Sunteți pe pagina 1din 8

Cailecailecaile extraordinare de atac extraordinare de atac

I. Recursul l1c7cf Poate fi definit prin urmatoarele atribute ale sale: 1) Recursul este o cale extraordinara de atac, el putand fi exercitat numai pentru motivele expres si limitativ prevazute de lege (art. !", #.pr.civ., articol care se refera la zece asemenea motive). $cesta poate fi exercitat numai impotriva anumitor %otarari, care nu sunt susceptibile de apel sau in legatura cu care s&a pronuntat de'a instanta de apel. In recurs nu sunt admise probe noi, cu exceptia inscrisurilor. () Recursul este o cale de atac comuna, deoarece se afla la dispozitia partilor din proces. ) )ste nedevolutiv. $stfel, instanta, c%iar admitand recursul, nu va proceda la o noua 'udecata in fond, ci va reforma %otararea doar in raport cu motivul (motivele) invocate de parte, cu exceptia cazului cand recursul s&a exercitat in conditiile art. !"1, #.pr.civ., si anume atunci cand recursul este prima cale de atac, in lipsa apelu&lui, situatie in care recursul trebuie sa aiba un efect devolutiv. ") )ste o cale de atac de reformare. *e solutioneaza de catre instanta ierar%ic superioara aceleia care a pronuntat %otararea atacata. +) In principiu, exercitarea recursului nu suspenda punerea in executare a %o&tararii atacate, exceptand urmatoarele doua situatii: & #and obiectul litigiului il constituie demolarea de constructii sau ridicarea unor plantatii sau a altor lucrari prinse de sol, & #and partea solicita suspendarea si instanta de recurs admite cererea, dar numai cu plata unei cautiuni, -) )ste o cale de atac subsecventa. $stfel, cand legea prevede si calea de atac a apelului, recursul nu poate fi exercitat omisio medio (adica evitand apelul). $specte specifice ale 'udecatii in recurs .ermenul de recurs, daca legea nu prevede expres altfel, este de 1+ zile. Incepe sa curga de la comunicarea %otararii atacate. /neori, legea prevede un termen mai scurt. 0e exemplu, in materia conflictelor de competenta sau a ordonantei presedintiale, termenul este de + zile. $lteori, legea prevede ca termenul de recurs incepe sa curga de la pronuntarea %otararii (in materia perimarii 'udecatii sau a de&clinarii competentei). In materie de recurs opereaza cele trei situatii de ec%ipolenta ca si la apel, cand termenul curge de la un alt moment decat cel de la comunicarea %otararii. 1iind tot un termen pe zile, in baza art. 1!1, #.pr.civ., el se calculeaza pe zile libere. #a si la apel, sub sanctiunea nulitatii recursului, acesta trebuie sa fie depus la instanta al carei %otarare se ataca. 2otivele de recurs pot fi depuse si direct la instanta de control 'udiciar. 3biectul recursului il constituie urmatoarele categorii de %otarari: 1) 4otararile care, potrivit legii, nu sunt susceptibile de apel: & 4otararile in materia conflictelor de competenta, in materia perimarii, & 4otararile date in cazul renuntarii la dreptul dedus 'udecatii, & 4otararile date pe baza unei tranzactii, & 4otararile date in materie de contencios administrativ,

& 3rdonanta presedintiala, & Inc%eierea pentru luarea masurii asiguratorii a sec%estrului, & 4otararile date in materie comerciala, & 4otararile date in conditiile art. (5(1, #.pr.civ., () 4otararile date in apel. ) 4otararile date de catre alte organe de 'urisdictie decat instantele de 'ude&cata, in conditiile legilor speciale. ") /nele inc%eieri 'udecatoresti care se ataca separat de fond si mai inaintea 'udecarii fondului: & Inc%eierile prin care se dispune suspendarea 'udecatii, pentru asigurarea unor dovezi pe cale principala, & Inc%eierile prin care se lamureste dispozitivul %otararii pronuntate sau prin care se ia act de renuntarea la 'udecata, *ubiectele recursului sunt: partile, 2inisterul Public sau alte autoritati pre&vazute de lege (autoritatea tutelara). 2otivele de recurs sunt expres si limitativ prevazute de lege (1!): 1) In cazul in care instanta care a pronuntat %otararea nu a fost alcatuita cores&punzator normelor referitoare la completele de 'udecata. () #and la pronuntarea %otararii nu s&a respectat principiul continuitatii, adica %otararea a fost data de catre alti 'udecatori decat aceia care au participat la punerea concluziilor in fond. ) #and s&au incalcat reglementarile cu privire la competenta. ") #and s&a savarsit un exces de putere, adica cand s&a incalcat principiul se&paratiei puterilor, instanta rezolvand o cerere ce trebuie rezolvata de o alta autoritate publica. +) In cazul in care nu s&au respectat alte reguli de procedura pentru care art. 1!+, #.pr.civ. prevede sanctiunea nulitatii. In cazul acestor cinci motive, instanta de recurs procedeaza la casarea %otara&rii atacate. Pentru urmatoarele cinci motive, instanta de recurs va proceda la modifi&carea %otararii atacate. -) #and instanta care a pronuntat %otararea atacata s&a pronuntat plus sau ultra petita. 7) #and %otararea atacata nu cuprinde motivele care au stat la baza ei sau aceste motive sunt contradictorii. 5) #and instanta a pronuntat o %otarare gresita, intrucat neintemeiat a sc%im&bat natura actului dedus 'udecatii sau intelesul neindoielnic al acelui act. 6) #and %otararea pronuntata este lipsita de temei legal sau cand instanta a aplicat gresit legea. 1!) In cazul in care instanta nu a examinat un mi'loc de aparare al partii sau o dovada care ar fi fost %otaratoare pentru pronuntarea unei solutii corecte. 7udecata in recurs In recurs, 'udecata incepe cu un raport prezentat de catre 'udecatorul din complet care a fost desemnat sa&l intocmeasca. Recursul nu suspenda executarea %otararii atacate. In recurs nu sunt admise probe noi, cu exceptia inscrisurilor. .otusi, daca se propun probe noi, iar instanta de recurs le considera intemeiate, aceasta nu le va retine ea insasi pentru o noua 'udecata, ci, casand %otararea, o va retrimite primei instante. 0ezlegarile date de catre instanta de recurs in legatura cu problemele litigioa&se sau in

legatura cu necesitatea unor noi probe, altele decat inscrisurile, sunt obliga&torii pentru instanta la care se trimite cauza pentru 'udecare. *olutiile la care poate a'unge instanta de recurs sunt: 1) Respingerea recursului, () $dmiterea totala8partiala a recursului, ) Inadmisibilitatea recursului (pentru ca a fost exercitat omisio medio), ") .ardivitatea recursului, +) Respingerea recursului pentru lipsa de calitate procesuala a partii, -) Respingerea recursului ca nesustinut in materie de divort, 7) $nularea recursului ca netimbrat, 5) $nularea recursului ca nemotivat, 6) Respingerea recursului ca neregulat introdus, 1!) Inc%iderea dosarului, In cazul in care instanta admite recursul, ea are doua variante: a) 2odifica %otararea, daca retine unul dintre motivele de la punctele -&1!, b) #asarea %otararii cu retinerea cauzei pentru 'udecare, in cazul primelor + motive de recurs, .otusi, instanta de recurs, casand %otararea, o va trimite spre o noua 'udecare in urmatoarele situatii: 1. #and instanta a pronuntat %otararea fara sa fi abordat fondul litigiului. (. #and partea nu a fost citata sau nu a fost citata corect si din acest motiv ea a lipsit la administrarea probelor si la punerea concluziilor in fond. . #and instanta care a pronuntat %otararea a facut&o cu nerespectarea regu&lilor de competenta. ". #and instanta de recurs considera ca sunt necesare probe noi, altele decat inscrisurile. 4otararea instantei de recurs poate fi atacata pe urmatoarele cai: a) #ontestatia in anulare obisnuita sau de drept comun, pentru unul dintre cele doua motive ale acestuia. b) #ontestatia in anulare speciala, pentru unul dintre cele doua motive preva&zute de lege. c) Revizuirea, daca exista vreunul dintre cele 5 motive prevazute la art. ((, #.pr.civ. d) Recursul in anulare (" motive), daca procurorul general al Parc%etului de pe langa #*7 intelege sa exercite acest recurs. II. Recursul in anulare )ste reglementat prin dispozitiile art. !& !", #.pr.civ. )lementele distinc&tive ale recursului in anulare sunt urmatoarele: & Recursul in anulare poate fi exercitat numai impotriva unei %otarari 'udeca&toresti devenite irevocabile si daca prin acea %otarare s&a abordat si rezolvat fondul litigiului, asa incat nu sunt susceptibile de atac %otararile pronuntate in materie necontencioasa. Pentru unul dintre motivele aratate de lege s&ar putea, totusi, exercita recursul in anulare impotriva unei ordonante presedintiale care a devenit ea insasi irevocabila prin masurile dispuse de instanta. & Recursul in anulare poate fi exercitat numai pentru unul dintre urmatoarele patru motive: 1) Instanta a solutionat cauza prin depasirea atributiilor puterii 'udecatoresti (prin exces de putere), prin incalcarea principiului separatiei puterilor in stat. () 0aca %otararea pronuntata este esentialmente ilegala sau e vadit netemeinica. ) 0aca un 'udecator a fost condamnat definitiv pentru o infractiune in legatu&ra cu pricina.

") $tunci cand #)03 a constatat incalcarea unor drepturi si potrivit legii romane persoana este indreptatita la o reparatie, fie si numai partiala, pentru pre'u&diciul ce i s&a cauzat. & Poate fi exercitat numai de catre procurorul general al Parc%etului #*7, din oficiu sau la cererea ministrului 7ustitiei. & *e solutioneaza de catre #*7 cu citarea partilor. & Recursul in anulare, in noua reglementare, poate fi exercitat in termen de 1 an, dupa caz, in raport de motivele aratate de la data ramanerii irevocabile a %otararii atacate, de la data ramanerii definitive a %otararii atacate, de la data ramanerii defini&tive a %otararii de condamnare a 'udecatorului sau de la data comunicarii catre *tatul Roman a %otararii #urtii )uropene. & 9u suspenda executarea %otararii atacate, dar, la cerere si cu plata unei cauti&uni, Instanta *uprema va putea dispune suspendarea. & *e 'udeca de urgenta cu precadere, inaintea altor cauze. & 0aca procurorul isi retrage recursul in anulare, la cererea partii, instanta poate sa continue 'udecata. III. #ontestatia in anulare *e caracterizeaza prin atributele rezultate din reglementarile cuprinse in art. 17& (1, #.pr.civ. )ste o cale extraordinara de atac pentru ca poate fi exercitata numai impotriva anumitor %otarari si numai pentru motive expres si limitativ prevazute de lege. 0e asemenea, este o cale de atac comuna, pentru ca se afla la dispozitia partilor si este o cale de atac de retractare, pentru ca se adreseaza c%iar instantei care a pronuntat %otararea atacata. In principiu, e o cale de atac nesuspensiva de executare, instanta putand totusi sa dispuna suspendarea %otararii atacate la cererea partii si cu plata unei cautiuni. :egea reglementeaza doua forme de contestatie in anulare: a) 3bisnuita (de drept comun) b) *peciala *ituatiile (motivele) exercitarii caii de atac a contestatiei in anulare obisnuite sunt: 1. #and partea nu a fost citata sau nu a fost citata legal pentru ziua cand s&a 'udecat pricina. (. #and instanta a incalcat regulile cu privire la competenta, indiferent daca ar fi vorba de competenta generala, materiala sau de cea teritoriala exceptionala. #ontestatia in anulare speciala priveste numai %otararile instantei de recurs si poate fi exercitata pentru unul dintre urmatoarele motive: 1. #and instanta de recurs care a pronuntat %otararea a savarsit o greseala ma&teriala (o greseala de procedura, nu de fond, dar care a determinat o solutie gresita). )x: Instanta de recurs a respins ca tardiv recursul pentru ca a fost introdus in cea de&a 1- zi. (. #and instanta de recurs, respingand recursul sau admitandu&l numai in parte a omis sa cerceteze unul dintre motivele de recurs care ar fi fost determinante pentru solutionarea cauzei, cu conditia ca acest motiv sa fi fost invocat de parte si el sa fi avut relevanta pentru solutionarea recursului. 3biectul contestatiei in anulare il constituie %otararea irevocabila, adica cele aratate expres de art. 7 ((), #.pr.civ. 0aca partea are la dispozitie mai multe moti&ve pentru contestatia in anulare, ea trebuie sa le invoce deodata, nefiind posibil exercitarea contestatiei in anulare in mod repetat, pentru diverse motive.

"

.ermenul in care poate fi exercitata contestatia in anulare este, dupa caz: 1. In cazul %otararilor 'udecatoresti susceptibile de executare silita, contestatia poate fi exercitata inaintea de inceperea executiei, pe toata durata executiei, pana la ultimul act de executare. (. In cazul %otararii 'udecatoresti nesusceptibile de executare silita, contestatia in anulare poate fi exercitata in 1+ zile de la data cand partea a cunoscut %otararea, dar sa nu fi trecut mai mult de 1 an de la data cand a devenit irevocabila. Intampinarea la contestatie este obligatorie. In raport cu motivele contestatiei solutia instantei poate fi urmatoarea: & Pentru lipsa de citare sau citare defectuoasa se re'udeca fondul litigiului si se pronunta o alta %otarare. & Pentru incalcarea reglementarilor cu privire la competenta, admitandu&se contestatia, cauza se trimite la instanta competenta. & Pentru savarsirea unei greseli materiale, admitandu&se contestatia, se re'u&deca calea de atac a recursului. & Pentru omiterea unui motiv de recurs, se completeaza %otararea in urma examinarii si a acestui motiv. In cazul contestatiei in anulare, partii care a recurs la aceasta cale nu i se poate agrava situatia in urma rezolvarii contestatiei. 4otararea data in urma rezolvarii contestatiei in anulare poate fi atacata prin aceleasi cai de atac prin care a fost atacata si %otararea care a facut obiectul contestatiei. I;. Revizuirea )ste reglementata de art. ((& (5, #.pr.civ. $tributele acesteia sunt: & )ste o cale de atac de retractare, indreptandu&se impotriva instantei a carei %otarare se ataca, & )ste o cale de atac comuna, pentru ca sta la dispozitia partilor, & )ste o cale de atac extraordinara, pentru ca poate fi exercitata numai pentru unul dintre cele opt motive prevazute expres si limitativ prin lege. In principiu, este nesuspensiva de executare, dar executarea poate fi suspen&data la cererea partii si cu plata unei cautiuni. Poate fi exercitata impotriva unei %otarari irevocabile sau definitive, daca prin aceasta %otarare s&a solutionat fondul sau s&a trasat un diferend 'uridic intre parti. :egea prevede aici o singura exceptie, si anume ca nu pot face obiectul revizuirii %otararile de divort sub aspectul desfacerii casatoriei, ;or putea face insa, obiectul revizuirii %otararile pronuntate in legatura cu cererile accesorii sau %otararile prin care se rezolva parta'ul bunurilor. 2otivele revizuirii pot fi invocate separat, prin cereri succesive, atunci cand competenta de rezolvare a acestora apartine unor instante diferite. #ele opt motive de revizuire ar putea fi grupate in urmatoarele categorii: 1. /nele motive sunt intrinseci %otararii atacate. 0ispozitivul %otararii cu&prinde elemente potrivnice, instanta s&a pronuntat plus si ultra petita in una si aceeasi cauza sau s&au pronuntat doua %otarari potrivnice. (. $lte motive sunt extrinseci %otararii atacate. $stfel, putem intalni situatii in care obiectul pricinii nu se mai afla in fiinta si, prin urmare, nu se poate executa silit %otararea. 0e asemenea, se poate ca un 'ude&cator, un martor sau un expert sa fi fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu pricina sau

ca partea sa fi fost impiedicata, dintr&un motiv de forta ma'ora, sa se prezinte la dezbateri si sa instiinteze despre aceasta instanta de 'udecata. . /nele motive sunt de ordin procesual &, :ipsa de aparare a statului, a altor persoane de drept public sau utilitate pu&blica, a minorilor, a interzisilor 'udecato&resti ori a absentilor sau apararea lor cu viclenie. ". 2otive de fond &, 1aptul ca %otararea cuprinde dispozitii potrivnice. .ermenul de revizuire este, dupa caz: a) 0e regula, termenul este de o luna, care incepe sa curga de la data comu&nicarii sau pronuntarii %otararii, de la ultima %otarare, in cazul pronuntarii a doua %otarari cu acelasi obiect, de la data descoperirii unui inscris nou (in inteles restrictiv, nu o alta proba, cum ar fi un martor), decisiv pentru solutionarea cauzei. b) .ermenul este de - luni de la data dobandirii capacitatii in cazul lipsei de aparare sau daca apararea incapabilului sau a absentului s&a facut cu viclenie. c) .ermenul este de 1+ zile, cand partea a fost impiedicata sa se prezinte la instanta si sa instiinteze despre aceasta instanta. #ele 1+ zile curg de la incetarea cazului de forta de ma'ora. Procedura revizuirii se caracterizeaza prin: & #ompetenta rezolvarii cererii de revizuire apartine, de regula, instantei careia a pronuntat %otararea atacata. .otusi, pentru motivul de revizuire constand in existenta a doua %otarari 'udecatoresti contradictorii, competenta apartine instantei ierar%ic superioare acelora care au pronuntat %otararea. & Partea trebuie sa faca o cerere de revizuire, aratand si motivele de revizuire. & In conditiile art. 1! , #.pr.civ., partea poate sa solicite repunerea in termen de revizuire. <& Intampinarea este obligatorie. & In principiu, daca nu se face o cerere, 'udecata unei cereri de revizuire, nu suspenda executarea %otararii 'udecatoresti atacate. #ererea de revizuire va fi rezol&vata de aceeasi instanta care a pronuntat %otararea atacata si in aceeasi compunere a completului de 'udecata. *olutia instantei de revizuire in raport de motivele de revizuire va fi, dupa caz: 1. Pentru situatii de minus petita se completeaza %otararea. (. Pentru situatii de plus sau ultra petita se modifica %otararea. . 0aca obiectul pricinii nu mai exista, va fi obligata partea la plata contrava&lorii acestuia. ". Pentru motiv de condamnare a 'udecatorului cu privire la o infractiune ce are legatura cu pricina, se va pronunta o noua %otarare. +. *e pronunta o noua %otarare in cazul descoperirii unui inscris, in cazul im&piedicarii partii sa se prezinte la instanta sau in cazul lipsei de aparare sau de aparare cu viclenie. -. In cazul in care exista doua %otarari potrivnice, instanta ierar%ic superioara va anula cea de&a doua %otarare pronuntata. 4otararea instantei de revizuire va putea fi atacata prin aceleasi cai de atac prin care poate fi atacata si %otararea care face obiectul revizuirii. ;. Recursul in interesul legii Prezinta urmatoarele caracteristici: 1. 9u e propriu&zis un recurs calificat ca si cale de atac, pentru ca nu se ataca o %otarare 'udecatoreasca determinata, ci se urmareste doar interpretarea si aplica&rea unitara a legii (pe intreg teritoriul Romaniei).

(. Prin definitie, recursul in interesul legii nu pune in cauza %otararile obtinute de anumite parti, ci modul in care diferite instante au interpretat si au aplicat legea intr&o situatie determinata. Recursul in interesul legii poate fi exercitat numai de catre procurorul general al Parc%etului #*7, din oficiu sau la cererea ministrului 7ustitiei. $cesta se solutio&neaza de catre #*7 in sectii reunite. 0eciziile #*7 sunt obligatorii pe intreg teritoriul Romaniei.

- ROMNIA Ministerul Justiiei

Justiia n folosul cetenilor

Tribunalul BRAOV BRAOV

Informaii detaliate despre dosar Numr unic Obiect osar! osar! ata e!

"nre#istrat n

Materia $uri ic! %ta iu &rocesual! 'ri!

1819/62/2009 09.03.2009 aciune n anulare ( ! nr. "/2001# $omercial %ond &I&'(M)* (*($'+ ,I$ -( .+/I0.+(1 $+I2'.+( 3I I,-(4.+( -I!I'.*I5.'6 7 2+I, +(2+(5(,'.,' *(!.* +650., M ,I$ *.( 8 29r9t ),I'.'(. .-MI,I&'+.'I0 '(+I' +I.*6 +.3)* )+I$.,I 7 2+I, 2+IM.+ 8 +eclamant

T(RM(N( )( J*)(+AT,! )ata %oluie

)etalii

--./0.1//2
13/0:/2009 %a; de <iciul de procedur; cu reclamanta1 amn; =udecata cau>ei la data de 11 mai 20091 ora 10130 sala ' ". fata de lipsa de procedur; cu p9r9ta .m9nat

23/03/2009

.m9nat