Sunteți pe pagina 1din 55

GHID

privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit


(Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr. 14/2006)

CUPRINS
Pagina 1. Introducere 2. Credite/depozite 3. Corela!ii 4. Tipuri de dobnzi 4.1 Rata anualizat" a dobnzii 4.2 Rata dobnzii efective 4.3 Compara!ii ntre rata anualizat" a dobnzii #i rata dobnzii efective 4.4 Dobnda anual" efectiv" 5. Modul de tratare a taxelor, subven!iilor #i a condi!iilor de favoare 6. Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii 7. Clasificarea instrumentelor financiare n func!ie de durata ini!ial", perioada notificat" #i perioada ini!ial" fix" 7.1 Durata ini!ial" 7.2 Perioada notificat" 7.3 Perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii 8. Modul de tratare a unor credite/depozite 3 4 13 20 21 22 24 28 31 33 41 41 42 42 45

1. Introducere
Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/20.07.2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit reglementeaz" metodologia de determinare #i raportare a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor #i ale dobnzii aferente depozitelor, a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi #i ale dobnzii aferente depozitelor noi #i a dobnzii anuale efective medii aferente creditelor noi pentru consum #i creditelor noi pentru locuin!e, practicate de institu!iile de credit n rela!iile cu urm"toarele categorii de reziden!i: societ"!i nefinanciare, gospod"rii ale popula!iei #i institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei. Norma transpune prevederile Regulamentului B"ncii Centrale Europene privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile financiare monetare la credite #i depozite n rela!iile cu gospod"riile popula!iei #i societ"!ile nefinanciare (Regulation ECB/2001/18). De asemenea, prevederile normei sunt armonizate cu reglement"rile Regulamentului ECB/2001/13 privind bilan!ul monetar consolidat al sectorului institu!ii financiar-monetare, transpus prin Norma BNR nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar. n scopul implement"rii Normei nr.14/2006, Direc!ia Statistic" din Banca Na!ional" a Romniei a realizat acest ghid care explic" no!iunile noi introduse de norm", prezint" modul de tratare a unor situa!ii existente n practica bancar" romneasc" din perspectiva statisticii ratelor dobnzii #i ofer" solu!ii pentru alte situa!ii, ntlnite n prezent n !"rile din spa!iul Uniunii Europene (pentru situa!ia n care instrumentele financiare respective vor fi preluate n practica bancar" romneasc"). La redactarea ghidului s-a folosit ca model Manualul privind statistica ratelor dobnzii (Manual on MFI interest Rate Statistics) editat de Banca Central" European" n octombrie 2003 #i Ghidul Regulamentului ECB/2001/13 privind statistica datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar (Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI Balance Sheet Statistics) editat, de asemenea, de Banca Central" European" n luna noiembrie 2002. Ghidul urmeaz" s" fie completat n cazul apari!iei unor cerin!e noi ale B"ncii Centrale Europene sau n cazul apari!iei unor instrumente financiare noi, din categoria credite #i depozite, a c"ror tratare din perspectiva statisticii ratelor dobnzii necesit" informa!ii suplimentare.

2. Credite #i depozite
Activele #i pasivele bilan!iere ale institu!iilor de credit sunt grupate, conform Normei B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar n mai multe categorii, avnd la baz" Sistemul European de Conturi SEC95 . Activele institu!iilor de credit se clasific", conform art.3, n: - numerar #i alte valori - credite - titluri de valoare negociabile (altele dect ac!iuni) - ac!iuni/unit"!i ale fondurilor de pia!" monetar" - ac!iuni #i alte participa!ii de capital - active fixe - alte active Pasivele institu!iilor de credit se clasific", conform art.4, n: - depozite - titluri de valoare negociabile emise (altele dect ac!iuni) - capital #i rezerve - alte pasive. Prevederile art.1 alin. (1) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit reglementeaz" metodologia de determinare #i raportare a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA #i ale dobnzii aferente depozitelor n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA practicate de institu!iile de credit n rela!iile cu urm"toarele categorii de reziden!i: gospod"rii ale popula!iei, institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!i nefinanciare. 2.1 Creditele sunt definite la art.3 lit. b) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr. 13/2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar, astfel: b) credite - fonduri date cu mprumut clien!ilor de c"tre institu!iile de credit, exclusiv titlurile de valoare negociabile; aceast" categorie include, f"r" a se limita la acestea, urm"toarele elemente de activ: b1) credite acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei sub form" de: 4

b1.1) credite pentru consum: credite acordate de c"tre institu!ia de credit gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei, n scopul finan!"rii consumului personal de bunuri (automobile, mobil", aparatur" electrocasnic", electronic" #i alte asemenea) sau servicii (s"n"tate, educa!ie, petrecerea vacan!elor #i alte asemenea); b1.2) credite pentru locuin!e: credite acordate de c"tre institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei, n scopul achizi!ion"rii sau construirii unei locuin!e (apartament, cas" de locuit, cas" de vacan!a #i alte asemenea), al achizi!ion"rii unui teren destinat construirii de locuin!e, sau n scopul renov"rii, consolid"rii sau mbun"t"!irii unei locuin!e; b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate de c"tre institu!iile de credit asocia!iilor familiale #i persoanelor fizice care desf"#oar" activit"!i economice n mod independent; b1.4) credite pentru alte scopuri: credite acordate de c"tre institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei, pentru refinan!area altor credite, pentru achizi!ionarea de terenuri n alte scopuri dect cele pentru construire de locuin!e, pentru achizi!ionarea de valori mobiliare #i alte asemenea; n aceast" categorie nu se includ creditele definite la lit.b1.1), b1.2) #i b1.3); b2) credite acordate de institu!iile de credit societ"!ilor nefinanciare; b3) credite acordate de institu!iile de credit altor institu!ii financiare monetare (definite la art.5 alin.(1) lit.b)); n aceast" categorie de credite se includ #i depozitele plasate la alte institu!ii financiare monetare; b4) titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri de!inute, altele dect ac!iuni #i alte participa!ii de capital, care nu sunt negociabile #i nu pot fi tranzac!ionate pe pie!ele secundare; titlurile de valoare nenegociabile de!inute de institu!iile de credit care, ulterior, devin negociabile #i pot fi tranzac!ionate pe pia!a secundar", vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile; b5) credite subordonate - crean!e nereprezentate de un titlu, pentru care mprumut"torul accept" ca n cazul lichid"rii debitorului, drepturile sale s" fie restituite numai dup" satisfacerea celorlal!i crean!ieri; b6) mprumuturi rezultate din opera!iuni reverse-repo: contrapartida numerarului pl"tit n schimbul titlurilor achizi!ionate temporar de la clien!i; b7) titluri de crean!" negociabile achizi!ionate de la ter!i (cambii, bilete la ordin #i alte asemenea); b8) credite acordate pe descoperit de cont - overdraft (soldurile debitoare autorizate sau neautorizate ale conturilor curente); 5

b9) leasing financiar acordat ter!ilor; b10) credite restante - crean!e comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite n pensiune, nerambursate la scaden!", precum #i soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, crean!e din dobnzi nencasate la scaden!";. Din enumerarea tipurilor de credite se exclud, pentru scopurile Normei 14/2006, cele enumerate la lit.b3) acordate altor institu!ii financiare monetare. Litera b4) prevede includerea titlurilor de valoare nenegociabile n categoria creditelor. Instrumentele financiare nenegociabile sunt definite la art.2 lit.i) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr. 13/2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar: i) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece exist" restric!ii n privin!a transferului legal al propriet"!ii asupra lor sau, de#i din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzac!ionate datorit" absen!ei unei pie!e organizate;. Astfel, obliga!iunile #i alte titluri de valoare de!inute n portofoliu de institu!ia de credit care nu pot fi negociate datorit" unor restric!ii sau datorit" absen!ei unei pie!e organizate, sunt clasificate n categoria credite. Litera b8) include, n categoria creditelor, creditele acordate pe descoperit de cont, definite la art.2 alin (2) din Norma nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, astfel: (2) descoperit de cont (overdraft) soldul debitor al conturilor curente. Caracteristicile generale ale creditului acordat pe descoperit de cont sunt: limita maxim" a sumelor trase; perioada maxim" de timp pe parcursul c"reia titularul contului poate utiliza aceast" facilitate; posibilitatea tragerii sumelor f"r" notificarea n prealabil a institu!iei de credit; inexisten!a unei maturit"!i definite. n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii sunt incluse toate categoriile de overdraft, indiferent dac" sunt n cadrul limitei maxime stabilit" de institu!ia de credit sau dac" au dep"#it aceast" limit" #i sunt supuse unor penaliz"ri suplimentare. Penaliz"rile pot fi sub forma unor taxe suplimentare, ca procent suplimentar de dobnd" sau o combina!ie a acestora. Penaliz"rile sub forma unor costuri sau taxe suplimentare nu sunt incluse n calculul ratelor medii ale dobnzii ns" penaliz"rile aplicate ca procent suplimentar ratei dobnzii sunt reflectate n statistica ratelor dobnzii. Creditele acordate pe descoperit de cont sunt incluse n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor (anexa nr.2 la norm"), ns" nu sunt incluse n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi (anexa nr.4 la norm"). De asemenea, ele sunt raportate separat, n anexa nr.3 la norm".

2.2 Depozitele sunt definite la art.4 lit. a) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr. 13/2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar, astfel: a) depozite - sume datorate de institu!iile de credit creditorilor (altele dect cele aferente titlurilor de valoare negociabile); categoria depozite include #i mprumuturile primite (inclusiv mprumuturile subordonate) de c"tre institu!iile de credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale #i depozitele garan!ii. Depozitele sunt clasificate n func!ie de perioada notificat" numai dac" nu au durat" ini!ial". Titlurile de valoare nenegociabile emise de institu!iile de credit sunt incluse n categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile emise. Depozitele se clasific" astfel: a1) depozite overnight - depozite convertibile n numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plat", debitare sau prin mijloace similare, f"r" ntrzieri semnificative, restric!ii sau penalit"!i; n aceast" categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere, dar cu anumite penalit"!i. Depozitele overnight includ: a1.1) sume purt"toare sau nu de dobnd", transferabile prin cec, debitare sau ordin de plat", f"r" restric!ii sau penaliz"ri semnificative; a1.2) sume purt"toare sau nu de dobnd", care nu sunt transferabile #i care pot fi transformate n numerar imediat, la cerere sau pn" la nchiderea zilei urm"toare celei de constituire a depozitului, f"r" restric!ii sau penaliz"ri semnificative; a1.3) soldurile de!inute la institu!iile emitente de moned" electronic", purt"toare de dobnd" sau nu, ale sumelor prepl"tite institu!iilor emitente de moned" electronic" #i/sau intermediarilor acestora, pentru moneda electronic" de tip hardware (stocate pe carduri cu func!ie de moned" electronic") #i/sau software (produse cu func!ie de moned" electronic" altele dect cardurile cu func!ie de moned" electronic") emis" n moned" na!ional" #i alte monede; a1.4) mprumuturi overnight primite ce vor fi rambursate n ziua lucr"toare care o succede pe cea n care au fost acordate. n acest" categorie de pasive bilan!iere se includ #i conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum #i depozitele la vedere. a2) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate n numerar nainte de un termen fix convenit, sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalit"!i; se includ #i

depozitele de economii reglementate prin acte normative, unde criteriul duratei ini!iale nu este relevant (se ncadreaz" n durata ini!ial" peste doi ani). Produsele financiare cu clauze ce prev"d posibilitatea rennoirii lor vor fi ncadrate conform duratei ini!iale. Depozitele la termen se clasific", n func!ie de durata ini!ial", astfel: a2.1) depozite cu durata ini!ial" de pn" la un an inclusiv: a2.1.1) sume atrase cu durata ini!ial" de pn" la un an (exclusiv depozitele cu durata ini!ial" de o zi) care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen; a2.1.2) sume atrase cu durata ini!ial" de pn" la un an (exclusiv depozitele cu durata ini!ial" de o zi) care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen f"r" o notificare prealabil"; a2.1.3) sume atrase cu durata ini!ial" de pn" la un an (exclusiv depozitele cu durata ini!ial" de o zi) care nu sunt transferabile #i care pot fi transformate n numerar nainte de termen cu plata unor penalit"!i; a2.1.4) garan!ii cu obliga!ii de plat" n cadrul instrumentelor financiare derivate; a2.1.5) mprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere de pn" la un an inclusiv; a2.1.6) titluri de mprumut nenegociabile, emise de institu!iile de credit raportoare cu maturitatea la emitere de pn" la un an inclusiv, emise n form" materializat" sau dematerializat"; a2.1.7) datorie subordonat" atras" de institu!iile de credit raportoare sub form" de depozite sau mprumuturi cu durata ini!ial" de pn" la un an inclusiv. a2.2) depozite cu durata ini!ial" cuprins" ntre un an #i doi ani inclusiv: a2.2.1) sume atrase cu durata ini!ial" cuprins" ntre un an #i doi ani, care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen; a2.2.2) sume atrase cu durata ini!ial" cuprins" ntre un an #i doi ani inclusiv, care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen f"r" o notificare prealabil"; a2.2.3) sume atrase cu durata ini!ial" cuprins" ntre un an #i doi ani inclusiv, care nu sunt transferabile #i care pot fi transformate n numerar nainte de termen cu plata unor penaliz"ri; a2.2.4) garan!ii cu obliga!ii de plat" n cadrul instrumentelor financiare derivate; a2.2.5) mprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere ntre un an #i doi ani inclusiv;

a2.2.6) titluri de mprumut nenegociabile, emise de institu!ia de credit raportoare cu maturitatea la emitere ntre un an #i doi ani inclusiv, emise n form" materializat" sau dematerializat"; a2.2.7) datorie subordonat" atras" de institu!ia de credit raportoare sub form" de depozite sau mprumuturi, cu durata ini!ial" ntre un an #i doi ani inclusiv. a2.3) depozite cu durata ini!ial" mai mare de doi ani: a2.3.1) sume atrase cu durata ini!ial" mai mare de doi ani, care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen; a2.3.2) sume atrase cu durata ini!ial" mai mare de doi ani, care nu sunt transferabile #i care nu pot fi transformate n numerar nainte de termen f"r" o notificare prealabil"; a2.3.3) sume atrase cu durata ini!ial" mai mare de doi ani, care nu sunt transferabile #i care pot fi transformate n numerar nainte de termen cu plata unor penaliz"ri; a2.3.4 ) garan!ii cu obliga!ii de plat" n cadrul instrumentelor financiare derivate; a2.3.5) mprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere mai mare de doi ani; a2.3.6) titluri de mprumut nenegociabile emise de institu!ia de credit raportoare cu maturitatea la emitere mai mare de doi ani, emise n form" materializat" sau dematerializat"; a2.3.7) datorie subordonat" atras" de institu!ia de credit raportoare sub form" de depozite sau mprumuturi cu durata ini!ial" mai mare de doi ani. a3) depozite rambursabile dup" notificare - depozite netransferabile, f"r" un termen de rambursare stabilit la ncheierea contractului, care nu pot fi transformate n numerar dect dup" expirarea perioadei notificate, sau care pot fi transformate n numerar nainte de expirarea perioadei notificate numai cu plata unor penalit"!i, ori cu alte costuri suplimentare semnificative din partea clientului. Aceast" categorie include depozite care, de#i legal pot fi lichidate la cerere, sunt supuse unor penaliz"ri #i restric!ii n concordan!" cu reglement"rile n materie (se includ n categoria la cel mult trei luni inclusiv). n aceast" categorie sunt cuprinse #i conturile de investi!ii f"r" perioad" notificat" sau durat" ini!ial" convenit", dar care au fixate restric!ii la retrageri (clasificate ca depozite rambursabile dup" notificare la mai mult de trei luni). a3.1) depozite rambursabile dup" notificare la cel mult trei luni inclusiv: a3.1.1) sume plasate f"r" durat" ini!ial" convenit" care pot fi retrase numai dup" cel mult trei luni de la notificare inclusiv; a3.1.2) depozite de economii la vedere, netransferabile #i alte tipuri de depozite care, de#i pot fi debitate la cerere, sunt supuse n acest caz unor penaliz"ri; a3.1.3) sume plasate cu durat" ini!ial" convenit", netransferabile, dar a c"ror retragere nainte de termen a f"cut obiectul unei notific"ri prealabile cu cel mult trei luni inclusiv. 9

a3.2) depozite rambursabile dup" notificare la mai mult de trei luni #i mai pu!in de doi ani inclusiv: a3.2.1) sume plasate f"r" durat" ini!ial" convenit" care pot fi retrase numai dup" mai mult de trei luni, dar nu mai mult de doi ani de la notificare; dac" este permis" nc"lcarea perioadei notificate, deponentul va pl"ti o penalitate; a3.2.2) conturi de investi!ii f"r" perioad" notificat" sau durat" ini!ial" convenit", dar care au fixate restric!ii la retrageri; a3.2.3) sume plasate cu durata ini!ial" convenit", netransferabile, dar a c"ror retragere nainte de termen a f"cut obiectul unei notific"ri prealabile cu cel pu!in trei luni, dar nu mai mult de doi ani; a3.3) depozite rambursabile dup" notificare la mai mult de doi ani: a3.3.1) sume plasate f"r" durat" ini!ial" convenit" care pot fi retrase numai dup" doi ani de la notificare; dac" este permis" nc"lcarea perioadei notificate, deponentul va pl"ti o penalitate; a3.3.2) conturi de investi!ii f"r" perioad" notificat" sau durat" ini!ial" convenit", dar care au fixate restric!ii la retrageri; a3.3.3) sume plasate cu durata ini!ial" convenit", netransferabile, dar a c"ror retragere nainte de termen a f"cut obiectul unei notific"ri prealabile cu cel pu!in doi ani; a4) mprumuturi din opera!iuni repo - contrapartida numerarului primit n schimbul titlurilor/aurului vndute/vndut de c"tre institu!iile de credit la un anumit pre!, cu angajamentul ferm de a r"scump"ra acelea#i titluri de valoare(sau similare)/aur la o dat" ulterioar" prestabilit" #i la un pre! fixat. Sumele primite de institu!iile financiare monetare n schimbul titlurilor/aurului transferate/transferat unui ter! (cump"r"torul temporar) se includ n aceast" categorie numai dac" exist" angajamentul ferm #i nu doar op!iunea de r"scump"rare. Aceasta implic" p"strarea dreptului de proprietate asupra titlurilor/aurului de c"tre vnz"tor pe parcursul opera!iunii, fapt pentru care, n acest caz, transferul legal de proprietate nu este un element relevant pentru a decide modalitatea de tratare a opera!iunilor de tip repo. n cazul n care cump"r"torul temporar vinde activele care fac obiectul contractului repo, aceast" vnzare trebuie nregistrat" ca o tranzac!ie definitiv" cu titluri/aur #i eviden!iat" n bilan!ul cump"r"torului temporar ca o pozi!ie negativ" n portofoliul de titluri/aur. Urm"toarele categorii ale opera!iunilor de tip repo sunt structurate astfel nct s" ntruneasc" cerin!ele necesare pentru tratarea mprumuturilor colateralizate. Sunt considerate mprumuturi din opera!iuni repo urm"toarele sume primite de institu!iile de credit n schimbul titlurilor /aurului temporar transferate unui ter!:

10

a4.1) sume primite n schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui ter! sub forma acordurilor de r"scump"rare; a4.2) sume primite n schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui ter! sub forma mprumuturilor de titluri (colateralizate cu numerar); a4.3) sume primite n schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui ter! sub forma acordurilor de vnzare/r"scump"rare. Conform prevederilor normei mprumuturile din opera!iuni repo sunt asimilate depozitelor. n Sistemul European de Conturi SEC 1995 mprumuturile primite de institu!iile de credit nu sunt recunoscute ca #i categorie distinct", fiind clasificate n categoria depozitelor, cu excep!ia situa!iei n care ele reprezint" instrumente financiare negociabile. De asemenea, titlurile de valoare nenegociabile emise de institu!iile de credit, altele dect ac!iuni #i alte participa!ii de capital, sunt asimilate depozitelor. Instrumentele financiare nenegociabile care ulterior emiterii lor devin negociabile #i pot fi tranzac!ionate pe o pia!" secundar" vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile #i excluse din baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii. Depozitele la termen sunt clasificate n func!ie de durata ini!ial", definit" la art.2 lit j) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar, astfel: j) durata ini!ial"/maturitatea la emitere - perioada fix" de timp n care un instrument financiar nu poate fi rambursat, sau n care poate fi rambursat numai cu plata de c"tre client a unor penalit"!i (sau a altor costuri suplimentare). Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar clasific" depozitele la termen n func!ie de durata ini!ial", n: depozite cu durata ini!ial" de pn" la un an inclusiv, depozite cu durata ini!ial" cuprins" ntre un an #i doi ani inclusiv #i depozite cu durata ini!ial" mai mare de doi ani. Norma BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit clasific" depozitele la termen n func!ie de durata ini!ial", astfel: $ 1 lun" > 1 lun" #i $ 3 luni > 3 luni #i $ 6 luni > 6 luni #i $ 12 luni > 1 an #i $ 2 ani > 2 ani.

11

Depozitele rambursabile dup" notificare sunt clasificate n func!ie de perioada notificat", definit" la art.2 lit k) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar, astfel: k) perioada notificat" - perioada de timp dintre momentul notific"rii c"tre institu!ia de credit a inten!iei de!in"torului unui depozit de a transforma n numerar acel depozit #i momentul n care aceast" opera!iune poate fi efectuat" f"r" plata unor penalit"!i (sau a altor costuri suplimentare). Norma BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit clasific" depozitele rambursabile dup" notificare n func!ie de perioada notificat", astfel: - depozite rambursabile dup" notificare la cel mult 3 luni de la notificare; - depozite rambursabile dup" notificare la mai mult de 3 luni de la notificare. 2.3 Credite noi/depozite noi Conform art.1 alin. (2) #i (3), Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit reglementeaz": - metodologia de determinare #i raportare a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA #i ale dobnzii aferente depozitelor noi n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA, practicate de institu!iile de credit n rela!iile cu urm"toarele categorii de reziden!i: gospod"rii ale popula!iei, institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!i nefinanciare. - metodologia de determinare #i raportare a dobnzii anuale efective medii aferente creditelor noi pentru consum n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA #i creditelor noi pentru locuin!e n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei rezidente. Creditele noi sunt definite la art.2, alin.1, astfel: (1) credite noi/depozite noi: a) sunt asimilate creditelor noi/depozitelor noi: a1) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n cursul lunii pentru care se ntocme#te raportarea; a2) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare ale c"ror rate ale dobnzii sau criterii de stabilire a ratei dobnzii sunt renegociate de c"tre institu!ia de credit #i client n cursul lunii pentru care se ntocme#te raportarea; b) nu sunt asimilate creditelor noi/depozitelor noi: b1) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare ale c"ror contracte/conven!ii sunt prelungite n mod automat, f"r" implicarea activ" a clientului institu!iei de credit n renegocierea termenilor #i condi!iilor contractului/conven!iei, inclusiv a ratei dobnzii; 12

b2) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare cu rata dobnzii variabil", n sensul ajust"rii automate n func!ie de un index extern; b3) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare, n cazul c"rora are loc o modificare a ratei dobnzii pe parcursul lunii pentru care se ntocme#te raportarea, sau o modificare a modului de stabilire a acesteia, dac" modificarea #i noul nivel al ratei dobnzii au fost stabilite de comun acord ntre institu!ia de credit #i client la ncheierea contractului/conven!iei de credit/depozit; b4) creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare ale c"ror rate ale dobnzii sunt modificate unilateral de c"tre institu!ia de credit n cursul lunii pentru care se ntocme#te raportarea n baza unor clauze prev"zute n contractele/conven!iile de credit/depozit. Litera a2) include n categoria creditelor noi/depozitelor noi, creditele acordate/depozitele atrase de institu!iile de credit n lunile anterioare ale c"ror rate ale dobnzii sau criterii de stabilire a ratei dobnzii sunt renegociate de c"tre institu!ia de credit #i client n cursul lunii pentru care se ntocme#te raportarea. Datorit" acestui fapt, orice renegociere de dobnd" la un credit acordat/depozit atras n lunile anterioare implic" reclasificarea acestuia ca depozit nou/credit nou, ca #i cum creditul/depozitul respectiv a fost rambursat #i s-a acordat/s-a atras un nou credit/depozit.

3 Corelatii 3.1 Corela!ii ntre prevederile Normei BNR nr. 13/2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar #i prevederile Normei BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit
Norma BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit preia #i utilizeaz" mai multe no!iuni definite n Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar.

13

Astfel, no!iunile reziden!i, gospod"riile popula!iei, institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei, societ"!i nefinanciare, credite, credite pentru consum, credite pentru locuin!", credite pentru dezvoltarea afacerilor, credite pentru alte scopuri, depozite, depozite overnight, depozite la termen, depozite rambursabile dup" notificare, mprumuturi din opera!iuni repo, perioada notificat", durata ini!ial"/maturitatea la emitere au semnifica!ia prev"zut" n Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar. Exist" astfel o corela!ie ntre soldurile la sfr#itul lunii raportate n anexele nr. 2 #i 3 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit #i cele raportate n anexa nr.1 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar. Astfel, soldurile la depozitele overnight, depozitele la termen #i depozitele rambursabile dup" notificare n lei, euro #i dolari SUA atrase de la gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ile nefinanciare sunt acelea#i n cele dou" raport"ri. Soldurile la creditele pentru consum, pentru locuin!", pentru dezvoltarea afacerilor #i pentru alte scopuri acordate gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i la creditele acordate societ"!ilor nefinanciare n lei, euro #i dolari SUA raportate n anexele nr.2 #i 3 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit sunt cel mult egale cu soldurile raportate n anexa nr.1 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar (ntruct din baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii se exclud creditele provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit). Aceste corela!ii sunt prezentate mai jos: Pentru anexa nr.2 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit: - pentru sectorul societ"!i nefinanciare: - rd.14, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.7 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.15, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.7 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective);

14

- rd.16, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.7 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.18 + 19 + 20 + 21, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.23 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd. 22, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.23 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.23, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.23 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.24, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.55 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - pentru sectorul gospod"rii ale popula!iei: - rd.2, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.13 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.3, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.13 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.4, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.13 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.5, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.12 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.6, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.12 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.7, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.12 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); 15

- rd.8, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.14 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.9, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.14 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.10, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.14 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.11, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.15 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.12, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.15 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.13, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.15 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.18 + 19 + 20 + 21, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.27 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd. 22, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.27 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.23, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.27 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.24, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.59 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - pentru sectorul institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei: - rd.2, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.18 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); 16

- rd.3, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.18 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.4, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.18 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.5, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.17 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.6, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.17 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.7, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.17 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.11, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.19 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.12, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.19 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.13, coloana Soldul la sfr#itul lunii $ rd.19 Active (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.18 + 19 + 20 + 21, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.28 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd. 22, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.28 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.23, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.28 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective);

17

- rd.24, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.60 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective). Pentru anexa nr.3 la Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit: - pentru sectorul societ"!i nefinanciare: - rd.1, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.7 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.6, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.39 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.7, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.39 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2 + cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective). - pentru sectorul gospod"rii ale popula!iei: - rd.1, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.11 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.6, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.43 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.7, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.43 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2 + cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective). - pentru sectorul institu!ii f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei: - rd.1, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.12 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective); - rd.6, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.44 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 1, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective);

18

- rd.7, coloana Soldul la sfr#itul lunii = rd.44 Pasive (coloana F coloana G) din Raportarea conform Normei 13/2006, Anexa 1, cod scaden!" 2 + cod scaden!" 3, cod ISO !ar" RO, Cod ISO Moned" RON, EUR, USD (corespunz"tor monedei respective).

3.2 Corela!ia cu planul de conturi


Clasificarea instrumentelor financiare n categoria creditelor/depozitelor are la baz" metodologia Sistemului European de Conturi 1995 care prezint" deosebiri de abordare fa!" de planul de conturi al institu!iilor de credit, emis de Banca Na!ional" a Romniei #i Ministerul Finan!elor Publice, neexistnd o corela!ie direct" ntre acestea. De exemplu, n cazul depozitelor overnight, defini!ia dat" n cuprinsul normei implic" includerea n aceast" categorie a unor sume eviden!iate n mai multe conturi: conturi curente (extras cont 2511), depozite la vedere (extras cont 2531), disponibil din contribu!ia financiar" a Comunit"!ii Europene la dispozi!ia Fondului Na!ional (extras cont 255 + 256 + 258), depozite la termen (extras cont 2532 n cazul n care depozitele au ajuns la scaden!", nu au mai fost prelungite #i pot fi retrase n orice moment de c"tre titular), carnete #i librete de economii (extras cont 2542 cnd sumele depuse pot fi rambursabile n orice moment), etc. n cazul depozitelor rambursabile dup" notificare, nu exist" n planul de conturi un cont echivalent; de aceea consider"m c" depozitele din aceast" categorie sunt incluse (f"r" a fi exhaustiv) n conturile 2511 (conturi curente) sau 2531 (depozite la vedere). n cazul depozitelor la termen, pe lng" conturile de depozite la termen (extras cont 2532), carnete #i librete de economii (extras cont 2542) #i certificate de depozit (extras cont 2541), n aceast" categorie sunt incluse (conform defini!iei) #i depozitele condi!ionate: depozitele colaterale (extras cont 2533), depozitele de garan!ii (extras cont 3561, extras cont 3562 etc), depozitele marj" precum #i mprumuturile subordonate primite (extras cont 531, extras cont 532). n cazul creditelor sunt incluse, conform defini!iei #i titlurile de valoare nenegociabile altele dect ac!iunile. Aceste titluri sunt eviden!iate n contabilitate n contul Titluri de investi!ii (extras cont 3041). De asemenea, din aceast" categorie fac parte creditele subordonate acordate (extras cont 401 #i 402) #i Titluri date cu mprumut (extras cont 3025, 3035, 3045, 415). %innd cont de cele de mai sus, clasificarea creditelor #i depozitelor n categoriile prezentate la articolele 3 #i 4 din Norma BNR nr.13/2006 trebuie s" se fac" !innd cont n principal de tipul instrumentului financiar #i mai pu!in de clasa de conturi n care sunt ncadrate n contabilitate.

19

4. Tipuri de dobnzi
Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/20.07.2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit introduce dou" no!iuni noi privind calculul ratei dobnzii: rata anualizat" a dobnzii #i rata dobnzii efective, definite la art.2 alin. (4) #i (5): (4) rata dobnzii efective rata dobnzii, calculat" n termeni anuali #i expimat" n procente pe an, pentru care valoarea prezent" a creditului/depozitului acordat/plasat (n una sau mai multe tran#e) este egal" cu valoarea prezent" a tuturor angajamentelor de rambursare a capitalului #i a dobnzilor aferente, viitoare sau prezente, stabilite de comun acord ntre institu!ia de credit #i client. (5) rata anualizat" a dobnzii rata dobnzii convenit" ntre institu!ia de credit #i client pentru un credit sau depozit, calculat" n termeni anuali #i exprimat" n procente pe an. Rata medie a dobnzii aferente creditelor/depozitelor se calculeaz" ca medie aritmetic" ponderat" a ratei anualizate a dobnzii sau, dup" caz, a ratei dobnzii efective, n func!ie de frecven!a pl"!ilor de dobnd" pe parcursul unui an n raport cu frecven!a ramburs"rilor de capital pentru creditul sau depozitul respectiv. Astfel, dac" pentru un credit/depozit pl"!ile de dobnd" se fac n mod regulat, cu o frecven!" mai mare dect ramburs"rile de capital, n calculul ratei medii a dobnzii se introduce rata anualizat" a dobnzii. Dac" pentru creditul/depozitul respectiv pl"!ile de dobnd" se fac la intervale neregulate de timp sau la intervale regulate de timp dar la o frecven!" mai mic" dect frecven!a ramburs"rilor de capital, n calculul ratei medii a dobnzii se introduce rata dobnzii efective. Exist" totu#i unele cazuri, prezentate n ultima parte a acestui ghid (cazul disagio, de exemplu) cnd, de#i pl"!ile de dobnd" se fac la intervale regulate de timp mai mici dect intervalul de timp ntre dou" ramburs"ri succesive de capital, n calculul ratei medii a dobnzii se introduce rata dobnzii efective deoarece formula ratei anualizate a dobnzii nu surprinde anumite caracteristici ale creditului/depozitului (n cazul disagio, plata f"cut" la acordarea creditului, denumit" disagio, este considerat" plat" de dobnd"). Doi indicatori specifica!i n anexa nr.3 la norm" includ costurile suplimentare pl"tite de gospod"riile popula!iei la contractarea creditelor noi pentru consum #i creditelor noi pentru locuin!e. Acesti indicatori reprezint" dobnda anual" efectiv", care se define#te #i se calculeaz" conform prevederilor Legii nr. 289/24.06.2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice. Baza de calcul ns", pentru ace#ti indicatori este identic" cu baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi pentru consum #i creditelor noi pentru locuin!e acordate gospod"riilor popula!iei. 20

4.1

Rata anualizat" a dobnzii (Annualised Agreed Rate) Conform art.2 alin. (5) din Norma BNR nr.14/2006, rata anualizat" a dobnzii reprezint" rata

dobnzii convenit" ntre institu!ia de credit #i client pentru un credit sau depozit, calculat" n termeni anuali #i exprimat" n procente pe an. Acest indicator se calculeaz" n cazul creditelor/depozitelor la care plata/capitalizarea dobnzii se realizeaz" regulat, la intervale de timp mai mici sau egale cu intervalul de timp ntre dou" ramburs"ri succesive de capital. Rata anualizat" a dobnzii se calculeaz" #i n situa!iile n care capitalul este rambursat integral la sfr#itul contractului (separat sau mpreun" cu dobnda). Formula de calcul pentru rata anualizat" a dobnzii este:

ran C / D
unde:

& & rag ) $$ 1( $$ n %%

n # # ! ! ' 1 ! ! " "

(1)

ran C / D = rata anualizat" a dobnzii aferent" unui credit/depozit;

rag = rata dobnzii, stabilit" de comun acord de institu!ia de credit #i client pentru un credit/depozit; n = num"rul de perioade de plat"/capitalizare a dobnzii n cadrul unui an pentru acel credit/depozit:
1 pentru plat"/capitalizare anual", 2 semianual", 4 trimestrial", 12 lunar" etc. De exemplu, pentru un credit pe cinci ani cu rata dobnzii de 10%/an, rambursat n totalitate la maturitate #i cu dobnda pl"tit" trimestrial, rata anualizat" a dobnzii este de 10,3813%/an calculat" astfel:

ran C

& & 0,1 # 4 # ) $ $1 ( ! ' 1! ) 0,10381289 $% ! 4 " % "

Dac" pl"!ile de dobnd" se fac lunar, rata anualizat" a dobnzii va avea valoarea 10,4713%/an #i se calculeaz" astfel: & & 0,1 #12 # ran C ) $ $1 ( ' 1! ) 0,10471307 $ % 12 ! ! " % "

21

Pentru pl"!i zilnice de dobnd" (caz foarte rar) n va lua valoarea de 365, !innd cont de prevederile art.3 alin. (7) din Norma BNR nr.14/2006, conform c"ruia institu!iile de credit consider" anul de 365 de zile. Formula este utilizat" #i pentru pl"!i de dobnd" la intervale mai mari de un an. Astfel, n cazul unui depozit pe doi ani cu plata dobnzii la scaden!" #i cu o rat" a dobnzii de 10% /an, rata anualizat" a dobnzii este:
1 & # $& ! #2 $ $ 0,1 ! ! ! ' 1! ) 0,095445 ) $ $1 ( 1 ! $$ ! $ ! $% ! 2 " % "

ran D

ceea ce reprezint" 9,5445%/an

4.2 Rata dobnzii efective (Narrowly Defined Effective Rate) Conform art.2 alin. (4) din Norma BNR nr.14/2006, rata dobnzii efective reprezint" rata dobnzii, calculat" n termeni anuali #i expimat" n procente pe an, pentru care valoarea prezent" a creditului/depozitului acordat/plasat (n una sau mai multe tran#e) este egal" cu valoarea prezent" a tuturor angajamentelor de rambursare a capitalului #i a dobnzilor aferente, viitoare sau prezente, stabilite de comun acord ntre institu!ia de credit #i client. Conform prevederilor normei, acest indicator se calculeaz" n cazul creditelor/depozitelor la care plata/capitalizarea dobnzii se realizeaz" la intervale neregulate de timp sau la intervale de timp mai mari dect intervalul de timp ntre dou" ramburs"ri succesive de capital. Formula de calcul pentru rata dobnzii efective este:
N

*
n )1

Fn (1 ( ref C / D )
Dn 365

)*

N'

F 'n' (1 ( ref C / D )
D 'n ' 365

(2)

n ')1

unde:

ref

C /D

= rata dobnzii efective aferent" unui credit/depozit;


Fn

*
n )1

(1 ( ref C / D )

Dn 365

= valoarea prezent" a creditului/depozitului acordat/ plasat n una sau mai multe

tran#e; 22

N'

F 'n' (1 ( ref C / D )
D 'n ' 365

= valoarea prezent" a tuturor angajamentelor de rambursare a capitalului #i a

n ')1

dobnzilor aferente creditului/depozitului, viitoare sau prezente, stabilite de institu!ia de credit #i client.

Fn = valoarea tran#ei nr. n pentru un credit/depozit acordat/plasat n tran#e; Dn = intervalul de timp exprimat n zile, dintre prima tranzac!ie (n general data acord"rii primei
tran#e a creditului sau plas"rii depozitului) #i data tran#ei nr. n din acel credit/ depozit; N = num"rul de tran#e ale creditului/depozitului;

F ' n ' = valoarea ratei de capital sau dobnd" nr. n ' rambursate/de rambursat institu!iei de credit n
cazul unui credit, sau clientului n cazul unui depozit;

D' n ' = intervalul de timp, exprimat n zile, dintre prima tranzac!ie (n general data acord"rii primei
tran#e a creditului sau plas"rii depozitului) #i data ratei nr. n ' (rambursare de capital sau plat" de dobnd") a acelui credit /depozit;

N ' = num"rul de pl"!i de capital #i dobnd" asociat creditului/depozitului


n general, depozitele/creditele sunt plasate la/acordate de institu!iile de credit ntr-o singur" tran#". n acest caz, termenul din stnga al formulei (2) este nlocuit cu valoarea depozitului plasat/creditului acordat:

VC / D ) *

N'

F 'n' (1 ( refC / D )
D 'n ' 365

n ')1

& $ 1 ) * $ F ' n' * D 'n ' n ')1 $ (1 ( refC / D ) 365 %


N'

# ! ! ! "

Termenul F 'n ' este de fapt fluxul de fonduri (cash flow) pe care urmeaz" s" l primeasc" pe perioada de via!" a creditului/depozitului institu!ia de credit de la debitor (pentru credite), respectiv clientul de la institu!ia de credit (pentru depozite), iar termenul 1 (1 ( r ) depozitului).
D 'n ' 365

(factorul de discount) este

utilizat pentru a calcula valoarea prezent" a acestor fonduri (la momentul acord"rii creditului/plas"rii

23

4.3 Compara!ii ntre rata anualizat" a dobnzii #i rata dobnzii efective

Frecven!a pl"!ilor de dobnd" #i frecven!a ramburs"rilor de capital pentru un credit/depozit pot fi vizualizate prin intermediul unei matrice:

Frecven!a pl"!ilor de dobnd" Lunar (L) Lunar (L) Frecven!a ramburs"rilor de capital Trimestrial (T) Anual (A) La sfr#itul contractului (E) L-L T-L A-L E-L Trimestrial (T) L-T T-T A-T E-T Anual (A) L-A T-A A-A E-A

Valorile ob!inute prin aplicarea formulei de calculul a ratei anualizate a dobnzii sunt identice cu cele ob!inute aplicnd formula de calcul pentru determinarea ratei dobnzii efective n cazul pl"!ilor de dobnd"/capitaliz"rii dobnzii la intervale regulate de timp mai mici sau egale cu intervalul de timp ntre dou" ramburs"ri succesive de capital (cazul celulelor necolorate din tabel). n celelalte cazuri (celulele gri) cele dou" rate difer". Pentru exemplificare, consider"m cazul unui credit pe cinci ani acordat cu o rat" a dobnzii de 10%/an #i calcul"m cei doi indicatori (rata anualizat" a dobnzii RAD #i rata dobnzii efective RDE) pentru fiecare din situa!iile prezentate n matrice: Frecven!a pl"!ilor de dobnd" Lunar (L) RAD Lunar (L) Frecven!a de capital Trimestrial (T) La sfr#itul contractului (E) ramburs"rilor Anual (A) RDE 10.4713 10.4713 10.4713 10.4713 Trimestrial (T) RAD RDE Anual (A) RAD RDE

10.3813 10.3795 10.0000 9.0022 10.3813 10.3813 10.3813 10.0000 9.0331 10.0000 10.0000

Se observ" c" valorile celor doi indicatori pentru cazurile prezentate n matrice difer" numai n cazul celulelor gri. n aceste cazuri, n calculul ratei medii a dobnzii se utilizeaz" rata dobnzii efective. 24

O situa!ie deosebit" o reprezint" ramburs"rile anticipate de capital. Care dintre cele dou" rate vor intra n formula de calcul a ratei medii a dobnzii? Ramburs"rile de capital, regulate sau neregulate, influen!eaz" nivelul ratei dobnzii numai n cazul n care sunt mai frecvente dect pl"!ile de dobnd" (caz foarte rar). n general pl"!ile de dobnd" sunt mai frecvente dect ramburs"rile anticipate de capital #i de aceea posibilitatea ramburs"rii excep!ionale de capital poate fi ignorat" la calculul ratei medii a dobnzii. Dac" totu#i ramburs"rile anticipate de capital sunt mai frecvente dect pl"!ile de dobnd", rata anualizat" a dobnzii difer" de rata dobnzii efective (care reprezint" valoarea corect") iar formula de calcul care se aplic" este cea aferent" ratei dobnzii efective. Un alt caz este cel al creditelor acordate pe descoperit de cont, caracterizate prin trageri la diferite perioade de timp, ramburs"ri neregulate #i calcul al dobnzii bazat pe solduri zilnice. Cum se calculeaz" rata anualizat" a dobnzii? n cazul creditelor acordate pe descoperit de cont, dobnda se calculeaz" ntr-adev"r pe baza soldurilor zilnice, ns" pl"!ile de dobnd" se realizeaz" cel mai adesea lunar. De aceea valoarea n din formula de calcul a ratei anualizate a dobnzii ia valoarea 12 sau 4 (pl"!i lunare sau trimestriale de dobnd") #i doar foarte rar 365 (numai n cazul pl"!ilor zilnice de dobnd"). La calculul ratei dobnzii efective trebuie s" se respecte regula c" anul are 365 de zile, adic" 365/12 zile pe lun". Astfel, n cazul unui credit pe cinci ani cu rata dobnzii de 10%/an #i cu pl"!i trimestriale de dobnd", intervalul de timp D ' n ' ia urm"toarele valori:

25

Factorul Data
D'n'

Valoarea prezent" a cash flowului


243.90 237.95 232.15 226.49 220.96 215.57 210.32 205.19 200.18 195.30 190.54 185.89 181.36 176.93 172.62 168.41 164.30 160.29 156.38 6255.28 10000 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813 0.103813

Valoarea datorat"

Rata dobnzii (%/an)

Pl"!i de dobnd"

Ramb de capital

Cash flow

de discount (1 ( r )
'

Rata dobnzii efective

D 'n ' 365

15/11/2000 14/02/2001 16/05/2001 15/08/2001 15/11/2001 14/02/2002 16/05/2002 15/08/2002 15/11/2002 14/02/2003 16/05/2003 15/08/2003 15/11/2003 14/02/2004 15/05/2004 14/08/2004 14/11/2004 13/02/2005 15/05/2005 14/08/2005 14/11/2005

1.00 91.25 182.50 273.75 365.00 456.25 547.50 638.75 730.00 821.25 912.50 1003.75 1095.00 1186.25 1277.50 1368.75 1460.00 1551.25 1642.50 1733.75 1825.00

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000

-10000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 10250 5000 0.98 0.95 0.93 0.91 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61

Rata anualizat" a dobnzii. Rata dobnzii efective - exemple de calcul Exemplul nr.1 O institutie de credit acord" un credit unui client pe data de 1 octombrie 2004.

Suma acordat" este de 1.000.000 lei, rata dobnzii 20%/an, durata creditului 1 an iar rambursarea se

26

realizeaz" astfel: prima rat" de dobnd" se pl"te#te o dat" cu prima rat" de capital la 1 aprilie 2005 iar a doua rat" de dobnd" se pl"te#te mpreun" cu a doua rat" de capital la 1 octombrie 2005. Mod de calcul: Datorit" faptului c" rata de dobnd" se pl"te#te n acela#i timp cu rata de capital #i la intervale regulate de timp (6 luni), n calculul ratei medii a dobnzii intr" rata anualizat" a dobnzii. A) Calculul ratei anualizate a dobnzii:

ran

C /D

&& rag ) $$ 1( $ $% n %

n # # ! ! 1 ' ! ! " "

(1)

& & 0.2 # 2 # 1( ) 0.21 ! ' 1! ran C / D ) $ $$ ! 2 % " % " sau r = 21%/an. Aceea#i valoare se ob!ine aplicnd #i formula ratei dobnzii efective. B) Calculul ratei dobnzii efective: V ) * 500.000 ( 100.000 (1 ( r )
182.5 365 N'

F 'n' (1 ( r )
D 'n ' 365

(2)

n ')1

1.000.000 )

500.000 ( 50.000 (1 ( r )
365 365

1.000.000 )

600.000 (1 ( r )
1 2

550.000 (1 ( r )1

Prin calcul matematic rezult": r = 21%/an.


Exemplul nr.2 O institu!ie de credit acord" unui client un credit n sum" de 1 000 euro la 1

ianuarie 2004, rambursabil" n 2 rate de cte 600 euro la 1 an #i, respectiv dup" 1.5 ani. Mod de calcul: Deoarece dobnda se ramburseaz" n perioade neregulate de timp (dup" un an #i respectiv 1,5 ani), n calculul ratei medii a dobnzii intr" rata dobnzii efective.
1.000 ) 600 (1 ( r )
365 365

600 (1 ( r )
547.5 365

1.000 )

600 ( (1 ( r )

600 (1 ( r )
3 2

Ecua!ia este rezolvat" algebric #i rezult" r = 0,1306623, ceea ce reprezint" 13,06623% /an. 27

4.4 Dobnda anual" efectiv" (Annual percentage rate of charge)

Prevederile art.1 alin. (3) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, reglementeaz" metodologia de determinare #i raportare a dobnzii anuale efective medii aferente creditelor noi pentru consum n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA #i creditelor noi pentru locuin!" n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei rezidente. Conform art.2 alin. (6) din Norma BNR nr.14/2006 dobnda anual" efectiv" are semnifica!ia prev"zut" n Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice. Conform art.2 lit.e) din Legea nr. 289/2004, dobnda anual" efectiv", denumit" n continuare DAE, reprezint" costul total al creditului la consumator, exprimat n procent anual din valoarea creditului total acordat #i calculat in conformitate cu art. 4. Acest cost total con!ine o component" a ratei dobnzii #i o component" a celorlalte costuri aferente creditului acordat, cum ar fi costuri de administrare, de preg"tire a documentelor de credit, de asigurare a creditului etc. Art.4 din Legea nr. 289/2004 men!ioneaz": (1) DAE, care face echivalen!a, la nivelul unui an, ntre valoarea curent" a tuturor angajamentelor sub forma unor mprumuturi, ramburs"ri si cheltuieli existente sau viitoare, acceptate de c"tre creditor #i de beneficiarul creditului, se calculeaz" n conformitate cu formula stabilit" n Anexa nr.2. (2) Pentru calculul DAE se determin" costul total al creditului la consumator a#a cum este definit la art. 2, cu exceptia urm"toarelor costuri: a) cheltuielile pl"tibile de mprumutat pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale stipulate n contractul de credit; b) costurile, altele dect pre!ul de cump"rare, n cazul cump"r"rii de bunuri sau servicii, pe care consumatorul este obligat s" le pl"teasc", indiferent daca plata se face n numerar sau pe credit; c) costurile necesare pentru transferul fondurilor si costurile de men!inere a unui cont n care se nregistreaz" pl"!ile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata dobnzilor #i a altor costuri, cu excep!ia cazului n care consumatorul nu dispune de libertate de alegere n materie #i dac" aceste costuri sunt disproportionat de mari; aceast" prevedere nu se aplic" la costurile pentru ncasarea acestor ramburs"ri sau pl"!i, indiferent daca plata se face n numerar sau n alt mod; d) costurile referitoare la cotiza!iile datorate cu titlu de nscriere ca membru n asocia!ii sau grup"ri #i care rezult" din acorduri distincte de contractul de credit, chiar dac" aceste subscrieri influen!eaz" condi!iile de credit ; 28

e) costurile legate de asigur"ri sau garan!ii; sunt ns" incluse costurile destinate a asigura creditorului, n cazul decesului, invalidit"!ii, mboln"virii sau intr"rii n #omaj a consumatorului, rambursarea unei sume egale sau inferioare valorii totale a creditului, inclusiv dobnzile care se aplic" #i alte costuri, #i care sunt impuse de creditor ca o condi!ie pentru acordarea creditului. (3) DAE se calculeaz" n momentul ncheierii contractului de credit, cu respectarea dispozitiilor art.5. (4) Calculul DAE se efectueaz" avndu-se n vedere urm"toarele prezum!ii: a) respectivul contract de credit va r"mne valabil pentru perioada prev"zut" n contractul de credit, convenit" de c"tre p"r!i; b) p"r!ile contractului #i vor ndeplini obliga!iile contractuale la termenele #i datele stipulate n contract. (5) n cazul contractelor de credit care con!in clauze ce permit modificarea ratei dobnzii #i a valorii sau nivelului altor costuri con!inute n DAE, dar care nu pot fi cuantificate la data calcularii, DAE se calculeaz" prezumndu-se c" aceste valori vor ramne fixe #i se vor aplica pn" la finalul contractului de credit. (6) Pentru calcularea DAE pot fi luate n considerare urm"toarele ipoteze de calcul, dup" caz: a. n cazul n care contractul nu stipuleaz" o limit" de credit, valoarea creditului acordat se consider" egal" cu echivalentul n lei al sumei de 2000 euro; b. n cazul n care nu este stabilit un calendar de rambursare #i dac" acesta nu reiese din clauzele contractului #i din mijloacele de rambursare a creditului acordat, durata creditului va fi considerat" ca fiind de un an; c. dac" nu se specific" altfel, n cazul n care contractul prevede mai mult dect o singur" dat" de rambursare, creditul va fi acordat, iar ramburs"rile se vor face la cea mai apropiat" dat" prev"zut" n contract.
Anexa nr.2 din Legea nr. 289/2004 prezint" ecua!ia de baz" prin care se exprim" echivalen!a

dintre mprumuturi, pe de o parte, ramburs"ri #i cheltuieli, pe de alt" parte:

k )m k )1

* +1 ( i ,

Ak

tk

)*
k ')1

k ') m '

+1 ( i ,t

A' k '

k'

unde:
K = num"rul de ordine al unui mprumut K = num"rul de ordine al unei ramburs"ri sau al unei pl"!i a cheltuielilor

29

A k = valoarea mprumutului pentru num"rul de ordine k Ak = valoarea unei ramburs"ri sau a unei pl"!i a cheltuielilor pentru num"rul de ordine k $ = semnul care indic" o nsumare m = num"rul de ordine al ultimului mprumut m = num"rul de ordine al ultimei rate de rambursat sau al ultimei pl"!i a cheltuielilor tk = intervalul, exprimat n ani #i frac!iuni de ani, ntre data mprumutului nr. 1 #i data mprumuturilor

ulterioare de la nr. 2 la m
tk = intervalul, exprimat n ani #i frac!iuni de ani, ntre data mprumutului nr. 1 #i data ratelor de

rambursare sau a pl"!ilor cheltuielilor de la nr. 1 la m


i = dobnda anual" efectiv" care poate fi calculat" (fie algebric, fie prin aproxim"ri succesive, fie

printr-un program pe calculator) atunci cnd ceilal!i termeni ai ecua!iei sunt cunoscu!i prin contract sau n alt mod. Tot n anexa nr.2 la Legea nr. 289/2004 sunt date informa!ii n plus privind modul de calcul al DAE: Explicit"ri: a) sumele v"rsate de ambele p"r!i la diferite termene n mod necesar egale nu trebuie pl"tite la intervale egale; b) data ini!ial" trebuie s" fie cea a acord"rii primului mprumut; c) intervalele dintre datele utilizate la calcul trebuie s" fie exprimate n ani sau n fractiuni de ani. Un an este presupus a avea 365 zile sau 365.25 zile ori pentru un an bisect 366 zile sau 52 saptamani sau 12 luni egale. O lun" egal" este presupus" a avea 30,41666 zile (adica 365/12); d) rezultatul calculului trebuie s" se exprime cu o precizie de cel putin o zecimal". n cazul rotunjirilor la o zecimal" anume se aplic" urm"toarea regul": dac" cifra de la zecimal" care urmeaz" este mai mare sau egal" cu 5, cifra zecimalei care se rotunje#te se m"reste cu unu; e) metodele de rezolvare aplicabile trebuie s" aib" unul dintre rezultatele prev"zute n anexa nr.3. Baza de calcul pentru dobnda anual" efectiv" medie o reprezint" creditele noi pentru consum #i creditele noi pentru locuin!e acordate de c"tre institu!ia de credit gospod"riilor popula!iei rezidente, cu excep!ia creditelor noi acordate pe descoperit de cont #i a celor provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit de c"tre institu!ia de credit. Dup" cum rezult" din defini!ie, sumele luate n considerare la calculul DAE reprezint" toate pl"!ile realizate n leg"tur" cu un credit de consum, mai pu!in cele enumerate n art.4 alin.2 din Legea nr.289/2004. n func!ie de tipul pl"!ilor, DAE con!ine o component" de dobnd" #i o component" cuprinznd alte costuri. Componenta de dobnd" a DAE reprezint" tocmai rata dobnzii efective. 30

De aceea, ratele medii ale dobnzii aferente creditelor noi acordate gospod"riilor popula!iei pentru consum #i pentru locuin!e trebuie s" fie mai mici (sau cel mult egale) cu DAE medie pentru creditele noi acordate gospod"riilor popula!iei pentru consum #i respectiv pentru locuin!e, iar diferen!a dintre ele este chiar componenta altor costuri din DAE.

5. Modul de tratare a taxelor, subven!iilor #i a condi!iilor de favoare


Articolul 3 alin. (6) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit prevede modul de tratare a subven!iilor primite de clien!i n rela!iile cu institu!iile de credit, a taxelor pe care ace#tia trebuie s" le pl"teasc" statului (impozitul pe veniturile din dobnzi) #i a condi!iilor de favoare pe care le primesc anumi!i clien!i din partea institu!iilor de credit: (6) n cazul creditelor/depozitelor la care suma pl"tit" drept dobnd" de c"tre o parte a contractului/conven!iei de credit/depozit este diferit" de suma primit" de cealalt" parte, pentru calculul ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor/depozitelor se utilizeaz" ratele dobnzii pe care institu!ia de credit le pl"te#te pentru depozite/ncaseaz" pentru credite, indiferent de dobnda primit" de client pentru depozite/pl"tit" de client pentru credite. Conform acestui principiu, n cazul depozitelor constituite de gospod"riile popula!iei dobnzile sunt nregistrate nainte de plata impozitului pe venit. Dobnzile mai mari acordate de institu!ia de credit la depozitele constituite de salaria!ii proprii, respectiv dobnzile mai mici pl"tite de salaria!ii proprii la creditele primite de la angajator sunt reflectate n ratele medii ale dobnzii. De asemenea, subven!iile acordate de c"tre o ter!" parte (n general statul) gospod"riilor popula!iei, institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei sau societ"!ilor nefinanciare nu influen!eaz" ratele medii ale dobnzii ntruct aceste subven!ii nu sunt destinate institu!iei de credit, ci pot fi doar transferate prin intermediul acesteia. Dobnzile mai mari acordate de institu!ia de credit la depozitele constituite de salaria!ii proprii, respectiv dobnzile mai mici pl"tite de salaria!ii proprii la creditele primite de la angajator sunt incluse n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii. n cazul unui depozit, n calculul ratelor medii ale dobnzii intr" valoarea ratei dobnzii pe care institu!ia de credit o acord" clientului, ne!innd cont de valoarea ratei dobnzii pe care clientul o ob!ine pentru acel depozit. De exemplu, consider"m c" un client ob!ine 10%/an pentru un depozit plasat la o institu!ie de credit, din care 7% sunt acorda!i de institu!ia de credit care accept" depozitul iar 3% reprezint" subven!ia pe care clientul o prime#te de la o ter!" parte (n general statul), care este 31

transferat" prin intermediul institu!iei de credit. Valoarea ratei dobnzii care intr" n calculul ratelor medii ale dobnzii va fi 7%/an, ct ofer" institu!ia de credit. De asemenea, n cazul depozitelor plasate n condi!ii de favoare la o institu!ie de credit de c"tre salaria!ii proprii cu o rat" a dobnzii de 10%/an, de#i institu!ia de credit ofer" celorlal!i clien!i pentru depozite plasate n acelea#i condi!ii numai 7%, n calculul ratelor medii ale dobnzii intr" valoarea de 10%/an. n schema nr.1, ratele dobnzii pentru cele patru situa!ii care intr" n calculul ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor sunt scrise pe fond gri. Similar, n cazul creditelor acordate de o institu!ie de credit, n calculul ratelor medii ale dobnzii intr" valoarea ratei dobnzii pe care institu!ia de credit o ncaseaz", indiferent de valoarea dobnzii pe care clientul o pl"te#te. Astfel, consider"m c" o institu!ie de credit acord" un credit cu o dobnd" de 15%/an unui client iar acel client prime#te, prin intermediul institu!iei de credit, o subven!ie de 5% de la stat. Valoarea ratei dobnzii care intr" n calculul ratelor medii ale dobnzii va fi 15%/an, ct ncaseaz" institu!ia de credit. n cazul creditelor acordate salaria!ilor proprii n condi!ii de favoare de c"tre o institu!ie de credit, cu o rat" a dobnzii de 10%/an de#i pentru restul clien!ilor rata dobnzii este de 15%/an, n calculul ratelor medii ale dobnzii intr" valoarea de 10%/an. n schema nr.2, ratele dobnzii pentru cele patru situa!ii care intr" n calculul ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor sunt scrise pe fond gri.
Schema nr.1 Subven!ii #i condi!ii de favoare pentru depozite:

INSTITUTIA DE CREDIT

Subventia de 3% pentru clientul 3


ADMINISTRATIA PUBLICA

Plateste 7% Transfera subventia de 3%

Clientul 3

Plateste 7%

Clientul 2

Subventia de 3%

Plateste 7%

Clientul 1

Plateste 10%

Salariat 32

Schema nr.2 Subven!ii #i condi!ii de favoare pentru credite:

INSTITUTIA DE CREDIT

Subventia de 5% pentru clientul 3


ADMINISTRATIA PUBLICA

Incaseaza 15% Transfera subventia de 5%

Clientul 3

Incaseaza 15%

Clientul 2

Subventia de 5%

Incaseaza 15%

Clientul 1

Incaseaza 10%

Salariat

6. Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii


Ratele medii ale dobnzii se calculeaz" pentru urm"toarele instrumente financiare : a) - credite acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei, institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ilor nefinanciare rezidente; b) - depozite atrase de institu!iile de credit de la gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ile nefinanciare rezidente; c) - credite noi acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei, institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ilor nefinanciare rezidente; d) - depozite noi atrase de institu!iile de credit de la gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ile nefinanciare rezidente; e) credite noi pentru locuin!e #i credite noi pentru consum acordate gospod"riilor popula!iei rezidente (n acest caz se calculeaz" dobnda anual" efectiv" medie). 33

6.1 Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor

Conform art..3 alin. (1) din Norma nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, (1) n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor se cuprind toate creditele existente n sold la sfr#itul lunii pentru care se ntocme#te raportarea, acordate de institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei, institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ilor nefinanciare, cu excep!ia creditelor provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit de c"tre institu!ia de credit. Creditele provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit sunt excluse din baza de calcul datorit" faptului c", n cele mai multe cazuri, institu!iile de credit aplic" dobnzi penalizatoare clien!ilor r"i-platnici. n acest fel, rata dobnzii nu mai reflect" condi!iile pie!ei, iar media acesteia pe institu!ia de credit #i pe sistem bancar este distorsionat". n cazul creditelor la care s-au constituit provizioane specifice de risc de credit n propor!ie de 100%, institu!ia de credit are #anse reduse de a mai recupera sumele datorate de client, altfel nu ar mai fi imobilizat sume importante din venituri pentru a acoperi eventualele pierderi generate de creditul neperformant acordat. De asemenea, n general, clien!ilor care #i-au restructurat datoria de comun acord cu creditorii li se ofer" o rat" a dobnzii mai mic", pentru ca planul lor de restructurare s" aib" succes #i creditorii s" poat" recupera cea mai mare parte a crean!elor. Baza de calcul include creditele acordate pe descoperit de cont (overdraft), care sunt clasificate n func!ie de sectorul institu!ional (gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei, societ"!ile nefinanciare) #i de destina!ia lor final" (credite pentru consum, pentru locuin!e, pentru dezvoltarea afacerilor #i pentru alte scopuri acordate gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei rezidente #i credite acordate societ"!ilor nefinanciare rezidente). Creditele acordate pe descoperit de cont se cuprind n datele a c"ror structur" este prezentat" n anexa nr.2, prin inlcuderea lor n categoria creditelor. De asemenea, creditele acordate pe descoperit de cont se raporteaz" separat #i prin anexa nr.3. Clasificarea creditelor acordate pe descoperit de cont gospod"riilor popula!iei (n general prin intermediul cardurilor de debit) n credite pentru locuin!e, credite pentru consum, credite pentru dezvoltarea afacerilor #i credite pentru alte scopuri este foarte greu de realizat, deoarece institu!ia de credit nu poate urm"ri destina!ia final" a acestora. Creditul acordat pe descoperit de cont este n mod normal un credit pe termen foarte scurt menit s" acopere o lips" temporar" de lichidit"!i a debitorului. De aceea aceste credite se clasific", n anexa nr.2, pe banda de scaden!" $ 1 an (conform art.3

34

alin. (4) din Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit. n principiu overdraft-ul nu este acordat pentru un scop anume #i poate fi utilizat pentru orice tip de cheltuieli. De aceea, n cele mai multe cazuri este dificil de stabilit ce destina!ie are. O abordare a acestei probleme este mai u#oar" ns" dac" se cunoa#te profilul de consum al debitorului. n situa!ia n care nu se poate stabili destina!ia overdraft-ului, clasificarea sa n cele patru categorii (credite pentru consum, pentru locuin!e, pentru dezvoltarea afacerilor #i pentru alte scopuri) se realizeaz" !innd cont de comportamentul de consum al fiec"rui subsector n parte. Astfel, sectorul gospod"rii ale popula!iei, a#a cum a fost prezentat n capitolul 2 al acestui Ghid, cuprinde practic dou" subsectoare: - persoane fizice, consumatori de bunuri #i servicii, - ntreprinz"tori persoane fizice.
Subsectorul persoane fizice (consumatori) este alc"tuit din persoane fizice sau grupuri de

persoane fizice a c"ror func!ie principal" este de a consuma #i persoane fizice institu!ionalizate care nu au (sau au foarte pu!in") autonomie de decizie sau ac!iune n probleme economice (de ex. persoanele care locuiesc n m"n"stiri, azile, pacien!ii din spitale care sunt interna!i pentru perioade ndelungate de timp, persoane nchise pe perioade ndelungate de timp, etc). Se presupune c" subsectorul persoane fizice (consumatori) utilizeaz" creditul acordat pe descoperit de cont pentru satisfacerea necesit"!ilor de consum. Prin urmare creditele acordate pe descoperit de cont entit"!ilor acestui subsector se clasific", n cazul n care nu se cunoa#te destina!ia acestuia, credite pentru consum.
Subsectorul ntreprinz"tori persoane fizice este alc"tuit din persoane fizice care desf"#oar"

activit"!i economice n mod independent, asocia!ii familiale, asocia!ii de persoane f"r" personalitate juridic" (altele dect cvasi-societ"!ile) etc care sunt produc"tori de bunuri #i servicii pentru pia!", institu!ii f"r" scop lucrativ #i f"r" personalitate juridic" aflate n serviciul gospod"riilor popula!iei. De asemenea, se presupune c" subsectorul ntreprinz"tori persoane fizice , alc"tuit din entit"!i orientate spre afaceri, nu folose#te creditul acordat pe descoperit de cont pentru consum, ci mai degrab" pentru finan!area micilor afaceri pe care le dezvolt", pentru specializ"ri n diferite domenii etc. De aceea, creditele acordate pe descoperit de cont entit"!ilor din acest subsector sunt clasificate, n cazul n care nu se cunoa#te destina!ia acestuia, credite pentru dezvoltarea afacerilor. Creditele acordate pe descoperit de cont institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul
gospod"riilor popula!iei (IFSLSGP) nzestrate, conform defini!iei, cu personalitate juridic", nu sunt

nici ele folosite pentru consum. Se presupune c" aceste credite sunt folosite pentru scopurile pentru care au fost constituite aceste institu!ii. Drept urmare, creditele pe descoperit de cont acordate acestor 35

entit"!i, n cazul n care nu se cunoa#te destina!ia acestora, se clasific" credite pentru alte scopuri. (creditele acordate IFSLSGP se clasific", conform Normei BNR nr.13/2006, n credite pentru consum, credite pentru locuin!" #i credite pentru alte scopuri). Exist" ns" #i excep!ii, n m"sura n care din acest sector se pot identifica asocia!iile de proprietari #i alte asocia!ii de acest fel, care apeleaz" la aceste credite pentru consolidarea #i mbun"t"!irea confortului locuin!elor. n acest caz, creditele acordate pe descoperit de cont sunt clasificate credite pentru locuin!e. Tabelul urm"tor prezint" cele trei tipuri de credite, inclusiv modul de tratare a creditelor acordate pe descoperit de cont prezentat mai sus:
Gospod"rii ale popula!iei Persoane fizice consumatori
- credite pentru achizi!ia unei propriet"!i reziden!iale deja existente; - credite pentru achizi!ia de teren destinat construirii de locuin!e; - credite pentru construc!ia unei propriet"!i reziden!iale; - credite pentru renovarea, consolidarea sau mbun"t"!irea locuin!ei. Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie. Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie.

Destina!ia creditului

Intreprinz"tori persoane fizice


n mod normal nu se acord" credite pentru locuin!e ntreprinz"torilor persoane fizice (ace#tia achizi!ioneaz" propriet"!i comerciale, nu reziden!iale).

IFSLSGP
- credite pentru locuin!e acordate asocia!iilor de proprietari #i alte asemenea, n m"sura n care aceste asocia!ii pot fi identificate.

Credite pentru locuin!e

Credite pentru consum

- credite acordate pentru achizi!ia de automobile; - credite acordate pentru achizi!ia de mobil"; - credite acordate pentru achizi!ia de aparatur" electrocasnic", electronic" etc; - credite pentru servicii de s"n"tate, educa!ie, petrecerea

n mod normal nu se acord" ntreprinz"torilor persoane fizice.

n mod normal nu se acord" institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei.

36

vacan!elor #i alte asemenea. Overdraftul este inclus in aceast" categorie. Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie. - credite pentru dezvoltarea sau consolidarea afacerilor; - credite pentru achizi!ia de echipamente de birou; - credite pentru achzi!ia de utilaje, scule etc; - alte credite necesare Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie. desf"#ur"rii activit"!ii. Overdraftul este inclus in aceast" categorie - credite pentru achizi!ionarea de valori mobiliare; - credite pentru refinan!area altor credite; - alte credite. Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie. Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie. - n general, toate creditele acordate institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei (n m"sura n care nu sunt incluse n prima categorie) Overdraftul este inclus in aceast" categorie Overdraft-ul nu este inclus, n mod normal, n aceast" categorie.

Credite pentru dezvoltarea afacerilor

Credite pentru alte scopuri

- credite pentru achizi!ionarea de valori mobiliare; - credite pentru refinan!area altor credite; - alte credite.

Creditele pentru nevoi personale acordate gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop

lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei se trateaz" n acela#i mod ca #i creditele acordate pe descoperit de cont, n situa!ia n care nu se poate determina de c"tre institu!ia de credit destina!ia lor.
6.2 Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor

Conform art.3 alin. (2) din Norma BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, (2) n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor se cuprind toate depozitele existente n sold la sfr#itul lunii pentru care se ntocme#te raportarea, plasate la institu!iile de credit

37

de c"tre gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ile nefinanciare. Toate depozitele existente n sold (atrase de-a lungul timpului #i care nu au ajuns la scaden!") la sfr#itul lunii pentru care se ntocme#te raportarea sunt incluse n baza de calcul. Instrumentele financiare clasificate depozite au fost prezentate n capitolul 3 al acestui ghid. Ratele medii ale dobnzii aferente depozitelor la termen #i mprumuturilor din opera!iuni repo sunt raportate de institu!iile de credit prin anexa nr.2. Ratele medii ale dobnzii aferente depozitelor overnight #i depozitelor rambursabile dup" notificare sunt raportate prin anexa nr.3 la Norma BNR nr.14/2006.
6.3 Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi

Conform art..4 alin. (1) din Norma nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, (1) n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi se cuprind toate creditele noi (definite conform art.2 alin. (1) lit. a) acordate de c"tre institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei, institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ilor nefinanciare, cu excep!ia creditelor acordate pe descoperit de cont #i a creditelor provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit de c"tre institu!ia de credit. Creditele noi provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit sunt excluse din baza de calcul datorit" faptului c", n cele mai multe cazuri, institu!iile de credit aplic" dobnzi penalizatoare clien!ilor r"i-platnici. In acest fel, rata dobnzii nu mai reflect" condi!iile pie!ei iar media acesteia pe institu!ia de credit #i pe sistem bancar este distorsionat". De asemenea, creditele noi acordate pe descoperit de cont sunt excluse din baza de calcul. Includerea n baza de calcul a valorii creditelor acordate pe parcursul lunii de referin!" presupune ca eviden!a acestora s" se !in" extrabilan!ier. Sunt situa!ii cnd creditele acordate ntr-o lun" nu sunt trase pe parcursul acelei luni, astfel nct soldul acestora la sfr#itul lunii de referin!" este zero. De asemenea sunt situa!ii (n special n cazul liniilor de credit sau al depozitelor de economii) cnd sumele nscrise n contract nu sunt trase/plasate niciodat". De aceea, este posibil ca un credit s" apar" n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi, dar s" nu apar" n baza de calcul a ratelor medii ale donzii aferente creditelor. De asemenea, este posibil s" apar" n baza de calcul a ratelor medii ale donzii aferente creditelor, dar s" nu apar" n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi. Ratele medii ale dobnzii aferente creditelor noi sunt raportate prin anexa nr.4 la Norma BNR nr.14/2006. 38

6.4 Baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor noi

Conform art..4 alin. (2) din Norma BNR nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, (2) n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor noi se cuprind toate depozitele noi (definite conform art.2 alin. (1) lit. a) plasate la institu!iile de credit de c"tre gospod"riile popula!iei, institu!iile f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i societ"!ile nefinanciare, cu excep!ia depozitelor overnight #i a depozitelor rambursabile dup" notificare. Ca #i n cazul creditelor noi, eviden!a depozitelor noi se !ine extrabilan!ier. Ratele medii ale dobnzii aferente depozitelor noi la termen #i mprumuturilor noi din opera!iuni repo sunt raportate prin anexa nr.4 la Norma BNR nr.14/2006.
6.5 Baza de calcul a dobnzii anuale efective medii

Conform art..5 alin. (1) din Norma nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit, (1) n baza de calcul a dobnzii anuale efective medii se cuprind creditele noi pentru consum #i creditele noi pentru locuin!e acordate n lei, n euro #i respectiv n dolari SUA de c"tre institu!iile de credit gospod"riilor popula!iei, cu excep!ia creditelor acordate pe descoperit de cont #i a celor provizionate n propor!ie de 100% cu provizioane specifice de risc de credit de c"tre institu!ia de credit. Dobnda anual" efectiv" medie aferent" creditelor noi pentru locuin!e #i creditelor noi pentru consum acordate gospod"riilor popula!iei rezidente are aceea#i baz" de calcul ca #i ratele medii ale dobnzii aferente creditelor noi pentru locuin!e #i creditelor noi pentru consum acordate gospod"riilor popula!iei rezidente. De aceea, datele raportate de institu!iile de credit trebuie s" respecte urm"toarele corela!ii:
24

Anexa 3, tabelul 2, rd.1 & col. Dobnda anual" efectiv" medie

Anexa4

i )16

* col.G, rd .i - col.H , rd .i
i )16 15

* col.H , rd .i

24

Anexa 3, tabelul 2, rd.2 col. Dobnda anual" efectiv" medie

& Anexa 4

* col.G, rd .i - col.H , rd .i
i)2

* col.H , rd .i
i )2

15

39

6.6 Tratamentul aplicat depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dup" notificare #i creditelor acordate pe descoperit de cont

Depozitele overnight, depozitele rambursabile dup" notificare #i creditele acordate pe descoperit de cont, raportate de institu!iile de credit prin anexa nr.3, formeaz" un grup separat, deoarece pe parcursul lunii de referin!" au loc foarte multe opera!iuni de retragere (transfer) sau depuneri. Cre#terea, respectiv descre#terea soldului acestor conturi depinde de ncas"rile #i pl"!ile referitoare la activitatea economic" a clientului #i, de aceea, se refer" mai degrab" la tranzac!ii dect la deciziile autonome de investi!ii. De asemenea, n cazul conturilor curente soldul se poate schimba foarte mult din creditor n debitor #i invers, pe parcursul lunii de referin!". De aceea, soldul la sfr#itul lunii de referin!" poate fi considerat un indicator #i pentru depozite noi/credite noi: - pentru depozite overnight #i depozite rambursabile dup" notificare soldul la sfr#itul lunii de referin!" reflect" sumele pe care clien!ii au decis s" le lase n acest tip de depozit n loc s" le plaseze n alt" parte; - pentru creditele acordate pe descoperit de cont (overdraft) soldul la sfr#itul lunii de referin!" reflect" sumele pe care clien!ii au decis s" le mprumute dintr-un cont curent cu facilitate de overdraft n loc s" le mprumute din alt" parte. Prin decizia de a l"sa sumele respective n conturile de depozite la vedere sau rambursabile dup" notificare, respectiv de a retrage sumele pe descoperit de cont, clien!ii #i-au dat acordul implicit referitor la termenii #i condi!iile acestor instrumente financiare, ceea ce este o precondi!ie de a le clasifica n categoria depozitelor noi/creditelor noi. De asemenea, clien!ii au luat aceste decizii n cadrul general al gestion"rii portofoliului lor. Soldul la sfr#itul lunii de raportare reprezint" de fapt soldul aferent depozitelor/creditelor, ceea ce nseamn" c" a fost extins conceptul de credite/depozite pentru aceste trei instrumente financiare la cel de credite noi/depozite noi. Solu!ia utiliz"rii datelor transmise pentru credite/depozite #i ca date privind creditele noi/depozitele noi n cazul depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dup" notificare #i creditelor acordate pe descoperit de cont are #i explica!ii practice. n primul rnd, sarcina de raportare pentru institu!iile de credit ar fi fost foarte mare, datorit" num"rului foarte mare de intr"ri #i ie#iri din conturile aferente pe parcursul ntregii luni de raportare. De asemenea, fluxul de ie#iri/intr"ri pentru aceste conturi ar fi condus la supraestimarea valorii totale a creditelor noi/depozitelor noi acordate/atrase pe parcursul lunii de referin!".

40

7. Clasificarea creditelor/depozitelor n func!ie de durata ini!ial", perioada notificat" #i perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii
Aceste trei no!iuni sunt utilizate pentru a clasifica instrumentele financiare pe intervale sau benzi de timp.
7.1 Durata ini!ial" (maturitatea la emitere)

Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar define#te la art.2 lit.j) durata ini!ial"/maturitatea la emitere: j) durata ini!ial"/maturitatea la emitere - perioada fix" de timp n care un instrument financiar nu poate fi rambursat, sau n care poate fi rambursat numai cu plata de c"tre client a unor penalit"!i (sau a altor costuri suplimentare);. Creditele, respectiv depozitele la termen se repartizeaz" pe scaden!e n func!ie de durata ini!ial" a contractului/conven!iei al c"rui/c"rei obiect l constituie, conform anexei nr. 2 la Norma BNR nr.14/2006. Creditele se repartizeaz" n func!ie de durata ini!ial" pe urm"toarele scaden!e: $ 1 an > 1 an #i $ 5 ani > 5 ani. Depozitele la termen se repartizeaz" n func!ie de durata ini!ial" pe urm"toarele scaden!e: $ 1 lun" > 1 lun" #i $ 3 luni > 3 luni #i $ 6 luni > 6 luni #i $ 12 luni > 1 an #i $ 2 ani > 2 ani. Creditele noi, respectiv depozitele noi la termen se repartizeaz" pe scaden!e n func!ie de durata ini!ial" a contractului/conven!iei al c"rui/c"rei obiect l constituie, conform anexei nr. 4 la Norma BNR nr.14/2006. Creditele noi, cu excep!ia creditelor noi pentru locuin!e, se repartizeaz" n func!ie de durata ini!ial" pe urm"toarele scaden!e: $ 1 an > 1 an #i $ 5 ani > 5 ani. 41

Creditele noi pentru locuin!e, se repartizeaz" n func!ie de durata ini!ial" pe urm"toarele scaden!e: $ 1 an > 1 an #i $ 5 ani > 5 ani #i $ 10 ani > 10 ani. Depozitele noi la termen se repartizeaz", n func!ie de durata ini!ial", pe urm"toarele scaden!e: $ 1 lun" > 1 lun" #i $ 3 luni > 3 luni #i $ 6 luni > 6 luni #i $ 12 luni > 1 an #i $ 2 ani > 2 ani.
7.2 Perioada notificat"

Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.13/20.07.2006 privind raportarea statistic" a datelor pentru elaborarea bilan!ului monetar define#te la art.2 lit.k), perioada notificat": k) perioada notificat" - perioada de timp dintre momentul notific"rii c"tre institu!ia de credit a inten!iei de!in"torului unui depozit de a transforma n numerar acel depozit #i momentul n care aceast" opera!iune poate fi efectuat" f"r" plata unor penalit"!i (sau a altor costuri suplimentare). Depozitele rambursabile dup" notificare se repartizeaz" n func!ie de perioada notificat", conform anexei nr. 3, n dou" categorii: - depozite rambursabile dup" notificare la cel mult 3 luni de la notificare; - depozite rambursabile dup" notificare la mai mult de 3 luni de la notificare.
7.3 Perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii

Norma B"ncii Na!ionale a Romniei nr.14/2006 privind statistica ratelor dobnzii practicate de institu!iile de credit define#te la art.2 alin. (3), perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii: (3) perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii perioada de timp, determinat" la nceputul contractului, pe parcursul c"reia rata dobnzii nu se modific". Contractele de credit cu rata dobnzii variabil" (de exemplu, ajustat" n mod automat n func!ie de un index extern) nu au perioad" ini!ial" fix" a ratei dobnzii. Creditele noi se repartizeaz" pe scaden!e n func!ie de perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii conform anexei nr.4 la Norma BNR nr.14/2006. 42

Creditele noi nu au perioad" ini!ial" fix" dac" rata nominal" a dobnzii este variabil" (de ex. ajustat" n mod automat la un index extern). Dac" la nceputul contractului institu!ia de credit #i clientul stabilesc o procedur" pentru calculul ratei nominale a dobnzii, aceasta nu este considerat" o rat" fix". De exemplu, o rat" nominal" a dobnzii calculat" ca rata dobnzii EURIBOR la un an plus 2 puncte procentuale este o rat" a dobnzii variabil", deoarece se modific" pe parcursul celor trei ani odat" cu rata EURIBOR la un an. Perioada ini!ial" fix" este mai mic" sau cel mult egal" cu durata ini!ial" a creditului. Creditele noi pentru consum, creditele noi pentru dezvoltarea afacerilor #i creditele noi pentru alte scopuri acordate gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei #i creditele noi acordate societ"!ilor nefinanciare se clasific" n func!ie de perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii n patru intervale: - credite noi cu rata dobnzii variabil" - credite noi cu perioada ini!ial" fix" $ 1 an; - credite noi cu perioada ini!ial" fix" > 1 #i $ 5 ani; - credite noi cu perioada ini!ial" fix" > 5 ani. Creditele noi pentru locuin!e acordate gospod"riilor popula!iei #i institu!iilor f"r" scop lucrativ n serviciul gospod"riilor popula!iei se clasific" n func!ie de perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii n cinci intervale: - credite noi cu rata dobnzii variabil" - credite noi cu perioada ini!ial" fix" $ 1 an; - credite noi cu perioada ini!ial" fix" > 1 #i $ 5 ani; - credite noi cu perioada ini!ial" fix" > 5 #i $ 10 ani; - credite noi cu perioada ini!ial" fix" > 10 ani. Perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii poate fi mai scurt" n raport cu durata ini!ial" a creditului nou. n acest caz, rata dobnzii, stabilit" de comun acord ntre institu!ia de credit #i client la ncheierea contractului, care r"mne fix" numai pe perioada ini!ial" fix", nu este reprezentativ" pentru ntrega maturitate a creditului. Dac" dup" aceast" perioad" rata dobnzii se modific" automat ntr-o alt" rat", cu un nivel diferit fa!" de nivelul stabilit la nceputul contractului, acest nou nivel nu intr" n calculul ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi ci numai n calculul ratei medii a dobnzii aferente creditelor. Dac" ns", rata dobnzii aferente creditului respectiv se modific" n urma unei renegocieri ntre institu!ia de credit #i client, atunci creditul este clasificat credit nou iar noul nivel negociat al ratei dobnzii intr" att n calculul ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi ct #i n calculul ratei medii a dobnzii aferente creditelor. Orice renegociere a unui credit/depozit se consider" rambursare a creditului/depozitului renegociat #i acordare/atragere a unui nou credit/depozit. 43

Durata ini!ial" #i perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii pentru un credit acordat n tran#e

O institu!ie de credit ncheie un contract de creditare cu un client la momentul t 0 iar clientul trage ntreaga sum" numai peste dou" luni, la momentul t1 . Rata dobnzii este fix", de 10%/an. Cum se calculeaz" perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii #i durata ini!ial" a creditului nou acordat? Indiferent de schema de tragere a sumelor mprumutate, perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii #i durata ini!ial" trebuie s" se calculeze din momentul acord"rii creditului/atragerii depozitului, n cazul nostru de la t 0 . %innd cont c" sumele apar n bilan! din momentul tragerii lor, la momentul t 0 creditul intr" numai n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi iar ncepnd cu momentul t1 doar n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor.

44

8. Tratamentul aplicat unor tipuri de credite/depozite

Exemplul nr. 1) Depozite de economisire

O institu!ie de credit are un produs de economisire n care clientul urmeaz" s" depun" lunar o anumit" sum" de bani n contul s"u de depozit, pe o anumit" perioad" de timp #i pn" la o anumit" sum". De exemplu, n contractul de depozit se stabile#te s" se depun" lunar o sum" de 2.000 lei timp de doi ani. Prima depunere are loc la cteva s"pt"mni de la data ncheierii contractului. Acest produs de economisire presupune o cre#tere progresiv" a valorii depozitului la termen, cre#tere reflectat" lun" de lun" n calculul ratei medii a dobnzii aferente depozitelor. n cazul depozitelor noi ns", rata medie a dobnzii aferente depozitelor noi nregistreaz" acest depozit o singur" dat", la data ncheierii contractului. Valoarea depozitului nou va fi 2.000 lei (depunerea ini!ial") sau 48.000 lei, suma maxim" a depozitului. Depunerile e#alonate pe parcursul celor doi ani nu vor intra n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi. Tratamentul acestui plan de economisire n cazul calcului ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi nu poate fi definit exact pentru toate situa!iile; el depinde de termenii contractului ncheiat ntre institu!ia de credit #i client: a) n cazul n care contractul prevede depunerea lunar" a sumei de 2.000 lei n contul de depozit astfel nct la maturitate se vor acumula cu certitudine 48.000 lei, n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi pentru luna n care s-a ncheiat contractul se va lua ntreaga sum" de 48.000 lei; b) n cazul n care institu!ia de credit dispune de un plan de economisire flexibil, n care se specific" faptul c" ar trebui s" se depun" lunar o sum" medie de 2.000 lei pn" la maturitate, valoarea final" a depozitului nefiind cunoscut" la momentul ncheierii contractului, n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi va intra numai suma de 2.000 lei, depunerea ini!ial", deoarece valoarea acumulat" la maturitate va fi cu certitudine cunoscut" doar la finalul contractului.
Exemplul nr. 2) Credit acordat pe o perioad" de zece ani.

La momentul t 0 se ncheie contractul ntre institu!ia de credit #i client, n care se stabile#te c" rata dobnzii este de 10% (fix") pentru primii patru ani iar pentru perioada r"mas", se va renegocia. Rata dobnzii pentru urm"torii #ase ani nu este cunoscut" la momentul t 0 . Presupunem c", dup" patru ani, s-a renegociat o rat" a dobnzii de 8% pe an pentru ultimii #ase ani ai creditului. 45

ntreaga sum" contractat" este tras" n momentul ncheierii contractului, iar rambursarea ei se realizeaz" integral la finalul contractului.
10,000 10%

valoare credit (lei)

8%

0 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

6%

anul Tabelul 8.1 t0 Valoare credit Rata dobnzii


t1 t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

n cazul ratei medii a dobnzii aferente creditelor, valoarea creditului de 10.000 lei intr" n baza de calcul n toate lunile aferente celor 10 ani de via!", cu o rat" a dobnzii de 10% pe an pentru primii patru ani #i de 8% pe an pentru urm"torii #ase ani. Durata ini!ial" a creditului, zece ani, este aceea#i dup" renegociere deoarece nu s-a modificat termenul de rambursare, deci creditul nu este reclasificat n alt" band" de scaden!". n cazul ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi, n baza de calcul va intra valoarea de 10.000 lei la momentul t 0 (momentul acord"rii creditului), cu o rat" a dobnzii de 10% pe an #i la momentul t 4 (momentul renegocierii ratei dobnzii), cu o rat" a dobnzii de 8% pe an. Perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii este la momentul acord"rii creditului de patru ani, iar la momentul renegocierii de #ase ani.

rata dobanzii

t9

46

Exemplul nr. 3) Credit acordat n tran#e.

La momentul t 0 se ncheie un contract de credit ntre institu!ia de credit #i client, n care se stabile#te c" valoarea creditului este de 10.000 euro, rata dobnzii este variabil" (EURIBOR la 6 luni plus cinci puncte procentuale), scaden!a este de zece ani iar creditul se va trage n tran#e lunare de cte 1.000 euro ncepnd cu luna urm"toare (momentul t1 ). Tabelul 8.2

t0
Valoare credit Rata dobnzii
0

t1
1.000

t2
2.000

t3
3.000

t4
4.000

t5
5.000

t6
6.000

t7
7.000

t8
8.000

t9
9.000

t10
10.000

t11
10.000

7.5%

7.6%

7.6%

7.7%

7.8%

8%

7.9%

7.8%

7.9%

7.9%

7.7%

7.6%

12,000 10,000 valoare credit 8,000 6,000 4,000 2,000 0 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11

8.1% 8.0% 7.8% 7.6% 7.5% 7.3% 7.1% rata dobanzii

luna n cazul ratei medii a dobnzii aferente creditelor, acest credit va intra n baza de calcul lunar, ncepnd de la momentul t1 pn" la rambursarea final", cu valoarea creditului r"mas n sold din luna pentru care se calculeaz" #i la rata dobnzii din acea lun". Astfel, la momentul t 0 , soldul creditului este de 0 euro; la momentul t1 , soldul creditului este de 1.000 euro cu rata dobnzii de 7.6% pe an; la momentul t10 , soldul creditului este de 10.000 euro cu rata dobnzii de 7.7% pe an. ncepnd cu momentul t11 (luna11) soldul creditului va fi constant pn" la final, cu rata dobnzii (variabil") aferent" lunii respective (tabelul 8.2). n cazul ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi, creditul va intra n baza de calcul o singur" dat", la momentul t 0 (momentul ncheierii contractului), cu valoarea de 10.000 euro #i cu rata dobnzii de 7.5% pe an (aferent" lunii n care s-a ncheiat contractul).

47

Exemplul nr. 4) Credite acordate prin intermediul cardurilor

a) Credite acordate prin intermediul cardurilor de debit cu descoperit de cont (overdraft) Institu!ia de credit stabile#te limita maxim" a creditului acordat pe descoperit de cont #i perioada de timp n care se poate folosi aceast" facilitate. n situa!ia n care contul curent aferent cardului nu este aprovizionat sau suma aflat" n cont este mai mic" dect suma pe care clientul inten!ioneaz" s" o retrag" iar institu!ia de credit autorizeaz" retragerea banilor, contul curent devine debitor iar la suma debitat" se percepe (sau nu) dobnd". n statistica ratelor dobnzii, acordarea facilit"!ii de descoperit de cont #i implicit, a limitei maxime care poate fi retras" prin intermediul cardului nu constituie un credit nou. Ct timp contul curent aferent cardului nu devine debitor, nu vor fi nregistrate valori n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor. n cazul utiliz"rii sumelor de bani acordate pe descoperit de cont, statistica ratelor dobnzii nregistreaz" aceste sume la valoarea lor real" (tras"), ne!innd cont de valoarea total" a limitei acordate. Creditul acordat prin aceast" facilitate poate fi rambursat n cteva luni, clientul pl"tind o sum" fix" lunar. Plata acestor sume este reflectat" n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii lunar, prin sc"derea soldului debitor al contului curent aferent acelui credit. Creditele acordate pe descoperit de cont nu intr" n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi. Exist" situa!ii cnd posesorul unui card de debit cu descoperit de cont utilizeaz" aceast" facilitate pentru achizi!ionarea de bunuri de la diverse magazine. Chitan!ele aferente acestor achizi!ii sosesc succesiv la institu!ia de credit care a emis acest card. Contractul ncheiat ntre posesorul de card #i institu!ia de credit prevede ns" c" orice chitan!" care sose#te n timpul unei luni va fi debitat" n contul curent al de!in"torului de card n a cincea zi a lunii urm"toare, f"r" perceperea vreunei dobnzi pentru aceast" ntrziere. Cum vor fi tratate aceste tranzac!ii? Pe parcursul lunii de referin!", din a #asea zi pn" n a cincea zi a lunii urm"toare institu!ia de credit ac!ioneaz" ca o c"su!" po#tal" pentru chitan!ele care sosesc n contul de!in"torului de card. Clientului nu i s-a acordat un credit ci mai degrab" o amnare la plat". De aceea este mai potrivit ca sumele c"rora nu li se percepe dobnd" n aceast" perioad" s" fie considerate n#tiin!"ri de plat" mai degrab" dect mprumuturi #i s" nu fie nregistrate n statistica ratelor dobnzii. Totu#i dac" ele vor fi nregistrate n contabilitate la data primirii, sumele vor fi incluse n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor, cu rata dobnzii zero. b) Credite acordate prin intermediul cardurilor de credit Institu!ia de credit emitent" a unui card de credit leag" acest instrument de plat" la un cont de credit. De!in"torii de astfel de carduri pot face pl"!i sau retrage numerar iar toate opera!iunile efectuate 48

sunt nregistrate n contul de credit. Ca #i n cazul a), acordarea unei limite maxime care poate fi utilizat" prin intermediul unui card nu constituie credit nou. Cnd are loc o retragere de numerar, aceasta este nregistrat" n contul de credit iar suma tras" intr" att n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor ct #i n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi. Creditul astfel acordat poate fi rambursat n cteva luni, clientul pl"tind o sum" fix" lunar. Plata acestor sume este reflectat" n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor lunar, prin sc"derea soldului aferent acelui credit. c) Credite acordate prin intermediul unui card care nu este legat la nici un cont Exist" produse bancare din categoria cardurilor la care de!in"torul cardului nu trebuie s" aib" nici un cont la institu!ia de credit emitent". Institu!ia de credit stabile#te limita creditului acordat prin intermediul cardului (suma maxim" care poate fi retras" sau pl"tit" cu cardul). La sfr#itul fiec"rei luni institu!ia de credit trimite o factur" de!in"torului de card cu valoarea tuturor pl"!ilor #i retragerilor efectuate pe parcursul lunii respective, acordndu-i o perioad" de 56 de zile f"r" dobnd" pentru plata facturii. n aceast" perioad" clientul trebuie s" pl"teasc" minim 3% din valoarea facturii. n caz contrar, fie institu!ia de credit va rezilia contractul cu clientul, fie va ad"uga la dobnda curent" noi taxe. Cum se reflect" aceste situa!ii n statistica ratelor dobnzii? Sumele trase c"rora nu li se percepe dobnd" (n perioada celor 56 de zile) vor intra n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor, considerndu-se mprumuturi. Creditele acordate prin intermediul acestui tip de card au caracteristicile creditelor acordate pe descoperit de cont (nu au maturitate la emitere, sunt trase f"r" o n#tiin!are prealabil", au o limit" maxim" a sumelor care pot fi trase #i nu sunt garantate; de asemenea dobnzile percepute sunt similare celor acordate la creditele pe descoperit de cont). Dup" trecerea celor 56 de zile, dac" de!in"torul cardului nu pl"te#te cel pu!in 3% din valoarea creditului acordat, pe lng" dobnda curent" va primi #i o penalizare. Dac" aceast" penalizare este sub forma unor taxe sau amenzi, ea nu este reflectat" n statistica ratelor dobnzii. Dac" ns", penalizarea se reflect" n cre#terea ratei dobnzii aplicate sumelor aflate n sold, aceast" cre#tere este eviden!iat" n statistica ratelor dobnzii. Pl"!ile aferente sumelor trase sunt reflectate n statistica ratelor dobnzii prin valoarea soldului aferent acestor credite.

49

Dac" de!in"torul cardului pl"te#te la ghi#eu sau prin transfer bancar ntreaga sum" datorat" nainte de scaden!a celor 56 de zile, n statistica ratelor dobnzii va fi reflectat" numai perioada n care sumele trase nu nregistreaz" dobnzi iar sumele vor fi nregistrate ca #i credite acordate cu 0% dobnd" pe descoperit de cont.
Exemplul nr. 5). Credite/depozite cu rata dobnzii cresc"toare/descresc"toare

(step-up/step-down) Exist" credite/depozite acordate/plasate pe o perioad" fix" de timp la care rata dobnzii aplicat" cre#te/descre#te din an n an (sau alt" perioad" de timp) cu un num"r de puncte procentuale stabilit la nceputul contractului. Sunt instrumente financiare cu dobnd" fix", valorile de cre#tere/descre#tere nefiind legate de un index extern. De exemplu, un depozit step-up este plasat la o institu!ie de credit avnd durata ini!ial" de 5 ani, cu o rat" a dobnzii de 5% /an pentru primul an, 7%/an pentru al doilea an, 9%/an pentru al treilea an #i 11%/an pentru ultimii doi ani. Datorit" faptului c" ratele dobnzii #i to!i termenii contractuali au fost stabili!i la nceputul contractului, depozitul este inclus n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi o singur" dat", n luna ncheierii contractului. Depozitul este inclus lunar n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferent" depozitelor de la momentul plas"rii pn" la scaden!" iar n calculul ratei medii a dobnzii aferente depozitelor intr"
rata anualizat" a dobnzii, calculat" cu rata dobnzii existent" n momentul respectiv (5% /an

pentru primul an, 7%/an pentru al doilea an, 9%/an pentru al treilea an #i 11%/an pentru ultimii doi ani). n cazul creditelor cu rata dobnzii cresc"toare/descresc"toare (step-up/step-down), perioada ini!ial" fix" a ratei dobnzii (necesar" pentru clasificarea creditele noi) este egal" cu perioada de via!" a creditelor ntruct modul de daterminare a ratei dobnzii este stabilit pentru ntreaga maturitate la momentul ncheierii contractului (momentul t 0 ).

Exemplul nr. 6) Conturi de economii cu o dobnd" de baz" plus o prim" de fidelitate/cre#tere

La momentul plas"rii depozitului, acesta este remunerat cu o anumit" dobnd". n func!ie de atitudinea clientului privind economisirea, rata dobnzii va putea cre#te n viitor, ns" cre#terea depinde de ritmul #i m"rimea sumelor economisite. 50

Prin conven!ie, primele de cre#tere sau fidelitate, a c"ror probabilitate de aplicare nu se cunoa#te cu certitudine la nceputul contractului, nu vor fi incluse n calculul ratei anualizate a dobnzii aferente depozitelor noi. De asemenea, apari!ia lor nu va presupune includerea din nou a depozitului n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente depozitelor noi. Primele de fidelitate/cre#tere sunt ns" incluse n calculul ratei medii a dobnzii aferente depozitelor, n luna apari!iei lor.
Exemplul nr. 7) Linii de credit acordate prin intermediul mai multor conturi

n general, liniile de credit sunt acordate pe descoperit de cont. Pot exista ns" cazuri cnd linia de credit are la baz" un contract umbrel", permi!nd clientului s" trag" sume din mai multe tipuri de conturi de credit pn" la limita maxim" stabilit" pentru toate conturile luate mpreun". La momentul ncheierii contractului de creditare, nu se cunoa#te forma pe care o va lua creditul, data la care se vor face tragerile #i/sau rata dobnzii, existnd mai multe posibilit"!i. Asemenea contracte umbrel" nu sunt incluse n statistica ratelor dobnzii n mod unitar. n momentul tragerii unei sume, aceasta va intra n mod individual n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor #i, n func!ie de contul n care se nregistreaz" suma tras", #i n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor acordate pe descoperit de cont. Includerea sumei trase n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi va depinde, de asemenea, de tipul contului ales de client la tragerea sumei respective.

Exemplul nr. 8) Credite a c"ror rat" a dobnzii este asociat" cu un instrument financiar derivat (de ex. swap pe rata dobnzii sau pe cursul de schimb). Presupunem c" aceste credite au o

dobnd" care cuprinde dou" componente: o parte fix" de 10%/an #i o parte variabil" legat" de un instrument financiar derivat. Prin conven!ie, aceste credite sunt tratate similar cazului 6). Surplusul/deficitul de dobnd" indus de contractele cu instrumente financiare derivate nu este inclus n calculul ratei medii a dobnzii aferent" creditelor noi, deoarece nu se cunoa#te cu certitudine la momentul acord"rii creditului. De asemenea, modificarea ratei dobnzii datorit" modific"rii valorii contractului derivat nu presupune includerea din nou a creditului n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor noi. Modific"rile de dobnd" sunt ns" reflectate n calculul ratei medii a dobnzii aferent" creditelor.

51

Exemplul nr. 9) Depozite legate la un plan de pensii

Cea mai mare parte a sumelor economisite conform planului de pensii sunt plasate n valori mobiliare tranzac!ionate pe diverse pie!e iar restul sumelor sunt p"strate n conturi curente sau de depozit a c"ror rat" a dobnzii este cunoscut". La momentul plas"rii depozitului, nu exist" o rat" a dobnzii stabilit" de comun acord ntre institu!ia de credit #i client pentru partea investit" n valori mobiliare. De aceea, numai partea plasat" n conturi curente sau de depozit din planul de pensii este inclus" n statistica ratelor dobnzii.
Exemplul nr. 10) Contul de economii pentru finan!area achizi!ion"rii unei locuin!e

Planul de economisire n sistem colectiv pentru achizi!ionarea de locuin!e presupune acordarea dreptului titularului depozitului de a transforma depozitul dup" o anumit" perioad" de timp ntr-un credit destinat achizi!ion"rii de locuin!e, la o rat" a dobnzii sub dobnda pie!ei. Aceste conturi de economisire sunt clasificate depozite la termen cu durata ini!ial" peste doi ani. Suma economisit" la ncheierea contractului intr" n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi #i n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor, iar sumele economisite lunar intr", la momentul economisirii, numai n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor. Dac" ns" se cunoa#te nc" de la ncheierea contractului suma final" economisit" ca depozit la termen, n calculul ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi intr" ntreaga valoare contractat" a depozitului (vezi exemplul nr.1). n momentul transform"rii n credite, ele sunt reclasificate credite pentru locuin!e acordate gospod"riilor popula!iei #i incluse n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente creditelor noi #i n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente creditelor, la rata dobnzii stabilit" ntre institu!ia de credit #i client (sub dobnda pie!ei) #i la valoarea total" a creditului acordat. Subven!ia primit" de c"tre client de la stat la depozitul plasat sau creditul primit, sub forma unei dobnzi, chiar dac" este acordat" prin intermediul institu!iei de credit, nu este inclus" n statistica ratelor dobnzii. n cazul n care depozitul nu se transform" n credit ns" se acord" un alt credit de n ori mai mare dect suma economisit", depozitul #i creditul aferent se clasific" distinct, ca dou" instrumente financiare distincte.
Exemplul nr. 11) Credite cu disagio

DISAGIO, definit ca diferen!" ntre valoarea nominal" a creditului #i valoarea sumei primite efectiv de client, este considerat plat" de dobnd" la nceputul contractului #i este reflectat n calculul ratei medii a dobnzii, prin includerea n formula de calcul (medie ponderat"), a ratei dobnzii efective pentru acel credit, indiferent de periodicitatea de plat" a ratelor de dobnd". 52

Exemplul nr. 12) Credite cu agio

Agio, definit ca inversul disagio (pre!ul pl"tit este mai mare dect valoarea nominal" a creditului - titlului de crean!" negociabil) este considerat ca reducere de dobnd" la ncheierea contractului. De exemplu, cazul unei crean!e negociabile, emis" pe 25 martie 2001 a c"rei valoare nominal" este de 5.112.918,81 lei, rata dobnzii 7.6%/an iar scaden!a la 25 martie 2004 . Aceast" crean!" este achizi!ionat" de o institu!ie de credit pe 10 martie 2003 la pre!ul de 5.403.332,60 lei. n acest caz, agio (inclus n pre!ul de achizi!ie) este: 5.403.332,60-5.112.918,81 = 290.413,79 lei. Achizi!ionarea (pentru a doua oar") a titlului pe 10 martie 2003 nu este considerat" opera!iune de acordare a unui credit nou deoarece nu au fost acordate fonduri noi mprumutatului #i nu au fost renegocia!i termenii #i condi!iile stabilite n contractul ini!ial. Aceast" a doua achizi!ionare este doar o simpl" schimbare a propriet"!ii asupra instrumentului financiar. Includerea n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferent" creditelor noi se realizeaz" numai n cazul emiterii titlului de c"tre institu!ia de credit deoarece numai atunci mprumutatul prime#te fonduri. n schimb aceast" opera!iune este nregistrat" n statistica ratelor dobnzii prin includerea titlului n baza de calcul a ratelor medii ale dobnzii aferente creditelor. Agio este nregistrat n statistica ratelor dobnzii prin reducerea ratei ini!iale a dobnzii. Astfel, ntruct rata dobnzii la emitere este de 7.6%/an aplicat" la valoarea nominal" de 5.112.918.81 lei, dobnda acumulat" anual este 388.581.83 lei, care, aplicat" la valoarea de achizi!ie de 5.403.332.60 lei rezult" o rat" a dobnzii de 7.1915%/an. Aceast" nou" rat" a dobnzii trebuie nregistrat" n statistica ratelor dobnzii, ncepnd cu data de 10 martie 2003.
Exemplul nr. 13) Depozite la termen cu durata ini!ial" de un an

O institu!ie de credit accept" depozite cu durata ini!ial" de un an #i cu o rat" a dobnzii de 10%/an. n cazul n care clientul solicit" rambursarea depozitului nainte de scaden!", rata dobnzii acordat" pentru perioada de timp n care depozitul a fost plasat la institu!ia de credit se va reduce la 1%/an. Dup" ce depozitul ajunge la maturitate, poate r"mne n continuare plasat la institu!ia de credit la o rat" a dobnzii de 10%/an putnd fi rambursat n orice moment, la cererea clientului. n momentul plas"rii, depozitul este inclus n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi #i n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor #i este clasificat ca depozit la termen cu durata ini!ial" mai mic" sau egal" cu un an. Rambursarea la cerere nainte de scaden!", penalizat" cu sc"derea ratei dobnzii de la 10%/an la 1%/an nu conduce la reclasificarea 53

acestuia #i nici la reincluderea lui n baza de calcul a ratei medii a dobnzii aferente depozitelor noi pentru luna n care a fost rambursat anticipat. La maturitate, datorit" faptului c" poate fi transformat n numerar n orice moment f"r" penaliz"ri sau costuri semnificative, depozitul la termen este reclasificat depozit overnight, indiferent de valoarea ratei dobnzii din acel moment.
Exemplul nr. 14) Credite top-up

Un client care are un credit acordat de o institu!ie de credit n valoare de 10.000 de lei cu o dobnd" de 10%/an inten!ioneaz" s" mai mprumute de la aceea#i institu!ie de credit nc" 5.000 lei. Cum este tratat acest credit nou n statistica ratelor dobnzii? Dac" contractul dintre institu!ia de credit #i client prevede majorarea valorii creditului acordat anterior, atunci ntreaga valoare a creditului (10.000 + 5.000 de lei) este considerat" credit nou, deoarece au fost renegocia!i termenii #i condi!iile vechiului contract. Dac" ns" contractul stipuleaz" acordarea celor 5.000 de lei ca un credit nou, prin m"rirea expunerii institu!iei de credit fa!" de client f"r" a mai renegocia contractul vechi de credit, atunci numai valoarea nou acordat" este considerat" credit nou. Rata dobnzii la creditul nou poate fi 10%/an ca n cazul vechiului credit sau poate fi alt" rat", mai mic" sau mai mare.
Exemplul nr. 15) Cazul conturilor curente

Consider"m un cont curent n lei cu o rat" a dobnzii de 4%/an pentru sumele ce dep"#esc 2.500 de lei respectiv 2%/an pentru sumele mai mici de 2.500 lei (aceia#i situa!ie poate apare n cazul creditelor pe descoperit de cont sau al depozitelor de economii la vedere). n tabelul al"turat sunt date soldurile acestor conturi dup" 10 luni:

54

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sold Valoare prag t0 0 2500 t1 1,500 2500 t2 2,500 2500 t3 3,000 2500 t4 3,500 2500 t5 1,000 2500 t6 1,000 2500 t7 0 2500 t8 2,000 2500 t9 4,000 2500

Rata dobnzii acestui cont, care intr" n calculul ratei medii a dobnzii, este calculat" ca medie a celor dou" rate de dobnd", ponderate cu sumele asupra c"rora se aplic": de exemplu, n cazul t 4 rata dobnzii este rag = (0.02*2.500 + 0.04*1.000)/3.500 Tabelul 8.3 t0
Rata dobnd" 2% se aplic" la: Rata dobnd" 4% se aplic" la: Rata dobnzii -

t1
1.500 0

t2
2.500 0

t3
2.500 500

t4
2.500 1.000

t5
1.000 0

t6
1.000 0

t7
-

t8
2.000 0

t9
2.500 1.500

rag

2.0%

2.0%

2.33%

2.57%

2.0%

2.0%

2.0%

2.75%

Considernd c" dobnda la acest cont se pl"te#te lunar, rata anualizat" a dobnzii este:

& & rag ) $$ 1( $$ n %%

n # & & 0.0257 #12 # # ! $ 1( ! - 100 ) 2,6005% / an ! ' 1! ! ' 1! - 100 = $ $ ! 12 % " " % " "

Rata anualizat" a dobnzii intr" mai departe, ponderat" cu soldul contului, n calculul ratei medii a dobnzii aferente depozitelor overnight.

55