Sunteți pe pagina 1din 124
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI PARTEA | Anul 173 (XVII) — Nr. 451 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE Vineri, 27 mai 2005 . SUMAR ‘Anexa la Ordinul ministului transporturlor, construcfilor i turismului nr. 275/208 pentru aprobarea Raglementarii tehnice .Normati« pentru proiectarea structurlor de fundare direct&*, indically NP 11204 2-126 “ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI } MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR $1 TURISMULUI PUBLICE CENTRALE ORDIN pentru aprobarea Reglementarii tehnice ,Normativ In conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construc i, cu modificarile ulterioare, jn temeiul art. 2 pet. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotdrarea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transportulor, Constructilor si Turismulul, cu modificrile si completérile ulterioare, ‘avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 50 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 6 4 Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehric de coordonare general nr. 28 din 18 octombrie 2004, pentru projectarea structurilor de fundare direct“, indicativ NP 112-04*) ; Art. 1, — Se aprob& Reglementarea tehnic& |. Wormativ pentru proiectarea structurilor de fundare coireet&*, indicativ NP 112-04, elaboraté de riversitatea Tehnic& de Constructii Bucuresti, prevazuté anexa) care face parte integranta din prezentul ordin > Art. 2. — Prezentul ordin se publicd in Monitorul jal al Romaniei, Partea |, si intr in vigoare In armen de 30 de zile de la data publicarii Bucuresti, 23 tebruarie 2005, “= 4 Nr. 275, ministrul transporturilor, constructllor gi turismulul emite urmatorul ordin: ‘Ar. 3. — La data intréri in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului tucrdtilor publice gi amenajérii tertoriulul nr. 9/N/1991 pentru aprebarea reglementaril tehnice -Normativ privind proiectarea si executarea Wordirilor de fundatii directe la construct, indicatlv P 10-86, publical Buletinul Constructiilor nr. 7/1991, precum gi orice alte dispozitii contrare igi inceteaza aplicabilitatea, Ministrul transporturilor, construcfllor gi turismului, Gheorghe Dobre —_——TTE—— MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 451 bis/27.V.2005, NORMATIV pentru prolectarea structurllor de fundare directs, indicativ NP 112-04 Lista notatiilor si simboluritor be uM Semaificaria % TL | Ae secon wansversale a sstemolat de Tondare Aa [rmm?]_[‘Aria de animaturi de suspendare Awe (mm?) [Aria arméturit verticale ‘Ar, fmm) [Arla minima a placit As [rom] [Aria laierala a stélpufai pe inaliimea paharalut re tm Suprafaja sectiunii de forfécare (unecare) dintre elemental vertical 1 si planseu (placa) Dimensiunea cea mai mick a tipnt Rundagiel avand forma B [c} dreprungh ae tn plan; Litinessltculal de funder petra fundatii de sectiune dreptunghiylara in plan [Be [eo] [Lattiines activa a findatiet Lijimea sau diametrul plicit wtilizate pentru deverminarea Bp caracteristicilor de compresibilitate prin incercafea pe teren. Rigiditatea cilindried a radieralui 4 —_ Modulul de elasticitate Es Modulul de deformatie liniart al terenului de fondare, fe ‘Modulul dinamic de deformajie liniard al terenului de fundare Bi Rigiditatea aproximative a constructied _ Rigiditatea findayet Forfa tiietoare (ransiilsa intre perefii cu planunl mediane intersectate ‘Modulul iransversaf (de forfecare) Tnalfimea fundatiet Tnalfimea la marginea fundatiei tip obeTise inalfimile treptclor blocului din beton simpha Tnaltimea secffunii fundafjet continue Grosimes fundului paharului ‘Adancimea de iaghet Tnaltimea minimé a fundatiet Taaltimes paherulut “Momentil de ineri¢ al sectiunit ransversale a sistemulul de Tandare fn tungut axei fongitudinate Indicele de consistent ‘Moments de inerjfe al une! fag Ge radier definta intre miljioncele & out deschideri succesive Tndicele de plasticnate Coeficient care depinde de forma in plan a fundatiel, rigiditatea Sundatiei, cota z a punctului pentru care se calculeaza tasarea Coeficientul presiunii Taierale a pamantulul in stare de repaos Tndice de rigiditate penira radiere generale de forma dreptunghiularh Rigiditatea relative ‘Dimensiunea cea mai mare a tlpii fundafiei avand forma sy 7 Anane eet8 reprodush ‘n facsimi. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 451 bis/27.V.2005 Take, [mi]__] Valoarea maximd a dimenstuntlor plier de baz G [eN]__| Valoarea de calcula forjei de lunecare transmisé plangeulul superior a7 (enn) | Momeni incoveieor eziant incon de grevne asst M [kPa]__| Modulul edomenrie 7A Coeficient de corelajie inire valoarea modului edometric ih a 4 intervalul de presiuni 200+300 kPa si modulul de deformatie liniard a [aRimy | Moment ineovieor ansmis peal prin resin! pe pretle frontal ‘Modulul edometrie determinat pentru intervalul de presiunt mes UkPa] | 200¢300 kPa Mi TEN] __|[ Momentul incovoretor in stalpult ‘Momeniele incovotetoare rezultate Ta plan orizontal aplicate pari F Mo Me UN} | superioace a peretelui frontal ' Msteup [Nm] | Momentul capabil al stélpului in sectiunea de la fafa paharului My [kNm] | Momentul incovoietor fafa de sectiunea x-x My [kNm) | Momentul incovoietor Taji de sectiunea y-y 7 en} | Forta axial; Rezultanta inelrearlor axiale in cerirul de greutate al UN] | setiuni fundatiei RN Numiiral de Tovituri necesare penetrari instalajiet SPT pe o adan- a cime de 30 cm pentru un diametru al tijei de penetrare de 50 mm. Nee [EN] | Forte axialf transmis la paher prin betonul de monolitizare Ni (eN] | Forta axialé in stalpul 5 Nr [EN] | Ponta de intindere in pereqi TongitudTnall Forfa axialé maxima in sialp in faza de montaj a struciurit Nst.mons TKN] | prefabricate P TEN]___| Rezultanta prestunilor pe peretele frontal oO TKN] Forfa tdietoare a Forfa tiletoare tw elementul veriical al suprastructuril asociall Qn {EN] | mecanismului de plastificare la actiuni seismice Om TEN]__| Forfa tictoare care se dezvolta in elementul vertical sub plangeu Re [kPa] Rezistenta de calcula armaturil de suspendare Re [Nim] | Rezistenta de calcul de bari la compresiune a betonulul R [EN] /Reacfiunea in reazemul + Re [Nimm7] | Rezistenfa de calcul la intindere a betonulit dia stp U (m]___| Perimetrul sectiunii de forfecare ~~ Modulul de rezistenfi al tilpitFundafiei avand forma w jo’) dreptunghiulara in plan; Modutul de rezistent& al sectiun transversale a sistemului de fundare on = Im] ‘Litimea unel fagii de radier definita tntre mijloacele a douk deschideri succesive — 5 wo tera _ | Regen compretne Tmonoaxiald s pamantulul (coeziunea & TT] stanfa din central e greutate al Wlpl fondaqiel Ta ax € MeL Tndicele porilor 7 a B [mm] | Iniljimea sectiunl wansversale = grin [h (a) Grosimea radierului Todlfimea cuzinetului; Inalfimea secfiunit wansversale a grinzivin he 2 Lim Tniliimea diatragmelor