Sunteți pe pagina 1din 43

117

4
CALCULUL SEC!IUNILOR N DOMENIUL
ELASTO-PLASTIC. APLICA!IA ASEP
4.". INTRODUCERE
Privind structurile n cadre ca un ansamblu complex, format din bare !i noduri,
modelarea corect" a caracteristicilor elasto-plastice ale sec#iunilor transvresale !i
ale conexiunilor flexibile de prindere ale barelor n noduri, are o influen#"
fundamental" asupra determin"rii r"spunsului global al structurii n domeniul
elasto-plastic. n cazurile n care se urm"re!te o analiz" avansat" a comport"rii unei
structuri plane sau spa#iale n ansamblul ei, devine necesar" cunoa!terea valorilor
modulului de rigiditate la ncovoiere EI !i a modulului de rigiditate axial EA, n
diferite stadii de solicitare intermediare ale sec#iunilor transversale, stabilindu-se o
lege continu" de varia#ie a acestora. Determinarea explicit" sau aproximarea prin
rela#ii analitice a acestor legi st" la baza metodei de analiz" neliniar" avansat"
propus" n aceast" lucrare !i care este detaliat" n capitolul 5 al acestei car#i. Forma
cea mai comod" pentru exprimarea varia#iei modulului de rigiditate la ncovoiere
EI !i a modulului de rigiditate axial EA, n func#ie de starea de solicitare, se ob#ine
utiliznd rela#iile moment-curbur" parametrice n raport cu for#a axial" (M-N-)
respectiv a rela#iilor efort axial-deforma#ie axial" n func#ie de momentul
ncovoietor (N-M-). Acestei probleme i-au fost consacrate numeroase cercet"ri
teoretice !i experimentale ajungndu-se la diverse propuneri de exprimare a
rela#iilor (M-N-) !i (N-M-), analitice sau prin curbe trasate prin puncte n cazul
sec#iunilor metalice (Ramberg-Osgood, 1945; Chen, 1971; Chen & Atsuta 1976;
Chen & Sohal 1988; Orbison. s.al, 1982; Sanz-Picon, 1992; Attalla s.al., 1995). n
principal, modul de determinare a acestor rela#ii analitice const" n aproximarea
curbelor experimentale sau numerice, ob#inute pe baza unor ncerc"ri de laborator
respectiv pe baza unor programe complexe de analiz" a sec#iunilor la nivel de fibr"
(Rotter, J.M, 1985; De Vivo&Rosati, 1998; Rodrigues&Ochoa, 1999; Fafitis, A,
2001; Chen,S.F., !.al., 2001; Sfakianakis, 2002; Bonet, J.L., s.al., 2004; Chiorean,
2004) prin curbe polinomiale, exponen#iale, etc., utiliznd diferite metode de
interpolare (Attalla s.al., 1995). Cteva din rela#iile analitice de determinare a
curbelor caracteristice propuse n literatura de specialitate pentru sec#iunile
118
metalice vor fi prezentate n acest capitol. De asemenea este prezentat" o metod"
original" !i unitar" de analiz" n domeniul elasto-plastic al sec#iunilor metalice !i
din beton armat sau mixte (o#el-beton), elaborat" de autorul lucr"rii, n baza c"reia
s-a realizat un program de calcul performant.
4.2. ANALIZA SEC!IUNILOR N DOMENIUL ELASTO-PLASTIC
4.2." Generalit#$i
O sec#iune lucreaz" n domeniul elastic atta timp ct eforturile unitare n
fibrele cele mai solicitate nu dep"!esc limita elastic" a materialului. Dac" aceast"
limit" este dep"!it" pe o anumit" por#iune a sec#iunii, restul sec#iunii fiind solicitat"
n domeniul elastic, sec#iunea lucreaz" n domeniul elasto-plastic, iar dac" limita
elastic" este depa!it" pe ntreaga sec#iune, aceasta lucreaz" n domeniul plastic.
La calculul sec#iunilor n domeniul elasto-plastic !i plastic se admit
urm"toarele ipoteze !i simplific"ri:
1) Sec#iunile transversale r"mn plane !i la solicit"ri dincolo de limita
elastic", deforma#iile avnd o varia#ie liniar" pe n"l#imea sec#iunii
(valabilitatea ipotezei lui Bernouli).
2) n cazul sec#iunilor neomeogene, cum sunt cele din beton armat sau
mixte, se accep" compatibilitatea deforma#iilor specifice ale
materialelor din care este alc"tuit" sec#iunea.
3) Sec#iunile au cel putin o ax" de simetrie.
4) Curba caracteristic" a materialelor din care este alc"tuit" sec#iunea
poate fi diferit" pentru ntindere sau compresiune.
Fig.4.1. Curbe caracteristice schematizate ale materialelor.
Pentru calculele practice, curbele caracteristice reale ale materialelor se
nlocuiesc cu una din curbele caracteristice schematizate: curba Prandtl (elastic
119
perfect plastic) cu sau f"r" zona de reconsolidare (pentru o#el), curbe exponentiale,
parabolice sau multiliniare (pentru beton), curbe parametrice de tip Ramberg-
Osgood etc. (fig 4.1).
R"spunsul sec#iunilor la eforturi, precum !i p"trunderea plastific"rii n sec#iune
este determinat" n principal de: rela#iile constitutive neliniare - folosite la
modelarea curbelor caracteristice, forma !i dimensiunile sec#iunilor, nc"rc"rile
care solicit" sec#iunea, lungimea palierului de curgere a materialelor, tensiunile
reziduale, n cazul sec#iunilor metalice, neomogenitatea sec#iunii, deforma#iile din
curgere lent" !i din contrac#ia betonului, n cazul sec#iunilor din beton armat sau
mixte. Toate acestea impun trecerea de la analiza fenomenului de deforma#ie a
elementelor la nivel de sec#iune la o analiz" la nivel de fibr", cu considerarea ct
mai exact" a acestor efecte. Stabilirea caracteristicilor de rigiditate !i
deformabilitate a sec#iunilor impune utilizarea pentru calcule curente a dou"
caracteristici de rigiditate: E modulul de elasticitate ini#ial, ob#inut n prima faz" a
nc"rc"rii, !i E
t
modulul de elasticitate tangent, ce se exprim" ca tangent" a
func#iei =f(). n cazul sec#iunilor de beton armat se apeleaz", de obicei, la
modulul de elasticiate secant, E
s
denumit modul de deforma#ie.
n cazul sec#iunilor metalice, cu curbe caracteristice schematizate ca cele din
figura 4.1, modulul de elasticitate tangent este dat de urm"toarele rela#ii:

> >> >
< << <

= == =
c
c c
c
t
k E
k
E
E,
, 0
,
(4.1)
Modulul de deforma#ie E
s
este necesar n calculul eforturilor !i deforma#iilor
sec#iunilor din beton armat sau mixte, n domeniul elasto-plastic. Pentru beton se
utilizeaz" rela#ii distincte ntre eforturi unitare !i deforma#ii (fig. 4.1), rezultnd
urm"toarele valori pentru modulul de deforma#ie la compresiune respectiv
ntindere, n cazul nc"rc"rilor de scurt" durat" (Nicula&One#, 1982):


=
) (
) (
) (
) (
1 1 2
t c
t b
t c
t b
s
R
R
E E

(4.2)
Dac" nc"rc"rile sunt n totalitate sau numai par#ial de lung" durat" se dezvolt"
deforma#ii neelastice de tip vscos. n acest caz rezult" pentru modulii de
deforma#ie la compresiune respectiv ntindere, rela#ii generale mai complete dect
(4.2):
( (( ( ) )) )
+ ++ +
= == =
) (
) (
) (
) (
1 1 1 2
t c
t b
t c
t b
s
R
v
R
E E

(4.3)
unde v reprezint" raportul dintre nc"rcarea de lung" durat" !i nc"rcarea total", iar
exprim" raportul dintre deforma#ia de curgere lent" !i deforma#ia elastic". Dac"
120
nc"rcarea este n ntregime de lung" durat" v=1, deci influen#a curgerii lente este
complet", iar daca v=0 se ob#in rela#iile (2.2). n cazul n care deforma#iile de
compresiune dep"!esc 2
00
0
(n fibra extrem" comprimat" la ncovoiere deforma#iile
pot dep"!i aceast" valoare ajungnd pna la limita de 3.5
00
0
) modulul de
deforma#ie rezult" ca raport ntre rezisten#a de calcul la compresiune !i deforma#ia
ob#inut" prin calcul.
4.2.2 Analiza M-N- %i N-M-M a sec$iunilor de form# oarecare
n majoritatea structurilor n cadre combina#ia dintre for#a axial" !i momentele
ncovoietore constituie una dintre cele mai frecvente forme de solicitare compuse.
Determinarea rela#iilor moment ncovoietor-efort axial-curbur" (M-N-), precum !i
a caracteristicilor de rigiditate la ncovoiere (EI) !i la compresiune (EA) #innd
seama de: forma !i dimensiunile sec#iunilor, ac#iunea momentelor ncovoietoare pe
cele dou" direc#ii principale ale sec#iunii, lungimea palierului de curgere a
materialului din care este realizat" sec#iunea, efectele tensiunilor reziduale sau a
deforma#iilor de curgere lent" asupra plastificarii anumitor fibre ale sec#iunii,
rela#iile neliniare constitutive ale materialelor, reprezint" n general o problem"
dificil". n principiu aceste procedee numerice pot fi mp"r#ite n dou" categorii:
prima, presupune un calcul prin ncerc"ri succesive de determinare a pozi#iei axei
neutre n sec#iune care s" satisfac" condi#ia de coliniaritate a rezultantelor
eforturilor interioare !i exterioare, !i odat" g"sit" aceast" pozi#ie, ecua#iile de
echilibru ofer" valorile capabile ale for#ei axiale !i momentului rezultant, iar al
doilea procedeu presupune o modelare a sec#iunii la nivel de fibr", considernd
ecua#iile de compatibilitate ntre deforma#ii cu considerarea expres" a tensiunilor
reziduale sau a deforma#iilor de curgere lent", !i aplicarea unor metode numerice de
rezolvare a ecua#iilor de echilibru static n sec#iune. Metodele din cea de-a doua
categorie sunt mai eficiente dect primele sub aspectul timpului de calcul, dar
prezint" unele dificult"#i n cazul consider"rii unor nc"rc"ri alternante. Metodele
din prima categorie bazndu-se pe generarea uni !ir monoton cresc"tor sau
descresc"tor pentru valorile deforma#iilor maxime din fibrele extreme ale sec#iunii
!i impunerea condi#iei de echilibru static ntre eforturile axiale interior rezultat !i
exterior dat, rezultnd pozi#ia axei neutre, poate lua n considerare orice tip de
nc"rcare.
Comportarea sec#iunilor metalice n domeniul elasto-plastic depinde n mare
m"sura de distribu#ia !i valorile tensiunilor reziduale pe nal#imea sec#iunii.
Tensiunile reziduale sunt tensiuni, autoechilibrate, care exist" pe sec#iunea
transversal" a sec#iunilor metalice, nainte de a se aplica sarcina exterioar". Ele apar
ca un rezultat al unor deforma#ii plastice suferite n procesul lamin"rii, sud"rii,
ambutis"rii sau al deform"rii la rece. Cercet"rile teoretice !i experimentale f"cute
ncepnd cu anul 1935 (M. Wilson, R.L. Brown) !i continuate pina n prezent au
ar"tat c" factorul principal care influen#eaz" comportarea stlpilor din o#el este
m"rimea !i distribu#ia eforturilor unitare reziduale de pe sec#iunea transversal".
121
Aceste tensiuni depind de forma sec#iunii, de temperatura de laminare sau de
sudare, de condi#iile de r"cire !i de proprietatile materialului. O sec#iune
transversal" care con#ine eforturi unitare reziduale va avea unele fibre care vor intra
n curgere naintea altora, atunci cnd sec#iunea este nc"rcat", deoarece n ele
exist" deja unele eforturi reziduale de compresiune.
n cazul sec#iunilor de beton armat sau mixte, curgerea lent" a betonului
afecteaz" att starea de eforturi, ct !i starea de fisurare !i de deformare a
sec#iunilor !i elementelor. n stadiul I de solicitare curgerea lent" are un efect
favorabil mic!ornd eforturile de ntindere n beton pe seama cre!terii eforturilor de
ntindere din arm"tura !i ntrziind, astfel, momentul apari#iei fisurilor. Dup"
fisurarea elementului, cre!terea n timp a deforma#iilor betonului din zona
comprimat", la un moment ncovoietor constant, este nso#it" de reducerea
eforturilor unitare din aceast" zon", de cre!terea n"l#imii zonei comprimate, de o
anumit" sporire a deforma#iilor !i eforturilor din arm"tura ntins", putnd determina
intrarea n curgere a arm"turii, !i de mic!orarea bra#ului de prghie al eforturilor
interioare. Prin urmare, deschiderea fisurilor !i s"geata (curbura sau rotirea)
elementului nregistreaz" cre!teri nsemnate n timp, ca efect al fenomenului de
curgere lent" a betonului.
n continuare va fi descris un procedeu numeric cu privire la determinarea
caracteristicilor de rigiditate !i deformabilitate respectiv a suprafe#elor de
interac#iune N-M-M, n cazul sec#iunilor de form" oarecare realizate din beton
armat sau mixte o#el-beton, n cazul solicit"rii la compresiune cu ncovoiere
biaxial" (oblic"). Modelarea inelasticit"#ii se face la nivel de "fibr"" considernd
rela#iile constitutive neliniare pentru beton !i otel. Metodele numerice propuse sunt
metode incremental-iterative !i se bazeaz" n principal pe metoda Newton,
ncorporat" ntr-un procedeu de conducere a analizei n metoda pa!ilor controla#i de
lungimea de arc (Crisfield, 1991), pentru rezolvare a sistemului ecua#iilor neliniare
de echilibru static n sec#iune, dintre eforturile exterioare ce solicit" sec#iunea !i
cele interioare corespunz"toare.
Procedeele numerice !i programul de calculator elaborat n acest sens, permite
studiul comportamentului sec#iunilor compozite o#el-beton solicitate la
compresiune excentric" oblic" prin trasarea curbelor moment-curbur" parametrice
n for#" axial" (M-N-), respectiv prin trasarea curbelor de interac#iune N-M
x
-M
y
.
Avnd n vedere caracterul general al metodei, n limitele ipotezelor admise n
paragraful 4.2.1, ra#ionamentul se va conduce considernd cazul sec#iunilor
oarecare.
4.2.2.". Formularea matematic#
Se consider" sec#iunea de form" oareacare din figura 4.2 supus" la ac#iunea
concomitent" a efortului axial N
ext
!i a momentelor ncovoietoare M
x,ref
!i M
y,ref
. Se
consider" valabil" impoteza sec#iunilor plane Bernoulli conform c"reia sec#iunea
ramne plan" !i la solicit"ri dincolo de limita de elasticitate, deforma#iile avnd o
varia#ie liniar" pe n"l#imea sec#iunii, !i de asemenea n cazul sec#iunilor mixte
122
o#el-beton se presusune perfecta compatibilitate a deforma#iilor specifice ale
materialelor din care este alcatuit" sec#iunea. Influen#a deforma#iilor de lunecare se
neglijeaz". n limitele acestor ipoteze de calcul rezult" urm"toarea expresie pentru
deforma#iile specifice, pentru un punct oarecare al sec#iunii { {{ { } }} } y x, = == = r :
T
y x
x y &r + = + + =
0 0
(4.4)
unde
0
reprezint" deforma#ia axial" iar
x
,
y
reprezint" curburile fa#" de axele
principale ale sec#iunii.
Fig. 4.2. Analiza sec#iunilor de form" oarecare solicitate la compresiune cu
ncovoiere oblic".
Echilibrul este satisf"cut dac" for#ele exterioare care ac#ioneaz" sec#iunea sunt n
echilibru cu cele interne calculate n func#ie de starea de tensiune-deforma#ie
existent". Sistemul ecua#iilor de baz" se scrie atunci sub forma:
( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) 0 , ,
0 , ,
0 , ,
, 0
, 0
0
= == =
= == =
= == =ref y
A
y x
ref x
A
y x
ext
A
y x
M xdA
M ydA
N dA


(4.5)
unde cu s-a notat parametrul cu ajutorul c"ruia se monitorizeaza intensitatea
momentelor ncovoietaoare exterioare. n cazul n care se dore!te determinarea
curbelor moment-curbur" sistemul (4.5) se poate rezolva simplu prin aplicarea
uneia din metodele incremental iterative descrise n cadrul capitolului 3. Rela#iile
incrementale ntre eforturi !i deforma#ii scriindu-se n acest caz astfel:
cu

Zona intinsa
C (xc, yc)

x
x

2 2
y x
+ =
0

y Axa neutra
Zona comprimata
Frontiere exterioare
Frontiere interne
=

=
tan
tan
x
y
x
y
M
M
123
= == =


y
x
y
x
k k k
k k k
k k k
M
M
N

0
33 32 31
23 22 21
13 12 11
(4.6)
unde:= == =
= == = = == =
= == =
= == = = == =
= == = = == =
= == =
dA x E k
xydA E k k
dA y E k
xdA E k k
ydA E k k
dA E k
T
T
T
T
T
T
2
33
32 23
2
22
31 13
21 12
11
(4.7)
Conducerea itera#iilor n baza rela#iilor incrementale (4.6) este prezentat"
detaliat n lucrarea (Chiorean, 2001) !i nu va mai fi prezentat" aici. Se face doar
observa#ia c" dac" se dore!te trasarea ramurei descendente a curbei M-N-
aplicarea unei metode cu control n lungimea de arc este recomandat".
Determinarea direct" a curbelor de interac#iune N-M
x
-M
y
. reprezint" ns" o
problem" mai complicat" (De Vivo&Rosati, 1998). n cazul sec#iunilor din beton
armat sau mixte o#el-beton problema poate fi formulat" astfel: S! se gaseasc!
valoarea parametrului de nc!rcare astfel nct s! fie ndeplinite cel pu"in una
din urm!toarele du! condi"ii:
{ {{ { } }} }
cu
T
A r
c
= == = + ++ +

*
0
*
*
max r & (4.8)
{ {{ { } }} }
{ {{ { } }} }
su
T
N i
a
= == = + ++ +

*
0
*
.. 1
max r & (4.9)
unde
*
& #i
*
0
reprezint! componentele vectorului de deforma"ie generalizat
{ }
*
0
* *
, ,
y x
= d solu"ie a sistemului de ecua"ii neliniar (4.5), N
a
num!rul de
arm!turi din sec"iune,
*
c
A reprezint! zona comprimat! a sec"iunii de beton:
{ {{ { } }} } 0 :
0
*
+ ++ + = == =
T
c c
A r A &r (4.10)
n formularea de mai sus, se admite faptul c", sec#iunile din o#el structural nu !i
dep"!esc deforma#iile ultime naintea atingerii capacit"#ii limit" a deforma#iilor de
compresiune n fibrele de beton respectiv ntindere n cele de arm"tur". O posibil"
solu#ionare a problemei mai sus men#ionate ar putea consta n trasarea curbelor
moment-curbur" pentru o valoare constant" a efortului axial !i a raportului
momentelor ncovoietoare (M
x
!i M
y
) !i determinarea punctului de pe aceast" curb"
corespunz"tor depa!irii unui criteriu de stare limit" ultim" (dep"!irea valorii ultime
a deforma#iiei n fibra de beton comprimat sau n cea de armatur"). Aceast"
procedur" este una mare consumatoare de timp, pentru trasarea unei curbe de
124
interac#iune fiind nevoie de foarte multe rul"ri corespunz"toare diferitelor valori ale
efortului axial. Trasarea suprafe#ei de interactiune N-M
x
-M
y
poate fi definit" prin
diferite tehnici cum ar fi (Rodrigues&Ochoa, 1999) (Fig. 4.3): (1) trasarea curbelor
de interac#iune pentru diferite rapoarte ale momentelor ncovoietoare
tan = == =
x
y
M
M
=constant; (2) curbele de interac#iune pentru N=constant; (3) trasarea
curbelor izogonice 3D, tan = == =
x
y

=constant.
Fig. 4.3. Trasarea diagramelor de interac#iune.
Procedeul numeric descris n continuare face parte din prima categorie !i anume,
trasarea automat" a curbelor de interac#iune pentru valori constante ale raportului
momentelor ncovoietoare.
4.2.2.2 Metoda de solu$ionare
Pentru solu#ionarea problemei mai sus enun#at" este aplicat un procedeu
numeric original elaborat de autor. Procedeul are la baz" o strategie de solu#ionare
incremental-iterativ" bazat" pe rezolvarea sistemelor de ecua#ii neliniare cu control
n lungimea de arc. Metoda poate fi aplicat" la determinarea curbelor de
intercatiune N-M-M pentru sec#iuni compozite de form" oarecare pentru o valoare
prescris" a raportului tan = == =
x
y
M
M
. Pentru simplificarea expunerii proedeului, n
continuare se consider" c" suprafa#a de interactiune corespunde doar deforma#iilor
de compresiune maxim" din zona de beton comprimat", rela#ia (4.9) fiind omis"
Diagrama de interactiune
pentru =constant
Diagrama de interactiune
pentru =constant
Diagrana de interactiune
pentru N=constant

N
Suprafata de
interactiune
125
din criteriul de cedare. Considernd n continuare sec#iunea din figura 4.2, sistemul
de axe principale ata!at sec#iunii pot fi considerate cu originea fie n centrul de
greutate elastic al sec#iunii fie n cel plastic. Pe parcursul itera#iilor de echilibrare,
pentru fiecare nclinare a axei neutre definit" de parametrii
x
!i
y
poate fi
determinat punctul aflat pe periferia exterioar" a sec#iunii la distan#a maxim" de
axa neutr" din zona comprimat" a sec#iunii. Fie x
c
, y
c
coordonatele acestui punct.
Presupunem c" n acest punct condi#ia (4.8) este ndeplinit":
c y c x cu
x y + + =
0
(4.11)
Din rela#ia (4.11) componenta axial" a deforma#iei
0
poate fi exprimat" astfel:
( (( ( ) )) )
c y c x u
x y + ++ + = == =
0
(4.12)
Astfel, expresia deforma#iei specifice corespunz"toare curburilor
x
!i
y
poate
fi exprimat" n form" liniar" astfel:
( ) ( ) ( )
c y c x u y x
x x y y + + = , (4.13)
n acest fel problema neliniar" (4.5) cu restric#ia (4.8) se reduce la urm"torul sistem
de ecua#ii neliniar unde necunsocutele problemei sunt curburile
x
!i
y

respectiv factorul de nc"rcare :


( ) ( )
( ) ( ) 0 ,
0 ,
,
,
=
=

ext y
A
y x
ext x
A
y x
M xdA
M ydA
(4.14)
Acest sistem poate fi rescris condensat n form" matriceal" sub urm"toarea form":
( (( ( ) )) ) 0 ,
int
= == = = == =
ext
f f & F (4.15)
n metodele incremental-iterative, acest sistem de ecua#ii poate fi rezolvat aplicnd
metoda cu control n lungimea de arc, de obicei pornind de la valoarea 0 a
parametrului , !i considernd de asemenea o rela#ie suplimentar" de constrngere.
Fie aceast" ecua#ie:
( (( ( ) )) ) 0 , = == = & g (4.16)
Prin solu#ionarea sistemului (4.15) mpreun" cu rela#ia suplimentar" de control a
parametrului de nc"rcare se ob#ine curba de echilibru. Presupunnd c" un punct
( (( ( ) )) )

, & apar#innd curbei de echilibrare a fost atins urm"toarea
solu#ie, ( (( ( ) )) )
1 1
,
+ ++ + + ++ +
& este calculat" prin rezolvarea sistemului (4.14) !i (4.16) prin
aplicarea metodei Newton-Raphson:

( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) )
1 11 1
( (( (
1 11 11 11 1
1 11 1
1 11 1
( (( (
1 11 1


) )) )
` `` `
! !! !

' '' '
! !! !
= == =
) )) )
` `` `
! !! !

' '' '
! !! !

+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
k
k
k k
g
g g
&
& F
F F
& &
,
,
1
1(4.17)
unde cu k s-a notat num"rul itera#iei iar Jacobianul sistemului respectiv matricea de
rigiditate tangent" a sec#iunii rezult" de urm"toarea form":
126

g g
ext T
f K
J ,
1 11 1
1 11 1
1 11 1
1 11 1
( (( (
1 11 1


= == = 1 11 1

} }} }
| || |
\ \\ \
| || |


= == =
x
y
x
y
y
x
x
x
T
M M
M M
F


int , int ,
int , int ,
&
K (4.18)
Derivatele par#iale din rela#iile de mai sus se calculeaz" n raport cu starea de
deforma#ie a sec#iunii, astfel nct coeficien#ii de rigiditate ai matricei de rigiditate
a sec#iunii pot fi exprima#i simbolic astfel:
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )dA x x x E
M
k
dA y y x E
M
k
dA x x y E
M
k
dA y y y E ydA ydA
M
k
c
A
T
y
y
c
A
T
x
y
c
A
T
y
x
c
A
T
x
A A
y x
x x
x
=

=
=

=
=

=
=
=


,int
22
,int
21
,int
12
,int
11
,
(4.19)
unde coeficien#ii k
ij
pot fi exprima#i fie n func#ie de valoarea modulului tangent de
elasticitate E
T.
fie n func#ie de valoarea modulului secant de elasticitate. Alegerea
modulului tangent de elasticitate are efecte benefice asupra cre!terii vitezei de
convergen#", dar n unele situa#ii cum ar fi cele corespunz"toare form"rii solu#iei n
origine este de preferat iterarea cu modulul de elasticitate secant. Procedeul (4.17)
este aplicat pna cnd se atinge unul din criteriile de convergen#" impuse, cel mai
adesea cu control n nchiderea (disiparea) for#elor reziduale-diferen#a dintre for#ele
exetrioare !i cele interioare. Factorul de nc"rcare fiind reactualizat apoi n baza
rela#iei:
+ =
+
(4.20)
Curba de interac#iune n spatiul N-M
x
-M
y
este definit" ca locul geometric al
punctelor (
* * *
, ,
y x
M M N ) care corespund dep"!irii deforma#iei limit" ultime ntr-
una din fibrele sec#iunii. n acest context efortul axial N
*
este calculat ca !i
rezultanta tensiunilor pe sec#iune, prin integrarea numeric" a acestora,
corespunz"toare curburilor
*
x
!i
*
y
solu#ii ale sistemului (4.14), n timp ce
momentele ncovoietoare corespunz"toare acestei st"ri limit"
*
x
M !i
*
y
M , sunt
ob#inute prin scalarea momentelor ncovoietaoare de referin#"
ref x
M
,
!i
ref y
M
,
prin intermediul factorului de nc"rcare
*
dat de ecua#ia (4.20).
127
Fig. 4.4. Reprezentarea grafic" a metodei.
Reprezentatea grafic" a metodei propuse, n concordan#" cu ecua#ia (4.14), este
nf"#i!at" n figura 4.4. Trebuie men#ionat faptul c" matricea de rigiditate tangent" a
sec#iunii transversale
T
K dat" de ecua#iile (4.19), devine singular" dup" punctul de
balans (Fig. 4.4), astfel nct aplicarea unui procedeu cu controlul nc"rc"rilor !i a
deforma#iilor n lungimea de arc este esen#ial pentru dep"!irea acelui punct !i n
consecin#" pentru trasarea complet" a curbei de interac#iune. n metoda propus"
ecua#ia de constrngere suplimentar" luat" n considerare este dat" de ecua#ia
(Crisfield, 1991):
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) 0 ,
2 2
= == = + ++ + = == =
+ ++ + + ++ +
l f f g
ext
T
ext
T
(4.21)
unde parametrul de scalare are o influen#" mic" asupra condi#ion"rii sistemului !i
de obicei este setat la valoarea zero =0, iar l reprezint" lungimea de arc
specificat" sau calculat" pe parcursul unui incremement de nc"rcare. Detalii cu
privire la implementarea acestor metode a fost descris" n capitolul 3 al acestei
car#i.
4.2.2.3 Evaluarea coeficien$ilor matricei de rigiditate sec$ionale %i a
eforturilor interne
n baza teoremei Green de evaluare a integralelor de suprafa#", evaluarea
numeric" a coeficien#ilor matricei de rigiditate a sec#iunii respectiv a eforturilor
interne se face prin transformarea integralelor de suprafa#" n integrale curbilinii pe
conturul zonelor sec#iunilor. Aceasta conduce n general, la un timp de calcul
semnificativ mai redus, !i de asemenea la ob#inerea unor valori mai exacte, dect n
cazul n care aceste integrale s-ar efectua prin tehnici numerice de integrare a
integralelor duble. n plus nu mai este necesar" efectuarea procedeului de
discretizare a sec#iunilor specific metodelor de integrare pe suprafa#". n acest scop
este necesar" o transformare de variabile astfel nct cmpul tensiunilor s" devin"
Curba de interactiune
det KT<0
det KT>0 det KT<0

x
(or
y
)
N M
x
(or M
y
) det K
T
=0
Curba de echilibru
Curba de incarcare
det KT>0
det KT=0
(punct de balans)
M
128
uniform pentru o direc#ie particular" definit" de pozi#ia instantanee a axei neutre.
Aceasta se realizeaz" printr-o rota#ie a sistemului de axe la care s-a raportat
sec#iunea (x,y) la sistemul de axe (, ) orientat" paralel respectiv perpendicular
fa#" de axa neutr" (Fig.4.2):

= == =cos sin
sin cos
y
x
(4.22)
unde
x y
= / tan . n acest fel cmpul tensiunilor devine unul uniform n
direc#ia paralel" cu axa neutr": ( ) ( ) = , ; ( ) ( ) =
T T
E E , . n urma
aplic"rii acestei transform"ri eforturile interne ale sec#iunii pot fi calculate prin
intermediul urm"toarelor rela#ii:

( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )( (( ( ) )) )cos sin
sin cos ,
sin cos
cos sin ,
,
int , int ,
int ,
int , int ,
int ,
int
M M
d d xdxdy y x M
M M
d d ydxdy y x M
d d dxdy y x N
y
x
= == =
= == = + ++ + = == = = == =
= == =
= == = + ++ + = == = = == =
= == = = == =(4.23)
unde N
int
,
,int
M !i
,int
M sunt eforturile interne (efortul axial, respectiv
momentele ncovoietoare) raportat" la sistemul de axe rotit !i !i pot fi calculate
prin urm"toarele rela#ii:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )= =
= =
= =

d d d d N
d d d M
d d d M
int
2
,int
,int
2
1
(4.24)
Folosindu-ne de urm"toarele nota#ii:

( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) )

= == = = == =
= == = = == =
= == = = == =
= == = = == =
= == = = == =
L
T T
L
T T
L
T T
T T
T T
d E d d E s
d E d d E s
d E d d E s
d E d d E s
d E d d E s

2
5
4
2
3
3 2
2
2 2
1
2
1
2
1
3
1
(4.25)
129
elementele matricei de rigiditate a sec#iunii pot fi de asemenea calculate astfel:

5 2 22
5 3 21
4 3 12
4 1 11
S x S k
S y S k
S x S k
S y S k
c
c
c
c
=
=
=
=
(4.26)

1
1
1
1
1
1
]
1

5
4
3
2
1
2 2
2 2
2 2
5
4
3
2
1
2
2
s
s
s
s
s
c s sc
sc sc s c
s c sc
c s
s c
S
S
S
S
S
(4.27)
unde = cos c , = sin s iar domeniul de integrare se extinde pe fiecare zon"
distinct" a sec#iunii (cu carcateristici de material distincte), L reprezentnd conturul
acestor zone, ( ) !i ( )
T
E reprezint" valoarea tensiunii respectiv a modulului de
elasticitate tangent n fibra aflat" la distan#a . Pentru evaluarea numeric"
integralelor de contur, pe segmentele (L
i
) este utilizat" metoda Gauss-Lobatto.
Avantajul acestei metode fa#" de altele similare const" n faptul c" la un acela!i
num"r de puncte de integrare ca !i metoda Gauss-Legendre, spre exemplu, are
avantajul c" prevede noduri de integarare !i la capetele intervalului (capetele
conturului), unde n mod frecvent dezvolt"rile plastice sunt considerabile. Cu toate
acestea, deoarece n majoritatea situa#iilor cmpul tensiunilor este definit de func#ii
de tip scar" (spre exemplu n cazul curbelor constitutive ale betonului func#ia este o
parabol" pentru ramura ascendent" urmat" de o func#ie liniar" pentru ramura
descendent") iar n punctul de schimbare de pant" func#ia derivat" nu mai este
continu", interpolarea polinomiala poate conduce la importante erori de integrare
numerice (Bonet, !.al., 2004). Este util n asmenea cazuri, ca sec#iunea s" fie
divizat" n subdomenii paralele cu axa neutr" a sec#iunii corepunz"toare zonelor de
continuitate a func#iilor ce definesc valoarea modulului de elasticitate tangent.
Contribu#ia barelor de arm"tur" nu prezint" dificult"#i de calcul, ntruct n modelul
de analiz" propus, aceste bare sunt considerate ca fibre independente, punctuale !i
discrete avnd aria A
sj
, coordonatele x
sj
, y
sj
!i valoarea tensiunilor f
sj
. Rezultanta
eforturilor interne date de barele de arm"turi fiind:


= == = = == = = == =
= == = = == = = == =
b b b
N
i
sj sj sj ys
N
i
sj sj sj xs
N
i
sj sj s
f A x M f A y M f A N
1 1 1
; ; (4.28)
Pentru a evita dubla contorizare a ariei de beton care este deslocuit" de barele de
armatur" for#ele interne
cj sj
f A sunt sc"zute din for#ele interne ale arm"turii
sj sj
f A , unde
cj sj
f A reprezint" for#ele interne corespunz"toare betonului din
centrul barei de arm"tur".
130
Fig. 4.5. Modelarea sec#iunilor complexe.
n cazul sec#iunilor complexe, pentu a evita dubla contorizare a materialelor cu
caracteristici diferite de material !i pentru a reduce efortul de calcul, fiec"rei
entit"#i constitutive a sec#iunii i este asignat" proprietatea de "material deslocuit"
asa cum este prezentat n figura 4.5 (Chiorean, 2006). Integrarea numerica pentru
materialul "constituent" este luat" cu "semnul plus" n timp ce integrarea se face cu
"semnul minus" pentru materialul "deslocuit". n cazul sec#iunilor din otel, profile
metalice, influen#a tensiunilor reziduale asupra r"spunsului elasto-plastic este
determinant" n situa#iile de solicitare cu efort axial puternic, astfel c" acest efect
trebuie s" fie luat n considerare. Efectul tensiunilor reziduale pot fi ncorporate n
algoritmul de calcul descris pna acum, cu men#iunea ca aceea!i liniarizare a
gol
Entitatea Nr.
noduri
Material
"Constituent"
Material
"Deslocuit"
1 5 Beton
neconfinat
Nu exist"
2 5 Beton confinat Beton
neconfinat
3 16 O#el structural
(profil I)
Beton
confinat
4 1 Nu exist" O#el strutural
(profil rotund)
5 1 O#el structural
(profil rotund)
Beton
confinat
6-22 17 Bare de
armatur"
Beton
confinat
23-41 19 Bare de
armatur"
Beton
neconfinat
131
cmpului de tensiuni trebuie s" fie f"cuta pentru diferitele zone individuale ale
sec#iunii, corespunz"toare varia#iei tensiunilor reziduale pe n"l#imea sec#iunii. Spre
exemplificare n cazul accept"rii unei distribu#ii a acestor tensiuni conforme cu cea
admis" n normele europene de calcul, mpar#irea sec#iunii n zone distincte poate fi
f"cut" a!a cum se prezint" n figura 4.6.
Fig. 4.6. Discretizarea sec#iunilor metalice.Efectul tensiunilor reziduale.
Considernd pe mai departe c" pe o anumit" zon" deforma#ia ntr-un punct oarecare
(x,y) este dat" de rela#ia:
r y x
$ x % y % $ + ++ + + ++ + + ++ + = == =
0
(4.29)
unde cu
r
s-a notat tensiunea rezidual" a c"rei exprimare pe zona considerat" n
calcul poate fi liniarizat" astfel:
y a x a a
r 3 2 1
+ ++ + + ++ + = == = (4.30)
n continuare integralele pentru determinarea eforturilor interne respectiv a
coeficien#ilor matricei de rigiditate pot fi efectuate n mod similar cu metoda
descris" anterior dar n acest caz rotirea sistemului de axe trebuie s" se realizeze cu
valoarea:
3
2
tan
a
a
x
y
+ ++ +
+ ++ +
= == =

(4.31)
a. Sec!iuni de form" poligonal"
n cazul n care conturul sec#iunii este asimilat de form" poligonal" integrala
curbilinie pe acest contur (L) poate fi calculat" prin descompunerea integralei pe
fiecare segment al poligonului (L
i
):
( ) ( )

+
=
nL
i
p
L
p
i
i
d h d h
1
1
(4.32)
h
b
t
w -
c
+
c +
c
1 2
3
4
5 6
132
unde s-a notat cu nL num"rul de segmente ce formeaz" linia poligonal" (L).
Delimitarea capetelor segmentelor se face n sistemul ca n figura 4.2. Ecua#ia
unui segment i se scrie astfel:
i i
i i
i
i i i i
i i


=
=
+ =
+
+
1
1
(4.33)
unde ( )
i i
, !i ( )
1 1
,
+ +

i i
reprezint" coordonatele de start respectiv de sfirsit ale
segmentului considerat. Cu aceste rela#ii integrala (4.32) devine:
( ) ( )( )

+
+ =
nL
i
p
i i
L
p
i
i
d h d h
1
1
(4.34)
Pentru efectuarea numeric" a acestor integrale este utilizat" metoda de integrare
numerica Gauss-Lobatto:
( ) ( ) ( )


=
+


=

=
+ nIP
i
i i
i i i i
z H du u H d H
i
i
1
1
1
1
1
2 2
1
(4.35)
unde z
i
sunt punctele de integrare, iar
i
coeficien#ii de pondere asocia#i metodei
Gauss-Lobatto iar nIP reprezint" num"rul punctelor de integrare.
b. Sec!iuni de form" circular"
Pentru calculul sec#iunilor de form" circular", n majoritatea lucr"rilor din
literatura de specialitate aceste sec#iuni sunt discretizate n mod aproximativ prin
linii poligonale. Acest mod de abordare va conduce la o solu#ie aproximativ" a
problemei analizate pe de o parte, iar pe de alt" parte conduce la amplificarea
dimesniunilor problemei !i la un timp de analiz" mult sporit.
n metoda pe care o propunem, integrala de suprafa#" se descompune pe
conturul circular (L) de raz" R astfel:
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

+ =
R
R
p
p
R
R
p
L
p
d R h d R h d h
2 /
2 2
2 /
2 2
1 (4.36)
Aceasta va conduce la un volum de date de intrare semnificativ mai mic
(coordonatele centrului cercului, respectiv raza acestuia) !i de asemenea la rezultate
mult mai exacte ntr-un timp de calcul semnificativ redus, cu privire la r"psunsul
inelastic al sec#iunilor circulare.
4.2.3. Aplica$ia ASEP. Exemple numerice
Pe baza procedeelor numerice descrise n paragrafele anterioare s-a elaborat un
program de analiz" a sec#iunilor metalice, din beton armat sau mixte o#el-beton, de
133
form" oarecare n domeniul elasto-plastic ASEP (Analiza Sectiunilor n domeniul
Elasto-Plastic). Programul perimite analiza acestor tipuri de sec#iuni prin
reprezentarea curbelor moment-curbur" !i a diagramelor de interactiune N-M-M.
Aplica#ia este scris" modular, integrnd modulul de analiz" scris n C++ n
modulele de vizualizare grafic" scrise n mediul de programare Visual Basic 5
pentru sisteme de operare Windows 95/98/2000/XP. Comunicarea ntre acestea
realizndu-se prin intermediul bibliotecilor cu legare dinamc" (DLL). Aplica#ia
dezvoltat" pune la dispozi#ia utilizatorilor o interfa#" grafic" fiind o aplica#ie de tip
multi-document, oferind utilizatorului facilit"#i deosebite pentru pre !i post
procesarea datelor referitoare la descrierea sec#iunilor !i prezentarea rezultatelor
furnizate de program n urma analizei intr-o form" atractiv" (Fig. 4.7). Interfa#a
grafic" permite generarea u!oar" a sec#iunilor, definirea rela#iilor constitutive
pentru fiecare material n parte, reprezentarea st"rii de tensiune !i deforma#ie n
sec#iune la diferite valori ale solicit"rilor exterioare, reprezentarea pozi#iei axei
neutre, reprezentarea diagramelor moment ncovoietor curbur" respectiv a celor de
interac#iune N-M-M, etc.
Fig. 4.7. Aplic#ia ASEP-capurti ecran.
Programul n versiunea actuala permite utilizarea a !ase modele pentru
reprezentarea comport"rii materialelor: rela#iile constitutive EC2 pentru betonul
confinat sau neconfinat; modelul elastic-perfect plastic; modelul elastic perfect
134
plastic cu reconsolidare; modelul Ramberg-Osgood; modelul definit de utilizator
prin combina#ii de func#ii liniare. Asignarea acestor tipuri de materiale diferitelor
zone ale sec#iunii poate fi f"cut" grafic foarte u!or cu vizualizarea grafic" de
asemenea intr-un sistem de culori codat a fiec"rui tip de material.
Acuratetea rezultatelor metodei de calcul prezentate !i programului de
calculator realizat au fost testate pe o multitudine de exemple prezentate n
literatura de specialitate, utiliznd metode de calcul diferite de cea propus" de
autor. O parte dintre aceste exemple numerice vor fi prezentate n continuare.
4.2.3." Exemplul de calcul ". Influen$a tensiunilor reziduale asupra
r#spunsului elasto-plastic al sec$iunilor metalice
Comportarea sec#iunilor metalice n domeniul elasto-plastic depinde n mare
m"sura de distribu#ia !i valorile tensiunilor reziduale pe n"l#imea sec#iunii. Aceste
tensiuni sunt determinate de forma sec#iunii, de temperatura de laminare sau de
sudare, de condi#iile de r"cire !i de propriet"#ile materialului. Tensiunile reziduale
sunt tensiuni, autoechilibrate, care exist" pe sec#iunea transversal" a sec#iunilor
metalice, nainte de a se aplica sarcina exterioar" (fig.4.8), eforturile interioare date
de acestea fiind nule:

= = =
A
r
A
r
A
r
dA dA x dA y 0 ; 0 ; 0 (4.37)
.
Fig. 4.8. Valorile !i distribu#ia tensiunilor reziduale n sec#iune.
O sec#iune transversal" care con#ine eforturi unitare reziduale va avea unele
fibre care vor intra n curgere naintea altora, atunci cnd sec#iunea este nc"rcat",
deoarece n ele exist" deja unele eforturi reziduale de compresiune sau ntindere,
rezultnd o comportare diferit" a sec#iunilor comprimate fa#" de cele ntinse
(fig.4.8). Astfel pentru un profil I, tensiunile de compresiune cele mai importante
apar la capetele t"lpilor, m"rimea lor variind n func#ie de raportul h/b, unde h este
h/4
h/2
h/4
y
x
h
b
t
w
-
rcw
+
rt
+
rt
+
rt
-
c
+
c +
c
Pentru 2 . 1
b
h
=0.5
Pentru 2 . 1 >
b
h
=0.3
a) EC3
( ) t h w t b
t b
rt
c rc
+

=
=
2
3 , 0


b) AISC-LRFD
rcw
A
r
c rt
c rc
dA


=
=
=

0
5 , 0
35 , 0
c) AS4100
-
rc
-
rc
135
n"l#imea profilului, iar b este l"#imea t"lpii !i de caracterul profilului (cu intradosul
t"lpilor orizontal sau nclinat spre conjeuri), ntre
rc
=(00,5)
c
. Distribu#ia
tensiunilor reziduale n lungul liniei mediane a profilului depinde n mare m"sur"
de procesul de laminare !i prezint" n consecin#" varia#ii mari. De aceea,
aproxim"rile n ceea ce prive!te distribu#ia !i valorile acestor tensiuni pe n"l#imea
sec#iunii, prev"zute n codurile de proiectare, este pur conven#ional". n figura 2.10
sunt prezentate prevederile codurilor de proiectare EC3, AISC-LRFD !i AS4100 cu
privire la distribu#ia !i valorile tensiunilor reziduale. Avnd n vedere caracterul
aleator al tensiunilor reziduale, aceste valori trebuie privite cu rezerva specifica
distributiilor statistice. n figurile 4.9-4.12 sunt prezentate comparativ curbele
moment-curbur" parametrice n for#" axial", pentru o sec#iune W8x31
(E=200N/mm
2
,
c
=25N/mm
2
), considernd cazul unor for#e axiale de ntindere
respectiv compresiune, rezultate n urma unei analize a sec#iunii la nivel de fibr",
pe baza programului ASEP. n analiza f"cut" s-au considerat valorile !i distribu#iile
tensiunilor reziduale n sec#iune conform celor prev"zute n codurile european EC3,
respectiv american AISC-LRFD, iar rela#iile constitutive - avute n vedere sunt
cele prev"zute de codul european EC3 (elastic-perfect plastic) !i reprezentate n
fig.4.1a. S-a analizat att cazul ncovoierii dup" axa de iner#ie minim" ct !i cazul
ncovoierii dup" axa de iner#ie maxim". Efectul mai defavorabil al tensiunilor
reziduale fa#" de axa de iner#ie minim" se explic" prin faptul c" n cazul profilelor I
cu t"lpi late, tensiunile reziduale de compresiune, maxime la capetele t"lpilor,
afecteaz" toate fibrele extreme, de pondere maxim".
Fig. 4.9. Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 considernd ncovoierea
n planul de rigiditate maxim !i for#e axiale de ntindere.
Intindere N/Np=0.0
N/Np=0.2
N/Np=0.4
N/Np=0.6
N/Np=0.8
0
20
40
60
80
100
120
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
Fara tensiuni reziduale
Tensiuni reziduale, AISC-LRFD
Tensiuni reziduale, EC3
136
Fig. 4.10 Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 considernd ncovoierea n
planul de rigiditate maxim !i for#e axiale de compresiune.
Fig. 4.11. Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 considernd ncovoierea n
planul de rigiditate minim !i for#e axiale de ntindere.
Compresiune
N/Np=0.0
N/Np=0.8
N/Np=0.4
N/Np=0.6
N/Np=0.2
0
20
40
60
80
100
120
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
Fara tensiuni reziduale
Tensiuni reziduale, AISC-LRFD
Tensiuni reziduale, EC3
Intindere
N/Np=0.8
N/Np=0.0
N/Np=0.4
N/Np=0.6
0
10
20
30
40
50
60
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(

k
N
m
)
Fara tensiuni reziduale
Tensiuni reziduale, AISC-LRFD
Tensiuni reziduale, EC3
137
Fig. 4.12 Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 considernd ncovoierea n
planul de rigiditate minim !i for#e axiale de compresiune.
n cazul ncovoierii n planul de iner#ie maxim", fibrele extreme fa#" de axa de
iner#ie maxim" prezint", n schimb, tensiuni reziduale att de compresiune, ct !i de
ntindere (fig. 4.8). De asemenea se constat" comportamentul diferit al sec#iunii sub
for#e axiale de compresiune respectiv de ntindere, datorat efectului tensiunilor
reziduale. Prin urmare trebuie #inut cont de acest lucru la stabilirea rela#iilor
analitice M-N- de!i, n cele mai multe cazuri aten#ia se concentreaz" asupra
cazului de compresiune, considerat mai restrictiv.
n cazul sec#iunilor compuse prin sudur", tensiunile de ntindere apar n dreptul
depunerii cordoanelor de sudur" longitudinale !i sunt introduse de scurtarea
mpiedicat" a acestor zone, puternic nc"lzite n cadrul procesului de sudare, supuse
apoi r"cirii. Astfel, la sec#iunea compus" I, tensiunile de compresiune cele mai
importante apar n mod obi!nuit tot la cap"tul t"lpilor, fiind de regul" pna la de
doua ori mai mari ca la profilele laminate.
4.2.3.2 Exemplul de calcul 2. Trasarea curbelor de interac$iune N-M-M
pentru o sec$iune de beton armat.
n acest exeplu de calcul se urm"re!te trasarea diagramelor de interac#iune N-
M
x
-M
y
cu ajutorul programului ASEP, pentru sec#iunea de form" din figura 4.14.a
!i compararea acestora cu rezultatele din literatura de specialitate. Sec#iunea este
solicitat" la ncovoiere oblica considernd pentru raportul momentelor
ncovoietoare valoarea unghiului = 26.57
0
. Forma sec#iunii, caracteristicile
geometrice !i pozi#ionarea arm"turilor n sec#iune este reprezentat" n fig. 4.14.a.
Compresiune
N/Np=0.8
N/Np=0.0
N/Np=0.6
N/Np=0.4
0
10
20
30
40
50
60
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(

k
N
m
)
Fara tensiuni reziduale
Tensiuni reziduale, AISC-LRFD
Tensiuni reziduale, EC3
138
Rela#iile constitutive ale betonului din zona comprimat" sunt reprezentate prin
combina#ia unei parabole de gradul doi pentru ramura ascendent" urmat" de o
varia#ie liniar" pentru zona descendent" (Fig.4.13a):
Fig. 4.13. Rela#iile constitutive pentru betonul din zona comprimat" !i arm"turile
din o#el.
0
0
0
0
0 0
2
, 1 ' '
,
2
' '


> >> >


( (( (

( (( (
, ,, ,

, ,, ,
] ]] ]
] ]] ]

} }} }
| || |
| || |
\ \\ \
| || |


= == =

( (( (

( (( (
, ,, ,

, ,, ,
] ]] ]
] ]] ]

} }} }
| || |
| || |
\ \\ \
| || |
= == =
u
c c
c c
f f
f f
(4.38)
unde cu
0
s-a notat deforma#ia specific" limit" a betonului la compresiune,
u
deforma#ia specific" limit" ultim",
' '
c
f rezisten#a la compresiune a betonului, s-a
notat gradul de confinare al betonului. Rezisten#a la ntindere a betonului se
neglijeaz". O#elul este schematizat prin rela#ii constitutive elasto-plastice cu
reconsolidare (Fig. 4.13b).
Tensiune
Deformatie
(a)
Tensiune
Deformatie
(b)
139
Fig. 4.14.Exemplul 2.(a) Caracteristicile geometrice !i pozi#ionarea arm"turilor n
sec#iune; (b) Diagramele de interac#iune.
n exemplul de calcul se consider" urm"toarele valori n rela#iile constitutive ale
betonului comprimat !i ale o#elului din arm"turi: 58 . 27
'
=
c
f Mpa,
u
=0.0038,

0
=0.002,
' ' '
85 , 0
c c
f f = , =0.15, f
y
=413.69 Mpa. n Figura 4.14.b sunt prezentate
comparativ curbele de interac#iune corespunz"toare celor dou" direc#ii de
ncovoiere ob#inute cu programul ASEP !i cele ob#inute de Rodrigues !i Ochoa
(Rodrigues&Ochoa, 1999). Se constat" o foarte bun" concordan#" ntre rezultatele
furnizate de programul ASEP !i cele de referin#" pentru ambele direc#ii de
ncovoiere.
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Moment incovoietor (kNm)
F
o
r
t
a

a
x
i
a
l
a

(
k
N
)
ASEP
Rodrigues&Ochoa
16 3/4
''
2.4
''
5
''
24
''
24
''
(a)
(b)
140
4.2.3.3. Exemplul de calcul 3. Trasare curbelor de interac$iune pentru o
sec$iune din beton armat asimetric#
Urm"torul exemplu de calcul const" n determinarea curbelor de interac#iune
pentru diferite valori ale raportului tan = == =
x
y
M
M
!i compararea acestor rezultate cu
cele din literatura (De Vivo&Rosati, 1998). Sec#iunea asimetric" este prezentat" n
Fig. 4.15.a mpreun" cu carcateristicile geometrice !i dispunerea arm"turilor n
interiorul sec#iunii. Se folosesc acelea!i modele constitutive pentru betonul
comprimat !i barele de arm"turi ca !i n exemplul anterior cu urm"toarele
carcateristici: 023 . 11
'
=
c
f Mpa, f
y
=326.08 Mpa,
0
=0.002,
u
=0.0035, =0,
' ' '
c c
f f = .
n figura 4.15.c sunt prezentate curbele de interac#iune ob#inute cu ajutorul
aplica#iei ASEP pentru diferite valori ale unghiului = 0
0
,20
0
,40
0
,60
0
,80
0 !i
90
0
.
Tabelul 4.1 prezint" valorile comparative ale rezultatelor ob#inute cu metoda
propus" !i cea din literatura Vivo&Rosati 1998.
(a) Configura#ia geometric" !i dispunerea barelor de arm"tur".
(b) Sec#iunea intrat" n domeniul elasto-plastic (intrarea n curgere a betonului din
zona ntins", arm"turi intrate n curgere).
20cm
20cm 20cm 40cm 20cm
20cm
20cm 2424
Betonul din zona
intinsa
Armatura
intrata in
curgere
141
(c) Diagramele de interac#iune.
Fig. 4.15. Exemplul de calcul 3.
Tabelul 4.1. Rezultate comparative ntre metoda propus" !i cele din literatur".
N (kN)
M
y
(kNm) M
x
(kNm) Vivo&Rossati
"998
ASEP
Metoda propus#
0.00 500 5750 5650
700 500 4790 4750
1030 500 2350 2510
0.00 240 6850 6750
840 240 5750 5670
4.2.3.4. Exemplul de calcul 4. Trasarea curbelor de interac$iune pentru o
sec$iune din beton armat inelar#
Pentru sec#iunea de form" inelar" avnd caracteristicile geometrice !i ditrib#ia
arm"turilor ca n Fig. 4.16.a se cere s" se detremine diagrama de interac#iune N-M -
M pentru o valoare a unghiului = 26.57
0
. Acest exemplu de calcul a fost propus
de Rodrigues !i Ochoa 1999. Modelele constitutive pentru beton !i barele de
Alfa=0
Alfa=90
Alfa=20
Alfa=40
Alfa=60
Alfa=80
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Momentul incovoieto rezultant (kNm)
F
o
r
t
a

a
x
i
a
l
a

(
k
N
)
142
armatur" sunt acelea!i ca n exemplele de calcul anterioare cu urm"toarele
carcateristici: 58 . 27
'
=
c
f Mpa, f
y
=413.69 Mpa,
0
=0.002,
u
=0.0038, =0.15,
' ' '
85 . 0
c c
f f = . Figura 4.16.b prezint" curba de interac#iune ob#inut" cu programul
ASEP.
Fig. 4.16. Exemplul de calcul 4. (a) Caracteristicile sec#ionale; (b) Diagramele de
interac#iune.
Mx
My
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0 100 200 300 400 500
Moment incovoietor (kNm)
F
o
r
t
a

a
x
i
a
l
a

(
k
N
)
8 7/8
''
14"
19.2"
24"
143
4.2.3.5 Exemplul de calcul 5. Trasarea curbelor de interac$iune pentru o
sec$iune compozit# (o$el-beton)
Sec#iunea compozit" o#el-beton din figura 4.17.a este constituit" dintr-o
matrice de beton, 15 bare de o#el de armatur" de diametru 18mm !i un profil I de
o#el. n matricea de beton este practicat un gol cu diametrul de 200 mm.
Carcateristicile geometrice ale sec#iunii precum !i dispunerea arm"turilor, a
profilului metalic !i a golului sunt prezentate n Fig. 4.17.a.
(a) Caracteristicile sec#ionale.
(b) Diagramele de interac#iune.
Fig. 4.17. Exemplul de calcul 5.
X
Y
x
y
PC
Alfa=0
Alfa=30
Alfa=60 Alfa=90
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0 200 400 600 800 1000 1200
Moment incovoietor rezultant [kNm]
F
o
r
t
a

a
x
i
a
l
a

(
k
N
)
144
Acest exemplu a fos propus de Chen (Chen, S.F., s.al. 2001). Carcateristicile de
rezisten#" ale betonului, o#elului structural !i ale arm"turilor sunt: f
c
=30Mpa,
f
st
=355Mpa and f
s
=460Mpa. Aceste valori sunt reduse prin mp"r#irea la factorii de
siguran#"
c
=1.50,
st
=1.10 !i
s
=1.15. Curbele tensiune-deforma#ie pentru betonul
comprimat sunt cele utilizate n exemplele anterioare, o parabola de gradul al II-lea
pentru ramura ascendent", respectiv o varia#ie liniara pentru ramura descendent" cu
deforma#ia specific" limit"
0
=0.002 !i cea ultima
cu
=0.0035. Modulul de
elasticitate pentru toate sec#iunile de o#el este de 200GPa n timp ce valoarea
maxim" a deforma#iei se consider" de
u
=1%.
Figura 4.17.b reprezint" curbele de interac#iune pentru sec#iunea compozit"
pentru diferite valori ale unghiului =0
0
, 30
0
, 60
0
, 90
0
. Momentele ncovoietoare n
acest exemplu sunt calculate fa#" de axele x-y, fixate n centrul plastic al sec#iunii.
4.2.3.6 Exemplul de calcul 6. Trasarea curbelor moment ncovoietor-
curbur# pentru o sec$iune din beton armat
Forma !i carcateristicile geometrice precum !i distribu#ia arm"turilor pe
nal#imea sec#iunii de beton armat sunt prezentate n figura 4.18. Acest exemplu de
calcul are drept scop trasarea curbelor moment ncovoietor-curbur" (M-N-) pentru
sec#iunea din figur" solicitat" la ncovoiere oblic" cu efort axial !i compararea
rezultatelor ob#iunute prin metoda propus" n aceast" lucrare cu cele din literatura
de specialitate interna#ional" (Rodrigues&Ochoa, 1999).
Fig. 4.18. Carcateristicile geometrice !i dispunerea arm"turilor.
4 . 0 ; 3
0038 . 0
002 . 0
15 . 0
0
= == = = == =
= == =
= == =
= == =
u
u
P
P
My
Mx

52 6 mm
145
Modelele constitutive pentru beton !i barele de arm"tur" sunt acelea!i ca n
exemplele de calcul anterioare cu urm"toarele caracteristici de rezisten#":
47 . 34
'
= == =
c
f Mpa, f
y
=421.22 Mpa,
0
=0.002,
u
=0.004, =0.15,
' ' '
c c
f f = == = . Modulul
de elasticitate longitudinal al barelor de arm"tur" fiind E
a
=210267Mpa. Sec#iunea
este solicitat" la ncovoiere oblic" cu 3 / 1 tan = == = = == =
x
y
M
M
!i efort axial de
compresiune P=0.4P
u
, unde P
u
reprezint" valoarea efortului axial capabil de
compresiune al sec#iunii n absen#a momentelor ncovoietoare.
Fig. 4.19. Curbele M-N-.
0
50
100
150
200
250
0.00000 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00006 0.00007
Cur bur a
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

M
x

[
K
N
m
]
ASEP
Rodrigues&Ochoa
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
0.000000 0.000050 0.000100 0.000150 0.000200
Cur bur a
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

M
y

[
k
N
m
]
ASEP
Rodrigues&Ochoa
146
n figura 4.19 sunt prezentate curbele M-N- ob#inute cu programul ASEP !i
cele ob#inute de Rodrigues !i Ochoa. Se poate constata o foarte bun" concordan#"
ntre rezultatele ob#inute. n figura 4.20 este prezentat" starea de plastificare a
sec#iunii corespunz"toare valorii deforma#iei specifice ultime,
u
=0.004 n fibra de
beton comprimat.
Fig. 4.20. Sec#iunea intrat" n domeniul elasto-plastic (intrarea n curgere a
betonului din zona ntins", arm"turi intrate n curgere).
4.3.RELA!II ANALITICE 'I CVASIANALITICE PENTRU
MODELAREA CURBELOR CARACTERISTICE ALE SEC!IUNILOR
METALICE
Formularea ntr-o expresie analitic" a rela#iilor moment ncovoietor-efort axial-
curbur" (M-N-) care s" acopere intreg domeniul de varia#ie a eforturilor !i care s"
#in" seama de caracteristicile geometrice !i fizice ale sec#iunilor metalice este un
proces dificil dar nu imposibil de realizat. Stabilirea unor legi adecvate moment
ncovoietor-efort axial-curbur" face obiectul a numeroase studii n literatura de
specialitate, fiind propuse n acest sens diferite rela#ii pe baza confrunt"rii cu
rezultate ob#inute experimental precum !i printr-o analiz" complex" la nivel de
Zona de beton
ntins" ie!it"
din lucru
Zona de beton
comprimat"
Bare de armatur"
ie!ite din lucru

u
=0.004
147
fibr" a sec#iunii pe baza unor programe specializate (Ramberg-Osgood, 1945;
Chen, 1971; Chen & Atsuta 1976; Chen & Sohal 1988; Orbison. !.al, 1982; Sanz-
Picon, 1992; Attalla !.al., 1995).
4.3." Rela$ii moment ncovoietor-curbur# de tip Ramberg-Osgood
Una dintre cele mai populare !i mai utilizate expresii analitice care modeleaz"
aproximativ rela#ia moment-curbur" n sec#iune este cea propusa de Ramberg !i
Osgood (Ramberg & Osgood, 1945). Ini#ial aceast" propunere s-a referit la legile
de varia#ie a tensiunilor n func#ie de deforma#ii, fiind generalizat" apoi pentru
eforturi, rela#ia care exprim" varia#ia curburii n func#ie de momentul ncovoietor
M fiind:

=
1
1
n
r
M
M
a
I E
M
(4.39)
unde a !i n sunt parametri care definesc forma curbei n func#ie de caracteristicile
materilalului, E este modulul de elasticitate al materialului, I momentul de iner#ie al
sec#iunii, iar M
r
este un moment ncovoietor de referin#" (de exemplu valoarea
momentului plastic al sec#iunii).
Fig. 4.21. Curbe moment-curbur" de tip Ramberg-Osgood.
Avantajul expresiei (4.39) const" n faptul c", dnd anumite valori lui a !i n, se
ob#in legi diefrite, ca n reprezentarea din figura 4.21, ncepnd cu comportarea
perfect elastic" pentru n=1 !i ncheind cu schematizarea elastic-perfect plastic
pentru n=, toate curbele trecnd printr-un punct de coordonate (
r
+a, M
r
) unde
cu
r
s-a notat curbura corespunz"toare momentului de referin#" M
r
. Se pot utiliza
!i alte forme ale curbei Ramberg-Osgood, cum ar fi spre exemplu:
a
n=
n=20
n=10
n=1

r
M
r
M

148


+ ++ + = == =
1
1
n
y y y
q
q
q
q
x
x
(4.40)
unde x reprezint" deplasarea sau curbura, q reprezint" for#" sau moment, x
y
!i q
y
elementele de compara#ie cu aceea!i semnifica#ie ca !i x !i q. Efectul for#ei axiale
asupra rela#iei moment-curbur" 4.39 este introdus n mod aproximativ prin
corectarea momentului de referin#" (plastic), n func#ie de valoarea for#ei axiale, pe
baza unei rela#ii de interac#iune N
p
-M
p
ce stabile!te curba de plasticizare a sec#iunii.
Ecua#iile (4.39) !i (4.40) definesc rela#ia moment-curbur" n cazul unor nc"rc"ri
statice monoton cresc"toare, momentul ncovoietor M cre!te sau descre!te de la
valoarea zero (Fig. 4.21). Jennings !i Majid au extins aceste rela#ii !i la cazul
nc"rc"rilor ciclice alternante, astfel nct curba moment-curbur" este definit" prin
doua rela#ii: prima, corespunz"toare unei singure nc"rc"ri, ramura principal" a
curbei, avnd ecua#ia (4.39), !i a doua corespunz"toare unui proces de nc"rcare-
desc"rcare, ramura secundar", avnd ecua#ia:


+ ++ +


+ ++ + = == =
1
0 0
0
2
1
n
r
M
M M
a
I E
M M
(4.41)
unde cu M
0
!i
0
s-a notat momentul ncovoietor respeciv curbura corespunzator
punctului de desc"rcare/renc"rcare (Fig. 4.22).
Fig. 4.22. Curbe moment-curbur" de tip Ramberg-Osgood pentru nc"rc"ri
alternante.
Avnd n vedere faptul ca efectul for#ei axiale asupra rela#iilor moment-
curbur" (4.39-4.41) este luat doar par#ial n considerare, prin corectarea
momentului plastic al sec#iunii, !i c" n rela#iile (4.39-4.41) nu se face o referire
explicit" asupra efectului tensiunilor reziduale, n literatura de specialitate sunt
propuse rela#ii, mai exacte, moment ncovoietor-curbur" parametrice n for#a axiala,
cu considerarea expres" a tensiunilor reziduale. Dou" dintre aceste propuneri sunt
prezentate n continuare.
Ramura secundara (ec 2.37),
originea in Q
Ramura secundara (ec 2.37), originea in P
Ramura principala (ec 2.35)
Q
P(M
0
,
0
)

0.5M
r
M
r
0.5M
r
M
r
149
4.3.2 Rela$ii analitice directe M-N-
W.F. Chen a stabilit n cazul profilelor I !i al chesoanelor, ecua#ii analitice
pentru curba moment ncovoietor-curbur" trizonal" (sec#iune elastic", plasticizat"
primar, apoi !i secundar) n func#ie de for#a axial". n acest context se vorbe!te de
plasticizare primar", dac" ea apare numai de partea comprimat" a sec#iunii
transversale, !i de plasticizare secundar", daca ea apare !i de partea ntins" din
ncovoiere (fig. 4.23).
Fig. 4.23. Dezvoltarea zonelor plastice n sec#iunea transversal"
n (Chen & Atsuta, 1976) asemenea ecua#ii se g"sesc pe cale deductiv", definind
analitic zonele de curgere din sec#iunea transversal", conform figurii 4.23.
Expresiile generale matematice pentru fiecare din aceste domenii sunt date n
continuare:
=
2
2
2 1
1
,
,
0 ,


f
m
c
b
a
m
pc
(4.42)
unde a, b, c !i f sunt constante ale curbei de aproximare, iar m !i reprezint"
momentul ncovoietor respectiv curbura n form" adimensional" (
y
M
M
m = == = ,
y

= == = ), n care M
y
reprezint" momentul de ini#iere a curgerii n fibra cea mai
c

c
<
Elastic

M
N
c
=
c
=
c
=
c
=
c
=
c
=
c

Plasticizare primara Plasticizare secundara
150
solicitat"
c e y
W M = == = , iar
y
curbura asociat" acestui moment,
EI
M
y
y
= == = .
Constantele a, b, c !i f sunt determinate n func#ie de parametrii m
1
, m
2
, m
pc
,
1
!i

2
pe baza condi#iilor de continuitate a zonelor de plasticizare a curbei M-N- n
cele dou" puncte corespunz"toare ini#ierii plasticiz"rii primare respectiv secundare.
Pentru punctul de ini#iere a plasticiz"rii primare condi#ia de continuitate se scrie:
1
1 1

c
b a m = = (4.43)
iar pentru punctul de ini#iere a plasticiz"rii secundare condi#ia este:
2
2 2
2

f
m
c
b m
pc
= = (4.44)
Fig. 4.24. Definirea curbelor trizonale moment ncovoietor-curbur" parametrice n
for#" axial"
Rezolvnd ecua#iile (4.43) !i (4.44) rezult" urm"toarele expresii pentru constantele
a, b, c, !i f:
1
1

m
a = == = ;
1 2
1 1 2 2
= == =
m m
b ;
2 1
1 2
1 1= == =
m m
c ; ( (( ( ) )) )
2
2 2
= == = m m f
pc
(4.45)
Plastificare secundara
Plastificare primara
Elastic
m
m
pc
m
2
m
1


2

1
p=N/N
p
=constant
151
152
n tabelul 4.2 sunt date expresiile matematice pentru parametrii m
1
, m
2
, m
pc
,
1
!i
2
pentru sec#iuni de tip I, pentru cele dou" axe de iner#ie, considernd att cazul
cnd efectul tensiunilor reziduale este luat n considerare ct !i cazul n care acest
efect este neglijat. De men#ionat faptul c" distribu#ia tensiunilor reziduale n
sec#iune avut" n vedere la stabilirea acestor valori a fost cea care corespunde cu
modelul prev"zut actualmente n codul american AISC-LRFD. Se observ" ca ace!ti
parametri sunt practic independen#i de caracteristicile geometrice ale sec#iunii.
Expresii similare cu cele prezentate n tabelul 4.2. s-au ob#inut pentru modelarea
curbelor M-N- n cazul sec#iunilor de form" dreptunghiular" !i circulara (Chen !i
Atsuta, 1976; Chen !i Han, 1985).
Fig. 4.25. Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 (ncovoiere dup" axa de iner#ie
maxim")
Fig. 4.26. Curbele M-N- pentru sec#iunea W8x31 (ncovoiere dup" axa de iner#ie
minim")
N/Np=0.0
N/Np=0.2
N/Np=0.4
N/Np=0.6
N/Np=0.8
0
20
40
60
80
100
120
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
Analitic (ec. 2.38)
ASEP (Analiza la nivel de fibra)
N/Np=0.0
N/Np=0.4
N/Np=0.6
N/Np=0.8
0
10
20
30
40
50
60
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
Analitic (ec. 2.38)
ASEP (Analiza la nivel de fibra)
153
n figurile 4.25-4.26 sunt prezentate comparariv curbele moment ncovoietor-
curbur", parametrice n for#" axial", pentru o sec#iune W8x31, ob#inute pe baza
acestor expresii aproximative !i printr-o analiz" a sec#iunii la nivel de fibr" pe baza
programului ASEP. Se observ" o aproximare destul de bun" a curbelor exacte
furnizate de program, cu cele aproximative date de rela#iile (4.42).
4.3.3 Rela$ii analitice indirecte (cvasianalitice) M-N- %i N-M-
n ultimul timp, n literatura de specialitate, sunt propuse rela#ii cvasianalitice
pentru reprezentarea ct mai fidel" a curbelor caracteristice ale sec#iunilor (Sanz-
Picon, 1992; Attalla !.al., 1995). Dac" n cazul rela#iilor analitice se ncerc"
aproximarea prin interpolare a curbelor M-N- determinate prin analize complexe
sau experimental, n cazul rela#iilor cvasianalitice se propun rela#ii parametrice
pentru aproximarea tangentei la aceste curbe. Parametrii de form" a acestor rela#ii
sunt determinati prin calibrare, pe baza rezultatelor ob#inute printr-o analiz" la nivel
de fibr" a sec#iunilor (Sanz-Picon, 1992). Aceste rela#ii se dovedesc mult mai
eficiente, sub aspectul exactit"#ii, n compara#ie cu cele analitice, dar impun
efectuarea unor calcule numerice suplimentare, pentru ob#inerea curbelor
caracteristice. n lucrarea (Attalla, !.al., 1992) sunt stabilite rela#ii cvasianalitice
pentru curbele moment ncovoietor-curbur", parametrice n for#a axial" de
compresiune N, M-N-, precum !i pentru curbele efort axial-deforma#ie axial", n
func#ie de momentul ncovoietor M, N-M-, n cazul sec#iunilor metalice de tip I,
considernd dezvoltarea gradual" a zonelor plastice n sec#iune.
Fig. 4.27. Determinarea eforturilor sec#ionale plastice corectate: (a) momentul
ncovoietor; (b) efortul axial
Fig. 4.28.. Determinarea curburii totale : (a) curbura total"; (b) curbura pseudo-
plastic"
M
N
N
p
N
N
r
M M
pc
M M
rc
Initierea curgerii
M
N
N
Plastificare totala
(a) (b)

e
p
M
pc
M
rc
M
M
M
M
M
pc
M
rc
dM
d
p

(a)
(b)
154
Delimitarea zonelor elastice !i elasto-plastice se face pe baza curbelor de
interca#iune N-M corespunz"toare ini#ierii curgerii respectiv plastific"rii totale
(fig.4.27).
Se consider" c" sub o anumit" stare de nc"rcare deforma#iile totale se compun
din deforma#ii elastice !i deforma#ii pseudo-plastice !i prin urmare curbura total"
!i deforma#ia axial" total" au urm"toarele expresii generale (fig.4.28):
p e
p e
+ =
+ =
(4.46)
unde indicele e se refer" la componentele elastice iar indicele p se refer" la
componentele pseudo-plastice. Curbura elastic",
e
, corespunz"toare unui moment
ncovoietor M este independent" de efortul axial, avnd urm"toarea expresie:
I E
M
e

= (4.47)
unde cu produsul EI s-a notat modulul de rigiditate la ncovoiere a sec#iunii (E-
modulul de elasticitate, I momentul de iner#ie). Pentru curbura pseudo-plastic",
p
,
este propus" urm"toarea expresie diferen#ial":
n
pc
rc
rc pc
p
M M
M M
M M
c
dM
d
= == =

(4.48)
unde cu M
rc
!i M
pc
s-au notat momentele ncovoietoare corespunz"toare ini#ierii
curgerii respectiv plastific"rii totale, corespunz"toare unui anumit efort axial N.
Parametrii c !i n sunt determina#i prin calibrare !i sunt n func#ie de efortul axial N
!i de direc#ia de ncovoiere (ncovoiere dupa axa de iner#ie maxim" repseciv
minim"). Momentul ncovoietor corespunz"tor ini#ierii curgerii n sec#iune, M
rc
,
dependent de valoarea efortului axial N !i de valoarea maxim" a tensiunii reziduale
de compresiune din sec#iune,
r
, are urm"toarea expresie:
e r c rc
W
A
N
M

= == = (4.49)
unde A reprezint" aria sec#iunii, iar W
e
reprezint" modulul de rezisten#" elastic al
sec#iunii. M
pc
este determinat pe baza rela#iilor de interactiune N
p
-M
p
,
corespunz"toare plastific"rii ntregii sec#iuni. Valorile !i distribu#ia tensiunilor
reziduale n sec#iune avute n vedere la stabilirea parametrilor c !i n sunt cele
corespunz"toare standardului american AISC-LRFD.
Astfel pe baza rela#iilor (4.47)-(4.48) pentru curbura total" se ob#ine
urm"toarea expresie:
( )

+ =
M
M
n
pc
rc
rc pc
rc
dm
m M
M m
M M
c
EI
M
M (4.50)
n care m reprezint" variabila de integrare.
n mod similar se ob#ine deforma#ia axial" total", , ca suma dintre deforma#ia
axial" elastic",
e
, !i deforma#ia axial" pseudo-plastic",
p
:
155
( (( ( ) )) ) dn
n N
N n
N N
c
A E
N
N
N N
N N
N N
c
dN
d
A E
N
N
N
n
pc
r
r pc
n
n
pc
r
r pc
n
p
e
r
p
p
+ ++ +

= == == == =

= == =

(4.51)
unde N
r
!i N
pc
reprezint" eforturile axiale corespunz"toare ini#ierii a curgerii
respectiv plastific"rii totale, pentru o valoare dat" a momentului ncovoietor M.
Parametrii c
n
!i n
p
din ecua#ia (4.51) sunt determina#i prin calibrare n func#ie de
valoarea momentului ncovoietor M, avnd valori diferite corespunz"toare fiec"rei
direc#ii de ncovoiere. Efortul axial de ini#iere a curgerii, corespunz"tor unui
moment ncovoietor M se determin" pe baza urm"toarei rela#ii:
A
W
M
N
e
r c r

= == = (4.52)
iar efortul axial de plastificare total" a sec#iunii, N
p
, corespunz"tor momentului
ncovoietor M se determin" pe baza rela#iilor de interac#iune N
p
-M
p
.
Parametrii care intervin n rela#iile (4.50-4.51) sunt determina#i prin calibrare
pe baza rezultatelor unei analize elasto-plastice a sec#iunii la nivel de fibr",
rezultnd valori diferite corespunz"toare fiec"rei direc#ii de ncovoiere, pentru
diferite valori ale efortului axial N !i ale momentului ncovoietor M. Valorile
preliminare ale acestor parametrii sunt ob#inute utiliznd metoda celor mai mici
p"trate. n tabelul 4.3. sunt date valorile acestor parametri, corespunz"tori fiec"rei
axe principale de iner#ie a sec#iunii, n func#ie de eforturile sec#ionale sub forma
156
adimensionalizat"
p
M
M
m = !i
p
N
N
n = (M
p
reprezint" momentul ncovoietor
plastic n absen#a efortului axial, iar N
p
reprezint" efortul axial plastic n absen#a
momentului ncovoietor). Pentru determinarea curbelor de interac#iune N
p
-M
p
necesare determin"rii eforturilor M
pc
!i N
pc
corespunz"toare plastific"rii totale a
sec#iunii este propus" o metoda cvasianalitic" sub forma unei ecua#ii polinomiale
de gradul !ase. Introducnd pentru eforturile sec#ionale N, M
x
!i M
y
m"rimile
adimensionalizate
p
N
N
n = == = ,
2 2
y x m m m + ++ + = == = n care
px
x
x
M
M
m = == = !i
py
y
y
M
M
m = == =
forma ecua#iei polinomiale de determinare a suprafe#ei de interac#iune N
p
-M
p
este:
1
2
6
2
5
4
4
4
3
6
2
6
1
= + + + + + m a n a m a n a m a n a (4.53)
n care coeficien#ii ecua#iei,
i
a ( ) 6 , 1 = i , sunt determina#i n func#ie de raportul
momentelor ncovoietoare, ) (
x
y
M
M
arctg = == = , astfel:

2 2
3
2
2
2
1
cos sin cos sin + ++ + + ++ + = == =
i i i i
b b b a (4.54)
n ecua#ia (4.54) constantele ( (( ( ) )) ) 3 , 1 ; 6 , 1 = == = = == = j i b
ij
sunt determinate prin calibrarea
rezultatelor ob#inute pe baza ecua#iei (4.50) cu cele ob#iunte pe baza unei analize la
nivel de fibr" a sec#iunii W8x31, considerat" a fi reprezentativ" pentru majoritatea
sec#iunilor de tip I folosite n practic". Utiliznd metoda celor mai mici p"trate,
pentru calibrarea rezultatelor, s-au ob#inut urm"toarele valori pentru constantele b
ij
:
[ ]

=
52 , 2 10 , 2 64 , 1
95 , 2 21 , 2 18 , 0
81 , 1 64 , 1 73 , 0
3 , 5 40 , 1 44 , 3
82 , 1 54 , 0 09 , 0
32 , 2 19 , 0 26 , 2
ij
b (4.55)
n figura 4.29 se prezint" curbele de interac#iune N
p
M
p
, dup" cele dou" axe
principale de iner#ie ale sec#iunii W8x31, ob#inute pe baza rela#iilor (2.49-2.50) !i
cele ob#inute pe baza programului de analiz" la nivel de fibr" ASEP n care
deforma#ia limit" ulzim" admis" s-a considerat 10
c
(neglijarea reconsolid"rii). Se
constat" o foarte buna corelare a curbelor aproximative determinate de rela#iile
(4.53) cu cele exacte furnizate de programul ASEP. n figurile 4.29-4.30 sunt
prezentate comparativ curbele de interac#iune N
p
M
p
ob#iunte pe baza rela#iilor
prev"zute n codurile de proiectare european, EC3, american, AISC-LRFD !i
australian, AS4100, dup" cele dou" axe de iner#ie ale sec#iunii. Se constat" o foarte
bun" corelare a curbelor aproximative determinate de rela#iile de interac#iune
prev"zute n EC3 cu cele exacte furnizate de programul ASEP. n figurile 4.31-
157
4.32 sunt prezentate comparativ curbele moment ncovoietor-curbur" parametrice
n for#a axial", dupa cele dou" axe de iner#ie ale sec#iunii W8x31, ob#inute pe baza
rela#iei (4.50) cu cele exacte ob#iunte cu programul ASEP, constatndu-se o
foarte bun" corelare a acestora.
Fig. 4.29. Curbele de interac#iune N
p
-M
p
ob#inute pe cale analitic" !i numeric".
Fig. 4.30. Curbele de interac#iune N
p
-M
p
(planul de rigiditate minim) n diferite
coduri de proiectare comparativ cu analiza "exact"" (ASEP).
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
M/Mp
N
/
N
p
Ec.4.53 (axa de inertie maxima)
ASEP (axa de inertie maxima)
ASEP (axa de inertie minima)
Ec.4.53 (axa de inertie minima)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
M/Mp
N
/
N
p
EC3
AS4100
AISC LRFD (L=0)
ASEP
158
Fig. 4.31. Curbele de interac#iune N
p
-M
p
(planul de rigiditate maxim) n diferite
coduri de proiectare comparativ cu analiza "exact"" (ASEP).
Fig. 4.31. Curbele M-N- n planul de rigiditate maxim ob#inute analitic !i
numeric.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
M/Mp
N
/
N
p
EC3
AS4100
AISC LRFD (L=0)
ASEP
N/Np=0.0
N/Np=0.2
N/Np=0.4
N/Np=0.6
0
20
40
60
80
100
120
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
ASEP (Analiza la nivel de
fibra)
Analitic (ec.4.50)
159
Fig. 4.32. Curbele M-N- n planul de rigiditate minim ob#inute analitic !i numeric.
n concluzie, se poate afirma c" procedeele de determinare a curbelor M-N-,
att n varianta "exacta" ct !i analitic" aproximeaz" adecvat comportarea elasto-
plastic" a sec#iunilor metalice. De asemenea, procedeul original prezentat !i
programul ASEP realizat de autor, integrat programului de analiz" structural"
global" a structurilor se dovede!te a reprezenta un instrument eficient n
considerarea dezvolt"rii zonelor plastice n sec#iunile din lungul barelor.
N/Np=0.0, N/Np=0.2
N/Np=0.4
N/Np=0.6
0
10
20
30
40
50
60
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
Curbura
M
o
m
e
n
t

i
n
c
o
v
o
i
e
t
o
r

(
k
N
m
)
ASEP (Analiza la nivel de fibra)
Analitic (ec.4.50)