Sunteți pe pagina 1din 3

AUDIT INTERN

3.12.2011 Curs 1

Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva, modul de indeplinire al acestora, precum si modul de desfasurare a activitatii in conformitate cu normele legale, procedurile si regulamentele de organizare si functionare. Auditul intern se realizeaza prin: - auditul intern exercitat de catre entitati specializate, aceasta se realizeaza la structurile din mediul privat - audit public intern organizat si desfasurat la nivelul institutiilor publice. Auditul intern este organizat si realizat in conformitate cu standardele internationale de audit, elaborat si aprobat de I.I.A. (Institutul International de Audit). Cap. I Auditul public intern Auditul public intern reprezinta o activitate independent si obiectiva, organizata in subordinea directa a conducatorului institutiei publice cu a utorul careia se realizeaza o evaluare si o analiza privind activitatea desfasurata, modul de atingere a obiectivelor stabilite, precum si modul de respectare a prevederilor legale, a regulamentelor si normelor interne. !rganigrama:

1irector general Audit intern

"esurse umane

Compartiment financiar

Ac2izitii publice

Auditul public intern este organizat in "omania in conformitate cu legea #$%&%''% (initial !rdonanta de (rgenta ))*&)***) privind controlul intern si auditul intern. !+,- ./&%''. privind 0ormele de aprobare a modului de exercitare a auditului public intern, respectiv: Comitetul de audit public intern -organizat la nivelul ministerului finantelor publice din specialist din audit public intern si are ca scop principal organizarea si elaborarea normelor legale si procedural privind activitatea de audit intern. (nitatea centrala de armonizare a auditului public intern ((CAA-I) este organizat la nivelul ministerului finantelor publice in subordinea ministrului finantelor publice, avand ca rol elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public intern, desfasurat la nivelul entitatilor publice din "omania, efectuarea de analize si evaluari cu privire la modul de organizare si exercitare a activitatii auditului public intern, elaborarea normelor legale privind organizarea si exercitarea controlului de audit public intern. Compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entitatilor publice.

-rincipalele atributii: 3laborarea normelor proprii privind organizarea si desfasurarea activitatii4 3laborarea planului anual de audit public intern pana in data de .' noiembrie si il supune aprobarii pana in )5 decembrie a anului anterior intocmirii sale4 "ealizarea misiunii de audit public intern conform planificarii si misiuni de audit ad-2oc (punctuale) la solicitarea conducatorului entitatii publice4 3laborarea raportului annual privind activitatea de audit public intern si-l transmite la (CAA-I pana in data de %5 ianuarie. Activitatea de audit public intern se organizeaza in mod obligatoriu la entitatile publice care realizeaza un buget de venituri si c2eltuieli mai mare de )''.''' euro pe o perioada de . ani consecutive. In cazul structurilor entitatii publice subordonate activitatii de audit public intern se poate organiza cu avizul structurii ierar2ic superioare. In cazul structurilor entitatii publice cu un buget anual sub pragul de )''.''' euro auditul public intern este realizat de catre structurile competente din cadrul ministerului finantelor publice. -lanul de audit public intern este elaborat dupa urmatoarele criterii: Analiza de risc asociata diferitelor activitati, procese desfasurate la nivelul entitatilor publice4 6emele defalcate din planul anual al (CAA-I4 Criteriile semnal transmise de catre conducatorul entitatii publice4 -eriodicitatea in desfasurarea activitatii de audit public intern (cel putin o data la . ani trebuiesc auditate si evaluate toate activitatile din entitatea publica)4 +odul de efectuare a auditului (auditul de conformitate, de sistem si de performanta)4 7olicitarile transmise de Curtea de Conturi sau de organul ierar2ic superior4 +odificarile legislative survenite. -lanul anual de audit se inainteaza spre aprobare cu un referat privind modul de selectie a misiunilor de audit. Analiza de risc de identificat toate activitatile din cadrul entitatii 3x. complexitatea operatiunilor, impactul financiar, periodicitatea in auditare, proceduri de control intern Activitate "esurse umane Control financiar Ac2izitii publice Comp.A % . % Impact fin. % . . -eriodicitate % ) . 7cor final % %,.. %,#$ 6op misiuni de audit . % )

8alorile sunt alese in functie de evaluarea auditului, iar scorul se aduna si se impart la . (se face media aritmetica) -entru scoruri egale se mai alege un criteriu de evaluare. Auditorii interni trebuie sa dea dovada de buna credinta, de competenta si de profesionalism in module de evaluare si nu trebuie sa faca diferente intre structuri, discriminare intre salariati si trebuie sa elaboreze recomandari pentru imbunatatirea activitatii auditate. Auditorii interni trebuie sa respecte in activitatea desfasurata urmatoarele principii: -rincipiul independentei (inaintea inceperii activitatii fiecare auditor, membru al comisiei va intocmi o declaratie de independenta care va fi inaintata conducatorului misiunii de audit&supervisorului poate contine )' intrebari cu forma inc2isa 1A&0() !biectivitatea -rofesionalism sa se documenteze, sa comunice

Competenta