Sunteți pe pagina 1din 5

d?

r:

LOTUL 8. Furnizare instrumente muzicale si obiecte populare

6Ag
Formular F5

OBIECTIV:

Reabilitare CaminCulturalBorod FISA TEHNICA Nr. FT44 Dotare: populareObiecte d6cor

cn.
0

Specificatii iehnice impuse prin Caietulde safcini 1 Faduriidin ceramica pictate de calilate manual cu diverse modele 5 buc Lingud dinlemn 5 buc Vazedin6eramica (minim 25 cm)prctaie cu diverse modele 5 buc Stegare5 buc pe stergare Picturile si motivele tesute vor urma trasaturile specifice zoneiBorod, uorn[el

p|opunerii Corespondenta tehnice cLr specificatiile tehnice impuse prinCaietul de sarcini

producator

1 Pararnetrii tehnici si functronali

2 Specificatii prvinosigurania de oerformanra st cond:tii In exploata.e Conform lrgislatiei romanesti si comunitatii europene, privind 3 Conditri milalea confof cu slandarde Produsul sa respecte siandardele romanesti sieuroDene 4 Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni postqarantie Asigurare conditii de service 5 qlteconditii cu caracler tehnic Seva atasa cartea tehnica. instructiunide punere montaj, in functiune siexploatare / intrelinere in limbaromana-

Proi,.ctant

Ofertant

648
OBIECTIV: ReabilitareCamin Cuttural Bofod

Formular F5

FISA TEHNICA Nr.FT45 Dotare: Instrumente muzicale

nr_ crt.

Speciflcatii tehnice impLrse prinCaietul de sarcini

1 Parametrii tehnici si functionali


|

Cofespondenia propuneriitehnice cu specili6atiile tehnice impuse prinCaietul de sarctnt 2

producalor

I 1.!'TOARA4/4-2 BUC.
fl^rimp^ Ill

- _arcus madmea 4/4 | - cure maflasata I 2. VIOA.RA CU GOARNA 4/4.2 BUC 3, ACORDEON.I BUC., - cu clap st Dasl - rcgistri de basi si inalte (mrnrm60 basi, minim4 registri) - cutie 4. TARAGOT.2 BUC. : - saftadin lemn ( abanos, trandaflr,etc.) - clapedin alpaca" argintale, etc. - cutie si perinita 5. DOBACU BAT SI DEGETARj BUC - Corpconfectionat dinlemn - Membrane dinpiele -Bat -Degetar 6. CHITARA CLASICA 4/4 -2BUC

2 Specificatii de perlormaniasiconditii pfivindsigurantain exploatare Conform lrgislatiei romanesti si comuniiatii europene, privind 3 Conditii conformitatea cu standardele relevante Produsul sa respecte standardele romanesti si eurcpene garantie postgarantie 4 onditii de si Garantie minima 24 luni postoarantie Asiourare condiiii de seruice 5 Alteconditii cu caracter tehnic puner,o Se va aiasacartea tehnica, instructiunide montaj, in functiune siexDloatare / inhetinere in limba romana.

Proiectant
Sef proiect

Ofeftant

.4,:r

".1i.

'k*"c

ag
OBIECTIV: ReabilitaroCaminCulturatCornitet FISA TEHNICA Nr.FT44 Dotare: populareObiecte d6cor

Formular F5

nr. crt.
0
I

Specificaiii tehnice impuse prinCaiei!lde sarcini

propunerii Corespondenta tehnice cu specificatiile tehnice impuse prinCaietul de sarcini


2

Pfoducator

1 Parametrii tehnici si functionali Farfurildin ceramica de calitate pictate manualcu diverse modele 4 buc Vazedinceramica (minim 25 cm)din pictate ceramica cu diverse mode e5 buc Stergare 5 buc pe stergare Picturile si motivele tesute vor urma trasatudle specifice zonei Borod, Cornitel Conform kgislaliei romanesti si comunitatiieuropene,

p ivindsiquranta 2 Specificali de pedomanta siconditii in expjoa{are


privild conform,tatea 3 Condirii cu slandardele relevante Produsul sa respeciestandafdele romanesltst euro0ene 4 Conditii de garantie si postgarantie

Garantie minima 24luni Asigurarc conditii deservice postqarantie


5 Alteconditii cu caracter tehnic Se va atasa cadeatehnica, inshuctiuni punefe de montaj, in functiune si exploatare / intretinere in limba romana.

Proiectant

Ofertant

6a
OBIECTJV: Reabilitare Camin Culturat Cornitel
FISA TEHNICA Nr.FT45 Dotare: Inslrurnente muzicale Form!lar F5

nr. cn.

Specificatii tehnice impuse prinCaietulde sarcini

Paramelrii tehnici si functionali 1. VIOARA 4/4 -2 BUC. - manmea 4/4 - arcta marimea 4/4 - cutie matlasata 2. }IOARA CU GOARNA 4/4 -2 BUC 3. TAXAGOT - 2 BUC. : - saftadin lemn( abanos, trandafir,etc.) - clapedin alpaca, argintatqetc. - cutie si perinita 4.DOBACUBATSI Df,GETAR-T BUC - Corpconfectionat dinlernn - Membrane dinpieie -Bat
-Degetar 5. CONTRABAS 4/4. TBUC - consimit din lemnmolidsi paltin -husa

Corespondenta propunerii tebnice cu specificaiiile tehnice impuse prlnCaietul de sarctni 2

producator

performanla 2 Specificatiide si condjiiprivind in exploatare siguranla Conform lrgislatiei romanesti si comunitatii europene, privind 3 Conditii conformilalea cu standaroele relevante Produsul sa tespecle srandardele romanesti sieuropene
4 Condiiiide garantiesi postqaraniie

Garantie minima 24 luni Asiquaare conditii de service Dostoarantie 5 qlteconditii cu caracler tehnic punere Se va atasa cartea tehnica, instrucliuni de montaj, in functiune siexploatare / intrelinere in limba romana. Proiectant

Ofertant

,lf:;t);
.^_conrurir.cn