisia 9ationala a Valorilor Mobiliare a comunicarii pri ind intrarea in procedura de faliment, inter ine retra%erea alorilor mobiliare de pe piata re%lementata pe care acestea se tran!actionea!a. Art. 44 "ebitorul are obli%atia de a pune la dispo!itie administratorului $udiciar sau, dupa ca!, lic4idatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu pri ire la acti itatea si a erea sa, precum si lista cuprin!and platile si transferurile patrimoniale facute de el in cele 120 de !ile anterioare desc4iderii procedurii. Art. 4 /10 "upa ramanerea ire ocabila a 4otararii de desc4idere a procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitor, administratorul $udiciar sau lic4idator or cuprinde, in mod obli%atoriu si cu caractere i!ibile, in limbile romana, en%le!a si france!a, mentiunea in insol enta, in insol encH, en procIdure collecti e. /20 "upa intrarea in reor%ani!are $udiciara sau faliment, actele si corespondenta or purta, in conditiile pre a!ute la alin. /10, mentiunea in reor%ani!are $udiciara, in $udicial reor%anisation, en redressement sau, dupa ca! in faliment, in banDruptcH, en faillite. "upa intrarea in procedura simplificata se a face de asemenea mentiunea in faliment, in banDruptcH , en faillite. /2C10 "aca debitorul detine sau administrea!a una sau mai multe pa%ini de internet, or%anele de conducere ale acestuia sunt obli%ate sa publice pe pa%inile de internet proprii, in termen de 23 de ore de la data comunicarii 4otararii de desc4idere a procedurii, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat 4otararea. /30 Pre$udiciile suferite de tertii de buna#credinta, ca urmare a nerespectarii obli%atiilor debitorului pre a!ute la alin. /10J /2C10, or fi reparate in mod e1clusi de persoanele care au inc4eiat actele ca repre!entanti le%ali ai debitorului, fara a fi atinsa a erea debitorului. Art. 4# /10 In afara de ca!urile pre a!ute la art.39 sau de cele autori!ate de $udecatorul#sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior desc4iderii procedurii sunt nule. /20 "ebitorul si,sau, dupa ca!, administratorul $udiciar sunt obli%ati sa intocmeasca si sa pastre!e o lista cuprin!and toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa desc4iderea procedurii, cu preci!area naturii si alorii acestora si a datelor de identificare a co#contractantilor. Art. 4$ /10 "esc4iderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare # constand in dreptul de a#si conduce acti itatea, de a#si administra bunurile din a ere si de a dispune de acestea # daca acesta nu si#a declarat, in conditiile art.2+ alin./10 lit.40 sau, dupa ca!, art.33 alin./60, intentia de reor%ani!are. /20 6u e1ceptia ca!urilor pre a!ute e1pres de le%e, pre ederile alin./10 sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le#ar dobandi ulterior desc4iderii procedurii. /30 ?udecatorul#sindic a putea ordona ridicarea, in tot sau in parte, a dreptului de administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator $udiciar, indicand totodata si conditiile de e1ercitare a conducerii debitorului de catre acesta. /30 "reptul de administrare al debitorului incetea!a de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. /50 6reditorii, comitetul creditorilor ori administratorul $udiciar pot oricand adresa $udecatorului#sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, a and ca $ustificare pierderile continue din a erea debitorului sau lipsa probabilitatii de reali!are a unui plan rational de acti itate. /60 ?udecatorul#sindic a e1amina, in termen de 15 !ile, cererea pre a!uta la alin./50, intr#o sedinta la care or fi citati administratorul $udiciar, comitetul creditorilor si administratorul special. /-0 "e la data intrarii in faliment, debitorul a putea desfasura doar acti itatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lic4idarii. Art. 4% /10 Prin sentinta sau, dupa ca!, inc4eierea a and drept efect ridicarea dreptului de administrare, $udecatorul#sindic a da dispo!itii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului $udiciar,lic4idatorului.

/20 Incalcarea dispo!itiilor $udecatorului#sindic, mentionate la alin./10, atra%e raspunderea bancilor pentru pre$udiciul creat, precum si o amenda $udiciara de la 3.000 lei la 10.000 lei. Art. 4' /10 Pe perioada de obser atie, debitorul a putea sa continue desfasurarea acti itatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se incadrea!a in conditiile obisnuite de e1ercitare a acti itatii curente, dupa cum urmea!a' a0 sub supra e%4erea administratorului $udiciar, daca debitorul a facut o cerere de reor%ani!are in sensul art.2+ alin./10 lit.40, si nu i#a fost ridicat dreptul de administrare2 b0 sub conducerea administratorului $udiciar, daca debitorului i s#a ridicat dreptul de administrare. /20 7ctele, operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la alin./10 or putea fi autori!ate, in e1ercitarea atributiilor de supra e%4ere de administratorul $udiciar2 acesta a con oca o sedinta a comitetului creditorilor in ederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, in termen de ma1imum 5 de !ile de la data primirii acesteia. /30 In ca!ul propunerilor de instrainare a bunurilor din a erea debitorului %re ate de %arantii, se a tine seama de pre ederile art.39 referitoare la acordarea unei protectii corespun!atoare creantei %arantate. Art. ( "aca la data desc4iderii procedurii un act $uridic nu de enise opo!abil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, efectuate dupa data desc4iderii procedurii, sunt fara efect fata de masa creditorilor, cu e1ceptia ca!ului in care cererea sau sesi!area, le%al formulata, a fost primita de instanta, autoritatea sau institutia competenta cel mai tar!iu in !iua premer%atoare 4otararii de desc4idere a procedurii. Art. 1 /10 Orice transfer, indeplinire a unei obli%atii, e1ercitare a unui drept, act sau fapt reali!at in temeiul unor contracte financiare calificate, precum si orice acord de compensare bilaterala sunt alabile, pot fi e1ecutate si,sau opuse unui co# contractant insol ent ori unui %arant insol ent al unui co#contractant, fiind recunoscute ca ba!a de inscriere a creantei in procedurile pre a!ute de pre!enta le%e. /20 5in%ura obli%atie, daca e1ista in cuprinsul contractului, ca urmare a reali!arii unui nettin% in conditiile pre a!ute de un contract financiar calificat a unei parti la contract a fi aceea de a presta /ec4i alentul0 obli%atia /suma de plata sau obli%atie de a face0 neta re!ultata in urma nettin%ului catre co#contractantul sau. /30 5in%urul drept, daca e1ista in cuprinsul contractului, ca urmare a reali!arii unui nettin% in conditiile pre a!ute de un contract financiar calificat a unei parti la contract a fi acela de a primi /ec4i alentul0 dreptul /suma de plata sau obli%atie de a face0 net care re!ulta in urma nettin%ului de la co#contractantul sau. /30 9ici o atributie conferita prin pre!enta le%e unui or%an care aplica procedura insol entei nu a impiedica incetarea contractului financiar calificat si,sau accelerarea indeplinirii obli%atiilor de plata ori indeplinirii obli%atiilor de a face sau a reali!arii unui drept in ba!a unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, a and ca temei un acord de nettin%, aceste puteri fiind limitate la suma neta re!ultata in urma aplicarii acordului de nettin%. /50 6u e1ceptia do edirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art.+0 alin./10 lit.%0, nici un lic4idator sau, dupa ca!, nici o instanta $udecatoreasca nu poate impiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni cu instrumente financiare deri ate, inclusi ducerea la indeplinire a unui acord de nettin%, reali!ate in ba!a unui contract financiar calificat. Art. 2 "esc4iderea procedurii de insol enta nu afectea!a dreptul unui creditor de a in oca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile pre a!ute de le%e in materie de compensare le%ala sunt indeplinite la data desc4iderii procedurii. Art. 3 8unurile instrainate de administratorul $udiciar sau lic4idator, in e1ercitiul atributiilor sale pre a!ute de pre!enta le%e, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, %arantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asi%uratorii. Art. 4 /10 7dministratorul $udiciar a intocmi si a supune $udecatorului#sindic, in termenul stabilit de acesta, care nu a putea depasi 30 de !ile de la desemnarea sa, un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de obser atie din procedura %enerala. /20 :aportul a indica daca debitorul se incadrea!a in criteriile pre a!ute la art.1 alin./20 si, in consecinta, trebuie supus procedurii simplificate pre a!ute de pre!enta le%e, ca! in care a cuprinde documentele do editoare si propunerea de intrare in faliment in procedura simplificata. 7dministratorul $udiciar a notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata creditorilor care au depus cerere introducti a si debitorului, prin administratorul special, depunand la instanta, o data cu cererea, do ada indeplinirii procedurii de notificare. /30 ?udecatorul#sindic a supune propunerea pre a!uta la alin./20, pri ind intrarea in faliment a debitorului, in procedura simplificata, de!baterii partilor intr#o sedinta publica care a a ea loc in ma1imum 20 de !ile de la primirea raportului administratorului $udiciar. /30 In cadrul sedintei de $udecata pre a!ute la alin./30, $udecatorul#sindic, dupa ascultarea partilor interesate, a da o sentinta prin care a aproba sau a respin%e, dupa ca!, conclu!iile raportului supus de!baterii. /50 In ca!ul aprobarii raportului pre a!ut la alin./30, $udecatorul#sindic a decide, prin aceeasi sentinta, intrarea in faliment a debitorului, in conditiile art.10- alin./10 lit.". Art. )lterior intrarii in procedura simplificata, in ca!ul in care documentele pre a!ute la art.2+ alin./10 lit.b0#e0 si i0 nu sunt pre!entate de catre debitor, lic4idatorul desemnat a reconstitui, in masura posibilului, acele documente, c4eltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din a erea debitorului. Art. # Pentru celeritatea procedurii de insol enta, in conditiile art.1 alin./20 lit.c0 sau d0 instanta poate stabili, pentru creditorul care a solicitat desc4iderea procedurii de insol enta sau administratorul $udiciar desemnat, indatoriri in ceea ce pri este

pre!entarea probelor cu inscrisuri, relatii scrise, poate solicita la intero%atoriu persoanele identificate ca facand parte din administratia societatii, poate solicita asistenta si concursul acestora la efectuarea actelor de procedura, precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cau!ei. Art. $ 7tunci cand la sediul inre%istrat in re%istrul comertului debitorul nu mai desfasoara acti itate, iar creditorul care a introdus cererea de desc4idere a procedurii nu cunoaste un alt sediu, punct de lucru de desfasurare a acti itatii, si dupa ascultarea raportului administratorului $udiciar, pre a!ut la art.53, prin care se constata ca debitorul se %aseste intr#una din cate%oriile pre a!ute la art.1 alin./20 lit.c0 sau d0, comunicarea, notificarea oricarui act de procedura fata de debitor, inclusi cele pri ind desc4iderea procedurii, se a efectua numai prin 8uletinul procedurilor de insol enta. Art. % In aplicarea pre ederilor art.53#5-, administratorul $udiciar a solicita relatii pri ind sediul social al societatii si date pri ind administratia societatii, relatii pri ind bunurile patrimoniale si documentele pri ind acti itatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informatiile solicitate. Art. ' /10 7dministratorul $udiciar sau, dupa ca!, lic4idatorul, in ca!ul procedurii simplificate, a intocmi si a supune $udecatorului#sindic, in termenul stabilit de $udecatorul#sindic, dar care nu a putea depasi 60 de !ile de la desemnarea sa, un raport asupra cau!elor si impre$urarilor care au dus la aparitia insol entei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le#ar fi imputabila. /20 In ca!ul in care debitorul nu se incadrea!a in criteriile pre a!ute la art.1 alin./20, raportul a indica daca e1ista o posibilitate reala de reor%ani!are efecti a a acti itatii debitorului ori, dupa ca!, moti ele care nu permit reor%ani!area si, in acest ca!, a propune intrarea in faliment. /30 In ca!ul in care, prin raportul sau, administratorul $udiciar arata ca acti itatea debitorului poate fi redresata pe ba!a unui plan de reor%ani!are $udiciara, acesta a trebui sa preci!e!e daca recomanda ca planul de reor%ani!are sa fie cel propus de debitor, daca, la cererea debitorului, colaborea!a la intocmirea acelui plan sau daca intentionea!a sa propuna un alt plan sin%ur sau impreuna cu unul sau mai multi creditori. /30 Propunerea pri ind intrarea in faliment a debitorului, in procedura %enerala pre a!uta la alin./20 a fi supusa aprobarii adunarii %enerale a creditorilor la prima sedinta a acesteia. /50 In ca!ul in care raportul administratorului $udiciar a face propunerea de intrare in faliment, $udecatorul#sindic a dispune, in termen de 3 !ile de la primirea raportului, publicarea unui anunt referitor la raport in 8uletinul procedurilor de insol enta, cu indicarea datei adunarii creditorilor, intr#un termen de ma1imum 10 !ile de la e1pirarea termenului pre a!ut la art.62 alin./10 lit.e0, la care a supune otului adunarii creditorilor propunerea administratorului $udiciar si punctul de edere al comitetului creditorilor asupra acesteia. /60 7dministratorul $udiciar a asi%ura posibilitatea consultarii raportului pre a!ut la alin./10 la sediul sau, pe c4eltuiala solicitantului. O copie de pe raport a fi depusa la %refa tribunalului si la re%istrul comertului sau, dupa ca!, la re%istrul in care este inmatriculat debitorul si a fi comunicata debitorului. Art. #( /10 In cadrul sedintei adunarii creditorilor pre a!ute la art.59 alin./30, administratorul $udiciar ii a informa pe creditorii pre!enti despre oturile alabile primite in scris cu pri ire la propunerea de intrare in faliment a debitorului in procedura %enerala. /20 7dunarea creditorilor a aproba propunerea administratorului $udiciar, pre a!uta la art.59 alin./20 prin otul titularilor a cel putin doua treimi din creantele pre!ente la ot. Indiferent de re!ultatul otului, propunerea nu a fi aprobata in ca!ul in care unul sau mai multi creditori, detinand impreuna peste 20A din creantele cuprinse in tabelul preliminar, isi anunta intentia de a depune, in termenul le%al, un plan de reor%ani!are a debitorului. /30 In ca!ul aprobarii de catre adunarea creditorilor a propunerii administratorului $udiciar pre a!ute la art.59 alin./20, $udecatorul#sindic a decide, prin sentinta, intrarea in faliment a debitorului, in conditiile art.10- alin./10 lit.". /30 Pre ederile alin./10#/30 nu se aplica pentru raportul pre a!ut la art.59 alin./20, in ca!ul in care, pana la data sedintei adunarii creditorilor de aprobare a raportului pre a!ut la alin./10, a fost admis un plan de reor%ani!are de catre $udecatorul#sindic. !ectiunea 3 - Pri)ele )asuri Art. #1 /10 In urma desc4iderii procedurii, administratorul $udiciar a trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art.2+ alin./10 lit.c0 ori, dupa ca!, in conditiile art.32 alin./20, debitorului si oficiului :e%istrului comertului sau, dupa ca!, re%istrului societatilor a%ricole sau altor re%istre unde debitorul este inmatriculat,inre%istrat, pentru efectuarea mentiunii. /20 "aca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au repre!entanti in tara, notificarea a fi trimisa acestora din urma. /30 9otificarea pre a!uta la alin./10 se reali!ea!a conform pre ederilor 6odului de procedura ci ila si se a publica, totodata, pe c4eltuiala a erii debitorului, intr#un !iar de lar%a circulatie si in 8uletinul procedurilor de insol enta. Art. #2 /10 9otificarea a cuprinde' a0 termenul#limita de depunere, de catre creditori, a opo!itiilor la sentinta de desc4idere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor, in conditiile art.32 alin./10, precum si termenul de solutionare a opo!itiilor, care nu a depasi 10 !ile de la data e1pirarii termenului de depunere a acestora2 b0 termenul#limita pentru inre%istrarea cererii de admitere a creantelor asupra a erii debitorului, care a fi de ma1imum 60 de !ile de la desc4iderea procedurii, precum si cerintele pentru ca o creanta inre%istrata sa fie considerata alabila2 c0 termenul de erificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor, care nu a depasi 30 de !ile pentru procedura %enerala sau, respecti , 15 !ile, in ca!ul procedurii simplificate, de la e1pirarea

termenului pre a!ut la lit.b02 d0 termenul de definiti are a tabelului creantelor, care nu a depasi 30 de !ile in ca!ul procedurii %enerale si, respecti , 15 !ile in ca!ul procedurii simplificate, de la e1pirarea termenului corespun!ator fiecarei proceduri, pre a!ut la lit.c02 e0 locul, data si ora primei sedinte a adunarii creditorilor, care a a ea loc in ma1imum 5 !ile de la e1pirarea termenului pre a!ut la lit.c0. /20 In functie de circumstantele cau!ei si pentru moti e temeinice, $udecatorul#sindic a putea 4otari o ma$orare a termenelor pre a!ute la alin./10 lit.b0, c0 si d0 cu ma1imum 30, 15, respecti 15 !ile. Art. #3 "aca debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau inre%istrarii in re%istrele de publicitate, administratorul $udiciar,lic4idatorul a trimite instantelor, autoritatilor sau institutiilor care tin aceste re%istre o copie de pe sentinta de desc4idere a procedurii, spre a se face mentiune. Art. #4 /10 6u e1ceptia salariatilor ale caror creante or fi inre%istrate de administratorul $udiciar conform e identelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de desc4idere a procedurii, or depune cererea de admitere a creantelor in termenul fi1at in sentinta de desc4idere a procedurii2 cererile de creante or fi inre%istrate intr#un re%istru, care se a pastra la %refa tribunalului. /20 abro%at, O)* nr. 1-3,200+ /30 6ererea de admitere a creantelor trebuie facuta c4iar daca acestea nu sunt stabilite printr#un titlu. /30 6reantele nescadente sau sub conditie la data desc4iderii procedurii or fi admise pro i!oriu la masa credala si or fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura in%aduita de pre!enta le%e. /50 5unt considerate sub conditie si acele creante care pot fi alorificate impotri a debitorului numai dupa e1ecutarea unui co#debitor principal. Art. # /10 6ererea a cuprinde' numele,denumirea creditorului, domiciliul,sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu pri ire la e entualele drepturi de preferinta sau %arantii. /20 .a cerere or fi ane1ate documentele $ustificati e ale creantei si ale actelor de constituire de %arantii. /30 Posesorii de titluri de aloare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului $udiciar restituirea titlurilor ori%inale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. 7dministratorul $udiciar a face mentiunea pe ori%inal despre pre!entarea acestora. Ori%inalele or fi pre!entate din nou la orice repartitie de sume intre creditori, precum si la e1ercitarea otului in adunarea creditorilor. Art. ## /10 >oate creantele or fi supuse procedurii de erificare pre a!ute de pre!enta le%e, cu e1ceptia creantelor constatate prin titluri e1ecutorii. /20 9u sunt supuse acestei proceduri creantele bu%etare re!ultand dintr#un titlu e1ecutoriu necontestat in termenele pre a!ute de le%i speciale. /30 >oate creantele pre!entate pentru a fi admise si inre%istrate la %refa tribunalului or fi pre!umate alabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor, administratorul $udiciar sau creditori. Art. #$ /10 7dministratorul $udiciar a proceda de indata la erificarea fiecarei cereri si a documentelor depuse si a efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili le%itimitatea, aloarea e1acta si prioritatea fiecarei creante. /20 In ederea indeplinirii atributiei pre a!ute la alin./10, administratorul $udiciar a putea solicita e1plicatii de la debitor, a putea sa poarte discutii cu fiecare creditor, solicitandu#i, daca considera necesar, informatii si documente suplimentare. Art. #% 6reantele ne%arantate si partile ne%arantate ale creantelor %arantate care nu sunt scadente la data inre%istrarii cererii de admitere or fi inscrise in tabelul de creante cu intrea%a lor aloare, insa, in cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creante se a face cu respectarea dispo!itiilor art.125. Art. #' /10 6reantele constand in obli%atii care nu au fost calculate in aloare monetara sau a caror aloare este supusa modificarii or fi calculate de catre administratorul $udiciar,lic4idator si inscrise in tabelul de creante cu aloarea nominala pe care o a eau la data desc4iderii procedurii. ?udecatorul#sindic a decide asupra oricarei contestatii impotri a calculului facut de administrator pentru astfel de creante. /20 6reantele e1primate sau consolidate in aluta or fi inre%istrate la aloarea lor in lei, la cursul 8ancii 9ationale a :omaniei e1istent la data desc4iderii procedurii. Art. $( O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari a fi inscrisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu aloarea nominala, pana a fi complet acoperita. 9ici o reducere a sumei creantei pre a!ute in tabelul de creante nu a fi facuta in reunul dintre tabelele de creante ale debitorilor, pana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut, in numerar sau in bunuri. "aca totalul sumelor distribuite creditorului, in toate actiunile cu debitorii, a depasi totalul sumei care ii este datorata, acesta a trebui sa restituie sumele primite in plus, care or fi reinscrise ca fonduri in a erea debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le#a platit peste ceea ce era datorat. Art. $1 /10 )n creditor care, inainte de inre%istrarea unei cereri de admitere, a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fide$usor al debitorului poate a ea creanta inscrisa in tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a incasat#o inca. /20 )n codebitor sau un fide$usor, care este indreptatit la restituire ori la despa%ubire din partea debitorului pentru suma platita, a fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit#o creditorului. In acest ca!, creditorul comun are dreptul

de a cere sa i se plateasca, pana la ac4itarea inte%rala a creantei sale, cota cu enita codebitorului sau fide$usorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neac4itata. /30 6odebitorul sau fide$usorul debitorului, care pentru asi%urarea re%resului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de %arantie, concura la masa credala, pentru a face posibila reali!area %arantiei sale, dar pretul obtinut din an!area bunurilor %re ate a fi atribuit creditorului, sca!andu#se din suma ce este datorata. Art. $2 /10 6a re!ultat al erificarilor facute, administratorul $udiciar,lic4idatorul a intocmi si a inre%istra la tribunal un tabel preliminar cuprin!and toate creantele impotri a a erii debitorului, preci!and ca sunt' c4iro%rafare, %arantate, cu prioritati, sub conditie sau nescadente si aratand pentru fiecare numele,denumirea creditorului, suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul $udiciar. /20 .a creantele %arantate se or arata titlul din care i! oraste %arantia, ran%ul acesteia si moti ele pentru care creantele au fost trecute partial in tabel sau au fost inlaturate. /30 >abelul preliminar a fi, totodata, afisat de %refa la usa instantei, intocmindu#se in acest sens un proces# erbal de afisare, si a fi comunicat debitorului. "upa afisare, creditorii inscrisi in tabelul preliminar pot participa la adunarile creditorilor. /30 O data cu afisarea tabelului, administratorul $udiciar,lic4idatorul a trimite de indata notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar sau inlaturate, preci!and totodata si moti ele. Art. $3 /10 "ebitorul, creditorii si orice alta parte interesata or putea sa formule!e contestatii cu pri ire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul $udiciar,lic4idator in tabelul preliminar al creantelor. /20 6ontestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 !ile inainte de data stabilita, prin sentinta de desc4idere a procedurii, pentru definiti area tabelului de creante atat in procedura %enerala, cat si in procedura simplificata. /30 .a termenul stabilit prin sentinta de desc4idere a procedurii pentru definiti area tabelului de creante, $udecatorul# sindic a solutiona deodata, printr#o sin%ura sentinta, toate contestatiile, c4iar daca pentru solutionarea unora ar fi ne oie de administrare de probe2 in acest din urma ca!, $udecatorul#sindic poate sa admita, in tot sau in parte, creantele, in mod pro i!oriu, la masa credala, atat in ceea ce pri este deliberarile, cat si repartitiile. /30 "aca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins, aceasta a participa la repartitiile sumelor obtinute din alorificarea bunurilor ne%re ate de %arantii. /50 "in sumele care s#ar obtine din alorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se a consemna partea ce s#ar cu eni acelei creante. Art. $4 /10 "upa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate, administratorul $udiciar,lic4idatorul a inre%istra, de indata, la tribunal si a a ea %ri$a sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definiti al tuturor creantelor impotri a a erii debitorului, aratand suma, prioritatea si situatia # %arantata sau ne%arantata # a fiecarei creante. /20 "upa inre%istrarea tabelului definiti , numai titularii creantelor inre%istrate in tabelul definiti pot sa participe la otul asupra planului de reor%ani!are sau la orice repartitii de sume in ca! de faliment in procedura simplificata. Art. $ /10 "upa e1pirarea termenului de depunere a contestatiilor, pre a!ut la art.-3 alin./20, si pana la inc4iderea procedurii, orice parte interesata poate face contestatie impotri a trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabel definiti al creantelor, in ca!ul descoperirii e1istentei unui fals, dol sau erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum si in ca!ul descoperirii unor titluri 4otaratoare si pana atunci necunoscute. /20 ?udecarea contestatiei se a face de $udecatorul#sindic, dupa citarea contestatorului, a creditorului care detine creanta contestata, daca acesta nu este c4iar contestatorul, a administratorului $udiciar,lic4idatorului, a membrilor comitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate, dupa ca!. /30 Pana la $udecarea ire ocabila a contestatiei, $udecatorulsindic a putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai pro i!oriu. Art. $# /10 6u e1ceptia ca!ului in care notificarea desc4iderii procedurii s#a facut cu incalcarea dispo!itiilor art.-, titularul de creante anterioare desc4iderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e1pirarea termenului pre a!ut la art.62 alin./10 lit.b0, este deca!ut, cat pri este creantele respecti e, din urmatoarele drepturi' 1. dreptul de a participa si de a ota in cadrul adunarii creditorilor2 2. dreptul de a participa la distribuirile de sume in cadrul reor%ani!arii si falimentului2 3. dreptul de a#si reali!a creantele impotri a debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei $uridice debitoare, ulterior inc4iderii procedurii, sub re!er a ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. /20 "ecaderea a putea fi in ocata oricand, de orice parte interesata, pe cale de actiune sau e1ceptie. !ectiunea 4 - !ituatia unor acte "uridice ale de-itorului Art. $$ >oate actiunile introduse de administratorul $udiciar sau de lic4idator in aplicarea dispo!itiilor pre!entei le%i, inclusi pentru recuperarea creantelor, sunt scutite de ta1e de timbru. Art. $% Masurile pre a!ute in pre!enta sectiune se aplica atat in ca!urile de reor%ani!are $udiciara, cat si in cele de faliment, pre a!ute atat de procedura %enerala, cat si de cea simplificata.

Art. $' 7dministratorul $udiciar sau, dupa ca!, lic4idatorul poate introduce la $udecatorul#sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase inc4eiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anteriori desc4iderii procedurii. Art. %( /10 7dministratorul $udiciar sau, dupa ca!, lic4idatorul poate introduce la $udecatorul#sindic actiuni pentru anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a alorii altor prestatii e1ecutate, reali!ate de debitor prin urmatoarele acte' a0 acte de transfer cu titlu %ratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori desc4iderii procedurii2 sunt e1ceptate sponsori!arile in scop umanitar2 b0 operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste adit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori desc4iderii procedurii2 c0 acte inc4eiate in cei 3 ani anteriori desc4iderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustra%e bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le le!a in orice alt fel drepturile2 d0 acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stin%erea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 120 de !ile anterioare desc4iderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in ca! de faliment al debitorului este mai mica decat aloarea actului de transfer2 e0 constituirea ori perfectarea unei %arantii reale pentru o creanta care era c4iro%rafara, in cele 120 de !ile anterioare desc4iderii procedurii2 f0 platile anticipate ale datoriilor, efectuate in cele 120 de !ile anterioare desc4iderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara desc4iderii procedurii2 %0 actele de transfer sau asumarea de obli%atii efectuate de debitor intr#o perioada de 2 ani anteriori datei desc4iderii procedurii, cu intentia de a ascunde, intar!ia starea de insol enta sau de a frauda o persoana fi!ica sau $uridica fata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente financiare deri ate, inclusi ducerea la indeplinire a unui acord de compensare bilaterala /nettin%0, reali!ate in ba!a unui contract financiar calificat, sau a de enit ulterior debitor, in sensul pre!entei le%i. /20 )rmatoarele operatiuni, inc4eiate in cei 3 ani anteriori desc4iderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi $uridice cu debitorul, or putea, de asemenea, sa fie anulate si prestatiile recuperate, daca sunt in dauna creditorilor' a0 cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20A din capitalul societatii comerciale ori, dupa ca!, din drepturile de ot in adunarea %enerala a asociatilor, atunci cand debitorul este respecti a societate in comandita, respecti o societate a%ricola, in nume colecti sau cu raspundere limitata2 b0 cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un %rup de interes economic2 c0 cu un actionar detinand cel putin 20A din actiunile debitorului ori, dupa ca!, din drepturile de ot in adunarea %enerala a actionarilor, atunci cand debitorul este respecti a societate pe actiuni2 d0 cu un administrator, director sau un membru al or%anelor de supra e%4ere a debitorului, societate cooperati a, societate pe actiuni cu raspundere limitata sau, dupa ca!, societate a%ricola2 e0 cu orice alta persoana fi!ica ori $uridica, detinand o po!itie dominanta asupra debitorului sau a acti itatii sale2 f0 cu un coindi i!ar asupra unui bun comun. Art. %1 /10 7ctiunea pentru anularea actelor frauduloase inc4eiate de debitor in dauna creditorilor, precum si pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se refera art. -9 si art. +0, poate fi introdusa de administratorul $udiciar,lic4idator in termen de un an de la data e1pirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului pre a!ut la art. 20 alin. /10 lit. b0, dar nu mai tar!iu de 1+ luni de la data desc4iderii procedurii. /20 6omitetul creditorilor poate introduce la $udecatorul#sindic o astfel de actiune, daca administratorul $udiciar,lic4idatorul nu o face. /30 7dministratorul $udiciar,lic4idatorul a putea mentine contractele de credit si a putea, cu acordul co#contractantilor, sa le modifice clau!ele, astfel incat acestea sa asi%ure ec4i alenta iitoarelor prestatii ale debitorului. Modificarile or fi supuse aprobarii comitetului creditorilor, care a a ea in edere daca acestea sunt atat in folosul a erii debitorului, cat si in cel al a erii creditorilor. Art. %2 9u se a putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a acti itatii sale curente. Art. %3 /10 >ertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art.+0, a trebui sa restituie a erii debitorului bunul transferat sau, daca bunul nu mai e1ista, aloarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. /20 >ertul dobanditor, care a restituit a erii debitorului bunul sau aloarea bunului ce#i fusese transferat de catre debitor, a a ea impotri a a erii o creanta de aceeasi aloare, cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna#credinta si fara intentia de a#i impiedica, intar!ia ori insela pe creditorii debitorului. In ca! contrar, tertul dobanditor pierde creanta sau bunul re!ultat din repunerea in situatia anterioara, in fa oarea a erii debitorului. :eaua#credinta a tertului dobanditor trebuie do edita. /30 >ertul dobanditor cu titlu %ratuit de buna#credinta a restitui bunurile in starea in care se %asesc, iar in lipsa acestora, a restitui diferenta de aloare cu care s#a imbo%atit. In ca! de rea#credinta, tertul a restitui, in toate ca!urile, intrea%a aloare, precum si fructele percepute. Art. %4 /10 7dministratorul $udiciar, lic4idatorul sau comitetul creditorilor a putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori aloarea bunului transferat de catre debitor, numai daca subdobanditorul nu a platit aloarea corespun!atoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptul ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. /20 In ca!ul in care subdobanditorul este sot, ruda sau afin pana la %radul al patrulea inclusi al debitorului, se pre!uma relati ca acesta a cunoscut impre$urarea pre a!uta la alin./10. Art. % /10 6ererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se a nota, din oficiu, in re%istrele de publicitate

aferente. /20 O persoana obtinand un titlu sau dobandind o %arantie ori un alt drept real asupra bunului respecti dupa efectuarea unei astfel de notari a a ea titlul sau dreptul sau, conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. /30 "aca sunt indeplinite conditiile art. -9 si art. +0, se instituie o pre!umtie relati a de frauda in dauna creditorilor. Pre!umtia poate fi rasturnata de catre debitor. Fa nu se e1tinde la tertul dobanditor sau sub#dobanditor. /30 Pre!umtia de frauda se pastrea!a si in ca!ul in care, prin abu! de drepturi procesuale, debitorul a intar!iat momentul desc4iderii procedurii pentru a e1pira termenele la care se refera art. -9 si +0. /50 .e%itimarea procesuala acti a in actiunile in anulare re%lementate de art. -9 si +0 apartine administratorului $udiciar si, respecti , lic4idatorului iar, in ca!ul pre a!ut de art. +1 alin. /20, comitetului creditorilor. /60 7u calitate procesuala pasi a in actiunile in anulare pre a!ute de art. -9 si +0 debitorul si, dupa ca!, co#contractantul sau. "ebitorul a fi citat in calitate de parat prin administratorul special. Art. %# /10 In ederea cresterii la ma1imum a alorii a erii debitorului, administratorul $udiciar,lic4idatorul poate sa mentina sau sa denunte orice contract, inc4irierile nee1pirate sau alte contracte pe termen lun%, atata timp cat aceste contracte nu or fi fost e1ecutate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. 7dministratorul $udiciar,lic4idatorul trebuie sa raspunda, in termen de 30 de !ile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa opte!e pentru mentinerea ori denuntarea contractului2 in lipsa unui astfel de raspuns, administratorul $udiciar,lic4idatorul nu a mai putea cere e1ecutarea contractului, acesta fiind socotit denuntat. /20 In ca!ul denuntarii unui contract, o actiune pentru despa%ubiri poate fi introdusa de catre contractant impotri a debitorului. /30 Pe parcursul perioadei de obser atie, cu acordul cocontractantilor, administratorul $udiciar a putea mentine contractele de credit sau a putea sa le modifice clau!ele, astfel incat acestea sa asi%ure ec4i alenta iitoarelor prestatii. Modificarile or fi supuse aprobarii comitetului creditorilor, care a erifica daca ele sunt atat in folosul a erii debitorului, cat si in cel al a erii creditorilor. /30 "aca an!atorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la plata inte%rala a pretului an!arii, an!area a fi considerata e1ecutata de catre an!ator si nu a fi supusa pre ederilor alin./10. /50 )n contract de munca sau de inc4iriere, in calitate de locatar, a putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor le%ale de prea i!. /60 Prin dero%are de la pre ederile .e%ii nr. 53,2003 6odul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in procedura simplificata, precum si in ca!ul intrarii in faliment in procedura %enerala, desfacerea contractelor indi iduale de munca ale personalului debitoarei se a face de ur%enta, de catre lic4idator, fara a fi necesara parcur%erea procedurii de concediere colecti a. .ic4idatorul a acorda personalului concediat doar prea i!ul de 15 !ile lucratoare. /-0 Intr#un contract pre a!and plati periodice din partea debitorului, mentinerea contractului nu il a obli%a pe administratorul $udiciar,lic4idator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare desc4iderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri impotri a debitorului. Art. %$ "aca un bun mobil, andut debitorului si neplatit de acesta, era in tran!it la data desc4iderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispo!itia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui, atunci an!atorul isi poate lua inapoi bunul. In acest ca!, toate c4eltuielile or fi suportate de catre an!ator si el a trebui sa restituie debitorului orice a ans din pret. "aca an!atorul admite ca bunul sa fie li rat, el a putea recupera pretul prin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. "aca administratorul $udiciar,lic4idatorul cere ca bunul sa fie li rat, el a trebui sa ia masuri sa se plateasca din a erea debitorului intre%ul pret datorat in ba!a contractului. Art. %% "aca debitorul este parte intr#un contract cuprins intr#un acord master de nettin%, pre a!and transferul anumitor marfuri, titluri repre!entati e ale marfurilor sau acti e financiare cotate pe o piata re%lementata de marfuri, ser icii si instrumente financiare deri ate, la o anumita data sau intr#o perioada determinata de timp, si scadenta inter ine sau perioada e1pira dupa data desc4iderii procedurii, se a efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturor contractelor cuprinse in acordul master de nettin% respecti , iar diferenta re!ultata a trebui sa fie platita a erii debitorului, daca aceasta este creditoare, si a fi inscrisa in tabelul de creante, daca este o obli%atie a a erii debitorului. Art. %' "aca un comisionar, care detine titluri pentru bunuri ce urmea!a a fi primite ori pentru marfa, de ine subiectul unei cereri introducti e, comitentul a fi indreptatit sa#si ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca aloarea lor sa fie platita de comisionar. Art. '( /10 "aca un debitor detine marfa in calitate de consi%natar sau orice alt bun care apartine altuia la data inre%istrarii cererii introducti e, a e1pirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor sau a respin%erii contestatiei debitorului impotri a acestei cereri, proprietarul a a ea dreptul sa#si recupere!e bunul, in afara de ca!ul in care debitorul are un drept de %arantie alabil asupra bunului. /20 "aca la una dintre datele mentionate la alin./10 marfa nu se afla in posesia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual, proprietarul a fi indreptatit sa aiba creanta inre%istrata in tabelul de creante, cu aloarea pe care marfa o a ea la acea data. "aca debitorul se afla in posesia marfii la acea data, dar a pierdut ulterior posesia, proprietarul poate cere ca intrea%a aloare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. Art. '1 @aptul ca un proprietar al unui imobil inc4iriat este debitor in pre!enta procedura nu a desfiinta contractul de inc4iriere, in afara de ca!ul in care c4iria nu este inferioara c4iriei practicate pe piata. 6u toate acestea, administratorul $udiciar,lic4idatorul poate sa refu!e sa asi%ure prestarea oricaror ser icii datorate de proprietar c4iriasului pe timpul inc4irierii. In acest ca!, c4iriasul poate e acua cladirea si poate sa ceara inre%istrarea creantei sale in tabel sau poate detine in continuare imobilul, sca!and din c4iria pe care o plateste costul ser iciilor datorate de proprietar. "aca c4iriasul ale%e sa continue a detine imobilul, nu a fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel, ci a a ea numai dreptul de a scadea din c4iria pe care o plateste costul ser iciilor datorate de proprietar.

Art. '2 7dministratorul $udiciar,lic4idatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s#a obli%at sa efectue!e anumite ser icii speciali!ate sau cu caracter strict personal, in afara de ca!ul in care creditorul accepta efectuarea prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul $udiciar,lic4idator. Art. '3 /10 "aca un asociat dintr#o societate a%ricola, societate in nume colecti , societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr#o procedura pre a!uta de pre!enta le%e si daca implicarea debitorului intr#o astfel de procedura nu atra%e di!ol area acelei societati, administratorul,lic4idatorul poate cere lic4idarea drepturilor debitorului in acea societate, potri it ultimei situatii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat, daca ceilalti asociati sunt de acord. /20 Pre ederile alin./10 se aplica, in mod corespun!ator, in ca!ul membrilor societatilor cooperati e si ai %rupurilor de interes economic. !ectiunea - Planul

Art. '4 /10 )rmatoarele cate%orii de persoane or putea propune un plan de reor%ani!are in conditiile de mai $os' a0 debitorul, cu aprobarea adunarii actionarilor,asociatilor, in termen de 30 de !ile de la afisarea tabelului definiti de creante, cu conditia formularii, potri it art.2+, a intentiei de reor%ani!are, daca procedura a fost declansata de acesta, si potri it art.33 alin./60, in ca!ul in care procedura a fost desc4isa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori2 b0 administratorul $udiciar, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de !ile de la data afisarii tabelului definiti al creantelor, cu conditia sa#si fi manifestat aceasta intentie pana la otarea raportului pre a!ut la art.59 alin./202 c0 unul sau mai multi creditori care si#au anuntat aceasta intentie pana la otarea raportului pre a!ut la art.59 alin./20, detinand impreuna cel putin 20A din aloarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definiti , in termen de 30 de !ile de la data afisarii tabelului definiti al creantelor. /20 .a cererea oricarei parti interesate, $udecatorul#sindic poate scurta, pentru moti e temeinice, perioadele pre a!ute la alin./10. /30 Planul a putea sa pre ada fie restructurarea si continuarea acti itatii debitorului, fie lic4idarea unor bunuri din a erea acestuia, fie o combinatie a celor doua ariante de reor%ani!are. /30 9u or putea propune un plan de reor%ani!are debitorul care, intr#un inter al de 5 ani anteriori formularii cererilor introducti e, a mai fost subiect al procedurii instituite in ba!a pre!entei le%i si nici debitorul care a fost condamnat definiti pentru falsificare sau pentru infractiuni pre a!ute in .e%ea concurentei nr.21,1996, sau ai carui administratori, directori si,sau asociati au fost condamnati definiti pentru' bancruta frauduloasa, %estiune frauduloasa, abu! de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni pre a!ute in .e%ea concurentei nr.21,1996, in ultimii 5 ani anteriori desc4iderii procedurii. /50 9erespectarea termenelor pre a!ute la alin./10 conduce la decaderea partilor respecti e din dreptul de a depune un plan de reor%ani!are si, ca urmare, la trecerea, din dispo!itia $udecatorului#sindic, la faliment. Art. ' /10 Planul de reor%ani!are a indica perspecti ele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul acti itatii debitorului, cu mi$loacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si a cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusi in ceea ce pri este modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. /20 Planul de reor%ani!are a cuprinde in mod obli%atoriu pro%ramul de plata a creantelor. /30 F1ecutarea planului de reor%ani!are nu a putea depasi 3 ani, socotiti de la data confirmarii. /30 .a recomandarea administratorului $udiciar, dupa trecerea unui termen de cel mult 1+ luni de la confirmarea planului, aceasta perioada a putea fi e1tinsa cu cel mult inca o perioada de un an, daca propunerea este otata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. /50 Planul de reor%ani!are a mentiona' a0 cate%oriile de creante care nu sunt defa ori!ate, in sensul le%ii2 b0 tratamentul cate%oriilor de creante defa ori!ate2 c0 daca si in ce masura debitorul, membrii %rupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colecti si asociatii comanditati din societatile in comandita or fi descarcati de raspundere2 d0 ce despa%ubiri urmea!a a fi oferite titularilor tuturor cate%oriilor de creante, in comparatie cu aloarea estimati a ce ar putea fi primita prin distribuire in ca! de faliment2 aloarea estimati a se a calcula la data propunerii planului. /60 Planul a specifica masurile adec ate pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi' 7. pastrarea, in intre%ime sau in parte, de catre debitor, a conducerii acti itatii sale, inclusi dreptul de dispo!itie asupra bunurilor din a erea sa, cu supra e%4erea acti itatii sale de catre administratorul $udiciar desemnat in conditiile le%ii2 8. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea reali!arii planului si sursele de pro enienta a acestora2 6. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile a erii debitorului catre una sau mai multe persoane fi!ice sau $uridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului2 ". fu!iunea debitorului, in conditiile le%ii2 F. lic4idarea tuturor sau a unora dintre bunurile a erii debitorului, separat sau in bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de a erea debitorului2 @. lic4idarea partiala sau totala a acti ului debitorului in ederea e1ecutarii planului se face potri it art.116#1202 *. modificarea sau stin%erea %arantiilor reale, cu acordarea obli%atorie, in beneficiul creditorului %arantat, a unei %arantii sau protectii ec4i alente, in conditiile pre a!ute la art.39 alin./20 lit.c02 E. prelun%irea datei scadentei, precum si modificarea ratei doban!ii, a penalitatii sau a oricarei alte clau!e din cuprinsul contractului sau a celorlalte i! oare ale obli%atiilor sale2 I. modificarea actului constituti al debitorului, in conditiile le%ii2 ?. emiterea de titluri de aloare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit.6 si ", in conditiile

pre a!ute de .e%ea nr.31,1990 pri ind societatile comerciale si de .e%ea nr.29-,2003 pri ind piata de capital. Pentru inscrierea in plan a unei emisiuni de titluri de aloare este necesar acordul e1pres, in scris, al creditorului care urmea!a sa primeasca titlurile de aloare emise, acord ce se a da inainte de admiterea planului de catre $udecatorul#sindic, in conformitate cu pre ederile art.9+ alin./30. Prin e1ceptie de la pre ederile art.205 alin./20 din .e%ea nr.29-,2003 pri ind piata de capital, operatiunile cuprinse la acest punct sunt considerate operatiuni e1ceptate in sensul art.205 alin./10 din acea le%e2 K. prin dero%are de la pre ederile lit.?, planul de reor%ani!are nu poate pre edea con ersia creantelor bu%etare in titluri de aloare2 .. inserarea in actul constituti al debitorului # persoana $uridica # sau al persoanelor mentionate la lit.6 si " a unor pre ederi' a0 de pro4ibire a emiterii de actiuni fara drept de ot2 b0 de determinare, in ca!ul diferitelor cate%orii de actiuni ordinare, a unei distributii corespun!atoare a otului intre aceste cate%orii2 c0 in ca!ul cate%oriilor de actiuni preferentiale cu di idend prioritar fata de alte cate%orii de actiuni, de re%lementare satisfacatoare a numirii administratorilor repre!entand cate%oriile de actiuni respecti e in ipote!a neonorarii obli%atiei de plata a di idendelor. /-0 Prin dero%are de la pre ederile .e%ii nr.31,1990 pri ind societatile comerciale si ale .e%ii nr.29-,2003 pri ind piata de capital, planul propus de creditori poate pre edea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor,actionarilor debitorului, a actului constituti , daca se indeplinesc cumulati urmatoarele conditii' a0 planul propus de debitor ofera o recuperare mai redusa a creantelor debitorului2 b0 in ca! de faliment, membrilor sau asociatilor,actionarilor debitorului nu li s#ar cu eni nimic din distribuire2 c0 membrii sau asociatii,actionarii debitorului refu!a sa participe la planul propus de creditori. /+0 Inre%istrarea mentiunii in re%istrul comertului a fi solicitata de administratorul $udiciar pe c4eltuiala debitorului, pe ba!a 4otararii de confirmare a planului de reor%ani!are, care se a publica in Monitorul Oficial al :omaniei, Partea a VI#a. Art. '# /10 In ederea administrarii eficiente a procedurii, planul poate desemna o cate%orie separata de creante, compusa numai din acele creante c4iro%rafare care, in sensul art.39 alin./10, apartin furni!orilor fara de care acti itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. .ista acestor creante trebuie confirmata de administratorul $udiciar. /20 Planul a stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei cate%orii distincte, cu e1ceptia ca!ului in care detinatorul unei creante din cate%oria respecti a consimte un tratament mai putin fa orabil pentru creanta sa. Art. '$ 9u se considera modificare a creantei sau a conditiilor de reali!are a acesteia situatia in care planul propus pre ede re enirea la conditiile de reali!are a creantei anterioare sur enirii e enimentelor care au condus la modificarea conditiilor respecti e, cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate scadente ale unui imprumut, la termenele si in conditiile stipulate in contract, care conduce la accelerarea platii intre%ului rest al imprumutului. Art. '% /10 6ate o copie de pe planul propus a fi depusa la %refa tribunalului si la oficiul re%istrul comertului sau, dupa ca!, la re%istrul societatilor a%ricole si a fi comunicata debitorului, prin administratorul special, administratorului $udiciar si comitetului creditorilor. /20 ?udecatorul#sindic a con oca o sedinta, in termen de 20 de !ile de la inre%istrarea planului la tribunal, la care or fi citati cei care au propus planul si persoanele mentionate la alin./10 si in care planul a fi admis sau respins de $udecatorul#sindic, dupa audierea persoanelor citate. /30 ?udecatorul#sindic a putea admite un plan propus de partile le%al indreptatite, care contine toate informatiile pre a!ute de pre!enta le%e. ?udecatorul#sindic poate sa ceara unui practician in insol enta sa#si e1prime o opinie pri ind posibilitatea de reali!are a planului, inainte de admiterea lui. /30 "aca au fost e1primate mai multe intentii de depunere a unor planuri de reor%ani!are, $udecatorul#sindic a fi1a un termen ma1im pana la care acestea pot fi depuse, cu respectarea dispo!itiilor art.-3 alin./20, astfel incat otarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii creditorilor. Art. '' /10 "upa admiterea planului, $udecatorul#sindic a dispune administratorului $udiciar con ocarea adunarii creditorilor si a debitorului intr#un termen cuprins intre 20 si 25 de !ile, dar nu mai inainte de afisarea tabelului definiti al creantelor. /20 ?udecatorul#sindic a dispune administratorului $udiciar, in termen de 5 !ile de la admitere, publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in 8uletinul procedurilor de insol enta, cu indicarea celui care l#a propus, a datei cand se a ota cu pri ire la plan si a faptului ca este admisibila otarea prin corespondenta, precum si a datei de confirmare a planului, care nu a depasi 15 !ile de la data e1primarii otului asupra planului. /30 7ctionarii si creditorii cu titluri de aloare la purtator or trebui sa depuna ori%inalele la administrator cu cel putin 5 !ile inainte de data fi1ata pentru e1primarea otului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a ota. /30 "in momentul publicarii, toate partile interesate or fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de e1primare a otului. In toate ca!urile, debitorul a asi%ura posibilitatea consultarii planului la sediul sau, pe c4eltuiala solicitantului. Art. 1(( /10 .a inceputul sedintei de ot, administratorul $udiciar a informa creditorii pre!enti despre oturile alabile primite in scris. /20 @iecare creanta beneficia!a de un drept de ot, pe care titularul acesteia il e1ercita in cate%oria de creante din care face parte creanta respecti a. /30 )rmatoarele creante constituie cate%orii distincte de creante, care otea!a separat' a0 creditorii cu creante %arantate2 b0 creditorii bu%etari2 c0 creditorii c4iro%rafari stabiliti conform art.96 alin./102 d0 ceilalti creditori c4iro%rafari. /30 )n plan a fi socotit acceptat de catre o cate%orie de creante daca in cate%oria respecti a planul este acceptat de catre o ma$oritate absoluta din aloarea creantelor din acea cate%orie.

/50 6ate%oriile care, direct sau indirect, controlea!a, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul, in sensul le%islatiei pietei de capital, pot participa la sedinta, dar pot ota cu pri ire la plan doar in ca!ul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in ca!ul falimentului. Art. 1(1 /10 .a data stabilita, un plan a fi confirmat de catre $udecatorul#sindic, daca sunt intrunite cumulati urmatoarele conditii' 7. cel putin $umatate plus una din cate%oriile de creante mentionate in pro%ramul de plati, dintre cele mentionate la art.100 alin./30, accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre cate%oriile defa ori!ate sa accepte planul2 8. in ca!ul in care sunt doar doua cate%orii, planul se considera acceptat in ca!ul in care cate%oria cu aloarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul2 6. fiecare cate%orie defa ori!ata de creante care a respins planul a fi supusa unui tratament corect si ec4itabil prin plan. /20 >ratament corect si ec4itabil e1ista atunci cand sunt indeplinite cumulati urmatoarele conditii' a0 nici una dintre cate%oriile care respin% planul si nici o creanta care respin%e planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in ca!ul falimentului2 b0 nici o cate%orie sau nici o creanta apartinand unei cate%orii nu primeste mai mult decat aloarea totala a creantei sale2 c0 in ca!ul in care o cate%orie defa ori!ata respin%e planul, nici o cate%orie de creante cu ran% inferior cate%oriei defa ori!ate neacceptate, astfel cum re!ulta din ierar4ia pre a!uta la art.100 alin./30, nu primeste mai mult decat ar primi in ca!ul falimentului. /30 "oar un sin%ur plan de reor%ani!are a fi confirmat. /30 6onfirmarea unui plan de reor%ani!are impiedica propunerea, admiterea, otarea sau confirmarea oricarui alt plan. Art. 1(2 /10 6and sentinta care confirma un plan intra in i%oare, acti itatea debitorului este reor%ani!ata in mod corespun!ator2 creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este pre a!ut in plan. In ca!ul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sau a unei e1ecutari silite, planul confirmat a fi socotit ca o 4otarare definiti a si ire ocabila impotri a debitorului. Pentru e1ecutarea silita a acestor creante, calitatea de titlu e1ecutoriu o a a ea sentinta de confirmare a planului. /20 6reditorii conser a actiunile lor, pentru intrea%a aloare a creantelor, impotri a codebitorilor si a fide$usorilor debitorului, c4iar daca au otat pentru acceptarea planului. /30 "aca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, in conditiile art.93, a e1pirat, $udecatorul#sindic a dispune inceperea de indata a procedurii falimentului, in conditiile art.10- si urmatoarele. /30 :emuneratiile persoanelor an%a$ate in temeiul art.10, art.19 alin./20, art.23, 23 si al art.9+ alin./30 si alte c4eltuieli administrati e or fi ac4itate la momentul pre a!ut, dupa ca!, de le%e, cu e1ceptia ca!urilor in care partile interesate ar accepta, in scris, alte termene de plata. Planul trebuie sa preci!e!e in pro%ramul de plati cum a fi asi%urata aceasta plata. /50 Plata a putea fi facuta trimestrial, pe ba!a de acte le%ale. !ectiunea # - Reorganizarea Art. 1(3 /10 In urma confirmarii unui plan de reor%ani!are, debitorul isi a conduce acti itatea sub supra e%4erea administratorului $udiciar si in conformitate cu planul confirmat, pana cand $udecatorul#sindic a dispune, moti at, fie inc4eierea procedurii insol entei si luarea tuturor masurilor pentru reinsertia debitorului in acti itatea comerciala, fie incetarea reor%ani!arii si trecerea la faliment, in conditiile art.10- si urmatoarele. /20 Pe parcursul reor%ani!arii, debitorul a fi condus de administratorul special, sub supra e%4erea administratorului $udiciar. 7ctionarii, asociatii si membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a inter eni in conducerea acti itatii ori in administrarea a erii debitorului, cu e1ceptia si in limita ca!urilor e1pres si limitati pre a!ute de le%e si in planul de reor%ani!are. /30 "ebitorul a fi obli%at sa indeplineasca, fara intar!iere, sc4imbarile de structura pre a!ute in plan. Art. 1(4 Prin e1ceptie de la dispo!itiile art.3+, $udecatorul#sindic poate, la cererea furni!orului, sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca, drept conditie pentru indatorirea furni!orului de a#i presta ser iciile sale in timpul desfasurarii procedurii pre a!ute in pre!enta sectiune. O astfel de cautiune nu a putea depasi 30A din costul ser iciilor prestate debitorului si neac4itate ulterior desc4iderii procedurii. Art. 1( /10 "aca debitorul nu se conformea!a planului sau desfasurarea acti itatii aduce pierderi a erii sale, administratorul $udiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special poate solicita oricand $udecatorului#sindic sa aprobe intrarea in faliment, in conditiile art.10- si urmatoarele. /20 Inre%istrarea cererii mentionate la alin./10 nu suspenda continuarea acti itatii debitorului pana cand $udecatorul#sindic nu 4otaraste asupra ei, prin inc4eiere. Art. 1(# /10 "ebitorul, prin administratorul special, sau, dupa ca!, administratorul $udiciar a trebui sa pre!inte, trimestrial, rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a a erii debitorului. )lterior aprobarii de catre comitetul creditorilor, rapoartele or fi inre%istrate la %refa tribunalului, iar debitorul sau, dupa ca!, administratorul $udiciar a notifica aceasta tuturor creditorilor, in ederea consultarii rapoartelor. /20 "e asemenea, administratorul $udiciar a pre!enta si situatia c4eltuielilor efectuate pentru bunul mers al acti itatii, in ederea recuperarii acestora, potri it art.102 alin./30, care a fi a i!ata de catre comitetul creditorilor. /30 In termen de 5 !ile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin./10, comitetul creditorilor a putea con oca

adunarea creditorilor pentru a pre!enta masurile luate de debitor si,sau administratorul $udiciar, precum si efectele acestora si sa propuna moti at si alte masuri. !ectiunea $ - /ali)entul Art. 1($ /10 ?udecatorul#sindic a decide, prin sentinta sau, dupa ca!, prin inc4eiere, in conditiile art.32, intrarea in faliment in urmatoarele ca!uri' 7. a0 debitorul si#a declarat intentia de a intra in procedura simplificata2 b0 debitorul nu si#a declarat intentia de reor%ani!are sau, la cererea creditorului de desc4idere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insol enta, iar contestatia a fost respinsa de $udecatorul#sindic2 c0 nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reor%ani!are, in conditiile pre a!ute la art.93, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat2 8. debitorul si#a declarat intentia de reor%ani!are, dar nu a propus un plan de reor%ani!are ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat2 6. obli%atiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea acti itatii debitorului in decursul reor%ani!arii sale aduce pierderi a erii sale2 ". a fost aprobat raportul administratorului $udiciar prin care se propune, dupa ca!, intrarea debitorului in faliment, potri it art.53 alin./50 sau art.60 alin./30. /20 Prin 4otararea prin care se decide intrarea in faliment, $udecatorul#sindic a pronunta di!ol area societatii debitoare si a dispune' a0 ridicarea dreptului de administrare al debitorului2 b0 in ca!ul procedurii %enerale, desemnarea unui lic4idator pro i!oriu, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, in conformitate cu criteriile aprobate prin 4otarare a *u ernului2 c0 in ca!ul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lic4idator al administratorului $udiciar, desemnat conform art.19 alin./20 sau art.33, dupa ca!2 d0 termenul ma1im de la intrarea in faliment in cadrul procedurii %enerale, de predare a %estiunii a erii de la debitor,administratorul $udiciar catre lic4idator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa desc4iderea procedurii mentionate la art.36 alin./202 e0 intocmirea de catre administratorul $udiciar si predarea catre lic4idator, in termen de ma1imum 10 !ile de la intrarea in faliment, in cadrul procedurii %enerale, a unei liste cuprin!and numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii in faliment, cu indicarea celor nascute dupa desc4iderea procedurii2 f0 notificarea intrarii in faliment. /30 In ca!ul intrarii in faliment, inc4eierea sau, dupa ca!, sentinta a indica si termenele pre a!ute la art.10+ alin./20 sau, dupa ca!, la art.109 alin./20. /30 "upa intrarea in faliment in procedura %enerala, dispo!itiile art.62#-6 or fi aplicate, daca este necesar, in mod corespun!ator, in ceea ce pri este creantele nascute intre data desc4iderii procedurii si data intrarii in faliment, precum si procedura de admitere a acestora. /50 "ebitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale, stabilite prin declaratia de impo!it pe profit, din profiturile impo!abile obtinute in toata perioada, pana la inc4iderea procedurii de faliment. Art. 1(% /10 In ca!ul intrarii in faliment in procedura %enerala, lic4idatorul a trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor,administratorul $udiciar, mentionata la art.10- alin./20 lit.e0, debitorului si oficiului re%istrului comertului sau, dupa ca!, re%istrului societatilor a%ricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. "ispo!itiile alin./20 si /30 ale art.61 se aplica in mod corespun!ator. /20 9otificarea a cuprinde' a0 termenul#limita pentru inre%istrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin./30, in ederea intocmirii tabelului suplimentar, care a fi de ma1imum 35 de !ile de la data intrarii in faliment, precum si cerintele pentru ca o creanta inre%istrata sa fie considerata alabila2 b0 termenul de erificare a creantelor mentionate la alin./30, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora, care nu a depasi 30 de !ile de la e1pirarea termenului pre a!ut la lit.a02 c0 termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care a fi de cel putin 10 !ile inainte de data stabilita prin inc4eierea de intrare in faliment, pentru definiti area tabelului definiti consolidat2 d0 termenul de intocmire a tabelului definiti consolidat, care nu a depasi 30 de !ile de la e1pirarea termenului pre a!ut la lit.b0. /30 Vor fi supuse erificarii toate creantele asupra a erii debitorului, inclusi cele bu%etare, nascute dupa data desc4iderii procedurii sau, dupa ca!, al caror cuantum a fost modificat fata de tabelul definiti al creantelor sau fata de pro%ramul de plata din planul de reor%ani!are, ca urmare a platilor facute dupa desc4iderea procedurii. /30 6reantele admise in tabelul definiti de creante, in conditiile art.-3 alin./20, nu or mai fi supuse erificarii2 titularii acestor creante or putea sa formule!e contestatii cu pri ire la creantele si drepturile de preferinta trecute de lic4idator in tabelul suplimentar pre a!ut la alin./20 lit.b0. /50 >abelul definiti consolidat a cuprinde totalitatea creantelor admise impotri a a erii debitorului, e1istente la data intrarii in faliment, cu respectarea dispo!itiilor art.110. /60 >itularilor de creante nascute dupa desc4iderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul pre a!ut la alin./20 lit.a0, li se aplica, in mod corespun!ator, pre ederile art.-6. Art. 1(' /10 In ca!ul intrarii in faliment prin procedura simplificata, lic4idatorul a trimite o notificare pri ind intrarea in procedura falimentului si, in ca!ul debitorului persoana $uridica, ridicarea dreptului de administrare si di!ol area acestuia, tuturor creditorilor notificati conform art.61, debitorului si oficiului re%istrului comertului sau, dupa ca!, re%istrului societatilor a%ricole ori re%istrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. In ca!ul in care este $ustificata ma$orarea, in sensul art.62 alin./20, a termenelor de afisare a tabelului preliminar, pre a!ut la art.62

alin./10 lit.c0, si de definiti are a tabelului creantelor pre a!ut la art.62 alin./10 lit.d0, noile termene astfel fi1ate or fi notificate creditorilor. /20 In ca!ul in care, pana la aprobarea propunerii administratorului $udiciar pre a!ute la art.53 alin./30, debitorul aflat in faliment prin procedura simplificata si#a continuat acti itatea, lic4idatorul a notifica, in termen de 5 !ile de la data intrarii in faliment, creditorii detinand creante asupra debitorului, a and prioritate conform dispo!itiilor art.123 pct.2, nascute in perioada de obser atie, solicitandu#le sa inscrie, in termen de 10 !ile de la primirea notificarii, cereri de creanta insotite de documente $ustificati e. 9otificarea a cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar, pre a!ut la art.62 alin. /10 lit.c0, si de definiti are a tabelului creantelor pre a!ut la art.62 alin./10 lit.d0, asa cum au fost cuprinse si in notificarea pre a!uta la art.61 alin./10 sau la alin./10 al pre!entului articol, dupa ca!. "ispo!itiile alin./20 si /30 ale art.61 se aplica in mod corespun!ator. /30 Vor fi supuse erificarii toate creantele asupra a erii debitorului, inclusi cele bu%etare, nascute dupa data desc4iderii procedurii. /30 >itularilor de creante nascute dupa desc4iderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul pre a!ut la alin./20, li se aplica, in mod corespun!ator, pre ederile art.-6. Art. 11( In ca!ul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reor%ani!are, titularii creantelor participa la distribuiri cu aloarea acestora, astfel cum au fost pre!entate in planul confirmat, mai putin cota incasata in cursul reor%ani!arii. Art. 111 *arantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obli%atiilor asumate prin planul de reor%ani!are raman alabile in fa oarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potri it planului de reor%ani!are. Art. 112 /10 6reditorii nu sunt obli%ati sa restituie sumele incasate in cursul reor%ani!arii. /20 7ctele cu titlu %ratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reor%ani!are si intrarea in faliment, sunt nule. /30 6elelalte acte efectuate in inter alul pre a!ut la alin./20, e1ceptandu#le pe cele facute cu respectarea dispo!itiilor art.39 alin./10 si /20 si pe cele permise de planul de reor%ani!are, sunt pre!umate ca fiind in frauda creditorilor si or fi anulate, cu e1ceptia ca!ului in care co#contractantul do edeste buna sa credinta la momentul inc4eierii actului. ,.1. 0asuri pre)ergatoare lic+idarii Art. 113 /10 Vor fi puse sub si%ilii' ma%a!inele, ma%a!iile, depo!itele, birourile, corespondenta comerciala, ar4i a, dispo!iti ele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand a erii debitorului. /20 In situatia pre a!uta la art.55, in entarul bunurilor debitorului se a face dupa obtinerea relatiilor scrise pri ind situatia bunurilor debitorului. "aca in urma demersurilor efectuate conform pre ederilor art.56#5+, administratorul $udiciar nu identifica nici un bun, in entarul se inc4eie pe ba!a comunicarilor scrise transmise de autoritatile rele ante. /30 9u or fi puse sub si%ilii' a0 obiectele care or trebui alorificate de ur%enta, pentru a se e ita deteriorarea lor materiala sau pierderea din aloare2 b0 re%istrele de contabilitate2 c0 cambiile si alte titluri de aloare scadente sau care urmea!a a fi scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care or fi luate de lic4idator pentru a fi incasate sau pentru a efectua acti itatile de conser are cerute2 d0 numerarul pe care lic4idatorul il a depune la banca in contul a erii debitorului. /30 6and debitorul are bunuri si in alte $udete, $udecatorul#sindic a trimite notificari tribunalelor din acele $udete, in ederea si%ilarii de ur%enta a bunurilor. /50 "ocumentele intocmite de alte tribunale, certificand ca si%iliile au fost aplicate, or fi trimise $udecatorului#sindic. /60 In timpul actiunii de si%ilare, lic4idatorul a lua masurile necesare pentru conser area bunurilor. Art. 114 /10 "aca a erea debitorului poate fi in entariata complet intr#o sin%ura !i, lic4idatorul a putea proceda imediat la in entariere, fara a aplica si%iliile. In toate celelalte ca!uri, se a proceda la in entariere in cel mai scurt timp posibil. "ebitorul a trebui sa fie de fata si sa asiste la in entar, daca $udecatorul#sindic dispune astfel. "aca debitorul nu se a pre!enta, el nu a putea contesta datele din in entar. /20 .ic4idatorul, pe masura desfasurarii in entarierii, ia in posesie bunurile, de enind depo!itarul lor $udiciar. Art. 11 /10 In entarul a trebui sa descrie toate bunurile identificate ale debitorului si sa indice aloarea lor apro1imati a la data in entarului. 6u aprobarea comitetului creditorilor, lic4idatorul a an%a$a un e1pert e aluator, pe c4eltuiala a erii debitorului, pentru e aluarea bunurilor atat separat, cat si ca unul sau mai multe ansambluri in stare de functionare, daca este ca!ul. /20 7ctul de in entar a fi semnat de lic4idatorul $udiciar, de debitor, prin administratorul special, iar daca acesta nu participa la in entariere, numai de catre lic4idatorul $udiciar. ,.2. 1.ectuarea lic+idarii Art. 11# /10 .ic4idarea bunurilor din a erea debitorului a fi efectuata de lic4idator sub controlul $udecatorului#sindic. Pentru ma1imi!area alorii a erii debitorului, lic4idatorul a face toate demersurile de e1punere pe piata, intr#o forma adec ata a acestora, c4eltuielile de publicitate fiind suportate din a erea debitorului. /20 .ic4idarea a incepe indata dupa finali!area de catre lic4idator a in entarierii bunurilor din a erea debitorului. 8unurile or putea fi andute in bloc # ca un ansamblu in stare de functionare # sau indi idual. Metoda de an!are a bunurilor, respecti licitatie publica, ne%ociere directa sau o combinatie a celor doua, a fi aprobata de adunarea creditorilor, pe ba!a propunerii lic4idatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. .ic4idatorul a pre!enta si

re%ulamentul de an!are corespun!ator. /30 In ederea e aluarii bunurilor din a erea debitorului, lic4idatorul poate fie sa an%a$e!e in numele debitorului un e aluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, sa utili!e!e un e aluator propriu. F aluatorii trebuie sa fie membri ai 7sociatiei 9ationale a F aluatorilor din :omania, iar e aluarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele internationale de e aluare. /30 8unurile din a erea debitorului or fi e aluate atat in bloc, cat si indi idual. F aluarea in bloc are in edere fie e aluarea totalitatii bunurilor din a erea debitorului, fie e aluarea subansamblurilor functionale. Prin subansamblu functional se intele%e acele bunuri ale debitorului care, impreuna, asi%ura reali!area unui produs finit, de sine statator, sau permit desfasurarea unei afaceri independente. )n subansamblu este considerat functional numai daca are asi%urat accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor Art. 11$ /10 .ic4idatorul a pre!enta comitetului creditorilor un raport care a cuprinde e aluarea bunurilor si metoda de alorificare a acestora si in care se a preci!a daca an!area se a face in bloc sau indi idual ori o combinatie a acestora, prin licitatie publica sau ne%ociere directa sau prin ambele metode. /20 In ca!ul in care se propune an!area in bloc prin ne%ociere directa, lic4idatorul a putea propune, in ba!a ofertelor primite, inceperea ne%ocierii cu unul sau mai multi cumparatori identificati, cu preci!area conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a ne%ocierii, care nu poate fi inferior pretului de e aluare. /30 .ic4idatorul a con oca adunarea %enerala a creditorilor in termen de ma1imum 20 de !ile de la data sedintei comitetului creditorilor, instiintandu#i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului# erbal al sedintei comitetului creditorilor pri ind raportul Art. 11% /10 Imobilele or putea fi andute direct, in urma propunerii lic4idatorului, aprobata de adunarea creditorilor. /20 Propunerea lic4idatorului a trebui sa identifice imobilul, prin situatia de pe teren si prin datele din re%istrele de publicitate imobiliara, sa arate sarcinile de care este %re at si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care, in ca! de aprobare a an!arii, sunt acceptate supraoferte. /30 .ic4idatorul a con oca adunarea creditorilor, in termen de ma1imum 20 de !ile de la data propunerii, notificand propunerea administratorului special, creditorilor cu %arantii reale asupra bunului, titularilor unor drepturi de retentie de orice fel si comitetului creditorilor, supunand otului adunarii creditorilor propunerea de an!are. /30 )lterior aprobarii de catre adunarea creditorilor, an!area a putea fi facuta, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 30 de !ile de la data ultimei publicari facute de lic4idator in !iar a anuntului pri ind conditiile de supraofertare. Art. 11' Valorile mobiliare or fi andute in conditiile .e%ii nr.29-,2003 pri ind piata de capital. Art. 12( /10 .ic4idatorul a inc4eia contracte de an!arecumparare2 sumele reali!ate din an!ari or fi depuse in contul pre a!ut la art.3 alin./20 si recipisele or fi predate $udecatorului#sindic. /20 "aca an!area acti elor se a face prin licitatie publica, procesul# erbal de ad$udecare semnat de lic4idatorul $udiciar constituie titlu de proprietate si a fi inscris, in ca!ul imobilelor, in re%istrele de publicitate imobiliara. ,.3. Distri-uirea su)elor realizate in ur)a lic+idarii Art. 121 /10 @ondurile obtinute din an!area bunurilor din a erea debitorului, %re ate, in fa oarea creditorului, de ipoteci, %a$uri sau alte %arantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, or fi distribuite in urmatoarea ordine' 1. ta1e, timbre si orice alte c4eltuieli aferente an!arii bunurilor respecti e, inclusi c4eltuielile necesare pentru conser area si administrarea acestor bunuri, precum si plata remuneratiilor persoanelor an%a$ate in conditiile art.10, art.19 alin./20, art.23 si 232 2. creantele creditorilor %arantati, cuprin!and tot capitalul, doban!ile, ma$orarile si penalitatile de orice fel, precum si c4eltuielile. /20 In ca!ul in care sumele reali!ate din an!area acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intre%ime a respecti elor creante %arantate, creditorii or a ea, pentru diferenta, creante c4iro%rafare care or eni in concurs cu cele cuprinse in cate%oria corespun!atoare, potri it naturii lor, pre a!ute la art.123, si or fi supuse dispo!itiilor art.31. "aca dupa plata sumelor pre a!ute la alin./10 re!ulta o diferenta in plus, aceasta a fi depusa, prin %ri$a lic4idatorului, in contul a erii debitorului. /30 )n creditor cu creanta %arantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea an!arii bunului supus %arantiei lui. 5umele primite din acest fel de distribuiri or fi sca!ute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin an!area bunului supus %arantiei sale, daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus %arantiei sale ar fi fost andut anterior distribuirii. Art. 122 /10 .a fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lic4idarii si cuprinse intr#un pro%ram de administrare a lic4idarii care trebuie intocmit in 30 de !ile de la numire, lic4idatorul a pre!enta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lic4idare si din incasarea de creante si un plan de distribuire intre creditori. :aportul a pre edea si plata remuneratiei sale si a celorlalte c4eltuieli pre a!ute la art.123 pct.1. /1C10 :aportul asupra fondurilor obtinute din lic4idare si din incasarea de creante a cuprinde, cel putin, urmatoarele' a0 soldul aflat in contul de lic4idare dupa ultima distribuire2 b0 incasarile efectuate de catre lic4idator din alorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor2 c0 cuantumul doban!ilor sau al altor enituri de care beneficia!a a erea debitorului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor e1istente in a erea debitoarei2 d0 totalul sumelor aflate in contul de lic4idare. /1C20 Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obli%atoriu urmatoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea'

a0 a$ustarile aduse tabelului definiti de creante2 b0 sumele distribuite de$a2 c0 sumele ramase dupa a$ustarea tabelului definiti si distribuirile efectuate de$a2 d0 sumele ce fac obiectul distribuirii2 e0 sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii /20 Pentru moti e temeinice, $udecatorul#sindic poate prelun%i cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de pre!entare a raportului si a planului de distribuire. Planul de distribuire a fi inre%istrat la %refa tribunalului si lic4idatorul a notifica aceasta fiecarui creditor. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire or fi afisate la usa tribunalului. /30 6omitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la raport si la plan, in termen de 15 !ile de la afisare. O copie de pe contestatie se comunica, de ur%enta, lic4idatorului. /30 In termen de 20 de !ile de la afisare, $udecatorul#sindic a tine cu lic4idatorul, cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care a solutiona deodata, prin sentinta, toate contestatiile. Art. 123 6reantele or fi platite, in ca!ul falimentului, in urmatoarea ordine' 1. ta1ele, timbrele sau orice alte c4eltuieli aferente procedurii instituite prin pre!enta le%e, inclusi c4eltuielile necesare pentru conser area si administrarea bunurilor din a erea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor an%a$ate in conditiile art.10, art.19 alin./20, art.23, 23 si ale art.9+ alin./30, sub re!er a celor pre a!ute la art.102 alin./302 2. creantele i! orate din raportul de munca2 3. creantele repre!entand creditele, cu doban!ile si c4eltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa desc4iderea procedurii, precum si creantele re!ultand din continuarea acti itatii debitorului dupa desc4iderea procedurii2 3. creantele bu%etare2 5. creantele repre!entand sumele datorate de catre debitor unor terti, in ba!a unor obli%atii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asi%urarii mi$loacelor de e1istenta2 6. creantele repre!entand sumele stabilite de $udecatorulsindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fi!ica2 -. creantele repre!entand credite bancare, cu c4eltuielile si doban!ile aferente, cele re!ultate din li rari de produse, prestari de ser icii sau alte lucrari, precum si din c4irii2 +. alte creante c4iro%rafare2 9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta' a0 creditele acordate persoanei $uridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10A din capitalul social, respecti din drepturile de ot in adunarea %enerala a asociatilor, ori, dupa ca!, de catre un membru al %rupului de interes economic2 b0 creantele i! orand din acte cu titlu %ratuit. Art. 124 5umele de distribuit intre creditori in acelasi ran% de prioritate or fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art.10+ alin./20 lit.d0. Art. 12 /10 >itularilor de creante dintr#o cate%orie li se or putea distribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din cate%oria ierar4ic superioara, potri it ordinii pre a!ute la art.123. /20 In ca!ul insuficientei sumelor necesare acoperirii alorii inte%rale a creantelor cu acelasi ran% de prioritate, titularii acestora or primi o cota falimentara, repre!entand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in cate%oria creantelor respecti e. Art. 12# In ca!ul in care bunurile care alcatuiesc a erea unui %rup de interes economic ori a unei societati in nume colecti sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata creantelor inre%istrate in tabelul definiti consolidat al creantelor, impotri a %rupului sau a societatii, $udecatorul#sindic a autori!a e1ecutarea silita, in conditiile le%ii, impotri a asociatilor cu raspundere nelimitata sau, dupa ca!, a membrilor, pronuntand o sentinta definiti a si e1ecutorie, care a fi pusa in e1ecutare de lic4idator, prin e1ecutor $udecatoresc. Art. 12$ 6u oca!ia distribuirilor partiale, urmatoarele sume or fi pro i!ionate' 1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei conditii suspensi e care nu s#a reali!at inca2 2. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtator si care au ori%inalele titlurilor, dar nu le#au pre!entat2 3. sume proportionale datorate creantelor admise pro i!oriu2 3. re!er ele destinate sa acopere c4eltuielile iitoare ale a erii debitorului. Art. 12% Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat definiti de creante, carora li s#au alocat sume numai partial sau cu creante sub conditie suspensi a si care au luat parte la distribuire, sumele cu enite or fi pastrate la banca, intr#un cont special de depo!it, pana ce situatia lor a fi lamurita. Art. 12' /10 "upa ce bunurile din a erea debitorului au fost lic4idate, lic4idatorul a supune $udecatorului#sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale2 copii de pe acestea or fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si or fi afisate la usa tribunalului. ?udecatorul#sindic a con oca adunarea creditorilor in termen de ma1imum 30 de !ile de la afisarea raportului final. 6reditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 !ile inainte de data con ocarii. /20 .a data sedintei, $udecatorul#sindic a solutiona, prin inc4eiere, toate obiectiunile la raportul final, il a aproba sau a dispune, daca este ca!ul, modificarea corespun!atoare a acestuia. /30 6reantele care la data inre%istrarii raportului final or fi inca sub conditie nu or participa la ultima distribuire.

Art. 13( "upa ce $udecatorul#sindic aproba raportul final al lic4idatorului, acesta a trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din a erea debitorului. @ondurile nereclamate in termen de 90 de !ile de catre cei indreptatiti la acestea or fi depuse de catre lic4idator la banca, in contul a erii debitorului, iar e1trasul de cont, la tribunal. 7cestea or putea fi folosite in conditiile art.3 alin./30. !ectiunea % - Inc+iderea procedurii Art. 131 In orice stadiu al procedurii pre a!ute de pre!enta le%e, daca se constata ca nu e1ista bunuri in a erea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi c4eltuielile administrati e si niciun creditor nu se ofera sa a anse!e sumele corespun!atoare, $udecatorul#sindic a da o sentinta de inc4idere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din re%istrul in care este inmatriculat. Art. 132 /10 O procedura de reor%ani!are prin continuarea acti itatii sau lic4idare pe ba!a de plan a fi inc4isa, prin sentinta, in urma indeplinirii tuturor obli%atiilor de plata asumate in planul confirmat. "aca o procedura incepe ca reor%ani!are, dar apoi de ine faliment, aceasta a fi inc4isa in conformitate cu dispo!itiile alin./20. /20 O procedura de faliment a fi inc4isa atunci cand $udecatorul#sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din a erea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urma unei cereri a lic4idatorului, $udecatorul#sindic a pronunta o sentinta, inc4i!and procedura, iar in ca!ul persoanelor $uridice dispunand si radierea acestora. Art. 133 "aca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facute, $udecatorul#sindic a pronunta o sentinta de inc4idere a procedurii de faliment si de radiere a debitorului din re%istrul in care este inmatriculat' a0 c4iar inainte ca bunurile din a erea debitorului sa fi fost lic4idate in intre%ime, in ca!ul in care toti asociatii persoanei $uridice sau persoana fi!ica, dupa ca!, solicita acest lucru in termen de 30 de !ile de la notificarea lic4idatorului facuta administratorului special, urmand ca bunurile sa treaca in proprietatea indi i!a a asociatilor,actionarilor, corespun!ator cotelor de participare la capitalul social2 b0 in toate celelalte ca!uri, procedura se inc4ide numai dupa lic4idarea completa a acti ului, e entualele sume re!iduale ultimei distribuiri urmand a fi depuse intr#un cont la dispo!itia asociatilor sau persoanei fi!ice, dupa ca!. Art. 134 /10 In ca!ul procedurii desc4ise in urma formularii cererii introducti e de catre debitor, in conditiile art.32, daca $udecatorul#sindic constata, la e1pirarea termenului pentru inre%istrarea cererilor de admitere a creantelor, ca nu s#a depus nici o cerere, a pronunta o sentinta de inc4idere a procedurii si de re ocare a 4otararii de desc4idere a procedurii. /20 In ca!ul pre a!ut la alin./10, inc4iderea procedurii nu produce efectele pre a!ute la art.13-. 6u toate acestea, operatiunile de administrare, le%al facute asupra a erii debitorului, isi or produce efectele, iar drepturile dobandite pana la re ocare raman neatinse. Art. 13 5entinta de inc4idere a procedurii a fi notificata de $udecatorul#sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului re%istrului comertului sau, dupa ca!, re%istrului societatilor a%ricole unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Art. 13# Prin inc4iderea procedurii, $udecatorul#sindic, administratorul,lic4idatorul si toate persoanele care i#au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilitati cu pri ire la procedura, debitor si a erea lui, creditori, titulari de %arantii, actionari sau asociati. Art. 13$ /10 Prin inc4iderea procedurii de faliment, debitorul persoana fi!ica a fi descarcat de obli%atiile pe care le a ea inainte de intrarea in faliment, insa sub re!er a de a nu fi %asit ino at de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase2 in astfel de situatii, el a fi descarcat de obli%atii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii, cu e1ceptia ca!ului pre a!ut la art.-6 alin./10 pct.3. /20 .a data confirmarii unui plan de reor%ani!are, debitorul este descarcat de diferenta dintre aloarea obli%atiilor pe care le a ea inainte de confirmarea planului si cea pre a!uta in plan. /30 "escarcarea de obli%atii a debitorului nu atra%e descarcarea de obli%atii a fide$usorului sau a codebitorului principal.

Capitolul I2 - Raspunderea )e)-rilor organelor de conducere Art. 13% /10 In ca!ul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispo!itiile art. 59 alin. /10 sunt identificate persoane carora le# ar fi imputabila aparitia starii de insol enta a debitorului, la cererea administratorului $udiciar sau a lic4idatorului, $udecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasi ului debitorului, persoana $uridica, a$uns in stare de insol enta, sa fie suportata de membrii or%anelor de conducere si,sau supra e%4ere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cau!at starea de insol enta a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte' a0 au folosit bunurile sau creditele persoanei $uridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane2 b0 au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei $uridice2 c0 au dispus, in interes personal, continuarea unei acti itati care ducea, in mod adit, persoana $uridica la incetarea de

plati2 d0 au tinut o contabilitate ficti a, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu le%ea2 e0 au deturnat sau au ascuns o parte din acti ul persoanei $uridice ori au marit in mod ficti pasi ul acesteia2 f0 au folosit mi$loace ruinatoare pentru a procura persoanei $uridice fonduri, in scopul intar!ierii incetarii de plati2 %0 in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori. /20 7plicarea dispo!itiilor alin./10 nu inlatura aplicarea le%ii penale pentru faptele care constituie infractiuni. /30 6omitetul creditorilor poate cere $udecatorului#sindic sa fie autori!at sa introduca actiunea pre a!uta la alin./10, daca administratorul $udiciar sau lic4idatorul a omis sa indice, in raportul sau asupra cau!elor insol entei, persoanele culpabile de starea de insol enta a patrimoniului debitorului persoana $uridica, ori daca acesta a omis sa formule!e actiunea pre a!uta de alin./10 si raspunderea persoanelor la care se refera alin./10 ameninta sa se prescrie. /30 In ca! de pluralitate, raspunderea persoanelor pre a!ute la alin. /10 este solidara, cu conditia ca aparitia starii de insol enta sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si#au e1ercitat mandatul sau in care au detinut po!itia care ar fi putut cau!a insol enta. Persoanele in cau!a se pot apara de solidaritate daca, in or%anele cole%iale de conducere ale persoanei $uridice, s#au opus la actele sau faptele care au cau!at insol enta sau au lipsit de la luarea deci!iilor care au cau!at insol enta si au facut sa se consemne!e, ulterior luarii deci!iei, opo!itia lor la aceste deci!ii. Art. 13' 7ctiunea pre a!uta la art.13+ se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cau!at aparitia starii de insol enta, dar nu mai de reme de 2 ani de la data 4otararii de desc4idere a procedurii. Art. 14( 5umele depuse potri it dispo!itiilor art.13+ alin./10 or intra in a erea debitorului si or fi destinate, in ca! de reor%ani!are, completarii fondurilor necesare continuarii acti itatii debitorului, iar in ca! de faliment, acoperirii pasi ului. Art. 141 /10 Odata cu cererea formulata conform art. 13+ alin./10 sau, dupa ca!, art. 13+ alin./30, administratorul $udiciar sau lic4idatorul ori, dupa ca!, comitetul creditorilor, a putea cere $udecatorului#sindic sa instituie masuri asi%uratorii asupra bunurilor din a erea persoanelor urmarite conform art. 13+. @i1area unei cautiuni de 10A din aloarea pretentiilor este obli%atorie. /20 6ererea de masuri asi%uratorii poate fi formulata si ulterior introducerii actiunii pre a!ute la art.13+. Art. 142 /10 F1ecutarea silita impotri a persoanelor pre a!ute la art.13+ alin./10 se efectuea!a de catre e1ecutorul $udecatoresc, conform 6odului de procedura ci ila. /20 "upa inc4iderea procedurii falimentului, sumele re!ultate din e1ecutarea silita or fi reparti!ate de catre e1ecutorul $udecatoresc, in conformitate cu pre ederile pre!entei le%i, in temeiul tabelului definiti consolidat pus la dispo!itia sa de catre lic4idator.

Capitolul 2 - In.ractiuni si contraventii Art. 143 /10 6onstituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste cu inc4isoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardi a, de catre debitorul persoana fi!ica ori de repre!entantul le%al al persoanei $uridice debitoare, a cererii de desc4idere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul pre a!ut la art.2-. /20 6onstituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctionea!a cu pedeapsa de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care' a0 falsifica, sustra%e sau distru%e e identele debitorului ori ascunde o parte din acti ul a erii acestuia2 b0 infatisea!a datorii ine1istente sau pre!inta in re%istrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind sa arsite in frauda creditorilor2 c0 instrainea!a, in frauda creditorilor, in ca! de insol enta a debitorului, o parte din acti e. Art. 144 /10 Infractiunea de %estiune frauduloasa, pre a!uta la art.213 alin./10 din 6odul penal, se pedepseste cu inc4isoare de la 3 la + ani, atunci cand este sa arsita de administratorul $udiciar ori lic4idatorul a erii debitorului, precum si de orice repre!entant sau prepus al acestuia. /20 Infractiunea de %estiune frauduloasa, pre a!uta la art.213 alin./20 din 6odul penal, se pedepseste cu inc4isoare de la 5 la 12 ani, atunci cand este sa arsita de administratorul $udiciar ori lic4idatorul a erii debitorului, precum si de orice repre!entant sau prepus al acestuia, daca fapta nu constituie o infractiune mai %ra a. /30 >entati a infractiunilor pre a!ute la alin./10 si /20 se pedepseste. Art. 14 /10 Insusirea, folosirea sau traficarea de catre administratorul $udiciar ori lic4idatorul a erii debitorului, precum si de orice repre!entant sau prepus al acestuia de bani, alori ori alte bunuri pe care le %estionea!a sau le administrea!a constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inc4isoare de la unu la 15 ani si inter!icerea unor drepturi. /20 In ca!ul in care delapidarea a a ut consecinte deosebit de %ra e, pedeapsa este inc4isoarea de la 10 ani la 20 de ani si inter!icerea unor drepturi. /30 >entati a infractiunilor pre a!ute la alin./10 si /20 se pedepseste.

Art. 14# @apta persoanei care, in nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inre%istrarea unei cereri de admitere a unei creante ine1istente asupra a erii debitorului se pedepseste cu inc4isoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. Art. 14$ :efu!ul debitorului persoana fi!ica sau al administratorului, directorului, directorului e1ecuti sau al repre!entantului le%al al debitorului, persoana $uridica, de a pune la dispo!itie $udecatorului#sindic, administratorului $udiciar sau lic4idatorului, in conditiile pre a!ute la art.35, documentele si informatiile pre a!ute la art.2+ alin./10 lit.a0#f0 sau impiedicarea acestora, cu rea#credinta, de a intocmi documentatia respecti a se pedepseste cu inc4isoare de la un an la 3 ani sau cu amenda. Art. 14% Infractiunile pre a!ute la art.133#13- se $udeca in prima instanta de tribunal, cu celeritate. Art. 14%31 /10 9erespectarea pre ederilor art. 35 alin. /2C10 constituie contra entie si se sanctionea!a cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei. /20 6onstatarea contra entiei si aplicarea sanctiunii pre a!ute la alin. /10 se fac de catre or%anele de specialitate ale 7%entiei 9ationale de 7dministrare @iscala, din oficiu sau la sesi!area $udecatorului#sindic, a administratorului $udiciar,lic4idatorului sau a oricarei persoane interesate. Veniturile re!ultate din aplicarea sanctiunii pre a!ute la alin. /10 se fac enit la bu%etul de stat. /30 6ontra entiei pre a!ute la alin. /10 ii sunt aplicabile dispo!itiile Ordonantei *u ernului nr. 2,2001 pri ind re%imul $uridic al contra entiilor, aprobata cu modificari si completari prin .e%ea nr. 1+0,2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Capitolul 2I - Dispozitii tranzitorii si .inale Art. 14' "ispo!itiile pre!entei le%i se completea!a, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale 6odului de procedura ci ila, 6odului ci il, 6odului comercial si ale :e%ulamentului /6F0 1.336,2000 referitor la procedurile de insol enta, publicat in ?urnalul Oficial al 6omunitatilor Furopene nr. . 160 din 30 iunie 2000. Art. 1 ( 6uantumul amen!ilor pre a!ute de pre!enta le%e se a modifica periodic, prin 4otarare a *u ernului, in functie de indicele inflatiei. Art. 1 1 Procedura aplicabila re%iilor autonome aflate in stare de insol enta se a stabili prin le%e speciala. Art. 1 2 Orice referire, in actele normati e e1istente, la data intrarii in i%oare a pre!entului act normati , la .e%ea nr.63,1995 pri ind procedura reor%ani!arii $udiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normati mentionat se or considera ca referire, trimitere la pre!enta le%e si,sau la sectiunile corespun!atoare din pre!enta le%e, dupa ca!. Art. 1 3 In toate actele normati e in care fi%urea!a termenul insol abilitate in conte1tul procedurilor de reor%ani!are si de faliment, cu sau fara referire la .e%ea nr.63,1995 pri ind procedura reor%ani!arii $udiciare si a falimentului, se inlocuieste cu aceea de insol enta. Art. 1 4 .a art.2 din .e%ea nr.139,2003 pentru modificarea si completarea .e%ii nr.63,1995 pri ind procedura reor%ani!arii $udiciare si a falimentului, precum si a altor acte normati e cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al :omaniei, Partea I, nr.323 din 12 mai 2003, si in toate actele normati e subsec ente, sinta%ma 8uletinul procedurilor de reor%ani!are $udiciara si faliment a fi inlocuita cu sinta%ma 8uletinul procedurilor de insol enta. Art. 1 abro%at, O)* nr. 1-3,200+ Art. 1 # /10 Pre!enta le%e intra in i%oare la 90 !ile de la data publicarii in Monitorul Oficial al :omaniei, Partea I. /20 6itarea, comunicarea oricaror acte de procedura, a con ocarilor notificarilor prin 8uletinul procedurilor de insol enta, conform art. - din pre!enta le%e, or fi efectuate si potri it 6odului de procedura ci ila pe durata a 6 luni de la data intrarii in i%oare a pre!entei le%i. /30 .a data intrarii in i%oare a pre!entei le%i, .e%ea nr. 63,1995 pri ind procedura reor%ani!arii $udiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al :omaniei, Partea I, nr. 1066 din 1- noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2+2 din .e%ea nr.31,1990 pri ind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al :omaniei, Partea I, nr. 1066 din 1- noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispo!itie contrara se abro%a. 7ceasta le%e a fost adoptata de Parlamentul :omaniei, cu respectarea pre ederilor articolului -5 si ale articolului -6 alineatul /10 din 6onstitutia :omaniei, republicata.