Sunteți pe pagina 1din 16

IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL Venituri din salarii - in aceasta categorie sunt incluse toate veniturile pe care le obtine o persoana

a fizica in urma desfasurarii unei activitati in baza unui contract individual de munca. Sunt considerate venituri salariale si supuse impozitarii sporurile, recompensele, premiile, sumele primite pentru concediile de odihna si concediul pentru ingrijirea copilului, precum si veniturile in natura oferite de angajator angajatului. Sunt venituri neimpozabile si nu se supun impozitarii sumele acordate pentru decontare cheltuielilor cu transportul, cazarea si diurna in timpul deplasarilor in interes de serviciu, in tara sau in strainatate, precum si sumele primite pentru efectuarea mutarii in interes de servciu. Sunt asimilate salariilor n vederea impunerii: a) ndemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii; b) drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii; c) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; d) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; e) !eniturile realizate din ncadrarea n munca ca urmare a ncheierii unei conventii civile de prestari de servicii; f) sumele primite de reprezentantii n adunarea generala a actionarilor, n consiliul de administratie si n comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentantii n organisme tripartite, conform legii; h) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala. !eniturile din salarii se impun prin aplicarea la venitul impozabil a cotei de impozitare. "n cazul in care salariatul are un singur loc de munca regula generala este urmatoarea: pentru a se obtine venitul net se scade din venitul brut contributiile datorate din punct de vedere legal pentru ajutorul de somaj,

pensia suplimentara, asigurarile sociale de sanatate si cheltuielile profesionale, stabilite la o cota de #$% din deducerea personala de baza la acelasi loc de munca. !enitul impozabil se obtine scazand din venitul net deducerile de baza si cele suplimentare, dupa caz. &aca salariatul are mai multe locuri de munca in afara celui de baza 'unde are carnetul de munca) mai intai se stabileste venitul net prin scaderea din venitul brut a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. (supra venitului net se aplica apoi baremul legal de impozitare.
Barem de impozitare

#,% #./,+.+++ 0 -1% pentru ceea ce depaseste suma de ##.+++.+++ lei -..+++.++# - 21.+++.+++ $.33+.+++ 0 -,% pentru ceea ce depaseste suma de -..+++.+++ lei 21.+++.++# - 3+.+++.+++ #+.#2+.+++ 0 12% pentru ceea ce depaseste suma de 21.+++.+++ lei peste 3+.+++.+++ #$./-+.+++ 0 2+% pentru ceea ce depaseste suma de 3+.+++.+++ lei Deducerile personale &educerile personale reprezint4 acea parte a venitului care nu se impoziteaz4. 5ontribuabilii str4ini si contribuabilii rom*ni f4r4 domiciliu n 6om*nia nu beneficiaz4 de deduceri personale. &educerile personale se mpart n dou4 categorii: deducere personal de baz si deduceri personale suplimen are si sunt acordate, pentru fiecare luna a perioadei impozabile. 7erioada pentru care se acorda deducerile personale suplimentare se rotunjeste n favoarea contribuabilului la luni ntregi. 7erioada impozabil4 este anul fiscal si corespunde anului calendaristic. Deducerea personal de baz &educerea personala de baza ncep*nd cu luna ianuarie -+++ este fi8ata la suma de ,++.+++ lei pe luna si se acorda fiecarui contribuabil, indiferent de situatia personala.

)ranse de venit anual impozabil - lei p*na la ##.+++.+++ ##.+++.++# - -..+++.+++

"mpozit anual - lei -

Deduceri personale suplimentare &educerea personala suplimentara se calculeaza n functie de deducerea personala de baza, astfel: a) +,3 nmultit cu deducerea personala de baza pentru sotia sotul aflata aflat in ntretinere; b) +,1$ nmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din primii doi copii si +,-+ nmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din urmatorii copii aflati n ntretinere; c) +,-+ nmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare alt membru de familie aflat in ntretinere. 5ontribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare n functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate n intretinere, astfel in cazul n care persoanele aflate n ntretinere sunt invalide, deducerea personal4 suplimentar4 pentru respectiva persoan4 se inmulteste cu urmatorii coeficienti: a) #,+ nmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul " si persoanele cu handicap grav; b) +,$ nmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii, de gradul "" si persoanele cu handicap accentuat. &educerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in ntretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal n care acestea au fost intretinute. Suma total4 a deducerilor personale nu poate dep4si de -,$ ori deducerea personal4 de baz4 si se acord4 n limita venitului impozabil. Obligatiile angajatului 7entru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare, contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal documente justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate n intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor; certificatul emis de comisia de e8pertiza medicala, adeverinta de venit a persoanei ntretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. &aca contribuabilul realizeza in cursul anului in afara veniturilor din salarii de la functia de baza si alte venituri cum ar fi cele obtinute din activitati independente sau cedarea folosintei bunurilor trebuie sa informeze in scris angajatorul de la locul unde are functia de baza pentru ca acesta sa nu efectueze regularizarea impozitului pentru salariul respectiv. Sunt angajati permanenti, n sensul ordonantei, persoanele

fizice care pe intreaga perioada a anului fiscal si-au desfasurat activitatea la un singur angajator. 7ersoanele fizice romane fara domiciliu in 6omania si persoanele fizice straine pentru a putea fi angajate sub orice forma la un angajator roman, trebuie sa obtina permisul de munca. Venituri scutite de impozit NU sun !eni uri impozabile si ca urmare nu se impozi eaza" a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu e8ceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ngrijirea copilului n v*rsta de p*na la - ani, care sunt venituri de natura salariala; Sunt astfel de ajutoare: - alocatia de stat pentru copii; - alocatia de stat pentru copii cu handicap, n conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu #++%; - alocatia de ntretinere pentru copii cu handicap, aflati n plasament familial sau ncredintati, potrivit legii, unei familii sau persoane ori unui organism privat, autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu $+%; - ajutorul special lunar acordat pe toata durata handicapului pentru cei care sunt inapti de munca din cauza handicapului; - alocatia suplimentara pentru familiile cu copii; - indemnizatia acordata ncep*nd cu cea de-a doua nastere; ajutoarele care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; - ajutorul social acordat potrivit legii; - ajutorul de urgenta acordat de 9uvern si de primari n situatii de necesitate, n limita fondurilor e8istente; - alocatia pentru fiecare copil ncredintat sau dat n plasament familial; - ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale; - ajutorul de somaj; - alocatia de sprijin; - ajutorul de integrare profesional; - indemnizatia lunara reparatorie, acordata urmasilor sau parintilor eroilor-martiri, mamelor care se pensioneaza din motive de sanatate

survenite dupa pierderea copilului si ranitilor; - indemnizatia lunara de ingrijire acordata persoanelor ncadrate n gradul " de invaliditate, precum si marilor mutilati; - indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice; - indemnizatia lunara acordata magistratilor nlaturati din justitie din considerente politice; - indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordate potrivit legii; - renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi; - ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice; - ajutorul de nmorm*ntare; - sprijinul material acordat sotului supravietuitor sau urmasilor membrilor (cademiei 6om*ne; - ajutoarele acordate emigrantilor politici greci; - ajutorul pentru refugiati; - ajutoarele umanitare, medicale si sociale; - ajutoarele sociale acordate in baza legislatiei de pensii. b) sumele ncasate din asigurari de bunuri, de accident, de risc profesional si din altele similare, primite drept compensatie pentru paguba suportata; c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, conform legii; d) sumele fi8e de ngrijire pentru pensionarii care au fost ncadrati n gradul " de invaliditate, precum si pensiile de orice fel; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale n materie; f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, ce se acorda potrivit legislatiei n vigoare; g) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat; h) alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa,

suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale; i) veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, e8clusiv cele obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale; j) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegarii si detasarii n alta localitate, n tara si n strainatate, precum si n cazul deplasarii, n cadrul localitatii, n interesul serviciului, inclusiv sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare n interesul serviciului; :) drepturile n bani si n natura primite de militarii n termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de nvatam*nt militare si civile; l) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala n cadru institutionalizat; m) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie; n) veniturile din agricultura si silvicultura. #un !eni uri impozabile dar scu i e de impozi pe !eni de ca re s a " a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare, cu conditia reciprocitatii, n virtutea regulilor generale ale dreptului international si a prevederilor unor acorduri speciale la care 6om*nia este parte, precum si veniturile nete n valuta acordate personalului trimis n misiune permanenta n strainatate, potrivit legii; b) veniturile persoanelor fizice straine care desfasoara n 6om*nia activitati de consultanta n cadrul unor acorduri de finantare gratuita ncheiate de 9uvernul 6om*niei cu alte guverne sau organizatii internationale guvernamentale ori neguvernamentale; c) veniturile obtinute de corespondentii de presa straini, cu conditia reciprocitatii; d) premiile si orice alte avantaje n bani si sau n natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale; e) sumele reprezent*nd platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit

legii; f) sumele reprezent*nd platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute n rezerva ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite n raport cu solda lunara neta, acordate acestora la trecerea n rezerva sau direct n retragere cu drept de pensie sau pentru cele care nu ndeplinesc conditiile de pensie; g) sumele reprezent*nd diferente de dob*nda subventionata la creditele acordate, subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, precum si uniformele obligatorii si drepturile de echipament, potrivit legislatiei n vigoare; h) veniturile reprezent*nd avantajele n bani si sau n natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi n afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu ncepere de la 3 martie #/2$, precum si celor deportate n strainatate ori constituite n prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria 6evolutiei din decembrie #/,/; Sunt scutite de impozit dob*nzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, precum si obligatiunilor (gentiei ;ationale pentru <ocuinte, precum si veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si prime n bani si sau n natura sub valoarea de 1.+++.+++ lei pentru fiecare c*stig realizat, de la acelasi organizator sau platitor, ntr-o singura zi. Venituri obtinute pe baza conventiilor civile Impozi area !eni urilor Sunt asimilate salariilor in vederea impunerii veniturile realizate din ncadrarea n munca ca urmare a ncheierii unei conventii civile de prestari de servicii. "n acest caz din venitul brut se scade contributia datorata pentru asigurarea sociala de sanatate si asupra sumei rezultate se aplica baremul lunar de impozitare stabilit legal. $on rac de munca si con!en ie ci!ila de pres ari ser!icii &aca in aceasi unitate isi desfasoara activitatea salariatii care realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca dar si ca urmare a unei conventii civile de prestari servicii impozitul se stabileste prin cumularea veniturilor realizate. = Venituri a caror impunere este finala

- venituri din dobanzi - venituri din dividende - venituri din transferuri de proprietate asupra valorilor mobiliare si a partilor sociale - veniturile din jocurile de noroc '#+% retinut la sursa din venitul brut) - alte venituri Sunt incluse in aceasta categorie atat veniturile in bani cat si echivalentul in lei a veniturilor primite in natura. Venituri din dividende si dobanzi Veni urile sub %orma de di!idende distribuite si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile nchise de investitii se impun cu o cota de $% din suma acestora. >bligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine: - societatii de investitii, n cazul n care nu are ncheiat un contract de administrare; - societatii de administrare, n cazul n care societatea de investitii are ncheiat un contract de administrare cu societatea de administrare. ?n cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor p*na la sf*rsitul anului n care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este p*na la data de 1# decembrie a anului respectiv. Veni urile sub %orma de dob&nzi precum si !eni urile din i luri de par icipare la %onduri desc'ise de in!es i ii pentru care pretul de rascumparare este mai mare dec*t pretul de cumparare se impun cu o cota de #% din suma acestora. Sunt asimilate dob*nzilor si acea parte a sumelor asigurate obtinute din asigurari de viata prin produsele care au la baza principiul economisirii pure. 7entru veniturile sub forma de dob*nzi impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri n momentul calculului acestora si se vireaza p*na la data de -$ inclusiv a lunii urmatoare celei n care se face calculul dob*nzii. Venituri din activitati independente "n veniturile din activitati independente se cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate ntelectuala, realizate n mod ndividual si sau ntr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor

!eniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile n bani si sau n natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal = !enituri obtinute de persoanele fizice romane si straine fara domiciliul in 6omania, care desfasoara activitatea in 6omania si carora li se platesc salarii din strainatate "n cazul in care persoana fizica se afla in 6omania pentru o perioada care depaseste in total #,1 de zile in cuprinsul a #- luni, ncep*nd sau sf*rsind n anul calendaristic vizat, este obligat personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze, sa declare si sa plateasca impozitul in termen de #$ zile de la sfarsitul lunii in care s-a obtinut venitul. &aca persoana fizica este prezenta n 6om*nia o perioada mai mica de #,1 de zile n orice perioada de #- luni, ncep*nd sau sf*rsind n anul calendaristic vizat, dar este rezidenta ntr-un stat cu care 9uvernul 6om*niei a ncheiat o conventie sau un acord de evitare a dublei impuneri, veniturile din salarii vor fi mpozitate in strainatate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: - persoana fizica care beneficiaza de salariu sta n 6om*nia o perioada sau perioade care nu depasesc n total #,1 de zile ntr-o perioada de #luni calendaristica ncep*nd sau sf*rsind n anul fiscal vizat; - salariul este platit de un angajator care nu este rezident al 6om*niei; - salariul nu este suportat de un sediu permanent sau de o baza fi8a pe care angajatorul o are n 6om*nia. 5ontribuabilii vizati de acest articol sunt obligati ca n termen de #$ zile de la data nceperii activitatii sa se dreseze organului fiscal n a carui raza teritoriala si are resedinta, n vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, n conformitate cu prevederile conventiilor si acordurilor de evitare a dublei mpuneri ncheiate de 9uvernul 6om*niei cu alte state. "n acest caz contribuabilul va depune la organul fiscal urmatoarele documente: - cerere; - copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca; - certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala competenta a statului al carui rezident este. "n baza declaratiilor lunare si a baremului anual, organul fiscal competent va face regularizarea impozitului anual si va elibera

contribuabilului platitor documentul prin care se atesta venitul realizat si impozitul platit. &eclaratiile lunare se completeaza de catre angajati si depun in termen de #$ zile de la incheierea lunii pentru care s-a realizat venitul. 7entru a obtine un formular de declaratie persoanele fizice rom*ne care nu au domiciliul n 6om*nia si persoanele fizice straine, care desfasoara activitate n 6om*nia si obtin venituri din strainatate vor depune o cerere adresata organului fiscal competent la care se va ane8a o traducere legalizata a contractului n baza caruia si desfasoara activitatea. &eclaratia se completeaza in - e8emplare: originalul se depune la organul fiscal competent la care este arondata resedinta contribuabilului iar copia va reveni contribuabilului. 7ersoana fizica ori juridica 'angajatorul) la care si desfasoara activitatea contribuabilul, are obligatia sa depuna o declaratia informativa pentru fiecare angajat la organul fiscal n a carui raza teritoriala si are domiciliul sau sediul ori de c*te ori apar modificari de natura nceperii ncetarii activitatii n documentele care atesta raporturile de munca, n termen de l$ zile de la data producerii evenimentului. &eclaratia informativa se completeaza in - e8emplare: originalul se depune la organul fiscal n a carui raza teritoriala si are domiciliul sau sediul angajatorul iar copia va reveni angajatorului. Venituri obtinute de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care lucreaza in strainatate in baza unui contract de munca sau a unei conventii civile cu un angajator strain 5ontribuabilii care realizeaza venituri din strainatate si au domiciliul in 6omania platesc impozitul pe venit in strainatate si au obligatia sa declare aceste venituri in cadrul declaratiei de venit global a anului de realizare a venitului care se depune pana la data de 1# martie a anului urmator celui de realizare a venitului. 7ersoanele fizice rom*ne cu domiciliul n 6om*nia se supun impunerii anuale at*t pentru veniturile din salarii obtinute n tara, c*t si pentru cele din strainatate, acord*ndu-se credit fiscal e8tern $redi ul %iscal e( ern se acorda daca sunt ndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: a) impozitul aferent venitului realizat n strainatate a fost platit direct sau prin retinere la sursa, lucru dovedit cu documente care atesta plata, eliberate de autoritatile fiscale ale statului n care s-a realizat venitul;

b) impozitul datorat si platit n strainatate este de aceeasi natura cu impozitul pe venit datorat n 6om*nia. 5reditul fiscal e8tern se acorda la nivelul impozitului platit n strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare dec*t partea de impozit pe venit datorat n 6om*nia, potrivit prezentei ordonante, aferenta venitului din strainatate. = !enituri obtinute de persoanele fizice romane cu domiciliul in 6omania, care desfasoara activitatea in 6omania si carora li se platesc salarii din strainatate 5ontribuabilii care si desfasoara activitatea n 6om*nia si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate care, potrivit ordonantei, se impun n 6om*nia, precum si persoanele fizice rom*ne angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in 6om*nia au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent. 7ersoanele fizice sau juridice la care si desfasoara activitatea contribuabilii care desfasoara activitatea n 6om*nia si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate au obligatia depunerii unei declaratii informative privind nceperea ncetarea activitatii acestor contribuabili. &eclaratia informativa se depune la organul fiscal n a carui raza teritoriala si are domiciliul sau sediul persoana fizica ori juridica la care si desfasoara activitatea contribuabilul, ori de c*te ori apar modificari de natura nceperii ncetarii activitatii n documentele care atesta raporturile de munca, n termen de l$ zile de la data producerii evenimentului. 5ontribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere prin care sa solicite formularele de declaratii. <a cerere se va ane8a o copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca. 7ersoanele fizice rom*ne cu domiciliul in 6om*nia, care obtin venituri in baza unui raport de munca 'la functia de baza), vor depune o data cu cererea si documentele care le atesta dreptul la deduceri personale suplimentare Avantajele in bani si in natura primite de persoanele fizice Se considera avantaj orice avantaje n bani si sau n natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii. (vantajele n bani si n natura sunt considerate a fi orice foloase primite de contribuabil, ca urmare a unei relatii contractuale ntre parti, sau de la terti.

(vantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferenta dintre dob*nda practicata de aceeasi banca la imprumuturi si dob*nda preferentiala, reduceri de preturi sau tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii, gratuitati de bunuri si servicii, inclusiv sume acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea. Cote de impunere pentru categorii de venit cu impunere finala cu retinere la sursa - #% pentru venituri din dobanzi - #% la valoarea tranzactiei pentru venituri din transferul de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale - $% pentru venituri din dividende - #+% pentru venituri din jocuri de noroc si din premii 'veniturile de pana la 1.+++.+++ sunt scutite) - #+% pentru alte venituri - #$% pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in 6omania de romani care nu au domiciliul in 6omania si de straini cu titlu de impozit la sursa, impozitul fiind final - #$ % pentru venituri din 6omania realizate de artisti si sportivi romani fara domiciliul in 6omania si de artisti si sportivi straini cu titlu de impozit la sursa, impozitul fiind final Declaratiile privind venitul estimat si declaratii speciale 5ontribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente la inceperea activitatii sunt obligati sa depuna n termen de #$ zile de la data producerii evenimentului la organul fiscal o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal. 7ana la data de 1# martie a anului urmator contribuabilii care realizeza venituri din activitati independente, cei care realizeza venituri din drepturi de proprietate intelectuala precum si cei care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa depuna la organul fiscal declaratii speciale. a) pentru venituri din activitati independente - organul fiscal n a carui raza teritoriala se afla sediul desfasurarii activitatii. b) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala - organul fiscal n a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului; c) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile - organul fiscal n a carui raza teritoriala se afla bunul; d) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile - organul fiscal

n a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului; e) pentru veniturile din strainatate - organul fiscal n a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului sau resedinta, n cazul persoanelor fizice straine; f) pentru veniturile obtinute dintr-o forma de asociere organul fiscal n a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei. Venituri care se supun impozitului pe venit sunt a) venituri din activitati independente; b) venituri din salarii; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor; d) venituri din dividende si dob*nzi; e) alte venituri. Alte venituri reprezinta: - venituri obtinute din jocuri de noroc peste 1.+++.+++ lei pentru fiecare castig realizat, de la acelasi platitor, intr-o singura zi '#+%) - premii si prime in bani si sau natura, altele decat cele scutite sau care se impoziteaza ca salarii - venituri obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si parti sociale '#%) Declaratia anuala de venit global 5ontribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal n raza caruia si au domiciliul o declaratie de venit global. 7e baza datelor cuprinse in declaratia de venit este determinat venitul anual global impozabil asupra caruia se aplica cotele de impunere si se stabileste impozitul anual datorat. Decizia de impunere >rganul fiscal emite o decizie de impunere in care sunt stabilite: - impozitul anual pentru anul respectiv - diferentele de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit - platile anticipate cu titlu de impozit, datorate pentru anul fiscal curent. !ierderi fiscale 7ierderea care ram*ne necompensata n cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata si se poate reporta in urmatorii $ ani consecutivi. 7ierderea fiscala anuala nregistrata din activitati independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse n venitul anual, altele dec*t cele din salarii si asimilate

salariilor, obtinute n cursul aceluiasi an fiscal 'cum ar fi: venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor) Obligatiile angajatului 7entru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare, contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal documente justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate n intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor; certificatul emis de comisia de e8pertiza medicala, adeverinta de venit a persoanei ntretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. &aca contribuabilul realizeza in cursul anului in afara veniturilor din salarii de la functia de baza si alte venituri cum ar fi cele obtinute din activitati independente sau cedarea folosintei bunurilor trebuie sa informeze in scris angajatorul de la locul unde are functia de baza pentru ca acesta sa nu efectueze regularizarea impozitului pentru salariul respectiv. Sunt angajati permanenti, n sensul ordonantei, persoanele fizice care pe intreaga perioada a anului fiscal si-au desfasurat activitatea la un singur angajator. 7ersoanele fizice romane fara domiciliu in 6omania si persoanele fizice straine pentru a putea fi angajate sub orice forma la un angajator roman, trebuie sa obtina permisul de munca. = Conditiile in care se depune"nu se depune declaratie de venit #e depune declaratia anuala de venit global cand: - contribuabilul realizeaza venituri din: #. salarii -. activitati independente 1. cedarea folosintei bunurilor 2. venituri din strainatate $u sunt obligati sa depuna declaratia anuala de venit global contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, din salarii, de la functia de baza. ;u se depun declaratii speciale pentru veniturile a caror impunere este finala: - venituri din dividende - venituri din dobanzi - venituri din transferuri de proprietate asupra valorilor mobiliare si a partilor sociale - venituri din jocurile de noroc

- alte venituri Alte venituri - venituri obtinute din jocuri de noroc peste1.+++.+++ lei pentru fiecare castig realizat, de la acelasi platitor, intr-o singura zi '#+%) - venituri obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si parti sociale'#%) - premii si prime in bani si sau natura, altele decat cele scutite sau care se impoziteaza ca salarii %isele fiscale )isa %iscala ))* - este un formular care se completeaza de catre angajatorul la care contribuabilul isi desfasoara activitatea de baza, formular in care se inscriu deducerile personale, impozitul lunar si daca este cazul, regularizarea impozitului anual. )isa %iscala ))+ - este un formular in care se inscrie impozitul lunar retinut pentru contribuabili care obtin venituri in alte conditii decat la locul unde au functia de baza. Obligatii pensionarilor 7ensiile nu sunt supuse impozitarii. &aca pensionarul este angajat cu contract de munca, calculul impozitului pe veniturile de natura salariala se face la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevazut de ordonanta asupra bazei de calcul determinate ca diferenta ntre venitul net din salarii aferent unei luni si deducerile personale acordate pentru luna respectiva. &aca pensionarul este angajat pe baza unei conventii civile de prestari servicii, impozitul se calculeazaprin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenta ntre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia. "n acest caz deducerile personale se acorda in momentul calcularii impozitului anual. &'C D'C('O$AR D) ()R&)$' , impozi ul pe !eni ul anual -lobal reprezinta suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate ntr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit n conditiile prezentei ordonante; , !eni ul anual -lobal impozabil reprezinta suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei

bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice rom*ne, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale; , !eni ul bru a%eren fiecarei categorii de venit cuprinde sumele ncasate si echivalentul n lei al veniturilor n natura; , !eni ul ne .pierderea pen ru %iecare ca e-orie de !eni reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile; , c'el uielile a%eren e deduc ibile sunt acele cheltuieli efectuate n cadrul activitatilor desfasurate n scopul realizarii venitului, n conditiile prevazute de legislatia n vigoare; , deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinz*nd deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, n functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate n ntretinere; , credi ul %iscal e( ern reprezinta suma platita n strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta n 6om*nia, care se deduce din impozitul pe venit datorat n 6om*nia; , impozi ul %inal este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat si care nu se includ n venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonante.