Sunteți pe pagina 1din 18

CAMERA DE COMER I INDUSTRIE PRAHOVA

Curs de perfecionare-Cadru tehnic cu atribuii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor COR 315104

LUCRARE DE ABSOLVIRE

TEMA:
PLAN DE INTERVENIE LA S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

Lector: In . GHINEA COSTIN Cursant: POPESCU GHEORGHE

PLOIETI ! "011 !

CUPRINS :

CAPITOLUL 1 ! D#$% &% '&%n$'(')#*% CAPITOLUL " ! P+#n,+ %n%*#+ #+ ,n'$#$'': 2.1. Planul general; 2.1.1. Aplasarea cladirilor instalatiilor tehnologice si a depo!itelor in incinta; 2.1.2. Caile de acces si de interventie din incinta si adiacente acesteia; 2.1.". #etelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare; 2.1.$. #e!erve de agenti de stingere si de mi%loace de protectie a personalului de interventie; 2.1.&. #etelele si racordurile de alimentare cu energie electrica 'luide combustibile; 2.1.(. #etele de canali!are; 2.2. )ecinatati; CAPITOLUL 3 ! C-n)%.$'# &% -* #n'/#*% 0' &%0(#0,*#*% # 'n$%*1%n$'%' 'n )#/ &% 'n)%n&',: ".1. Conclu!iile privind interventia re!ultatele din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor; ".1.1. #e!istenta la 'oc; ".1.2. *ivelurile riscurilor de incendii pe sectoare; ".1.". Clasele de combustibilitate si periculo!itate ale substantelor 'olosite; ".2. Particularitati tactice de interventie : ".2.1 +vacuarea utili!atorilor ; ".2.2. Locali!area si lichidarea incendiilor : ".2.2.1 ,P-.+/A: ,ncendiu la hala de 'abricatie; ".2.2.2 ,P-.+/A: ,ncendiu la pavilioanele administrative; ".2.". Protectia personalului de interventie; ".2.$. Protectia vecinitatilor; ".2.&. ,nlaturarea e'ectelor negative ma%ore produse de incendiu; ga!e si alte

CAPITOLUL 4 ! 2-*$%+% &% 'n$%*1%n$'% 'n )#/ &% 'n)%n&',: $.1. 0erviciul privat pentru situatii de urgent; $.2. ,nspectoratul pentru 0ituatii de 1rgenta Pompieri 5u!au; $.". Alte 'orte; CAPITOLUL 5 ! S,*0% &% #+'3%n$#*% ), #.# 'n )#/ &% 'n)%n&', %4$%*'-#*% ,n'$#$'': &.1. 0.C. #-6CA#5-* 0.A.; &.2. 0.C. 7#++*.+C8 0.A.; CAPITOLUL 5 ! P+#n,+ ('%)#*%' )-n0$*,)$''6 'n0$#+#$'' $%7n-+- ')% 0#, .+#$(-*3# &% &%.-/'$#*% +# 0)#*#6 .% )#*% 0% 3#*)7%#/# -*' 0% 'n0)*', &#$% .*'1'n&: (.1. 4estinatia spatiilor; (.2. 0upra'ata construita; (.". ,nstalatii utilitare a'erente; (.$. ,nstalatii sistem dispo!itivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata; (.&. *umarul de persoane care utili!ea!a constructia pe nivele; (.(. Caile interioare de acces si evacuare; (.9. 4ispo!itivul de interventie in ca! de incendiu. *eron Lupascu2 3 4etasamentul de

AVI8AT : APROBAT : INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE S.C. GREENWEEE URGENTA 66NERON LUPASCU66 AL INTERNATIONAL S.A. BU8AU 9UDETULUI BU8AU DIRECTOR GENERAL6 INSPECTOR SE26 ................. ................

PLAN DE INTERVENIE

Capitolul 1 - DATE DE IDENTIFICARE


Denumirea operatorului economic: S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. BU8AU Adresa: Com. .intesti 0at -daia 5anului :ud.5u!au Nr. Telefon: ;2"<9111$2; ;""<31;;(;1; ;""<31;;(;2; ;""<31;;(;"; Fax: ;""<31;;(;$; E-mail: o''ice=green>eee.ro; Profilul de acti itate: .ratare deeuri de echipamente electrice i electronice

Capitolul ! - P"AN#" $ENERA" A" #NIT%&II

".1. P+#n,+ %n%*#+ #+ ,n'$:;'' ),.*'n&%: ".1.1. A3.+#0#*%# )+:&'*'+-*6 'n0$#+#;''+-* $%7n-+- ')% <' # &%.-/'$%+-* =n 'n)'n$: -biectivul se a'la in e?travilanul satului -daia 5anului com. .intesti %ud. 5u!au la intersectia drumurilor ce leaga satul -daia 5anului de 4: 2;" de 5u!au 3 0meeni !ona de unitati economice @ plat'orma industriala A cu o supra'ata totala de 1;.9B& mp. Acesta se invecinea!a pe tot conturul cu 0C 7reentech 0A. Pe toata supra'ata !onei invecinate se des'asoara activitati industriale @ 'abrica de saci impletiti din PP colectare depo!itare P+.A. Colosirea aleilor carosabile invecinate 7reenD+++ ,nternational a'late in proprietatea 0C 7reentech 0A este reglementata de parti prin acord notarial. 4ispunerea constructiilor este reali!ata pe laturile de nord si est ale terenului con'orm planului de situatie plat'orma de parcare este adiacenta aleii de incinta situata la sudul proprietatii . 4e asemenea e?ista plat'orme carosabile ce sunt 'olosite preponderent pentru accesul si manipularea autovehiculelor @cu materialele ce se vor prelucra dar si cu produsele 'initeA dar si pentru parcarea autoturismelor E apro?imativ 1( locuri ; !ona este situata catre est3ul plat'ormei. .oate laturile plat'ormei sunt racordate la drumurile perimetrale din incinta. 0unt de asemenea preva!ute spatii ver!i @ga!on peisagerA si plantati copaci @ in !ona de est adiacenta parcarii A. -biectivul este compus din: 8ala de productie camere tehnologice pavilion administrativ @birouriA si 'unctiuni cone?e; sala de mese vestiare centrala termica grupuri sanitare.

8ala de productie are o arie construita de ("19 1; m2 arie des'asurata (9<B.;; m2 cu un volum total de (< ;;; m". #egimul de inaltime al constructiei este PF1. ,n hala de productie sunt amplasate urmatoarele linii tehnologice: 3linie pentru tratarea aparatelor 'rigori'ice si a aparatelor de aer conditionat 3linie pentru tratarea aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni 3linie pentru de!asamblarea manuala a televi!oarelor si monitoarelor 3linie pentru de!asamblarea manuala a masinilor de spalat 3linie pentru tratarea cablurilor electrice ".1.". C:'+% &% #))%0 <' &% 'n$%*1%n;'% &'n 'n)'n$# <' #&'#)%n$% #)%0$%'# -biectivul este deservit de alei carosabile betonate de incinta ce 'ac legatura prin drumul -daia 5anului E Cerma Crasinu cu drumul 4: 2;" d 5u!au E 0meeni. Ambele drumuri au cate o banda pe sens. 4rumul 4: 2;" d 5u!au 3 0meeni are sistem rutier cu strat de u!ura as'altic iar cel spre -daia 5anului beton de la intersectie pana in incinta 0.C. 7reentech 0.A si apoi macadam. Accesul pietonal cat si auto se reali!ea!a pe traseul 5u!au3Cerma Crasinu. Caile de rulare din interiorul incintei vor 'i continue si in permanenta libere pentru interventia autospecialelor de pompieri. ,n interiorul constructiei accesul se poate reali!a prin usi la parter si scari la eta%. 1sile sunt pline si incombustibile respectand prevederile normativului P 11<G1BBB si au urmatoarele dimensiuni ; 3 $.;;?$.;;ml 3 & buc. 31.;;?2 1;ml 3 B buc. Autospecialele de interventie au asigurat accesul la toate laturile constructiei respectandu3se prevederile *ormativului P11<G1BBB. Acestea se pot deplasa la 'ata locului pe soseaua 5u!au3Cerma Crasinu accesele 'iind reali!ate si marcate con'orm 0.A0 2B9G2 asigurand o latime de ( ml care satis'ace gabaritul autospecialelor de interventie con'orm planului de situatie incadrandu3se in prevederile Art.&.B." din *ormativ P 11<G1BBB. ".1.3. R%;%+%+% <' 0,*0%+% .*-.*'' &% #+'3%n$#*% ), #.# <' #+$% 0,>0$#n;% 0$'n :$-#*% Alimentarea cu apa potabila mena%era si pentru incendiu a obiectivului se 'ace de la re!erva de apa e?istenta pe plat'orma industriala 'ormata dintr3un re!ervor de 2B;m2 ce se alimentea!a din doua puturi 'orate cu a%utorul unei statii de pompare 7rund'os care asigura debitul presiunea si cantitatea de apa necesara 'unctionarii hidrantilor de incendiu. #e!ervorul de pe plat'orma Crasinu este suprateran acoperit asigurandu3se ast'el o temperatura iarna peste limita de inghet a apei indi'erent de temperatura e?terioara. 0tatia de pompare este echipata cu 2 pompe 7rund'os @una in 'unctiune si cealalta de re!ervaA cu H I (; mcGh @ 1( (9 lGsA && mCA su'iciente pentru reali!area debitului si compensarea pierderilor de presiune din retea. Pentru stingerea unui incendiu este necesara si su'icienta 'unctionarea simultana a 2 hidranti e?teriori cu un debit insumat de 1( lGs. #eteaua se compune din conducte din P+ @4n1;;A montate subteran la adancime de minim ; <& m @adancimea minima de inghet pentru %ud. 5u!auA si $ hidranti 4n<; @in a'ara de cei e?istenti pe plat'ormaA subterani complet echipati amplasati ast'el incat sa respecte conditiile: 323( metri de la bordura partii carosabile 3minim & metri de !idurile cladirii. ,mbinarile sunt e?ecutate cu 'itinguri de etansare prin compresiune. La interior este reli!ata o retea inelara interioara de incendiu din conducta metalica cu diametrul de 2 1G22 cu 1; hidranti de incendiu 4* (&. ,nstalatiile sanitare sunt reali!ate din materiale avand clasa de combustibilitate C 1. 0tingatoare cu pulbere si C-2 tip P( E "& buc 0tingatoare cu ga! inert tip 7& E " buc

".1.4 R%/%*1% &% # %n;' &% 0$'n %*% <' &% 3'?+-#)% &% .*-$%);'% # .%*0-n#+,+,' &% 'n$%*1%n;'%@ Linia de tratare 'rigidere este dotata cu instalatie de stingere a incendiilor cu ga!e cu inundare totala preva!uta cu sistem de alimentare din 2 butelii de C-2 cu o capacitate de...... Protectia personalului de interventie se reali!ea!a cu echipament individual compus din: 3 casca de protectie 32( buc 3 costum de protectie contra apei 32( buc 3 ci!me de protectie 32( buc 3 masca contra 'umului si ga!elor 32( buc 3;(3 ".1.5 R%;%+%+% <' *#)-*&,*'+% &% #+'3%n$#*% ), %n%* '% %+%)$*'):6 #/% <' #+$% (+,'&% )-3>,0$'>'+%; Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se reali!ea!a printr3un trans'ormator de putere de 1(;;J)A 2;G; $J) celule de medie tensiune si celule de %oasa tensiune din reteaua 0.C +L+C.#,CA 0.A. #acordul electric este reali!at prin intermediul unui bloc de masura si protectie tri'a!at@5.6.P..A echipat cu dis%unctor si dispo!itiv de protectie di'erentiala. Pentru reali!area instalatiilor electrice s3au 'olosit materiale @conductoare electrice tuburi de protectieA avand clasa de combustibilitate C 1. ,ncal!irea spatiilor ane?e sociale @birouri vestiare grupuri sanitare sala de mese etc.A se 'ace cu radiatoare din otel alimentate cu agent termic@apa calda <;G(;; A produsa de centrala termica care utili!ea!a pentru 'unctionare ga!ul propan. ,nstalatiile interioare de incal!ire sunt e?ecutate din conducta de polipropilena. Alimentarea cu 7PL se 'ace din doua stocatoare sub presiune de $<;; l 'iecare. 0istemul de stocare distributie si alimentare cu 7PL respecta distantele de siguranta 'ata de obiectivele din impre%urimi si 'ata de obiectivele din vecinatate con'orm *ormativului , "1GBB privind proiectarea si e?ecutarea sistemelor de alimentare cu 7PL. ".1.5 R%;%+% &% )#n#+'/#*% ; Apele u!ate mena%ere sunt evacuate din obiectele sanitare prin si'oanele acestora in conductele ori!ontale de legatura la coloane. ,n acestea apa curge gravitational si pentru 'unctionarea sigura a instalatiei de canali!are a 'ost asigurata montarea cu panta a conductelor ori!ontale. La iesirea apelor u!ate din cladire este montata o statie de epurare proprie monobloc tip 5,-CLA# @import 0lovaciaA care asigura respectarea normelor de calitate re'eritoare la deversarea apelor mena%ere in mediul natural si implicit diminuarea riscurilor asupra mediului si a sanatatii umane. Prin epurare are loc un proces de indepartare din apa a materiilor in suspensie sau di!olvate de natura minerala sau organica in urma carora re!ulta apa epurata3 apa conventional curata. Canali!area este reali!ata din conducte P)C37. Pentru reali!area instalatiilor interioare s3au 'olosit materiale avand clasa de reactie la 'oc A 1 con'orm -rdinului *r.1<22G2;;$. 6aterialele utili!ate la reali!area instalatiilor nu contribuie la initierea de!voltarea si propagarea unui eventual incendiu. "." V%)'n:$:;' : ! NORD: 0.C.#omcarbon 0A ! SUD: 0.C. 7reentech 0.A. ! EST: 0.C. 7reentech 0.A. ! VEST: 0.C. 7reentech 0.A. 3;93

Capitolul '. C(NCEP&IA DE (R$ANI)ARE *I DE+F%*#RARE A INTER,EN&IEI -N CA) DE INCENDI# 3.1 C-n)+,/''+% .*'1'n& 'n$%*1%n;'#6 *%/,+$#$% &'n 0)%n#*',+ &% 0%),*'$#$% +# 'n)%n&', 0#, &'n %1#+,#*%# )#.#)'$:;'' &% #.:*#*% =3.-$*'1# 'n)%n&''+-*: 3.1.1 R%/'0$%n$# +# (-) 8ala de producie birouri: 3'undaii din beton armat ; 3stKlpi din metal 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3stKlpi din beton @n !ona cu eta% ane?ele 132 parterA Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3perei interiori din ghips carton 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3perei e?teriori tip sand>ich 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3perei i e?terior din blochei beton 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3grin!i din metal 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3panouri nvelitoare tip sand>ich 3 Clasa A1 de reactie la 'oc L C- @CA1AM 3Pe ansamblul construciilor re!ulta gradul ,, de re!istenta la 'oc con'orm scenariului de securitate la incendiu. 0patiul de productie este separat 'ata de 'unctiunile de la parter cu pereti din blocheti de beton presat cu re!istenta la 'oc mai mare de 12; de minute si respecta prevederile normativului P11<G1BBB. 1sile de acces in aceste 'unctiuni sunt pline incombustibile si preva!ute cu sisteme de autoinchidere. Planseul peste parter in !ona eta%ata este din beton armat. Peretii halei de productie pe inaltimea de 1 m sunt e?ecutati din beton armat clasa de reactie la 'oc A 1 3usa de acces din spatiul de productie la casa scarii este incombustibila. La eta% separarea 'unctiunilor intre ele se 'ace cu pereti din gipscarton clasa de reactie la 'oc A1. Peretii coridorului din care se 'ace accesul in birourile destinate personalului care conduce nemi%locit productia sunt e?ecutati din gipscarton clasa de reactie la 'oc A1 si sunt 'i preva!uti cu geamuri spre spatiul de productie. Peretii despartitori dintre sala de mese si spatiul de productie sunt re!istenti la 'oc timp de 1 ora si usile sunt pline si incombustibile. Peretii casei scarilor sunt incombuctibili@A1A si re!istenti la 'oc 2 & ore. 1sile de acces la scarile e?terioare sunt incombustibile si au re!istenta la 'oc de 1& minute respectand ast'el prevederile *ormativului P11<GBB.

3;<3 3.1." N'1%+,*'+% *'0),*'+-* &% 'n)%n&'' .% 0%)$-#*%: Pentru procesul de producie i activitatea de depo!itare con'orm normativului P11<GBB spaiile din cadru+ 0C 7#++*D+++ ,*.+#*A.,-*AL 0A se ncadrea!N ast'el: Parter: 3 0paiu de producie 3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu de incendiu. 3 Camera tehnologicN #1 3 categoria de pericol de incendiu este C@5+ 2A3 risc mare de incendiu. 3 Camera tehnologicN #2 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu. 3 Camera tehnologicN #" 3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu de incendiu. 3 Camera tablouri electrice #&3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu deincendiu. 3 Camera piese de schimb #$ 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu.

3 )estiare 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu. 3 CentralN termicN 3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu de incendiu. 3 7rupuri sanitare 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu. 3 #e!ervor a!ot 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu. 3 0ala de mese 3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu de incendiu. +ta%: 3 5irou mese 3 categoria de pericol de incendiu este 4 @5+ 1aA3 risc mediu de incendiu. 3 Camera pentru materiale de intervenie 3 categoria de pericol de incendiu este + @5+ 1bA3 risc mic de incendiu. Pentru ntreaga construcie re!ultN categoria de pericol de incendiu 4 @5+ 1aA 3 risc mic de incendiu. Potrivit #egulamentului aprobat prin 87# nr. 9((G1BB9 0.C. 7reen>eee ,nternational 0.A. se incadrea!a in categoria COO de importanta normala . 3.1.3 C+#0%+% &% )-3>,0$'>'+'$#$% 0' .%*'),+-/'$#$% ale substanelor 'olosite : Pentru elementele de constructie : 3beton E Clasa A1 de reactie la 'ocL C- @CA1AM E incombustibil ; 3metal E Clasa A1 de reactie la 'ocL C- @CA1AM 33 incombustibil ; 3gipscarton E Clasa A1 de reactie la 'ocL C- @CA1AM E incombustibil ; 3panouri san>ich E Clasa A1 de reactie la 'ocL C- @CA1AM E incombustibil ; 3;B3 Clasele de periculo!itate ale materialelor si substantelor 'olosite : 3lemn 3 grupa de combustibilitate C" @CA2cA E mediu in'lamabil ; 3materiale plastice @polipropilenN P.).C. poliuretanA 3 clasa de periculo!itate P$ 5@cu periculo!itate mareA ; 3cauciuc 3 clasa de periculo!itate P$ 5@cu periculo!itate mareA ; 3ga! butan 3 clasa de periculo!itate P& 8@cu periculo!itate deosebit de mareA; 3ga! pentan 3 clasa de periculo!itate P& 8@cu periculo!itate deosebit de mareA; 3." P#*$'),+#*'$#$' $#)$')% &% 'n$%*1%n$'% : 3.".1 E1#),#*%# ,$'+'/#$-*'+-*: Principala indatorire a celor chemati sa intervina in ca! de incendiu este evacuarea si salvarea oamenilor a caror viata este in pericol . Prin notiunea de salvare se intelege a%utorul ce trebuie acordat persoanelor care din cau!a incendiului sau altui eveniment nepreva!ut au viata sau sanatatea in pericol pe care nu3l pot in inlatura singuri . Prin evacuare se intelege scoaterea organi!ata a persoanelor si a bunurilor materiale din spatiile in care incendiul e?plo!ia sau vreo catastro'a naturala poate provoca moartea a'ecta sanatarea oamenilor sau produce pagube de bunuri materiale . 0alvarea si evacuarea trebuie sa se produca organi!at . 0chema clasica de evacuare intr3un singur timp @valabil in special pentru pavilionul administrativA se poate repre!enta in 'elul urmator : 3 luarea la cunotina despre pericol 3 cNutarea uii de ieire 3 deplasarea spre culoarele de circulaie 3 cNutarea ieirii celei mai apropiate @in general cea pe care s3a venit sau cea mai 'erita de pericolA 3 deplasarea spre aceasta ieire. AceastN schemN trebuie sN se reali!e!e ntr3un singur timp numit Ptimp de evacuare admisibil2. Prin acest timp se nelege timpul care se scurge ntre momentul n care odatN sesi!at pericolul se declanea!N 'uga i cel n care e?istN certitudinea a'lNrii ntr3un loc sigur care nu mai este ameninat. Con'orm *ormativ P 11<G1BBB pentru spatiile de la eta% lungimea caii de evacuare pentru doua directii di'erite este de $& 6L. Pentru ca!ul nostru lungimea ma?ima a cai de evacuare este de 1(.;; 6L situatia cea mai de'avorabila 'iind la birouri. .impul de evacuare este de 11" secunde. Caile de evacuare sunt corect dimensionate si asigura evacuarea persoanelor in deplina siguranta.

1sile de pe caile de evacuare sunt pline si incombustibile. Caile de evacuare nu au 'inisa%e combustibile. 0carile e?terioare deschise asigura evacuarea personalului independent 'ata de 'unctiunile de la parter constituind a doua cale de evacuare intrucat respecta prevederile *ormativului 11<G1BBB.

31;3 +vacuarea parterului se 'ace prin 1B usi cu urmatoarele dimensiuni: 3".;;?$.;; 6L 3 1 buc 3$.;;?$.;; 6L 3 ( buc 3$.;;?&.;; 6L 3 1 buc 32.;;?2.1; 6L 3 1 buc 31.;;?2.1; 6L 3 B buc 32.&;?".;; 6L 3 1 buc +vacuarea eta%ului se 'ace prin trei scari cu dimensiunea: 3latimea 1.;; m 32 buc 3latimea 1.2; m 31 buc ,luminatul de siguranta si dispunerea corpurilor de iluminat pentru evacuarea utili!atorilor este con'orm prevederilor *ormativului , 93;2. Caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare con'orm 0.A0 2B9G2. Pentru evacuarea in conditii de siguranta trebuie sN stabileascN urmNtoarele: 3po!iia in care se a'la persoanele periclitate ; 3numNrul de persoane a'late in pericol intr3un anumit loc; 3modul in care scNrile coridoarele sau alte cai de acces sunt 'olosite pentru salvare si daca acestea sunt iluminate; 3echipamentele necesare pentru salvarea de urgenta si de ce anume mai este nevoie si locul cel mai potrivit pentru nceperea aciunii de salvare ; 3necesitatea e?ecutNrii salvNrii concomitent cu locali!area incendiului. Qn toate ca!urile persoanele salvate trebuie sa 'ie transportate in locuri sigure. Pentru evacuare se 'olosesc coridoarele si scNrile interioare cu condiia sa se atepte locali!area incendiului. Prin cale de ieire se nelege un traseu ori!ontal sau vertical care poate include ncNperi coridoare antreuri scNri rampe cu condiia ca din orice punct al clNdirii sa se asigure deplasarea nentrerupta pKnN la spaiul deschis din e?terior a'lat pe sol. 4intre mi%loacele 'olosite la salvNri se enumera: 3scNri e?terioare ; 3corditele combinate cu centuri de sigurana saci si tNrgi de salvare. 3diverse dispo!itive Cele mai indicate pentru salvare sunt caile interioare de salvare daca acestea nu devin impracticabile din cau!a incendiului si 'umului. +vacuarea utili!atorilor din spatiile de producie se 'ace numai n ca!ul celor accidentai. +vacuarea se reali!ea!a in locurile stabilite prin Planul de evacuare primul a%utor 'iind acordat de echipa speciali!ata a 0erviciului Privat pentru 0itutatii de 1rgenta. 4e obicei acetia participN in echipa de primN intervenie de pe locul de munca pentru stingerea incendiului. Pentru evacuarea bunurilor materiale ordinea este urmatoarea : 3113 La pavilionul administrativ : 3evidenta contabila 3aparatura electronica 3elementele de birotica

3echipament si mobilier La sectia de productie : 3produse 'inite 3materii prime 3."." L-)#+'/#*%# <' +')7'&#*%# 'n)%n&''+-*: Qn cadrul societNii este organi!at 0erviciul privat pentru situatii de urgenta care are in componenta echipe speciali!ate @din cadrul personalului de pe locurile de muncaA pe schimburi. +chipele de prima intervenie sunt constituite din un e' de echipa si un numNr de membri care cunosc precis ce au de 'Ncut in ca! de incendiu: +chipa cercetare3cautare transmisiuni alarmare; 3in ca! de incendiu anuna serviciul privat pentru situatii de urgente e'ii ierarhici si ,01 5u!au 7rupa de interventie stingerea incendiilor; 3conduce operaiile de stingere @e'ul echipeiA 3acionea!N pentru locali!area si lichidarea incendiului i!bucnit la locul de munca cu mi%loacele din dotare @instalaii de stingere stingNtoare hidrantiA; 3asigura masuri pentru protecia mainilor i echipamentelor mpotriva incendiilor +chipa intrerupere energie electrica ga!e ventilatie; 3ntrerupe alimentarea cu energie electrica alimentarea cu ga!e combustibile se opreste sistemul de ventilatie pentru a impiedica e?tinderea incendiului ; +chipa evacuare si suport logistic 3evacuea!a bunurile materiale si eliberea!a caile de acces si interventie 7rupa de deblocare3salvare si prim a%utor 3asigura masuri de prim a%utor si securitate a personalului muncitor 3.".".1 AIPOTE8A! In)%n&', +# 7#+# &% (#>*')#$'% 0ectorul de productie 'unctionea!a in hala de dimensiuni relativ mari. ,n acest spaiu se produce de!asamblarea i mNrunirea produselor con'orm procesului tehnologic. 0e aprecia!N cN pe 'lu? se depo!itea!N urmNtoarele materiale : 3PolipropilenN E "&;;Jg ; 3P.).C. @cabluri electriceF material e?istent pe 'lu?A E"2;;Jg; 3Poliuretan E <;;Jg; 3Cauciuc @ben!i transportoareA E $;;;Jg. 3123 ,n ca! de incendiu i!bucnit in interiorul sectiei se actionea!a ast'el : 3se actionea!a prin interiorul sectiei i!oland supra'ata cuprinsa de incendiu acionandu3se cu stingatoarele si hidrantii interiori din dotare 3se prote%ea!a masinile si utila%ele necuprinse de 'lacari actionandu3se cu tevi de apa C#3%*# T%7n-+- '): R1 este reali!ata din !idarie de blocheti beton presat de 2& cm grosime planseul si pardoseala 'iind reali!ate din beton armat de 1& cm grosime acoperit cu sapa de beton de & cm grosime. ,n aceasta camera se produce incarcarea 'reonului a amestecului 'reonGpentan si a apei cu continut re!idual de 'reon sub ; 2 R re!ultate in urma recuperarii agentilor de e?pandare a spumei poliuretanice 'olosita la i!olatia termica a 'rigiderelor. Creonul si 'reonGpentanul sunt recuperati in tancuri metalice transportabile pentru ga!e liche'iate de B;; litri in timp ce apa este stocata in containere tip ,5C de 1;;; litri. Aceste operatii se e?ecuta intr3un circuit inchis. 1sile a'erente acestei camere sunt e?ecutate din metal atat ramele cat si blaturile 'iind de asemenea preva!ute cu chedere de cauciuc care previn posibilitatea de aparitie a scanteilor la lovire si care asigura o buna etansare @in eventualitatea scaparilor de vaporiA. ,n camera in

vecinatatea tancurilor metalice transportabile pentru stocarea de 'reon si 'reonG pentan este instalat un sen!or cu a%utorul caruia sunt monitori!ate eventualele emisii de pentan. ,n ca!ul emisiilor este transmis un semnal de averi!are. ,n timpul semnalului de averi!are a pre!entei pentanului aerul din camera este evacuat catre e?terior prin intermediul unei tubulaturi cu a%utorul unui ventilator 'iind inlocuit cu aer proaspat. Cunctionarea ventilatorului este comandata de sen!orul care indica pre!enta emisiilor de pentan acesta comandand pornirea3 oprirea ventilatorului. Concomitent cu pornirea ventilatorului are loc blocarea electrica automata a accesului in camera sistemul de inchidere a usii permitand numai accesul din interiorul camerei catre e?terior ast'el asigurand3se siguranta personalului. ,nstalatia de ventilatie este tip A.+S. 6onitori!area pentanului din camera: ;31;R T1;R 3 ";R L+L I L+L I -perare normalN; lampa verde Pre3 averti!are; lampa galbenN automat

T";R L+L I Averti!are principalN; lampa roie; semnal de averti!are @camera este de3energi!atN nu se poate intra se opreste instalatia tehnologica. @L+L I nivelul minim de e?plo!ieA 31"3

C#3%*# T%7n-+- '): R" este reali!ata din !idarie de blocheti de beton presat de 2& cm grosime planseul si pardoseala 'iind reali!ate din beton armat de 1& cm grosime acoperit cu sapa de beton de & cm grosime. ,n aceasta camera se a'la instalatia de recuperare a 'reonului si a pentanului re!ultat in urma procesului de tratare a 'rigiderelor in camera de maruntire inerti!ata cu a!ot a instalatie recuperarea reali!andu3se intr3un circuit inchis. ,n urma recuperarii amestecul 'reonGpentan este liche'iat si trimis in tancurile metalice de stocare pentru ga!e liche'iate de B;; litri amplasate in camera tehnologica #1. ,n camera in vecinatatea instalatiei de recuperare este instalat un sen!or cu a%utorul caruia este monitori!ata concentratia de o?igen din camera. ,n ca!ul scaderii concentratiei de o?igen din camera este transmis un semnal de averi!are vi!ual si acustic. 4aca valoarea concentratiei de o?igen coboara sub valoarea limita usa de acces in camera este incuiata electric automat lampa de averti!are @tip D+#6AA instalata pe peretele e?terior al incaperii o'erind o alarmare vi!uala si acustica. M-n'$-*'/#*% )#3%*# O" B-4' %nC: 2131< R U1< R -2 I -2 I -perare normalN; lampa verde semnal de averti!are @nu se intra se opreste automat instalatia de recuperare si tot in mod automat porneste sistemul de ventilatieA; uile se pot deschide din interior cNtre e?terior.

Accesul este posibil numai dupa ce are loc o ventilatie corespun!atoare a incaperii@- 2 T1<RA sau cu cheie specialN. Linia 1 unde se mNrunesc aparatele 'rigori'ice este dotatN cu o instalaie 'i?N de stingere cu apN pulveri!atN. 4e asemenea atat Linia 1 de tratare a aparatelor 'rigori'ice si a aparatelor de aer conditionat cat si Linia 2 de tratare a aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni sunt dotate cu o instalatie 'i?a de detectare semnali!are alarmare si stingere cu dio?id de carbon cu inundare totala. 3."."."! IPOTE8A ! In)%n&', +# .#1'+'-#n%+% #&3'n'0$*#$'1%.

Legatura dintre parter si eta% se 'ace de catre casa scarii conducte de canali!are conducte de apa instalatii electrice .,ncendiul i!bucnit la parter sau eta% constituie un pericol direct pentru oameni . ,n interior incendiul se propaga in plan vertical prin casele de scari care nu sunt separate de restul cladirii prin elemente de re!istenta la 'oc . ,ncendiul se propaga de la un nivel la altul chiar si cind planseele sunt incombustibile ca urmare a trans'erului de cNldura prin conductele si elementele metalice ale instalaiilor utilitare. 31$3 ,ncendiile de la eta%e sunt insotite de un 'um gros nu numai in incaperile incendiate dar si in incaperile eta%ului situat deasupra #ecunoasterea se va 'ace mai intai la eta%ul unde a i!bucnit incendiul . 0e vor e?amina obligatoriu incaperile cuprinse de incendiu cele vecine chiar daca nu e?ista semne evidente de patrundere a incendiului. ,n continuare se va 'ace recunoasterea la restul cladirii veri'icand eta%ul superior si cel in'erior precum si acoperisul . 0tingerea incendiului se organi!ea!a pe sectoare ast'el : unul la eta%ul incendiat cu rolul de locali!are si lichidare altul la eta%ul periclitat de incendiu cu misiunea de supraveghere. 0tingerea se reali!ea!a cu apa re'ulata prin tevi cu diametre mici sau chiar apa pulveri!ata cu stingatoare cu pulberi sau ga! . .evile se introduc la eta%ul incendiat precum si la celelalt eta% dispo!itivul 'iind luat prin scarile interioare sau 'erestrele e?terioare . Concomitent cu introducerea tevilor pentru stingerea incendiului se vor lua masuri pentru evacuarea 'umului prin deschiderea 'erestrelor si usilor . 3.".3 P*-$%);'# .%*0-n#+,+,' &% 'n$%*1%n;'% : 0e reali!ea!N prin: 3costume de protectie contra apei; 2( buc 3costume anticalorice alumini!ate con'ecionate din materiale cu proprietNi termore'lectante obinute prin acoperirea la supra'aa a esNturilor re!istente la 'oc cu o 'olie de aluminiu care respinge radiaia calorica; ( buc 3mNti de protecie cu cartue 'iltrante; (buc 3aparate de respiraie tip #.A. 3(;; 2 buc 3.".4 P*-$%);'# 1%)'n:$:;'+-* : Cladirile sunt amplasate la distane de sigurana unele de celelalte con'orm *ormativului P 11<GBB ast'el ca n ca! de incendiu este puin probabil ca incendiul sN se e?tindN in condiii de temperatura si vKnt normale. Peretii e?teriori sunt reali!ati din panouri tristrat tip sand>ich clasa de reactie la 'oc A1 iar invelitoarea din panouri tip sand>ich clasa de reactie la 'oc A1. Pe timpul actiunii de stingere a incendiului se vor lua urmNtoarele mNsuri : 3instalarea unor dispo!itive de intervenie pentru supraveghere 3reali!area de perdele de apa pentru protectia 'aadelor si acoperiurilor halelor necuprinse de incendiu 3supravegherea de cNtre personalul de pe locul de munca a interioarelor halelor de 'abricaie 3asigurarea unei legNturi permanente intre comandantul stingerii si personalul de supraveghere 31&3 3.".5 Dn+:$,*#*%# %(%)$%+-* n% #$'1% 3#?-*% .*-&,0% &% 'n)%n&',: 4upN stingerea incendiului se vor lua urmNtoarele masuri:

3veri'icarea tuturor locurilor de munca pentru descoperirea eventualelor 'ocare ascunse de incendiu; 3veri'icarea instalaiilor electrice de ventilaie si transport pneumatic si punerea acestora sub tensiune; 3veri'icarea mainilor si utila%elor a'ectate de incendiu ; 3inlaturarea materialelor arse si degradate de incendiu si e'ectuarea curateniei in sectorul a'ectat de incendiu ; 3veri'icarea si repunerea in stare de 'uncionare a instalaiilor de semnali!are si stingere a incendiilor; 3rencNrcarea stingNtoarelor 'olosite la stingerea incendiului;

Capitolul .. F(R&E"E DE INTER,EN&IE -N CA) DE INCENDI# 4.1 S%*1')', .*'1#$ .%n$*, 0'$,$'' &% ,* %n$# avand in componenta 2( de pompieri voluntari reparti!ati ast'el: 3 compartiment prevenire E " membri 3 grupa interventie stingerea incendiilor 3 ( persoane 3 grupa deblocare salvare si prim a%utor E $ persoane 3 echipa cercetare3cautare transmisiuni alarmare 3$ persoane 3 echipa evacuare si suport logistic 3$ persoane 3 echipa intrerupere energie electrica ga!e ventilatie3$ persoane 4otare con'orm normativ P 11<GBB : 3hidranti de incendiu interiori 1; buc cu racord tip C debit 2 & lGs numar de %eturi simultane 2 timp teoretic de 'unctionare 1; minute. 3hidranti de incendiu e?teriori 3 & buc 4n <; tip 5 timp teoretic de 'unctionare 3" ore 3stingatoare P( E "& buc 3stingatoare 7& E " buc 3 casca de protectie 32( buc 3 costum de protectie contra apei 32( buc 3 ci!me de protectie 32( buc 3 masca contra 'umului si ga!elor 32( buc

31(3

4." In0.%)$-*#$,+ .%n$*, S'$,#$'' &% U* %n$# 66 N%*-n L,.#0),66 D%$#0#3%n$,+ &% P-3.'%*' B,/#, sub urmatoarele coordonate: 3 localitatea: 5u!Nu 3 distana: < Vm 3 itinerariul de deplasare: str. 5istriei 53dul 7Nrii 53dul l 4ecembrie 1B1< 0tr.Aleea ,ndustriilor 0os. 5u!au3 Crasinu. .imp de deplasare: 1; min. tele'on: 112 4otare : & autospeciale de stingere a incendiilor cu apa si spuma ; o autospeciala de stingere a incendiilor cu cu pulberi si a!ot ; o autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi ; o autospeciala pentru interventie la descacerare ;

echipa de cautare salvare si cercetare ; A.0.P.C. 7.,. $." A+$% (-*;% cu care se cooperea!N i modul de anunare: A3>,+#n;# S.'$#+ 9,&%;%#n B,/:, sub urmatoarele coordonate: adresa: 53dul 6areal Averescu distanN: < Vm tele'on: 112 P-+'$'# .el: 112

Capitolul. /. +#R+E DE A"I0ENTARE C# AP% -N CA) DE INCENDI# E1TERI(ARE #NIT%&II 5. 1 0. C. #-6CA#5-* 0.A. cu & hidranti de incendiu e?teriori in dotare ; 5." 0.C.7#++*.+C8 0.A. cu 2 hidranti de incendiu e?teriori in dotare ;

Capitolul 2. P"AN#" FIEC%REI C(N+TR#C&II3 IN+TA"A&II TE4N("($ICE +A# P"ATF(R0E DE DEP()ITARE3 "A +CARA3 PE CARE +E 0ARC4EA)A (RI +E IN+CRI# DATE PRI,IND: 5.1! D%0$'n#$'# 0.#$''+-*@ Parter: 3'unctiuni principale 3 hala de productie 3193 3'unctiuni secundare 3 camere tehnologice;3#1@re!ervoare colectare 'reon 'reonGpentanA 3#2@instalatie tehnologica de recuperare agenti de racireA 3#"@camera tablouri electriceA 3#$@camera tablouri electrice de 'ortaA 3#(@instalatie tehnologica de recuperare 'reon F ulei mineralA 3gospodarie 7PL 3atelier de!asamblare motocompresoare 3sopron depo!itare materii prime 3statie tra'o 3statie distributie 3'unctiuni cone?e 3sala de mese 3vestiare 3centrala termica 3grupuri sanitare +ta%: 3 pavilion administrativ @birouriA 5."3 S,.*#(#;# )-n0$*,'$: 3("19 1; m2 arie des'asurata (9<B.;; m2 5.33 R% '3,+ &% 'n#+$'3%@numarul de niveluriA E PFl 5.4 3 N,3#*,+ &% .%*0-#n% )#*% ,$'+'/%#/# )-n0$*,)$'# .% n'1%+,*' 0' .% $-$#+@ B; de persoane 3 la eta% 19 persoane 3 la parter 9" persoane 5.53 C#'+% 'n$%*'-#*% &% #))%06%1#),#*% 0' &% 'n$%*1%n$'%@ 3 parter: 1B

3 eta%: " 5.5! N#$,*# 3#$%*'#+%+-* 0' # %+%3%n$%+-* &% )-n0$*,)$''@ 3'undatii din beton armat 3stalpi din beton@in !ona cu eta%A 3stalpi din metal in !ona parterului 3pereti interiori din ghipscarton 3pereti e?teriori din panouri tip sand>ich 3pereti din blocheti de beton@in !ona cu eta%A 3grin!i din metal 3invelitoare din panouri tip sand>ich

31<3 5.E! N'1%+,*'+% )*'$%*''+-* &% .%*(-*3#n$# .*'1'n& 0%),*'$#$%# +# 'n)%n&', #0' ,*#$%@ #e!istenta la 'oc @#CAa principalelor elemente ale constructiei; +lement de 6aterial 'olosit Clasa de reactie la 'ocG constructie Clasa de combustibilitate 3stalpi 3stalpi 3pereti interiori 3pereti e?teriori 3pereti e?teriori 3grin!i 3panouri invelitoare metal beton @in !ona cu eta%A gipscarton blocheti beton panouri sand>ich metal panouri sand>ich A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A A1 E C;@CA1A

4in anali!a celor pre!entate mai sus si tinand cont de prevederile *ormativului P11<G1BBB gradul de re!istenta la 'oc al constructiei este ,,. Constructia constituie un singur compartiment de incendiu. 0patiul de productie se separa de 'unctiunile de la parter cu pereti din blocheti din beton cu re!istenta la 'oc mai mare de 12; min cu usi pline si incombustibile respectand prevederile normativului 11<G1BBB. Planseul peste parter in !ona eta%ata este din beton armat. Peretii halei de productie pe inaltimea de 1 m sunt e?ecutati din beton armat cu clasa de combustibilitate C;@CA1A. La eta% separarea 'unctiunilor intre ele este reali!ata cu pereti din gipscarton cu clasa de combustibilitate C;@CA1A. Peretii casei scarilor sunt construiti din blocheti de beton 'iind incombustibili cu re!istenta la 'oc mai mare de 2 ore con'orm normativului 11<G1BBB. 1sile de acces la scarile e?terioare sunt incombustibile si au re!istenta la 'oc 1& min. +vacuarea 'umului in ca! de incendiu se 'ace prin 'erestrele si usile e?istente. 1sile si peretii re!istenti la 'oc ce separa di'eritele 'unctiuni au rolul si de bariera contra 'umului. 5.F! In0$#+#;''+% ,$'+'$#*% #(%*%n$% !alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se reali!ea!a printr3un trans'ormator de putere de 1(;;J)A 2;G; $J) celule de medie tensiune si celule de %oasa tensiune.,luminatul de siguranta este de tip "5@corp de iluminat cu acumulatorA 3incal!irea spatiilor ane?e sociale@birouri vestiare grupuri sanitare sala de mese A se 'ace cu radiatoare din otel alimentate cu agent termic produs de centrala termica proprie. ,ncal!irea spatiilor de productie se reali!ea!a cu tuburi radiante alimentate cu 7PL . 3alimentarea cu apa potabila mena%era si pentru incendiu se 'ace de la re!erva de apa e?istenta pe plat'orma industriala 3instalatia de canali!are este conectata la o statie de epurare proprie

31B3 5.G! In0$#+#$''+% 60'0$%3%+%6&'0.-/'$'1%+% 0' #.#*#$%+% &% .*%1%n'*% 0' 0$'n %*% # 'n)%n&''+-* ), )#*% %0$% %)7'.#$#@ ! 8idranti de incendiu e?teriori 3 & buc E 4n<;3.ip 5 3 8idranti de incendiu interiori 3 1; buc E4n&; E .ip C ! 0tingatoare : 3 P(3 "& buc 3 7&3 " buc reparti!ate ast'el: hala de producie parter E2; P( camera tehnologicN #1 E 1 P( camera tehnologicN #2 E 1 P( camera tablouri electrice #" E 1 P( camera tablouri electrice #& E 1 P( eta% E 2P(; 27& gospodarie 7PL !1 P(F1 7& atelier de!asamblare motocompresoare 3 2 P( sopron depo!itare materii prime 3 2 P( statie .#AC- 3 2 P( statie distributie 32 P( 3instalaie de averti!are privind pre!ena pentanului n camera tehnologicN #1; 3instalaie de averti!are privind concentraia de o?igen n camera tehnologicN #2; 3instalaie 'i?N de stingere cu apN pulveri!atN la Linia 1; 3instalaie 'i?N de stingere cu C-2. la Linia 1F Linia 2; 5.10!D'0.-/'$'1,+ &% 'n$%*1%n$'% 'n )#/ &% 'n)%n&', C-n(-*3 .,n)$%+-* 3.".".10' 3."."." 0' )-n(-*3 #n%4# n*.

2;

3213