Sunteți pe pagina 1din 15

Norme:acordul este necesar doar pentru autorizarea lucrarilor de construire_autorizatie_ nu si pentru certificatul de urbanism. 2.5.6.

Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau n imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru prote area acestora -, pentru lucrari de constructii necesare n vederea sc!imbarii destinatiei n cladiri existente, precum si n cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie dec"t cea a cladirilor nvecinate. CAPITOLUL II: Documentele autorizarii #$%&'(N$) *: +ocumentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire,desfiintare )rt. *5: +ocumentele necesare emiterii certificatului de urbanism -*./entru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoana fizica sau uridica interesata - trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinz"nd: a.cererea-tip -formularul-model 0.* 1%erere pentru emiterea certificatului de urbanism2., n conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinz"nd: *.elementele de identificare a solicitantului3 2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, n cazul n care legea nu dispune altfel3 4.elementele care definesc scopul solicitarii3 b.planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului si a vecinatatilor - teren si,sau constructii -, la scarile *:555, *:2.555 sau *:*5.555, dupa caz, vizate de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, sau extras din planul cadastral al localitatii eliberat la cerere de autoritatea administratiei publice locale, numai daca lucrarile de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate n baza 6egii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7,*886, republicata, n doua exemplare3 c.documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, n copie. -4./otrivit prevederilor art. 6 alin. -*. si -9., din 6ege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul uridic, economic si te!nic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate n conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant - persoana fizica sau persoana uridica - nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate. -9.#e interzice emitentului sa conditioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism pentru imobilul n cauza, precum si a oricaror documentatii te!nice de definire a scopului solicitarii. -5./otrivit 6egii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire,desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

)rt. *6: +ocumentele necesare emiterii autorizatiei de construire,desfiintare -*.+ocumentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pe l"nga cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa -se utilizeaza formularul-model 0.8 1%erere pentru emiterea autorizatiei de construire,desfiintare2, obtinut de la emitent. -, va contine n mod obligatoriu urmatoarele documente: a.certificatul de urbanism, n copie3 b.dovada titlului asupra imobilului, teren si,sau constructii, n copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel3 c.documentatia te!nica - +.&, n doua exemplare, dintre care un exemplar se ar!iveaza la emitent si un exemplar vizat spre nesc!imbare se returneaza beneficiarului3 d.avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, n copie3 e.studiile, raportul de expertiza te!nica pentru lucrari de interventie la constructii existente si,sau raportul de audit energetic pentru lucrari de interventie n vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbanism, n conditiile legii, un exemplar3 f.dovada privind ac!itarea taxelor legale, n copie. -2.:n conformitate cu prevederile art. ; alin. -2. din 6ege, autorizatia de desfiintare se emite n aceleasi conditii cu autorizatia de construire. :n aceasta situatie, documentatia -dosarul. care se depune n vederea emiterii autorizatiei de desfiintare are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe l"nga cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa -se utilizeaza formularul-model 0.8 - <%erere pentru emiterea autorizatiei de construire,desfiintare< obtinut, contra cost, de la emitent., completata cu elementele de identificare si datele te!nice conform /.).+. cuprinde aceleasi documente mentionate la alin. -*. lit. a. - f. -adaptate scopului., precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului -n copie.. -4. 6a depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea n vedere urmatoarele: a.n conformitate cu prevederile art. 7 alin. -*. din 6ege, odata cu autorizatia de construire,desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. :n aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe l"nga documentatia te!nica - +.&. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza -+.&.).%., documentatia te!nica +.&. pentru organizarea executarii lucrarilor -+.&.=.$.. - piese scrise si desenate -, ntocmita n baza prevederilor anexei nr. * la 6ege, mpreuna cu avizele specifice aferente -aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz,contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz., n doua exemplare3 c.n situatia n care, prin certificatul de urbanism a fost ceruta elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele obtinute pentru acestea -doua exemplare.. 6a nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor n ntregul lor.

In viata risipim ani, iar la moarte cersim clipe !icolae Ior"a


+l. %"mpean >asile arat? c? n sala de @edinA? se afl? un grup de cet?Aeni din )iud, str. &ransilvaniei, pentru care solicit? domnului pre@edinte a da cuv"ntul reprezentantului acestora. +omnul pre@edinte supune la vot aceast? propunere @i se voteaz? cu *5 voturi pentru. #e d? cuv"ntul domnului #oporan B reprezentantul locatarilor din blocurile )5, )6, )7 @i ); care solicit? spri inul consiliului local pentru reglementarea uridic? a pasa ului de trecere din str. &ransilvaniei -l"ng? 6oto..#olicit? consiliului local s? nu elibereze autorizaAia de construire pentru nc!iderea gangului @i s? p?streze destinaAia actual?. )rat? c? intrarea n cartier se face pe o strad? foarte ngust?, nu este normal s? ocoleasc? blocurile pentru a avea acces la locuinAe. Nic?ieri nu s-a pus problema nc!iderii gangului pentru desc!iderea unui spaAiu comercial. /asa ul are destinaAie dubl?, accesul de trecere pentru cet?Aeni, accesul pompierilor n caz de incendiu. $xist? @i o central? termic?, dezafectat?, care urmeaz? s? fie valorificat? de consiliul local. #olicit? consiliului local s? le respectate dreptul de proprietate @i de cet?Aeni ai acestui municipiu. +l. Cogdanovits /eter B ar!itectul @ef al municipiului arat? c? s-a emis un certificatul de urbanism n conformitate cu legislaAia n vigoare. %ertificatul de urbanism cuprinde: partea grafic?, planul de ncadrare n zon?, actul de proprietate pe o suprafaA? destinat? propriet?Aii private. /rin cerere petentul a solicitat nc!iderea spaAiului, f?r? a solicita o destinaAie anume. %ertificatul de urbanism corespunde condiAiilor te!nice. +l. +uma $milian menAioneaz? c? nu nAelege cum exist? acolo un singur proprietar c"nd toAi proprietarii trebuie s? aib? o cot? parte din acel imobil. +l. Cogdanovits /eter menAioneaz? c? este vorba de un spaAiu @i nu de un teren, asupra terenului locatarii din blocurile respective au o cot? parte de proprietate indiviz?. +l. 'rimie $ugen arat? c? este irelevant faptul c? acel spaAiu este o proprietate privat? @i consider? c? nc!iderea acestuia afecteaz? ntreaga colectivitate local?, nu numai vecinii. +-na #tanciu +espina arat? c? prin construcAie acest mobil a fost destinat ca loc de trecere @i consider? c? trebuie s? r?m"n? cu aceea@i destinaAie. +l. #oporan arat? c? conform art.6 pct.* din 6egea 55,*88* privind autorizarea construcAiilor la eliberarea certificatului de urbanism, n situaAiile de acest gen este necesar acordul vecinilor, lucru care nu a fost solicitat. /etentul, are acordul doar a locatarilor din Cl. );, care au fost de acord cu nstr?inarea cotei lor p?rAi din proprietate prin compensarea n bani a acesteia. +l. Dacz 6evente arat? c? situaAia de faA? se datoreaz? parcel?rii gre@ite a apartamentelor @i a cotelor p?rAi indivize care s-a efectuat n scopul cump?r?rii de c?tre locatari a apartamentelor respective. /entru ndreptarea acestei gre@eli este nevoie de o acAiune n instanA? pentru corectarea documentaAiei @i anularea nc!eierii de nt?bulare respectiv?, acAiune care trebuie introdus? de proprietarii celorlalte blocuri. /ropune s? fie revocat certificatul de urbanism @i s? se elibereze un nou certificat n care s? se solicite acordul tuturor proprietarilor. +l. pre@edinte menAioneaz? c? nu s-a emis nici o !ot?r"re de c?tre consiliul local,

astfel

c? acesta nu este implicat n nici un fel. +l. primar arat? c? parcelarea s-a f?cut de c?tre expertul desemnat n momentul nt?bul?rii pe apartamente, prile cu care s-a considerat c? sunt proprietari n cote p?rAi indivize, doar locatarii blocului );. /ropune ca locatarii celorlalte blocuri s? acAioneze n instanA? pentru anularea nc!eierii de nt?bulare @i modificarea documentaAiei de parcelare n sensul celor solicitate. Deferitor la certificatul de urbanism eliberat, acesta va fi retras, urm"nd a se elibera un nou certificat n care se va solicita acordul tuturor proprietarilor implicaAi cu privire la nc!iderea acelui spaAiu. +l. Cogdanovits /eter B ar!itectul @ef al municipiului arat? c? prin eliberarea autorizaAiei de construire se solicita avize, acorduri ale deAin?torilor de reAele @i acordul vecinilor n situaAiile asem?n?toare celei de faA?. +ac? exist? un litigiu cu privire la proprietatea imobilului nu se elibereaz? autorizaAia de construire. +l. 0le@er )urel arat? c? gangul a fost de utilitate public? prin construcAie, iar parcelarea care s-a f?cut ulterior la cuprins la bunuri indivize comune, proprietarii apartamentelor av"nd o cot? parte indiviz? asupra acestuia. /rin v"nzarea cotelor p?rAi indivize de c?tre locatarii apartamentelor din blocul );, gangul a devenit proprietate privat? fiind nt?bulat n cartea funciar? pe numele cump?r?torului. 6a ora actual? trec"nd prin acel gang proprietarul poate acAiona n instanA? pe cei care nu-i respect? proprietatea. /ropune modificarea documentaAiei de parcelare @i anul?rii nc!eierii de nt?bulare. +l. primar se adreseaz? cet?Aenilor ar?t"nd c? problemele lor vor fi rezolvate n sensul celor discutate n aceast? @edinA?, respectiv se va proceda la revocarea certificatului de urbanism @i se va elibera un nou certificat prin care se va solicita acordul tuturor locatarilor din blocurile enumerate. Nu se va elibera autorizaAia de construire p"n? la reglementarea situaAiei uridice a imobilului n cauz?.

Primarul din Voluntari, cercetat de DNA pentru o autorizaie de construcie emis lui Teia Sponte
/rimarul ora@ului >oluntari, 0lorentin /andele, este cercetat de procurorii +N) ntr-un nou dosar n leg?tur? cu modul n care a emis o autorizaAie de construcAie pentru un imobil al c?rui beneficiar este apropiatul lui Eigi Cecali, &eia #ponte. :n rec!izitoriul prin care primarul ora@ului >oluntari, #lorentin Pandele, a fost trimis n udecat?, la sf"r@itul lunii decembrie, pentru fals intelectual, se arat? c? acesta va fi cercetat, ntr-un dosar dis uns din aceast? cauz?, n leg?tur? cu modul n care a emis o autorizaAie de construcAie pentru un imobil de opt eta e aparAin"nd lui Teia $ponte. /otrivit rec!izitoriului procurorilor +irecAiei NaAionale )nticorupAie -+N)., din analiza registrului de autorizaAii de construire @i a registrului de certificate de urbanism pe 2557 a /rim?riei >oluntari au fost revocate dou? autorizaAii. (na dintre acestea este autorizaAia de construcAie nr. *22 din ; mai 2557, pentru un imobil de opt eta e amplasat pe un teren de 888,8; metri p?traAi, situat n ora@ului >oluntari, al c?rei beneficiar este &eia #ponte. :n urma analiz?rii documentaAiei care a stat la baza autorizaAiei de construire nr. *22 au fost g?site ilegalit?Ai comise de funcAionarii /rim?riei >oluntari. Fai precis, procurorii arat? n rec!izitoriu c? autorizaAia *22 a avut la baz? Got?r"rea %onsiliului 6ocal num?rul

29,2557, <urmare a unei propuneri venite din partea /rim?riei >oluntari, decis? cu nc?lcarea dispoziAiilor legale<. <#-a aprobat pentru proiectul imobiliar aparAin"nd numitului &eia #ponte un /(+ -plan urbanistic de detaliu - n.r.. pentru cl?dire dou? subsoluri, parter @i opt eta e, de@i %onsiliul HudeAean 'lfov @i d?duse, n prealabil, avizul favorabil pentru un /(I -plan urbanistic zonal - n.r.. pentru o cl?dire cu parter @i opt eta e<, arat? procurorii n rec!izitoriu. Delevant? n sensul ilegalit?Ailor comise de anga aAii /rim?riei >oluntari este adresa nr. **99* din 5 iunie 2557 a /refecturii 'lfov, prin care s-a solicitat <reanalizarea n vederea revoc?rii< Got?r"rii %onsiliului 6ocal >oluntari nr. 29 din *6 martie 2557, deoarece prin aceast? !ot?r"re se aprob? /lanul urbanistic de detaliu pentru o cl?dire cu dou? subsoluri, parter @i opt eta e, n timp ce %omisia &e!nic? de )mena are a &eritoriului @i (rbanism din cadrul %onsiliului HudeAean 'lfov a dat aviz favorabil unui /lan (rbanistic Ional pentru un imobil cu parter @i opt eta e. <0orAaAi de aceast? adres?, urmare a faptului c? /refectura 'lfov constatase ilegalit?Aile comise, funcAionarii /rim?riei >oluntari au trecut la solicitarea revoc?rii !ot?r"rii %onsiliului 6ocal, decis? cu nc?lcarea legii, astfel c? la 2*.56.2557, prin !ot?r"rea nr. 78, %onsiliul local >oluntari a revocat !ot?r"rea 29 din *6.54.2557<, se mai arat? n rec!izitoriul procurorilor +N). /rocurorii mai arat? c? ulterior, n 9 iulie 2557, /rim?ria >oluntari a revocat autorizaAia de construire *22 din ; mai 2557 pentru imobilul lui Teia $ponte, <de@i ar fi trebuit s? cear? anularea acesteia, printr-o acAiune n constatare, instanAei de contencios administrativ<, potrivit legilor n vigoare. <#copul folosirii acestei revoc?ri ilegale de altfel rezult? explicit din cronologia documentelor eliberate ulterior, mai precis evitarea trecerii unei perioade mari de timp n care s-ar fi udecat acAiunea din contencios administrativ , mai ales c? era vacanA? udec?toreasc?, cu consecinAa nt"rzierii lucr?rilor de construcAie. :n realizarea acestui scop, la scurt timp se aprob? prin !ot?rrea %onsiliului 6ocal >oluntari cu nr *57 din *6.57.2557 /lanul (rbanistic Iona pentru imobilul lui &eia #ponte, pentru ca mai apoi, n baza vec!iului certificat de urbanism din 2556, s? fie emis? o nou? autorizaAie de construire cu nr 28* din **.58.2557, semnat? c!iar de funcAionarii 0lorentin /andele, %armen Jerban - secretar n /rim?ria >oluntari @i ar!itectul 'osif Foscu<, potrivit rec!izitoriului. )nc!etatorii precizeaz? n documentul citat c? &eia #ponte este Kunul dintre subordonaAii pe linie de afaceri ai numitului Eigi Cecali, acesta din urm? afl"ndu-se n relaAii apropiate de prietenie cu primarul 0lorentin /andeleL. )stfel, potrivit procurorilor, <din analiza documentaAiei ce a stat la baza revoc?rii autorizaAiei *22 din 5;.55.2557 au rezultat suspiciuni de posibile infracAiuni de corupAie @i fals intelectual comise de funcAionarii de la /rim?ria >oluntari<.

:n 24 decembrie, primarul ora@ului >oluntari, 0lorentin /andele, al?turi de ar!itectul @ef @i secretarul general al prim?riei, a fost trimis n udecat? pentru fals, n leg?tur? cu modul de obAinere a autorizaAiilor de construire a ansamblului rezidenAial de locuinAe )t!os. /rocurorii din cadrul +irecAiei NaAionale )nticorupAie au dispus trimiterea n udecat? a lui 0lorentin %ostel /andele - primar /#+ al ora@ului >oluntari, udeAul 'lfov, pentru fals intelectual n form? continuat?3 %ristian 'osif Foscu - ar!itect @ef al +irecAiei (rbanism din cadrul /rim?riei >oluntari, acuzat de fals intelectual n form? continuat?3 %armen Nicoleta Jerban - secretar general al /rim?riei >oluntari, acuzat? de fals intelectual n form? continuat?3 Milmaz =guz - acuzat de cump?rare de influenA? @i uz de fals, n form? continuat?3 6iliana 0ilip - director general la #% Deal %onstruction %ompanies Eroup #), acuzat? de complicitate la cump?rare de influenA? @i uz de fals n form? continuat?3 E!eorg!e 0lorea, pentru trafic de influenA?. /otrivit rec!izitoriului, n 25 septembrie 2557, 0lorentin /andele, mpreun? cu %armen Jerban @i %ristian Foscu, a eliberat, n fals, autorizaAia de construire pentru ansamblul rezidenAial )t!os, confirm"nd n mod nereal n conAinutul acestui act administrativ c? sunt ndeplinite condiAiile cerute de lege. %u toate c?, n aceea@i zi, emitenAii actului au revocat acest act administrativ -modalitate neprev?zut? de lege., el a intrat totu@i n posesia inculpaAilor Milmaz =guz @i 6iliana 0ilip, care au demarat lucr?rile de construire imediat, n octombrie 2557. )stfel, au nc!eiat circa 65 de antecontracte de v"nzare cump?rare pentru apartamente din ansamblul rezidenAial )t!os, ncas"nd aproximativ cinci milioane de euro. /entru ca Milmaz =guz @i 6iliana 0ilip s? poat? obAine avizele ce lipseau la momentul emiterii autorizaAiei de construire, primarul 0lorentin /andele, secretarul general @i ar!itectul @ef al instituAiei au emis n fals un nou document intitulat <anex? la certificatul de urbanism<, omiA"nd s? l dateze @i s? l nregistreze. :n perioada noiembrie-decembrie 2557, Milmaz =guz @i 6iliana 0ilip au folosit acest nou nscris falsificat pentru a solicita avizul de mediu de la )genAia de Fediu Cucure@ti @i pentru a obAine avizarea /lanului (rbanistic Ional de c?tre %onsiliul HudeAean 'lfov. /rocurorii au dispus instituirea sec!estrului asigur?tor asupra bunurilor mobile @i imobile ale lui Milmaz =guz, 6iliana 0ilip @i E!eorg!e 0lorea, pentru ca instanAa s? dispun? confiscarea special? a sumei de *;5.555 de euro. Hudecarea dosarului ncepe n 22 ianuarie, la &ribunalul Cucure@ti.

/ublicul are dreptul s? fie informat n leg?tur? cu deciziile de autorizare si s? le conteste dac? exist? un interes legitim 6egea nr. 55,*88* privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii a fost modificat? substanAial printr-o =rdonanA? de (rgenA? -nr. 2*9 din 9 decembrie 255;.. Noile reglement?ri implic? participarea publicului la procesul decizional n ceea ce priveste emiterea autorizaAiilor de construire si oblig? autorit?Aile s? Ain? seama de opiniile acestuia. =(E nr 2*9,255;, care va intra n vigoare pe data de *9 februarie a.c., defineste etapele procedurii de autorizare a execut?rii lucr?rilor de construcAii si instituie un mecanism al inform?rii si consult?rii publice cu privire la investiAia supus? evalu?rii de mediu si autoriz?rii de construire. )utorit?Aile competente sunt obligate s? centralizeze opAiunile populaAiei si s? formuleze un punct de vedere oficial referitor la realizarea investiAiei, n acord cu rezultatele consult?rii publice. Deglementarea urm?reste armonizarea legislaAiei naAionale referitoare la autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii cu +irectiva %onsiliului ;5,447,%$$ privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si prin +irectiva %onsiliului si /arlamentului $uropean 2554,45,%$ privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe n leg?tur? cu mediul. %tapele procedurii de autorizare a e&ecut'rii lucr'rilor de construc(ii Deglement?rile stabilesc etapele procedurii de autorizare dup? cum urmeaz?: a. emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii, depus? de solicitant3 -/rin certificatul de urbanism se comunic? solicitantului obligaAia de a contacta autoritatea teritorial? de mediu, care urmeaz? s? decid? dac? proiectul se ncadreaz? n categoria celor supuse evalu?rii impactului asupra mediului.3 b. evaluarea iniAial? a investiAiei si stabilirea necesit?Aii evalu?rii efectelor acesteia asupra mediului de c?tre autoritatea competent? pentru protecAia mediului3 c. notificarea de c?tre solicitant a autorit?Aii administraAiei publice locale cu privire la menAinerea cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii, n situaAia n care autoritatea competent? pentru protecAia mediului stabileste necesitatea evalu?rii efectelor investiAiei asupra mediului3 d. emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism3 e. emiterea actului administrativ al autorit?Aii competente pentru protecAia mediului, dup? caz3 f. elaborarea documentaAiei te!nice - +.&.3 g. depunerea documentaAiei pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii la autoritatea administraAiei publice locale competente3 !. emiterea autorizaAiei de construire. )erificarea documenta(iei te*nice de c'tre verificatori atesta(i :n cazul investiAiilor supuse evalu?rii efectelor asupra mediului, documentaAia te!nic? trebuie verificat? de c?tre verificatori te!nici atestaAi pentru cerinAa esenAial? de Kcalitate, igien? si mediuN. /entru lucr?rile de reabilitare termic? a cl?dirilor, documentaAia trebuie verificat? de c?tre verificatori atestaAi pentru cerinAa esenAial? de calitate Keconomie de energie si izolare

termic?N. %onAinutul documentaAiei pentru autorizarea construcAiilor const? n: a. certificatul de urbanism3 b. dovada titlului asupra imobilului, teren si,sau construcAie3 c. actul administrativ al autorit?Aii competente pentru protecAia mediului3 d. avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism3 e. documentaAia te!nic?3 f. dovada privind ac!itarea taxelor legale3 Aler"'tura dup' acte 6egea a instituit obligaAia de a obAine avizele,acordurile -pompieri, mediu, s?n?tate public?. si actul administrativ al autorit?Aii pentru protecAia mediului anterior elabor?rii documentaAiei te!nice pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii. FotivaAia acestei dispoziAii a fost aceea c? o serie de instituAii competente pentru emiterea avizelor, a acordurilor solicitate prin certificat de urbanism nu au acceptat emiterea acestor acte prin sistemul Kacordului unicN similar g!iseului unic instituit prin 6egea 55,*88* iar, pe de alt? parte, asociaAiile ar!itecAilor sefi au contestat eficienAa si eficacitatea acestui sistem, comisiile pentru acordul unic nefiind nfiinAate ori funcAionale n cea mai mare parte a unit?Ailor administrativ-teritoriale. +,,- din devizul dezvoltatorilor imobiliari pentru Casa Constructorilor 'nvestitorii sau proprietarii au obligaAia de a vira %asei #ociale a %onstructorilor o cot? n cuantum de 5,5O din valoarea devizului de construcAii, n toate situaAiile n care se solicit? emiterea autorizaAiei de construire, indiferent de sursa de finanAare si de forma de proprietate asupra imobilelor - teren si,sau construcAii. $xcepAie fac lucr?rile la construcAiile de locuinAe individuale care nu se realizeaz? de c?tre dezvoltatori imobiliari. %alculul si virarea cotei se fac esalonat, concomitent cu plata situaAiilor de lucr?ri. Informa(iile destinate publicului =rdonanAa instituie caracterul public al autorizaAiei de construire si al anexelor acesteia, care trebuie publicate pe pagina proprie de Peb a autorit?Aii administraAiei publice locale emitente sau prin afisare la sediul acesteia, dup? caz. 'nformaAiile care trebuie puse la dispoziAia publicului sunt urm?toarele: a. conAinutul autorizaAiei de construire si al anexelor aferente, care includ toate condiAiile care trebuie ndeplinite de solicitanAi, sau, dup? caz, conAinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii3 b. principalele motive si considerente pe care se bazeaz? emiterea autorizaAiei de construire sau, dup? caz, a actului de respingere a cererii, ca urmare a examin?rii comentariilor si opiniilor exprimate de public, inclusiv informaAii cu privire la desf?surarea procesului de consultare a publicului3 c. descrierea, dup? caz, a principalelor m?suri pentru evitarea, reducerea si, dac? este posibil, compensarea efectelor negative ma ore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent? pentru protecAia mediului. Dreptul persoanelor interesate de a contesta autoriza(ia de construire /ublicul are dreptul s? participe efectiv si din timp la procedura de autorizare a execut?rii

lucr?rilor de construcAii, s? se documenteze si s? transmit? comentarii si opinii autorit?Ailor administraAiei publice locale competente, naintea lu?rii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii aferente investiAiei. =rice persoan? interesat?, care se consider? v?t?mat? ntr-un drept al s?u ori ntr-un interes legitim, se poate adresa instanAei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaAia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii, dup? caz, emise de autoritatea administraAiei publice locale competent?. :nainte de a se adresa instanAei de contencios administrativ competente, n termen de 45 de zile de la data aducerii la cunostinAa publicului a autorizaAiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcAii, dup? caz, persoanele prev?zute mai sus vor solicita autorit?Aii administraAiei publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac? acesta nu a produs efecte uridice. .Conform prevederilor Codului Civil, o cl'dire care are ferestre spre vecini se amplaseaz' la /,0+ m de limita propriet'(ii.
Drepturile vecinilor 1i le"ile care 2i ap'r' c'lcate 2n picioare
$C3I$OA3% D%$C4I$5
Alexandru I. ANTONESCU

+omnului primar Fircea Gava @i #erviciului (rbanism din cadrul %=N#'6'(6 6=%)6 )6 F(N'%'/'(6(' %6(H-N)/=%) +'D$%&') +=F$N'(6(' /(C6'% #' /D'>)& ND. ;2677,924,58.5*.2556 )/D=C)& /D'F)D $F'6 C=% 3%#%3AT privind revocarea 4otararii nr.6768/009 si rezilierea contractului de concesiune nr.,/7:, din 6+.+0./000. +irectia domeniului public si privat inainteaza spre analiza %onsiliului local al municipiului %lu -Napoca, propunerea de revocare a Gotararii nr. 474,*88; si rezilierea contractului de concesiune nr.5*765 din 45.58.*888.

In baza Hotararii nr.373/29.10.1998 s-a aprobat concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 170 mp. situat in municipiul Clu -!apoca" #$.%ima f.n." inscris in C& nr.'1'38" nr.topo.2(0(3" 2(0((" 2(0('" in )ederea realizarii unei brutarii de

mica capacitate. In urma licitatiei publice desc$ise din data de 10.09.1999" *C I+C,-* *./ a fost declarata casti0atoare a licitatiei" astfel s-a inc$eiat contractul de concesiune nr.'171'/30.09.1999" care pre)ede la art.1(.c.2 urmatoarele2 Concesiunea se retra0e si in cazul in care concesionarul nu a inceput e3ecutia lucrarilor autorizate in termen de 1 an de la data concesionarii4 prelun0irea acestei perioade se poate face la cererea concesionarului de catre Consiliul local" printr-o $otarare si act aditional la prezentul contract %at fiind faptul ca pana in prezent concesionarul nu a e3ecutat lucrarile de constructie autorizate" pre)azute de contractul de concesiune si nici nu a solicitat prelun0irea perioadei de incepere a lucrarilor" propunem intocmirea unui +ct de .eziliere a contractului de concesiune nr.'171'/30.09.1999" inc$eiat intre Consiliul local al municipiului Clu -!apoca cu *C I+C,-* *./
)vand in vedere prevederile art.*9.c.2. din contractul de concesiune, precum si faptul ca o parte din acest teren este revendicat de catre fostii proprietari, in baza 6egii nr.*5,2555*, +irectia domeniului public si privat inainteaza spre analiza %onsiliului local al municipiului %lu -Napoca, propunerea de revocare a Gotararii nr. 474,*88; si rezilierea contractului de concesiune nr.5*765 din 45.58.*888. +'D$%&=D, +)%') %D'#)N #$0 #$D>'%'(, >'DE'N') F(N&'( %=N#'6'(6 6=%)6 )6 F(N'%'/'(6(' %6(H-N)/=%) /D='$%& )>'I)& #$%&D$&)D, F'D%$) H=DH 4OTA3A3% privind revocarea 4otararii nr.6768/009 si rezilierea contractului de concesiune nr.,/7:, din 6+.+0./000. %onsiliul local al municipiului %lu -Napoca intrunit in sedinta ordinara, $xaminand proiectul de !otarare privind revocarea Gotararii nr.474,*88; si rezilierea contractului de concesiune nr.5*565 din 45.58.*888 - proiect din initiativa primarului3 )nalizand Deferatul nr. 6;667 din 28.58.2555 al +irectiei domeniului public si privat prin care se propune revocarea Gotararii nr. 474,*88; si rezilierea contractului de concesiune nr.5*765 din 45.58.*8883 Detinand prevederile 6egii nr.55,*88*, republicata si ale 6egii nr.2*8,*88;3 >azand avizul comisiei de specialitate3

/otrivit dispozitiunilor art.4; al.2 lit. f si 96 din 6egea nr.2*5,255* a administratiei publice locale, 4OTA3A$T%: Art./. #e revoca Gotararea nr.474,*88; si se rezilieaza contractul de concesiune nr.5*576 din 45.58.*888. Art.;. %u indeplinirea prevederilor !otararii se incredinteaza +irectia domeniului public si privat, +irectia economica si #erviciul uridic-contencios. /resedinte de sedinta /rim?riei )lba 'ulia %onsiliului local )lba 'ulia +.#.>.#.). )lba

+eoarece autorit?Aile locale nu au nAeles protestele noastre cu privire la amplasarea noului laborator al +#>#), facem urm?toarele preciz?ri: totul a nceput n momentul n care am aflat c? acest proiect urma a se pune n practic? c!iar l"ng? curtea noastr? -n aprilie 2556. @i nu a@a cum crede d-l director Cere@ -conferinAa de pres? din 45.5;.57., de la un conflict generat de opoziAia noastr? la intenAia +#>#) de a instala un incinerator. )m v?zut proiectul @i nu-mi venea s? cred c? o construcAie de dimensiunile @i cu destinaAia acesteia poate fi amplasat? a@a cum stabiliser? /rim?ria @i %onsiliul 6ocal. )m ntrebat aceste instituAii cum se amplaseaz? un laborator sanitar veterinar @i pentru siguranAa alimentelor. <%onform prevederilor %odului %ivil, o cl?dire care are ferestre spre vecini se amplaseaz? la *,85 m de limita propriet?Aii<, a@a mi s-a r?spuns. )m c?zut pe g"nduriQ";2453 adic? buc?t?ria bunicii @i un bloc de dou?zeci de eta e -cu ferestre spre vecini. se amplaseaz? la fel, la *,85 mRS 6egea este at"t de obtuz?, sau oamenii n-au discern?m"ntR Nu pot fi egale ditamai laboratorul de analize cu o cas? de locuitS )m pus aceea@i ntrebare /re@edinAiei Dom"niei, %abinetului /rimului Finistru, Finisterelor )griculturii, Fediului, #?n?t?Aii, 'nternelor, E?rzii de Fediu, ).N.#.>.#.)., 'nspectoratului de #tat n %onstrucAii Cucure@ti. &oAi au dat cazul spre <competent? soluAionare< @i au pasat r?spunderea altor instituAii. :n mare, primeam acela@i r?spuns, stereotip: l <:n atribuAiile noastre nu intr? @i eliberarea autorizaAiei de construire.< l <+.#.>.#.). )lba este beneficiara fondurilor #)/)D+ m?sura *.2< l <+ac? exist? toate avizele - procedura este ndeplinit?< %?ut"nd s? v?d ce conAin avizele, am aflat detalii despre incineratorul care urma s? fie montat la *,95 m de vecini, despre laboratorul de decontaminare radioactiv? aflat la subsolul noii cl?diri etc. 'ar ntrebam cum se amplaseaz? acest obiectiv, dar nu primeam niciun r?spuns de specialitate. &oate instituAiile erau !ipnotizate de cele 2 milioane de euro. :n rest - ceaA?S /un"nd cap la cap toate datele din legile emise de Finisterele %onstrucAiilor, #?n?t?Aii, )griculturii etc, ntreb"nd serviciile de urbanism din alte ora@e cum ar proceda n acest caz, am aflat o condiAie preliminar? n desf?@urarea unui proiect: obligaAia de a obAine

acordul vecinilor prin certificatul de urbanism. &otodat? am aflat @i de existenAa actelor normative care specificau cum se amplaseaz? acest laborator. )@a am a uns s? cerem revocarea certificatului de urbanism @i al /(+-ului aprobat de %.6. pentru proiectul +.#.>.#.)., dar n @edinAa de %.6. din 26 septembrie 2556, c"nd au trebuit s? dea un r?spuns cererii noastre, consilierii locali au p?r?sit sala de @edinAe n mai puAin de 2 minute, f?r? nici o explicaAie. /este o s?pt?m"n?, n 9.*5.2556, s-a eliberat autorizaAia de construire. +omnule primar Fircea Gava, dup? ce aAi eliberat autorizaAia de construire pentru proiectul +.#.>.#.)., aAi spus c? singura soluAie la contestaAiile noastre este s? v? d?m n udecat?. Nu @tiam mare lucru despre ustiAie, dar sunt convins de adev?rul spuselor lui Fi!ai $minescu: <+e calitatea actului de ustiAie depinde fibra moral? a poporului rom"n.< Iic aceasta deoarece la prima noastr? sesizare aAi spus <Jtim c? nu e moral, dar e legal<. %e nu e moralR 6egea sau cei c!emaAi s? o nAeleag? @i s? o apliceR :nseamn? c? toat? acAiunea de fundamentare, avizare, aprobare, autorizare a proiectului +.#.>.#.). este imoral?. =r, se @tie de la /laton c?, n lipsa reperelor morale, singura valoare de care se poate ag?Aa o administraAie este puterea. 'ar n numele puterii orice abuz devine posibil ceea ce s-a @i nt"mplat: nu aAi cerut acordul vecinilor prin %ertificatul de (rbanism. Hustificarea /rim?riei c? - <nu se impune n acest caz cererea acordului vecinilor pentru c? nu este vorba de construcAii noi @i cu at"t mai puAin despre m?suri de intervenAie pentru prote area celor vec!i< - iese complet din sfera logicii. = cl?dire care nu exist? n realitate, dar este proiectat? cu #T/T$*T$2TF, cu o suprafaA? de 425 mp @i aria desf?@urat? de *655 mp, ce este, dac? nu o cl?dire nou?RS 6a felul absurd n care nAeleg reprezentanAii /rim?riei termenul <vecin?tate<, putem s? inform?m c?: <vecini< nu sunt cele dou? cl?diri ale +#> - cea vec!e -existent?. @i cea nou? -din proiect. pentru c? se afl? am"ndou? pe acela@i teren al aceluia@i proprietar. <>ecini< sunt cl?dirile titularului de autorizaAie -+#>#). faA? de cl?dirile @i terenul altui proprietar -cazul nostru.. Necesitatea obAinerii acordului vecinilor a fost confirmat? de +irecAia de Deglementare n %onstrucAii din cadrul Finisterului &ransporturilor @i %onstrucAiilor n adresa nr. 456,+D% din *2.52.2557, care a subliniat c? se urm?re@te <amplasarea de construcAii noi cu alt? destinaAie -laboratoare. dec"t cea a cl?dirilor nvecinate -locuinAe.. FenAionez c? la+D% am depus documentaAia emis? pentru acest proiect de /rim?ria )lba. 6a o lun? dup? eliberarea certificatului de urbanism, s-a aprobat /(+-ul pentru proiectul +.#.>.#.)., n 25.*5.2555. )Ai susAinut c? /(+-ul are caracter de legeS Nu nAeleg cum poate avea caracter de lege un act aprobat ilegal. :n lege scrie clar: </(+-ul se aprob? dup? obAinerea tuturor avizelor,acordurilor<. Nu @tia %onsiliul 6ocal acest lucruR =r, avizele solicitate n %.(. s-au obAinut dup? 4-6 luni, n perioada ianuarie-aprilie 2556, @i nici atunci toate. :n urma petiAiilor noastre avizele de la #?n?tate @i Fediu au fost ref?cute n septembrie 2556. )@adar, timp de un an de zile aAi avizat @i aprobat de-andoaselea. >? mai pot crede c"nd spuneAi c? totul a fost legal @i s-au respectat procedurileR /rivind amplasamentul: :n =rdinul 54,*887 emis de Finisterul )griculturii se specific?: <+istanAa faA? de cl?dirile de locuit s? fie de minimum *5 m iar faA? de drumurile publice de 25 m3 )rt. 2 din =rd. 546,*887 al Finisterului #?n?t?Aii care a stat la baza avizului +irecAiei de

#?n?tate /ublic? @i care specific? n cazul dat necesitatea unei distanAe de aproximativ *5 m se refer? numai la amplasarea cl?dirilor de locuit. 'nspecAia #anitar? de #tat din cadrul F#/ prin )ctul 2*65* din 25.59.2557 certific? faptul c? articolul 2 din =rdinul 546 nu ofer? baza legal? corect? pentru amplasarea noului laborator. +ar cei *5-*5 m amintiAi n lege sunt m?suraAi pe o proprietate particular?, nu pe proprietatea +#> @i nici a domeniului public. 6-am auzit de mai multe ori pe d-l primar folosind expresia <nu-i de la t?ticu<, ncerc"nd probabil s? delimiteze spaAiul @i interesul public de cel privat. 'nstituAiile care r?spund c? sunt condiAii de amplasare, av"nd n vedere distanAele menAionate, trebuie s? realizeze c? terenul care ndepline@te aceste condiAii este al <t?ticului meu<, nu al <t?ticului dumneavoastr?<, @i nici al vreunui teren administrat de %.6. Nu putem accepta ca o funcAie activ? a terenului -lot construibil. s? fie privit ca un simplu spaAiu de trecere sau ca dUcor -interzic"nd posibilitatea de a mai construi n viitor., pentru c? autorit?Aile nici nu s-au g"ndit la acest aspect @i acAioneaz? n prelungirea reflexelor unei mentalit?Ai care a desconsiderat profund proprietatea privat?. (na este ca distanAa de *5-*5 m de la faAada laboratoarelor +.#.>.#.). p"n? la locuinAe s? fie m?surat? pe domeniul public -drum naAional de o parte @i de alta - cazul #ibiu sau alee T zona verde - cazul %lu . @i cu totul altceva s? m?sori *5-*5 m pe o proprietate particular?. :n plus, ordinul dup? care +#>#) @i-a acordat avizul @i care traduce de fapt o directiv? european? din 2552 arat? c? un laborator veterinar trebuie amplasat l"ng? un drum naAional. )@adar, laboratorul ar trebui s? se afle pe drumul naAional )lba- #ebe@ sau )lba%lu , nu pe o strad? din ora@. +ac? nu puteAi respecta legislaAia specific? @i standardele rigorii europene, m?car nu s?v"r@iAi abuzuri pentru simplul fapt c? cet?Aenii s-au obi@nuit s? suporte excese din partea statului. /rin argumentul dumneavoastr? c? +#> @i-a nceput activitatea nainte de a ne construi noi casa @i prin urmare trebuie s? ne asum?m inconvenientele, perpetuaAi o concepAie cu efecte devastatoare n mentalitatea curent?, aceea c? o instituAie public? are alte drepturi dec"t cet?Aeanul obi@nuit @i demonstraAi prin asta c"t de greu abandonaAi obi@nuinAele @i reflexele socialiste. +a, noi am acceptat inconvenientele @i situaAia existent? la acea dat? -*8;6., nu @i abuzurile ulterioare. Nu este vina noastr? c? autorit?Aile nu au prev?zut spaAii necesare pentru dezvoltarea instituAiei -prevedere existent? n =.54 .. :n plus, terenul pe care am construit casa este proprietatea familiei din *86*. %"nd afirmaAi c? este o instituAie public? @i sunt implicate fonduri europene, v? g"ndiAi @i la faptul c? <(.$. se fondeaz? pe valorile indivizibile, universale ale demnit?Aii umane, libert?Aii, egalit?Aii @i solidarit?Aii.<R <$a se spri in? pe principiul democraAiei @i al statului de drept, plas"nd cet?Aeanul n centrul acAiunii sale.< #au acestea sunt simple cuvinte, bune doar pentru o retoric? democratic?R #untem ntru totul de acord cu atragerea fondurilor europene pentru investiAiile necesare, dar nu @i cu nc?lcarea drepturilor cet?Aene@ti. +in legile amintite p"n? acum, coroborate cu G525,*886, anexele 6egii 55,*88*, =. 474,255*, rezult? c? at"t prin funcAiune c"t @i prin dimensiuni noua cl?dire a +#>#) afecteaz? mai mult dec"t un num?r redus de oameni intr"nd astfel n contradicAie total? cu 6egea 455,255*, nc?lc"nd prevederile articolelor n care se face referire la dezvoltarea durabil?, aspiraAiile locuitorilor @i calitatea vieAii. Numai c? acestea sunt concepte intrate n legislaAia rom"neasc? de aproximativ un deceniu, @i dac? nu au nc? forAa de care se bucur? n A?rile unde proprietatea e la fel de sf"nt? ca viaAa, vina este n primul r"nd a

autorit?Ailor care nu p?streaz?, a@a cum zice G.D. /atapievici, <respectul absolut faA? de balanAa normal? dintre sfera privat? @i sfera public? cu care ncepe orice drept esenAial al cet?Aeanului modern<.

CONSILIUL JUDEEAN BUZU HOTRRE pentru ncetarea prin rezilere, a contractului de concesiune avnd ca obiect imobilul proprietate public a judeului Buzu, situat n municipiul Buzu, B-dul.N.Blcescu nr.40 Consiliul Judeean Buzu; Avnd n vedere: expunerea de motive a Preedintelui Consiliului Judeean Buzu nr. !"#$ ""%; raportul &omun al 'ire&iei (uridi&e i administraie pu)li& lo&al i 'ire&ia pentru administrarea patrimoniului i investiii nr. !"%$ ""%; avizele *e&retarului +eneral al (udeului Buzu i ale &omisiilor de spe&ialitate exprimate n edinele din ,- .- / i !"."!. ""%; prevederile &ap.011- art.,- alin.2%3 i &ap.0111 4 art./- alin.253 lit.6&6 din &ontra&tul de &on&esiune nre7istrat su) nr.558..$58."%. ""8 per9e&tat ntre Consiliul Judeean Buzu i *C6:;'C;<=;>6*>? Bu&ureti 4 *C6:;'1CA? C@>P6 *>? Buzu; adresele nre7istrate la nr.5,#8$ ""% i 5,%"$ ""% ale *C 6>;A; P>@J;B=;<=A1CB?C<+ >@:A<1A6 *>? i DB1??A 1<0;*= C@<*=>CC=6 *>?; prevederile art./ i !# din ?e7ea nr. 5/$5//. privind re7imul &on&esiunilor- &u modi9i&rile i &ompletrile ulterioareEn temeiul art.5"8 alin.253- lit.696 i art.5"/ din ?e7ea nr. 5#$ ""5 a administraiei pu)li&e lo&ale- &u modi9i&rile i &ompletrile ulterioareHOTRTE: Art.1. Contra&tul de &on&esiune per9e&tat ntre Consiliul Judeean Buzu- pe de o parte- respe&tiv *C 6:;'C;<=;>6 *>? Bu&ureti 4 *C 6:;'1CA? C@>P6 *>? Buzu- nre7istrat su) nr.558..$58."%. ""8- avnd &a o)ie&t 9olosirea spaiilor 9ostei *e&ii @>? a *pitalului Judeean Buzu 2*pitalul Brtianu3 situat n muni&ipiul Buzu- B-dul.<.Bl&es&u nr.8" n&eteaz- prin reziliere- &a urmare a nendeplinirii de &tre &on&esionar a o)li7aiei &ontra&tuale privind realizarea lu&rrilor de investiii prevzute n &aietul de sar&ini- 9r plata de desp7u)iri &on&edentului. Art.2.(1). 'ire&ia pentru administrarea patrimoniului i investiii i 'ire&ia (uridi& i administraie pu)li& lo&al vor ela)ora un nou studiu de oportunitate &are va propune i variante de destinaii ale imo)ilului raportat la &onsiderente de ordin teFni&- e&onomi& 4 9inan&iar i impa&t so&ial. (2). *tudiul de oportunitate va 9i prezentat- pentru apro)are- plenului Consiliului Judeean Buzu. Art.3. Preluarea de &tre &on&edent 4 Consiliul Judeean Buzu a imo)ilului prevzut la art.5 se va realiza prin pro&es 4 ver)al n&Feiat &u 9ostul &on&esionar n termen de &el mult 5" zile de la adoptarea prezentei Fotrri. Art.4. *e&retarul +eneral al (udeului Buzu va &omuni&a Fotrrea autoritilor i persoanelor (uridi&e interesate. REEDINTE! Ec. ictor !ocanu

CONTRASE"NEAZ! SECRETAR #ENERAL! "umitra "r#$ici

Nr. 2$ B%&'%! 3( )*rt+, 2(($ Gotrrea a 9ost adoptat &u ! voturi Dpentru6- , voturi Dmpotriv6- 5 a)inere.
%ata post2 5iercuri" 30 Iulie 2008" 1722' *ubiect2 rezilere contract concesiune -una ziua +m o problema " daca ma poate lamuri cine)a In baza unei $otarari a consiliului local s-a $otarat concesiunarea unei suprefete de teren unei firme . 6rimaria a inc$eiat contractul de concesiune cu firma. 7na din clauzele stipulate in contractul inc$eiat este rezilierea contractului in cazul in care nu se face plata la timp . Intrbare . *e poate rezilia contractul de catre 6rimarie pe moti) de neplata " fara a fi necesara o $otarare de consiliu pentru re)ocarea $otararii initiale si de reziliere a contractului .Ce se intampla daca 6rimaria reziliaza contractul si apoi " consiliul local nu aproba re)ocarea $otararii. 8a multumesc

%ata post2 5iercuri" 30 Iulie 2008" 18218 *ubiect2 .92 rezilere contract concesiune +tat re)ocarea $otararii" cat si rezilierea contractului de concesiune sunt aprobate de catre Consiliul /ocal. 6roiectul de $otarare este initiat de catre primar. Recomanda %ata post2 *ambata" 2 +u0ust 2008" 0(212 *ubiect2 .92 rezilere contract concesiune 5ultumesc pentru raspuns.&ac precizarea ca in contractul inc$eiat de 6rimarie se specifica :contractul )a fi reziliat fara punere in intarziere si fara inter)entia instantei de udecata .C$iar si un acest caz trebuie aprobarea Consiliului /ocal pentru rezilierea contractului; %ata post2 *ambata" 2 +u0ust 2008" 10218 *ubiect2 .92 rezilere contract concesiune 9ste necesara $otararea Consiliului /ocal" in acest sens. Recomanda Aplauda %ata post2 *ambata" 2 +u0ust 2008" 1'237 *ubiect2 .92 rezilere contract concesiune 9sti si parerea mea " ca este necesara aprobarea consiliului local. %ar cole0ii mei uristi <eu sunt economista= " sustin in cor ca " daca nu este respectata o clauza contractuala <respecti) clauza pri)ind plata la termen =" 6rimarul ca parte in contract " poate dispune rezilierea contractului " intrucat - spun ei - contractul este le0e a partilor - 6rimar " in cazul nostru si concesionar. Aplauda %ata post2 %uminica" 3 +u0ust 2008" 122'9 *ubiect2 .92 rezilere contract concesiune

+utoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune" orase si municipii sunt consiliile locale" comunale" orasenesti si municipale" ca autoritati deliberati)e" si primarii" ca autoritati e3ecuti)e. 6rimarul reprezinta unitatea administrati)-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice" cu persoanele fizice sau uridice romane ori straine" precum si in ustitie. 6rin urmare" primarul nu este parte in contract" intrucat terenul nu este al lui. 9l este reprezentantul autoritatii publice locale. 9l a semnat actul in calitate de reprezentat al acestei autoritati. Recomanda